MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)"

Transkript

1 Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan , i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson (S) Gunnar Karlsson (C) Eva Pärsson, vice ordf. (M) Daniel Jensen (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Dan Gunnardo, miljöchef 16 Torbjörn Svedung, administrativ chef 17 Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare Hans Wikström, VD Melleruds Bostäder 23 Gabriella Hemme, plan- och byggenhetschef 24 Mario Vasquez, utredare 28 Övriga Utses att justera Justerare Ersättare Gunnar Karlsson (C) Eva Pärsson (M) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 januari 2015, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Ingrid Engqvist Ordförande... Tommy W Johansson Justerande... Gunnar Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 16 Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för Svar på revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet 4 18 Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete - redovisning 6 19 Medborgarforslag om en passage från Melleruds Järnvägsstation till Österråda/Magasinsgatan, utredningsuppdrag 20 Överförmyndarorganisation 8 21 Kultur- och fritidsfrågor 9 22 Översyn av skötsel- och nyttjanderättsavtal för idrottsanläggningar inom Melleruds kommun, utredningsuppdrag 23 Kvarteret Ugglan, utredningsuppdrag Komplettering av kommunens överklagande av Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län 25 Svar på motion om att skaffa ipads till politikerna i Melleruds kommun Nytt arrendeavtal med Spångens Motorbåtsklubb för Upperuds gästhamn Prioriteringar i lönerevision Personalfrågor Aktuella frågor

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/ Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för 2015 enligt föreliggande förslag. Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 19 december 2014, 95, beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljönämnds verksamhet enligt följande: Dalslands miljönämnds taxa enligt miljöbalken Dalslands miljönämnds taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område Dalslands miljönämnds taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Dalslands miljönämnds taxa för tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område Beslutsunderlag Förslag till taxor och avgifter för Dalslands miljönämnds beslut , 77. Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut , 87. Dalslands miljönämnds beslut , 84. Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut , 95. Förslag till beslut på sammanträdet Tommy Johansson (S): Melleruds kommun antar Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för 2015 enligt föreliggande förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2014/ Svar på revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge administrative chefen i uppdrag att fortsätta IT-avdelningens arbete att, tillsammans med kommunens förvaltningar, utveckla IT-avdelningens uppdrag och insatser. I första hand ska IT-säkerheten prioriteras. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte granskat kommunens IT-säkerhet. Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. Hur är IT-verksamheten organiserad (ansvarsfördelning)? Vilka regler och rutiner finns? Vilken kompetens finns hos ansvariga och användare? Vilket skydd finns av data och system mot obehörig åtkomst eller obehörig oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling? Hur sker backup och vilka reservrutiner finns vid driftavbrott? På vilket sätt tas hänsyn till den tekniska driftsäkerheten i byggande av t.ex. näten? Hur upplever kommunens anställda driftsäkerhet m.m. i kommunens datasystem? Enkätundersökning har genomförts m ed samtliga anställda med mailadress. I uppdraget ingår även att undersöka svaren som kommunrevisionen erhållit med anledning av den tidigare granskningen av IT-avdelningens service och support. Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen den 28 oktober 2014 där revisorerna rekommenderar kommunen att: Fortsätta arbetet med att utarbeta rutiner för informationssäkerhet. Ge samtliga nyanställda och personal i övrigt utbildning i IT-säkerhet. Uppdatera och komplettera samtliga policydokument och riktlinjer på IT-området. Förtydliga IT-avdelningens uppdrag och ansvar och kommunicera detta till verksamheterna exempelvis rörande Appleprodukterna inom skolan. Förslagsvis kan serviceavtal tas fram mellan IT-enheten och kommunens olika verksamheter. Införa mätbara mål för IT-enhetens verksamhet. Se över utbildningsbehovet bland kommunens personal och därefter ta fram användarutbildningar inom IT. Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 28 januari Arbetsutskottet gav den 2 december 2014, 414, administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 27 januari 2015.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Administrative chefen konstaterar i sitt svar att rapporten inte tar upp något som enheten inte redan har kunskap om. De rekommendationer som lämnas arbetar man redan med eller finns med i kommunens planering. Beslutsunderlag Revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet. Administrative chefens förslag till svar Förslag till beslut på sammanträdet Tommy Johansson (S): Administrative chefen får i uppdrag att fortsätta ITavdelningens arbete att, tillsammans med kommunens förvaltningar, utveckla ITavdelningens uppdrag och insatser. Eva Pärsson (M): I första hand ska IT-säkerheten prioriteras. Beslutsgång 1 Ordföranden frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar på Eva Pärssons tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/6.160 Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete - redovisning Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Myndigheten för Skydd och beredskap (MSB) genomför årligen tillsammans med Länsstyrelserna en uppföljning av kommunernas arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enkäten består av fyra delar: Uppföljning av statlig ersättning Genomförda åtgärder enligt LEH och effekter på förmågan Uppföljning av kommunens uppgifter enligt LEH Händelser under 2014 som aktiverat krisorganisationen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/ Medborgarförslag om en passage från Melleruds Järnvägsstation till Österråda/Magasinsgatan, utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 maj Ricky Jaumann, Åsensbruk, har den 10 januari 2015 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att en passage från Melleruds järnvägsstation över till Österråda med hjälp av lite staket, grindar och varningsskyltar från perrongen till Magasinsgatan. Beslutsunderlag Medborgarförslag. Beslutet skickas till Utredaren

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Överförmyndarorganisation Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunchefen lämnar en aktuell rapport om personalsituationen inom överförmyndarorganisationen och hur kommunen kommer att ta hjälp av personal från Uddevalla kommun för att sköta verksamheten under kommande tre månader.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kultur- och fritidsfrågor Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: Kultursamarbetet i Dalsland Samarbetsgruppen har börjat arbeta. Första mötet för en vecka sedan, nästa 24 februari. Frågor som diskuteras: Samordning av information och marknadsföring, särskilt kring sommarens aktiviteter? Ska Vänersborg vara med i samarbetet? En referensgrupp ska bildas med första möte 15 april. Musiksamarbete med Göteborg Utbyte med Göteborg. Fem grupper härifrån spelar där, fem grupper därifrån spelar här. De söker pengar från Musikplattformen. Ansvarig är Kalle Karlsson i Majorna. Konst i Centrum Tänkt projekt där lokala konstnärer ställer ut i butiksfönstren i Mellerud under juli. Konstnärerna mycket positiva. Köpmännen informeras ikväll. Ung Kultur Möts Vi återupptar detta. Inställt förra året på grund av för få anmälda. Årets UKM anordnas 1 mars i Kulturbruket på Dal. Sista anmälningsdag 22 februari. Hittills är tre anmälda. UKM i tre steg: kommun, region, riks. Ingen tävling. Handbollen vinner Melleruds HK har vunnit mot Skara U och HK County. Klubben är nu tia av tolv lag i serien.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/ Översyn av skötsel- och nyttjanderättsavtal för idrottsanläggningar inom Melleruds kommun, utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger kommunchefen och kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att inför 2016 se över ersättningsnivåerna i skötsel- och nyttjanderättsavtal för fotbollsföreningarna i Melleruds kommun. En översyn av fotbollsföreningarnas ersättningsnivåer i skötsel- och nyttjanderättsavtalen behöver göras inför 2016 för att ge likvärdiga förutsättningar. Förslag till beslut på sammanträdet Tommy W Johansson (S): Kommunchefen och kultur- och fritidsutvecklaren får i uppdrag att inför 2016 se över ersättningsnivåerna i skötsel- och nyttjanderättsavtal för fotbollsföreningarna i Melleruds kommun. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. Beslutet skickas till Kommunchefen Kultur- och fritidsutvecklaren

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2013/ Kvarteret Ugglan, utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger kommunchefen och VD i Melleruds Bostäder i uppdrag att 1. hitta ersättningsbostäder för kvarvarande hyresgäster i kvarteret Ugglan. 2. genomföra en upphandling av rivning inför 2016 av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan. Återrapportering av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 1 december Reservation Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet vad gäller punkt 2. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2013, 56, att köpa fastigheterna Ugglan 9, 10, 11 och 13 - nio hyreshus som innehåller sammanlagt 108 lägenheter - för en köpeskilling på 9 Mnkr. Arbetsutskottet beslutade den 25 mars 2014, 101, att ge tillförordade samhällsbyggnadschefen i uppdrag att söka rivningslov för fem av hyresfastigheterna i kvarteret Ugglan och att starta upphandlingen av rivningen. VD för Melleruds Bostäder lämnade en aktuell redogörelse av projektet vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari Efter besiktning av de fyra återstående hyresfastigheterna konstateras att de är i ett sådant skick att kostnaderna för att renovera kommer att överstiga gjorda beräkningar. Rekommendationen är att riva även dessa fastigheter. Förslag till beslut på sammanträdet Tommy Johansson (S): Kommunchefen och VD i Melleruds Bostäder får i uppdrag att hitta ersättningsbostäder under 2015 för kvarvarande hyresgäster i kvarteret Ugglan. Eva Pärsson (M): Kommunchefen och VD i Melleruds Bostäder får i uppdrag att genomföra en upphandling av rivning inför 2016 av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan. Beslutsgång 1 Ordföranden frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång 2 Ordförande frågar på Eva Pärssons förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta förslaget. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. Ja-röst till bifall till Eva Pärssons förslag. Nej-röst till avslag till Eva Pärssons förslag. Omröstningsresultat Med fyra ja-röster för bifall till Eva Pärssons förslag och en nej-röst för avslag till Eva Pärssons förslag beslutar arbetsutskottets att bifalla Pärssons förslag. Ordinarie Parti Ersättare Ja Nej Avstår ledamöter Andreas Jonsson (S) X Gunnar Karlsson (S) X Eva Pärsson (M) X Daniel Jensen (KD) X Tommy W Johansson (S) X Summa 4 1 Beslutet skickas till Kommunchefen VD i Melleruds Bostäder

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2014/ Komplettering av kommunens överklagande av Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun kompletterar kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län enligt föreliggande förslag. Länsstyrelsen har idag, den 1 december 2014, fattat beslut om nya strandskyddsgränser bland annat Melleruds kommun. Länsstyrelsen har beslutat att de sjöar som anges nedan omfattas av utvidgat strandskydd. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill det angivna avståndet från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, detta gäller även från strandlinjen för öar. Strandskyddsområde 300 meter: Vänern Strandskyddsområde 200 meter: Dalslands kanal Erve Gösjön Kabbosjön Lilla Kolungen Stora Kolungen Nären Näsölen Rännen Spången Svanfjorden Teåkerssjön Nedre Upperudshöljen Övre Upperudshöljen Åklång Ånimmen Örsjön Östebosjön Beslutet medför att strandskyddsområdet vid sjöarna Marsjön och Lysevattnet minskar till generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd på grund av att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller), berörs inte av beslutet. Om sådana detaljplaner upphävs eller ersätts så inträder utvidgat strandskydd enligt ovanstående avståndsangivelser. I vissa områden har anpassning av strandskyddsgränsen gjorts, med hänsyn till vägar, befintlig bebyggelse, speciellt höga naturvärden och dylikt. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska ske skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts. Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014, 198, att ge arbetsutskottet i uppdrag att överklaga Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutade den 16 december 2014, 432, att Melleruds kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län enligt föreliggande förslag till överklagan och begär anstånd till den 2 februari 2015 för att utveckla sina grunder. Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut Förslag till överklagande. Arbetsutskottets beslut , 432. Förslag till komplettering av kommunens överklagan. Förslag till beslut på sammanträdet Tommy Johansson (S): Melleruds kommun kompletterar kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län enligt föreliggande förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2014/ Svar på motion om att skaffa ipads till politikerna i Melleruds kommun Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en teknisk lösning för att digitalisera nämndadministrationen så att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt kommunens revisorer kan ta emot kallelser m.m. digitalt istället för i pappersform. Kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad i och med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en teknisk lösning i motionens anda. Barbro Prästbacka (V) har den 28 augusti 2014 lämnat in en motion där hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun snarast påbörjar upphandling och inköp av ipads till samtliga politiker i kommunen. Barbro Prästbacka (V) menar att Melleruds kommun skriver ut dagligen stora mängder papper i onödan. Många av dessa utskrifter är kallelser och andra typer av dokument som skickas till förtroendevalda politiker. Genom att införskaffa ipads till politikerna hade man radikalt minskat denna utgift och samtidigt värnat om miljön. Barbro Prästbacka (V) argumenterar även för att andra kommuner som har införskaffat ipads till sina politiker har tjänat in utgiften på mindre än tre år. Arbetsutskottet gav den 7 oktober 2014, 326, utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Utredaren redovisade vid arbetsutskott den 2 december 2014, 410, olika tekniska alternativ och kostnaderna för dessa. Utredaren fick i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Utredningen finner inget stöd för varken en ekonomisk vinning eller en miljömässig fördel av att införskaffa surfplattor till samtliga förtroendevalda politiker i Melleruds kommun. Om kommunen däremot begränsar surfplattorna till endast de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och revisonen samt tydligt begränsar utskrifterna så finns det goda möjligheter till en ekonomisk fördel. Beslutsunderlag Motion. Utredarens förslag till svar på motion.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en teknisk lösning för att digitalisera nämndadministrationen så att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunens revisorer kan ta emot kallelser m.m. digitalt istället för i pappersform. Kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad i och med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en teknisk lösning i motionens anda. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/ Nytt arrendeavtal med Spångens båtklubb för Upperuds gästhamn Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att 1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett nytt arrendeavtal med Spångens båtklubb för Upperuds gästhamn enligt förd diskussion. 2. ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i uppdrag att, för kommunens räkning, underteckna det nya arrendeavtalet. Kommunchefen redovisar diskussioner som förts med Spångens båtklubb om arrendeavtalet för Upperuds gästhamn vad gäller arrendeavgift m.m. Förslag till beslut på sammanträdet Tommy W Johansson (S): Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett nytt arrendeavtal med Spångens båtklubb för Upperuds gästhamn enligt förd diskussion. Vidare får Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i uppdrag att, för kommunens räkning, underteckna det nya arrendeavtalet. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. Beslutet skickas till Kommunchefen Kommunstyrelsens ordförande

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2015/ Prioriteringar i lönerevisionen 2015 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. TF personalchef presenterar ett förslag på vilka grupper som bör prioriteras i kommande lönerevision. TF personalchef får i uppdrag att genomföra lönerevisionen enligt föreslagen prioriteringslista.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalfrågor Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunchefen informerar om aktuella personalfrågor: Diskussioner/möte med Arbetsmiljöverket angående begäran från huvudskyddsombudet om åtgärd enligt 6 kap 6 a arbetsmiljölagen.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Aktuella frågor Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledarmöten och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: Pågående polisutredning ang. misstänkt ekobrott mot kommunen. Översyn av detaljplan för Västerråda. Försäljning av industritomt på Västerråda. Ekonomiskt resultat för KAOS-festivalen 2014 planer för KAOS-festivalen 2016.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer