BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA"

Transkript

1 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 8 5/ TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN 10 6/ KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 7/ INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN 17 8/ FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 26 9/ SEX PRIORITERADE KUNSKAPSOMRÅDEN 30 10/ ROADMAP APPENDIX 1, DEFINITIONER APPENDIX 2, DE SOM BIDRAGIT TILL AGENDANS INNEHÅLL APPENDIX 3, KÄLLOR

3 1/REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfemnyckelinitiativ, dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/temaochsistmeninteminst samverkan. Bild1 Femrekommenderadenyckelinitiativ

4 2/UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE UtgångspunktfördennaagendaärbesöksnäringensNationellaStrategi 1 somärutveckladi samverkanochdialogmellanaktörer 2 isektornundersvenskturismabsinitiativ.idenna processutveckladesenanalysavvarsvenskbesöksnäringbefinnersigochenradutmaningar identifierades.strateginpekarutsjuhuvudstrategierinomvilkautvecklingsinsatserbehövsför attvisionen2020skakunnaförverkligas.dessasjustrategierär: Destinationsutveckling Finansiering Samarbete Marknadsföring Entreprenörskapochkompetens Hållbarhet Infrastruktur Dettadokument,BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda ären djupareanalysavhurstrukturerochinitiativinomforskningochutvecklingkanstärkasföratt åstadkommamåluppfyllelsenivision2020.syftetärattskapaengemensamvisionochåtagande påettsättsåattrelevantaaktörer(näring,akademiochoffentliga)tillsammansprioriterar vilkenforskningochvilkainvesteringarsombehövsförattstärkainnovationsförmågani sektorn.agendanidentifierarbehovsomskabemötasochvilketsamarbetesomkrävsföratt göradetta. Omsamverkanstärksmedandra,såvältraditionellasom nya näringar,harbesöksnäringen storpotentialattbidratillsverigesframtidaattraktionsochkonkurrenskraft.samtidigtär näringenjämförelsevisung,forskningisektornärbegränsadochfragmenterad,och kopplingarnatillinnovationssystemetärsvaga,liksomkopplingarnatillföretagochutveckling inomandrasvenskastyrkeområden.därförbehövskrafttagförattdrivapåkunskapsutveckling, kompetensochinnovationsförmåganibesöksnäringen. BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda2014O2030ärbesöksnäringens komplementtillsverigesnationellainnovationsstrategi,snis,sompresenteradeshösten2012, ochsomsyftartillattmobiliseraindivider,storaochsmåföretag,organisationer,offentliga aktörerochforskning/akademiförattisamverkanverkaförhurviisverigeskamötaglobala samhällsutmaningar,skapakonkurrenskraftochjobbienglobalkunskapsekonomiochleverera samhällstjänstermedökadkvalitetocheffektivitet. 1Strategi2020,publicerad2010 2Visita(dåSHR),VisitSweden,HRF,Tillväxtverket,Nätverketförregionalaturistorganisationer/Västsvenska turistrådet,stockholmvisitorsboardochmedstödavjordbruksverket

5 3/VISION OCH MÅL Vision 2030ärsvenskbesöksnäringvärldsledandepåatt utvecklaunikakundupplevelsersombidrartillhållbar utveckling. Fokus främjaexportochsysselsättning DennaAgendaharettövergripandefokuspåpositivutvecklingavsvenskturismexportoch sysselsättninginomsektorn.besöksnäringenharenviktigrollsomsysselsättningskapande.ien globalkontextstårsektornförvartelftejobbpåplaneten,ensiffrasomtill2020kanökatillvart tiondejobbenligttheworldtravel&tourismcouncil. Långsiktigamål(2030)medfokuspåvärldsrankning O Sverigeharenhelhetsrankningblandtopp3iWorldEconomicForumTTCIIndex O Sverigelyfterfrånranking74tilltopp15påkriterietOffentligprioriteringiWorld EconomicForumTTCIIndex WorldEconomicForumhardesenastesjuårdjupanalyseratochrankathurkonkurrenskraftig sektornäriolikaländerivärlden,ttci(thetravel&tourismcompetetivenessindex). ResultatetsompresenterasårligeniT&TCompetetivenessReportutgörenplattformfördialog såattrelevantaaktörerisamverkankanfrämjautvecklingenavenstarkochhållbarsektor. Sverigeharenhögtotalrating,menharfallitfrån5:eplatstill9:eplatsi2011rapporten.Det mestalarmerandeiettlångsiktigtperspektivärattsverigeiwefrapportenhamnarpå74:e platsnärdetgällerkriterienr5,enbedömningavhurvälsektornärprioriteradavstaten. Genomklarochtydligmarkeringfrånstatenssidaattsektornharhögprioritet,ochattdetta ävenreflekterasibudgetprioriteringar,kanbidratillattkanaliseranödvändigamedelochäven lockaprivatainvesteringartillviktigautvecklingsinsatserisektorn. Medellångamål(2020)medfokuspåexportintäkteroch sysselsättning O attnåturismexportpå200miljardersek O attgenerera100000nyajobbisverige Kortsiktigaeffektmål(2016)ärkoppladetilldefemnyckelinitiativen O Enväletableradochprioriteradforskningsplattform O Igångsattaaktiviteterochlångsiktigaplanerförtillgänglighet O Väldefinieradeplanerförkompetensförsörjningenochutvecklatledarskap O UtvecklingsinsatserfördestinationerochtemanitätsamverkanmedTillväxtverket O Etablerademötesplatserochstärktsamverkanisystemet O Fokuseradestatligaochoffentligaprioriteringarisektor

6 THE TRAVEL & TO URISM C O MPETETIVEN ESS IN DEX The Travel & Tourism competetiveness index, TTCI, har utvecklats inom ramen för World Economic Forum s industripartnerskapsprogram för flyg, rese och turismsektorn. Målet med TTCI är att bedöma faktorer och policies som gör det attraktivt att utveckla besöksnäringen i olika länder. Temat för rapporten 2013 var Minskade barriärer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning speglar sektorns vikt för tillväxt. TTCI baseras på tre breda kategorier av variabler som förenklar eller driver på konkurrenskraft i besöksnäring. Dessa kategorier summeras upp i tre subindex: (1) Subindex för besöksnäringens regelverk; (2) subindex för näringslivs/affärsmiljö och infrastruktur; (3) subindex för human, kultur och naturtillgångar. Det första subindexet fångar policyrelaterade element som oftast styrs av statliga eller andra offentliga aktörer. Det andra subindexet fångar element som rör den affärsmiljön och den hårda infrastrukturen kopplat till ekonomin. Det tredje subindexet täcker in mjukare element i form av human och kulturkapital samt naturresurser i landet. Vart och ett av dessa subindex är i sin tur sammansatt av ett antal kriterier, totalt 14 stycken, kopplade till konkurrenskraften i besöksnäringen. Dessa är: Policies och regelverk 1. Miljömässig hållbarhet 2. Säkerhet och trygghet 3. Hälsa och hygien 4. Prioritering av besöksnäring 5. Flyginfrastruktur 6. Marktransportinfrastruktur 7. Turisminfrastruktur 8. ICT infrastruktur 9. Konkurrenskraftig prisnivå inom besöksnäring 10. Human resources 11. Samverkan inom besöksnäring 12. Naturresurser 13. Kulturresurser Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

7 BEN C H MA RK SC H W EIZ Schweiz fortsätter att leda rankningen, detta genom att göra bra ifrån sig när det gäller närmast alla aspekter i indexet. Infrastrukturen i Schweiz, speciellt den markbundna (3:e plats), är bland världens bästa. Landet får också topplacering för sina hotell och andra turismspecifika anläggningar, med excellent kompetens bland personal tack vare tillgången på kompetent arbetskraft i sektorn (2:a plats) kanske inte så förvånande i ett land som erbjuder många av världens bästa skolor i Hotellmanagement. Schweiz lockar även turister med rika och välskötta naturtillgångar. En stor del av landytan är skyddad, miljöskyddet är bland världens mest stringenta (3:e plats), och besöksnäringen anses utvecklas på ett hållbart sätt (7:e plats). De goda miljömässiga förutsättningarna i kombination med en hög säkerhet och trygghet i landet (2:a plats), bidrar till hög konkurrenskraft i besöksnäringen. Schweiz är inte enbart en stark destination för fritidsresenärer utan även en nod för affärsresenärer, med många årliga internationella mässor och utställningar, vilket driver upp placeringen när det gäller kulturkapital (6:e plats). Schweiz starka prestation inom alla dessa områden möjliggör att landet håller tätplaceringen trots mycket låg ranking när det gäller konkurrenskraftig prisnivå (139:e plats) vilken, tillsammans med en hårt hållen policy för internationella visa, begränsar antalet inkommande besökare. Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

8 4/BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Mednyademografiskastrukturerochglobaltöverutnyttjandeavnaturresurser uppstårnyakravpåenhållbarutveckling.dettaskaparbehovavochmöjlighetertill nyagenomgripandelösningar.förattskapalångsiktigthållbartillväxtienallt komplexareverklighet,blirdetalltmerväsentligtattbyggabroarmellansektorer, mellanolikaslagskompetenser,mellanstoraochsmåföretagochgemprivataoch offentligasamarbetensamtmedandraländer.detskavaraattraktivtattbesöka Sverigeochävenattflyttahitförattbo,verkaochlevailandet.Vimåsteöppnaupp ochrealiseraturismenspotentialsomärlångtifrånfulltutnyttjadisverige.detären nyckeltillattstärkasverigeskonkurrenskraft,tillsammansmedandraviktiga sektorerivårtsamhälle. Besöksnäringen, ett stöd för samhällsutveckling Antaletpersonersysselsattasomettresultatavturismenvar168000påårsbasisi Sverige2012ochdetunikaförnäringenärattdessaarbetstillfällenskapasihela landet.turismenomsatte275,5miljardersekochexportvärdet,detvillsägavärdet avutländskabesökareskonsumtionisverige,var106,5miljardersek2012.synen pådetmodernakunskapssamhälletbehöveruppgraderastillattinkluderaturism ochbesöksnäringsomviktigdelavdenväxandetjänstesektorn.besöksnäringenär enhävstångävenförandrabranschersutvecklingochexport.viasamverkanmed andra nya och gamla branscherdärvitraditionelltärstarka,kansveriges konkurrenskraftökaochlångsiktigtbidratilletthållbartsamhälle. En näring på tillväxt Sedan2000hardentotalaturismkonsumtioneniSverigeökatmeddrygt83procent ilöpandepriser.exporten,detvillsägavärdetavutländskabesökareskonsumtioni Sverigeharundermotsvarandeperiodökatmednästan162procent.Ellermedi genomsnittåttaprocentperårilöpandepriser.exportvärdetsandelavdentotala turismkonsumtionenharsedan2000ökatfrånca27procenttilldrygt39procent. Denstörstadelenavturismensomsättninggenererasavresorochtransportersom stårförentredjedel,följtavboendeochrestaurangersomstårförcirka30procent avturismkonsumtionen.påvinterdestinationerärdenskidorienterade konsumtionen,tillexempelliftkort,givetvismycketviktig.detärframförallt konsumtioninomkultur,rekreation/natur,sport,restaurangochvaruhandelsom harökatunderdesenastetioinåren.nästan30procentavde275,5miljardersek 8 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

9 somsvenskaochutländskafritidsoochaffärsresenäreromsatteisverige2012 spenderadesinomvaruhandelnpåtillexempelshoppingochlivsmedel. 3 Fördubblad omsättning med ökat tempo och samverkan Dennationellastrateginförsvenskbesöksnäringharmåletomenturistomsättning på500miljardersekår2020.ettetappmålom350miljardersekår2015 fastställdesbaseratpånuvarandeberäkningsgrundituristsatteliträkenskaperna. Baseratpåresultatet2009konstateradesattdelångsiktigatrenderbesöksnäringen haftseantionårtillbakaskulleräckaförattnå,ochtillochmedpassera,500 miljardersekiomsättningår2020.resultatetförturismensomsättning2010och 2011visaratttillväxttaktenigenomsnittliggerpåruntfemprocentmättpåde senastetionåren.besöksnäringenisverigemåsteökatempotförattnåmåletomen omsättningpå500miljardersekår2020.entempoökningkräversamverkan mellanoffentligaaktörernationelltochregionaltochävenföretagsinsemellan. Besöksnäringensmöjligheterochutmaningar Besöksnäringenharstorpotentialochkanvaraettstödochmotorför samhällsutveckling,inteminstgenomdenregionalautveckling,ökadsysselsättning ochexportsomnäringengenererar.detkrävsdockettstrategisktarbete,och gränsöverskridandesamverkan,förattutvecklatjänsterochproduktersomär internationelltkonkurrenskraftigaochsomkanstärkasverigesombesöksland.den nationellastrateginfrån2010sammanfattarmöjligheternaochutmaningarenligt följande: Samverkan:Omhurnäringenkanvinnapåatthittavägarförsamverkan inomnäringenochmedandrasvenskastyrkeområden. Detpolitiskaområdet:Omviktenavvilja,samordningochhandlingskraftpå statlig,regionalochlokalnivåförattskapaförutsättningarförutveckling. Ökadprofessionalism:Hurentreprenörskap,innovation,affärsutveckling ochkompetensfrågorbidrartillbesöksnäringensutvecklingspotential. AtttatillvarapåSverigessärart:Därglesbefolkning,naturområdenoch miljötänkochattsverigesomlanduppfattassomlugnt,säkertochtryggt, vilketiettomvärldsperspektivframstårsomexotiskt. 3FaktaomsvenskTurism2012,Tillväxtverket BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 9

10 5/TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN TRENDER Denglobalasamhällsutvecklingensomkommerattpåverkabesöksnäringen framtill2020j2030kansammanfattasinomföljandeområden: Bild2 Trenderinomturism Urbanisering Hållbarutveckling Digitalutveckling Urbanisering Detframtidaresandetkommerframföralltattdrivasavresortill,frånochmellan städer.städernadrivertillväxten,bådeekonomisktochbefolkningsmässigt.år2025 beräknasde600störstastädernainneha25procentavjordensbefolkning.redanår 2009passeradevärldendenpunktdärflermänniskorleveristäderänpå landsbygd,vilketärentrendsomkommerattförstärkasdenästkommande10o20 åren.idagbordet1,5miljardermänniskoride600störstastäderna 4.ÄveniSverige kommerdetframföralltvarastorstädernasomattraherarresandettill,frånoch inomsverige. Hållbarutveckling SverigerankassomettainomnyckelområdethållbarutvecklingiWorldEconomic Forumsrapportfrån2012.DärkonstaterasdetävenattSverigespotentialför tillväxtinomområdetärdenfemtebästaivärlden.framtidensturistärmiljöooch kvalitetsmedvetenochsverigekommerattbetalaförenhållbar,unikochmiljöriktig upplevelse.sverigehargottommilsvidochickeoexploateradnatur,därpotentialen ärattförädlaråvaranpåetthållbartsättförattskapaunikaochhållbara helhetsupplevelserförbesökaren.dettaställerkravpåkunskapochkompetens,på företagensframtidainnovationsförmågaochförmåganattutvecklaprodukteroch tjänsterisamverkanmedandrabranscherochkompetenser. 4McKinseyGlobalInstitute,UrbanWorld,Mappingtheeconomicpowerofcities, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

11 Digitalutveckling Digitaliseringenharradikaltförändratbesöksnäringensförutsättningaroch affärsmodellerdesenasteåren.möjligheternaattiförväggeinformationom destinationer,presenteradeattraktionerochproduktersomerbjudssamt genomföraförsäljningavprodukterochtjänsterharpåkorttidrevolutionerat möjligheternaattnånyamarknaderochkundsegment.närdetgäller internetanvändningenisverigeärfyraavde20vanligasteaktiviteternapåinternet relateradetillresor.samtidigtärmångaföretagisvenskbesöksnäringlateadopters. Kompetensochresurserattinvesteraidigitalaverktygsaknasblandmångaavde mindreföretageninäringen.sverigerankasredansomvärldsledandeitoland,enligt WorldEconomicForum,ochfårhögtbetygförblandannatutbildningsnivå, infrastrukturochinnovationsförmåga.härfinnspotentialattknytasamman besöksnäringensaktörermedito,näringso,ochsamhällsaktörerförattnyttja digitaliseringensmöjlighetertillfulloföratthittanyainnovativaoch gränsöverskridandelösningar.potentialenatttillgängliggörasverigesupplevelser medhjälpavdigitaliseringensmöjligheterkangörasverigetillettföregångslandför hållbara,tillgängligaochinternationelltkonkurrenskraftigahelhetsupplevelserför turister. FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN Bild3 Framtidensbesökare ReseanledningarnatillochinomSverigekommeratthandlaomsport,natur,möten ochkultur. Detinternationellaresandet Detinternationellaresandetivärldenpasseradeenmiljardunder2012enligt UNWTOohprognosernapekarpåattdeninternationellaturismenfortsätteratt växa.år2030beräknasresandetattgenereracirka1,8miljarderinternationella BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 11

12 ankomster.turismutvecklingenharhittillsvaritkraftigareändenekonomiska utvecklingengenerellt,mennupekarunwtopåatttillväxttaktendämpas.förutom attflerochflerområdenivärldennärmarsigenmogenekonomiskutvecklingmed endämpadtillväxttakt,innebärdetävenstigandedrivmedelskostnaderoch miljökostnadstilläggförresenärerettminskatresandeitaktmedenökad reskostnad 5.ÄvenomhemmamarknadenärSverigesstörstamarknad,såfinnsden storatillväxtpotentialenförsvenskbesöksnäringiattökaantaletutländska besökare.under2011besöktessverigeav16,7miljonerpersonerbosattaiandra länder.deutländskabesökarnaidagdominerasavvåranordiskagrannländer, Norge,DanmarkochFinlandtillsammansmedTyskland.BesökarefrånRyssland konsumerarmestperpersonisverige 6. Hälsa,träningochtävlingar Sedanfleraårfinnsenpågåendehälsotrendisamhälletochettkraftigtökatintresse förmat,motionochvälbefinnande.motionsloppochtävlingarharbliviten jätteindustri.isverigedeltogruntenhalvmiljonpersonerinågonformav motionsloppunder2011ochtävlingardrarbådenordiskaochandrainternationella deltagare.sverigeärredannuenstarkarrangöravidrottsevenemangochtjänsteo ochproduktutvecklingkopplattillhälsotrendenkommerbaraattbliviktigare. Naturturismenstarktökandetrend Urbaniseringenavspeglasienökadnaturturism.Jumerviboristäder,destomer växervårviljaattsemestrainaturen.naturturismenärettavdesnabbastväxande segmenteninomturismenidag.allemansrättenärenunikmöjlighetattrörasigfritt inaturenochvibetraktaroftaallemansrättensomettkulturarv,ochiblandtilloch medsomennationalsymbol.sverigesunikanaturochuniktstoraandelvildnaturär enviktigreseanledning.sverigeärdockgenerelltsettdåligtpåattförpackaoch produktifieratjänsterochupplevelserkoppladetillnaturupplevelser. Mötenochkultur endelavattraktiviteten Möteniformavkongresser,konferenserochliknandekommervaraandraviktiga reseanledningarbådetillochinomsverigeiframtiden.atthjälpademsomäraktiva medattattraheramötenochkongressertillsverigekandärförvaraenvägför turistnäringensstärktaarbetemotenökadomsättning.kultursverigeomsätter årligenmiljontalskronorpåevenemangruntomilandet,delsgenombiljettintäkter menocksågenomdetillrestabesökarnaochkonsumtionensomskerisambandmed besöket.konserter,teater,musikal,opera,dans,shower,museerochutställningar drarbesökaretillochinomsverige.liksomdenkulturskattvihariformavslott, herresäten,fornlämningarochandrahistoriskaplatserochsevärdheter. 5UNWTO2012 6IBIS2011,Tillväxtverket / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

13 Bild4 LonelyPlanet sbestintravel BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 13

14 6/KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

15 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 15

16 16 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

17 7/INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN Ennäringsomutvecklasiskugganav innovationsstödsystemet Detstårklartattbesöksnäringenimycketbegränsadomfattningtardelavde nationellaresursersomsatsaspåinnovationsmiljöer.förnågotårsedanvisadedet sigsvårtattlockarepresentanterförinnovationsstödssystemetattdeltaidialogom besöksnäringen.swedishincubators&scienceparks(sisp)sinvesteringarsomi huvudsaksatsasinomkunskapsbaseradeochtillväxtorienteradeföretagharmycket begränsadekopplingartillbesöksnäringen.dettaärtvåexempelpåsignalomatt besöksnäringen,trotssintillväxtpotentialochstatushöjningsomframtidsbransch ävenglobalt,ståriskugganavdetetableradesvenskainnovationsstödssystemet. Dettaindikerarattstödsystemetbehövertaggauppsigochökasinförståelseför besöksnäringensspecifikabehovochförutsättningar. Mångasmåföretag Enbesökarestotalupplevelsebyggerpåensammansättningavtjänsteroch produkterfrånettantalbådestoraochsmåleverantörer.inomramenfören destinationochdessturismerbjudandenfinnssålundaettstarktömsesidigt beroendemellanföretagen.besöksnäringenbeståravettstortantalsmåföretagmed begränsaderesurser bådeiformavtidochpengarattsatsapåinnovation.föratt ökatillväxtenrdetviktigtattskapainnovationsstödsomisinturstärkerföretagens egenförmågaattväxaochattattraherakapitalochinvesteringar. Leveransgenomettsamverkandesystem Mendetäringenuniversallösningattendastfokuserapåattkopplasektorns småföretagtillinnovationssystemet.denetableradesynenpåattkonkurrenskrafti förstahandskapasinomföretagenbehöverreviderasnågotnärdetgäller besöksnäringenochkompletterasmedenförnäringenmycketviktigfaktor nämligenplatsenselleraktivitetensattraktivitet,någotsomiinteraktionmed företagenärnyckelntillframgång.detärsummanavdefaktorersomkaraktäriserar platsenelleraktiviteten,tillexempelnaturoochkulturevenemanget,värdskapet,den fysiskamiljön,infrastrukturenetcsomskaparattraktionskraften.sättetattskapa konkurrenskraftärattskapasamarbetemellanmångaolikaaktörer.i besöksnäringensfallärdessaaktörerinteenbartiformavföretagutanäven offentligaaktörersomägareresurser(naturochkulturarv)ochskapareav regelverk,harenmycketviktigochmeravgöranderollänimångaandrasektorer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 17

18 Detregionalainnovationssystemet SamtligaregioneriSverigeharnågonformavmerellermindreutveckladstrategi försittregionalainnovationssystem.några,somstockholm,västragötaland, Jämtland,DalarnaochSkåne,harformuleratstrategierförbesöksnäringen,äveni relationtilldetregionalainnovationssystemet.idessaregionerharbesöksnäringen ävenbörjatintegrerasiinnovationssystemetipraktiken.gävleborgharunderde senasteårenutvecklatstrategierför upplevelseindustrin (gemensambenämning påbesöksnäringenochdekulturellaochkreativanäringarna)ochjobbarpåhur dessanäringarskaintegrerasiinnovationssystemet. Enungforskningsdisciplin Forskningkopplattillturismochbesöksnäringpågårvidettantaluniversitetoch högskolorisverige.turismforskningochforskninginriktadpåbesöksnäringenär dockfortfarandeattbetraktasomungadiscipliner,oftaavtvärvetenskaplig karaktär.bildenavdenpågåendeforskningeninombesöksnäringenärintesamlad inomakademin.närviintervjuarrepresentanterfrånnäringenblirbildenänmer fragmenterad.under2012hartillväxtanalyssammanställttvårapporter KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige 7 ochturismensbetydelse 8. BesöksnäringensforskningsOochutvecklingsfondgjordeibörjanav2013en sökningpåsamtligahögskolorochstörreforskningsfinansiärerförattfåenbildav vilkenforskningsinomområdetsompågåttunder2012ochvilkaexterna finansiärersombidragittilldennaforskning.över60forskningsprojektmedbäring påbesöksnäringenpågickunder2012ochdefördelarsigpåettflertaluniversitet ochhögskolorilandet. De mer centrala forskningsmiljöerna i Sverige är ETOUR vid Mittuniversitetet, Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet, Centrum för turism vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Tema turism vid högskolan i Dalarna och institutionen för Service management vid Lunds universitet. Samtliga dessa samlar forskarkollegium och har ett flertal pågående projekt inom turismforskning. Det är också dessa som främst tar del av externa forskningsmedel från nationella aktörer som Naturvårdsverket, Mistra, Formas och Interregmedel. Forskning med koppling till turism finns även på Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, vid högskolan i Kalmar och även vid Karlstads universitet pågår forskning. På Örebro universitet, Campus Grythyttan pågår forskning kopplat till restaurang och måltid. Vid Linköping/Tema Q forskas kring kreativa orter. 7KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige.FörstudieRb52012,Tillväxtanalys,2012 8Turismensbetydelse,Litteraturöversiktöverforskningkringdestinationsutvecklingdnr2012/010, Tillväxtanalys, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

19 Litendelavdenationellaforskningsresurserna Engenomgångavhögskolornasochforskningsfinansiärernaswebbsidorgerbilden avattdestörrenationellaforskningsfinansiärernabidrogmedcirka30miljoner kronorunder2012inomstödförforskningrörandefältenturismochbesöksnäring. Övervägandedelavdenforskningsompågick2012(över60projekt)tycksframför alltvarafinansieradeavuniversitetsmedelkompletteratmedmedelfrånprivataoch regionalafinansiärer.utöverdenationellaforskningsfinansiärernaharmed säkerhetforskningävenfinansieratsviastrukturfondsmedel. Näringensfinansieringavforskning BFUF,BesöksnäringensforskningsOochutvecklingfond,ärdensvenska besöksnäringensegetverktygförforskningochinnovation.bfufssyfteärattfrämja vetenskapligforskningochinnovationinombesöksnäringenochattlångsiktigt verkaförattdefrämstaochmestkvalificeradeforskarnastuderarbesöksnäringen. GenomBFUFfinansierarnäringensföretagforskningochutvecklingmedcirka8 miljonerkronorårligen.2012o2013togbfufbeslutomtotalt11.2miljonerkronor tillvetenskapligaprojekt.bfufärbildatochfinansierasavvisitaochhotellooch restaurangfacketgemensamt. Stödet under 2012 fördelades ungefär enligt följande från finansiärerna: Formas Mistra KKStiftelsen Naturvårdsverket VINNOVA Vetenskapsrådet Stiftelsen strategisk forskning Riksbankens Jubileumsfond SEK 2,4 miljoner SEK 6,4 miljoner SEK 2,0 miljoner SEK 5,7 miljoner SEK 9,0 miljoner SEK 2,1 miljoner SEK 0,6 miljoner AKTÖRER INOM FORSKNING OCH INNOVATION Mittuniversitetet ETOUR Profil:Naturturismochdestinationsutveckling två mindre projekt ingen summa angiven ETOURbedriverforskningidettvärvetenskapligafältetavturismmedfokuspå frågorrörandedestinationsutveckling.etourärspecialiseradeinomfyra forskningsområden:a)naturturism,b)eoturismmedsyfteattutveckla, marknadsföraochledaturistdestinationer,c)turismensekonomiska,politiskaoch BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 19

20 rumsligdynamik,ochd)destinationer(popkulturturism,eventdesignochledning, regionalutveckling,peakexperience,trender,gastroturism.dessafyra forskningsområdenlutarsigmotparadigmenhållbarhetochdestinationsutveckling. Tillvägagångssättetattforskaisamverkamedintressenterfrånolikaområdenären tydligprofileringavetoursforskning. Göteborgsuniversitet Centrumförturism(CFT) Profil:Upplevelseochmarknadsföring&effektmätningochutvecklingavevent CFTbedriververksamhetinomnågraprofilerade,teoretiskaområden.Dessaär blandannatupplevelserochmarknadsföring,samteffektbeskrivningarav turismsatsningar.genomdessateoretiskaperspektivbelysercftolikaföränderliga empiriskafältsåsomkulturturism,evenemang,maritimturismochhotelloch restaurang.forskningenskagörateoretiskabidragtilldeempiriskafältenoch praktiskabidragskaledatillinnovationerförbl.a.företagochharelevansinom näringslivoch/elleroffentligverksamhetsåsombeslutsfattande.maritimturismhar undersenareårblivitettområdedärcftharprofileratsig.forskningsprojektet Framtidskuster(FTK)iBohuslänärettexempeldärforskningbidragittillattskapa hållbarainnovationerinomturismutvecklingenochsompåverkatpolitiskabeslut positivt.projektetvanngöteborgsuniversitetssamverkanspris.ftkknyterocksåan tillambitionenomattgörabohusläntillenexportmogendestinationochger lösningarpåhurdettakanske.medarbetarepåcftingårocksåienstrategisk satsningpåmaritimaklusterpågöteborgsuniversitet.dennasatsningärbland annatkoppladtillvinnovaagendan"svallvågosvenskmaritimforskningsooch innovationsagenda". Umeåuniversitet Profil:Landsbygdsturism,turismgeografiochregionalutveckling PåUmeåunversitetharettstortantaldoktorsexaminapåolikaturistiskateman avlagtsinomämnensomkulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi. IdagbedrivsforskninginomturisminteminstvidInstitutionenförgeografioch ekonomiskhistoriaochvidrestauranghögskolan.turismforskningenvidumeå universitetidagserturisminteminstsomrumsligtfenomenochkandärförbäst karakteriserassomturismgeografi.dettainnebärattfrågorrörandeturism och destinationsutvecklingochderaskopplingartillregionalutvecklingärcentralaför forskningen.särskiltexpertistillhandahållsinomföljandeområden:turismoch regionalutveckling/samhällsutveckling,turismiperiferaområden, landsbygdsturism,naturturism,fritidshusturism,markanvändningskonflikter koppladetillturism,turismensarbetsmarknad,kunskapsförsörjninginomturism, kulturochturismutveckling,samiskturism,matochturism,värdskapoch gastronomi.ävenomumeåsturismforskningharenstormetodiskbreddäri synnerhetforskningenbaseradpåstoradatamängderförhållandevisunik. Forskningsmiljönkombinerarinternationellasamarbetenmedettregionalt engagemangförnordiskaochisynnerhetnorrländskaförhållanden. 20 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

21 HögskolaniDalarna Profil:Attraktivarbetsmarknadochutvecklingavsmåföretag HögskolanDalarna(HDa)harenstarkforskninginombesöksnäringenochenlång historikavturismutbildningarochutvecklingsprojekt,regionaltsåvälsom internationellt.hda:shistoriaavattvaraenaktivpartidetregionala innovationsarbetetinombesöksnäringenärenkonsekvensavnäringensbetydelsei regionen.forskningsmiljönärmultidisciplinärinnefattandeämneskompetenseri turismvetenskap,kulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi,menockså stödjandekompetenserinomarbetsvetenskap,datateknik,informatikochstatistik. HDa:sprofilområdeninomforskningär:a)Attraktivarbetsmarknad kompetensförsörjningsstrategier,säsongsproblematikensutmaningar,ungas mobilitetochkarriärvägarsamtattraktivitetibesöksnäringensföretagföratt utvecklaochbehållapersonal.b)exportmognadochaffärsutveckling utbildning ochkompetensinominternationellförsäljningochexport,exportmognadsanalyser, affärsutvecklingsmodellerförsmåochmedelstoraföretag,destinationsutveckling genomstrategiskanätverk.c)utvecklingochutvärderingavstoraevenemang managementochutvecklingavevenemang,sponsring,marknadsföring, nätverksbyggande,ekonomiskaeffektanalyser,kopplingtilldestinationsutveckling. Hållbarinternationaliseraddestinationsutvecklingifjällenochperiferaområden samhällsplanering,(internationella)transporter,mobilitetochsocialhållbarhet HDaförfogaröverviktigaresursersomkanbidratillSIOOprogrammetsåsom transportoochtrafikdata,ekonomiskstatistikochhandelsdatasamt registerbaseradeindividdataochdärtillhörandemetodkompetens. Uppsalauniversitet Profil:Upplevelsekopplattillhistoria,konst,kulturochkulturarv Universiteteterbjuderstorbreddinombådeforskningochutbildningochbedrivs inomallatrevetenskapsområdenoteknikochnaturvetenskap,medicinochfarmaci samthumanioraochsamhällsvetenskap.inomdetsenareområdetharuppsala universitetsverigesmestkomplettaforskningmedenunikbreddsomär framgångsrik,bådenationelltochinternationellt.den1juli2013införlivades HögskolanpåGotlandiUppsalauniversitet.GotlandsomplatsutgörettavSveriges allrastarkastevarumärkenkopplattillturismochbesöksnäring.ettantal forskargrupperinomuuharuttrycktsinviljaochavsiktattutvecklasinforskning ochsamarbetaföratttydligarestödjautvecklingenavbesöksnäringenisverige.i överenskommelsenliggerattförasammanuppsalauniversitetsforskninginom historia,ekonomiskhistoria,litteraturvetenskapochkulturvårdmeddestarka forskningsmiljöeruniversitetetharinomområdenamänniskaodatorinteraktion, ubikaspelochspelutvecklingmedkopplingtillinformationssystem, systemvetenskapochmediaoochkommunikationsvetenskap.iochmedsamgående medgotlandfinnsnuocksålångtframskridnaplanerpåenturismutbildninginom UppsalauniversitetförlagdtillCampusGotland.Genomattsammanföradessa resurserkanuuskapaexcellentförmågaattutvecklabesöksanledningarmed kopplingtillhistoria,konst,kulturochkulturarvochdärigenombidra kunskapsutvecklingkopplattillproduktutveckling,tjänsteinnovationoch digitalisering. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 21

22 Örebrouniversitet Profil:RestaurangOochmåltidskunskap RestaurangOochmåltidskunskapharentvärvetenskapliginriktningoch operationaliserasgenomfammmodellen(fiveaspectmealmodel)somstuderar måltidensfemaspekter.fammintegrerardenkommersiellamåltidensfem viktigastedelar(rummet,mötet,produkten,stämningenochstyrsystemet)och utgörramverkfördenundervisningochforskningsombedrivsvidinstitutionen. Forskningsområdensomsensorik,folkhälsa,etnologi,konsumentforskningoch turismmanagementärviktigafördisciplinenmåltidskunskap.enstrategiför forskningenäratthaettholistisktsynsätt,vilketharresulteratifleraprojektsom handlaromkundensmåltidsupplevelsepårestaurangersetturettkundperspektiv. Erfarenhetenavforskningkringkulinariskaaspekteravmatochmåltider,kopplat tillhälsoaspekterikombinationmedkundenssensoriskaperceptionharfått uppmärksamhetisamhällsdebattenochinomforskningsvärlden.sensoriskanalys bidrartillattförståmänskligtbeteendekringmatochtillutvecklingavprodukter ochmåltider.andraforskningsperspektivärdesocialaochkulturellaaspekternaav måltidenkopplattillkön,etnicitetochsocialarelationer. Karlstadsuniversitet CERUT Profil:Tjänsteinnovationochturismochnyamediaochturismupplevelse ForskningsverksamhetkopplattillbesöksnäringenutgårvidKarlstadsuniversitet ifrånfleraolikaperspektivsombottnariolikaämnesmiljöer(kulturgeografi, sociologi,mediaokommunikationochtillvissdelföretagsekonomi).viduniversitetet finnscentrumförtjänsteforskning,ctf,somärstarkaforskningsmässigtkring innovationerochtjänsteforskning.detharbedrivitsforskningunderenlängretid omtrendinriktadeturismnischerochhurplatserochregionervarugörsgenomatt påolikasättladdasmedenidentitet.vidarebedrivsenforskningsverksamhetom besöksnäringkopplattillkulturellaochkreativanäringar(kkn)medstarkbetoning påkulturellekonomi.närhetentillnorgeharutvecklatenstarkprofilrörande gränsregionalafrågorkopplattillturism:effekteravgränshandel,hurolikaformer avmobilitetvävssammanochhurnätverkochsamarbetenövergränsenärviktiga förutsättningarförutvecklingenavturism.universitetetharnärhettillvänernoch forskningmedfokuspåhurklimatförändringarnakanutgöraincitamentför innovationerinomturism.ävenforskningmedfokuspåarbeteochföretagande inomturismnäringen,somblandannatinkluderargenusperspektivpåföretagande ochentreprenörskapochsäsongsarbete.ettnyareforskningsfokusärspaces, MobilitiesinaMediatizedWorld,detvillsägaenstarkkopplingmellan besöksnäring,kulturgeografiochmediaoochkommunikationsvetenskap. Lundsuniversitet CampusHelsingborg Profil:Fiktionochstorstadsdestinationer&mobilitetochhållbarhet Institutionenförservicemanagementochtjänstevetenskapbedriverforskninginom framförallttreteman:a)destinationsutveckling,b)upplevelserochc)hållbarhet. Projektenhandlarblandannatomhurmobilitetenpåverkarklimatet;flygtrafikens betydelsefördestinationsutveckling;filmturismensbetydelseförendestination, ellerocksåhurkulturarvanvändssomenutvecklingspotentialförolikaplatser. Forskningentäckeräveni;populärkultur,upplevelserochmobilitetochärpåsåsätt 22 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

23 näraförknippademedbådeetnologi,kulturvetenskapsamtkulturooch naturgeografi.mobilitetkanhärförknippasmedrörelserpåolikageografiska nivåer,menocksåmedmerallmännafrågorförknippademedtransport.imånga forskningsprojektingårfrågorsomberörinnovation bådenärdetgäller nytänkandeinomturismsektornochsommetodrelateradefrågoromhurmankan samlainturismrelateraddata.detkantilläggasattfleraprojektsamlarempirii urbanaområden,någotsomskiljerossfrånmångaandraforskningsenheteri Sverige.Dettaärettresultatavattinstitutionenverkariengränsöverskridande storstadsregionnäraköpenhamnochmalmö.turismbeforskasävenpå institutionenförkulturvetenskaper.därkulturanalyseravturismensrolliden nutidaupplevelseekonominochdenhistoriskautvecklingenavturismenframtillnu harpubliceratsavfleraforskare.förnärvarandepågårprojektomdenkulinariska turismensutveckling.utbildningenharettflerårigtsamarbetemedmalmöturism somharresulteratifleratillämpadeprojekt,ochharocksåvaritinblandadiett flertalprojektsomharsyftattillattutvecklaupplevelseekonominibådedanmark ochsverige. Linnéuniversitetet Profil:Destinationershållbarhetochanpassningsbarhet VidLinnéuniversitetetärturismvetenskapetableratsomhuvudområdeför kandidatexamensåvälsomforskningsområde.turismforskningenvid Linnéuniversitetetharstarkkopplingtillolikahållbarhetsaspekteravturism, evenemang,kulturochregionalutveckling.förattutvecklabesöksanledningen krävsenstörrekunskapomturism/destinationssystemetssammansättning, anpassningsbarhetochfunktion.destinationersförmågaattanpassautbudtill förändringariefterfrågan(pågrundavväder,valutakurs,ochdylikt)äravgörande förkundupplevelsenochdärmedäventuristersbenägenhetattåterbesökaen destination.linnéuniversitetetsforskarearbetarmedforskningsomhanterardessa frågor.dessutomärkompetensenkringlokalkultur,matochhållbarhetmyckethög ochliksomrörandepåvissaområdensomturism,klimatförändringarochhållbar utveckling. HUIResearchAB(HUI) Profil:Kopplingenmellanhandelochturismexport&Näringsdynamikochtillväxt HUIResearchhartvågrenara)konsultochb)forskningsverksamhetinomområdet. Dettainnebärförforskningsverksamhetenennärakontaktmedhandelsbranschen ochbesöksnäringarna.huiresearchforskningharundersenaretidframföralltvarit fokuseradmotstrukturomvandlingeninomhandelssektornsamtföretagstillväxt. Dennaforskningsinriktningkanvaraavbetydelseförattstärkabesöksnäringen.Två områdensominitialärviktigaattstuderaär:a)kopplingenmellanhandelnoch besöksnäringen.idennationellastrateginförsvenskbesöksnäringärvisionenatt manskafördubblasvenskbesöksnäringpåtioår.menförattuppnådettamålär densvenskadetaljhandelnavstorbetydelseeftersomdetärdärmestadelsavden utländskakonsumtionensker.huiresearchlångaerfarenhetavhandelsforskning kanhärhjälpatillattbelysahursynergiermellanhandelochturism.b) Företagsutvecklingeninombesöksnäringen.Måletförsvenskbesöksnäringärattpå korttidskapa70000nyaarbetstillfällen,menförattuppnådettamålkrävsdetfler snabbväxandeföretaginomnäringen.ettproblemärdockattdetfinnsfå BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 23

24 snabbväxandeföretagisverigeochattmajoritetenavallaföretaginteväljeratt nyanställa.huiresearchärvärldsledandenärdetgällerforskningsomärinriktad motföretagsdynamikochtillväxt.måletäratthuiresearchskavaradensjälvklara samarbetspartnernnärdetgällerforskningomhandelochbesöksnäringarna.detta innebäratthuiresearchredanidagfungerarsomen spindelinätet,därtillgången tillbradatabaser,ettutbyggtforskningsnätverk,samarbetenmedakademiska lärosäten,samtgodabransch ochmediakontakterstimulerartillmerforskning, undervisningochinformationsspridningomdefrågorsomäravbetydelseför handelochbesöksnäringarna. InteractiveInstituteSwedishICT(II) Profil:Visualisering,storytellingochinteraktivalärnätverk TheInteractiveInstituteSwedishICT(II)vitaliserarstorytellingochgerlivtill historia,städer,platserochföremålförenrikarebesöksupplevelse.genomatt fokuserapåanvändarbehovochdesignskapariiverktygochtjänstersomstärker förståelse,kunskapochengagemang ochgördemdessutomroligasedan1998har IIsinnovationerröntinternationelluppskattningochmanvisarpåenimponerande listautställningar,belöningarochkommersialiseringar.styrkeområdenärspel, kulturarv,hållbarhet,ljuddesign,extremaförhållanden,internetofsports, interaktivtlärandeochvisualisering.iiarbetarinärasamverkanmedsinapartners inomsamhälle,näringslivochakademi. ViktoriaSwedishICT Profil:Hållbartransport,digitaltjänsteutveckling,Travelhack ViktoriaSwedishICTerbjuderforskningsresultatochITapplikationersom distribuerassnabbt,kommertillpraktisktnyttaochbidrartillhållbarutvecklingav produkter,tjänster,affärerochföretag.genomtättsamarbetemedindustripartners utvecklarviktoriaswedishictanvändarorienterade,innovativalösningar.oftahar ViktoriaSwedishICTrollenattlevereraspecifikationerliksomrollenav inspirationskällatillföretagsomutvecklarplattformarochtjänster.kompetensi transportområdetinbegripertillämpadforskning,tillsammansmedindustriaktörer, somsyftartillattutvecklaitapplikationersomstödjertransportlösningar. Fyrklövern Fyrklövernärenavtolvinnovationskontorsomärkoppladetillsvenskauniversitet. InnovationskontoretFyrklövernärenunikinterregionalplattformförsamverkan mellankarlstadsuniversitet,linnéuniversitetet,mitthögskolanochörebro universitet.genomsinaaktiviteterbidrarfyrklöverntillinnovationochhållbar kunskapsdriventillväxt.fyrklövernrepresenterarennätverksbaseradsamverkan därinnovationsstödjandeaktiviteterutvecklastillsammansmedochoftaparallellt medpraktiskalösningar.dådeforskargrupperinomdefyraingåendeuniversiteten somharvisatintresseföragendansföreslagnainnovationsnätverkanslutersigblir detnaturligtförfyrklövernattävenansluta. 24 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

25 UppsalauniversitetInnovation UUIärpåflerasättföregångareinomsamverkansområdetbland innovationskontorenpåuniversitetochhögskolorisverige.ienstordelav verksamhetenagerarmanfacilitatorförattskapainnovationsnätverkviaeffektiva ochrelevantamöten.uuiharsommålattutvecklasamverkanmellan besöksnäringsrelateradforskninginomuppsalauniversitetochbesöksnäringen. Uppsalastadarbetarblandannatsedandrygtettårtillbakamålmedvetetmedfyra klustersatsningarinärasamverkanmeduniversitetetochbranschenvarav BesöksnäringenochICTutgörtvåavdessaklustersatsningar.Blandannatharman inlettettlångsiktigtsamarbetemedteliasoneraförattutvecklaenlokaltestbädd somkommerskapastoramöjligheterattinvolveramedborgareochbesökarei utformningenavmorgondagensdigitalaochmobilatjänsterinomblandannat besöksnäringen.inomuppsalasictklusterfinnsocksåfleraictföretagsomär internationelltverksammainomspelutvecklingsindustrinsomärbereddaatti samverkanmeduniversitetetutvecklanyainnovativatjänsterinombesöksnäringen. Ambitionenärattkvalitetenpåbådeforskningenochkundupplevelsenskastärkas genomettlångsiktigtsamarbetemellanforskareinomhumanioraochictoch aktörerinombesöksnäringenochictbranschen. SNITTS SNITTSärSverigesbranschorganisationförindividerochorganisationersom arbetarmedkunskapsutbyteochnyttiggörandeavforskning.snittsarefinns utspriddainomheladetsvenskainnovationsstödssystemet;inomakademi,institut, industriochoffentligsektor.snittssyfteärattökaeffektivitetenisystemetgenom atterbjudaennationellplattformförkartläggningavaktörerochaktiviteter,utbyte avprocesserochmetodersamtkompetensutveckling.genomsnittsstudieresor ochinternationellasamarbetenerbjudsmedlemmarnaenbreddadutblickförett merkonkurrenskraftigtsverige.förattstimuleratillväxtkrävsett innovationsstödssystemsomskaparmervärdegenomatteffektivtomsättakunskap tillnytta.dettaskergenomolikaformeravsamverkanmellanaktörerisystemet. Förattlyckaskrävsdetattdessaaktörerärenkompetentyrkesgrupp.Idénmedatt anslutasnittstillbesöksnäringensr&igridärattanslutaforskare,företagoch myndighetermedinnovationsprofessionen.ettsättattskapasambandmellan innovationskontorochensektorsomhittillsståttiskugganavdet innovationsstödjandesystemet. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 25

26 8/FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfem nyckelinitiativ,dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/tema ochsistmeninteminstsamverkan. Bild5 Femrekommenderadenyckelinitiativ Forskning RekommendationenärattfrämjaochstödjaettR&IGrid 9 somförbinderforskare, yrkesverksammaiinnovationssystem,näringslivochpublikaaktörer.vi rekommenderarattskapaennationellforskarskolaförriktadochsamordnad utbildningavdoktoranderochdisputerade.förutomattstärkasamordningoch samarbetsmöjligheternafinnsdetettbehovavattupprättaenbetydligtmer gynnsammiljöisverigeförbesöksnäringsrelateradforskning.dettainnebärbehov avökadfinansieringförattbedrivaforskningochinnovationinomprioriterade områdeninombesöksnäringen.idagfinnsdetettnationelltnätverk,natu,som samlarsvenskalärosätensomerbjuderturismutbildning.företrädarefördeolika institutionersomdeltarinätverketträffasengångomåretförattdiskutera pedagogiskafrågorvilketärvärdefullsominstrumentförutvecklingenavde svenskaturismutbildningarna.detfinnsocksåettnordisktforskarnätverkinom turism,northors,somfungerarsomenkommunikationsooch publiceringsplattform.enmotsvarandenationelltnätverksaknas.detfinnsett behovavattskapaettforumförsvenskbesöksnäringsrelateradforskningföratt stimuleraforskning,kommunikation,kunskapsutbyteochkunskapsöverföring. Syftetärattbjudainforskareinomturismvetenskapmenävenforskareinomandra vetenskapligaområdenavintressesåsomit,logistik,hållbarhet,organisation, 9 ResearchandInnovationGrid 26 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

27 ledarskapmedmera.dennaplattformkanocksåväsentligtbidratillutvecklingav grundutbildningochledarskapsutbildninginombesöksnäringen.detfinnsi dagslägetentydligbristpåkopplingmellanbesöksnäringenochverksammainom innovationsstöd.syftetmedattkopplarelevantainnovationskontor,organisationer ochindividertillbesöksnäringensföretagochforskninginomramenförettr&igrid ärattminskadettagap.attvaraendelavr&igridskaparocksåmöjlighetertill kunskapsutbyteochbearbetningavrådandeinnovationsmodellerimötetmed besöksnäringensochturismensutmaningar. Ennationellplattformochforskarskolaskaparmöjlighetattförkroppsliga forskningeniområdetocherbjudaettattraktivtforumförinternationella samarbeten,enbasförattbjudainutländskalärareochdoktorandertillsverige. DessutomskulleettsvensktR&IGridkunnasamverkaföratterbjudaskräddarsydd utbildning(tillexempelmbaellerfortbildningochförframtidaledareinom besöksnäringen).befintligastrukturerochframtidainitiativsombeskrivssomovan harmöjlighetattgedensvenskabesöksnäringenenstarkgrundiformav världsledandeforskning,vilketärenförutsättningförattnådetuppsattamåletatt fördubblaturismexportochskapandetavexportmognadestinationerisverige. Kompetens Besöksnäringenärpåvägmotframtidatillväxt,fortsatturbaniseringochalltmer krävandekundermedalltmerskiftandebehov.dettakommerattskapaökad konkurrensenomdemestkompetentamedarbetarna.branschenharenlång traditionavhögpersonalomsättningochkortsiktighetvadgällerhrostrategier, vilketkanbliettallvarligtproblemnärbranschenväxer.kompetensförsörjningeno atthitta,utvecklaochupprätthållaspetskompetenskommerattblienavdeallra viktigastefrågornaunderdekommandetioåren.arbetsgivarnakrävertidlös kompetenssomaffärsmannaskap,ledarskap,flexibilitet,säljteknikochkundservice menmotbakgrundavsamhällsutvecklingenkommerbehovetavnyaprofilerade kunskaperväxafram.enökningavdenglobalaefterfråganpåresorkräver tvärkulturellsamarbetsförmågaochgärnaspråkkunskaper.digitalaverktyg, bokningsoochbetalningssystemställernyakravpåtekniskkompetensmedanannan kunskapblirmindreviktigt.bildenavattutvecklassomenviktigframtidsbransch lederförhoppningsvistillattsektornocksåfårökadstatusochutvecklarökad kvalitet.besöksnäringenmåstebliattraktivtävenförandraändeindividersom väljerbranschensomenlivsstil.arbeteisektornmåstebetraktassomenlångsiktig jobbalternativ,annarsförsvinnerambitiösochkunnigpersonalmedtiden. Framgångsreceptetärtydligarekarriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetens ochuthållighetvärderasochgerverkligabelöningar. Denförväntadetillväxten,nästaarbetskraftsgenerationochenökadkvalitetoch komplexitetkrävernyakravpåframtidensledarskap.detkommerattfinnasbehov avenstormängdduktigaledareochfleryrkesverksammamedkompetensattförstå denkomplexaekosystemavturismochbesöksnäring.dessaskickligayrkesmän kommerattbehövashosnationellamyndigheterliksomidetregionalasystemetoch hosdestoraaktörernainomhotell,restaurang,transportochhandel.nästa generationsledarefärdighetermåsteutvecklasochgenomförasinärasamarbete mellanakademiochnäringensföretagochorganisationer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 27

28 Tillgänglighet Utmaningeninominitiativettillgänglighethandlaroma)hurturisterhittaroch identifierasverigesommålförsinresa(digitaltillgänglighet)ochb)hurlättdetär attresatillochinomsverige.detvanligastesättetförturisterattresatillsverigeär medbåt.enmajoritetavbesökarnakommermedflyg.detärmycketviktigtatt svenskafärjehamnarsamtvårainternationellaflygplatserärsammankopplademed markinfrastruktursåturistersömlöstkanfortsättasinresamedbil,tågellerbuss. Trafikverkethar2013föreslagitennationelltransportplan 10.Dessvärresaknarden befintligaplanenenanalysavinfrastrukturinvesteringarsomkangynnaenväxande besöksnäringen.behovochutmaningarmedanknytningtillbesöksnäringenkräver engrundligöversynochanalysidennaplan.ettförslagärattdeansvariga myndigheternaochbranschen,bådenationelltochregionalt,harendialogomhur besöksnäringenkaninförlivasidennationellahandlingsplanen.dettaären förutsättningförattmåletattdubbleraexportochsysselsättningtill2020ska uppnås. ViärstarkanärdetgällerIKTiSverige,mendetfinnsenheldelattgöraförattnå potentiellakunder,delsolikakundoochmarknadssegment.detärdelsenfrågaom attutvecklateknikmenäveninnehålliformavvalavkanaler,språkochbudskap. MobiltäckningärenutmaningpåmångaplatseriSverige.Dåligmobiltelefon mottagningifjällenpåverkarintebaramöjlighetenattringa.detgörocksåbetalning enutmaningnärdetiblandäromöjligtattbrukakreditkort. Destinationsutveckling/Tema Sverigesstäder,kultur,naturochmänniskorutgörstoratillgångar.Förmåganatt byggaintressantaprodukterochkunderbjudandenbaseradepådessaäravgörande ochbehöverutvecklas.destinationenosomkonceptoärkanskedenmest grundläggandeelementiallaturismsystem.därförärförståelseför destinationsutvecklingsprocessersombyggerpåenmängdparametrarsom: konsumenternasbeteende,entreprenörskapochinnovation,ekonomiskproduktion, styrning,värdskap,säsongsvariationer,arbetsmarknadsfrågor,naturooch kulturresurser,förvaltning,regionalutveckling,leveransavtjänsterochkvalitet, hållbarutvecklingmedmera.tillväxtverketärvälfokuseradepådettagenomsin satsningpåexportmognadestinationer,mendetkrävsettbredareochdjupare fokus.detliggerenstorpotentialiattutvecklaprodukterochtjänstergenomatt tillförakompetensinomestetik,sensorikochkulturarvigränssnittetmedområden somtransport,hotellochrestaurang,handel,kultur,konst,kreativanäringar, evenemang,festivalerochidrott.innovationskeroftaiformavhybridbolag,därtill exempel,design,arkitektur,restaurangtjänster,musik,sport,digitaliseringoch modesmältersammaniolikaformertillettnytterbjudande.besöksnäringenkani sigerbjudaföretagfrånandrabranschertillgångtillnyamarknader,företagoch affärsmodeller.somdestinationeriettglobaltperspektiväregentligenstockholm, GöteborgochMalmösamtävendeandranordiskastorstädernaförsmåoch perifera.ingenavdessastäderärblandde600störstastädernaivärlden.föratt 10 Trafikverketsförslagtillnationellplanförtransportsystemet2014O2025,N2013/2942/TE 28 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

29 stärkasverigespositioniettinternationelltperspektiv,snarareänattsevåra nordiskagrannländersomkonkurrenter,bordeviiställetisamverkanutvärdera vaddetnordiskasamarbetetkanerbjuda. Plattformförsamverkan Detfemtenyckelinitiativetärenstödfunktionfördeövrigafyrasomredanär beskrivna.detfinnsettbehovavattfrämjagränssnittetmellanaktörerinom näringsliv,akademiochoffentligsektor.detfinnsettbehovavattochstärka strukturenförforskningochinnovation.detfinnsettbehovavattfrämja medvetenhetomochinomsektorn.rekommendationenärattbyggaenplattform somtarrollenatthållafokusochprioriterablandstrategiskaforskningsooch innovationsåtgärderisektornochsomutgörettforumförsamarbete.detärtydligt attolikamodellerförsamarbeteochgenomförandeavinnovationermåstetestas. Plattformenföreslås: Främjaennationellhelhetsbildavanvändningenochsyftetmedbesöksnäringen somenviktignäringiettmoderntkunskapssamhälle,enbasnäringsom samexisterarochsombidrartillsverigesattraktionskraftisamverkarmedandra sektorer. Stärkaforskninginomochombesöksnäringenochturism. Varaennodförinsamling,bearbetningochspridningavkunskap,kompetensoch forskningsomstöderutvecklingenavbesöksnäringen. StärkalänkarnaikunskapstriangelnOmellanforskning,utbildningochinnovation inombesöksnäringen. AttstärkabandentillHorizon2020ochinnovationiEUOkommissionenochtill UNWTO. PåverkautformningenavnationellaocheuropeiskautlysningaravforskningsOoch innovationsfinansiering,förattinkluderasektornochdessnyckelområden områden. BidratillattinkluderaturismOochbesöksnäringenstarkareideregionalaoch nationellainnovationsystem. Engageraochkopplasammanoffentligaaktörer,näringslivochakademinationellt ochinternationelltgemensamtmötesplatser,forumochprivata/offentligaprojekt. Stimuleraochstödjatjänsteinnovationochaffärsutvecklingochmätadekonkreta resultatenavinsatserpålångsikt. InrättaentvärvetenskapliginnovationsO/sektorsforskningsrådsomlänkar sammankompetensochforskningfrånolikabranscherförattdrivatestarenoroch pilotprojekt. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 29

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER Erfarenheter och omvärldsanalys Rapport från Följeforskning om införande av Digital Agenda i Örebro län (FIDA) av Anders Avdic Shaji Joseph Handelshögskolan Örebro

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR 2015 UTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL TILL NYTTA FÖR BESÖKSNÄRINGEN TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR UTLYSNING BFUF 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Tema 2015... 3 Omfattning... 3

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Öppen inbjudan inför ENAT Internationell Turism för alla - kongress. Organiserad av Stiftelsen ONCE. med stöd av Europeiska Kommissionen.

Öppen inbjudan inför ENAT Internationell Turism för alla - kongress. Organiserad av Stiftelsen ONCE. med stöd av Europeiska Kommissionen. Öppen inbjudan inför ENAT Internationell Turism för alla - kongress. Organiserad av Stiftelsen ONCE. med stöd av Europeiska Kommissionen. 21-23 November, 2007 MARINA D OR Region Valencia, Spanien Det Europeiska

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer