AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess"

Transkript

1 EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs 1.8 Högsta/Lägsta (1M) 8.7/19.5 Antal aktier (m) 5. Börsvärde (SEKm) 55 Nettoskuld (SEKm) Enterprise Value (SEKm) 1 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ATELb.ST/ATELA SS Small Cap 13 1E 15E 1E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. NM NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just. NM P/EK Direktavk Kursutveckling, 1 månader N D J F M A M J J A S O N Källa: FactSet Se sista sidan för disclaimer. AllTele OMXS Datum Händelse Plats 1/11/1 Q3-rapport 13//15 Q-rapport 13//15 Q-rapport Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Marginalförbättring i Q31 AllTeles intäkter i kvartalet var marginellt under våra förväntningar. Jämfört med samma period i fjol sjönk försäljningen med 3%. Nedgången var helt relaterad till företagssegmentet där omsättningen minskade sekventiellt för tredje kvartalet i rad.. AllTele Privat ökade däremot intäkterna i kvartalet med 11% jämfört med fjolåret. Divisionen växer inom både fiber och mobilt. EBITDA-resultatet rensat för EO-poster var SEKm 8, vilket var bättre än vår prognos och i nivå med fjolåret. Detta är framförallt drivet av en förbättrad kundmix och att olönsamma kontrakt rensas bort. Det är en process som vi väntar oss fortsätter framöver. Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till SEKm i kvartalet. Hittills i år är det fria kassaflödet SEKm 33. Företagsidan väntas fortsätta prioritera lönsamhet Försäljningstappet inom företagssidan väntas fortsätta under kommande kvartal, om än i förminskad takt. I en strävan att fortsätta förbättra kundmixen räknar vi med att vissa större kunder kommer att falla bort. Nyförsäljningen i kvartalet representerade ett ordervärde på SEKm 3. Nya kunder finner AllTele primärt bland små- och medelstora företag och bostadsrättsföreningar. Denna nyförsäljning väntas mildra försäljningstappet för företagsdelen, då bolaget fortsätter att förbättra kundmixen. Accelererarande kostnadsbesparingar framöver AllTele driver ett ambitiöst projekt att integrera sina affärsområden bättre framöver, genom samordning av bl.a. kund och fakturahantering. Under Q31 bedömer vi att effekterna av dessa ambitioner fortfarande är små, men kommer att ta fart under nästa år. Detta väntas leda till marginalförbättringar, trots något lägre försäljning under 15E. En plan för dessa effektiviseringar väntas vara färdig i Q115. Aktien fortfarande på rabatt Sedan vi initierade täckning på bolaget i slutet av augusti, har aktien utvecklats i nivå med jämförelseobjekt som DGC, Bredband och Bahnhof. Vi justerar upp våra marginalprognoser något för kommande år. Baserat på våra uppdaterade estimat värderas aktien kring EV/EBITDA 5 (15E), att jämföra med peers i samma storleksklass på x. Sannolikt krävs att försäljningen stabiliseras i bolaget, och att tilltron i marknaden stärks till lönsamhetsförbättringarna framöver, för att värderingsgapet skall stängas.

2 Nettoskuld, SEKm Nettoskuld/EK EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) AllTele Försäljning per segment AllTele Försäljning per marknad Övriga; % Företag; 37% Privat; 3% Sverige; 1% AllTele Resultatutveckling, helår AllTele Resultatutveckling, kvartal E 15E 1E EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal AllTele Finansiell ställning AllTele Aktiestruktur, ledning E 15E 1E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Börsvärde (SEKm) 55 Antal utestående aktier (m) 5. Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 1 Fritt handlade aktier 5.% Största aktieägare Röster Aktier Mark Hauschildt 5.9% 3.% Pemberton Holding limited.7% 5.% E. Öhman J:or fonder 5.1%.% Tenor SA.7% 3.7% Ola Norberg (privat och via bolag).3% 3.% Ordförande Thomas Nygren Verkställande direktör Mark Hauschildt Finansdirektör Anders Lundström Investerarkontakt Anders Lundström Telefon / Internet / Nästa rapport 13 February 15 AllTele 18 november 1 Erik Penser Bankaktiebolag

3 Investment case AllTele är den femte största telekomoperatören i Sverige med erbjudande både mot privat- och företagsmarknaden, inom fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster, mobil växel och IP-TV. Bolaget omsätter runt 9 SEKm (proforma) och redovisade för fjolåret en förlust för helåret på 15 SEKm(proforma). All verksamhet sker än så länge uteslutande i Sverige. Bolaget är under strukturell press från en allmänt vikande telekommarknad och har haft en del interna effektivitetsproblem efter en mängd förvärv. Detta skall nu rättas till. Bolaget är även exponerat mot den snabbväxande fibermarkanden, vilket vi framöver bedömer kommer att dra upp försäljningen i bolaget. Huvuddelen av omsättningen kommer historiskt från en mängd förvärv bolaget har gjort sedan 7. AllTele har förvärvat både hela bolag och kundstockar. Senast var ett förvärv av 9 5 ADSL- och VOIP-kunder från Boxer under fjärde kvartalet 13. Totalt har 3 mindre och större förvärv skett sedan 7, vilket sammantaget bidragit med runt 1, SEKbn i årsomsättning till bolaget. Förvärvstakten har dock under senare tid gått ner avsevärt och bolaget har sedan 13 ägnat sig åt att konsolidera och effektivisera organisation och infrastruktur. Strategin har varit lyckosam och bolaget vände åter till kvartalsvinst under fjolåret samt har halverat räntebärande skulder. Framöver förväntar vi oss inga större förvärv utan endast mindre kompletterade förvärv och förvärv av kundstockar. Affärsmodellen kräver viss volym AllTeles affärsmodell inom både telefoni och bredband bygger på att de köper access och kapacitet av nätägare, oftast de större operatörerna, och därefter paketerar/säljer vidare kapacitet till sina kunder. Nyckeln för att AllTele ska vara framgångsrikt blir således att fylla upp den köpta kapaciteten och leverera en överlägsen service till sina kunder. Att AllTele förvärvar kundstockar ska ses i ljuset av detta. Lågt värderad i förhållande till peers uppköpskandidat Värderingen av aktien är nedpressad jämfört med peers och bör ha potential att uppvärderas. På våra prognoser för 15E värderas AllTele på EV/EBITDA 5x och P/E 8x jämfört med peers på x respektive 11x. Prognoserna för AllTele 1E jämfört med 15E är dock något missvisande p.g.a. ett momsupplägg för AllTele Privat som upphör att gälla den 1 januari 15. Bolaget är även en möjlig uppköpskandidat för någon av de större nordiska eller europeiska operatörerna. Ett förvärv skulle sannolikt ske på multiplar som ligger 1- procent högre än dagens kurs. AllTele Våra estimatförändringar (SEK) 1E 15E 1E Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Försäljning % % % EBIT 3 5.3% % % EPS just % % % Source: Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 18 november 1 3

4 AllTele Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 15E 1E Nettoomsättning Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 15E 1E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 15E 1E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder 7 5 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER AllTele 18 november 1 Erik Penser Bankaktiebolag

5 AllTele Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 15E 1E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 15E 1E P/E-tal, rapporterat NM NM P/E-tal, justerat NM NM NM Kurs/rörelsens kassaflöde Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM NM NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill NM Kurs/substansvärde EV/omsättning EV/EBITDA EV/rörelseresultat NM NM Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 15E 1E Omsättningstillväxt, årsförändring NM Rörelseresultat, årsförändring - NM NM 3.9 NM NM NM, Vinst per aktie, årsförändring - NM NM NM NM NM EBITDA marginal EBITA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Nettomarginal, justerad Skattesats NM NM NM NM NM Lönsamhet E 15E 1E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, 5-års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 15E 1E Investeringar Investeringar/omsättning Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning Kundfordringar/omsättning Leverantörsskulder/omsättning Rörelsekapital/omsättning Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 15E 1E Nettoskuld, rapporterad Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 18 november 1 5

6 EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) AllTele Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q11 Q11 Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Q31 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q11 Q11 Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Q31 Nettoomsättning Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM EBITDA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Skattesats NM NM NM NM NM NM AllTele Försäljning, 1-mån rullande medelvärde AllTele EBITDA, 1-mån rullande medelvärde 1, Försäljning, 1-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal AllTele Rörelseresultat, 1-mån rullande medelvärde AllTele Resultat f. skatt, 1-mån rullande medelvärde EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat AllTele 18 november 1 Erik Penser Bankaktiebolag

7 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 1, Securities Exchange Act of 193), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 25 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Förkylning ett minne blott? Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 14.8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Acando Biotage Cellavision East Capital Explorer Eolus Vind NeuroVive Pharmceutical Nordic Service Partners Opus Group Orexo Pilum Rörvik Timber Sensys

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014

Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG PRESENTERAR: Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014 ALM Equity AllTele Arise BioInvent Consilium Enea Enzymatica Episurf Immune Pharmaceuticals Mackmyra MedCap Midsona SinterCast

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012 Mekonomen (Köp) - vvd Marcus Larsson och chef för internationella affärer Gunilla Spongh presenterade under torsdagen på vår bolagsdag med stort intresse från en

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer