BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA"

Transkript

1 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 8 5/ TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN 10 6/ KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 7/ INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN 17 8/ FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 26 9/ SEX PRIORITERADE KUNSKAPSOMRÅDEN 30 10/ ROADMAP APPENDIX 1, DEFINITIONER APPENDIX 2, DE SOM BIDRAGIT TILL AGENDANS INNEHÅLL APPENDIX 3, KÄLLOR

3 1/REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfemnyckelinitiativ, dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/temaochsistmeninteminst samverkan. Bild1 Femrekommenderadenyckelinitiativ

4 2/UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE UtgångspunktfördennaagendaärbesöksnäringensNationellaStrategi 1 somärutveckladi samverkanochdialogmellanaktörer 2 isektornundersvenskturismabsinitiativ.idenna processutveckladesenanalysavvarsvenskbesöksnäringbefinnersigochenradutmaningar identifierades.strateginpekarutsjuhuvudstrategierinomvilkautvecklingsinsatserbehövsför attvisionen2020skakunnaförverkligas.dessasjustrategierär: Destinationsutveckling Finansiering Samarbete Marknadsföring Entreprenörskapochkompetens Hållbarhet Infrastruktur Dettadokument,BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda ären djupareanalysavhurstrukturerochinitiativinomforskningochutvecklingkanstärkasföratt åstadkommamåluppfyllelsenivision2020.syftetärattskapaengemensamvisionochåtagande påettsättsåattrelevantaaktörer(näring,akademiochoffentliga)tillsammansprioriterar vilkenforskningochvilkainvesteringarsombehövsförattstärkainnovationsförmågani sektorn.agendanidentifierarbehovsomskabemötasochvilketsamarbetesomkrävsföratt göradetta. Omsamverkanstärksmedandra,såvältraditionellasom nya näringar,harbesöksnäringen storpotentialattbidratillsverigesframtidaattraktionsochkonkurrenskraft.samtidigtär näringenjämförelsevisung,forskningisektornärbegränsadochfragmenterad,och kopplingarnatillinnovationssystemetärsvaga,liksomkopplingarnatillföretagochutveckling inomandrasvenskastyrkeområden.därförbehövskrafttagförattdrivapåkunskapsutveckling, kompetensochinnovationsförmåganibesöksnäringen. BesöksnäringensforskningsOochinnovationsagenda2014O2030ärbesöksnäringens komplementtillsverigesnationellainnovationsstrategi,snis,sompresenteradeshösten2012, ochsomsyftartillattmobiliseraindivider,storaochsmåföretag,organisationer,offentliga aktörerochforskning/akademiförattisamverkanverkaförhurviisverigeskamötaglobala samhällsutmaningar,skapakonkurrenskraftochjobbienglobalkunskapsekonomiochleverera samhällstjänstermedökadkvalitetocheffektivitet. 1Strategi2020,publicerad2010 2Visita(dåSHR),VisitSweden,HRF,Tillväxtverket,Nätverketförregionalaturistorganisationer/Västsvenska turistrådet,stockholmvisitorsboardochmedstödavjordbruksverket

5 3/VISION OCH MÅL Vision 2030ärsvenskbesöksnäringvärldsledandepåatt utvecklaunikakundupplevelsersombidrartillhållbar utveckling. Fokus främjaexportochsysselsättning DennaAgendaharettövergripandefokuspåpositivutvecklingavsvenskturismexportoch sysselsättninginomsektorn.besöksnäringenharenviktigrollsomsysselsättningskapande.ien globalkontextstårsektornförvartelftejobbpåplaneten,ensiffrasomtill2020kanökatillvart tiondejobbenligttheworldtravel&tourismcouncil. Långsiktigamål(2030)medfokuspåvärldsrankning O Sverigeharenhelhetsrankningblandtopp3iWorldEconomicForumTTCIIndex O Sverigelyfterfrånranking74tilltopp15påkriterietOffentligprioriteringiWorld EconomicForumTTCIIndex WorldEconomicForumhardesenastesjuårdjupanalyseratochrankathurkonkurrenskraftig sektornäriolikaländerivärlden,ttci(thetravel&tourismcompetetivenessindex). ResultatetsompresenterasårligeniT&TCompetetivenessReportutgörenplattformfördialog såattrelevantaaktörerisamverkankanfrämjautvecklingenavenstarkochhållbarsektor. Sverigeharenhögtotalrating,menharfallitfrån5:eplatstill9:eplatsi2011rapporten.Det mestalarmerandeiettlångsiktigtperspektivärattsverigeiwefrapportenhamnarpå74:e platsnärdetgällerkriterienr5,enbedömningavhurvälsektornärprioriteradavstaten. Genomklarochtydligmarkeringfrånstatenssidaattsektornharhögprioritet,ochattdetta ävenreflekterasibudgetprioriteringar,kanbidratillattkanaliseranödvändigamedelochäven lockaprivatainvesteringartillviktigautvecklingsinsatserisektorn. Medellångamål(2020)medfokuspåexportintäkteroch sysselsättning O attnåturismexportpå200miljardersek O attgenerera100000nyajobbisverige Kortsiktigaeffektmål(2016)ärkoppladetilldefemnyckelinitiativen O Enväletableradochprioriteradforskningsplattform O Igångsattaaktiviteterochlångsiktigaplanerförtillgänglighet O Väldefinieradeplanerförkompetensförsörjningenochutvecklatledarskap O UtvecklingsinsatserfördestinationerochtemanitätsamverkanmedTillväxtverket O Etablerademötesplatserochstärktsamverkanisystemet O Fokuseradestatligaochoffentligaprioriteringarisektor

6 THE TRAVEL & TO URISM C O MPETETIVEN ESS IN DEX The Travel & Tourism competetiveness index, TTCI, har utvecklats inom ramen för World Economic Forum s industripartnerskapsprogram för flyg, rese och turismsektorn. Målet med TTCI är att bedöma faktorer och policies som gör det attraktivt att utveckla besöksnäringen i olika länder. Temat för rapporten 2013 var Minskade barriärer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning speglar sektorns vikt för tillväxt. TTCI baseras på tre breda kategorier av variabler som förenklar eller driver på konkurrenskraft i besöksnäring. Dessa kategorier summeras upp i tre subindex: (1) Subindex för besöksnäringens regelverk; (2) subindex för näringslivs/affärsmiljö och infrastruktur; (3) subindex för human, kultur och naturtillgångar. Det första subindexet fångar policyrelaterade element som oftast styrs av statliga eller andra offentliga aktörer. Det andra subindexet fångar element som rör den affärsmiljön och den hårda infrastrukturen kopplat till ekonomin. Det tredje subindexet täcker in mjukare element i form av human och kulturkapital samt naturresurser i landet. Vart och ett av dessa subindex är i sin tur sammansatt av ett antal kriterier, totalt 14 stycken, kopplade till konkurrenskraften i besöksnäringen. Dessa är: Policies och regelverk 1. Miljömässig hållbarhet 2. Säkerhet och trygghet 3. Hälsa och hygien 4. Prioritering av besöksnäring 5. Flyginfrastruktur 6. Marktransportinfrastruktur 7. Turisminfrastruktur 8. ICT infrastruktur 9. Konkurrenskraftig prisnivå inom besöksnäring 10. Human resources 11. Samverkan inom besöksnäring 12. Naturresurser 13. Kulturresurser Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

7 BEN C H MA RK SC H W EIZ Schweiz fortsätter att leda rankningen, detta genom att göra bra ifrån sig när det gäller närmast alla aspekter i indexet. Infrastrukturen i Schweiz, speciellt den markbundna (3:e plats), är bland världens bästa. Landet får också topplacering för sina hotell och andra turismspecifika anläggningar, med excellent kompetens bland personal tack vare tillgången på kompetent arbetskraft i sektorn (2:a plats) kanske inte så förvånande i ett land som erbjuder många av världens bästa skolor i Hotellmanagement. Schweiz lockar även turister med rika och välskötta naturtillgångar. En stor del av landytan är skyddad, miljöskyddet är bland världens mest stringenta (3:e plats), och besöksnäringen anses utvecklas på ett hållbart sätt (7:e plats). De goda miljömässiga förutsättningarna i kombination med en hög säkerhet och trygghet i landet (2:a plats), bidrar till hög konkurrenskraft i besöksnäringen. Schweiz är inte enbart en stark destination för fritidsresenärer utan även en nod för affärsresenärer, med många årliga internationella mässor och utställningar, vilket driver upp placeringen när det gäller kulturkapital (6:e plats). Schweiz starka prestation inom alla dessa områden möjliggör att landet håller tätplaceringen trots mycket låg ranking när det gäller konkurrenskraftig prisnivå (139:e plats) vilken, tillsammans med en hårt hållen policy för internationella visa, begränsar antalet inkommande besökare. Källa: The Travel & Tourism Competetive Report 2013

8 4/BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Mednyademografiskastrukturerochglobaltöverutnyttjandeavnaturresurser uppstårnyakravpåenhållbarutveckling.dettaskaparbehovavochmöjlighetertill nyagenomgripandelösningar.förattskapalångsiktigthållbartillväxtienallt komplexareverklighet,blirdetalltmerväsentligtattbyggabroarmellansektorer, mellanolikaslagskompetenser,mellanstoraochsmåföretagochgemprivataoch offentligasamarbetensamtmedandraländer.detskavaraattraktivtattbesöka Sverigeochävenattflyttahitförattbo,verkaochlevailandet.Vimåsteöppnaupp ochrealiseraturismenspotentialsomärlångtifrånfulltutnyttjadisverige.detären nyckeltillattstärkasverigeskonkurrenskraft,tillsammansmedandraviktiga sektorerivårtsamhälle. Besöksnäringen, ett stöd för samhällsutveckling Antaletpersonersysselsattasomettresultatavturismenvar168000påårsbasisi Sverige2012ochdetunikaförnäringenärattdessaarbetstillfällenskapasihela landet.turismenomsatte275,5miljardersekochexportvärdet,detvillsägavärdet avutländskabesökareskonsumtionisverige,var106,5miljardersek2012.synen pådetmodernakunskapssamhälletbehöveruppgraderastillattinkluderaturism ochbesöksnäringsomviktigdelavdenväxandetjänstesektorn.besöksnäringenär enhävstångävenförandrabranschersutvecklingochexport.viasamverkanmed andra nya och gamla branscherdärvitraditionelltärstarka,kansveriges konkurrenskraftökaochlångsiktigtbidratilletthållbartsamhälle. En näring på tillväxt Sedan2000hardentotalaturismkonsumtioneniSverigeökatmeddrygt83procent ilöpandepriser.exporten,detvillsägavärdetavutländskabesökareskonsumtioni Sverigeharundermotsvarandeperiodökatmednästan162procent.Ellermedi genomsnittåttaprocentperårilöpandepriser.exportvärdetsandelavdentotala turismkonsumtionenharsedan2000ökatfrånca27procenttilldrygt39procent. Denstörstadelenavturismensomsättninggenererasavresorochtransportersom stårförentredjedel,följtavboendeochrestaurangersomstårförcirka30procent avturismkonsumtionen.påvinterdestinationerärdenskidorienterade konsumtionen,tillexempelliftkort,givetvismycketviktig.detärframförallt konsumtioninomkultur,rekreation/natur,sport,restaurangochvaruhandelsom harökatunderdesenastetioinåren.nästan30procentavde275,5miljardersek 8 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

9 somsvenskaochutländskafritidsoochaffärsresenäreromsatteisverige2012 spenderadesinomvaruhandelnpåtillexempelshoppingochlivsmedel. 3 Fördubblad omsättning med ökat tempo och samverkan Dennationellastrateginförsvenskbesöksnäringharmåletomenturistomsättning på500miljardersekår2020.ettetappmålom350miljardersekår2015 fastställdesbaseratpånuvarandeberäkningsgrundituristsatteliträkenskaperna. Baseratpåresultatet2009konstateradesattdelångsiktigatrenderbesöksnäringen haftseantionårtillbakaskulleräckaförattnå,ochtillochmedpassera,500 miljardersekiomsättningår2020.resultatetförturismensomsättning2010och 2011visaratttillväxttaktenigenomsnittliggerpåruntfemprocentmättpåde senastetionåren.besöksnäringenisverigemåsteökatempotförattnåmåletomen omsättningpå500miljardersekår2020.entempoökningkräversamverkan mellanoffentligaaktörernationelltochregionaltochävenföretagsinsemellan. Besöksnäringensmöjligheterochutmaningar Besöksnäringenharstorpotentialochkanvaraettstödochmotorför samhällsutveckling,inteminstgenomdenregionalautveckling,ökadsysselsättning ochexportsomnäringengenererar.detkrävsdockettstrategisktarbete,och gränsöverskridandesamverkan,förattutvecklatjänsterochproduktersomär internationelltkonkurrenskraftigaochsomkanstärkasverigesombesöksland.den nationellastrateginfrån2010sammanfattarmöjligheternaochutmaningarenligt följande: Samverkan:Omhurnäringenkanvinnapåatthittavägarförsamverkan inomnäringenochmedandrasvenskastyrkeområden. Detpolitiskaområdet:Omviktenavvilja,samordningochhandlingskraftpå statlig,regionalochlokalnivåförattskapaförutsättningarförutveckling. Ökadprofessionalism:Hurentreprenörskap,innovation,affärsutveckling ochkompetensfrågorbidrartillbesöksnäringensutvecklingspotential. AtttatillvarapåSverigessärart:Därglesbefolkning,naturområdenoch miljötänkochattsverigesomlanduppfattassomlugnt,säkertochtryggt, vilketiettomvärldsperspektivframstårsomexotiskt. 3FaktaomsvenskTurism2012,Tillväxtverket BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 9

10 5/TRENDER OCH FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN TRENDER Denglobalasamhällsutvecklingensomkommerattpåverkabesöksnäringen framtill2020j2030kansammanfattasinomföljandeområden: Bild2 Trenderinomturism Urbanisering Hållbarutveckling Digitalutveckling Urbanisering Detframtidaresandetkommerframföralltattdrivasavresortill,frånochmellan städer.städernadrivertillväxten,bådeekonomisktochbefolkningsmässigt.år2025 beräknasde600störstastädernainneha25procentavjordensbefolkning.redanår 2009passeradevärldendenpunktdärflermänniskorleveristäderänpå landsbygd,vilketärentrendsomkommerattförstärkasdenästkommande10o20 åren.idagbordet1,5miljardermänniskoride600störstastäderna 4.ÄveniSverige kommerdetframföralltvarastorstädernasomattraherarresandettill,frånoch inomsverige. Hållbarutveckling SverigerankassomettainomnyckelområdethållbarutvecklingiWorldEconomic Forumsrapportfrån2012.DärkonstaterasdetävenattSverigespotentialför tillväxtinomområdetärdenfemtebästaivärlden.framtidensturistärmiljöooch kvalitetsmedvetenochsverigekommerattbetalaförenhållbar,unikochmiljöriktig upplevelse.sverigehargottommilsvidochickeoexploateradnatur,därpotentialen ärattförädlaråvaranpåetthållbartsättförattskapaunikaochhållbara helhetsupplevelserförbesökaren.dettaställerkravpåkunskapochkompetens,på företagensframtidainnovationsförmågaochförmåganattutvecklaprodukteroch tjänsterisamverkanmedandrabranscherochkompetenser. 4McKinseyGlobalInstitute,UrbanWorld,Mappingtheeconomicpowerofcities, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

11 Digitalutveckling Digitaliseringenharradikaltförändratbesöksnäringensförutsättningaroch affärsmodellerdesenasteåren.möjligheternaattiförväggeinformationom destinationer,presenteradeattraktionerochproduktersomerbjudssamt genomföraförsäljningavprodukterochtjänsterharpåkorttidrevolutionerat möjligheternaattnånyamarknaderochkundsegment.närdetgäller internetanvändningenisverigeärfyraavde20vanligasteaktiviteternapåinternet relateradetillresor.samtidigtärmångaföretagisvenskbesöksnäringlateadopters. Kompetensochresurserattinvesteraidigitalaverktygsaknasblandmångaavde mindreföretageninäringen.sverigerankasredansomvärldsledandeitoland,enligt WorldEconomicForum,ochfårhögtbetygförblandannatutbildningsnivå, infrastrukturochinnovationsförmåga.härfinnspotentialattknytasamman besöksnäringensaktörermedito,näringso,ochsamhällsaktörerförattnyttja digitaliseringensmöjlighetertillfulloföratthittanyainnovativaoch gränsöverskridandelösningar.potentialenatttillgängliggörasverigesupplevelser medhjälpavdigitaliseringensmöjligheterkangörasverigetillettföregångslandför hållbara,tillgängligaochinternationelltkonkurrenskraftigahelhetsupplevelserför turister. FRAMTIDENS EFTERFRÅGAN Bild3 Framtidensbesökare ReseanledningarnatillochinomSverigekommeratthandlaomsport,natur,möten ochkultur. Detinternationellaresandet Detinternationellaresandetivärldenpasseradeenmiljardunder2012enligt UNWTOohprognosernapekarpåattdeninternationellaturismenfortsätteratt växa.år2030beräknasresandetattgenereracirka1,8miljarderinternationella BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 11

12 ankomster.turismutvecklingenharhittillsvaritkraftigareändenekonomiska utvecklingengenerellt,mennupekarunwtopåatttillväxttaktendämpas.förutom attflerochflerområdenivärldennärmarsigenmogenekonomiskutvecklingmed endämpadtillväxttakt,innebärdetävenstigandedrivmedelskostnaderoch miljökostnadstilläggförresenärerettminskatresandeitaktmedenökad reskostnad 5.ÄvenomhemmamarknadenärSverigesstörstamarknad,såfinnsden storatillväxtpotentialenförsvenskbesöksnäringiattökaantaletutländska besökare.under2011besöktessverigeav16,7miljonerpersonerbosattaiandra länder.deutländskabesökarnaidagdominerasavvåranordiskagrannländer, Norge,DanmarkochFinlandtillsammansmedTyskland.BesökarefrånRyssland konsumerarmestperpersonisverige 6. Hälsa,träningochtävlingar Sedanfleraårfinnsenpågåendehälsotrendisamhälletochettkraftigtökatintresse förmat,motionochvälbefinnande.motionsloppochtävlingarharbliviten jätteindustri.isverigedeltogruntenhalvmiljonpersonerinågonformav motionsloppunder2011ochtävlingardrarbådenordiskaochandrainternationella deltagare.sverigeärredannuenstarkarrangöravidrottsevenemangochtjänsteo ochproduktutvecklingkopplattillhälsotrendenkommerbaraattbliviktigare. Naturturismenstarktökandetrend Urbaniseringenavspeglasienökadnaturturism.Jumerviboristäder,destomer växervårviljaattsemestrainaturen.naturturismenärettavdesnabbastväxande segmenteninomturismenidag.allemansrättenärenunikmöjlighetattrörasigfritt inaturenochvibetraktaroftaallemansrättensomettkulturarv,ochiblandtilloch medsomennationalsymbol.sverigesunikanaturochuniktstoraandelvildnaturär enviktigreseanledning.sverigeärdockgenerelltsettdåligtpåattförpackaoch produktifieratjänsterochupplevelserkoppladetillnaturupplevelser. Mötenochkultur endelavattraktiviteten Möteniformavkongresser,konferenserochliknandekommervaraandraviktiga reseanledningarbådetillochinomsverigeiframtiden.atthjälpademsomäraktiva medattattraheramötenochkongressertillsverigekandärförvaraenvägför turistnäringensstärktaarbetemotenökadomsättning.kultursverigeomsätter årligenmiljontalskronorpåevenemangruntomilandet,delsgenombiljettintäkter menocksågenomdetillrestabesökarnaochkonsumtionensomskerisambandmed besöket.konserter,teater,musikal,opera,dans,shower,museerochutställningar drarbesökaretillochinomsverige.liksomdenkulturskattvihariformavslott, herresäten,fornlämningarochandrahistoriskaplatserochsevärdheter. 5UNWTO2012 6IBIS2011,Tillväxtverket / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

13 Bild4 LonelyPlanet sbestintravel BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 13

14 6/KARTLÄGGNING AV BESÖKSNÄRINGENS AKTÖRER 14 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

15 BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 15

16 16 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

17 7/INNOVATION OCH FORSKNING I BESÖKSNÄRINGEN Ennäringsomutvecklasiskugganav innovationsstödsystemet Detstårklartattbesöksnäringenimycketbegränsadomfattningtardelavde nationellaresursersomsatsaspåinnovationsmiljöer.förnågotårsedanvisadedet sigsvårtattlockarepresentanterförinnovationsstödssystemetattdeltaidialogom besöksnäringen.swedishincubators&scienceparks(sisp)sinvesteringarsomi huvudsaksatsasinomkunskapsbaseradeochtillväxtorienteradeföretagharmycket begränsadekopplingartillbesöksnäringen.dettaärtvåexempelpåsignalomatt besöksnäringen,trotssintillväxtpotentialochstatushöjningsomframtidsbransch ävenglobalt,ståriskugganavdetetableradesvenskainnovationsstödssystemet. Dettaindikerarattstödsystemetbehövertaggauppsigochökasinförståelseför besöksnäringensspecifikabehovochförutsättningar. Mångasmåföretag Enbesökarestotalupplevelsebyggerpåensammansättningavtjänsteroch produkterfrånettantalbådestoraochsmåleverantörer.inomramenfören destinationochdessturismerbjudandenfinnssålundaettstarktömsesidigt beroendemellanföretagen.besöksnäringenbeståravettstortantalsmåföretagmed begränsaderesurser bådeiformavtidochpengarattsatsapåinnovation.föratt ökatillväxtenrdetviktigtattskapainnovationsstödsomisinturstärkerföretagens egenförmågaattväxaochattattraherakapitalochinvesteringar. Leveransgenomettsamverkandesystem Mendetäringenuniversallösningattendastfokuserapåattkopplasektorns småföretagtillinnovationssystemet.denetableradesynenpåattkonkurrenskrafti förstahandskapasinomföretagenbehöverreviderasnågotnärdetgäller besöksnäringenochkompletterasmedenförnäringenmycketviktigfaktor nämligenplatsenselleraktivitetensattraktivitet,någotsomiinteraktionmed företagenärnyckelntillframgång.detärsummanavdefaktorersomkaraktäriserar platsenelleraktiviteten,tillexempelnaturoochkulturevenemanget,värdskapet,den fysiskamiljön,infrastrukturenetcsomskaparattraktionskraften.sättetattskapa konkurrenskraftärattskapasamarbetemellanmångaolikaaktörer.i besöksnäringensfallärdessaaktörerinteenbartiformavföretagutanäven offentligaaktörersomägareresurser(naturochkulturarv)ochskapareav regelverk,harenmycketviktigochmeravgöranderollänimångaandrasektorer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 17

18 Detregionalainnovationssystemet SamtligaregioneriSverigeharnågonformavmerellermindreutveckladstrategi försittregionalainnovationssystem.några,somstockholm,västragötaland, Jämtland,DalarnaochSkåne,harformuleratstrategierförbesöksnäringen,äveni relationtilldetregionalainnovationssystemet.idessaregionerharbesöksnäringen ävenbörjatintegrerasiinnovationssystemetipraktiken.gävleborgharunderde senasteårenutvecklatstrategierför upplevelseindustrin (gemensambenämning påbesöksnäringenochdekulturellaochkreativanäringarna)ochjobbarpåhur dessanäringarskaintegrerasiinnovationssystemet. Enungforskningsdisciplin Forskningkopplattillturismochbesöksnäringpågårvidettantaluniversitetoch högskolorisverige.turismforskningochforskninginriktadpåbesöksnäringenär dockfortfarandeattbetraktasomungadiscipliner,oftaavtvärvetenskaplig karaktär.bildenavdenpågåendeforskningeninombesöksnäringenärintesamlad inomakademin.närviintervjuarrepresentanterfrånnäringenblirbildenänmer fragmenterad.under2012hartillväxtanalyssammanställttvårapporter KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige 7 ochturismensbetydelse 8. BesöksnäringensforskningsOochutvecklingsfondgjordeibörjanav2013en sökningpåsamtligahögskolorochstörreforskningsfinansiärerförattfåenbildav vilkenforskningsinomområdetsompågåttunder2012ochvilkaexterna finansiärersombidragittilldennaforskning.över60forskningsprojektmedbäring påbesöksnäringenpågickunder2012ochdefördelarsigpåettflertaluniversitet ochhögskolorilandet. De mer centrala forskningsmiljöerna i Sverige är ETOUR vid Mittuniversitetet, Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet, Centrum för turism vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Tema turism vid högskolan i Dalarna och institutionen för Service management vid Lunds universitet. Samtliga dessa samlar forskarkollegium och har ett flertal pågående projekt inom turismforskning. Det är också dessa som främst tar del av externa forskningsmedel från nationella aktörer som Naturvårdsverket, Mistra, Formas och Interregmedel. Forskning med koppling till turism finns även på Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, vid högskolan i Kalmar och även vid Karlstads universitet pågår forskning. På Örebro universitet, Campus Grythyttan pågår forskning kopplat till restaurang och måltid. Vid Linköping/Tema Q forskas kring kreativa orter. 7KartläggningavturismforskningsmiljöeriSverige.FörstudieRb52012,Tillväxtanalys,2012 8Turismensbetydelse,Litteraturöversiktöverforskningkringdestinationsutvecklingdnr2012/010, Tillväxtanalys, / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

19 Litendelavdenationellaforskningsresurserna Engenomgångavhögskolornasochforskningsfinansiärernaswebbsidorgerbilden avattdestörrenationellaforskningsfinansiärernabidrogmedcirka30miljoner kronorunder2012inomstödförforskningrörandefältenturismochbesöksnäring. Övervägandedelavdenforskningsompågick2012(över60projekt)tycksframför alltvarafinansieradeavuniversitetsmedelkompletteratmedmedelfrånprivataoch regionalafinansiärer.utöverdenationellaforskningsfinansiärernaharmed säkerhetforskningävenfinansieratsviastrukturfondsmedel. Näringensfinansieringavforskning BFUF,BesöksnäringensforskningsOochutvecklingfond,ärdensvenska besöksnäringensegetverktygförforskningochinnovation.bfufssyfteärattfrämja vetenskapligforskningochinnovationinombesöksnäringenochattlångsiktigt verkaförattdefrämstaochmestkvalificeradeforskarnastuderarbesöksnäringen. GenomBFUFfinansierarnäringensföretagforskningochutvecklingmedcirka8 miljonerkronorårligen.2012o2013togbfufbeslutomtotalt11.2miljonerkronor tillvetenskapligaprojekt.bfufärbildatochfinansierasavvisitaochhotellooch restaurangfacketgemensamt. Stödet under 2012 fördelades ungefär enligt följande från finansiärerna: Formas Mistra KKStiftelsen Naturvårdsverket VINNOVA Vetenskapsrådet Stiftelsen strategisk forskning Riksbankens Jubileumsfond SEK 2,4 miljoner SEK 6,4 miljoner SEK 2,0 miljoner SEK 5,7 miljoner SEK 9,0 miljoner SEK 2,1 miljoner SEK 0,6 miljoner AKTÖRER INOM FORSKNING OCH INNOVATION Mittuniversitetet ETOUR Profil:Naturturismochdestinationsutveckling två mindre projekt ingen summa angiven ETOURbedriverforskningidettvärvetenskapligafältetavturismmedfokuspå frågorrörandedestinationsutveckling.etourärspecialiseradeinomfyra forskningsområden:a)naturturism,b)eoturismmedsyfteattutveckla, marknadsföraochledaturistdestinationer,c)turismensekonomiska,politiskaoch BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 19

20 rumsligdynamik,ochd)destinationer(popkulturturism,eventdesignochledning, regionalutveckling,peakexperience,trender,gastroturism.dessafyra forskningsområdenlutarsigmotparadigmenhållbarhetochdestinationsutveckling. Tillvägagångssättetattforskaisamverkamedintressenterfrånolikaområdenären tydligprofileringavetoursforskning. Göteborgsuniversitet Centrumförturism(CFT) Profil:Upplevelseochmarknadsföring&effektmätningochutvecklingavevent CFTbedriververksamhetinomnågraprofilerade,teoretiskaområden.Dessaär blandannatupplevelserochmarknadsföring,samteffektbeskrivningarav turismsatsningar.genomdessateoretiskaperspektivbelysercftolikaföränderliga empiriskafältsåsomkulturturism,evenemang,maritimturismochhotelloch restaurang.forskningenskagörateoretiskabidragtilldeempiriskafältenoch praktiskabidragskaledatillinnovationerförbl.a.företagochharelevansinom näringslivoch/elleroffentligverksamhetsåsombeslutsfattande.maritimturismhar undersenareårblivitettområdedärcftharprofileratsig.forskningsprojektet Framtidskuster(FTK)iBohuslänärettexempeldärforskningbidragittillattskapa hållbarainnovationerinomturismutvecklingenochsompåverkatpolitiskabeslut positivt.projektetvanngöteborgsuniversitetssamverkanspris.ftkknyterocksåan tillambitionenomattgörabohusläntillenexportmogendestinationochger lösningarpåhurdettakanske.medarbetarepåcftingårocksåienstrategisk satsningpåmaritimaklusterpågöteborgsuniversitet.dennasatsningärbland annatkoppladtillvinnovaagendan"svallvågosvenskmaritimforskningsooch innovationsagenda". Umeåuniversitet Profil:Landsbygdsturism,turismgeografiochregionalutveckling PåUmeåunversitetharettstortantaldoktorsexaminapåolikaturistiskateman avlagtsinomämnensomkulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi. IdagbedrivsforskninginomturisminteminstvidInstitutionenförgeografioch ekonomiskhistoriaochvidrestauranghögskolan.turismforskningenvidumeå universitetidagserturisminteminstsomrumsligtfenomenochkandärförbäst karakteriserassomturismgeografi.dettainnebärattfrågorrörandeturism och destinationsutvecklingochderaskopplingartillregionalutvecklingärcentralaför forskningen.särskiltexpertistillhandahållsinomföljandeområden:turismoch regionalutveckling/samhällsutveckling,turismiperiferaområden, landsbygdsturism,naturturism,fritidshusturism,markanvändningskonflikter koppladetillturism,turismensarbetsmarknad,kunskapsförsörjninginomturism, kulturochturismutveckling,samiskturism,matochturism,värdskapoch gastronomi.ävenomumeåsturismforskningharenstormetodiskbreddäri synnerhetforskningenbaseradpåstoradatamängderförhållandevisunik. Forskningsmiljönkombinerarinternationellasamarbetenmedettregionalt engagemangförnordiskaochisynnerhetnorrländskaförhållanden. 20 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

21 HögskolaniDalarna Profil:Attraktivarbetsmarknadochutvecklingavsmåföretag HögskolanDalarna(HDa)harenstarkforskninginombesöksnäringenochenlång historikavturismutbildningarochutvecklingsprojekt,regionaltsåvälsom internationellt.hda:shistoriaavattvaraenaktivpartidetregionala innovationsarbetetinombesöksnäringenärenkonsekvensavnäringensbetydelsei regionen.forskningsmiljönärmultidisciplinärinnefattandeämneskompetenseri turismvetenskap,kulturgeografi,nationalekonomiochföretagsekonomi,menockså stödjandekompetenserinomarbetsvetenskap,datateknik,informatikochstatistik. HDa:sprofilområdeninomforskningär:a)Attraktivarbetsmarknad kompetensförsörjningsstrategier,säsongsproblematikensutmaningar,ungas mobilitetochkarriärvägarsamtattraktivitetibesöksnäringensföretagföratt utvecklaochbehållapersonal.b)exportmognadochaffärsutveckling utbildning ochkompetensinominternationellförsäljningochexport,exportmognadsanalyser, affärsutvecklingsmodellerförsmåochmedelstoraföretag,destinationsutveckling genomstrategiskanätverk.c)utvecklingochutvärderingavstoraevenemang managementochutvecklingavevenemang,sponsring,marknadsföring, nätverksbyggande,ekonomiskaeffektanalyser,kopplingtilldestinationsutveckling. Hållbarinternationaliseraddestinationsutvecklingifjällenochperiferaområden samhällsplanering,(internationella)transporter,mobilitetochsocialhållbarhet HDaförfogaröverviktigaresursersomkanbidratillSIOOprogrammetsåsom transportoochtrafikdata,ekonomiskstatistikochhandelsdatasamt registerbaseradeindividdataochdärtillhörandemetodkompetens. Uppsalauniversitet Profil:Upplevelsekopplattillhistoria,konst,kulturochkulturarv Universiteteterbjuderstorbreddinombådeforskningochutbildningochbedrivs inomallatrevetenskapsområdenoteknikochnaturvetenskap,medicinochfarmaci samthumanioraochsamhällsvetenskap.inomdetsenareområdetharuppsala universitetsverigesmestkomplettaforskningmedenunikbreddsomär framgångsrik,bådenationelltochinternationellt.den1juli2013införlivades HögskolanpåGotlandiUppsalauniversitet.GotlandsomplatsutgörettavSveriges allrastarkastevarumärkenkopplattillturismochbesöksnäring.ettantal forskargrupperinomuuharuttrycktsinviljaochavsiktattutvecklasinforskning ochsamarbetaföratttydligarestödjautvecklingenavbesöksnäringenisverige.i överenskommelsenliggerattförasammanuppsalauniversitetsforskninginom historia,ekonomiskhistoria,litteraturvetenskapochkulturvårdmeddestarka forskningsmiljöeruniversitetetharinomområdenamänniskaodatorinteraktion, ubikaspelochspelutvecklingmedkopplingtillinformationssystem, systemvetenskapochmediaoochkommunikationsvetenskap.iochmedsamgående medgotlandfinnsnuocksålångtframskridnaplanerpåenturismutbildninginom UppsalauniversitetförlagdtillCampusGotland.Genomattsammanföradessa resurserkanuuskapaexcellentförmågaattutvecklabesöksanledningarmed kopplingtillhistoria,konst,kulturochkulturarvochdärigenombidra kunskapsutvecklingkopplattillproduktutveckling,tjänsteinnovationoch digitalisering. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 21

22 Örebrouniversitet Profil:RestaurangOochmåltidskunskap RestaurangOochmåltidskunskapharentvärvetenskapliginriktningoch operationaliserasgenomfammmodellen(fiveaspectmealmodel)somstuderar måltidensfemaspekter.fammintegrerardenkommersiellamåltidensfem viktigastedelar(rummet,mötet,produkten,stämningenochstyrsystemet)och utgörramverkfördenundervisningochforskningsombedrivsvidinstitutionen. Forskningsområdensomsensorik,folkhälsa,etnologi,konsumentforskningoch turismmanagementärviktigafördisciplinenmåltidskunskap.enstrategiför forskningenäratthaettholistisktsynsätt,vilketharresulteratifleraprojektsom handlaromkundensmåltidsupplevelsepårestaurangersetturettkundperspektiv. Erfarenhetenavforskningkringkulinariskaaspekteravmatochmåltider,kopplat tillhälsoaspekterikombinationmedkundenssensoriskaperceptionharfått uppmärksamhetisamhällsdebattenochinomforskningsvärlden.sensoriskanalys bidrartillattförståmänskligtbeteendekringmatochtillutvecklingavprodukter ochmåltider.andraforskningsperspektivärdesocialaochkulturellaaspekternaav måltidenkopplattillkön,etnicitetochsocialarelationer. Karlstadsuniversitet CERUT Profil:Tjänsteinnovationochturismochnyamediaochturismupplevelse ForskningsverksamhetkopplattillbesöksnäringenutgårvidKarlstadsuniversitet ifrånfleraolikaperspektivsombottnariolikaämnesmiljöer(kulturgeografi, sociologi,mediaokommunikationochtillvissdelföretagsekonomi).viduniversitetet finnscentrumförtjänsteforskning,ctf,somärstarkaforskningsmässigtkring innovationerochtjänsteforskning.detharbedrivitsforskningunderenlängretid omtrendinriktadeturismnischerochhurplatserochregionervarugörsgenomatt påolikasättladdasmedenidentitet.vidarebedrivsenforskningsverksamhetom besöksnäringkopplattillkulturellaochkreativanäringar(kkn)medstarkbetoning påkulturellekonomi.närhetentillnorgeharutvecklatenstarkprofilrörande gränsregionalafrågorkopplattillturism:effekteravgränshandel,hurolikaformer avmobilitetvävssammanochhurnätverkochsamarbetenövergränsenärviktiga förutsättningarförutvecklingenavturism.universitetetharnärhettillvänernoch forskningmedfokuspåhurklimatförändringarnakanutgöraincitamentför innovationerinomturism.ävenforskningmedfokuspåarbeteochföretagande inomturismnäringen,somblandannatinkluderargenusperspektivpåföretagande ochentreprenörskapochsäsongsarbete.ettnyareforskningsfokusärspaces, MobilitiesinaMediatizedWorld,detvillsägaenstarkkopplingmellan besöksnäring,kulturgeografiochmediaoochkommunikationsvetenskap. Lundsuniversitet CampusHelsingborg Profil:Fiktionochstorstadsdestinationer&mobilitetochhållbarhet Institutionenförservicemanagementochtjänstevetenskapbedriverforskninginom framförallttreteman:a)destinationsutveckling,b)upplevelserochc)hållbarhet. Projektenhandlarblandannatomhurmobilitetenpåverkarklimatet;flygtrafikens betydelsefördestinationsutveckling;filmturismensbetydelseförendestination, ellerocksåhurkulturarvanvändssomenutvecklingspotentialförolikaplatser. Forskningentäckeräveni;populärkultur,upplevelserochmobilitetochärpåsåsätt 22 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

23 näraförknippademedbådeetnologi,kulturvetenskapsamtkulturooch naturgeografi.mobilitetkanhärförknippasmedrörelserpåolikageografiska nivåer,menocksåmedmerallmännafrågorförknippademedtransport.imånga forskningsprojektingårfrågorsomberörinnovation bådenärdetgäller nytänkandeinomturismsektornochsommetodrelateradefrågoromhurmankan samlainturismrelateraddata.detkantilläggasattfleraprojektsamlarempirii urbanaområden,någotsomskiljerossfrånmångaandraforskningsenheteri Sverige.Dettaärettresultatavattinstitutionenverkariengränsöverskridande storstadsregionnäraköpenhamnochmalmö.turismbeforskasävenpå institutionenförkulturvetenskaper.därkulturanalyseravturismensrolliden nutidaupplevelseekonominochdenhistoriskautvecklingenavturismenframtillnu harpubliceratsavfleraforskare.förnärvarandepågårprojektomdenkulinariska turismensutveckling.utbildningenharettflerårigtsamarbetemedmalmöturism somharresulteratifleratillämpadeprojekt,ochharocksåvaritinblandadiett flertalprojektsomharsyftattillattutvecklaupplevelseekonominibådedanmark ochsverige. Linnéuniversitetet Profil:Destinationershållbarhetochanpassningsbarhet VidLinnéuniversitetetärturismvetenskapetableratsomhuvudområdeför kandidatexamensåvälsomforskningsområde.turismforskningenvid Linnéuniversitetetharstarkkopplingtillolikahållbarhetsaspekteravturism, evenemang,kulturochregionalutveckling.förattutvecklabesöksanledningen krävsenstörrekunskapomturism/destinationssystemetssammansättning, anpassningsbarhetochfunktion.destinationersförmågaattanpassautbudtill förändringariefterfrågan(pågrundavväder,valutakurs,ochdylikt)äravgörande förkundupplevelsenochdärmedäventuristersbenägenhetattåterbesökaen destination.linnéuniversitetetsforskarearbetarmedforskningsomhanterardessa frågor.dessutomärkompetensenkringlokalkultur,matochhållbarhetmyckethög ochliksomrörandepåvissaområdensomturism,klimatförändringarochhållbar utveckling. HUIResearchAB(HUI) Profil:Kopplingenmellanhandelochturismexport&Näringsdynamikochtillväxt HUIResearchhartvågrenara)konsultochb)forskningsverksamhetinomområdet. Dettainnebärförforskningsverksamhetenennärakontaktmedhandelsbranschen ochbesöksnäringarna.huiresearchforskningharundersenaretidframföralltvarit fokuseradmotstrukturomvandlingeninomhandelssektornsamtföretagstillväxt. Dennaforskningsinriktningkanvaraavbetydelseförattstärkabesöksnäringen.Två områdensominitialärviktigaattstuderaär:a)kopplingenmellanhandelnoch besöksnäringen.idennationellastrateginförsvenskbesöksnäringärvisionenatt manskafördubblasvenskbesöksnäringpåtioår.menförattuppnådettamålär densvenskadetaljhandelnavstorbetydelseeftersomdetärdärmestadelsavden utländskakonsumtionensker.huiresearchlångaerfarenhetavhandelsforskning kanhärhjälpatillattbelysahursynergiermellanhandelochturism.b) Företagsutvecklingeninombesöksnäringen.Måletförsvenskbesöksnäringärattpå korttidskapa70000nyaarbetstillfällen,menförattuppnådettamålkrävsdetfler snabbväxandeföretaginomnäringen.ettproblemärdockattdetfinnsfå BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 23

24 snabbväxandeföretagisverigeochattmajoritetenavallaföretaginteväljeratt nyanställa.huiresearchärvärldsledandenärdetgällerforskningsomärinriktad motföretagsdynamikochtillväxt.måletäratthuiresearchskavaradensjälvklara samarbetspartnernnärdetgällerforskningomhandelochbesöksnäringarna.detta innebäratthuiresearchredanidagfungerarsomen spindelinätet,därtillgången tillbradatabaser,ettutbyggtforskningsnätverk,samarbetenmedakademiska lärosäten,samtgodabransch ochmediakontakterstimulerartillmerforskning, undervisningochinformationsspridningomdefrågorsomäravbetydelseför handelochbesöksnäringarna. InteractiveInstituteSwedishICT(II) Profil:Visualisering,storytellingochinteraktivalärnätverk TheInteractiveInstituteSwedishICT(II)vitaliserarstorytellingochgerlivtill historia,städer,platserochföremålförenrikarebesöksupplevelse.genomatt fokuserapåanvändarbehovochdesignskapariiverktygochtjänstersomstärker förståelse,kunskapochengagemang ochgördemdessutomroligasedan1998har IIsinnovationerröntinternationelluppskattningochmanvisarpåenimponerande listautställningar,belöningarochkommersialiseringar.styrkeområdenärspel, kulturarv,hållbarhet,ljuddesign,extremaförhållanden,internetofsports, interaktivtlärandeochvisualisering.iiarbetarinärasamverkanmedsinapartners inomsamhälle,näringslivochakademi. ViktoriaSwedishICT Profil:Hållbartransport,digitaltjänsteutveckling,Travelhack ViktoriaSwedishICTerbjuderforskningsresultatochITapplikationersom distribuerassnabbt,kommertillpraktisktnyttaochbidrartillhållbarutvecklingav produkter,tjänster,affärerochföretag.genomtättsamarbetemedindustripartners utvecklarviktoriaswedishictanvändarorienterade,innovativalösningar.oftahar ViktoriaSwedishICTrollenattlevereraspecifikationerliksomrollenav inspirationskällatillföretagsomutvecklarplattformarochtjänster.kompetensi transportområdetinbegripertillämpadforskning,tillsammansmedindustriaktörer, somsyftartillattutvecklaitapplikationersomstödjertransportlösningar. Fyrklövern Fyrklövernärenavtolvinnovationskontorsomärkoppladetillsvenskauniversitet. InnovationskontoretFyrklövernärenunikinterregionalplattformförsamverkan mellankarlstadsuniversitet,linnéuniversitetet,mitthögskolanochörebro universitet.genomsinaaktiviteterbidrarfyrklöverntillinnovationochhållbar kunskapsdriventillväxt.fyrklövernrepresenterarennätverksbaseradsamverkan därinnovationsstödjandeaktiviteterutvecklastillsammansmedochoftaparallellt medpraktiskalösningar.dådeforskargrupperinomdefyraingåendeuniversiteten somharvisatintresseföragendansföreslagnainnovationsnätverkanslutersigblir detnaturligtförfyrklövernattävenansluta. 24 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

25 UppsalauniversitetInnovation UUIärpåflerasättföregångareinomsamverkansområdetbland innovationskontorenpåuniversitetochhögskolorisverige.ienstordelav verksamhetenagerarmanfacilitatorförattskapainnovationsnätverkviaeffektiva ochrelevantamöten.uuiharsommålattutvecklasamverkanmellan besöksnäringsrelateradforskninginomuppsalauniversitetochbesöksnäringen. Uppsalastadarbetarblandannatsedandrygtettårtillbakamålmedvetetmedfyra klustersatsningarinärasamverkanmeduniversitetetochbranschenvarav BesöksnäringenochICTutgörtvåavdessaklustersatsningar.Blandannatharman inlettettlångsiktigtsamarbetemedteliasoneraförattutvecklaenlokaltestbädd somkommerskapastoramöjligheterattinvolveramedborgareochbesökarei utformningenavmorgondagensdigitalaochmobilatjänsterinomblandannat besöksnäringen.inomuppsalasictklusterfinnsocksåfleraictföretagsomär internationelltverksammainomspelutvecklingsindustrinsomärbereddaatti samverkanmeduniversitetetutvecklanyainnovativatjänsterinombesöksnäringen. Ambitionenärattkvalitetenpåbådeforskningenochkundupplevelsenskastärkas genomettlångsiktigtsamarbetemellanforskareinomhumanioraochictoch aktörerinombesöksnäringenochictbranschen. SNITTS SNITTSärSverigesbranschorganisationförindividerochorganisationersom arbetarmedkunskapsutbyteochnyttiggörandeavforskning.snittsarefinns utspriddainomheladetsvenskainnovationsstödssystemet;inomakademi,institut, industriochoffentligsektor.snittssyfteärattökaeffektivitetenisystemetgenom atterbjudaennationellplattformförkartläggningavaktörerochaktiviteter,utbyte avprocesserochmetodersamtkompetensutveckling.genomsnittsstudieresor ochinternationellasamarbetenerbjudsmedlemmarnaenbreddadutblickförett merkonkurrenskraftigtsverige.förattstimuleratillväxtkrävsett innovationsstödssystemsomskaparmervärdegenomatteffektivtomsättakunskap tillnytta.dettaskergenomolikaformeravsamverkanmellanaktörerisystemet. Förattlyckaskrävsdetattdessaaktörerärenkompetentyrkesgrupp.Idénmedatt anslutasnittstillbesöksnäringensr&igridärattanslutaforskare,företagoch myndighetermedinnovationsprofessionen.ettsättattskapasambandmellan innovationskontorochensektorsomhittillsståttiskugganavdet innovationsstödjandesystemet. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 25

26 8/FEM REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV Dennaagendaföreslårattutvecklasektornsinnovationsförmågagenomfem nyckelinitiativ,dessaärforskning,kompetens,tillgänglighet,destination/tema ochsistmeninteminstsamverkan. Bild5 Femrekommenderadenyckelinitiativ Forskning RekommendationenärattfrämjaochstödjaettR&IGrid 9 somförbinderforskare, yrkesverksammaiinnovationssystem,näringslivochpublikaaktörer.vi rekommenderarattskapaennationellforskarskolaförriktadochsamordnad utbildningavdoktoranderochdisputerade.förutomattstärkasamordningoch samarbetsmöjligheternafinnsdetettbehovavattupprättaenbetydligtmer gynnsammiljöisverigeförbesöksnäringsrelateradforskning.dettainnebärbehov avökadfinansieringförattbedrivaforskningochinnovationinomprioriterade områdeninombesöksnäringen.idagfinnsdetettnationelltnätverk,natu,som samlarsvenskalärosätensomerbjuderturismutbildning.företrädarefördeolika institutionersomdeltarinätverketträffasengångomåretförattdiskutera pedagogiskafrågorvilketärvärdefullsominstrumentförutvecklingenavde svenskaturismutbildningarna.detfinnsocksåettnordisktforskarnätverkinom turism,northors,somfungerarsomenkommunikationsooch publiceringsplattform.enmotsvarandenationelltnätverksaknas.detfinnsett behovavattskapaettforumförsvenskbesöksnäringsrelateradforskningföratt stimuleraforskning,kommunikation,kunskapsutbyteochkunskapsöverföring. Syftetärattbjudainforskareinomturismvetenskapmenävenforskareinomandra vetenskapligaområdenavintressesåsomit,logistik,hållbarhet,organisation, 9 ResearchandInnovationGrid 26 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

27 ledarskapmedmera.dennaplattformkanocksåväsentligtbidratillutvecklingav grundutbildningochledarskapsutbildninginombesöksnäringen.detfinnsi dagslägetentydligbristpåkopplingmellanbesöksnäringenochverksammainom innovationsstöd.syftetmedattkopplarelevantainnovationskontor,organisationer ochindividertillbesöksnäringensföretagochforskninginomramenförettr&igrid ärattminskadettagap.attvaraendelavr&igridskaparocksåmöjlighetertill kunskapsutbyteochbearbetningavrådandeinnovationsmodellerimötetmed besöksnäringensochturismensutmaningar. Ennationellplattformochforskarskolaskaparmöjlighetattförkroppsliga forskningeniområdetocherbjudaettattraktivtforumförinternationella samarbeten,enbasförattbjudainutländskalärareochdoktorandertillsverige. DessutomskulleettsvensktR&IGridkunnasamverkaföratterbjudaskräddarsydd utbildning(tillexempelmbaellerfortbildningochförframtidaledareinom besöksnäringen).befintligastrukturerochframtidainitiativsombeskrivssomovan harmöjlighetattgedensvenskabesöksnäringenenstarkgrundiformav världsledandeforskning,vilketärenförutsättningförattnådetuppsattamåletatt fördubblaturismexportochskapandetavexportmognadestinationerisverige. Kompetens Besöksnäringenärpåvägmotframtidatillväxt,fortsatturbaniseringochalltmer krävandekundermedalltmerskiftandebehov.dettakommerattskapaökad konkurrensenomdemestkompetentamedarbetarna.branschenharenlång traditionavhögpersonalomsättningochkortsiktighetvadgällerhrostrategier, vilketkanbliettallvarligtproblemnärbranschenväxer.kompetensförsörjningeno atthitta,utvecklaochupprätthållaspetskompetenskommerattblienavdeallra viktigastefrågornaunderdekommandetioåren.arbetsgivarnakrävertidlös kompetenssomaffärsmannaskap,ledarskap,flexibilitet,säljteknikochkundservice menmotbakgrundavsamhällsutvecklingenkommerbehovetavnyaprofilerade kunskaperväxafram.enökningavdenglobalaefterfråganpåresorkräver tvärkulturellsamarbetsförmågaochgärnaspråkkunskaper.digitalaverktyg, bokningsoochbetalningssystemställernyakravpåtekniskkompetensmedanannan kunskapblirmindreviktigt.bildenavattutvecklassomenviktigframtidsbransch lederförhoppningsvistillattsektornocksåfårökadstatusochutvecklarökad kvalitet.besöksnäringenmåstebliattraktivtävenförandraändeindividersom väljerbranschensomenlivsstil.arbeteisektornmåstebetraktassomenlångsiktig jobbalternativ,annarsförsvinnerambitiösochkunnigpersonalmedtiden. Framgångsreceptetärtydligarekarriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetens ochuthållighetvärderasochgerverkligabelöningar. Denförväntadetillväxten,nästaarbetskraftsgenerationochenökadkvalitetoch komplexitetkrävernyakravpåframtidensledarskap.detkommerattfinnasbehov avenstormängdduktigaledareochfleryrkesverksammamedkompetensattförstå denkomplexaekosystemavturismochbesöksnäring.dessaskickligayrkesmän kommerattbehövashosnationellamyndigheterliksomidetregionalasystemetoch hosdestoraaktörernainomhotell,restaurang,transportochhandel.nästa generationsledarefärdighetermåsteutvecklasochgenomförasinärasamarbete mellanakademiochnäringensföretagochorganisationer. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 27

28 Tillgänglighet Utmaningeninominitiativettillgänglighethandlaroma)hurturisterhittaroch identifierasverigesommålförsinresa(digitaltillgänglighet)ochb)hurlättdetär attresatillochinomsverige.detvanligastesättetförturisterattresatillsverigeär medbåt.enmajoritetavbesökarnakommermedflyg.detärmycketviktigtatt svenskafärjehamnarsamtvårainternationellaflygplatserärsammankopplademed markinfrastruktursåturistersömlöstkanfortsättasinresamedbil,tågellerbuss. Trafikverkethar2013föreslagitennationelltransportplan 10.Dessvärresaknarden befintligaplanenenanalysavinfrastrukturinvesteringarsomkangynnaenväxande besöksnäringen.behovochutmaningarmedanknytningtillbesöksnäringenkräver engrundligöversynochanalysidennaplan.ettförslagärattdeansvariga myndigheternaochbranschen,bådenationelltochregionalt,harendialogomhur besöksnäringenkaninförlivasidennationellahandlingsplanen.dettaären förutsättningförattmåletattdubbleraexportochsysselsättningtill2020ska uppnås. ViärstarkanärdetgällerIKTiSverige,mendetfinnsenheldelattgöraförattnå potentiellakunder,delsolikakundoochmarknadssegment.detärdelsenfrågaom attutvecklateknikmenäveninnehålliformavvalavkanaler,språkochbudskap. MobiltäckningärenutmaningpåmångaplatseriSverige.Dåligmobiltelefon mottagningifjällenpåverkarintebaramöjlighetenattringa.detgörocksåbetalning enutmaningnärdetiblandäromöjligtattbrukakreditkort. Destinationsutveckling/Tema Sverigesstäder,kultur,naturochmänniskorutgörstoratillgångar.Förmåganatt byggaintressantaprodukterochkunderbjudandenbaseradepådessaäravgörande ochbehöverutvecklas.destinationenosomkonceptoärkanskedenmest grundläggandeelementiallaturismsystem.därförärförståelseför destinationsutvecklingsprocessersombyggerpåenmängdparametrarsom: konsumenternasbeteende,entreprenörskapochinnovation,ekonomiskproduktion, styrning,värdskap,säsongsvariationer,arbetsmarknadsfrågor,naturooch kulturresurser,förvaltning,regionalutveckling,leveransavtjänsterochkvalitet, hållbarutvecklingmedmera.tillväxtverketärvälfokuseradepådettagenomsin satsningpåexportmognadestinationer,mendetkrävsettbredareochdjupare fokus.detliggerenstorpotentialiattutvecklaprodukterochtjänstergenomatt tillförakompetensinomestetik,sensorikochkulturarvigränssnittetmedområden somtransport,hotellochrestaurang,handel,kultur,konst,kreativanäringar, evenemang,festivalerochidrott.innovationskeroftaiformavhybridbolag,därtill exempel,design,arkitektur,restaurangtjänster,musik,sport,digitaliseringoch modesmältersammaniolikaformertillettnytterbjudande.besöksnäringenkani sigerbjudaföretagfrånandrabranschertillgångtillnyamarknader,företagoch affärsmodeller.somdestinationeriettglobaltperspektiväregentligenstockholm, GöteborgochMalmösamtävendeandranordiskastorstädernaförsmåoch perifera.ingenavdessastäderärblandde600störstastädernaivärlden.föratt 10 Trafikverketsförslagtillnationellplanförtransportsystemet2014O2025,N2013/2942/TE 28 / BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA

29 stärkasverigespositioniettinternationelltperspektiv,snarareänattsevåra nordiskagrannländersomkonkurrenter,bordeviiställetisamverkanutvärdera vaddetnordiskasamarbetetkanerbjuda. Plattformförsamverkan Detfemtenyckelinitiativetärenstödfunktionfördeövrigafyrasomredanär beskrivna.detfinnsettbehovavattfrämjagränssnittetmellanaktörerinom näringsliv,akademiochoffentligsektor.detfinnsettbehovavattochstärka strukturenförforskningochinnovation.detfinnsettbehovavattfrämja medvetenhetomochinomsektorn.rekommendationenärattbyggaenplattform somtarrollenatthållafokusochprioriterablandstrategiskaforskningsooch innovationsåtgärderisektornochsomutgörettforumförsamarbete.detärtydligt attolikamodellerförsamarbeteochgenomförandeavinnovationermåstetestas. Plattformenföreslås: Främjaennationellhelhetsbildavanvändningenochsyftetmedbesöksnäringen somenviktignäringiettmoderntkunskapssamhälle,enbasnäringsom samexisterarochsombidrartillsverigesattraktionskraftisamverkarmedandra sektorer. Stärkaforskninginomochombesöksnäringenochturism. Varaennodförinsamling,bearbetningochspridningavkunskap,kompetensoch forskningsomstöderutvecklingenavbesöksnäringen. StärkalänkarnaikunskapstriangelnOmellanforskning,utbildningochinnovation inombesöksnäringen. AttstärkabandentillHorizon2020ochinnovationiEUOkommissionenochtill UNWTO. PåverkautformningenavnationellaocheuropeiskautlysningaravforskningsOoch innovationsfinansiering,förattinkluderasektornochdessnyckelområden områden. BidratillattinkluderaturismOochbesöksnäringenstarkareideregionalaoch nationellainnovationsystem. Engageraochkopplasammanoffentligaaktörer,näringslivochakademinationellt ochinternationelltgemensamtmötesplatser,forumochprivata/offentligaprojekt. Stimuleraochstödjatjänsteinnovationochaffärsutvecklingochmätadekonkreta resultatenavinsatserpålångsikt. InrättaentvärvetenskapliginnovationsO/sektorsforskningsrådsomlänkar sammankompetensochforskningfrånolikabranscherförattdrivatestarenoroch pilotprojekt. BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA / 29

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Kunskap och statistik Förutsättning för framgång Svensk Turism Siktar mot stjärnorna s.5 s.3 s.6 s.7 TRIP Invigning av nytt utvecklingscenter Tema Besöksnäring

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor Vägen framåt TransportGruppens viktigaste frågor TransportGruppen 4 ARBETSGIVARFRÅGor 7 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 9 NÄRINGSPOLITIK 14 Copyright TransportGruppen april 2011. Box 5384, 102 49 Stockholm.

Läs mer

HÅLLBART. Hållbart Sundsvall 2013 - Ekonomisk hållbarhet. SUNDSVALL Livsmiljöanalys

HÅLLBART. Hållbart Sundsvall 2013 - Ekonomisk hållbarhet. SUNDSVALL Livsmiljöanalys HÅLLBART Hållbart Sundsvall 213 - Ekonomisk hållbarhet SUNDSVALL Livsmiljöanalys 213 1 Hållbart Sundsvall 213 - Livsmiljöanalys Innehållsförteckning Hållbart Sundsvall 213 Livsmiljöanalys 3 RIKARE - En

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 Omvärldsanalys - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte med rapporten... 7 1.3 Rapportens upplägg...

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2015-04335 Avsänd av sökande 2015-08-27 10:36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014

Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014 Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014 1 Innehåll INLEDNING s. 3 BAKGRUND Syfte s. 4 Övergripande mål s. 4 Nuläge s. 4 OECD rekommendationer s. 4 Arbetsmarknadsläget i Kalmar

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer