Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen"

Transkript

1 Presentation av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

2 Innehållsförteckning 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund 1 Vilka är vi? 1 Vad gör vi? 1 STÖD VID FÖRHANDLINGAR OCH I ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 1 RÅDGIVNING NÄRA DITT FÖRETAG 1 LÖNEBILDNING FÖR KONKURRENSKRAFT 1 EN SUND ARBETSMILJÖ 1 UTBILDNING 1 EN BRA YRKESUTBILDNING 2 INFORMATION 2 2. BAs verksamhet 2 Ändamål och verksamhetsidé 2 Huvudsakliga verksamhetsområden 2 3. Finansiering 3 Avgifter till BA 3 Avgifter till BAKAB 3 Avgifter till Svenskt Näringsliv 4 4. BA och BAKAB organisation 4 BA och BAKAB - organisation 4 BAs och BAKABs styrelse 4 5. Vad är Transportföretagen? 5 Transportföretagen samverkan i tre nivåer 5 Vision och mål 5 VISION 6 MÅL 6 6. Kontaktuppgifter 6 Regionkontor 6 Huvudkontor 6 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare 6

3 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Vilka är vi? Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, bildades redan Våra medlemsföretag finns inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen. Vi har cirka medlemsföretag med omkring anställda. 1 BA tecknar kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. BA är en ideell förening och ett arbetsgivarförbund. Förbundet är medlem i Svenskt Näringsliv och en del av Transportföretagen. Vad gör vi? Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör den arbetsrättsliga relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare. Rådgivning nära ditt företag En av BAs viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Lönebildning för konkurrenskraft Löneavtal, lönesättning och lönepolitik är viktiga arbetsområden för BA. En ändamålsenlig och riktig lönesättning kan förbättra företagets produktivitet och främja en god arbetsorganisation. En sund arbetsmiljö BA ger dig råd i arbetsmiljöfrågor. Vi har löpande kontakt med berörda myndigheter och ingår i referens- och arbetsgrupper. Vi är också remissinstans avseende regler och förordningar som riksdag, regering och myndigheter utfärdar. Utbildning Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan passa på att fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran. 1 Uppgifter februari

4 En bra yrkesutbildning Att det finns yrkeskunnig arbetskraft i branschen är en viktig fråga för BA. Tillsammans med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, arbetar BA aktivt med myndigheter och skolor för att förbättra yrkesutbildningen. Information Via vår medlemssida, nyhetsbrev och tidningsartiklar lämnar vi löpande information om avtal, arbetsrätt, utbildnings- och arbetsmiljöfrågor med mera. På medlemssidan finns även Arbetsgivarguiden och blanketter med mera. 2. BAs verksamhet Ändamål och verksamhetsidé Enligt stadgarna har BA till ändamål att i enlighet med BAs och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen som arbetsgivare. Medlemmar i BA måste också vara medlemmar i Svenskt Näringsliv. BAs verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för BAs medlemsföretag. Detta ska åstadkommas bland annat på följande sätt: BA ska sluta kollektivavtal för branschen. Dessa ska ge medlemsföretagen arbetsfred och gynna deras utveckling och konkurrenskraft. BA ska genom biträde, rådgivning, information och utbildning stå till medlemmarnas tjänst i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftare och myndigheter i Sverige och internationellt påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna i deras roll som arbetsgivare. BA ska vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och verka för bästa rekryteringsmöjligheter till branschen och en ändamålsenlig yrkesutbildning. Huvudsakliga verksamhetsområden Avtalsförhandlingar Förberedelse Arbetsgrupper/avtalskonferenser med facket (del av förberedelser) Genomförande Efterarbete Tvistlösning och förhandlingshjälp Lokala förhandlingar Centrala förhandlingar Domstolsprocesser Rådgivning Arbetsmiljö Tillfredsställa medlemsföretagens och externa målgruppers efterfrågan på arbetsmiljökompetens Omvärldsbevakning och dialog med fack, lagstiftare, myndigheter med flera Medverka vid handläggning av ärenden gentemot myndigheter Arbetsmarknad rekrytering Internationella frågor 2

5 Företagsbesök Bevaka och påverka arbetet inom EU Telefon- och mailrådgivning Nordiskt samarbete Telefon- och mailjour Remisser med mera Information till medlemsföretagen: cirkulär, personalhandbok, medlemssida, nyhetsbrev, artiklar i Uppvaktning och lobbying Svensk Åkeritidning med mera Kurser om lag och avtal Brev och spontana yttranden till departement och myndigheter Informationsmöten, temadagar och seminarier Svara på remisser Andra lobbyingaktivteter Yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning och fortbildning Säkerställa tillräckligt antal platser och sökande för yrkesutbildningen Medlemsvärvning Styrelse och stämma 3. Finansiering Avgifterna till BA och BAKAB 2 fastställs av stämman till högst de nivåer som anges nedan. Styrelsen har fullmakt att sänka avgiften. För 2014 var intäkten till BA 2,4 miljoner kronor och intäkten till BAKAB 36,6 miljoner kronor. Avgifter till BA Årsavgiften, för arbetare och tjänstemän, utgör 0,01 % av företagets totala lönesumma. För direktanslutna företag är den lägsta avgiften 100 kr per företag och den högsta kr per företag. Avgiften till BA är inte avdragsgill. Avgifter till BAKAB Medlemsföretagen ska betala dels en serviceavgift med 300 kr per företag, dels en avgift enligt nedanstående trappa. I lönesumman ingår inte ersättning till VD och familjemedlemmar. Lönesumma Avgift i procent 0-90 miljoner kr 0, miljoner kr 0, miljoner kr 0,15 Mer än 270 miljoner kr 0,10 Minimiavgiften är baserad på en lönesumma om kr. Avgiften till BAKAB är avdragsgill. Sammantaget är den lägsta avgift till BA och BAKAB 860 kr. 2 Av skattetekniska skäl består BA egentligen av BA, som är det egentliga arbetsgivarförbundet och en ideell förening, och BAKAB, Biltrafikens Arbetsgivareförbund Konsult AB, som är ett aktiebolag. 3

6 Avgifter till Svenskt Näringsliv BAs medlemsföretag är skyldiga att samtidigt vara medlemmar i Svenskt Näringsliv. Nivån på avgiften till Svenskt Näringsliv är olika beroende på antalet anställda i företaget, eller om företaget ingår i en koncern, i koncernen. För företag eller koncerner med färre än 250 anställda är avgiften 0,09 procent på lönesumman efter ett grundavdrag på kr. 0,050 procent är avdragsgillt, 0,040 procent är inte avdragsgillt. För företag eller koncerner med 250 anställda eller fler är avgiften 0,07 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) räknas med. 0,039 procent är avdragsgillt, 0,031 procent är inte avdragsgillt. Den lägsta avgiften till Svenskt Näringsliv är 500 kr vilket medför att den totala lägsta avgiften för BAs medlemsföretag blir kr (BA, BAKAB och Svenskt Näringsliv). 4. BA och BAKAB organisation BA och BAKAB - organisation BAs styrelse väljs av dess förbundsstämma där alla medlemsföretag får rösta. BA och BAKAB har samma styrelse. BAKABs bolagsstämma utgörs av BAs styrelse. Vid förbundsstämma ska de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ordförande och justeringsmän. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt tal kronor i årslönesumma. Varje medlem ska dock tillgodoräknas minst en röst. Ett medlemsföretag som inte har betalat sina medlemsavgifter har inte någon rösträtt. BAs och BAKABs styrelse Ordinarie ledamöter Mats Grundius, Schenker AB, Göteborg, Peter Hesslin, DHL Freight Sweden AB, Stockholm, 2:e vice ordförande Lars Jansson, Wasa Express AB, Stockholm Hans-Åke Johansson, HÅJ Transporter AB, Kungens Kurvat Ulf Jönsson, Ulf Jönssons Åkeri AB, Helsingborg Dimitrios Nikopoulos, Taxi Stockholm AB Jan Nilsson, AB Varbergs Bilexpress, Varberg Thord Sandahl, Sandahls Entreprenad AB, Värnamo, ordförande David Schelin, Ragn-Sells AB, Sollentuna Mårten Widlund, SITA Sverige AB, Ängelholm, 1:e vice ordförande Enligt stadgarna, 7, är förbundets verkställande direktör Peter Jeppsson självskriven ledamot. Styrelsen konstituerar sig självt. Suppleanter Christer Brus, Västerås Transportkonsult AB Staffan Eklund, Koppartaxi AB Tommi Pettersson, Wiklunds Åkeri AB 4

7 5. Vad är Transportföretagen? Transportföretagen är en samarbetsorganisation för förbund inom transport-sektorn där BA är ett av åtta förbund. 3 I dagsläget har förbunden tillsammans omkring medlemsföretag och cirka medarbetare. Transportföretagen är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter i hela transportsektorn (undantaget persontrafik på spår). Transportföretagen är därmed ett naturligt hemvist för förbund som organiserar företag inom transportnäringen. Transportföretagens verksamhetsidé är att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utvecklingen mot bästa förutsättningar för transportnäringen. Varje förbund fastställer visioner, strategier och mål för sin verksamhet. Förutom arbetsrättsliga frågor arbetar en del av förbunden med branschfrågor. Sedan några år tillbaka arbetar Transportföretagen med gemensamma och övergripande frågor utöver arbetsgivarfrågorna. Fokus i arbetet är problem och möjligheter för transportnäringen i stort. En noggrann gränsdragning upprätthålls mot delbranschernas specifika frågor och intresseområden. Transportföretagen har genom enkäter inhämtat information om medlemsföretagens uppfattningar om såväl Transportföretagens insatser inom området kommunikation och näringspolitik som om hur de ser på arbetsgivarförbundens verksamhet. Resultatet av enkäterna kommer tillmätas stor vikt i arbetet under det kommande året. Transportföretagen samverkan i tre nivåer 3 De övriga sju förbunden är Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet. 5

8 Vision och mål Vision Mål Transportföretagen formulerar mål på tre områden. 1. Gemensamma arbetsgivarfrågor 2. Näringspolitiska frågor 3. Transportföretagens administrativa verksamhet Transportföretagens övergripande mål är att Transportföretagens uppfattningar i arbetsgivar- och näringspolitiska frågor vinner gehör hos beslutsfattarna och samhället i stort. 6. Kontaktuppgifter Regionkontor Falun Box 1958, Falun tel Göteborg Box 404, Göteborg tel Jönköping Box 445, Jönköping tel Malmö Box 186, Malmö tel Sundsvall Box 210, Sundsvall tel Umeå Brogatan 4B, Umeå tel Växjö Kungsgatan 1B, Växjö tel Örebro Köpmangatan 23-25, Örebro tel Huvudkontor Box Stockholm tel transportforetagen.se Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare 6

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor Vägen framåt TransportGruppens viktigaste frågor TransportGruppen 4 ARBETSGIVARFRÅGor 7 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 9 NÄRINGSPOLITIK 14 Copyright TransportGruppen april 2011. Box 5384, 102 49 Stockholm.

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

!#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

VVS Företagens stadgar

VVS Företagens stadgar VVS Företagens stadgar Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen

Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen Mervärden 2012 Nyckeltal för fastighetsbranschen 2 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Så löser vi framtidens kompetensförsörjning Bland Fastigos medlemmar finns såväl små som stora företag

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer