!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om"

Transkript

1 Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut personalens semesterersättning? Det går dåligt för firman och jag behöver säga upp personal. Hur ska jag göra?!"#$% &!'(#)*(+,#(-./*)$

2 &!'((0((&12#-0(234(!/$5/*6)5-#,./*)78*6"$+)5 Skogen, jorden och djuren bryr sig inte om reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Växtodling är säsongsberoende, djur behöver skötsel 365 dagar om året och stormar kommer att fälla träd som snabbt måste tas om hand företag är medlemmar i SLA. Många mindre företag med bara en anställd, men också större. För att våra medlemsföretag ska kunna överleva krävs säsongsanställningar, flexibel arbetstidsförläggning och extrapersonal vid tillfälliga arbetstoppar. SLA står på din sida. Vi företräder dig gentemot facket och försvarar branschens intressen mot politiker och myndigheter. Som medlem får du del av våra medlemsförmåner; rådgivning, utbildning och rättshjälp. '55(4/(/$-59::+/(9*()55(-52*5(/$-./* Vi hjälper våra medlemmar i allt som har med anställningar att göra. Det finns många regler som är svåra att förstå och hålla reda på. Reglerna är ofta utformade för stora företag med heltidsanställd personal på normala arbetstider, inte för småföretag med säsongsbunden verksamhet och ojämn arbetsbelastning. ;,(5/*(5,::./*/(<=(+,$/(,$5*)--)$ Vi företräder dig gentemot facket och förhandlar fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Vi försvarar dina intressen gentemot politiska beslutsfattare. >)5(.,15,#/-5)(9*(/55("$+)*:955/ Vi är väl insatta i dina rättigheter som abetsgivare, men också dina skyldigheter. Vi har goda kontakter med facket och hjälper dig på det sätt som gynnar ditt företag bäst. ;,(-5=*(/::5,+(<=(+,$(-,+/ De arbetsgivare som inte är med i SLA eller har hängavtal får inte sådan hjälp, utan måste klara sig på egen hand. Ofta tvingas de ta in advokater till dyra kostnader. Ett medlemskap i SLA blir som en dubbel försäkring där vi i första hand lägger krutet på att motverka problem. Om de ändå uppstår hjälper vi till att lösa dem. >"(6:,*()$(.,15,#(1"##) Som medlem hjälper du inte bara ditt eget företag, utan alla andra inom branschen. Katarina Novák VD SLA Carl-Otto Swartz Ordförande SLA

3 !"#$% $%&'(#" )*+#*))%, "'-./0 Våra medlemmar är företag inom den gröna sektorn. Medlemsavgiften beror på hur mycket företaget betalar ut i lön. De minsta företagen betalar kronor per år. Medlemskap i Svenskt Näringsliv ingår. SLA är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Organisationen startade i Skåne tecknades det första rikstäckande kollektivavtalet. Idag har vi medlemmar med sammanlagt anställda i hela landet. AB)+:)?-1/<)5(,(&!' 9*()$(5*C##4)5(78*(2--D 123,423$56,+ Huvudkontoret finns i Stockholm. Regionkontor finns i Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå. &!'(78*)5*9+)*(?)+:)??/*$/ Våra medlemmar behöver konkurrenskraftiga villkor. Det är den viktigaste drivkraften för SLA när vi förhandlar fram våra kollektivavtal. De fackliga motparterna är många och starka. Det är viktigt att vi som arbetsgivarorganisation också agerar kraftfullt och målmedvetet. Vi arbetar för att villkor och löner ska utgå ifrån branschens förutsättningar. Ju fler medlemmar, desto starkare blir vår röst. &!'(+*,.)*(6*/$-34)$-(7*=#2* Vårt mål är att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga villkor för att kunna växa och utvecklas. Vi arbetar målmedvetet för att öka kunskapen om branschens speciella förutsättningar. Vi arbetar med Regeringskansliet, Sveriges Riksdag och olika myndigheter. Vi bevakar medlemmarnas frågor inom EU. SLA är en viktig samarbetspartner för oss. Via deras jourtelefon får man som medlem snabbt hjälp med det akuta. De hjälper till med svårtolkade paragrafer - oavsett om det gäller avtal, arbetsmiljö eller arbetsrätt. För oss arbetsgivare är det bra att kunna vända sig till SLA:s experter med våra mångfacetterade frågor. Vi har också haft stor nytta av utbildningar i SLA:s regi i bland annat arbetsrätt och personalledning, säger Cecilia Abelson, VD för Djursjukhuset i Jönköping. Foto: Sven Magnusson

4 &!'("$+)*:955/*?)+:)??/*$/-(./*+/# Att vara arbetsgivare är ett stort ansvar. Det finns många krångliga regler och farliga fallgropar. SLA gör din vardag enklare. På hemsidan hittar medlemmarna alltid aktuell information och användbara blanketter. Du kan också ringa vår telefonjour, eller delta på någon av våra utbildningar. Självklart ställer våra experter upp när du behöver. Hos oss finns experter på arbetsrätt, arbetsmiljö, löneavtal och mycket annat. 78#9 A;,(4/*(-52*($C55/ /.(.=*5(?)+:)?-1/<D På SLA:s hemsida finns aktuell information, men också praktiska verktyg. Det är hur enkelt som helst att ladda ned blanketter. Där finns också alla regler om arbetstider, löner och övertidsersättningar. Det gör att man kan känna sig trygg som arbetsgivare. Medlemskapet innebär att klubbledningen kan koncentrera sig på att utveckla golfsporten och banan, medan SLA håller koll på alla arbetsgivarregler, säger Håkan Stålbro, chef för klubb och anläggningsverksamheten vid Svenska Golfförbundet. :*+#*)4$%; "'-5*&4$< =>,"&?4#"5' E8*+):/15,#/(78*-91*,$#/* Du får tillgång till ett antal fördelaktiga försäkringslösningar för mindre företag. F*-955$,$#(,(-/?6/$+(?)+ -5*)G1(234(:2312"5 Ditt företag blir berättigat till ersättning för skada i samband med strejk eller lockout. H955*)(.,::12*(78*(78*)5/#-/?4)5)$ Svenskt Näringsliv bedriver en aktiv opinionsbildning för att företagsamheten ska få bättre villkor.

5 I2*+6*"1--)15,2$)$ Jordbruk Fjäderfä Maskinstationer Djursjukvård &12#--)15,2$)$ Skogsbruk Virkesmätning J*9+#=*+--)15,2$)$ Golf Trädgårdsanläggning Trädgårdsodling H955*)(.,::12*(78*(.=*/(6*/$-34)* Politikerkontakter SLA arbetar aktivt för att politiker och myndigheter ska förstå hur vår bransch fungerar. Vi arbetar med regeringskansliet, Sveriges Riksdag, samt EU. Myndighetskontakter Vi har gott samarbete med olika myndigheter; exempelvis Migrationsverket och Arbetsmiljöverket. Framtida arbetskraft Våra medlemsföretags behov av arbetskraft måste tillgodoses. SLA informerar politiker och andra beslutsfattare om våra behov. Vi jobbar med att motivera ungdomar att söka sig till våra utbildningar. AE8*(.=*5(78*)5/# 9*(?)+:)?-1/<)5 )$(.,15,#(,$.)-5)*,$#D Det är svårt att vara arbetsgivare idag. Det finns så många saker som man ska hålla reda på, särskilt om man har flera olika personalkategorier. Alla har sina egna avtal. Som medlem i en arbetsgivarorganisation blir det mycket enklare. Om man följer reglerna blir det automatiskt rätt. Om det är något som vi inte förstår får vi alltid snabb hjälp via SLA. Vi har fått utmärkt hjälp av SLA när det gäller arbetarskyddet. Lantbruk är en olycksdrabbad bransch och jag är övertygad om att det går att minska riskerna. Vi har tagit hjälp av SLA både när det gäller riskbedömning och riskminimering. Så gott som all personal har gått tvådagarsutbildning i SLA:s regi, säger Lennart E. Bengtsson, VD på Wapnö AB. A8,+(,3$

6 B)+:)?-1/<(-</*/*( 5,+(234(<)$#/* SLA:s uppgift är att underlätta för dig som arbetsgivare. Ett medlemskap i SLA ger många fördelar, den viktigaste är att vi hjälper dig att göra rätt från början. På så sätt sparar du både tid och pengar. KG9:<)*(+,#(/55(52:1/(*)#:)*(234(/.5/: Vi förhandlar fram kollektivavtalen. De anger vad som gäller vid anställning; löner, arbetstider och ersättningar. Våra förhandlare kan sin sak och hjälper dig att följa regler och avtal. H:/$1)556/$1)$(78*)$1:/*(+,$(./*+/# Som arbetsgivare är det viktigt att göra rätt. På vår hemsida kan medlemmarna enkelt hitta alla blanketter som behövs, och via vår servicetelefon får du snabbt svar på dina frågor. KG9:<)*(+,#(,(+,$/(12$5/15)*(?)+(7/31)5 Vi har inte bara en facklig motpart, utan flera. SLA har goda relationer med facket och hjälper dig att tolka de avtal och regler som finns inom ditt område. KG9:<)*(+,#(,(*955-5.,-5)* Vi ger råd om tolkning och tillämpning av lagar och kollektivavtal. Om en rättstvist går till domstol biträder våra jurister dig i domstolsprocessen. Om du inte hade varit medlem hade du blivit tvungen att anlita en advokat i stället. L*/5,-(/*6)5-?,:G812$-":5/5,2$ Arbetsmiljölagstiftningen ställer stora krav och skaderisken kan vara hög. Hos oss hittar du alltid aktuell information. Som medlem har du rätt till två timmars gratis konsultation av skyddsingenjörer. De ger konkreta förslag till arbetsmiljöförbättringar. M56,:+$,$#/* SLA arrangerar rikstäckande kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Vi anordnar möten om aktuella frågor, till exempel om regler för utländsk arbetskraft. ;9#:)+)*(+)(-2?(.,::(/$:,5/("5:9$+-1(/*6)5-1*/75 Många har behov av utländsk arbetskraft. Tyvärr är reglerna krångliga och Migrationsverkets handläggningstider långa. SLA hjälper medlemsföretagen att göra rätt. Vår handbok ger alla svar.

7 AK9$#/.5/:(1/$(6:, +C*5(78*(78*)5/#)5D AE:)N,6):(/*6)5-5,+-78*:9##$,$# )$(8.)*:).$/+-7*=#/D Vissa företag är inte medlemmar i SLA, utan har istället ett så kallat hängavtal med facket. Det betyder att man betalar en avgift till facket för att få tillgång till kollektivavtalet. Ett hängavtal kan stå företaget dyrt. Om det blir en konflikt får den anställde hjälp från facket, men företaget står ensamt. De får inte rättshjälp, inte heller ersättning i samband med strejk eller lockout. SLA:s medlemsförmåner omfattar bara företag som är medlemmar. Har man hängavtal får företaget inte del av förmånerna. Försäkringarna för företag med hängavtal är oftast betydligt dyrare än för de som är medlemmar, säger Maria Möller som är chefsjurist på SLA. B,>+?6,+ Det är bra att SLA driver kravet på flexibilitet! Efterfrågan varierar mycket och timingen ut till konsument är viktig. Vi såddplanerar minutiöst och håller noggrann koll på både trender och historik. Vi vet exakt när en planta ska skördas. Vi måste schemalägga personalen efter hur produktionen ser ut, men också kunna få in säsongsanställd personal. Inför storhelgerna är det ett större tryck och då är det viktigt att vi kan sätta in fler arbetstimmar. Maria Möller Chefsjurist SLA Det var ett stort genombrott när SLA lyckades få igenom årsarbetstid i avtalen med Kommunal, förklarar Teri Lee Eriksson som är personalansvarig på Svegro AB på Färingsö utanför Stockholm.

8 AB)+:)?-1/<)5()$ 6,::,#(78*-91*,$#D Jag har varit engagerad i SLA länge och ser hur viktigt det är att vara med i en arbetsgivarorganisation. De företag som bara har hängavtal står utan hjälp när det hettar till. Jag vet fall där arbetsgivaren vänt sig till facket för att få reda på vad som gäller. Men fackets roll är ju att ta vara på de anställdas rättigheter, inte att försvara våra. Det kan bli dyrt för företaget! Att vara med i SLA är en billig försäkring för oss som vill göra rätt som arbetsgivare. Det är så mycket att hålla reda på, men de frågor som är svåra för oss företag är lätta för SLA. Utan SLA:s stöd är det lätt att göra fel, säger Hans- Åke Karlsson, VD på Verest AB. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Box 55525, Stockholm Tel E-post: -$8?4(,3$ LAVA Grafisk Form Text och bild Ingela Bendrot Ett medlemskap i SLA ger många fördelar. Den viktigaste är att vi hjälper dig att göra rätt från början. På så sätt sparar du både tid och pengar. Ja, jag är intresserad av att bli medlem i SLA. Jag vill veta mer om: Medlemsförmåner Vilka avtal och regler som gäller för mitt företag Aktuella utbildningar Vilka blanketter som jag kan ha nytta av i mitt företag Vilken hjälp mitt företag kan få inom arbetsmiljöområdet Annat Typ av verksamhet: Jordbruk Skogsbruk Trädgård Djursjukvård Golf Namn Adress Telefon E-post C"5'%5'D*#% 4"+%&'8ED F8,<8'(*<%#<

9 'OHPQ('H(R(&!' SVARSPOST Stockholm!9-(?)*(<=(SSS%-:/0/*6)5-#,./*$/%2*#

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer