NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara"

Transkript

1 EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs 19. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m) 11.9 Börsvärde (SEKm) 38 Nettoskuld (SEKm) 17 Enterprise Value (SEKm) 8 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) NSPb.ST/NSPB SS Nasdaq OMX Small Cap 1 1E 16E 17E Försäljning ,11 EBITDA EBIT 3 1 Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning.... V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk Kursutveckling, 1 månader A M J J A S O N D J F M Källa: FactSet NSP OMXS Datum Händelse Plats 17/7/1 Q-rapport Se sista sidan för disclaimer. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1 Efter Jeppe Droobs oväntade uppköpsbud på 18 SEK per aktie och det efterföljande delgivandet om bolagets egen resultatprognos och syn på utsikterna, så har NSP nu även valt att flytta fram Q1- rapporten. Medan återhämtningen i Danmark fortsätter med en jämförbar tillväxt på,% i första kvartalet så minskar jämförbar tillväxt något i Sverige, med - 1,3%, vilket summerar till en jämförbar tillväxt för koncernen på,7% under Q1. Försäljningen på 196,9 SEKm var precis som det negativa rörelseresultatet nästan helt i linje med våra förväntningar. Sju restauranglägen redan helt klara Det mest anmärkningsvärda i rapporten var att av bolagets pipeline på ett - tal potentiella lägen för expansion av KFC och TGI Friday s de kommande åren, så är sju lägen redan helt klara, där två kommer öppna under året. Det här ger ytterligare stöd åt bolagets utbyggnadsplaner och finansiella outlook, och minskar risken för förseningar i expansionen. Det är dock värt att notera att bolaget i rapporten använder en försiktigare formulering om de kommande årens expansion med orden en nyöppningstakt på i snitt sex restauranger om året, jämfört med den finansiella outlooken från den april som baserades på en utrullningstakt av 6 nya KFC/BK- restauranger om året plus TGI Friday s, vilket fördelat på tre år blir cirka 7,3 restauranger om året i snitt. Reserverad men positiv syn på ledningens utsikter Efter rapporten har vi endast gjort marginella justeringar i vår prognos, där våra siffror fortfarande landar - 8 SEKm under bolagets egna finansiella outlook, framförallt på grund av att öppningarna visat en tendens att dröja längre än vad det först framstått som, att vi förväntar oss att en del av de nya KFC- etableringarna kan ske genom konverteringar av svagt presterande BK- restauranger, samt att bolagets outlook verkar göra ganska offensiva antaganden om hur mycket och hur snabbt restaurangerna ska bidra till omsättningen, särskilt under öppningsåret. Det innebär dock fortfarande en förväntan om att bolaget kan dubbla rörelseresultatet fram till 17. Med dagens kurs motsvarar det ett P/E- tal på 16x 16 som sjunker till 9x 17. Sammantaget ser vi därför fortsatt stöd för en dubblingspotential i aktien på - 3 års sikt givet att man lyckas leverera i närheten av bolagets utsikter och vår egen prognos. Därför förväntar vi oss också att styrelsen den 3 april kommer rekommendera ägare att avvisa Jeppe Droobs bud.

2 NSP Försäljning per segment NSP Försäljning per marknad Danmark; 33% Sverige; 67% Burger King; 1% NSP Resultatutveckling, helår NSP Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm E 16E 17E EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal NSP Finansiell ställning NSP Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm E 16E 17E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa , -1, -1, -1,6-1,8 Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 38 Antal utestående aktier (m) 11.9 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 7 Fritt handlade aktier 7.% Största aktieägare Röster Aktier Danske Koncept Restauranger Hlg ApS 9.8% 9.9% Abrinvest AB 1.6% 1.6% Long Term AB 9.8% 9.8% Morgan Jallinder 8.3% 8.3% Övriga 39.% 39.% Ordförande Jaan Kaber Verkställande direktör Morgan Jallinder Finansdirektör Johan Wedin Investerarkontakt Johan Wedin Telefon / Internet / Nästa rapport 17 July 1 NSP 7 april 1

3 Investment case Med stöd av en rapport i linje med våra förväntningar, ledningens prognos och finansiella outlook och en bred pipeline av potentiella restauranglägen där 7 redan är helt klara fortsätter vi att räkna med en fördubbling av bolagets EBIT de kommande tre åren. Med en värdering under P/E 16x 16 och 9x 17 ger det stöd åt en potentiell dubbling i aktien under prognosperioden, till en medelhög risk, och vi räknar därför med att styrelsen rekommenderar aktieägarna att avvisa budet från Danske Koncept restauranger på 18 SEK per aktie. Sammanfattning av budet Danske Koncept Restauranter Holding ApS (DKR) har lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga A- och B- aktier samt konvertibler i NSP. För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP erbjuds 18 SEK kontant. För varje konvertibel i NSP erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 1 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln. För NSP Holdings B- aktie innebär erbjudandet följande: En premie om cirka 1,1 procent jämfört med stängningskursen om 17,8 kronor den 1 april 1, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. En rabatt om cirka,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 18,1 kronor under de senaste 3 handelsdagarna fram till och med den 1 april 1. En rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 18, kronor under de senaste 9 handelsdagarna fram till och med den 1 april 1. Acceptfristen löper från och med den 16 april 1 till och med den 1 maj 1. Erbjudandet är villkorat av att obligationsinnehavarna i NSP:s företagsobligation accepterar en avnotering av NSP:s aktie. NSP Försäljningstillväxt per kvartal och marknaden för snabbmatsrestauranger % 1% 1% % % -% oktober november Q 1 %, år över år januari februari Q1 13 april maj Q 13 juli augusti Q3 13 oktober november Q 13 januari februari Q1 1 april maj Q 1 juli augusti Q31 oktober november Q1 januari februari Q1 1 NSP totala försäljningsökning per kvartal, yoy Källa: SCB, SCB Restaurangindex, Snabbmatsrestauranger NSP 7 april 1 3

4 Huvudantaganden för vår prognos Efter försäljningen av varumärket Taco Bar driver NSP nu 61 Burger King restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget har stängt en Burger King i Danmark under 1 och öppnat en ny Burger Kingrestaurang i Hallunda under Q 1. Därutöver kommer man fokusera nyetableringarna på de nya varumärkena TGI Friday s och KFC. Därför bedömer vi att eventuell tillväxt inom Burger King i Sverige huvudsakligen kommer ske genom förvärv. Bolaget räknar med att öppna första TGI Friday s i Danmark i Köpenhamn runt halvårsskiftet 1. Efter beskeden i december 1 att en Burger King på Stortorget i Malmö ska konverteras till KFC, och att ytterligare en KFC drive- thru restaurang ska uppföras vid trafikplatsen i Lockarp vid Öresundsbron, så har öppningsdatumet för den första restaurangen, i Lockarp, nu förskjutits till oktober, vilket betyder att det dröjer till fjärde kvartalet innan KFC får ett meningsfullt genomslag i bolagets rapporterade siffror. Vi räknar nu med att bolaget ska mer än dubbla nettoresultatet fram till och med 16 och att hela bolagets restaurangbestånd kommer uppgå till 63 restauranger vid slutet av 1, 69 restauranger år 16 och 76 år 17. Antal restauranger Burger King Sverige 38 1 Burger King Danmark TGI Friday's Danmark KFC Sverige Totalt Source: NSP, 76 Värdering Efter en stark kursutveckling på % under 1 har aktien stigit mindre än marknaden hittills i år. Kursen på 19, SEK motsvarar en värdering på P/E 16x 16 och en EV/EBITDA på x 16, vilket vi ser som en rimlig värdering för en defensiv verksamhet. Därutöver tycker vi att bolagets tillväxtpotential, med en god likviditetssituation som ger utrymme och beredskap både för organisk expansion och ytterligare värdeadderande förvärv, ger gott om utrymme för en omvärdering. Att NSP dessutom mognat tillräckligt för att dela ut pengar adderar ytterligare på den positiva sidan. Sammantaget ser vi därför en hög kurspotential i aktien på sikt, till en medelhög risk. NSP Våra estimatförändringar (SEK) 1E 16E 17E Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Försäljning % % 1,111 1,11.3% EBIT -.3% % % EPS just % % % Source: NSP 7 april 1

5 NSP Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 16E 17E Nettoomsättning ,11 Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 16E 17E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster 1 1 Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 16E 17E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar 1 1 Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar 1 1 Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen 1 1 Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar 1 1 Uppskjutna skatteskulder 6 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NSP 7 april 1

6 NSP Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 16E 17E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 16E 17E P/E-tal, rapporterat NM NM P/E-tal, justerat NM NM Kurs/rörelsens kassaflöde NM Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM 7.7 NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad NM NM Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM Kurs/substansvärde EV/omsättning EV/EBITDA EV/rörelseresultat NM Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 16E 17E Omsättningstillväxt, årsförändring Rörelseresultat, årsförändring NM NM Vinst per aktie, årsförändring NM NM NM EBITDA marginal EBITA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Nettomarginal, justerad Skattesats NM NM -8.8 NM Lönsamhet E 16E 17E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, -års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, -års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 16E 17E Investeringar Investeringar/omsättning Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning Kundfordringar/omsättning Leverantörsskulder/omsättning Rörelsekapital/omsättning Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 16E 17E Nettoskuld, rapporterad Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. NSP 7 april 1 6

7 NSP Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Q31 Q1 Q11 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q1 Q31 Q1 Q113 Q13 Q313 Q13 Q11 Q1 Q31 Q1 Q11 Nettoomsättning Rörelseresultat NM NM NM EBITDA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Skattesats NM NM NM NSP Försäljning, 1- mån rullande medelvärde NSP EBITDA, 1- mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) Försäljning, 1-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal NSP Rörelseresultat, 1- mån rullande medelvärde NSP Resultat f. skatt, 1- mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat NSP 7 april 1 7

8 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 1a 16, Securities Exchange Act of 193), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer