Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri"

Transkript

1 Rapport nr 4906 juni 1993 Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri Inger Andersson, Yvonne Andréasson, Britt-Marie Bergwik, Anders Christiansson, Jörgen Nilsson Svensk Mjölk Forskning Telefon E-post

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänt... 3 Mjölkråvaran... 4 Intransport... 6 Mejeriet... 8 Uttransport Analysmetodik Kontrollprogram...13 Litteraturförteckning

3 Inledning B. cereus är den viktigaste hållbarhetsbegränsande faktorn i svensk mjölk. Problemen är oftast svårast under sommar- och höstmånaderna då en hög halt av sporer i den inkommande mjölken i kombination med höga utomhustemperaturer gör det svårt att klara produktkvaliteten. Genom att vidta förebyggande kan problemen minskas avsevärt. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för olika delar av hela produktionskedjan. Vissa punkter upprepas för varje avsnitt då rapporten är tänkt att användas som en "checklista" och alla delar därmed kanske inte läses av alla. Allmänt För att säkerställa konsumtionsmjölksprodukternas kvalitet med avseende på B. cereus är följande punkter viktiga. * Halten av sporer i den inkommande mjölken ska hållas så låg som möjligt, genom åtgärder på gården och genom noggrann tankbilsdisk. * Genom hela kedjan från ko till konsument är temperaturen en avgörande faktor. B. cereus tillväxer mycket långsamt vid temperaturer under 6 C. Det är avgörande hur länge produkten förhindras att stiga över denna temperatur. En lägre temperatur i paketen vid utleverans från mejeri innebär att det tar längre tid innan produkten uppnår 8 C i butik. * På mejeriet är det nödvändigt att inte tillföra B. cereus genom återinfektion. Den "höga" belastning som finns i mjölken under vissa perioder av året är tillräcklig för att begränsa mjölkens hållbarhet. Det är då viktigt att disken tar bort så många B. cereus som möjligt och att tillväxt under icke produktionstid därigenom förhindras. * Det är nödvändigt att ha ett kontrollprogram som regelbundet följer B. cereus-nivån genom mejeriet. Det är under "lågsäsong" oftast tillräckligt att kontrollera den färdiga produkten vid bäst före-dagen, medan man under "högsäsong" kan kontrollera flera punkter. En jämförelse av B. cereus-halten vid bäst före dagen av mjölk uttagen efter pastör med förpackad vara, ger en uppfattning om hur stor återinfektionen är efter pastör. Analys av den inkommande mjölken ger en uppfattning om hur stort trycket är in. 3

4 Mjölkråvaran En god hygien på produktionsplatsen är av avgörande betydelse för mejeriprodukternas kvalitet. En låg halt av B. cereus-sporer i mjölkråvaran medför mindre problem i senare led. Det är inte möjligt att helt eliminera B. cereus-sporer i mjölken då dessa finns i den normala produktionsmiljön. Det går emellertid alltid att hitta en förklaring till onormalt höga halter B. cereus i leverantörmjölk och det går att finna åtgärder för att sänka halterna (1). För att minska risken för att få problem med B. cereus är följande punkter viktiga: Information Den viktigaste åtgärden för att minska risken för B. cereus-problem är att informationsutbytet mellan mejeri och leverantör samt mellan mejeri och instruktör fungerar. Det är också viktigt att information och kunskaper uppdateras kontinuerligt. * Bacillus cereus-sporer finns i jord och kontaminerar mjölken via nedsmutsade spenar. Halten i jord kan vara 10 miljoner per gram. B. cereus-sporer kan ibland också finnas i strö och i foder med jordinblandning. * B. cereus kan också tillföras i mjölkningsanläggningen. B. cereus kan växa och bilda sporer i en dåligt diskad och dåligt dränerad mjölkningsanläggning. * Eftersom kontaminationen sker genom jordnedsmutsning kommer halterna i mjölken att vara beroende av nedsmutsningsgraden och halterna i jorden. Risken för kontamination varierar därför kraftigt med yttre faktorer. Väderleken inverkar. Bete och drivningsvägar har stor betydelse. Detta innebär att halterna kan variera kraftigt från dag till dag hos samma leverantör. Variationerna är också stora mellan regioner och i tiden, mellan olika veckor och från år till år. Juver Stallmiljö De sporer som finns i miljön kontaminerar mjölken via spenarna. Kontaminationen kan minskas genom en god juverhygien dvs genom fuktig avtorkning av spenarna före mjölkning. Varje ko ska behandlas med separat duk eller papper. Det är viktigt att notera att noggrann juveravtorkning är nödvändig även under betesperioden. Även om spenarna inte ser smutsiga ut kan de vara dammiga av jord. Kladdiga spensalvor kan öka risken för att jord fastnar och göra det svårare att torka spenarna rena. B. cereus-sporer kan ibland finnas i strö, vilket innebär att djupströbäddar kan vara en riskfaktor vad gäller B. cereus-sporer. Nivån på sporerna i miljön hålls nere genom en regelbundet återkommande storstädning av ladugården. 4

5 Disk Mjölken kan även tillföras sporer genom en dåligt fungerande disk. Nedanstående punkter är av vikt: * Beläggningar innebär att sporer kan fastna och tillväxt av B. cereus kan ske. * En blandning av mjölk och vatten medför risk för att B. cereus tillväxer och sedan går över i sporform. Detta medför problem för mejeriet eftersom sporerna överlever pastöriseringen. * Den av tillverkaren rekommenderade disktemperaturen, disktiden och doseringen, medför att diskmedlet fungerar optimalt. Tillräcklig mängd och tillräckligt varmt varmvatten måste finnas. * Om disklösningens temperatur faller under 40 C i slutet på disktiden medför detta att det i disklösningen emulgerade fettet faller ut igen. Detta fett är mycket svårare att diska bort vid nästa disk än vanligt mjölkfett, och medför att beläggningar bildas där sporer kan fastna. Disktid, disklösningsmängd och begynnelsetemperatur måste avpassas så att en tillräckligt hög temperatur upprätthålls genom hela diskningen. * Dålig dränering innebär en risk för tillväxt och sporbildning. System där vattnet står kvar i slutenheten efter diskning är en riskfaktor, liksom svackor och andra punkter med kvarstående vatten. * Tömningsproppar måste hållas rena och få torka mellan varje användning. Tömningsproppar av engångstyp rekommenderas. Kylning En snabb nedkylning av mjölken medför att risken för tillväxt minskas. Kontrollera regelbundet temperaturen i mjölktanken, kontrollera även termometern. 5

6 Intransport Vid intransporten från leverantör till mejeri finns det flera möjliga infektionsvägar. Under denna rubrik innefattas hanteringen av överlastningen från leverantör till mjölkbil, själva transporten och överlastning av mjölken från tankbil till mjölksilo samt disk och desinfektion av tankbilen. För att minska risken för att få problem med B. cereus är följande punkter viktiga: Information Lastning Kylning Tankbilschaufförer ska vara informerade om vilka infektionskällor som finns för att kunna anpassa det egna arbetssättet. Vikten av att kontrollera temperaturen i mjölktanken och att inte ta emot varm mjölk bör betonas. Visserligen avdödas vegetativa celler vid pastöriseringen, men varje temperaturhöjning leder till att tillväxt sker och därmed ökar också risken för att B. cereus kontaminerar utrustningen. B. cereus-sporer finns alltid i jord och på dammpartiklar. Jord kan innehålla upp till 10 miljoner B. cereus-sporer per gram. Det är därför viktigt att överföringen från gårdstank till tankbil utförs på ett sätt så att denna kontamineringsrisk elimineras. T ex undvik att släpa mjölkslangar på marken. Det är viktigt att temperaturen hålls nere under hela kedjan. Följande punkter är viktiga för intransporten: * Mjölken ska inte hämtas tidigare än en timme efter sista mjölkningen annars hinner inte mjölken att bli ordentligt kyld i tanken. * Intransporten ska ske på ett sätt så att risken för temperaturstegring i tanken förhindras. Det räcker att en liten mängd har varit för varm för att hela tanken ska infekteras. Disk Mjölken kan infekteras av B. cereus på grund av en dåligt fungerande disk. Nedanstående punkter är av intresse: * Tankbilen måste diskas efter varje tömning. Det finns annars en stor risk för temperaturstegring och snabb tillväxt i den återstående volymen mjölk och att en infekterad linje infekterar nästa. * Diskanläggningen ska vara speciellt avpassad så att luftavskiljare och slangar blir rena. Det är dessa delar som är mest svårdiskade. * Disklösningstankarna kan vara reservoarer för B. cereus-sporer. Detta gäller framför allt försköljningstanken. Denna tank bör diskas regelbundet. Hur ofta tanken ska diskas fastställs genom bakteriologisk kontroll. 6

7 * En blandning av mjölk och vatten innebär en ökad risk för att de vegetativa cellerna av B. cereus sporulerar och därmed överlever pastöriseringen. Detta innebär att varje ficka eller annan samlingspunkt för en mjölk/vattenblandning måste elimineras. * En förhöjd luttemperatur har visat sig effektiv mot B. cereus. Denna kombination av lut och värme är effektiv på sporer. * För att förhindra tillväxt när bilen är tom kan disken avslutas med att en surgörning sker till ph 2-3. B. cereus kan inte tillväxa i sur miljö. Detta är speciellt viktigt om bilen ska stå tom en längre tid. Uppföljning och kontroll av diskfunktionen på bilarna är viktig. * Diskcentralens funktion med avseende på temperaturer, tider, flöden och koncentrationer bör kontrolleras regelbundet, tillika tankbilarnas disksnurror. Det ska vara mycket svårt att tillfälligt ändra i diskprogrammet ("skruva ner"). * Det bör finnas system för kontroll av att diskprogrammet genomförts enligt fastställd rutin. * B. cereus-sporer kan finnas även om totalantalet bakterier vid diskningskontroll är lågt. Analys av B. cereus-sporer bör därför göras på sköljvatten i bil efter disk jämsides med totalantalsanalys. 7

8 Mejeriet De viktigaste åtgärderna för att minska risken för problem med B. cereus på mejeriet, är de samma som på gården och vid intransporten, kylning och disk. Återinfektion på mejeriet medför att risken för att få otillåtet höga halter B. cereus under "högsäsongen" ökar, samt att denna säsong blir längre i produkter ut från mejeriet än i leverantörmjölk in till mejeriet. Under "högsäsong" in till mejeriet finns tillräckligt med sporer för att man efter inkubation vid 8 C till bäst före dagen kan ha otillåtet höga halter utan återinfektion i mejeriet. Nedan visas hur B. cereus tillväxer vid olika temperaturer. Endast någon grads temperaturförhöjning medför en dramatisk tillväxtökning och därmed minskad hållbarhet med avseende på B. cereus för produkterna Antal B. cereus 9 C 8 C C C Antal dygn i respektive temperatur Bild 1 B. cereus tillväxt i förpackad mjölk vid olika inkuberingstemperaturer (2). För att minska risken för att få problem med B. cereus är följande punkter viktiga. Information Pastöriseringstemperatur Kylning All mejeripersonal ska informeras om B. cereus och vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att minimera riskerna i mejerihanteringen. Rekommenderad pastöriseringstemperatur är C. En högre pastöriseringstemperatur aktiverar B. cereus-sporerna och kan bidra till att dessa gror ut snabbare under kylförvaringen. En låg temperatur på mjölken genom hela mejeriet medför mindre risk för tillväxt. Följande punkter är av vikt: För att temperaturen ska kunna hållas låg krävs det tillräcklig kylkapacitet i värmeväxlare och tankar. Det är särskilt viktigt att djupkyla grädde i tank eftersom kristallisationsprocessen i fettkulorna utvecklar värme. Denna värme måste kylas bort för att inte produktens temperatur ska 8

9 stiga. Gräddprodukter är också extra känsliga för temperaturpåverkan i senare led då de ofta packas i småförpackningar. För att förhindra temperaturstegring hos produkten kan man isolera produktledningarna samt se till att transport av förpackningar från förpackningslokal till kylrum sker snabbt. Kylanläggningen i kylrummet måste ha tillräckligt stor kapacitet för att klara av att kyla produkterna efter förpackningsmomentet. Detta är särskilt viktigt när stora mängder fil som förpackas vid hög temperatur (12-15 C) eller när t ex UHT-behandlade produkter som lagrats vid rumstemperatur kyls i det vanliga kylrummet. De förpackade produkternas temperatur måste kontrolleras regelbundet. Även kylrummens temperatur bör registreras. Disk Disken på den opastöriserade sidan är lika viktig som på den pastöriserade sidan. En tillväxt och sporulering på den opastöriserade sidan medför att antalet B. cereus i produkt efter pastörisering ökar. Disklösningstankarna kan vara reservoarer för B. cereus-sporer. Detta gäller framför allt försköljningstanken. Denna tank bör diskas regelbundet. Hur ofta tanken ska diskas fastställs genom bakteriologisk kontroll. En förhöjd luttemperatur till 85 C har visat sig effektiv mot B. cereus. Denna kombination av lut och värme är effektiv på sporer. Vid långa driftstider är det lämpligt att komplettera disken med en mellandisk. En sådan mellandisk kan vara en enfas-disk. För att förhindra tillväxt när systemet är tomt kan disken avslutas med att en surgörning sker till ph 2-3. B. cereus kan inte tillväxa i sur miljö. Diskcentralens funktion med avseende på temperaturer, tider, flöden och koncentrationer bör kontrolleras regelbundet, tillika disksnurror till tankarna. Service - underhåll Förebyggande underhåll är ett av de bästa sätten att undvika problem med B. cereus orsakade av återinfektion i mejeriet. Det är viktigt att ha processen under kontroll. Beakta särskilt följande punkter: Service av utrustningen ska vara planerad och säsongsmässigt anpassad till den besvärliga sommarperioden. Servicen ska omfatta intransportbilar samt opastöriserad och pastöriserad sida och innebära en fullständig genomgång av processen. Slangar, avluftare, värmeväxlare, tankar (sprickor och svetsfogar), ventiler, pumpar, ledningssystem osv. 9

10 Vid all service och genomgång av utrustning måste man vara observant på fickor eller andra samlingspunkter för mjölk/vattenblandningar och i möjligaste mån eliminera dessa. En blandning av mjölk och vatten innebär en ökad risk för att de vegetativa cellerna av B. cereus tillväxer och sedan sporulerar och därmed överlever pastöriseringen. Fel i utrustning som hittas vid service och underhåll och åtgärder som vidtas vid service och under felsökningsarbete bör dokumenteras. Det blir en ovärderlig kunskapsbank inför framtiden. 10

11 Uttransport Kylkedjan får ej brytas i någon del av produktion och distribution. Uttransporten och förvaringen i butik är många gånger de svaga länkarna. Följande punkter är av vikt: Information Kylning Kontroll Chaufförer och butiker måste informeras om vikten av att kylkedjan inte bryts. Denna information måste ständigt upprepas, särskilt inför varje sommar. Uttransport i bilar med kylaggregat ökar möjligheten att leverera produkter vid tillräckligt låg temperatur under sommarhalvåret. En lägre produkttemperatur till butik medför en fördröjning av temperaturstegringen i kyldisken. Bilarna kan också förses med utrustning som förhindrar att varm luft strömmar in i det kylda utrymmet. Temperaturkontrollen på mejeriet kan periodvis kombineras med kontroll av temperaturen i produkterna vid leverans eller i butik. 11

12 Analysmetodik Det är viktigt att känna till analysmetodiken och vad analysresultaten representerar. Före pastör är det sporer som är av betydelse (eftersom vegetativa celler dör vid pastörisering), medan efter pastör kan både sporer och vegetativa celler vara av intresse. Provuttag Provtagningskranar Värmebehandling Viktigt att provuttag görs på rätt sätt med utvändig desinficering av provtagningsstället, varefter mjölken får rinna en stund (20 s) innan provet tas. Provtagningskranar måste demonteras och rengöras vid disk. Var extra noggrann med provtagningspunkter som används sällan. För prover tagna före pastörisering måste en värmebehandling göras, se ref. 3 (analys av sporer). Prover tagna längs linjen efter pastör skall ej genomgå ytterligare värmebehandling (analys av vegetativa celler och sporer) om de ska inkuberas vid 8 C till bäst före dagen. Plattspridning Plattspridning på blodagar kan användas för prover inkuberade vid 8 C till bäst före dagen såväl för produktprover som prover tagna längs produktionslinjen (ref. 4). Bestämning av låga sporhalter fås en Kontroll av inkubationstemperatur För prover med låga B. cereus-sporhalter (< 10 cfu/ml) finns två metoder beskrivna i ref. 3. Med den förenklade MPN-metoden relativt grov sortering av prover med avseende på höga eller låga sporhalter. Med filtreringsmetoden fås en noggrannare bestämning av B. cereus-halter. Metoden kan användas för bestämning av sporhalten både i leverantörmjölk och längs mejeriprocesslinjen. Vid inkubering av prover till bäst före dagen är det av stor vikt att inkubationsskåpens temperaturvariation hålls inom ett mycket snävt intervall med kontrollerad temperatur på varje hyllplan. Denna kontroll bör även göras när skåpet är fyllt (undvik överfyllda skåp). 12

13 Kontrollprogram Varje mejeri bör ha en klar bild av de normalt förekommande B. cereus-halterna i anläggningens olika delar, vilket också bör innefatta den opastöriserade sidan, silomjölk och vattenkvalité. De svaga punkterna bör identifieras. Provtagningsplan före dagen Vattenprover, Dokumentation Ett minimalt kontrollprogram bör innefatta daglig kontroll av produkter genom inkubering till bäst före dagen. Vid förhöjda halter görs ytterligare provtagningar längs produktionslinjen enligt en i förväg utarbetad kontrollplan baserad på anläggningens svaga punkter. Anläggningsprover kan analyseras genom inkubering till bäst eller med hjälp av filtreringsteknik (snabbare metodik). inklusive sköljvatten, analyseras med fördel genom filtrering. Dokumentera felsökningar och åtgärder. Sammanställningar av analysresultat vid förhöjda halter måste spridas till berörd personal. 13

14 Litteraturförteckning 1 Andersson, I., Christiansson, A., Everitt, B., Johnsson, G. & Johnsson, U. (1992) SMR-MR101:3/A, reg nr Projekt Sporer i mjölk - en lägesrapport. 2 Christiansson, A., Mattson, N., Svensson, U. & Borgström I. (1987) SMR-KM102/A Tillväxt av Bacillus cereus i k-mjölk vid 6, 7, 8 och 9 C. 3 Christiansson, A., Andersson, I., Ekelund, K., Jönsson, L. & Månsson, E. (1992) SMR-MR101:3/A, reg nr Två metoder för bestämning av Bacillus cereus-sporer i leverantörmjölk. 4 Christiansson, A. (1987) SMR C-lab., PM Analysmetod för bestämning av Bacillus cereus. 5 Christiansson, A. & Ollermark, I. (1990) SMR-KM102/A Försök att påvisa s.k. långsamgroende sporer av Bacillus cereus i svensk k-mjölk. 6 Andréasson, Y., Bergwik, B-M. & Christiansson, A. (1991) SMR-KM102/A Bacillus cereus i mjölk och grädde. Bekämpning genom dubbel värmebehandling. 14

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna?

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Rapport nr 4941 Lund 1994-12-29 Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Inger Andersson och Anders Christiansson Svensk Mjölk Forskning Telefon 771-1919. E-post

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1 OM DET BLIR FEL Bakterietal December 2003 1 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10 Systemanalys disk Anders Christiansson, Inger Andersson, Mats Gyllenswärd, Anna-Karin Modin Edman och Anna Widell Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Slutrapport till Svensk Mjölk och Stiftelsen Lantbruksforskning projekt V1230031 Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Förstudie Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson

Läs mer

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö nr 105 Mjölkhygien i AMS Christel Benfalk och Mats Gustafsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 1 Mjölkhygien i AMS I automatiska mjölkningssystem (AMS)

Läs mer

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561 RAPPORT Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013 D-nr 2013-4561 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Diskussion... 5 Förslag till åtgärder...

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Personlig hygien Vatten Rengöring Temperatur kontroller Avfallshantering Utbildning livsmedelshygien! Skadedjur Märkning och spårbarhet Underhåll av lokaler

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012

Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012 Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av butiker i Varbergs kommun under tiden 24 juli till 31 augusti

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror ALEBO PENSIONAT Kulturminne Fam. Dich Södra Vägen 66 Tel/fax: 0371-60018 S-310 83 UNNARYD Mobil: 0705 682321 E-mail: info@alebo.se Internet: http://www.alebo.se EGENKONTROLLPROGRAM Verksamhetsnamn: Alebo

Läs mer

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank ABC I TRYGG MATLAGNING Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank & Åt föräldrar En kock, som har bråttom glömmer lätt hur livsmedel skall hanteras. Denna broschyr innehåller viktiga råd åt

Läs mer

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För Vänersborgs kommun Egenkontrollprogram storhushåll För Företagets namn: Organisationsnummer: Fastighet: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: 1 2.1 Utbildning Den som driver verksamhet där livsmedel

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna.

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna. Livsmedel A-Ö ADI-värden Acceptabelt dagligt intag för livsmedelstillsatser, ADI-värde anger hur mycket en människa kan exponeras för utan att någon risk för hälsan anses uppstå. Aflatoxiner Aflatoxin

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET?

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? HOW CAN YOU REDUCE THE ENERGY CONSUMPTION IN MILK PRODUCTION? Magnus Lindgren Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(19) Wera Ekholm Systematisk EGENKONTROLL Livsmedelshygien för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter Dokumentet är utarbetat enligt de regler som föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

, n] Kommuner i samarbete

, n] Kommuner i samarbete 2015-01-15 TÖREBODA Dm: 2015.Ma006, MARIESTAD GULlSPÅNG, n] Kommuner i samarbete 2 Miljä- och byggnadsfärvaltningen Kyrkogatan 2, 52 6 Mariestad Tel: 0501-56005, 56020,56030 E-post: mbn@ mariestad.se.j

Läs mer

Mjölkning. Februari 2003 1

Mjölkning. Februari 2003 1 Mjölkning Februari 2003 1 2 Materialet får ej kopieras utan medgivande. Illustrationer där inget annat anges: Ewert Ohlsson Layout, original och tryck: Text & Tryck Totab AB, Eskilstuna Reviderad utgåva

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Bli Chrysal- diplomerad Florist. Vinn en resa till Amsterdam

Bli Chrysal- diplomerad Florist. Vinn en resa till Amsterdam Bli Chrysal- diplomerad Florist Vinn en resa till Amsterdam Lönsam kunskap I din hand har du tolv sidor lönande kunskap för bättre blomsteraffärer. Vi kallar det Chrysal Flower Care Diploma och det hela

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Grevé-projektet - en sammanfattning ur mikrobiologisk synvinkel

Grevé-projektet - en sammanfattning ur mikrobiologisk synvinkel Rapport nr 4929 Lund 1994-06-14 Grevé-projektet - en sammanfattning ur mikrobiologisk synvinkel Anders Christiansson, Lena Nyberg och Sten Alfredsson Svensk Mjölk Forskning Telefon 0771-191900. E-post

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Mikroorganismernas storlek och snabba förökning medför, att de kan uppnå stort antal i livsmedel under för mikroorganismerna gynnsamma betingelser.

Mikroorganismernas storlek och snabba förökning medför, att de kan uppnå stort antal i livsmedel under för mikroorganismerna gynnsamma betingelser. Bilaga Mikrobiologi 1. Allmänt om mikroorganismer Mikro betyder liten. Mikroorganismerna är så små, att de inte kan ses med blotta ögat. För att kunna studeras måste bakterier därför förstoras i mikroskop

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Inledning Enligt Livsmedelverket matförgiftas betydligt fler människor i Sverige än vad som finns i den

Läs mer

Tekniska krav för mjölkkyltankar

Tekniska krav för mjölkkyltankar Tekniska krav för mjölkkyltankar Bilaga till kvalitetsprogrammet Arlagården, version 42, juli 2014 18 november 2014 30 oktober 2014 28 augusti 2014 20 maj 2014 3. revision ❶ Inledning: Detta dokument är

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg SIK Medlemsdag 2012-03-07 Att spara energi och samtidigt öka livsmedelssäkerheten - Butiken Målgrupp: - Butiksägare -

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker i Vellinge kommun

Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker i Vellinge kommun 2012-03-08 Tillväxt och samhällsbyggnad Miljöinspektör Jonas Andermyr 040-42 51 64 Dnr 2012/0225 Miljö och Byggnadsnämnden Rapport avseende Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker

Läs mer

Diskar där det passar dig bäst.

Diskar där det passar dig bäst. Diskar där det passar dig bäst. De nya speedmatic Modular-diskmaskinerna från Siemens. Framtiden flyttar in. Den första inbyggda diskmaskinen som hänger med på alla köksidéer. För det egna drömköket finns

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5)

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5) Sida 1 (5) UNDERLAG Datum Riskklassificering Miljö och byggenheten 780 50 VANSBRO 0281-750 00, miljo-bygg@vansbro.se Skickas till Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Livsmedelsföretagets

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 Is och dricksvatten Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och avgränsning...3 Bedömning och parametrar...3 Resultat...5 Resultat isprover...6

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Livsmedelshygien. Inger Andersson, hygiensjuksköterska,

Livsmedelshygien. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Livsmedelshygien Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Varför är livsmedelshygien viktig? Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar ca 500 000 fall/år i Sverige Dödsfall kan inträffa hos små barn äldre personer

Läs mer

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten 2006-07 Hygieninstruktioner på intranätet Hygieniska sfären stänksfären i behandlingsrummet Checklista för behandlingsrum Basala hygienrutiner - Klädregler Basala

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

anordningar att de inte behöver lyftas eller bäras för hand.

anordningar att de inte behöver lyftas eller bäras för hand. AFS 1998:2 4 anordningar att de inte behöver lyftas eller bäras för hand. 9 Arbetsplats skall kunna anpassas individuellt där det behövs för att arbetsställning och synavstånd skall bli lämpliga. 10 Köttets

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer