Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess"

Transkript

1 EPaccess IT Sverige 19 mars 213 Analysavdelningen Acando Tillväxten på frammarsch Risk och avkastningspotential Kurspotential Hög Risknivå Medel Kurs 16. Högsta/Lägsta (12M) 16.2/12.65 Antal aktier (m) 7.8 Börsvärde (SEKm) 1,139 Nettoskuld (SEKm) -98 Enterprise Value (SEKm) 1,41 Reuters/Bloomberg ACANb.ST/ACANB SS Listning Nasdaq OMX Estimat och värdering (SEK) E 214E 215E Försäljning 1,547 1,626 1,779 1,932 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EVBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk Kursutveckling, 12 månader Nytäckning Rapport Viktig händelse Huset i ordning! Med en väldiversifierad verksamhet, såväl erbjudandemässigt som geografiskt, har Acando haft lönsamhet och marginaler under god kontroll de senaste åren trots en cyklisk efterfrågeutveckling. En stark balansräkning och hög andel underkonsulter bidrar dessutom till en riskprofil som i vår bedömning är något lägre än sektorkonkurrenter. En hög utdelningsandel och aktieåterköp gör att bolaget står ut som bland de mer aktieägarvänliga. Det övergripande finansiella målet om 15% vinsttillväxt per aktie signalerar också att värdetillväxt för aktieägare är prioriterat. Organisk tillväxt största förbättringspotentialen Det är tillväxten som fått stryka på foten under en tid då verksamheten i koncernen konsoliderats. Antalet anställda är 5% färre idag jämfört med 28 och försäljningen är ungefär oförändrad under samma period. Nu utgör emellertid den organiska tillväxten en av hörnpelarna i strategin, och det har börjat märkas i siffrorna från Acando. 212 blev det första året på fem år som antalet anställda växte. På grund av vikande efterfrågan bedömer vi att Acando tar det lite lugnt med tillväxten 213, men efter det väntar vi oss att den organiska tillväxten tar fart drivet av nyrekryteringar. Kraftig vinsttillväxt 14E-15E 213E förväntar vi oss bli något av ett mellanår för investeringskonjunkturen i Acandos huvudmarknad, Sverige. Med merparten av försäljning i privat industrisektor bedömer vi att debiteringsgraden faller något 213E jämfört med fjolåret. När väl efterfrågebilden stabiliserats bedömer vi emellertid att nettorekryteringen i Acando kommer ta fart och ge ett väsentligt till skott till tillväxten 214E-25E på 9% per år. Premievärdering, som sig bör Baserat på våra prognoser, som även innefattar att allt fritt kassaflöde kommande år överförs till aktieägarna via utdelningar och återköp av aktier, handlas Acando till P/E 11x (14E). Justerat för betald skatt är emellertid P/E-talet i nivå med sektorn på 9x (14E). Detta faktum tillsammans med en hög direktavkastning och potential till aktieåterköp skapar fortsatt kurspotential i aktien i vår bedömning M A M J J A S O N D J F Acando OMXS Källa: FactSet Datum Händelse Plats 2/5/213 Q1-rapport 2/5/213 Årsstämma Se sista sidan för disclaimer.

2 Acando Försäljning per segment Acando Försäljning per marknad IT Consulting 33% Management Consulting 34% Norge 14% Others 11% Sverige 54% Enterprise Solutions 33% Tyskland 21% Acando Resultatutveckling, helår Acando Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) E 14E 15E EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal Acando Finansiell ställning Acando Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm E 14E 15E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 1,139 Antal utestående aktier (m) 7.8 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 64 Fritt handlade aktier 1.% Största aktieägare Röster Aktier Svedulf Alf bolag 25.5% 18.5% Johansson Ulf bolag 16.% 3.3% Svolder AB 7.7% 5.% Swedbank Robur 3.3% 4.8% Others 47.5% 68.4% Ordförande Ulf J Johansson Verkställande direktör Carl-Magnus Månsson Finansdirektör Anneli Lindblom Investerarkontakt Carl Linton Telefon / Internet / Nästa rapport 2 May 213 Acando 19 mars Erik Penser Bankaktiebolag

3 Investment case Acando är en IT-konsult med en väldiversifierad verksamhet, såväl verksamhetsmässigt som geografiskt. Efter ett antal år av konsolidering av verksamheten är nu fokus återigen på organiskt tillväxt. Tillväxt representerar en tydlig förbättringspotential i bolaget och vi bedömer att det kommer ge resultat 214E-215E när väl efterfrågan återigen växer. Bolaget är aktieägarvänligt och med en direktavkastning på 6.5% tillsammans med god sannolikhet för ytterligare aktieåterköp under 13E har aktien fortsatt potential. Sencyklisk marknad med strukturell tillväxt Acando har sencyklisk efterfrågeprofil där den höga exponeringen mot privata industriföretag gör efterfrågan känslig för variationer i industrisektorns lönsamhet och den generella investeringskonjunkturen. Under 212 mattades efterfrågan för Acando och den väntas fortsätta utvecklas svagt under 13E. Nästföljande år väntas efterfrågan ta fart igen. Det väntar vi oss resultera i en stigande debiteringsgrad för koncernen under 14E och 15E. Starkt fäste i norra Europa Med cirka 11 konsulter och 18 lokala kontor i länderna Sverige, Tyskland, Norge, UK och Finland har bolaget en väldiversifierad struktur. Erbjudandet omfattar management consulting, affärssystem-konsultverksamhet och traditionell IT-konsulting. Det övergripande finansiella målet för koncernen är att öka vinsten per aktie 15% per år. Utrymme för förbättrad tillväxt Vi ser en stor förbättringspotential för bolaget i att accelerera den organiska tillväxten. Flera förändringar har genomförts till rekryteringsfunktionen, vilket vi bedömer kommer att avspegla sig i förbättrad tillväxt 14E-15E, när väl konjunkturen vänder. Den relativt höga medelåldern i koncernen utgör också en potential att sänka kostnaderna i bolaget genom nyrekrytering och förbättra vinstmarginalen. Aktien på en välmotiverad premie P/E-talet för Acando ligger på 14x (13E) och 11x (14E). Det representerar en ~2% premie relativt övriga sektorkollegor. Vi bedömer dock att den höga utdelningen samt potentialen till fortsatta aktieåterköp under 13E motiverar den premien. Beaktar man dessutom de låga skattebetalningarna i Acando, till följd av de förlustavdrag koncernen har, är inte P/E-talet högre än för konkurrenterna. På dagens börsvärde på SEKb 1.1 värderas varje anställd till cirka SEKm,96. Även det är över snittet på börsen, men motiveras av en hög omsättning per konsult relativt konkurrenterna. Vi bedömer att det fortsatt potential för värdestegring för aktien. Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars 213 3

4 Sencyklisk marknad, med strukturell tillväxt Som en ledande IT-konsult med tyngdpunkt mot privata sektorer i Sverige och i Norge (~7% av omsättning) är efterfrågan på Acandos tjänster cyklisk. Beroendet på den allmänna vinstutvecklingen i näringslivet och den lokala investeringskonjunkturen är stort. I Acandos tjänsteerbjudande finns delar som ligger tidigare i konjunkturcykeln, t.ex. resurskonsulting. Men inslaget av projektförsäljning samt tjänsteförsäljning som bidrar till effektivisering i industrisektorn är stort i koncernen. Det ger Acando relativt övriga börsen en sencyklisk karaktär. Efter en svag utveckling för investeringskonjunkturen då finanskrisen kulminerade 28/29, såg vi en återhämtning av investeringarna i Sverige, drivet av industriinvesteringar och bostadsbyggande. Under 212 mattades tillväxttakten i investeringarna igen och de väntas mattas ytterligare under 213E. Industrins investeringar väntas faktiskt sjunka något under 213E, med 1% enligt SCB:s investeringsenkät från februari 213. Investeringskonjunkturen (SE) och Acandos EBIT-marginal 1% 5% % -5% -1% -15% -2% E 213E 214E 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Källa: Erik Penser Bankaktiebolag SE: Fasta bruttoinvesteringar Acando EBIT marg Historiskt sett har konsultbolagens marginaler, och så även Acandos, har en stark samvariation med investeringskonjunkturen. När investeringarna mattas väsentligt eller faller tenderar marginalerna för Acando att sjunka. Acando 19 mars Erik Penser Bankaktiebolag

5 Konsultbranschen Sverige förväntningar på orderläget om 6 månader Källa: STD Investeringssignalen, mars 213 Kortsiktiga utsikter utmanande I dagsläget bedömer vi utsikterna för investeringskonjunkturen som relativt osäkra. Kapacitetsutnyttjandet i industrin, som är ledande för investeringarna har fallit det senaste året. Efterfrågan från den viktigaste marknaden, EMUregionen, bedömer vi kommer att utvecklas svagt de kommande åren med låga tillväxttal. Trots det är vi är relativt optimistiska kring industrins förmåga att öka vinsterna kommer år med mellan 5-1%, drivet av exponering mot tillväxtekonomier och den amerikanska marknaden. Detta bör resultera i måttliga förbättringar i investeringskonjunkturen 214E och framåt. Vi bedömer därför att volymökningen i efterfrågan blir måttlig för Acando kommande år. Skall man nå någon större tillväxt står hoppet snarare till att man tar marknadsandelar eller förvärvar bolag. En IT-konsult med starkt avtryck i norra Europa Acando är idag cirka 11 konsulter med närvaro i Sverige, Tyskland, Norge, UK och Finland. Totalt sett har koncernen 18 lokala kontor varav merparten i Sverige. Bolaget hade tidigare en verksamhet i Danmark, vilken avyttrades under 211. Bolaget har genomgått en resa där perioden fram till 27 präglades av förvärvsdriven tillväxt. Under perioden genomgick bolaget en konsolideringsfas, för att sedan fokusera på organisk tillväxt. Det är emellertid inte förrän 212 som Acando nettorekryterat till koncernen. 29 tillträdde nuvarande CEO Carl-Magnus Månsson. Han kom från positionen som CIO för Ericsson. Nuvarande CFO Anneli Lindblom tillträdde 212, men i övrigt har ledningsgruppen i bolaget varit stabil de senaste åren med undantag för ledningsförändringar i Tyskland 211. Intäkterna utgörs av primärt konsultarvoden (~7%), underkonsultintäkter (~25%) och programlicensintäkter (~5%). Andelen underkonsulter i Acando är relativt hög, och hänför sig mycket (som andel av omsättning) till Norge och UK. Det är främst inom IT-consulting där underkonsulterna används i stor omfattning. Visibiliteten i verksamheten är relativt begränsad och uppgår till cirka 3 månader. Inom Enterprise Solutions, som är mer projektrelaterat, uppgår visibiliteten till cirka 1 år. Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars 213 5

6 Acando följer upp och styr organisationen via en matris som delar upp verksamheten i tre verksamhetsområden samt på geografisk basis. Verksamhetsområdena är Management Consulting, Enterprise Solutions samt IT-Consulting. Acandos kunder utgörs primärt av privata industriföretag. Totalt är cirka 8% av kunderna i privat sektorn, medan resten utgörs av kunder i offentlig sektor. Management Consulting Management Consulting delen har de högsta priserna i koncernen. Det är inte ovanligt att timpriset ligger mer än dubbelt så högt som snittet i koncernen. Införsäljning sker primärt av konsulterna själva. Konkurrenter är bolag som Accenture, Connecta och KnowIT. Det är framförallt på den svenska marknaden som Acando har detta tjänsteerbjudande. Enterprise Solutions Acandos Enterprise Solutions arbetar ofta i projektform med affärssystemsimplementering och design. Acandos erbjudande är uppbyggt kring partnerskap med Microsoft och SAP, som är leverantörer av mjukvaran till affärssystemen. Man erbjuder även support, drift och underhåll till dessa. Försäljningsansvaret ligger primärt hos individuella projektledare. Konkurrenter är bolag som IBM, Accenture, CAP och Connecta. Erbjudandet säljs på alla stora marknader där man finns idag, om än i mindre omfattning i Finland och i UK. I uppdragen som säljs in ligger både licensintäkter och underhållsavtal, vilket normalt utgör cirka 2% av offerten. IT-Consulting Denna del av Acando är den mest cykliska och den som mest kan liknas vid en resursaffär. Timmar säljs in av centrala säljare och delar av konsultvolymerna löper på ramavtal med stora kunder. Detta erbjudande finns i alla geografiska marknader där Acando är etablerade. Välbalanserat geografiskt avtryck Sett till de olika geografier där Acando finns är Sverige den största marknaden. Man är stark inom Stockholm-Mälardalen, samt Malmö och Göteborg. Lönsamheten har varit relativt god de senaste tre åren, med rörelsemarginaler mellan 8-1%. Tillväxten har emellertid varit svag, men svagt fallande omsättning mätt från rekordåret 28. Exempel på kunder är AstraZeneca, Ericsson, Volvo och Stockholms Läns Landsting. I Tyskland nådde bolaget rekordmarginaler under 212. Acando har framgångsrikt breddad kundbasen den senaste tiden, vilket resulterat i att man minskat beroendet av den enskilt största kunden EADS/Airbus. Trots konjunkturavmattningen i Tyskland, har inte Acando noterat någon försämring av efterfrågan på sina tjänster. Tillväxten i Tyskland har varit svag, med ungefär oförändrad försäljning de senaste 4 åren. Marginalerna har däremot förbättrats kraftigt, till att nå rekordnivån 9,3% under 212. Norge är något av en framgångshistoria för Acando. Den starka marknadsutvecklingen har givetvis hjälpt Acando, men en genomsnittlig årlig tillväxt om 12% de senaste fyra åren (CAGR) är starkt. I Finland och UK finns idag cirka 87 Acando konsulter. I Finland fokuseras verksamheten att expandera SAP-erbjudandet. I Storbritannien är det Acando 19 mars Erik Penser Bankaktiebolag

7 AstraZeneca som traditionellt varit den stora kunden, men Acando breddar sig successivt. Underkonsultaffären är relativt stor i dessa geografiska regioner. Utrymme för förbättrad tillväxt Blickar man framåt för Acando, baseras den strategiska agendan för Acando kring 3 hörnpelare. Tillsammans syftar dessa till att det finansiella målet om 15% V/A-tillväxt skall uppnås eller överträffas. 1. Organisk tillväxt skall accelereras i nuvarande geografier. Acando vill öka attraktionskraften som arbetsgivare. Detta är det mest uppenbara förbättringspotentialen i vår mening för Acando. 2. Expandera kundbasen. Acando vill öka marknadsandelarna i de marknader man finns i idag. Man vill även öka korsförsäljningen i koncernen så att fler av bolagets befintliga kunder använder sig av Acandos alla verksamhetsområden. 3. Växande andel åtaganden där man kan återanvända befintliga lösningar och erfarenheter. Nyrekrytering är en nyckelfaktor De senaste åren (21-212) har tillväxten i Acando uteslutande varit organisk samt till stor del berott på en växande underkonsultaffär i vår bedömning. Inkluderat 29, har den organiska tillväxten varit mycket låg de senaste åren, - 1% CAGR. 212 blev det första året på fem år som man ökade antalet anställda i koncernen vilket vi anser vara en viktig signal att tillväxtinitiativen bär frukt. Acando Antal anställda (genomsnitt, årsbasis) Acando Antal anställda (genomsnitt, kvartalsbasis) E 14E 15E 98 Q11 Q31 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113E Q313E Det är uppenbart att nyrekrytering tidigare år har varit ett problem. Rekryteringsinitiativ har historiskt givit för dåliga resultat samt varit för tidskrävande. Efter vissa förändringar i HR-funktion och rekryteringsprocessen har detta emellertid förbättrats den senaste tiden. Tillsättningen av en ny HRchef samt beslutet att ta in rekryteringsprocessen internt inom Acando har bidragit till det positiva resultatet som man redovisat de senaste kvartalen. Idag är bolaget relativt nöjda med personalomsättningen och nettorekryteringen i bolaget. Vi förväntar oss att antalet konsulter i Acando ökar såväl under 213 som 214 och 215. I år sker det emellertid som en effekt av rekryteringar som gjordes H212. Under 214E väntar vi oss att personalstyrkan växer med 7%, för att växa 5% 215E. Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars 213 7

8 Snittåldern i Acando är relativt hög, cirka 42 år enligt våra uppskattningar. Det är också i det högre intervallet av övriga noterade konkurrenter. Det är en stor strukturell förbättringspotential för Acando att sänka snittåldern i bolaget, genom en växa genom nettorekrytering av unga konsulter. En sänkning av snittåldern till nivåerna där t.ex. HiQ befinner sig, skulle matematiskt motsvara en marginalförbättring på flera procentenheter i vår bedömning. Att döma av den karriärbarometer som Universum genomför bland Data/IT studenter finns fortfarande stor potential att förbättra Acandos varumärke bland studenter, då man de senaste åren inte varit med i toppen bland de företag som studenterna helst vill arbeta på. Vi bedömer att snittåldern kommer att sjunka framledes, till följd av att nettorekryteringen accelererar. Förändringar väntas emellertid bli marginella. Konsultbolag rörelsemarginaler 13E Konsultbolag - genomsnittsålder 18% 16% 14% 12% 1% 8% % 2 4% 15 2% 1 % Poyry Oyj Prevas AB MSC Konsult AB Cybercom Group AB Knowit AB Etteplan Oyj Sigma AB Semcon AB Avega Group AB Softronic AB Acando AB Hifab Group AB Tieto Oyj HiQ International AB BTS Group AB Enea AB 5 - Hifab Group AB MSC Konsult AB Acando AB Knowit AB Avega Group AB Sigma AB Cybercom Group AB HiQ International AB Semcon AB Källa: JCF, Erik Penser Bankaktiebolag Hög andel underkonsulter; marginalerna är egentligen bättre än de ser ut Av Acandos omsättning utgörs cirka 25% av underkonsulter. Vi bedömer att det är en hög andel av försäljningen relativt övriga konsultsektorn. Det styrks av en jämförelse av försäljning per anställd i de noterade konsultbolagen, där Acando ligger väsentligt över de flesta av de noterade konkurrenterna med en omsättning på ~1.3 SEKm per anställd. Acando 19 mars Erik Penser Bankaktiebolag

9 Konsultbolag - försäljning per konsult (212) Prevas AB Acando AB MSC Konsult AB Hifab Group AB Softronic AB Knowit AB Avega Group AB Poyry Oyj HiQ International AB Cybercom Group AB Sigma AB Tieto Oyj Semcon AB Etteplan Oyj Källa: JCF, Erik Penser Bankaktiebolag Vi betraktar Acandos underkonsultaffär som attraktiv, men det skall givetvis beaktas i värderingen av aktien. Givet en effektiv rörelsekapitalhantering av underkonsultaffären, bör avkastningen på kapitalet vara mycket god i just denna del av Acando. Dessutom bidrar det till en reducerad risk i den underliggande konsultverksamheten då man kan justera andelen underkonsulter efter toppar och dalar i efterfrågan, och därmed hålla uppe debiteringsgraden i Acando. Givetvis späder dock den stora andelen underkonsulter späder ut marginalerna i Acando. Acando EBIT marginaler Små förbättringar av debiteringsgraden Givet marknadsförutsättningen bedömer vi att debiteringsgraden kommer att falla försiktigt under 213E, medan den förbättras med cirka 1 procentenhet per år 214E och 215E. Att både växa rörelsen genom rekrytering och samtidigt öka debiteringsgraden kommer att vara en utmaning, men med viss tillväxt i efterfrågan samt att vissa underkonsultuppdrag tas över av Acandokonsulter bedömer vi det som sannolikt. Acando debiteringsgrad (uppskattad) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 74.% 73.% 72.% 71.% 7.% 69.% 68.% % P 214P 215P 67.% 1 Q111 Q211 Q311 Q Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars 213 9

10 Acando Kvartalsprognoser (SEKm) Q112 Q212 Q312 Q412 Q113E Q213E Q313E Q413E E 213E 214E Sales ,463 1,526 1,55 1,626 1,779 EBITDA Depreciation EBIT Net Financial Items Non-recurring Items -23 Pre-tax Result Tax Minority Interest Net Result EPS Reported EPS Adjusted EBIT Margin 8.3% 7.2% 5.5% 8.% 5.8% 6.% 6.2% 8.9% 6.% 8.3% 7.3% 6.8% 7.5% Finansiella mål väntas uppnås 14E-15E Acando har ett bemyndigande från stämman 212 att köpa tillbaka 1% av de utestående aktierna i bolaget. Så var även fallet under 211, då man köpte tillbaka aktier och sedan makulerade 6.6% av de utestående aktierna under Q212. Under 212 har emellertid bolaget varit försiktiga att utnyttja mandatet, då totalt 1.2 miljoner aktier har återköpts. Tillsammans med en utdelning på SEKm 71 innebär det att för 212 överförs cirka 8% av börsvärdet till aktieägarna, vilket också motsvarar hela det fria kassaflödet. Vi bedömer att situationen kommer att se liknande ut för 213E. Den finansiella positionen i Acando är god, med en nettokassa om SEKm 98 vid avslutningen av 212. Vi bedömer att bolaget utan några problem skulle kunna bära en nettoskuld på upp till SEKm 2. Givet att förvärvsambitioner inte är särskilt uttalade samt att checkkredit är den enda skuldfinansiering som bolaget har idag, bedömer vi det som mindre sannolikt att Acando satsar offensivt och skuldsätter bolaget. Låg skattesats samt hög andel underkonsulter borgar för goda kassaflöden Acando hade vid utgången av 211 outnyttjade förlustavdrag på SEKm 285. Huvuddelen av dessa ligger i Sverige och bedöms kunna nyttjas kommande år. Skattefordran i balansräkningen uppgick till SEKm 69 i slutet av 211. Detta medför i våra prognoser att den betalda skattesatsen väntas uppgå till cirka 14% under prognoshorisionten. Den höga andelen underkonsulter väntas också medföra att investeringar i rörelsen väntas vara så såga som ~1% av försäljningen. Acando 19 mars Erik Penser Bankaktiebolag

11 Handlas på premie och det är motiverat Baserat på våra prognoser, som ligger cirka 1% under konsensus handlas Acando idag till P/E 14x (13E) samt 11x (14E) baserat på full skattebelastning i resultaträkningen. Det representerar cirka 2% premie relativt övriga konsultsektorn. Från att tidigare ha handlats till en rabatt den senaste femårsperioden har detta gap stängts. Om man dessutom beaktar den låga betalda skatt som bolaget förväntas ha, handlas aktien på P/E 9x (14E) vilket är precis i nivå med sektorn. Acando Relativvärdering Price Curr Mcap EPS Adj PE EV/EBIT Div yld 12E 13E 14E 12E 13E 14E 12E 13E 14E 12E 13E BTS Group AB 7.8 SEK 1,279 Cybercom Group AB 1.9 SEK %.% Enea AB 47.8 SEK % 6.3% Etteplan Oyj 26.2 SEK % 4.9% HiQ International AB 4.6 SEK 2, % 6.2% Knowit AB 52. SEK % 7.% MSC Konsult AB 2.1 SEK %.% Poyry Oyj 32.6 SEK 1, % 1.3% Prevas AB 18.7 SEK % Softronic AB 7.4 SEK % 6.1% Tieto Oyj 15.8 SEK 1, % 5.% Hifab Group AB 8.6 SEK % 5.8% Semcon AB 53.8 SEK % 4.7% Avega Group AB 23.6 SEK % 6.4% Average % 4.5% Acando AB 15.6 SEK 1, % 6.4% Prem/Disc -56% 19% 2% -17% 15% 21% Källa: JCF, Erik Penser Bankaktiebolag Direktavkastningen i Acando är goda 6.5% på våra prognoser. De är klart över snittet i sektorn på 4.5%. Dessutom tillkommer aktieåterköp i Acando. Vi bedömer att återköpen och utdelningarna är viktiga för värderingen av aktien, och motiverar att kassaflöden i bolaget inte skall värderas till rabatt mot sektorn utan snarare tvärtom. Acando och Konsultsektorn Historisk värdering P/E-tal 16. x 14. x 12. x 1. x 8. x 6. x 4. x 2. x. x Feb-8 Jun-8 Oct-8 Feb-9 Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Acando IT-konsulter Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars

12 Acando Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 214E 215E Nettoomsättning 1,116 1,344 1,67 1,436 1,463 1,526 1,547 1,626 1,779 1,932 Övriga intäkter Personalkostnader ,66-1,142 Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster -23 Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen - 13 Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 214E 215E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar 1 2 Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 214E 215E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 925 1,96 1,159 1,13 1,1 1,99 1,56 1,49 1,79 1,16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 925 1,97 1,61 1,131 1,11 1, Acando 19 mars 213 Erik Penser Bankaktiebolag 12

13 Acando Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 214E 215E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 214E 215E P/E-tal, rapporterat P/E-tal, justerat Kurs/rörelsens kassaflöde Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill Kurs/substansvärde EV/omsättning EV/EBITDA EV/rörelseresultat Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande 1,49 1, , ,85 1,15 1,139 1,91 1,91 Enterprise Value, årsslut och nuvarande 948 1, ,7 1, Tillväxt och marginaler E 214E 215E Omsättningstillväxt, årsförändring Rörelseresultat, årsförändring Vinst per aktie, årsförändring EBITDA marginal EBITA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Nettomarginal, justerad Skattesats Lönsamhet E 214E 215E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, 5-års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 214E 215E Investeringar Investeringar/omsättning Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning Kundfordringar/omsättning Leverantörsskulder/omsättning Rörelsekapital/omsättning Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 214E 215E Nettoskuld, rapporterad Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. Erik Penser Bankaktiebolag Acando 19 mars

14 Acando Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning Rörelseresultat EBITDA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Skattesats Acando Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Acando EBITDA, 12-mån rullande medelvärde 1, Försäljning, SEKm 1,56 1,54 1,52 1,5 1,48 1,46 1,44 1,42 1, Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) 1, Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal Acando Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde Acando Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Acando 19 mars 213 Erik Penser Bankaktiebolag 14

15 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 21 augusti 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Estimat och

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 3 oktober 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Expansion av varumärkesportföljen

Läs mer

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess EPaccess IT Sverige juni Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Lägger bud på Connecta Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m), Börsvärde

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 22 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Hårt arbete börjar bära frukt Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014 EPaccess Teleoperatörer Sverige 29 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se AllTele Fiberexponerad turn-around inom telekom Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige december Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nya intäkter förskjuts framåt Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs. Högsta/Lägsta (M)./.

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma PLIANT-studien fullrekryterad Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013 EPaccess Hälsovård Sverige 29 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Orexo Försäljningen av Zubsolv har börjat Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014 EPaccess Media Sverige 2 maj 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015 EPaccess Verkstad Sverige november 15 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Opus uppvisar styrka och stabilitet Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5,95 Högsta/Lägsta

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort EPaccess Verkstad Sverige februari 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

East Capital Explorer

East Capital Explorer EPaccess Financials Sverige 24 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se East Capital Explorer Nya investeringar hägrar Risk och avkastningspotential Substansvärde (31/1 214) 87 Kurspotential

Läs mer

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 17 juli 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Expansionen fortsätter Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk och avkastningspotential

Läs mer

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 4 augusti 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Hemmamarknaden fortsätter att leverera Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 25 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Substanspatent säkrat i USA Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 29.5 Högsta/Lägsta

Läs mer

NSP. Tillbaka på tillväxt 2012. EPaccess

NSP. Tillbaka på tillväxt 2012. EPaccess EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 18 juni 212 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NSP Tillbaka på tillväxt 212 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 8.5 Högsta/Lägsta

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver EPaccess Energi Sverige 16 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Goda utsikter för återhämtning 215 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Hög Kurs 17.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 New Yorkbörserna USA-börserna höll stängt under måndagen till följd av Martin Luther Kingdagen. På veckobasis steg Dow Jones 1,2 procent och fredagens stängning

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!!

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!! EPaccess Energi Sverige 15 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Windpower Hämmadutbyggnadiväntanpånykvotplikt Riskochavkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion EPaccess Energi Sverige 6 maj 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Bra produktionssvar på ökade investeringar

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016 Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS Första kvartalet i sammandrag Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 96 % jämfört med samma period

Läs mer