NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens"

Transkript

1 EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs 18. Högsta/Lägsta (1M)./11. Antal aktier (m) 11.6 Börsvärde (SEKm) 1 Nettoskuld (SEKm) 18 Enterprise Value (SEKm) 367 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) NSPb.ST/NSPB SS Nasdaq OMX Small Cap 13 1E 1E 16E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning.... V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk Kursutveckling, 1 månader A S O N D J F M A M J J A Källa: FactSet NSP OMXS Datum Händelse Plats /1/1 Q3-rapport Se sista sidan för disclaimer. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten Omsättningen i andra kvartalet kom in i linje med våra förväntningar, medan rörelseresultatet på 3,9 SEKm var en besvikelse jämfört med vår prognos på 6,8 SEKm. Det var framförallt hänförligt till högre personalkostnader och tidiga uppbyggnadskostnader inför lanseringarna av TGI Friday s i Danmark och KFC i Sverige som vi räknar med till nästa år. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens Marknadstillväxten för snabbmatsrestauranger i Sverige på 1,3% är fortsatt svagare än restaurangbranschen som helhet på,1%, samtidigt som konkurrensen hårdnar med flera nya restaurangkoncept. I Danmark noteras en återhämtning i ekonomin, vilket även reflekterades i en vändning till en jämförbar tillväxt för NSP i Danmark på,%, och vi räknar med en fortsatt god återhämtning i dansk konsumtion. Sänker utdelningsprognos efter obligationsemission Vi har justerat upp vår försäljningsprognos marginellt, framförallt som ett resultat av mer positiva antaganden om marknadsåterhämtning och jämförbar tillväxt i Danmark, på 3% resten av året och nästa år. Vi har dock justerat ner vår prognos för EBIT med 1% i år och 11% nästa år, baserat på högre kostnader för personal och etablering. Vi har även sänkt vår prognos för utdelningen från, SEK per aktie till, SEK per aktie då bolaget, trots en markant förstärkt likviditetssituation efter emissionen av en företagsobligation på SEKm tidigare i år, samtidigt ökat sin nettoskuld med strax över 1 SEK jämfört med andra kvartalet 13. Det här begränsar utdelningsutrymmet eftersom vi räknar med att bolaget kommer sysselsätta kapitalet i nya expansionssatsningar. Fortsatt händelsedriven expansion nästa år Med de nyligen förvärvade restaurangerna i Malmö, fortsatta öppningar av Burger Kingrestauranger och en förestående expansion med TGI Friday s i Danmark och KFC i Sverige nästa år ser vi försiktigt positivt på bolagets utsikter trots en svag underliggande marknad och ökande konkurrens. Aktien handlas nu till P/E 13x 1 med en direktavkastning på 1,%, vilket ger utrymme för en fortsatt omvärdering och vi ser en hög kurspotential i aktien på lite sikt, till en medelhög risk.

2 NSP Försäljning per segment NSP Försäljning per marknad Danmark; 9% Sverige; 71% Burger King; 1% NSP Resultatutveckling, helår NSP Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm E 1E 16E - - EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal NSP Finansiell ställning Nettoskuld, SEKm E 1E 16E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa , -1, -1, -1,6-1,8 Nettoskuld/EK NSP Aktiestruktur, ledning Börsvärde (SEKm) 1 Antal utestående aktier (m) 11.6 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 7 Fritt handlade aktier 78.8% Största aktieägare Röster Aktier Danske Koncept Restauranger Hlg ApS 1.% 18.9% Bohus Enskilda 18.% 11.1% Long Term AB 1.% 1.% Svenska Handelsbanken 9.6% 9.9% Övriga.7%.1% Ordförande Jaan Kaber Verkställande direktör Morgan Jallinder Finansdirektör Johan Wedin Investerarkontakt Johan Wedin Telefon / Internet / Nästa rapport October 1 NSP augusti 1

3 Investment case Efter sommarens obligationsemission är NSP ordentligt rustat för fortsatt expansion av Burger Kingrestauranger och förestående lanseringar av TGI Friday s i Danmark och KFC i Sverige nästa år, trots en utmanande snabbmatsmarknad. Medan expansionen tynger lönsamheten kortsiktigt ser vi goda möjligheter för både händelsedrivna triggers för aktien och en fördubbling av resultatet nästa år. Fortsatt svåra jämförelsetal Första halvåret i år ökade snabbmatsrestaurangernas omsättning med 1,3% medan de ökade,3% i volym. Det här var betydligt svagare än restaurangbranschen som helhet som ökade med,1% i värde och,1% i volym, där framförallt caféer och trafiknära restauranger ökade starkast. NSP:s totala omsättning under första halvåret ökade med,%. NSP Försäljningstillväxt per kvartal och marknaden för snabbmatsrestauranger % 1% 1% % % -% oktober november Q 1 %, år över år januari februari Q1 13 april maj Q 13 juli augusti Q3 13 oktober november Q 13 januari februari Q1 1 april maj Q 1 NSP totala försäljningsökning per kvartal, yoy Källa: SCB Restaurangindex, Snabbmatsrestauranger Press på lönsamheten som ett resultat av expansion SG&A i andel av omsättningen minskade till,8% från,9% samma period förra året. Rörelsemarginalen försämrades dock till 1,9%, från 3,% samma period förra året. Den här förändringen var framförallt hänförlig till ökade lönekostnader och arbetet med att identifiera lägen och planera för rekrytering och uppbyggnad av nya driftorganisationer för KFC och TGI Friday s. Huvudantaganden och justeringar av vår prognos Vi har justerat våra förväntningar på tillväxten i år marginellt baserat på en något starkare återhämtning av ekonomin i Danmark som också får genomslag på jämförbar försäljning för NSP. Däremot har vi justerat ner förväntningarna på resultatet framförallt som ett resultat av mer konservativa estimat på kostnadsutvecklingen under den fortsatta expansionen och lanseringarna av nya varumärken. Vi har därför sänkt vår EBIT- prognos med 1% i år och 11% för 1. Vi räknar dock fortfarande med att bolaget ska dubbla nettoresultatet nästa år och vi räknar med att hela bolagets restaurangbestånd kommer uppgå till 6 restauranger vid slutet av 1. NSP augusti 1 3

4 NSP Våra estimatförändringar (SEK) 1E 1E 16E Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Försäljning % % % EBIT -9.7% % % EPS just % % % Source: Värdering Aktien är upp 6% hittills i år och handlas nu till P/E till 13x 1 och en EV/EBITDA strax på 6x 1, vilket vi anser som en rimlig värdering för en så defensiv verksamhet även om den präglas av en svag underliggande marknad. Därutöver tycker vi att bolagets tillväxtpotential, med en stark likviditetssituation som ger beredskap för ytterligare värdeadderande förvärv, ger gott om utrymme för en omvärdering. Att NSP dessutom mognat tillräckligt för att dela ut pengar adderar ytterligare på den positiva sidan. Trots en stark uppgång hittills i år ser vi en hög kurspotential på sikt i aktien, till en medelhög risk. QSR marknaden i Sverige och Danmark Efter försäljningen av varumärket Taco Bar driver NSP nu 61 Burger King restauranger i Sverige och Danmark. Marknaden omfattar alla aktörer som fokuserar på att erbjuda kunder färdigförpackad mat över disk men utan bordsservering. Segmentet benämns även "QSR" (Quick Service Restaurants). HMR (Home Meal Replacement) är ett konkurrerande erbjudande och inkluderar färdiglagad mat, färsk eller fryst, som säljs framförallt via livsmedelsbutiker. Trender och drivkrafter inom QSR Marknadstillväxten drivs av attitydförändringar och nya beteenden som leder till förändrade konsumtionsmönster. Den starkaste trenden på restaurangmarknaden är det faktum att det blir allt vanligare att äta och umgås utanför hemmet, ofta i kombination med shopping eller upplevelser av olika slag. Bekvämligheten och tidsaspekten är viktig för många hushåll som varken kan eller vill ägna tid åt matlagning. QSR- marknaden drivs också av faktorer som tillväxt i köpcentrum, strukturförändringar inom detaljhandeln, växande befolkning, urbanisering, ökande andel ensamhushåll, mindre tid som allokeras till matlagning/måltider samt att nya kundgrupper tillkommer i takt med att nya generationer växer upp. NSP Här finns restaurangerna NSP inriktar sig på marknadsplatser som karaktäriseras av ett jämt flöde av potentiella gäster, där målgruppen har kort om tid för att tillgodose ett måltidsbehov men där välkända varumärken efterfrågas. Restaurangernas försäljningspotential avgörs av sina respektive lokala marknadsförutsättningar såsom antal invånare i området, trafikflöde, lokala konkurrenter och restaurangens förankring i området. NSP har sina Burger Kingrestauranger fördelade mellan tre typer av marknadsplatser där fristående restauranger, så kallade drive- thru- enheter, i anslutning till trafikknutpunkter nära köpcentrum eller större trafikleder är den marknadsplats som för närvarande prioriteras vid nyetablering. NSP augusti 1 Intressanta gatulägen (1) karaktäriseras av placering i de centrala stadsdelarna. Läget ska vara A- lägen, längs med ett gångstråk eller på en plats där två gångstråk möts. Även torgliknande miljöer som i regel blir en mötesplats är intressanta. Gatulägen ska synas och vara lättillgängliga med många förbipasserande i form av arbetande/besökare på bland annat

5 kontor, butiker och hotell i närområdet. Det potentiella flödet av gäster ska helst vara jämnt fördelat över dagen/kvällen under möjliga öppettider. Trafikknutpunkter () kännetecknas av att det i området finns ett stort trafikflöde genererat av att det finns många boende i området, att många passerar knutpunkten på väg till och från jobbet, skolan, fritidsaktiviteten, till shoppingen och/eller att det ligger nära ett shoppingcentrum. En trafikknutpunkt kan också kännetecknas av att det är en knutpunkt mellan två större vägar och att det finns ett naturligt behov för ett stopp mellan två större orter. Konsumentens val av köpcentrum (3) hör i första hand samman med geografisk närhet. Utbudet av mat och dryck kan ha större betydelse än utbudet av butiker (med undantag för Systembolaget och Apoteket). Marknaden för köpcentrum har vuxit kraftigt i Skandinavien och konkurrensen mellan olika köpcentrum har ökat väsentligt. NSP prioriterar framförallt köpcentrumlägen som är fristående och ligger utanför själva centrumbyggnaden, vilket möjliggör Drive Thrue- restauranger. NSP augusti 1

6 NSP Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 1E 16E Nettoomsättning Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 1E 16E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster 1 Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 1E 16E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar 1 Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar 1 Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen 1 Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar 1 Uppskjutna skatteskulder 8 6 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NSP augusti 1 6

7 NSP Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 1E 16E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 1E 16E P/E-tal, rapporterat NM NM NM P/E-tal, justerat NM NM NM Kurs/rörelsens kassaflöde 9. NM Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM NM 7.7 NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad NM NM NM Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM Kurs/substansvärde EV/omsättning EV/EBITDA EV/rörelseresultat 36.1 NM Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 1E 16E Omsättningstillväxt, årsförändring Rörelseresultat, årsförändring -6.7 NM NM Vinst per aktie, årsförändring NM NM NM NM EBITDA marginal EBITA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Nettomarginal, justerad Skattesats 19.7 NM NM -8.8 NM Lönsamhet E 1E 16E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, -års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, -års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 1E 16E Investeringar Investeringar/omsättning Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning Kundfordringar/omsättning Leverantörsskulder/omsättning Rörelsekapital/omsättning Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 1E 16E Nettoskuld, rapporterad Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. NSP augusti 1 7

8 NSP Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q311 Q11 Q11 Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q311 Q11 Q11 Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Nettoomsättning Rörelseresultat NM NM NM -. EBITDA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Skattesats -.6 NM NM NM NM 37. NSP Försäljning, 1- mån rullande medelvärde NSP EBITDA, 1- mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) Försäljning, 1-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal NSP Rörelseresultat, 1- mån rullande medelvärde NSP Resultat f. skatt, 1- mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat NSP augusti 1 8

9 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 1a 16, Securities Exchange Act of 193), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax: