VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst"

Transkript

1 VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

2 EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013

3 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna inom Almega får du experthjälp i din roll som arbets givare och företagare. Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Drygt företag med över årsanställda är medlemmar. VÅRDFÖRETAGARNA ARBETAR för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör vård- och omsorgsföretags betydelse för samhället. Genom vårt näringspolitiska arbete bevakar vi frågor och tillvaratar branschens intressen i olika sammanhang. Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för privata vård- och omsorgsföretag. För personlig assistans, sjukvård och äldreomsorg har vi särskilda branschorganisationer som driver specifika branschfrågor. Vår målsättning är att: Marknad för privata utförare ska öka och att det ska råda konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare. Alla verksamheter inom vård och omsorg, såväl privat som offentligt drivna, omfattas av en nationell och oberoende kvalitetskontroll och uppföljning, och vars resultat ska vara öppna och transparenta. Den privatdrivna vården och omsorgen uppfattas av allmänheten som en självklar producent som förknippas med kvalitet inom det offentligt finansierade systemet. SOM MEDLEM DRAR du nytta av vår expertis inom arbetsgivarfrågor; du får tillgång till juridisk hjälp, utbildning, rådgivning och aktuell information. PÅ VÅR WEBB, finns verktyg för dig som arbetsgivare och företagare. Medlemmar skapar ett eget lösenord och får tillgång till de många praktiska hjälpmedel som finns där, allt från anställningsblanketter till stöd i lönesättning. DU FÅR SNABBT viktig och korrekt information från oss, men även tips, inspiration och svar på knepiga arbetsgivarfrågor. VÅRDFÖRETAGARNA är ett av sju medlemsförbund som bildar Almega och utgör en resursstark, tongivande och inflytelserik enhet. Almega bidrar med arbetsgivarstöd, samt genom näringspolitiskt arbete till att förändra och förbättra möjligheterna att driva tjänsteföretag. Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt Sverige. 3

4 GODA SKÄL TILL MEDLEMSKAP VÅRD OCH OMSORG I EN SAMLAD HELHET Hos oss samlas en mängd branscher; ambulans, dentallaboratorier, företagshälsovård, läkarmottagningar, hälso- och sjukvård, personlig assistans, tandvård, vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och äldreomsorg. Variationen är en del av vår styrka. ARBETAR FÖR FRAMTIDENS BRANSCHER Vi är med och påverkar politiker att se möjligheterna till samverkan mellan den privata och offentligt bedrivna vården och omsorgen. Vi påverkar fackförbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlemsföretags intressen. Vi har närings politiska experter för flera av våra branscher som jobbar för att göra det bättre och enklare att bedriva den bästa vården och omsorgen i Sverige. Inom Vårdföretagarna samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden. oss som den främsta källan till kunskap och information. Förutom att vara ett direkt stöd erbjuder vi nätverk och utbildningar som hjälper dig som arbetsgivare. ENKLARE ATT VARA FÖRETAGARE Vårdföretagarna inom Almega värnar om medlemsföretagen. Som medlem får du nyttja vårt samlade kunnande inom områden som exempelvis upphandlingar, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar, jämställdhet och kollektivavtal. DIN FÖRHANDLING ENGAGERAR OSS Vid förhandling finns vi till för dig i din roll som arbetsgivare. Hos oss får du juridisk vägledning och vi biträder dig som medlem vid arbetstvister och förhandlingar. Vi har dessutom kontor i hela landet, och kan därför erbjuda våra medlemmar nära och personlig service. VÅR KOMPETENS ÄR DIN TRYGGHET Drygt företagare inom Vårdföretagarna och inom Almega vet att de ska vända sig till 4

5 AVGIFTER AVGIFTSSTRUKTUR Medlemsavgift betalas från och med inträdesdatum. Avgiften är uppdelad i två delar, en del till föreningen Vårdföretagarna inom Almega och en del till Svenskt Näringsliv. Avgiften beräknas på årsbruttolönesumman från föregående år enligt nedan. MEDLEMSAVGIFT TILL VÅRDFÖRETAGARNA Branschavgift För branschsektionen betalar ni 0,045 procent av föregående års lönesumma för branschmedlemskapet. Det minsta beloppet att betala är kronor. Arbetsgivarservice För arbetsgivarsektionen beräknas avgiften på en andel av lönesumman enligt en trappstegsmodell. Till detta kommer en grundavgift om kronor. AVGIFT TILL SVENSKT NÄRINGSLIV Vårdföretagarna är medlem i Svenskt Näringsliv. Därmed blir varje enskilt medlemsföretag även anslutet till Svenskt Näringsliv och får tillgång till Svenskt Näringslivs medlemsservice. Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,09 procent. Lägsta årsavgift är 500 kronor per företag. Cirka 50 procent av den totala avgiften utgör en serviceavgift som är momspliktig och avdragsgill i deklarationen. FAKTURERING Medlemsavgift betalas från och med inträdesmånaden. Fakturering av årsavgifterna sker i två fakturaperioder per år och sköts av Svenskt Näringsliv Service AB. Avgiften för företag med 249 eller fler årsanställda eller företag som ingår i koncern med 249 eller fler årsanställda är avgiften 0,07 procent av företagets lönesumma och rörelseresultat (dock högst en gång lönesumman) efter avskrivningar. AVDRAGSGILL 93 procent av den totala avgiften för arbetsgivarsektionen utgör en serviceavgift som är momspliktig och avdragsgill i deklarationen. RÄKNA UT VAD JUST DIN MEDLEMSAVGIFT SKULLE BLI I VÅR RÄKNESNURRA PÅ 5

6 KOLLEKTIVAVTAL När företaget är medlem i Vårdföretagarna gäller att det blir bundet av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtalet innebär att företaget och medarbetarna omfattas av samma allmänna anställningsvillkor som merparten av branschen, till exempel semesterregler och uppsägningstider vid arbetsbrist. Har ditt företag idag tecknat hängavtal med ett fackförbund byts det ut mot branschens kollektivavtal. Detta innebär lägre avgifter till bland annat Trygghetsrådet, och du slipper administrativ kostnad till den fackliga organisationen. För många blir därför medlemskapet en besparing! 6

7 ARBETSMARKNADS- FÖRSÄKRINGAR MEDLEMSKAP MED MERVÄRDE Med avtalet följer också skyldighet att teckna försäkringar för alla anställda. Se mer information om försäkringar på följande webbplats: Observera att företaget själv kontaktar försäkringsbolagen. ALL PERSONAL UTOM LÄKARE Tilläggspension ITP Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), tecknas i Alecta, Bliwa Livförsäkring, Länsförsäkringar, SEB Tryggliv eller Skandia Omställningsavtalet inkl. avgångsersättning (AGE) och omställningsstöd Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Vid tecknande av försäkring för tjänstemän kontakta: Collectum, tele: , samt Fora, tele: , för TFA och AGE. LÄKARE INOM BRANSCHEN OMFATTAS AV SÄRSKILDA PENSIONSVILLKOR Om ni har läkare anställda i verksamheten bör ni känna till att även dessa omfattas av kollektivavtal och ITP enligt ovan genom medlemskapet, såvida ni inte träffat överenskommelse med läkaren om att följa en så kallad alternativ ITP eller att läkaren ska följa en annan pensionsplan och undantas/avstå från ITP, alternativt helt avstå från pension. Ett avstående måste undertecknas av båda parter och anmälas in till Collectum. Blanketter för så kallad alternativ ITP och undantag/avstående från ITP finns på Collectums hemsida, 7

8 MEDLEMS- ERBJUDANDE OM GRUPPFÖRSÄKRING Alla medlemsföretag erbjuds en förmånlig gruppförsäkring genom försäkringsbolaget If. Gruppförsäkringen är frivillig och ger ett bra extra försäkringsskydd som ett komplement till lagstadgade försäkringar och kollektivavtalsförsäkringar. GRUPPFÖRSÄKRING SOM GER STYRKA Vi vill att du som arbetsgivare ska få möjlighet att erbjuda en bra och förmånlig gruppförsäkring. Därför har vi ett ramavtal med If med fördelaktiga premier och villkor som du som medlem kan ta del av. Rätt försäkrade och därmed trygga medarbetare är också en trygghet och styrka för dig som arbetsgivare. De försäkringar som ingår i ramavtalet är livförsäkring med barnskydd, trygghetskapitalsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring. Alla medlemsföretag kan erbjuda sina anställda att teckna gruppförsäkringarna. De är frivilliga och den anställde eller anslutna betalar premien själv. Läs mer om gruppförsäkringen och villkoren på

9 SVENSKT NÄRINGSLIV Alla våra medlemmar får även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv, som är Sveriges ledande företrädare för det svenska näringslivet. Svenskt Näringsliv verkar tillsammans med 50 medlemsorganisationer för att Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass. Svenskt Näringsliv har en samlande roll i såväl arbetsgivarfrågor som näringspolitiska frågor. Företagens röst ska höras för att framgångsrikt kunna påverka politiskt beslutsfattande både nationellt och internationellt. Likt avgiften till Vårdföretagarna baseras avgiften till Svenskt Näringsliv på antalet anställda och lönesumman för föregående år. Med omkring företag och medlemsorganisationer har Svenskt Näringsliv tillsammans en unik styrka och trovärdighet att verka för bättre villkor för Sveriges företag. Cirka 70 procent av medlemsföretagen har färre än tio medarbetare och det totala antalet årsanställda är drygt 1,7 miljoner. SVENSKT NÄRINGSLIV BESTÅR AV TRE DELAR: Service via medlemsorganisationerna De medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund förhandlar om och sluter kollektivavtal med det fackliga motparterna. Svenskt Näringslivs roll är att säkerställa samverkan vid förhandlingar. Kvalificerad expertkunskap för service och påverkan Svenskt Näringslivs experter samarbetar med medlemsorganisationernas experter, rådgivare och opinionsbildare i arbetet med att öka kunskap och förståelse för näringslivets behov och förutsättningar i myndigheter och departement. Uthållig opinionsbildning Svenskt Näringsliv har till uppgift att genom opinionsbildning öka intressegemenskapen i samhället kring värdet av företagsamhet. Utan företag, ingen välfärd en bred förståelse för detta samband är en avgörande faktor för god samhällsutveckling. GER DIG SVAREN PÅ FÖRSÄKRINGSFRÅGORNA Svenskt Näringsliv hjälper dig också att reda ut begreppen när det gäller reglerna kring avtalsförsäkringarna. Här kan du får svar på frågor om exempelvis tecknande av avtalsförsäkringar, om lag- ochavtalsbundna försäkringar, om jämförelser mellan olika försäkrningslösningar, om försäkringar i det egna företaget eller om det personliga försäkringsskyddet som egenföretagare. Läs mer och hitta dina kontaktuppgifter på 9

10 KONTAKT- PERSONER FRÅGOR RÖRANDE MEDLEMSKAP FÖRSÄKRINGSFRÅGOR ALMEGAS FÖRBUND ULRIKA KOHLIN Stockholm tel: mobil: e-post: PER-OLOF ADÉRIAN tel: e-post: MILA JUKIC Göteborg tel: mobil: e-post: TOMAS NORDENSSON FLYGARE Umeå/Skellefteå tel: mobil: e-post: 10

11

12 VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS! Läs mer om Vårdföretagarna på Box Stockholm

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer