Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer"

Transkript

1 Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

2 Innehållsförteckning Anbudsförfrågan Allmän information Om SMHI Om denna upphandling Dokumentation Administrativa bestämmelser Upphandlingsform Tidplan Språk Svarsbilaga (bilaga 1) Inlämnande av anbud Sista dag för anbud Giltighet för anbud Kostnader för anbud Sekretess Upphandlande enhet Kontaktperson Kravspecifikation för produkt samt tjänst Kommersiella krav Avropsavtal med optioner Förändringar ALOS Paragraf 4, Leverensklausul Paragraf 9, Leveransförsening och Vite Paragraf 11, Leveransförsening och Vite Paragraf 14, Pris Paragraf 15, Betalning Paragraf 22, Fel i varan Tillägg, Garanti Avtalstid Leveransplan Leveranstid för optioner Leveranser Leveransgodkännande Priser Valuta Fakturering och betalningsvillkor Elektronisk faktura Faktureringsadress Kvalificering och utvärdering Steg I Finansiell förmåga Steg II Kvalifikationskrav (bilaga 1) Steg III Utvärdering (bilaga 2, flik 3) Bilagor (9)

3 6.1 Bilaga 1: Svarsbilaga Bilaga 2: Ritningar av arbetsplattform och stege Bilaga 3: Exakta positioner för aktuella stationer Bilaga 4: Karta över de aktuella stationerna (9)

4 Anbudsförfrågan Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende tillverkning och montering av arbetsplattformar för mätstationer till SMHIs basverksamhet. SMHIs basverksamheten ansvarar för observationsverksamhet samt primär datakontroll och datalagring inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Avropsavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Avtalstiden kommer att kontrakteras som längst på tre (3) år men med option på ett (1) år plus ett (1) år. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt LOU (2007:1091), varför anbud också kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare uppmanas därför att redan från början lämna ett så förmånligt anbud som möjligt. Inbjudan sker genom annonsering i databasen Tendsign, samt på SMHIs hemsida. 1 Allmän information 1.1 Om SMHI SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under Miljödepartementet. Som expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi främjar SMHI effektivitet, säkerhet och miljö inom olika samhällssektorer. SMHI bedriver också tillämpad forskning inom de olika verksamhetsområdena. SMHIs verksamhetsidé är att tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väderoch vattenberoende verksamheter. SMHI ska understödja offentliga uppdragsgivares och kommersiella kunders ansträngningar att värna om miljön, skydda liv och egendom, främja samhällsutvecklingen samt minimera kostnader eller öka intäkter. SMHI har verksamhet på 5 platser i Sverige, och har totalt c:a 660 anställda. För ytterligare information, hänvisas till vår hemsida 1.2 Om denna upphandling Anskaffande enhet på SMHI, Basverksamhet, svarar för observationsverksamhet samt primär datakontroll och datalagring inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Under år kommer SMHI att avropa tillverkning och montering utav arbetsplattformar för våra grundmätstationer. Den totala uppgraderingen består av tillverkning och montering utav arbetsplattformar samt stege för trettio (30) stycken mätstationer. Tio (10) arbetsplattformar kommer att monteras under För år 2013 och 2014, som är optionsår, kommer totalt tjugo (20) arbetsplattformar att tillverkas samt monteras, tio (10) stycken för vardera av optionsåren. Sammanfattningsvis syftar denna upphandling till att upphandla dessa arbetsplattformar med tillhörande stege, som skall levereras vid minst ett (1) tillfälle men med option enligt leverensplan, punkt (9)

5 1.3 Dokumentation Denna Anbudsförfrågan med bilagor finns att ladda ner från SMHIs hemsida på följande länk: Sök där efter Arbetsplattformar mätstationer 2012/1560/2.3. På samma plats kommer inkomna frågor om upphandlingen och SMHIs svar på dessa frågor att publiceras. Anbudsgivare bör regelbundet kontrollera denna webb-plats för att fånga upp ny information om upphandlingen. Sista dag för frågor är den samt sista dag för publcering på hemsidan är Anbudshandlingar kan också beställas från SMHIs registrator, som då skickar det per post. Förfrågningsunderlaget finns endast framtaget på svenska. Anbudsförfrågan består av följande dokument: Anbudsförfrågan (detta dokument) Svarsblankett (bilaga 1) Ritningar av arbetsplattform och stege (bilaga 2) Exakta positioner för aktuella stationer (bilaga 3) Karta över aktuella stationer (bilaga 4) ALOS 05 2 Administrativa bestämmelser 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling, enligt fjärde (4) kapitlet i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU SFS 2007:1091 jämte tillägg). Mer om LOU finns tillgängligt på Konkurrensverkets hemsida: 2.2 Tidplan Anbudsförfrågan publiceras Sista dag för anbud Anbudsöppning Beslut om tilldelning Meddelande om tilldelningsbeslut Avtal tecknas Senast Leveransperiod för leverans Språk Anbudet skall vara skrivet på svenska. 2.4 Svarsbilaga (bilaga 1) Svarsbilaga (bilaga 1) används då anbud lämnas och signeras av behörig anbudsläggare. 4 (9)

6 2.5 Inlämnande av anbud Anbud lämnas skriftligt i ett neutralt förslutet kuvert, märkt Arbetsplattformar för mätstationer 2012/1560/2.3. Anbud skall lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Anbud per fax eller e-post accepteras inte, då anbudssekretessen inte kan garanteras. Anbud skickas antingen med post till: SMHI Registrator Norrköping Anbudet kan även lämnas i SMHIs reception på Folkborgsvägen 1, Norrköping. Receptionen har normalt öppet vardagar mellan kl. 08:00 16: Sista dag för anbud Anbudet skall vara inkommit till SMHI senast till Anbud som inkommer efter den kommer att förkastas. 2.7 Giltighet för anbud Anbudet skall vara bindande till och med , vilket skall bekräftas i svarsbilagan (bilaga 1). 2.8 Kostnader för anbud Anbudsgivaren står själv för alla eventuella kostnader i samband med anbudsgivningen. 2.9 Sekretess Efter avslutad upphandling är såväl beslut, som samtliga handlingar i upphandlingsärenden normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt uppgifter som rör enskild som ingått avtal med en myndighet (31 kap, 16 ). Denna sekretess gäller under förutsättning att det av särskild anledning kan befaras att ett offentliggörande kan medföra skada för anbudsgivare. För att SMHI skall kunna sekretessbelägga anbud, eller del av anbud, måste anbudsgivaren: a) ange vilken/vilka uppgifter som är skyddsvärda (normalt inte ett helt anbud) b) ange vilken skada som skulle kunna uppstå om uppgifterna lämnades ut Sekretessprövning kan inte göras i förväg, utan SMHI prövar efter det att någon begärt att få ta del av handlingarna. Ett sådant beslut kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges Upphandlande enhet SMHI Ekonomi Inköp Norrköping 5 (9)

7 2.11 Kontaktperson Namn: Pierre Brönner E-post: 3 Kravspecifikation för produkt samt tjänst De tekniska kraven anges i nedanstående tabell, svar på dessa krav görs i svarsbilagan (bilaga 1). Nr K1 K2 K3 K4 Krav på arbetsplattform och stege Leverantören skall tillverka arbetsplattformar som skall bestå av vinkelstål 50x50x5 milimeter, samt förses med lämlig gallerdruk, enligt ritning bilaga två (2). Leverantören skall tillverka stegar av vinkelstål 50x50x5 milimeter, enligt ritning bilaga två (2). Ytbehandling av arbesplatt formar och stegar skall vara av typen varmgalvanisering. Leverantören skall montera arbesplattformarna och stegarna på de meteorologiska automatstationer som SMHI anvisat, enligt bilaga tre (3) och fyra (4) 4 Kommersiella krav 4.1 Avropsavtal med optioner Avropsavtalet med optioner grundar sig på ALOS 05 med förändringar enligt punkt Förändringar ALOS 05 ALOS 05 finns att ladda ner kostnadsfritt via följande länk: Paragraf 4, Leverensklausul Leverans skall gälla enligt punkt i detta dokument Paragraf 9, Leveransförsening och Vite Följande skall gälla: Vite skall utgå för varje påbörjad sju (7) dagarsperiod som försening varar med, noll komma fem (0,5) procent av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga sju komma fem (7,5) procent av sagda värdet. Resterande text tas bort Paragraf 11, Leveransförsening och Vite Följande skall gälla: Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävning. Skadeståndet omfattar ersättning för samtliga indirekta förluster ligger säljaren till last. Maximala skadeståndet är tjugo (20) procent av den totala kontraktsumman. 6 (9)

8 4.2.4 Paragraf 14, Pris Följande skall gälla: Prisreglering enligt punkt 4.8 i detta dokument Paragraf 15, Betalning Följande skall gälla: Betalnings- och faktureringsvillkor enligt punkterna i detta dokument Paragraf 22, Fel i varan Följande skall gälla: Uppfyller inte säljaren sina förpliktelser enligt paragraf 21 i ALOS 05, skall köparen kräva åtgärd omedelbart, enligt följande prioritetsordning: A. Utbyte av felaktig produkt. B. Reparationer eller motsvarande skall utföras på säljarens risk och bekostnad Tillägg, Garanti Garanti gäller ett (1) år från dess att SMHI leverensgodkännt produkt och montage. 4.3 Avtalstid Avropsavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Avtalstiden kommer att kontrakteras som längst på tre (3) år men med option på ett (1) år plus ett (1) år. Avtalet förlängs automatisk då option/optioner löses ut, enligt punkt Leveransplan Avtalet skall gälla från och med det att båda parter undertecknat avtalet. 1. Leverans nr 1 (2012) skall ske senast Eventuell leverans för option nummer två (2) år 2013 sker efter överenskommelse. (10 stycken) 3. Eventuell leverans för option nummer tre (3) år 2014 sker efter överenskommelse. (10 stycken) 4.5 Leveranstid för optioner För att leverensförsening ej skall uppstå beträffande avrop av option/optioner, skall leverenstiden anges från och med beställningsdatum till den dag då den offererade produkten är monterad på respektive mätstation. 4.6 Leveranser Leverans skall ske till utvalda mätstationer enligt bilaga tre (3) och fyra (4). 4.7 Leveransgodkännande Leveransgodkännande sker då arbetsplattformarna är monterade på respektive station. Egen eller anlitad personal kommer att inspektera montaget. Inspektionen kommer att vara gjord senast och kommer att lämnas skriftligt till anbudsgivaren. 7 (9)

9 4.8 Priser Angivna priser skall vara fast till och med Anbud kommer att begäras in inför kommande options år. 4.9 Valuta Priserna skall anges i svenska kronor Fakturering och betalningsvillkor Fakturering skall ske i efterskott efter utförd leverans. Betalning erläggs 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd utförd tjänst. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får ej tas ut. Av fakturan skall framgå: - vilket avtal/beställning den hänför sig till - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer eller motsvarande - bolagetssäte - information om att F-skatt eller motsvarande innehas - uppdragstagarens postgironummer eller betaladress - resursnummer på beställaren Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter, är inte giltig som faktura och får återsändas Elektronisk faktura SMHI har elektronisk fakturahantering, och ser helst att e-faktura används. Se följande länk: Faktureringsadress Fakturan märks med referens (erhålls vid avtalstecknande) och sänds till adress: SMHI Faktura Norrköping 5 Kvalificering och utvärdering SMHI vill betona vikten av att följande förutsättningar följs: En grundförutsättning för att ett lämnat anbud skall kunna beaktas vid utvärderingen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga skall-krav, oavsett om kravet avser krav på leverantören, efterfrågade tjänster eller avtalsvillkoren. Anbud som inte uppfyller skallkraven eller innehåller reservationer kommer att förkastas. Prövning av anbud kommer att genomföras i tre (3) på varandra efterföljande steg: 5.1 Steg I Finansiell förmåga Anbudsgivaren får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förfarande. Enligt svensk lag (LOU 2007:1091) är en upphandlande enhet skyldig att innan ett skriftligt avtal tecknas kontrollera att leverantören är: 8 (9)

10 - registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret - registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter - fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter hos skatt- och kronofogdemyndigheten. SMHI kommer att kontrollera detta, och äger rätt att utesluta anbudsgivare som, efter kontroll, inte visar sig klara dessa krav. Inga handlingar som styrker detta behöver bifogas, då SMHI själva kontrollerar detta hos UC. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till steg II 5.2 Steg II Kvalifikationskrav (bilaga 1) Kvalifikationskraven som SMHI ställer på anbudsgivaren beträffande denna upphandling är skall-krav beträffande teknisk förmåga, kapacitet, kommersiella samt finansiell och åtaganden. Observera att alla skall-krav (se bilaga 2) skall vara besvarade och uppfyllda. Om svar på frågor saknas, kan anbudet komma att förkastas som ofullständigt. De anbud som uppfyller dessa frågor går vidare till steg III utvärdering. 5.3 Steg III Utvärdering (bilaga 2, flik 3) SMHI kommer vid utvärderingen att anta det anbud som uppfyllt samtliga skall-krav samt erbjuder det lägsta priset. 6 Bilagor 6.1 Bilaga 1: Svarsbilaga 6.2 Bilaga 2: Ritningar av arbetsplattform och stege 6.3 Bilaga 3: Exakta positioner för aktuella stationer 6.4 Bilaga 4: Karta över aktuella stationer 9 (9)

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer