BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA"

Transkript

1 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 8 5/ TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN 10 6/ KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 7/ INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN 17 8/ FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 26 9/ SEX PRIORITERADE KUNSKAPSOMRÅDEN 30 10/ ROADMAP APPENDIX 1, DEFINITIONER APPENDIX 2, DE SOM BIDRAGIT TILL AGENDANS INNEHÅLL APPENDIX 3, KÄLLOR

3 1/REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfemnyckelinitiativ, dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/temaochsistmeninteminst samverkan. Bild1 Femrekommenderadenyckelinitiativ

4 2/UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE UtgångspunktfördennaagendaärbesöksnäringensNationellaStrategi 1 somärutveckladi samverkanochdialogmellanaktörer 2 isektornundersvenskturismabsinitiativ.idenna processutveckladesenanalysavvarsvenskbesöksnäringbefinnersigochenradutmaningar identifierades.strateginpekarutsjuhuvudstrategierinomvilkautvecklingsinsatserbehövsför attvisionen2020skakunnaförverkligas.dessasjustrategierär: Destinationsutveckling Finansiering Samarbete Marknadsföring Entreprenörskapochkompetens Hållbarhet Infrastruktur Dettadokument,BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda ären djupareanalysavhurstrukturerochinitiativinomforskningochutvecklingkanstärkasföratt åstadkommamåluppfyllelsenivision2020.syftetärattskapaengemensamvisionochåtagande påettsättsåattrelevantaaktörer(näring,akademiochoffentliga)tillsammansprioriterar vilkenforskningochvilkainvesteringarsombehövsförattstärkainnovationsförmågani sektorn.agendanidentifierarbehovsomskabemötasochvilketsamarbetesomkrävsföratt göradetta. Omsamverkanstärksmedandra,såvältraditionellasom nya näringar,harbesöksnäringen storpotentialattbidratillsverigesframtidaattraktionsochkonkurrenskraft.samtidigtär näringenjämförelsevisung,forskningisektornärbegränsadochfragmenterad,och kopplingarnatillinnovationssystemetärsvaga,liksomkopplingarnatillföretagochutveckling inomandrasvenskastyrkeområden.därförbehövskrafttagförattdrivapåkunskapsutveckling, kompetensochinnovationsförmåganibesöksnäringen. BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda2014O2030ärbesöksnäringens komplementtillsverigesnationellainnovationsstrategi,snis,sompresenteradeshösten2012, ochsomsyftartillattmobiliseraindivider,storaochsmåföretag,organisationer,offentliga aktörerochforskning/akademiförattisamverkanverkaförhurviisverigeskamötaglobala samhällsutmaningar,skapakonkurrenskraftochjobbienglobalkunskapsekonomiochleverera samhällstjänstermedökadkvalitetocheffektivitet. 1Strategi2020,publicerad2010 2Visita(dåSHR),VisitSweden,HRF,Tillväxtverket,Nätverketförregionalaturistorganisationer/Västsvenska turistrådet,stockholmvisitorsboardochmedstödavjordbruksverket

5 3/VISION OCH MÅL Vision 2030ärsvenskbesöksnäringvärldsledandepåatt utvecklaunikakundupplevelsersombidrartillhållbar utveckling. Fokus främjaexportochsysselsättning DennaAgendaharettövergripandefokuspåpositivutvecklingavsvenskturismexportoch sysselsättninginomsektorn.besöksnäringenharenviktigrollsomsysselsättningskapande.ien globalkontextstårsektornförvartelftejobbpåplaneten,ensiffrasomtill2020kanökatillvart tiondejobbenligttheworldtravel&tourismcouncil. Långsiktigamål(2030)medfokuspåvärldsrankning O Sverigeharenhelhetsrankningblandtopp3iWorldEconomicForumTTCIIndex O Sverigelyfterfrånranking74tilltopp15påkriterietOffentligprioriteringiWorld EconomicForumTTCIIndex WorldEconomicForumhardesenastesjuårdjupanalyseratochrankathurkonkurrenskraftig sektornäriolikaländerivärlden,ttci(thetravel&tourismcompetetivenessindex). ResultatetsompresenterasårligeniT&TCompetetivenessReportutgörenplattformfördialog såattrelevantaaktörerisamverkankanfrämjautvecklingenavenstarkochhållbarsektor. Sverigeharenhögtotalrating,menharfallitfrån5:eplatstill9:eplatsi2011rapporten.Det mestalarmerandeiettlångsiktigtperspektivärattsverigeiwefrapportenhamnarpå74:e platsnärdetgällerkriterienr5,enbedömningavhurvälsektornärprioriteradavstaten. Genomklarochtydligmarkeringfrånstatenssidaattsektornharhögprioritet,ochattdetta ävenreflekterasibudgetprioriteringar,kanbidratillattkanaliseranödvändigamedelochäven lockaprivatainvesteringartillviktigautvecklingsinsatserisektorn. Medellångamål(2020)medfokuspåexportintäkteroch sysselsättning O attnåturismexportpå200miljardersek O attgenerera100000nyajobbisverige Kortsiktigaeffektmål(2016)ärkoppladetilldefemnyckelinitiativen O Enväletableradochprioriteradforskningsplattform O Igångsattaaktiviteterochlångsiktigaplanerförtillgänglighet O Väldefinieradeplanerförkompetensförsörjningenochutvecklatledarskap O UtvecklingsinsatserfördestinationerochtemanitätsamverkanmedTillväxtverket O Etablerademötesplatserochstärktsamverkanisystemet O Fokuseradestatligaochoffentligaprioriteringarisektor

6 THE TRAVEL & TO URISM C O MPETETIVEN ESS IN DEX The Travel & Tourism competetiveness index, TTCI, har utvecklats inom ramen för World Economic Forum s industripartnerskapsprogram för flyg, rese och turismsektorn. Målet med TTCI är att bedöma faktorer och policies som gör det attraktivt att utveckla besöksnäringen i olika länder. Temat för rapporten 2013 var Minskade barriärer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning speglar sektorns vikt för tillväxt. TTCI baseras på tre breda kategorier av variabler som förenklar eller driver på konkurrenskraft i besöksnäring. Dessa kategorier summeras upp i tre subindex: (1) Subindex för besöksnäringens regelverk; (2) subindex för näringslivs/affärsmiljö och infrastruktur; (3) subindex för human, kultur och naturtillgångar. Det första subindexet fångar policyrelaterade element som oftast styrs av statliga eller andra offentliga aktörer. Det andra subindexet fångar element som rör den affärsmiljön och den hårda infrastrukturen kopplat till ekonomin. Det tredje subindexet täcker in mjukare element i form av human och kulturkapital samt naturresurser i landet. Vart och ett av dessa subindex är i sin tur sammansatt av ett antal kriterier, totalt 14 stycken, kopplade till konkurrenskraften i besöksnäringen. Dessa är: Policies och regelverk 1. Miljömässig hållbarhet 2. Säkerhet och trygghet 3. Hälsa och hygien 4. Prioritering av besöksnäring 5. Flyginfrastruktur 6. Marktransportinfrastruktur 7. Turisminfrastruktur 8. ICT infrastruktur 9. Konkurrenskraftig prisnivå inom besöksnäring 10. Human resources 11. Samverkan inom besöksnäring 12. Naturresurser 13. Kulturresurser Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

7 BEN C H MA RK SC H W EIZ Schweiz fortsätter att leda rankningen, detta genom att göra bra ifrån sig när det gäller närmast alla aspekter i indexet. Infrastrukturen i Schweiz, speciellt den markbundna (3:e plats), är bland världens bästa. Landet får också topplacering för sina hotell och andra turismspecifika anläggningar, med excellent kompetens bland personal tack vare tillgången på kompetent arbetskraft i sektorn (2:a plats) kanske inte så förvånande i ett land som erbjuder många av världens bästa skolor i Hotellmanagement. Schweiz lockar även turister med rika och välskötta naturtillgångar. En stor del av landytan är skyddad, miljöskyddet är bland världens mest stringenta (3:e plats), och besöksnäringen anses utvecklas på ett hållbart sätt (7:e plats). De goda miljömässiga förutsättningarna i kombination med en hög säkerhet och trygghet i landet (2:a plats), bidrar till hög konkurrenskraft i besöksnäringen. Schweiz är inte enbart en stark destination för fritidsresenärer utan även en nod för affärsresenärer, med många årliga internationella mässor och utställningar, vilket driver upp placeringen när det gäller kulturkapital (6:e plats). Schweiz starka prestation inom alla dessa områden möjliggör att landet håller tätplaceringen trots mycket låg ranking när det gäller konkurrenskraftig prisnivå (139:e plats) vilken, tillsammans med en hårt hållen policy för internationella visa, begränsar antalet inkommande besökare. Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

8 4/BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Mednyademografiskastrukturerochglobaltöverutnyttjandeavnaturresurser uppstårnyakravpåenhållbarutveckling.dettaskaparbehovavochmöjlighetertill nyagenomgripandelösningar.förattskapalångsiktigthållbartillväxtienallt komplexareverklighet,blirdetalltmerväsentligtattbyggabroarmellansektorer, mellanolikaslagskompetenser,mellanstoraochsmåföretagochgemprivataoch offentligasamarbetensamtmedandraländer.detskavaraattraktivtattbesöka Sverigeochävenattflyttahitförattbo,verkaochlevailandet.Vimåsteöppnaupp ochrealiseraturismenspotentialsomärlångtifrånfulltutnyttjadisverige.detären nyckeltillattstärkasverigeskonkurrenskraft,tillsammansmedandraviktiga sektorerivårtsamhälle. Besöksnäringen, ett stöd för samhällsutveckling Antaletpersonersysselsattasomettresultatavturismenvar168000påårsbasisi Sverige2012ochdetunikaförnäringenärattdessaarbetstillfällenskapasihela landet.turismenomsatte275,5miljardersekochexportvärdet,detvillsägavärdet avutländskabesökareskonsumtionisverige,var106,5miljardersek2012.synen pådetmodernakunskapssamhälletbehöveruppgraderastillattinkluderaturism ochbesöksnäringsomviktigdelavdenväxandetjänstesektorn.besöksnäringenär enhävstångävenförandrabranschersutvecklingochexport.viasamverkanmed andra nya och gamla branscherdärvitraditionelltärstarka,kansveriges konkurrenskraftökaochlångsiktigtbidratilletthållbartsamhälle. En näring på tillväxt Sedan2000hardentotalaturismkonsumtioneniSverigeökatmeddrygt83procent ilöpandepriser.exporten,detvillsägavärdetavutländskabesökareskonsumtioni Sverigeharundermotsvarandeperiodökatmednästan162procent.Ellermedi genomsnittåttaprocentperårilöpandepriser.exportvärdetsandelavdentotala turismkonsumtionenharsedan2000ökatfrånca27procenttilldrygt39procent. Denstörstadelenavturismensomsättninggenererasavresorochtransportersom stårförentredjedel,följtavboendeochrestaurangersomstårförcirka30procent avturismkonsumtionen.påvinterdestinationerärdenskidorienterade konsumtionen,tillexempelliftkort,givetvismycketviktig.detärframförallt konsumtioninomkultur,rekreation/natur,sport,restaurangochvaruhandelsom harökatunderdesenastetioinåren.nästan30procentavde275,5miljardersek 8 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

9 somsvenskaochutländskafritidsoochaffärsresenäreromsatteisverige2012 spenderadesinomvaruhandelnpåtillexempelshoppingochlivsmedel. 3 Fördubblad omsättning med ökat tempo och samverkan Dennationellastrateginförsvenskbesöksnäringharmåletomenturistomsättning på500miljardersekår2020.ettetappmålom350miljardersekår2015 fastställdesbaseratpånuvarandeberäkningsgrundituristsatteliträkenskaperna. Baseratpåresultatet2009konstateradesattdelångsiktigatrenderbesöksnäringen haftseantionårtillbakaskulleräckaförattnå,ochtillochmedpassera,500 miljardersekiomsättningår2020.resultatetförturismensomsättning2010och 2011visaratttillväxttaktenigenomsnittliggerpåruntfemprocentmättpåde senastetionåren.besöksnäringenisverigemåsteökatempotförattnåmåletomen omsättningpå500miljardersekår2020.entempoökningkräversamverkan mellanoffentligaaktörernationelltochregionaltochävenföretagsinsemellan. Besöksnäringensmöjligheterochutmaningar Besöksnäringenharstorpotentialochkanvaraettstödochmotorför samhällsutveckling,inteminstgenomdenregionalautveckling,ökadsysselsättning ochexportsomnäringengenererar.detkrävsdockettstrategisktarbete,och gränsöverskridandesamverkan,förattutvecklatjänsterochproduktersomär internationelltkonkurrenskraftigaochsomkanstärkasverigesombesöksland.den nationellastrateginfrån2010sammanfattarmöjligheternaochutmaningarenligt följande: Samverkan:Omhurnäringenkanvinnapåatthittavägarförsamverkan inomnäringenochmedandrasvenskastyrkeområden. Detpolitiskaområdet:Omviktenavvilja,samordningochhandlingskraftpå statlig,regionalochlokalnivåförattskapaförutsättningarförutveckling. Ökadprofessionalism:Hurentreprenörskap,innovation,affärsutveckling ochkompetensfrågorbidrartillbesöksnäringensutvecklingspotential. AtttatillvarapåSverigessärart:Därglesbefolkning,naturområdenoch miljötänkochattsverigesomlanduppfattassomlugnt,säkertochtryggt, vilketiettomvärldsperspektivframstårsomexotiskt. 3FaktaomsvenskTurism2012,Tillväxtverket BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 9

10 5/TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN TRENDER Denglobalasamhällsutvecklingensomkommerattpåverkabesöksnäringen framtill2020j2030kansammanfattasinomföljandeområden: Bild2 Trenderinomturism Urbanisering Hållbarutveckling Digitalutveckling Urbanisering Detframtidaresandetkommerframföralltattdrivasavresortill,frånochmellan städer.städernadrivertillväxten,bådeekonomisktochbefolkningsmässigt.år2025 beräknasde600störstastädernainneha25procentavjordensbefolkning.redanår 2009passeradevärldendenpunktdärflermänniskorleveristäderänpå landsbygd,vilketärentrendsomkommerattförstärkasdenästkommande10o20 åren.idagbordet1,5miljardermänniskoride600störstastäderna 4.ÄveniSverige kommerdetframföralltvarastorstädernasomattraherarresandettill,frånoch inomsverige. Hållbarutveckling SverigerankassomettainomnyckelområdethållbarutvecklingiWorldEconomic Forumsrapportfrån2012.DärkonstaterasdetävenattSverigespotentialför tillväxtinomområdetärdenfemtebästaivärlden.framtidensturistärmiljöooch kvalitetsmedvetenochsverigekommerattbetalaförenhållbar,unikochmiljöriktig upplevelse.sverigehargottommilsvidochickeoexploateradnatur,därpotentialen ärattförädlaråvaranpåetthållbartsättförattskapaunikaochhållbara helhetsupplevelserförbesökaren.dettaställerkravpåkunskapochkompetens,på företagensframtidainnovationsförmågaochförmåganattutvecklaprodukteroch tjänsterisamverkanmedandrabranscherochkompetenser. 4McKinseyGlobalInstitute,UrbanWorld,Mappingtheeconomicpowerofcities, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

11 Digitalutveckling Digitaliseringenharradikaltförändratbesöksnäringensförutsättningaroch affärsmodellerdesenasteåren.möjligheternaattiförväggeinformationom destinationer,presenteradeattraktionerochproduktersomerbjudssamt genomföraförsäljningavprodukterochtjänsterharpåkorttidrevolutionerat möjligheternaattnånyamarknaderochkundsegment.närdetgäller internetanvändningenisverigeärfyraavde20vanligasteaktiviteternapåinternet relateradetillresor.samtidigtärmångaföretagisvenskbesöksnäringlateadopters. Kompetensochresurserattinvesteraidigitalaverktygsaknasblandmångaavde mindreföretageninäringen.sverigerankasredansomvärldsledandeitoland,enligt WorldEconomicForum,ochfårhögtbetygförblandannatutbildningsnivå, infrastrukturochinnovationsförmåga.härfinnspotentialattknytasamman besöksnäringensaktörermedito,näringso,ochsamhällsaktörerförattnyttja digitaliseringensmöjlighetertillfulloföratthittanyainnovativaoch gränsöverskridandelösningar.potentialenatttillgängliggörasverigesupplevelser medhjälpavdigitaliseringensmöjligheterkangörasverigetillettföregångslandför hållbara,tillgängligaochinternationelltkonkurrenskraftigahelhetsupplevelserför turister. FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN Bild3 Framtidensbesökare ReseanledningarnatillochinomSverigekommeratthandlaomsport,natur,möten ochkultur. Detinternationellaresandet Detinternationellaresandetivärldenpasseradeenmiljardunder2012enligt UNWTOohprognosernapekarpåattdeninternationellaturismenfortsätteratt växa.år2030beräknasresandetattgenereracirka1,8miljarderinternationella BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 11

12 ankomster.turismutvecklingenharhittillsvaritkraftigareändenekonomiska utvecklingengenerellt,mennupekarunwtopåatttillväxttaktendämpas.förutom attflerochflerområdenivärldennärmarsigenmogenekonomiskutvecklingmed endämpadtillväxttakt,innebärdetävenstigandedrivmedelskostnaderoch miljökostnadstilläggförresenärerettminskatresandeitaktmedenökad reskostnad 5.ÄvenomhemmamarknadenärSverigesstörstamarknad,såfinnsden storatillväxtpotentialenförsvenskbesöksnäringiattökaantaletutländska besökare.under2011besöktessverigeav16,7miljonerpersonerbosattaiandra länder.deutländskabesökarnaidagdominerasavvåranordiskagrannländer, Norge,DanmarkochFinlandtillsammansmedTyskland.BesökarefrånRyssland konsumerarmestperpersonisverige 6. Hälsa,träningochtävlingar Sedanfleraårfinnsenpågåendehälsotrendisamhälletochettkraftigtökatintresse förmat,motionochvälbefinnande.motionsloppochtävlingarharbliviten jätteindustri.isverigedeltogruntenhalvmiljonpersonerinågonformav motionsloppunder2011ochtävlingardrarbådenordiskaochandrainternationella deltagare.sverigeärredannuenstarkarrangöravidrottsevenemangochtjänsteo ochproduktutvecklingkopplattillhälsotrendenkommerbaraattbliviktigare. Naturturismenstarktökandetrend Urbaniseringenavspeglasienökadnaturturism.Jumerviboristäder,destomer växervårviljaattsemestrainaturen.naturturismenärettavdesnabbastväxande segmenteninomturismenidag.allemansrättenärenunikmöjlighetattrörasigfritt inaturenochvibetraktaroftaallemansrättensomettkulturarv,ochiblandtilloch medsomennationalsymbol.sverigesunikanaturochuniktstoraandelvildnaturär enviktigreseanledning.sverigeärdockgenerelltsettdåligtpåattförpackaoch produktifieratjänsterochupplevelserkoppladetillnaturupplevelser. Mötenochkultur endelavattraktiviteten Möteniformavkongresser,konferenserochliknandekommervaraandraviktiga reseanledningarbådetillochinomsverigeiframtiden.atthjälpademsomäraktiva medattattraheramötenochkongressertillsverigekandärförvaraenvägför turistnäringensstärktaarbetemotenökadomsättning.kultursverigeomsätter årligenmiljontalskronorpåevenemangruntomilandet,delsgenombiljettintäkter menocksågenomdetillrestabesökarnaochkonsumtionensomskerisambandmed besöket.konserter,teater,musikal,opera,dans,shower,museerochutställningar drarbesökaretillochinomsverige.liksomdenkulturskattvihariformavslott, herresäten,fornlämningarochandrahistoriskaplatserochsevärdheter. 5UNWTO2012 6IBIS2011,Tillväxtverket / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

13 Bild4 LonelyPlanet sbestintravel BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 13

14 6/KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

15 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 15

16 16 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

17 7/INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN Ennäringsomutvecklasiskugganav innovationsstödsystemet Detstårklartattbesöksnäringenimycketbegränsadomfattningtardelavde nationellaresursersomsatsaspåinnovationsmiljöer.förnågotårsedanvisadedet sigsvårtattlockarepresentanterförinnovationsstödssystemetattdeltaidialogom besöksnäringen.swedishincubators&scienceparks(sisp)sinvesteringarsomi huvudsaksatsasinomkunskapsbaseradeochtillväxtorienteradeföretagharmycket begränsadekopplingartillbesöksnäringen.dettaärtvåexempelpåsignalomatt besöksnäringen,trotssintillväxtpotentialochstatushöjningsomframtidsbransch ävenglobalt,ståriskugganavdetetableradesvenskainnovationsstödssystemet. Dettaindikerarattstödsystemetbehövertaggauppsigochökasinförståelseför besöksnäringensspecifikabehovochförutsättningar. Mångasmåföretag Enbesökarestotalupplevelsebyggerpåensammansättningavtjänsteroch produkterfrånettantalbådestoraochsmåleverantörer.inomramenfören destinationochdessturismerbjudandenfinnssålundaettstarktömsesidigt beroendemellanföretagen.besöksnäringenbeståravettstortantalsmåföretagmed begränsaderesurser bådeiformavtidochpengarattsatsapåinnovation.föratt ökatillväxtenrdetviktigtattskapainnovationsstödsomisinturstärkerföretagens egenförmågaattväxaochattattraherakapitalochinvesteringar. Leveransgenomettsamverkandesystem Mendetäringenuniversallösningattendastfokuserapåattkopplasektorns småföretagtillinnovationssystemet.denetableradesynenpåattkonkurrenskrafti förstahandskapasinomföretagenbehöverreviderasnågotnärdetgäller besöksnäringenochkompletterasmedenförnäringenmycketviktigfaktor nämligenplatsenselleraktivitetensattraktivitet,någotsomiinteraktionmed företagenärnyckelntillframgång.detärsummanavdefaktorersomkaraktäriserar platsenelleraktiviteten,tillexempelnaturoochkulturevenemanget,värdskapet,den fysiskamiljön,infrastrukturenetcsomskaparattraktionskraften.sättetattskapa konkurrenskraftärattskapasamarbetemellanmångaolikaaktörer.i besöksnäringensfallärdessaaktörerinteenbartiformavföretagutanäven offentligaaktörersomägareresurser(naturochkulturarv)ochskapareav regelverk,harenmycketviktigochmeravgöranderollänimångaandrasektorer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 17

18 Detregionalainnovationssystemet SamtligaregioneriSverigeharnågonformavmerellermindreutveckladstrategi försittregionalainnovationssystem.några,somstockholm,västragötaland, Jämtland,DalarnaochSkåne,harformuleratstrategierförbesöksnäringen,äveni relationtilldetregionalainnovationssystemet.idessaregionerharbesöksnäringen ävenbörjatintegrerasiinnovationssystemetipraktiken.gävleborgharunderde senasteårenutvecklatstrategierför upplevelseindustrin (gemensambenämning påbesöksnäringenochdekulturellaochkreativanäringarna)ochjobbarpåhur dessanäringarskaintegrerasiinnovationssystemet. Enungforskningsdisciplin Forskningkopplattillturismochbesöksnäringpågårvidettantaluniversitetoch högskolorisverige.turismforskningochforskninginriktadpåbesöksnäringenär dockfortfarandeattbetraktasomungadiscipliner,oftaavtvärvetenskaplig karaktär.bildenavdenpågåendeforskningeninombesöksnäringenärintesamlad inomakademin.närviintervjuarrepresentanterfrånnäringenblirbildenänmer fragmenterad.under2012hartillväxtanalyssammanställttvårapporter KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige 7 ochturismensbetydelse 8. BesöksnäringensforskningsOochutvecklingsfondgjordeibörjanav2013en sökningpåsamtligahögskolorochstörreforskningsfinansiärerförattfåenbildav vilkenforskningsinomområdetsompågåttunder2012ochvilkaexterna finansiärersombidragittilldennaforskning.över60forskningsprojektmedbäring påbesöksnäringenpågickunder2012ochdefördelarsigpåettflertaluniversitet ochhögskolorilandet. De mer centrala forskningsmiljöerna i Sverige är ETOUR vid Mittuniversitetet, Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet, Centrum för turism vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Tema turism vid högskolan i Dalarna och institutionen för Service management vid Lunds universitet. Samtliga dessa samlar forskarkollegium och har ett flertal pågående projekt inom turismforskning. Det är också dessa som främst tar del av externa forskningsmedel från nationella aktörer som Naturvårdsverket, Mistra, Formas och Interregmedel. Forskning med koppling till turism finns även på Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, vid högskolan i Kalmar och även vid Karlstads universitet pågår forskning. På Örebro universitet, Campus Grythyttan pågår forskning kopplat till restaurang och måltid. Vid Linköping/Tema Q forskas kring kreativa orter. 7KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige.FörstudieRb52012,Tillväxtanalys,2012 8Turismensbetydelse,Litteraturöversiktöverforskningkringdestinationsutvecklingdnr2012/010, Tillväxtanalys, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

19 Litendelavdenationellaforskningsresurserna Engenomgångavhögskolornasochforskningsfinansiärernaswebbsidorgerbilden avattdestörrenationellaforskningsfinansiärernabidrogmedcirka30miljoner kronorunder2012inomstödförforskningrörandefältenturismochbesöksnäring. Övervägandedelavdenforskningsompågick2012(över60projekt)tycksframför alltvarafinansieradeavuniversitetsmedelkompletteratmedmedelfrånprivataoch regionalafinansiärer.utöverdenationellaforskningsfinansiärernaharmed säkerhetforskningävenfinansieratsviastrukturfondsmedel. Näringensfinansieringavforskning BFUF,BesöksnäringensforskningsOochutvecklingfond,ärdensvenska besöksnäringensegetverktygförforskningochinnovation.bfufssyfteärattfrämja vetenskapligforskningochinnovationinombesöksnäringenochattlångsiktigt verkaförattdefrämstaochmestkvalificeradeforskarnastuderarbesöksnäringen. GenomBFUFfinansierarnäringensföretagforskningochutvecklingmedcirka8 miljonerkronorårligen.2012o2013togbfufbeslutomtotalt11.2miljonerkronor tillvetenskapligaprojekt.bfufärbildatochfinansierasavvisitaochhotellooch restaurangfacketgemensamt. Stödet under 2012 fördelades ungefär enligt följande från finansiärerna: Formas Mistra KKStiftelsen Naturvårdsverket VINNOVA Vetenskapsrådet Stiftelsen strategisk forskning Riksbankens Jubileumsfond SEK 2,4 miljoner SEK 6,4 miljoner SEK 2,0 miljoner SEK 5,7 miljoner SEK 9,0 miljoner SEK 2,1 miljoner SEK 0,6 miljoner AKTÖRER INOM FORSKNING OCH INNOVATION Mittuniversitetet ETOUR Profil:Naturturismochdestinationsutveckling två mindre projekt ingen summa angiven ETOURbedriverforskningidettvärvetenskapligafältetavturismmedfokuspå frågorrörandedestinationsutveckling.etourärspecialiseradeinomfyra forskningsområden:a)naturturism,b)eoturismmedsyfteattutveckla, marknadsföraochledaturistdestinationer,c)turismensekonomiska,politiskaoch BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 19

20 rumsligdynamik,ochd)destinationer(popkulturturism,eventdesignochledning, regionalutveckling,peakexperience,trender,gastroturism.dessafyra forskningsområdenlutarsigmotparadigmenhållbarhetochdestinationsutveckling. Tillvägagångssättetattforskaisamverkamedintressenterfrånolikaområdenären tydligprofileringavetoursforskning. Göteborgsuniversitet Centrumförturism(CFT) Profil:Upplevelseochmarknadsföring&effektmätningochutvecklingavevent CFTbedriververksamhetinomnågraprofilerade,teoretiskaområden.Dessaär blandannatupplevelserochmarknadsföring,samteffektbeskrivningarav turismsatsningar.genomdessateoretiskaperspektivbelysercftolikaföränderliga empiriskafältsåsomkulturturism,evenemang,maritimturismochhotelloch restaurang.forskningenskagörateoretiskabidragtilldeempiriskafältenoch praktiskabidragskaledatillinnovationerförbl.a.företagochharelevansinom näringslivoch/elleroffentligverksamhetsåsombeslutsfattande.maritimturismhar undersenareårblivitettområdedärcftharprofileratsig.forskningsprojektet Framtidskuster(FTK)iBohuslänärettexempeldärforskningbidragittillattskapa hållbarainnovationerinomturismutvecklingenochsompåverkatpolitiskabeslut positivt.projektetvanngöteborgsuniversitetssamverkanspris.ftkknyterocksåan tillambitionenomattgörabohusläntillenexportmogendestinationochger lösningarpåhurdettakanske.medarbetarepåcftingårocksåienstrategisk satsningpåmaritimaklusterpågöteborgsuniversitet.dennasatsningärbland annatkoppladtillvinnovaagendan"svallvågosvenskmaritimforskningsooch innovationsagenda". Umeåuniversitet Profil:Landsbygdsturism,turismgeografiochregionalutveckling PåUmeåunversitetharettstortantaldoktorsexaminapåolikaturistiskateman avlagtsinomämnensomkulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi. IdagbedrivsforskninginomturisminteminstvidInstitutionenförgeografioch ekonomiskhistoriaochvidrestauranghögskolan.turismforskningenvidumeå universitetidagserturisminteminstsomrumsligtfenomenochkandärförbäst karakteriserassomturismgeografi.dettainnebärattfrågorrörandeturism och destinationsutvecklingochderaskopplingartillregionalutvecklingärcentralaför forskningen.särskiltexpertistillhandahållsinomföljandeområden:turismoch regionalutveckling/samhällsutveckling,turismiperiferaområden, landsbygdsturism,naturturism,fritidshusturism,markanvändningskonflikter koppladetillturism,turismensarbetsmarknad,kunskapsförsörjninginomturism, kulturochturismutveckling,samiskturism,matochturism,värdskapoch gastronomi.ävenomumeåsturismforskningharenstormetodiskbreddäri synnerhetforskningenbaseradpåstoradatamängderförhållandevisunik. Forskningsmiljönkombinerarinternationellasamarbetenmedettregionalt engagemangförnordiskaochisynnerhetnorrländskaförhållanden. 20 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

21 HögskolaniDalarna Profil:Attraktivarbetsmarknadochutvecklingavsmåföretag HögskolanDalarna(HDa)harenstarkforskninginombesöksnäringenochenlång historikavturismutbildningarochutvecklingsprojekt,regionaltsåvälsom internationellt.hda:shistoriaavattvaraenaktivpartidetregionala innovationsarbetetinombesöksnäringenärenkonsekvensavnäringensbetydelsei regionen.forskningsmiljönärmultidisciplinärinnefattandeämneskompetenseri turismvetenskap,kulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi,menockså stödjandekompetenserinomarbetsvetenskap,datateknik,informatikochstatistik. HDa:sprofilområdeninomforskningär:a)Attraktivarbetsmarknad kompetensförsörjningsstrategier,säsongsproblematikensutmaningar,ungas mobilitetochkarriärvägarsamtattraktivitetibesöksnäringensföretagföratt utvecklaochbehållapersonal.b)exportmognadochaffärsutveckling utbildning ochkompetensinominternationellförsäljningochexport,exportmognadsanalyser, affärsutvecklingsmodellerförsmåochmedelstoraföretag,destinationsutveckling genomstrategiskanätverk.c)utvecklingochutvärderingavstoraevenemang managementochutvecklingavevenemang,sponsring,marknadsföring, nätverksbyggande,ekonomiskaeffektanalyser,kopplingtilldestinationsutveckling. Hållbarinternationaliseraddestinationsutvecklingifjällenochperiferaområden samhällsplanering,(internationella)transporter,mobilitetochsocialhållbarhet HDaförfogaröverviktigaresursersomkanbidratillSIOOprogrammetsåsom transportoochtrafikdata,ekonomiskstatistikochhandelsdatasamt registerbaseradeindividdataochdärtillhörandemetodkompetens. Uppsalauniversitet Profil:Upplevelsekopplattillhistoria,konst,kulturochkulturarv Universiteteterbjuderstorbreddinombådeforskningochutbildningochbedrivs inomallatrevetenskapsområdenoteknikochnaturvetenskap,medicinochfarmaci samthumanioraochsamhällsvetenskap.inomdetsenareområdetharuppsala universitetsverigesmestkomplettaforskningmedenunikbreddsomär framgångsrik,bådenationelltochinternationellt.den1juli2013införlivades HögskolanpåGotlandiUppsalauniversitet.GotlandsomplatsutgörettavSveriges allrastarkastevarumärkenkopplattillturismochbesöksnäring.ettantal forskargrupperinomuuharuttrycktsinviljaochavsiktattutvecklasinforskning ochsamarbetaföratttydligarestödjautvecklingenavbesöksnäringenisverige.i överenskommelsenliggerattförasammanuppsalauniversitetsforskninginom historia,ekonomiskhistoria,litteraturvetenskapochkulturvårdmeddestarka forskningsmiljöeruniversitetetharinomområdenamänniskaodatorinteraktion, ubikaspelochspelutvecklingmedkopplingtillinformationssystem, systemvetenskapochmediaoochkommunikationsvetenskap.iochmedsamgående medgotlandfinnsnuocksålångtframskridnaplanerpåenturismutbildninginom UppsalauniversitetförlagdtillCampusGotland.Genomattsammanföradessa resurserkanuuskapaexcellentförmågaattutvecklabesöksanledningarmed kopplingtillhistoria,konst,kulturochkulturarvochdärigenombidra kunskapsutvecklingkopplattillproduktutveckling,tjänsteinnovationoch digitalisering. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 21

22 Örebrouniversitet Profil:RestaurangOochmåltidskunskap RestaurangOochmåltidskunskapharentvärvetenskapliginriktningoch operationaliserasgenomfammmodellen(fiveaspectmealmodel)somstuderar måltidensfemaspekter.fammintegrerardenkommersiellamåltidensfem viktigastedelar(rummet,mötet,produkten,stämningenochstyrsystemet)och utgörramverkfördenundervisningochforskningsombedrivsvidinstitutionen. Forskningsområdensomsensorik,folkhälsa,etnologi,konsumentforskningoch turismmanagementärviktigafördisciplinenmåltidskunskap.enstrategiför forskningenäratthaettholistisktsynsätt,vilketharresulteratifleraprojektsom handlaromkundensmåltidsupplevelsepårestaurangersetturettkundperspektiv. Erfarenhetenavforskningkringkulinariskaaspekteravmatochmåltider,kopplat tillhälsoaspekterikombinationmedkundenssensoriskaperceptionharfått uppmärksamhetisamhällsdebattenochinomforskningsvärlden.sensoriskanalys bidrartillattförståmänskligtbeteendekringmatochtillutvecklingavprodukter ochmåltider.andraforskningsperspektivärdesocialaochkulturellaaspekternaav måltidenkopplattillkön,etnicitetochsocialarelationer. Karlstadsuniversitet CERUT Profil:Tjänsteinnovationochturismochnyamediaochturismupplevelse ForskningsverksamhetkopplattillbesöksnäringenutgårvidKarlstadsuniversitet ifrånfleraolikaperspektivsombottnariolikaämnesmiljöer(kulturgeografi, sociologi,mediaokommunikationochtillvissdelföretagsekonomi).viduniversitetet finnscentrumförtjänsteforskning,ctf,somärstarkaforskningsmässigtkring innovationerochtjänsteforskning.detharbedrivitsforskningunderenlängretid omtrendinriktadeturismnischerochhurplatserochregionervarugörsgenomatt påolikasättladdasmedenidentitet.vidarebedrivsenforskningsverksamhetom besöksnäringkopplattillkulturellaochkreativanäringar(kkn)medstarkbetoning påkulturellekonomi.närhetentillnorgeharutvecklatenstarkprofilrörande gränsregionalafrågorkopplattillturism:effekteravgränshandel,hurolikaformer avmobilitetvävssammanochhurnätverkochsamarbetenövergränsenärviktiga förutsättningarförutvecklingenavturism.universitetetharnärhettillvänernoch forskningmedfokuspåhurklimatförändringarnakanutgöraincitamentför innovationerinomturism.ävenforskningmedfokuspåarbeteochföretagande inomturismnäringen,somblandannatinkluderargenusperspektivpåföretagande ochentreprenörskapochsäsongsarbete.ettnyareforskningsfokusärspaces, MobilitiesinaMediatizedWorld,detvillsägaenstarkkopplingmellan besöksnäring,kulturgeografiochmediaoochkommunikationsvetenskap. Lundsuniversitet CampusHelsingborg Profil:Fiktionochstorstadsdestinationer&mobilitetochhållbarhet Institutionenförservicemanagementochtjänstevetenskapbedriverforskninginom framförallttreteman:a)destinationsutveckling,b)upplevelserochc)hållbarhet. Projektenhandlarblandannatomhurmobilitetenpåverkarklimatet;flygtrafikens betydelsefördestinationsutveckling;filmturismensbetydelseförendestination, ellerocksåhurkulturarvanvändssomenutvecklingspotentialförolikaplatser. Forskningentäckeräveni;populärkultur,upplevelserochmobilitetochärpåsåsätt 22 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

23 näraförknippademedbådeetnologi,kulturvetenskapsamtkulturooch naturgeografi.mobilitetkanhärförknippasmedrörelserpåolikageografiska nivåer,menocksåmedmerallmännafrågorförknippademedtransport.imånga forskningsprojektingårfrågorsomberörinnovation bådenärdetgäller nytänkandeinomturismsektornochsommetodrelateradefrågoromhurmankan samlainturismrelateraddata.detkantilläggasattfleraprojektsamlarempirii urbanaområden,någotsomskiljerossfrånmångaandraforskningsenheteri Sverige.Dettaärettresultatavattinstitutionenverkariengränsöverskridande storstadsregionnäraköpenhamnochmalmö.turismbeforskasävenpå institutionenförkulturvetenskaper.därkulturanalyseravturismensrolliden nutidaupplevelseekonominochdenhistoriskautvecklingenavturismenframtillnu harpubliceratsavfleraforskare.förnärvarandepågårprojektomdenkulinariska turismensutveckling.utbildningenharettflerårigtsamarbetemedmalmöturism somharresulteratifleratillämpadeprojekt,ochharocksåvaritinblandadiett flertalprojektsomharsyftattillattutvecklaupplevelseekonominibådedanmark ochsverige. Linnéuniversitetet Profil:Destinationershållbarhetochanpassningsbarhet VidLinnéuniversitetetärturismvetenskapetableratsomhuvudområdeför kandidatexamensåvälsomforskningsområde.turismforskningenvid Linnéuniversitetetharstarkkopplingtillolikahållbarhetsaspekteravturism, evenemang,kulturochregionalutveckling.förattutvecklabesöksanledningen krävsenstörrekunskapomturism/destinationssystemetssammansättning, anpassningsbarhetochfunktion.destinationersförmågaattanpassautbudtill förändringariefterfrågan(pågrundavväder,valutakurs,ochdylikt)äravgörande förkundupplevelsenochdärmedäventuristersbenägenhetattåterbesökaen destination.linnéuniversitetetsforskarearbetarmedforskningsomhanterardessa frågor.dessutomärkompetensenkringlokalkultur,matochhållbarhetmyckethög ochliksomrörandepåvissaområdensomturism,klimatförändringarochhållbar utveckling. HUIResearchAB(HUI) Profil:Kopplingenmellanhandelochturismexport&Näringsdynamikochtillväxt HUIResearchhartvågrenara)konsultochb)forskningsverksamhetinomområdet. Dettainnebärförforskningsverksamhetenennärakontaktmedhandelsbranschen ochbesöksnäringarna.huiresearchforskningharundersenaretidframföralltvarit fokuseradmotstrukturomvandlingeninomhandelssektornsamtföretagstillväxt. Dennaforskningsinriktningkanvaraavbetydelseförattstärkabesöksnäringen.Två områdensominitialärviktigaattstuderaär:a)kopplingenmellanhandelnoch besöksnäringen.idennationellastrateginförsvenskbesöksnäringärvisionenatt manskafördubblasvenskbesöksnäringpåtioår.menförattuppnådettamålär densvenskadetaljhandelnavstorbetydelseeftersomdetärdärmestadelsavden utländskakonsumtionensker.huiresearchlångaerfarenhetavhandelsforskning kanhärhjälpatillattbelysahursynergiermellanhandelochturism.b) Företagsutvecklingeninombesöksnäringen.Måletförsvenskbesöksnäringärattpå korttidskapa70000nyaarbetstillfällen,menförattuppnådettamålkrävsdetfler snabbväxandeföretaginomnäringen.ettproblemärdockattdetfinnsfå BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 23

24 snabbväxandeföretagisverigeochattmajoritetenavallaföretaginteväljeratt nyanställa.huiresearchärvärldsledandenärdetgällerforskningsomärinriktad motföretagsdynamikochtillväxt.måletäratthuiresearchskavaradensjälvklara samarbetspartnernnärdetgällerforskningomhandelochbesöksnäringarna.detta innebäratthuiresearchredanidagfungerarsomen spindelinätet,därtillgången tillbradatabaser,ettutbyggtforskningsnätverk,samarbetenmedakademiska lärosäten,samtgodabransch ochmediakontakterstimulerartillmerforskning, undervisningochinformationsspridningomdefrågorsomäravbetydelseför handelochbesöksnäringarna. InteractiveInstituteSwedishICT(II) Profil:Visualisering,storytellingochinteraktivalärnätverk TheInteractiveInstituteSwedishICT(II)vitaliserarstorytellingochgerlivtill historia,städer,platserochföremålförenrikarebesöksupplevelse.genomatt fokuserapåanvändarbehovochdesignskapariiverktygochtjänstersomstärker förståelse,kunskapochengagemang ochgördemdessutomroligasedan1998har IIsinnovationerröntinternationelluppskattningochmanvisarpåenimponerande listautställningar,belöningarochkommersialiseringar.styrkeområdenärspel, kulturarv,hållbarhet,ljuddesign,extremaförhållanden,internetofsports, interaktivtlärandeochvisualisering.iiarbetarinärasamverkanmedsinapartners inomsamhälle,näringslivochakademi. ViktoriaSwedishICT Profil:Hållbartransport,digitaltjänsteutveckling,Travelhack ViktoriaSwedishICTerbjuderforskningsresultatochITapplikationersom distribuerassnabbt,kommertillpraktisktnyttaochbidrartillhållbarutvecklingav produkter,tjänster,affärerochföretag.genomtättsamarbetemedindustripartners utvecklarviktoriaswedishictanvändarorienterade,innovativalösningar.oftahar ViktoriaSwedishICTrollenattlevereraspecifikationerliksomrollenav inspirationskällatillföretagsomutvecklarplattformarochtjänster.kompetensi transportområdetinbegripertillämpadforskning,tillsammansmedindustriaktörer, somsyftartillattutvecklaitapplikationersomstödjertransportlösningar. Fyrklövern Fyrklövernärenavtolvinnovationskontorsomärkoppladetillsvenskauniversitet. InnovationskontoretFyrklövernärenunikinterregionalplattformförsamverkan mellankarlstadsuniversitet,linnéuniversitetet,mitthögskolanochörebro universitet.genomsinaaktiviteterbidrarfyrklöverntillinnovationochhållbar kunskapsdriventillväxt.fyrklövernrepresenterarennätverksbaseradsamverkan därinnovationsstödjandeaktiviteterutvecklastillsammansmedochoftaparallellt medpraktiskalösningar.dådeforskargrupperinomdefyraingåendeuniversiteten somharvisatintresseföragendansföreslagnainnovationsnätverkanslutersigblir detnaturligtförfyrklövernattävenansluta. 24 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

25 UppsalauniversitetInnovation UUIärpåflerasättföregångareinomsamverkansområdetbland innovationskontorenpåuniversitetochhögskolorisverige.ienstordelav verksamhetenagerarmanfacilitatorförattskapainnovationsnätverkviaeffektiva ochrelevantamöten.uuiharsommålattutvecklasamverkanmellan besöksnäringsrelateradforskninginomuppsalauniversitetochbesöksnäringen. Uppsalastadarbetarblandannatsedandrygtettårtillbakamålmedvetetmedfyra klustersatsningarinärasamverkanmeduniversitetetochbranschenvarav BesöksnäringenochICTutgörtvåavdessaklustersatsningar.Blandannatharman inlettettlångsiktigtsamarbetemedteliasoneraförattutvecklaenlokaltestbädd somkommerskapastoramöjligheterattinvolveramedborgareochbesökarei utformningenavmorgondagensdigitalaochmobilatjänsterinomblandannat besöksnäringen.inomuppsalasictklusterfinnsocksåfleraictföretagsomär internationelltverksammainomspelutvecklingsindustrinsomärbereddaatti samverkanmeduniversitetetutvecklanyainnovativatjänsterinombesöksnäringen. Ambitionenärattkvalitetenpåbådeforskningenochkundupplevelsenskastärkas genomettlångsiktigtsamarbetemellanforskareinomhumanioraochictoch aktörerinombesöksnäringenochictbranschen. SNITTS SNITTSärSverigesbranschorganisationförindividerochorganisationersom arbetarmedkunskapsutbyteochnyttiggörandeavforskning.snittsarefinns utspriddainomheladetsvenskainnovationsstödssystemet;inomakademi,institut, industriochoffentligsektor.snittssyfteärattökaeffektivitetenisystemetgenom atterbjudaennationellplattformförkartläggningavaktörerochaktiviteter,utbyte avprocesserochmetodersamtkompetensutveckling.genomsnittsstudieresor ochinternationellasamarbetenerbjudsmedlemmarnaenbreddadutblickförett merkonkurrenskraftigtsverige.förattstimuleratillväxtkrävsett innovationsstödssystemsomskaparmervärdegenomatteffektivtomsättakunskap tillnytta.dettaskergenomolikaformeravsamverkanmellanaktörerisystemet. Förattlyckaskrävsdetattdessaaktörerärenkompetentyrkesgrupp.Idénmedatt anslutasnittstillbesöksnäringensr&igridärattanslutaforskare,företagoch myndighetermedinnovationsprofessionen.ettsättattskapasambandmellan innovationskontorochensektorsomhittillsståttiskugganavdet innovationsstödjandesystemet. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 25

26 8/FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfem nyckelinitiativ,dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/tema ochsistmeninteminstsamverkan. Bild5 Femrekommenderadenyckelinitiativ Forskning RekommendationenärattfrämjaochstödjaettR&IGrid 9 somförbinderforskare, yrkesverksammaiinnovationssystem,näringslivochpublikaaktörer.vi rekommenderarattskapaennationellforskarskolaförriktadochsamordnad utbildningavdoktoranderochdisputerade.förutomattstärkasamordningoch samarbetsmöjligheternafinnsdetettbehovavattupprättaenbetydligtmer gynnsammiljöisverigeförbesöksnäringsrelateradforskning.dettainnebärbehov avökadfinansieringförattbedrivaforskningochinnovationinomprioriterade områdeninombesöksnäringen.idagfinnsdetettnationelltnätverk,natu,som samlarsvenskalärosätensomerbjuderturismutbildning.företrädarefördeolika institutionersomdeltarinätverketträffasengångomåretförattdiskutera pedagogiskafrågorvilketärvärdefullsominstrumentförutvecklingenavde svenskaturismutbildningarna.detfinnsocksåettnordisktforskarnätverkinom turism,northors,somfungerarsomenkommunikationsooch publiceringsplattform.enmotsvarandenationelltnätverksaknas.detfinnsett behovavattskapaettforumförsvenskbesöksnäringsrelateradforskningföratt stimuleraforskning,kommunikation,kunskapsutbyteochkunskapsöverföring. Syftetärattbjudainforskareinomturismvetenskapmenävenforskareinomandra vetenskapligaområdenavintressesåsomit,logistik,hållbarhet,organisation, 9 ResearchandInnovationGrid 26 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

27 ledarskapmedmera.dennaplattformkanocksåväsentligtbidratillutvecklingav grundutbildningochledarskapsutbildninginombesöksnäringen.detfinnsi dagslägetentydligbristpåkopplingmellanbesöksnäringenochverksammainom innovationsstöd.syftetmedattkopplarelevantainnovationskontor,organisationer ochindividertillbesöksnäringensföretagochforskninginomramenförettr&igrid ärattminskadettagap.attvaraendelavr&igridskaparocksåmöjlighetertill kunskapsutbyteochbearbetningavrådandeinnovationsmodellerimötetmed besöksnäringensochturismensutmaningar. Ennationellplattformochforskarskolaskaparmöjlighetattförkroppsliga forskningeniområdetocherbjudaettattraktivtforumförinternationella samarbeten,enbasförattbjudainutländskalärareochdoktorandertillsverige. DessutomskulleettsvensktR&IGridkunnasamverkaföratterbjudaskräddarsydd utbildning(tillexempelmbaellerfortbildningochförframtidaledareinom besöksnäringen).befintligastrukturerochframtidainitiativsombeskrivssomovan harmöjlighetattgedensvenskabesöksnäringenenstarkgrundiformav världsledandeforskning,vilketärenförutsättningförattnådetuppsattamåletatt fördubblaturismexportochskapandetavexportmognadestinationerisverige. Kompetens Besöksnäringenärpåvägmotframtidatillväxt,fortsatturbaniseringochalltmer krävandekundermedalltmerskiftandebehov.dettakommerattskapaökad konkurrensenomdemestkompetentamedarbetarna.branschenharenlång traditionavhögpersonalomsättningochkortsiktighetvadgällerhrostrategier, vilketkanbliettallvarligtproblemnärbranschenväxer.kompetensförsörjningeno atthitta,utvecklaochupprätthållaspetskompetenskommerattblienavdeallra viktigastefrågornaunderdekommandetioåren.arbetsgivarnakrävertidlös kompetenssomaffärsmannaskap,ledarskap,flexibilitet,säljteknikochkundservice menmotbakgrundavsamhällsutvecklingenkommerbehovetavnyaprofilerade kunskaperväxafram.enökningavdenglobalaefterfråganpåresorkräver tvärkulturellsamarbetsförmågaochgärnaspråkkunskaper.digitalaverktyg, bokningsoochbetalningssystemställernyakravpåtekniskkompetensmedanannan kunskapblirmindreviktigt.bildenavattutvecklassomenviktigframtidsbransch lederförhoppningsvistillattsektornocksåfårökadstatusochutvecklarökad kvalitet.besöksnäringenmåstebliattraktivtävenförandraändeindividersom väljerbranschensomenlivsstil.arbeteisektornmåstebetraktassomenlångsiktig jobbalternativ,annarsförsvinnerambitiösochkunnigpersonalmedtiden. Framgångsreceptetärtydligarekarriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetens ochuthållighetvärderasochgerverkligabelöningar. Denförväntadetillväxten,nästaarbetskraftsgenerationochenökadkvalitetoch komplexitetkrävernyakravpåframtidensledarskap.detkommerattfinnasbehov avenstormängdduktigaledareochfleryrkesverksammamedkompetensattförstå denkomplexaekosystemavturismochbesöksnäring.dessaskickligayrkesmän kommerattbehövashosnationellamyndigheterliksomidetregionalasystemetoch hosdestoraaktörernainomhotell,restaurang,transportochhandel.nästa generationsledarefärdighetermåsteutvecklasochgenomförasinärasamarbete mellanakademiochnäringensföretagochorganisationer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 27

28 Tillgänglighet Utmaningeninominitiativettillgänglighethandlaroma)hurturisterhittaroch identifierasverigesommålförsinresa(digitaltillgänglighet)ochb)hurlättdetär attresatillochinomsverige.detvanligastesättetförturisterattresatillsverigeär medbåt.enmajoritetavbesökarnakommermedflyg.detärmycketviktigtatt svenskafärjehamnarsamtvårainternationellaflygplatserärsammankopplademed markinfrastruktursåturistersömlöstkanfortsättasinresamedbil,tågellerbuss. Trafikverkethar2013föreslagitennationelltransportplan 10.Dessvärresaknarden befintligaplanenenanalysavinfrastrukturinvesteringarsomkangynnaenväxande besöksnäringen.behovochutmaningarmedanknytningtillbesöksnäringenkräver engrundligöversynochanalysidennaplan.ettförslagärattdeansvariga myndigheternaochbranschen,bådenationelltochregionalt,harendialogomhur besöksnäringenkaninförlivasidennationellahandlingsplanen.dettaären förutsättningförattmåletattdubbleraexportochsysselsättningtill2020ska uppnås. ViärstarkanärdetgällerIKTiSverige,mendetfinnsenheldelattgöraförattnå potentiellakunder,delsolikakundoochmarknadssegment.detärdelsenfrågaom attutvecklateknikmenäveninnehålliformavvalavkanaler,språkochbudskap. MobiltäckningärenutmaningpåmångaplatseriSverige.Dåligmobiltelefon mottagningifjällenpåverkarintebaramöjlighetenattringa.detgörocksåbetalning enutmaningnärdetiblandäromöjligtattbrukakreditkort. Destinationsutveckling/Tema Sverigesstäder,kultur,naturochmänniskorutgörstoratillgångar.Förmåganatt byggaintressantaprodukterochkunderbjudandenbaseradepådessaäravgörande ochbehöverutvecklas.destinationenosomkonceptoärkanskedenmest grundläggandeelementiallaturismsystem.därförärförståelseför destinationsutvecklingsprocessersombyggerpåenmängdparametrarsom: konsumenternasbeteende,entreprenörskapochinnovation,ekonomiskproduktion, styrning,värdskap,säsongsvariationer,arbetsmarknadsfrågor,naturooch kulturresurser,förvaltning,regionalutveckling,leveransavtjänsterochkvalitet, hållbarutvecklingmedmera.tillväxtverketärvälfokuseradepådettagenomsin satsningpåexportmognadestinationer,mendetkrävsettbredareochdjupare fokus.detliggerenstorpotentialiattutvecklaprodukterochtjänstergenomatt tillförakompetensinomestetik,sensorikochkulturarvigränssnittetmedområden somtransport,hotellochrestaurang,handel,kultur,konst,kreativanäringar, evenemang,festivalerochidrott.innovationskeroftaiformavhybridbolag,därtill exempel,design,arkitektur,restaurangtjänster,musik,sport,digitaliseringoch modesmältersammaniolikaformertillettnytterbjudande.besöksnäringenkani sigerbjudaföretagfrånandrabranschertillgångtillnyamarknader,företagoch affärsmodeller.somdestinationeriettglobaltperspektiväregentligenstockholm, GöteborgochMalmösamtävendeandranordiskastorstädernaförsmåoch perifera.ingenavdessastäderärblandde600störstastädernaivärlden.föratt 10 Trafikverketsförslagtillnationellplanförtransportsystemet2014O2025,N2013/2942/TE 28 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

29 stärkasverigespositioniettinternationelltperspektiv,snarareänattsevåra nordiskagrannländersomkonkurrenter,bordeviiställetisamverkanutvärdera vaddetnordiskasamarbetetkanerbjuda. Plattformförsamverkan Detfemtenyckelinitiativetärenstödfunktionfördeövrigafyrasomredanär beskrivna.detfinnsettbehovavattfrämjagränssnittetmellanaktörerinom näringsliv,akademiochoffentligsektor.detfinnsettbehovavattochstärka strukturenförforskningochinnovation.detfinnsettbehovavattfrämja medvetenhetomochinomsektorn.rekommendationenärattbyggaenplattform somtarrollenatthållafokusochprioriterablandstrategiskaforskningsooch innovationsåtgärderisektornochsomutgörettforumförsamarbete.detärtydligt attolikamodellerförsamarbeteochgenomförandeavinnovationermåstetestas. Plattformenföreslås: Främjaennationellhelhetsbildavanvändningenochsyftetmedbesöksnäringen somenviktignäringiettmoderntkunskapssamhälle,enbasnäringsom samexisterarochsombidrartillsverigesattraktionskraftisamverkarmedandra sektorer. Stärkaforskninginomochombesöksnäringenochturism. Varaennodförinsamling,bearbetningochspridningavkunskap,kompetensoch forskningsomstöderutvecklingenavbesöksnäringen. StärkalänkarnaikunskapstriangelnOmellanforskning,utbildningochinnovation inombesöksnäringen. AttstärkabandentillHorizon2020ochinnovationiEUOkommissionenochtill UNWTO. PåverkautformningenavnationellaocheuropeiskautlysningaravforskningsOoch innovationsfinansiering,förattinkluderasektornochdessnyckelområden områden. BidratillattinkluderaturismOochbesöksnäringenstarkareideregionalaoch nationellainnovationsystem. Engageraochkopplasammanoffentligaaktörer,näringslivochakademinationellt ochinternationelltgemensamtmötesplatser,forumochprivata/offentligaprojekt. Stimuleraochstödjatjänsteinnovationochaffärsutvecklingochmätadekonkreta resultatenavinsatserpålångsikt. InrättaentvärvetenskapliginnovationsO/sektorsforskningsrådsomlänkar sammankompetensochforskningfrånolikabranscherförattdrivatestarenoroch pilotprojekt. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 29

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

2013-09-02. Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom turism - Samordningsuppdrag myndigheter

2013-09-02. Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom turism - Samordningsuppdrag myndigheter Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom turism - Samordningsuppdrag myndigheter - Hållbara turistdestinationer Christina Rådelius 1 Tillväxtverketansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor Tillväxtverket

Läs mer

Hållbar turism för en växande besöksnäring

Hållbar turism för en växande besöksnäring MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Miljömålsdagarna 2017, Östersund

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Checka in Världens Jobb Världens Jobb är vad Hotell- och turismprogrammet leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media Bilaga KS 201 6 / 6/ 1 lnk. I.I I FILMREGION St\U.\ :\u,v,,\,un Kommunstyrelsens förvaltning?ulö -O i- 1 1 Fördel Sala Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Vägar ut friluftslivets fysiska, rättsliga och känslomässiga förutsättningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-23 1 Johanna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de hade under. Denna positiva

Läs mer