Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor"

Transkript

1 Vägen framåt TransportGruppens viktigaste frågor

2 TransportGruppen 4 ARBETSGIVARFRÅGor 7 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 9 NÄRINGSPOLITIK 14 Copyright TransportGruppen april Box 5384, Stockholm. Tfn Produktion: Clara. Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Bilder: Shutterstock och Veolia (sid 8). 3

3 TransportGruppen TransportGruppens vision: TransportGruppen är samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige. Vi representerar cirka medlemsföretag med sammanlagt anställda. Vårt uppdrag är att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utveck- Vi skapar välfärd och hållbar tillväxt för alla. lingen mot bästa förutsättningar för transportnäringen. Vår kärnverksamhet finns inom ett brett spektrum av arbetsgivarfrågor och vi hjälper till att lösa problem, oavsett om det gäller juridiska tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor. Vi har även näringspolitiska frågor på agendan. Utgångspunkten är den samlade transportnäringens intressen och utmaningar. Våra prioriteringar och aktiviteter omfattar både det nationella och EU-perspektivet. Därtill har vi tagit på oss en folkbildningsroll för att skapa opinion för transportnäringens samhällsnytta; att lyfta fram näringens betydelse för människor, företag och samhälle. VÅRA FÖRBUND: Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Svenska FlygBranschen Motorbranschens Arbetsgivareförbund Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Transportindustriförbundet 4 5

4 Arbetsgivarfrågor Förbunden i TransportGruppen har sina egna och unika frågor att hantera, men det finns också grundläggande och gemensamma frågor som förenar alla förbund och våra medlemmar. Visste du att? Var tionde anställd i näringslivet arbetar inom transportnäringen. Tydliga och enkla avtal Många avtal har under åren blivit så detaljerade att de också har blivit svårtolkade, vilket inneburit att fler fall hamnar i arbetsdomstolen eftersom parterna har tolkat avtalen olika. Vårt mål är därför att i varje avtalsförhandling verka för enklare avtal. Grundprincipen bör vara att göra avtalen så begripliga att arbetsgivaren och arbetstagaren ska förstå vad som står i avtalet utan att behöva involvera en tredje part för att tolka innehållet. Företagsnära och individuella lösningar som stärker konkurrensmöjligheter Centrala överenskommelser leder ibland till byråkratisering och stelbenthet, en stelbenthet som i många fall sätter upp hinder för både arbetstagare och arbetsgivare trots att dessa kan vara överens om att en annan lösning skulle kunna vara bättre för båda parter. Vi förespråkar därför fler företagsnära och individuella lösningar som leder till produktivitetsförbättringar. Det kan handla om att åstadkomma regler, bland annat vad gäller förläggning av arbetstid, som gör att företagen kan ge ökad service till sina kunder och åstadkomma effektivare och mer flexibel produktion. En sådan lösning kan ge fler vinnare; kunden som får bättre service, företaget, som genom bättre service kan få ökade intäkter, och den anställde som får möjlighet till arbetstider som passar bättre i hans eller hennes vardag. Arbetsfred efter träffat avtal När avtal undertecknas måste båda parter ta ansvar för att avtalet följs och att fredsplikt därmed ska råda. Sympatiåtgärder sätter denna förutsättning helt ur spel. Att indirekt drabbas av stridsåtgärder på grund av en konflikt som man själv inte kan påverka är en ohållbar situation. Vårt mål är att träffa kollektivavtal som garanterar fredsplikt, men visar det sig vara omöjligt att åstadkomma detta tillsammans med våra fackliga motparter krävs det istället att politiken sätter ner foten i frågan. 6 7

5 bild Visste du att? Svenska folket reser omkring 38 kilometer per person och dag. Visste du att? 10 miljoner människor är sysselsatta i transportnäringen inom EU. Det utgör 4,5 procent av den totala sysselsättningen. Utbildning & arbetsmarknad Turordning grundad på kompetens istället för anställningstid Turordningsreglerna stödjer inte alltid företagens behov av kompetent arbetskraft, vilket kan vara förödande för ett företags konkurrenskraft. Ett system som snarare tar hänsyn till kompetens framför anställningstid har dessutom större acceptans och förståelse hos de yngre generationerna som nu träder in på arbetsmarknaden. Arbetsmiljö en integrerad del av företagens utveckling Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av företagens vardag och utveckling. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Enkla och konkreta arbetsmiljöregler är ett viktigt övergripande mål då det underlättar regelverkets efterlevnad och även i övrigt reducerar företagens administrativa börda. Företagen i transportnäringen måste alltid ha tillgång till den kompetens som de efterfrågar. Därför krävs ett utbildningssystem med rätt innehåll och kvalitet. Kompetensförsörjningen är av central som motsvarar efterfrågan på arbetskraft. betydelse för transportnäringen Vi arbetar för att transportnäringens För att uppnå en utbildning med rätt kvalitet och attraktionskraft upprätthålls och utvecklas, innehåll är det viktigt att det finns en fungerande bland annat genom att synliggöra arbetstillfällen och karriär- och utvecklingsmöjligheter. dialog mellan skola och näringsliv. För transportnäringen är det också viktigt att det finns tillräckligt Välutbildad och motiverad personal är antal utbildningsplatser med geografisk spridning företagens viktigaste tillgång! 8 9

6 Näringspolitik TransportGruppens roll på det näringspolitiska området är att utifrån ett horisontellt perspektiv hävda den samlade transportnäringens intressen. Vi verkar för ett näringslivsklimat i Sverige som främjar en effektiv och konkurrenskraftig transportnäring till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp transporter får samhället att fungera. De skapar tillväxt och välfärd och får människor att mötas Vi lever i en globaliserad värld och transportnäringen är i högsta grad delaktig genom sin roll i den ökande världshandeln. Globaliseringen betyder ekonomisk tillväxt, att välfärd sprids och kommer allt fler människor i världen till del. Fler och effektivare transporter har både varit en förutsättning för och en konsekvens av denna utveckling. Stigande välfärd och billigare transporter har även lett till ökat resande, till mobilitet. Det är inte transporterna som ska bort, det är deras miljöpåverkan som ska minska Fri rörlighet för människor är en grundläggande ingrediens i en demokrati och en förutsättning för välstånd. I motsats till de som förespråkar minskade transporter och därmed mindre mobilitet menar TransportGruppen att det viktiga är att motverka de negativa effekterna av transporterna. Inom transportnäringen arbetar en rad olika aktörer tillsammans för att rejält minska de negativa konsekvenserna av transportverksamheten och att finna lösningar tillsammans med andra aktörer. Inte minst på fordonsområdet är de senaste årens teknikutveckling bevis på stor och snabb förändringskraft. En lastbilsmotor från 1990 släppte ut nästan 90 procent mer koloxid, drygt 80 procent mer kolväte och närmare 100 procent fler kväveoxider och partiklar än dagens nya lastbilar. Följderna av en förbudslinje vore förödande för det moderna samhällets försörjning med resurser som livsmedel, kläder och råvaror och därmed för utvecklingskraft och tillväxt. En sådan inriktning på politiken skulle vidare hämma rörligheten, möjligheterna att få nya perspektiv, tankar och idéer och därmed också begränsa människornas frihet. Visste du att? Varje dygn sker över 1000 landningar på våra svenska flygplatser

7 Visste du att? Var femte minut anlöper ett fartyg en svensk hamn. bild Ekonomiska styrmedel, ämnade att uppnå miljömål, ska vara relevanta, effektiva och inte missgynna svenska transportföretag För att uppnå miljömålen och för att främja energieffektivitet och ökad användning av förnybara drivmedel tar politikerna ofta till ekonomiska styrmedel som skatter och avgifter. Transport- Gruppen menar att sådana styrmedel ska vara relevanta, effektiva och inte missgynna svenska transportföretag på den internationella marknaden. Sverige behöver på detta område en politik i harmoni med EU:s och beslutsfattare som hittar verktyg som bidrar till fortsatt minskning av transporternas negativa effekter och samtidigt till en konkurrenskraftig svensk transportnäring. Insikten om infrastrukturens betydelse för tillväxt och välfärd måste öka En väl rustad transportinfrastruktur är A och O för effektiva transporter, högre produktivitet och ekonomisk utveckling. Den är också en viktig förutsättning för att transportarbetet ska kunna utföras på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt. Ökad tillgänglighet tack vare en god infrastruktur ger även vinster som sprids till andra samhällssektorer i form av ett mer utspritt bebyggelsemönster, bättre förutsättningar för att organisera privat och offentlig service och för specialisering inom produktion av varor och tjänster, med mera. Det är en prioriterad fråga för Transport- Gruppen att planeringsprocessen för att snabbare komma igång och bygga infrastruktur effektiviseras. För särskilt angelägna infrastrukturprojekt kan en gräddfil behövas, så att man undviker situationer som den med Västkustbanan där det tagit 36 år att bygga 29 mil järnväg. Utveckla Gröna Korridorer för smarta godstransporter och Glöm inte citylogistiken i stadsplaneringen Hållbar godstransportförsörjning ur såväl ekonomisk som social och miljömässig synvinkel ska åstadkommas genom effektivare logistik och bättre koppling mellan trafikslagen, samt optimering av teknik och organisation i varje länk och nod. Detta gäller såväl gränsöverskridande transporter som distributionstrafik i cityområden. EU-initiativet om gröna godstransportkorridorer kan till exempel utgöra grund för en sådan utveckling när det gäller transporter över stora avstånd. Samtidigt behövs bättre insikt på alla politiska nivåer om att godstransporterna fortsätter att öka i Europa och att det inte handlar om att välja transportslag för framtiden utan att alla behövs, antingen var för sig eller i kombinationer

8 Visste du att? 90 procent av godset som transporteras på lastbil går kortare än 30 mil. Transporterna besöksnäringens smörjmedel och en nyckelfaktor vid utvecklingen av hållbara destinationer Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt land. Transporterna utgör en femtedel, eller närmare 50 miljarder (2008) av besöksnäringens totala omsättning. Det finns också potential att växa ytterligare en vision är att fördubbla omsättningen på tio år och bli en ny basnäring för Sverige. För att växa och för att bidra till marknadsföringen av vårt land krävs att besöksnäringen också lyfts fram i infrastrukturplaneringen. Ett attraktivt turistland är ett land med hög tillgänglighet, vilket kräver god infrastruktur och väl fungerande transporter. Det är samtidigt viktigt att genomföra investeringarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbara destinationer kan vara en konkurrensfördel och Sverige har stor potential som ett grönt, välbevarat resmål för miljömedvetna turister. Av naturliga skäl är det i första hand persontransporter som förknippas med besöksnäringen, men även varuförsörjningen till hotell, restauranger och turistanläggningar med mera spelar en viktig roll, liksom renhållning. Därför är det viktigt att belysa hur transportsystemet som helhet är integrerat i besöksnäringen

9 VIssTe Du att? Rekordförsäljningen av nya personbilar i Sverige är på ett år (1988). HuVuDKonTor stockholm Adress: Box 5384, Stockholm Besöksadress: Storgatan 19 Tfn: Fax: regionkontor Falun Adress: Box 1958, Falun Besöksadress: Närlingslivets hus, Ölandsgatan 6 Tfn: Fax: Göteborg Adress: Box 404, Göteborg Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Tfn: Fax: jönköping Adress: Box 445, Jönköping Besöksadress: Skolgatan 4 Tfn: Fax: Malmö Adress: Box 186, Malmö Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1B Tfn: Fax: stockholm Adress: Box 5384, Stockholm Tfn: Fax: umeå Adress: Brogatan 4B, Näringslivets Hus, Umeå Tfn: Fax: Växjö Adress: Kungsgatan 1B, Växjö Tfn: Fax: Örebro Adress: Köpmangatan 23-25, Örebro Tfn: Fax: Östersund Adress: Pedagogens väg 2, Östersund Tfn: Fax:

10 Transporter är samhällets blodomlopp transporter får samhället att fungera. De skapar tillväxt och välfärd och får människor att mötas

11 TransportGruppen Box Stockholm

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer