SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-17 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 1 (18) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:20 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil Käll (C) Tord Sundqvist (S) Katja Öz (S) Markus Fredriksson (S) Irada Söderberg (S) Övriga närvarande Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16: Lovisa Sjöbring (M) Mattias Oscarsson (KD), närvarande fr.o.m. kl. 13: Lars-Göte Löfdahl (KD) Christer Roos (S) Anna Gunnarsson (S), närvarande fr.o.m. kl. 13: Amir Crnic (S) Elinor Klasson (S) Gunvor Runström (MP), representerar MP, närvarande t.o.m. kl. 14: Stephan Rapp, utbildningsdirektör Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad Bo Fröderberg, ekonomichef, närvarande t.o.m. 117 forts. sid. 2 Utses att justera Markus Fredriksson (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 26 september 2012, kl. 16:00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman Peter Jutterström Markus Fredriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Marie Söderberg, personalchef Kenny Andersson, chef gymnasieenheten Hans Blomqvist, tf. chef kvalitet och analys/utredare, närvarande t.o.m. 114 Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef, närvarande Marie Protiwa, vuxenutbildningschef, närvarande Ulf Andersson, gymnasiechef, närvarande t.o.m. 111 Elisabeth Fridsäll Emilsson, utvecklingsstrateg, närvarande t.o.m. 112 Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 109 Meddelanden Anmälan om delegationsbeslut Svar på skrivelsen "Hur skall eleverna vid gymnasiesärskolan nå sina mål?" Skolbiblioteksplan Upphävande av policy vid eventuell sponsring Upphävande av Riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av "intern övertalighet" Utvecklingsplan 2012/ Reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete i Jönköpings kommun Delårsbokslut t.o.m. augusti Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun Kurser och konferenser Informationsärenden Övriga frågor 18

4 4 109 Meddelanden Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

5 5 110 Anmälan om delegationsbeslut Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

6 6 111 Svar på skrivelsen "Hur skall eleverna vid gymnasiesärskolan nå sina mål?" Uan/2012: Personal vid Sanda gymnasiesärskola har till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inkommit med en skrivelse , Hur skall eleverna på gymnasiesärskolan nå sina mål? Beslutsunderlag Gymnasiechefens vid Sandagymnasiets svar i skrivelse med tillhörande riskbedömning Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med svar från gymnasiechefen vid Sandagymnasiet får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar till personal vid Sanda gymnasiesärskola. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med svar från gymnasiechefen vid Sandagymnasiet utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar till personal vid Sanda gymnasiesärskola. Beslutet expedieras till: Gymnasiechefen Sandagymnasiet Berörd personal vid Sanda gymnasiesärskola

7 7 112 Skolbiblioteksplan Uan/2012: Då den tidigare gemensamma biblioteksplanen för Jönköpings kommuns biblioteksverksamhet har upphävts i beslut av kommunfullmäktige , måste utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun ha en egen plan för skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekscentralen. Skolbiblioteksverksamheten regleras i flera styrdokument, bland annat skollagen (SFS 2010:800) och bibliotekslagen (SFS 1996:1596). Det övergripande syftet med Jönköpings kommuns skolbiblioteksplan är att bidra till elevernas måluppfyllelse. Skolbiblioteket ska vara ett pedagogiskt nav på skolan och den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har stor betydelse för elevernas lust och förmåga att läsa, skriva och lära, att utveckla och uttrycka sitt eget tänkande och tyckande och ta del av andras åsikter. Samverkan med folkbiblioteken är och kommer att vara mycket viktig för kommunens skolbibliotek. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer plan för skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen. ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra plan för skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Plan för skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen fastställs. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra skolbiblioteksplan för skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen. Beslutet expedieras till: Utbildningsdirektör Chef utbildning och arbetsmarknad Gymnasiechefer 1:e skolbibliotekarie Chef barn- och utbildningsenheten

8 8 113 Upphävande av policy vid eventuell sponsring Uan/2012: Styrdokumentet Policy vid eventuell sponsring upphävs med omedelbar verkan. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Policy vid eventuell sponsring, som antogs av dåvarande gymnasienämnden , 81, upphävs med omedelbar verkan. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Policy vid eventuell sponsring, som antogs av dåvarande gymnasienämnden , 81, upphävs med omedelbar verkan. Beslutet expedieras till: Gymnasiechefer Arbetsmarknadschef Chef vuxenutbildningsenheten

9 9 114 Upphävande av Riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av "intern övertalighet" Uan/2012: Styrdokumentet Riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av intern övertalighet upphävs med omedelbar verkan. I praktiken har nämnda riktlinjer redan ersatts i och med att dåvarande gymnasienämnden i januari 2010 antog Riktlinjer för hantering av omflyttning. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av intern övertalighet, som antogs av dåvarande gymnasienämnden , 42, upphävs med omedelbar verkan. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av intern övertalighet, som antogs av dåvarande gymnasienämnden , 42, upphävs med omedelbar verkan. Beslutet expedieras till: Personalchef Ubf

10 Utvecklingsplan 2012/2013 Uan/2012: Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt den nya skollagen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är de kunskaps- och värdegrundsmål som finns redovisade i skollagen, läroplanerna och i andra föreskrifter som berör utbildningen. har beslutat att sammanställda resultat, bedömningar och utvecklingsområden analyseras återkommande under året av gymnasiecheferna tillsammans med förvaltningsledningen. Vid dessa avstämningar har nämndens presidium möjlighet att närvara. Genom avstämningarna utkristalliseras de åtgärder som huvudmannen behöver initiera för att stödja enheternas kvalitetsarbete. En del åtgärder genomförs löpande under läsårets gång medan andra tas upp i plan för åtgärder i denna utvecklingsplan. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Utvecklingsplan 2012/2013 Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anta upprättad utvecklingsplan för läsåret 2012/2013. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Anta upprättad utvecklingsplan för läsåret 2012/2013. Beslutet expedieras till: Samtliga gymnasieskolor Vuxenutbildningsenheten

11 Reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete i Jönköpings kommun Uan/2011: fastställde , 150, struktur för systematiskt kvalitetsarbete i Jönköpings kommun. Med anledning av upprättat förslag till utvecklingsplan är en revidering av strukturen nödvändig. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Reviderat förslag till systematiskt kvalitetsarbete Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anta reviderat förslag till systematiskt kvalitetsarbete. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Anta reviderat förslag till systematiskt kvalitetsarbete. Beslutet expedieras till: Samtliga gymnasieskolor Vuxenutbildningsenheten

12 Delårsbokslut t.o.m. augusti 2012 Uan/2011: Utbildningsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut för nämndens ansvarsområde. Delårsbokslutet omfattar årets första åtta månader Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta godkänna upprättat delårsbokslut 2012 samt redovisa detta till stadskontoret. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING s beslut Godkänna upprättat delårsbokslut 2012 samt redovisa detta till stadskontoret. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

13 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun Uan/2012: ThorenGruppen AB ansökte om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun ansökningsomgång Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades av huvudmannen till Förvaltningsrätten. Ärendet har nu återförvisats från Förvaltningsrätten till Skolinspektionen för ny handläggning. ThorenGruppen AB har inkommit med nya ansökningshandlingar för godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola läsåret 2013/14. Ansökan avser samma utbildningar som ansökningsomgång En remiss har inkommit till Stadskontoret, som önskar ett yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Folkmängdsprognos med utblick mot Elevflöden till och från Jönköpings kommun, kommunala och fristående gymnasier Antagningsstatistik från årets antagningsomgång Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande till Stadskontoret. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar att förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelse med bilagor, undantaget de tre sista styckena på sidan 2 i tjänsteskrivelsen, tillsammans med nedanstående skrivning utgör nämndens yttrande över ansökan: De utbildningsalternativ som ThorenGruppen ansöker om erbjuds redan av kommunens skolor, och sedan 2009 har de kommunala skolornas andel av marknaden stärkts. Flera fristående aktörer som erbjuder just de program och inriktningar som ThorenGruppen vill starta har idag endast en handfull sökande. Samtidigt har elevkullarna minskat och fortsätter att minska ett antal år framöver, vilket gör att det finns än mindre elevunderlag. Utöver detta har man både lokalt och nationellt kunnat konstatera, att en större andel av eleverna söker sig till studieförberedande program. Det finns en överetablering av utbildningsalternativ till ett minskande antal elever.

14 forts. En etablering av ThorenGruppen kan innebära att den kommunala gymnasieskolans möjligheter att erbjuda Hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Industritekniska programmets svetsinriktning kan komma att minska. Mångfalden av valmöjligheter för ungdomar i Jönköping kan därmed komma att minska. Dessutom påverkar en etablering på Industritekniska programmet samt Fordons- och transportprogrammet kommunens riktade ekonomiska satsningar på dessa program i avsikt att försörja regionen med kvalificerad arbetskraft. Utbudet av fristående utbildningsanordnare på gymnasieskolor i Jönköping har successivt minskat, och varje år reducerar dessa sina alternativ. Det verkar inte troligt att ThorenGruppen skulle värderas annorlunda, då konceptet med omfattande APL och elevansvarigt arbetssätt redan finns etablerat av fristående skolor på tre av de program som önskas, nämligen Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Även om kommunen i regel är positiva till friskolealternativ tror vi inte att ThorenGruppens utbildningsalternativ tillför något nytt till det redan mättade utbudet i Jönköpings kommun. Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C antaget. Omröstning begärs. Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C röstar ja, den som bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil Käll (C) Tord Sundqvist (S) Katja Öz (S) Markus Fredriksson (S) Irada Söderberg (S) Peter Jutterström (M) Summa 7 4 0

15 forts. har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, FP och C. s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor , undantaget de tre sista styckena på sidan 2 i tjänsteskrivelsen, tillsammans med nedanstående skrivning utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun: De utbildningsalternativ som ThorenGruppen ansöker om erbjuds redan av kommunens skolor, och sedan 2009 har de kommunala skolornas andel av marknaden stärkts. Flera fristående aktörer som erbjuder just de program och inriktningar som ThorenGruppen vill starta har idag endast en handfull sökande. Samtidigt har elevkullarna minskat och fortsätter att minska ett antal år framöver, vilket gör att det finns än mindre elevunderlag. Utöver detta har man både lokalt och nationellt kunnat konstatera, att en större andel av eleverna söker sig till studieförberedande program. Det finns en överetablering av utbildningsalternativ till ett minskande antal elever. En etablering av ThorenGruppen kan innebära att den kommunala gymnasieskolans möjligheter att erbjuda Hotell- och turismprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Industritekniska programmets svetsinriktning kan komma att minska. Mångfalden av valmöjligheter för ungdomar i Jönköping kan därmed komma att minska. Dessutom påverkar en etablering på Industritekniska programmet samt Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Dessutom påverkar en etablering på Industritekniska programmet samt Fordons- och transportprogrammet kommunens riktade ekonomiska satsningar på dessa program i avsikt att försörja regionen med kvalificerad arbetskraft. Utbudet av fristående utbildningsanordnare på gymnasieskolor i Jönköping har successivt minskat, och varje år reducerar dessa sina alternativ. Det verkar inte troligt att ThorenGruppen skulle värderas annorlunda, då konceptet med omfattande APL och elevansvarigt arbetssätt redan finns etablerat av fristående skolor på tre av de program som önskas, nämligen Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Även om kommunen i regel är positiva till friskolealternativ tror vi inte att ThorenGruppens utbildningsalternativ tillför något nytt till det redan mättade utbudet i Jönköpings kommun. Reservationer Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

16 Kurser och konferenser Uan/2012: Skolinspektionens dag 2012 Skolinspektionen inbjuder till en heldagskonferens med fokus på utvecklingsarbete och kvalitetsgranskning. Konferensen genomförs på flera orter i landet. s beslut En representant från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i konferensen i Göteborg den 14 november alternativt den 15 november IKT i skolan Jönköpings kommunala gymnasieskolor inbjuder till en studiedag för GY-lärare den 9 oktober 2012 i Huskvarna. s beslut De ledamöter och ersättare som så önskar ges möjlighet att delta i studiedagen. Utbildningsmässan Årets utbildningsmässa äger rum den 3 4 oktober 2012 i Huskvarna. s beslut De ledamöter och ersättare som så önskar ges möjlighet att besöka mässan.

17 Informationsärenden Aktuellt från AMA Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef, presenterar statistik för det aktuella arbetsmarknadsläget, antalet öppet arbetslösa och sökande i program för aktivitetsstöd, antal hushåll med långvarigt bidragsberoende, antal unga vuxna med försörjningsstöd samt antalet anmälda personer till Jobbtorget. Vidare informerar Kerstin Peterson nämnden om de sommarjobb och feriepraktikplatser som AMA arbetat med under sommaren Sommarjobben är till för ungdomar som gått ut gymnasiet i år eller förra året. Feriepraktik kan ungdomar söka som har sommarlov från år 1 eller 2 i gymnasieskolan. Utöver de traditionella praktikplatserna har Kulturskolan erbjudit flera olika projekt. Nytt för i år är att Jönköpings kommun har anslutit sig till UngDrive ett koncept för unga entreprenörer med målet att starta eget företag. Aktuellt från vuxenutbildningen Marie Protiwa, chef vuxenutbildningsenheten, informerar nämnden om resultatet av genomförda enkätundersökningar under våren Enkäter har besvarats av deltagare inom vuxnas lärande, deltagare inom sfi och studerande inom särskild utbildning för vuxna. Den digitala enkäten kompletteras med muntlig uppföljning genom besök hos respektive anordnare. Rapport från kurser och konferenser Kjell Olsson (KD), Saddia Hidalgo Larsson (KD) och Katja Öz (S) rapporterar från Skolverkets konferens om den nya gymnasiesärskolan den 13 september 2012 i Linköping. Saddia Hidalgo Larsson (KD) rapporterar från seminariedag om gröna näringar på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium den 31 augusti Rapport från skolornas kontaktpolitikerforum och programråd Katja Öz (S) rapporterar från referensgruppsmöte på Upptech, då bl.a. NTA-lådor och läromedel för gymnasiesärskolan diskuterades. Kjell Olsson (KD) rapporterar från industriprogramrådet på Bäckadalsgymnasiet. Bland annat diskuterade lärlingsplatser och samverkan med AMA kring vuxenutbildning för långtidsarbetslösa. Christer Roos (S) rapporterar från elprogramrådet på Bäckadalsgymnasiet.

18 Övriga frågor Resor utanför Norden Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, redovisar antal resor utanför Norden per gymnasieskola beviljade av kommunstyrelsen under perioden 27 april 5 september Storklass Sandagymnasiet Med hänvisning till artikel i Jönköpings-Posten ställer Tord Sundqvist (S) frågor om den s.k. storklassen på Sandagymnasiet. Utbildningsförvaltningen svarar att Sandagymnasiet har antagit samtliga 1:a handssökande till Nv-programmet. För att möjliggöra detta inom fastställd ekonomisk ram, prövar arbetslaget att under läsåret arbeta med samtliga elever i en klass. En utvärdering av försöket med storklass kommer att göras. Antagningen läsåret 2012/2013 Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, ger nämnden en nulägesbeskrivning av antagningen till läsåret 2012/2013. Möjliga framtida lokalförändringar presenteras utifrån fyllnadsgrad per gymnasieskola och demografiska förändringar. Nämndens träff med barn och ungdomar Ordföranden informerar om att nämnden träffar Bergslagens ungdomsforum, elevforum från Sanda Idrottshögstadium och elever från Per Brahegymnasiet i anslutning till nämndens sammanträde den 15 oktober 2012 kl. 13:00. Både nämndens träff med eleverna/ungdomarna och efterföljande sammanträde förläggs till Per Brahegymnasiet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl 13.00-16.10 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl 13.00-15.00 Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer