FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

2

3 Innehållsförteckning Generaldirektörens ord Introduktion Folke Bernadotteakademins årsredovisning för De politiska mål som Folke Bernadotteakademin bidrar till Utvecklingen av en ny verksamhetsindelning för Folke Bernadotteakademin Folke Bernadotteakademins prestationsnära respektive långsiktiga effekter En översikt av Folke Bernadotteakademins verksamhetsområden Personalförsörjning till internationella insatser Inledning Kostnadsredovisning Personalförsörjning till internationella insatser Utveckling av Folke Bernadotteakademins personalförsörjningsförmåga Folke Bernadotteakademins personalbidrag Utbildning, samträning och övning Inledning Kostnadsredovisning Utbildning, samträning och övning Insatsförberedande utbildning Säkerhet i fält Multifunktionell ledning och samverkan Observation och politisk rådgivning Konfliktförebyggande och konfliktlösning Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) Rättsstatsuppbyggnad Säkerhetssektorreform Forskning, policy- och metodutveckling Inledning Kostnadsredovisning Forskning, policy- och metodutveckling Forskning Multifunktionell ledning och samverkan Observation och politisk rådgivning Konfliktförebyggande och konfliktlösning Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) Rättsstatsuppbyggnad Säkerhetssektorreform Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Inledning Kostnadsredovisning Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Strategistyrt bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Övrigt bilateralt utvecklingssamarbete och stöd inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Inledning Kostnadsredovisning Stöd till civilsamhället Projektbidrag inom ramen för Fredsmiljonen Projektbidrag som stärker genomförandet av FN:s resolution Organisation samt lednings- och verksamhetsstöd Organisation Intern styrning och kontroll Lokalförsörjning, teknik och IT Personal- och kompetensförsörjning Kommunikation Säkerhet Förkortningar Finansiell redovisning... 59

4

5 Generaldirektörens ord 2014 har mycket påtagligt visat på behovet av vårt och andras arbete för fred, säkerhet och utveckling. Antalet väpnade konflikter har blivit fler och visar inga tecken på avmattning. Tvärtom. Konflikten i Syrien har fortsatt med full kraft och hänsynslösa illdåd har utförts av terrororganisationen Islamiska Staten (IS). I Afghanistan har våldet alltmer kommit att riktas mot världssamfundets engagemang och ett utbrott av Ebola har fått förödande konsekvenser för säkerhet och utveckling i Västafrika, för att nämna några exempel. Den oväntade konflikten i östra Ukraina har också riktat ljuset mot Sveriges omedelbara närområde. I syfte att stävja konflikten och bevaka händelseutvecklingen krävdes ett snabbt agerande från världssamfundets sida. Vi fick tidigt i uppdrag av regeringen att bidra med personal till OSSE:s särskilda observatörsinsats, till vilken vi i slutet av året hade 11 utsända. I takt med att EU:s rådgivande insats kom på plats fick vi i uppdrag att bidra även till den, inklusive genom att utbilda insatsens personal i säkerhetssektorreform. Situationen i landet har visat sig vara mycket oförutsägbar och säkerhetsmässigt instabil, vilket sätter press på insatserna och understryker vikten av den policy vi har att förbereda alla våra utsända med fullgod utbildning, inte minst i säkerhetsrelaterade frågor. Vårt engagemang i Ukraina utökades 2014 också med ett treårigt projekt som syftar till att stärka rättsstatens principer i landets lokala förvaltning och därigenom öka enskilda medborgares möjligheter till deltagande, ansvarsutkrävande och insyn. Det är centralt att vi inte tappar detta viktiga kapacitetsbyggande arbete samtidigt som stävjandet av den regelrätta konflikten pågår. Dagens multifunktionella fredsinsatser måste hantera komplexa mandat och miljöer, vilket ställer krav på god ledarskaps- och samverkansförmåga. För att bidra till att vässa dessa förmågor arrangerade Försvarsmakten och FBA i april 2014 en av världens största civil-militära övningar där 2500 deltagare från 50 länder och ca 90 organisationer samtidigt klev in i den fiktiva konflikthärden Bogaland och övade sina olika roller. Omdömena efter övningen vittnar om att det finns en stark efterfrågan på ett fortsatt och fördjupat övningssamarbete. Vi arbetar nu vidare med att ytterligare utveckla övningskonceptet. Under 2014 fick vi också ett särskilt uppdrag att bidra med underlag till strategierna för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia respektive Demokratiska republiken Kongo (DRK). Underlagen täcker bland annat områden som avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter och åtgärder för att minska sexuellt våld i konflikt, och vi hoppas kunna påbörja arbetet med genomförandet av strategierna under Internt på myndigheten har vi under året påbörjat det viktiga arbetet med att ta fram en ny verksamhetsindelning. Den nya verksamhetsindelningen framgår delvis redan av denna årsredovisning, vilket jag hoppas gör den både tydligare och mer rättvisande! Stockholm den 20 februari 2015 Sven-Eric Söder Generaldirektör 5

6 6

7 1. Introduktion 1.1 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 Folke Bernadotteakademin (FBA) redovisar i denna årsredovisning den verksamhet som myndigheten har bedrivit under I redovisningen analyseras och bedöms myndighetens prestationer utifrån myndighetens förordning med instruktion, regleringsbrevet för 2014 samt övriga styrande dokument. Följande redovisningar har myndigheten lämnat till regeringen i särskild ordning, vilket innebär att de endast kommenteras översiktligt i årsredovisningen: Redovisning av uppdraget att sammanställa en myndighetsgemensam indikatorrapport om genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (Dnr: ), Redovisning av hur Folke Bernadotteakademin under 2014 använt medel till stöd för OSSE (Dnr: ) samt Redovisning av möjligheterna att inom och genom EU stärka implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (Dnr: ). FBA har därutöver samverkat i enlighet med myndighetens instruktion och regeringsbeslutet om myndighetssamverkan inom ramen för rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP) samt, genom ordföranden i Rådet, återrapporterat resultatet av myndigheternas samverkan. Kapitel 1 fungerar som en ram för årsredovisningen genom att översiktligt kommentera de politiska mål som FBA ska bidra till att uppnå samt de prestationsnära och långsiktiga effekter som myndighetens prestationer förväntas kunna leda till. I detta kapitel beskrivs också bakgrunden till och konsekvenserna av att FBA under året inlett utvecklingen av en ny verksamhetsindelning. Efter detta inledande kapitel följer fem kapitel kapitel 2 till 6 som motsvarar myndighetens verksamhetsområden. Dessa områden är genom utvecklingen av en ny verksamhetsindelning delvis nya för i år. Varje kapitel inleds med en sammanfattande bedömning av verksamhetsområdet i sin helhet. Därefter följer en mer fördjupad genomgång av ett urval prestationer. Avslutningsvis i kapitel 7 redovisas utvecklingen avseende myndighetens organisation samt lednings- och verksamhetsstödets resultat, följt av den finansiella redovisningen i kapitel 8. I syfte att ytterligare åskådliggöra myndighetens resultat innehåller årsredovisningen likt föregående år fristående berättelser som exemplifierar effekterna av FBA:s verksamhet och dess betydelse för enskilda skeenden och individer. 1.2 DE POLITISKA MÅL SOM FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN BIDRAR TILL FBA:s verksamhet syftar till att genomföra regeringens politik inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete samt utrikes- och säkerhetspolitik. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens instruktion, som bland annat anger att FBA:s verksamhet ska bidra till att uppnå regeringens biståndspolitiska mål, som en del av Sveriges politik för global utveckling, samt bidra till internationell fred och säkerhet. Under året har regeringens ansträngningar att förtydliga inriktningen och styrningen av det svenska biståndet utmynnat i en biståndspolitisk plattform. Plattformen innehåller sex delmål som tillsammans anger inriktningen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. 7

8 FBA:s verksamhet relaterar framförallt till delmål 5 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld i och med att verksamheten främst riktar sig till konflikt- och postkonfliktländer, i vilka våld och väpnad konflikt utgör ett av de största hindren för utveckling och fattigdomsbekämpning. Enligt den biståndspolitiska plattformen avser regeringen följa upp delmålen med utgångspunkt i uppföljningen av de strategier som formuleras för det internationella utvecklingssamarbetet. FBA har sedan september 2014 ett direkt uppdrag att genomföra Sveriges resultatstrategi för internationell civil krishantering. Denna strategi ska bidra till att uppnå plattformens delmål 1 Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck - samt plattformens delmål 5 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. De säkerhetspolitiska mål som FBA har att förhålla sig till framgår bland annat i Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet respektive regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap stärkt samverkan för ökad säkerhet. 1.3 UTVECKLINGEN AV EN NY VERKSAMHETSINDELNING FÖR FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN FBA har under 2014 inlett arbetet med att utveckla en ny verksamhetsindelning, dvs. en ny struktur för planering och uppföljning av myndighetens verksamhet och ekonomi. Myndighetens verksamhet har utvecklats gradvis i takt med tillkommande uppgifter och ansvarsområden. För att vidmakthålla och utveckla myndighetens interna styrning och kontroll har det funnits ett behov att se över tidigare verksamhetsindelning. Behovet av en översyn har också aktualiserats av att myndigheten fick en ny instruktion som trädde i kraft från och med januari 2014, att myndigheten väntas få fler uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete framöver samt att FBA sedan ett år tillbaka har en ny anslagsstruktur. Att revidera myndighetens verksamhetsindelning är ett långsiktigt arbete som till del får avtryck i föreliggande årsredovisning. Den nya indelning som har tagits fram under 2014 kommer att kvalitetssäkras och fördjupas under 2015 innan den implementeras fullt ut och därmed också får återverkningar i ekonomisystemet inför årsskiftet 2015/2016. Indelningen införlivas således gradvis. Eftersom ekonomisystem och aktivitetsplan fortfarande är uppbyggda enligt tidigare modell har kostnadsredovisningen för vissa prestationer i årsredovisningen för 2014 tagits fram genom delvis manuella handgrepp och personalkostnader bygger på uppskattningar för 2014 års arbete. De prestationer som har valts ut är sådana prestationer som myndigheten bedömer vara särskilt hållbara över tid för att möjliggöra jämförelser. Även om vissa prestationer sammanfaller med tidigare års prestationer utgör 2014 ett mellanår, där det av naturliga skäl inte alltid finns tillräckligt med jämförelsetal. FBA bedömer ändå att myndigheten genom den nya verksamhetsindelningen lagt grunden för en bättre uppföljningsstruktur som skapar kontinuitet i redovisningen framöver. Målbilden är att redovisningen ska täcka helheten av verksamheten, och att de enskilda prestationerna därför ska summera upp till det verksamhetsområde som de ingår i, istället för att som i denna årsredovisning och i enlighet med tidigare instruktioner endast motsvara ett antal utvalda prestationer. I den nya verksamhetsindelningen har verksamhetsområdet Nationell och internationell samverkan och samordning tagits bort. Anledningen är att samverkansdimensionen genomsyrar samtliga verksamhetsområden. FBA samverkar med nationella och internationella aktörer som en metod för att effektivisera, kvalitetssäkra och uppnå ett så gott resultat som möjligt. 1 I den nya verksamhetsindelningen har myndigheten också valt att lyfta fram ett nytt verksamhetsområde med namnet 1 Samverkan återspeglas också som ett kunskapsområde i myndighetens verksamhetsindelning eftersom samverkan är en viktig funktion i fredsinsatser. 8

9 Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet. Denna verksamhet innefattar långsiktig bilateral kapacitetsutveckling som genomförs i fält till stöd för konflikt- och postkonfliktländer. Kvar sedan tidigare finns också, om än med vissa marginella rubrikmässiga justeringar, verksamhetsområdena Personalförsörjning till internationella insatser, Utbildning, samträning och övning, Forskning, policy- och metodutveckling samt Stöd till civilsamhället. I nivån under verksamhetsområdena fångas olika perspektiv beroende på verksamhetens natur och den styrning som regeringen utövar; nämligen samarbetsaktör, kunskapsområde respektive geografi. Det är på denna nivå som myndighetens prestationer återfinns. Personalförsörjning till internationella insatster Utbildning, samträning och övning Forskning, policy- och metodutveckling Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Samarbetsaktör Kunskapsområde Geografi Figur 1 illustrerar FBA:s fem verksamhetsområden samt de tvärsgående perspektiv som fångar myndighetens prestationer. FBA:s prestationer består inom verksamhetsområdena Utbildning, samträning och övning respektive Forskning, policy- och metodutveckling av verksamhet inom olika kunskapsområden (till exempel Säkerhetssektorreform, Rättsstatsuppbyggnad och Multifunktionell ledning och samverkan). Inom ramen för Personalförsörjning till internationella insatser består myndighetens prestationer av personalbidrag till de samarbetsaktörer som FBA stödjer (till exempel EU, FN och OSSE). Det är också den indelningsgrund som regeringen styr myndigheten mot avseende personalförsörjning till internationella insatser. Verksamhetsområdet Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet redovisas utifrån ett geografiskt perspektiv, mot bakgrund av att regeringen i stor utsträckning styr och följer upp denna verksamhet genom geografiska strategier för utvecklingssamarbetet. Vidare redovisas verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället utifrån de två kunskapsområden som bäst speglar FBA:s medelstilldelning; Kvinnor, fred och säkerhet för de medel som avser stöd till implementeringen av FN:s resolution 1325, respektive Konfliktförebyggande och konfliktlösning för de medel som avser stöd inom ramen för den så kallade Fredsmiljonen. Myndighetens prestationer redovisas kostnadsmässigt i denna årsredovisning uppdelat i förvaltningskostnader respektive verksamhetskostnader. Förvaltningskostnaderna omfattar kostnader för FBA:s egen personal samt indirekta kostnader för myndighetens ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar, lednings- och verksamhetsstöd med mera, beräknade genom en schablonfördelning med 12 % om inte annat anges. Verksamhetskostnaderna omfattar direkta kostnader för den verksamhet som myndigheten bedriver; till exempel löner och omkostnader för de experter som FBA sekunderar till olika internationella organisationer, ekonomiska bidrag som myndigheten delar ut till civilsamhället och forskare samt andra kostnader, till exempel resekostnader och konsultkostnader, som uppstår i direkt anslutning till genomförandet av FBA:s verksamhet. 9

10 1.4 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PRESTATIONSNÄRA RESPEKTIVE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER FBA:s verksamhetsindelning åskådliggör myndighetens prestationer, och dessa får ofta såväl prestationsnära som långsiktiga effekter. FBA har i denna årsredovisning fokuserat på att utveckla resultatredovisningen avseende de prestationsnära effekterna, dvs. de effekter som kan härledas direkt till någon av myndighetens aktiviteter. Det kan till exempel handla om att enskilda individers kompetens eller internationella organisationers kapacitet höjs genom FBA:s utbildningar respektive personalbidrag eller att det internationella samfundet får ökad kunskap genom FBA:s forskning, policy- och metodutveckling. De långsiktiga effekter som FBA:s prestationer förväntas leda till är till exempel konfliktförebyggande och konfliktlösning, säkerhetssektorreform och rättsstatsuppbyggnad. Detta är områden som också illustreras av flera av de kunskapsområden som myndigheten verkar inom (namnen på kunskapsområdena sammanfaller således med möjliga effekter). De långsiktiga effekterna kan redovisas först på sikt efter att aggregerade utvärderingar gjorts för olika delar av verksamheten. Detta är något som myndigheten strävar mot att vidareutveckla inom ramen för arbetet med att förbättra resultatredovisningen. FBA har som ett led i detta, genom sekretariatet för The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), arbetat med att ta fram rekommendationer för Impact Evaluation and Assessment av FN:s fredsinsatser. Gruppen har samlat goda exempel på metoder, verktyg, erfarenheter och lärdomar avseende resultatbedömning av fredsinsatser som har presenterats som en del av en rapport för FN:s generalsekreterare i januari FBA har på temat resultatbedömning även inlett ett samarbete med Världsbanken om mätbarheten av insatser i kris- och konfliktmiljöer. Tillsammans med Världsbanken kommer FBA och andra projektpartners att medverka till en inventering av god praxis inom utvärdering, kortare forskningsrapporter, praktiska instruktioner samt s.k. kunskapsdokument för praktiker. 1.5 EN ÖVERSIKT AV FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS VERKSAMHETSOMRÅDEN FBA beskriver sin uppdrags- och verksamhetslogik i form av ett symboliskt hjul i vilket myndighetens verksamhetsområden är ömsesidigt förstärkande. Den ordning som myndigheten i denna årsredovisning valt att redovisa de fem verksamhetsområdena i är också den ordningsföljd som får hjulet att snurra. Hjulet förklarar därmed kopplingen mellan dem. FBA bidrar med personal till internationella insatser. En förutsättning för att kunna sända ut personal är att de får genomgå utbildning och delta i övningar som förbereder dem för uppdraget. Utbildningar och övningar baseras dels på erfarenheter från tidigare utsänd personal, dels på myndighetens forskning, policyoch metodutveckling inom respektive kunskapsområde. Myndighetens samlade erfarenheter och verktyg bidrar vidare till ett kvalitetssäkrat bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet samt en förmåga att förvalta stöd till civilsamhället inom ramen för Fredsmiljonen samt genomförandet av FN:s resolution Diagrammet nedan visar myndighetens totala kostnader och transfereringar enligt den nya verksamhetsindelningen. Personalförsörjning till internationella insatser utgör den största delen av myndighetens omsättning. Det nya verksamhetsområdet, Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet, som tillkommit under året utgör en relativt liten andel av myndighetens totala omsättning för Merparten av myndighetens transfereringar ingår i verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället, inom ramen för Fredsmiljonen och projektmedel för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. En mindre andel utgörs av bidrag till FBA:s forskararbetsgrupper, vilket ingår i verksamhetsområdet Forskning, policy- och metodutveckling. 10

11 Total omsättning fördelat per verksamhetsområde Personalförsörjning till internationella insatser Utbildning, samträning och övning Forskning, policy- och metodutveckling Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Diagram 1 visar FBA:s totala omsättning för 2014 som uppgår till tkr, varav transfereringar tkr. 11

12 12

13 2. Personalförsörjning till internationella insatser 2.1 INLEDNING Folke Bernadotteakademin (FBA) ska i enlighet med myndighetens instruktion rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal som ställs till förfogande för internationella insatser. Vidare har myndigheten sedan i september 2014 tillsammans med fem andra myndigheter i uppdrag att genomföra Resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP). Enligt både nämnda resultatstrategi och FBA:s regleringsbrev för 2014 ska myndigheten genom sitt personalbidrag bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser. Sådana insatser syftar, i enlighet med gällande svenska politiska målsättningar, ytterst till att skapa förutsättningar för människor i konflikt- och postkonfliktsituationer att leva i frihet, säkerhet och rättvisa och knyter därmed an till delmålen i den biståndspolitiska plattformen. FBA kommer årligen att rapportera myndighetens bidrag till de förväntade resultaten i enlighet med regeringens riktlinjer med start I denna årsredovisning redovisas därför endast resultaten kopplade till strategin översiktligt. Under 2014 har FBA fortsatt att ställa experter till förfogande till internationella freds- och krishanteringsinsatser samt till så kallade enskilda insatser. Myndighetens personalbidrag utgör en betydande del av det totala civila svenska bidraget. Det totala svenska personalbidraget i form av antalet årsarbetskrafter har reducerats något under 2014, medan FBA:s bidrag har vidmakthållits. Som framgår av tabellen nedan har antalet nomineringar från FBA minskat i förhållande till 2013, men både antalet antagna och andelen antagna av de som nominerats har ökat. Anledningen till minskningen av antalet nominerade är den kraftsamling som gjordes under året för att sända ut personal till Ukraina. Detta innebar att färre nomineringar genomfördes till övriga insatser, vilket beskrivs närmare längre fram i detta kapitel där antal nomineringar per organisation redovisas. Myndighetens personalbidrag till internationella insatser kan även räknas i antalet befintliga kontrakt som skrivs under ett år. Antal kontrakt anger således nya rekryteringar såväl som tjänster som pågått sedan föregående år. Vissa av de tjänster som pågått sedan föregående år avslutades under året medan andra fortsatte under hela Myndighetens totala volym av sekunderad personal under ett år är därmed avsevärt mycket större än antalet årsarbetskrafter (som anger ett genomsnitt). 2 2 Detta beror på att nya kontrakt skrivs under hela året. De kontrakt som t.ex. skrevs i december har en begränsad inverkan på årsarbetskraftssiffran även om rekryteringen gjordes under

14 Antal nominerade Antal antagna Andel antagna av de nominerade 37 % 29 % 26 % Antal årsarbetskrafter (genomsnitt) Antal kontrakt Tabell 1 visar antalet nominerade, antagna, andel antagna av de nominerade, antal årsarbetskrafter samt antal kontrakt per år. Som ett led i implementeringen av myndighetens nya verksamhetsindelning fördelas antalet tjänster under 2014 även i nedan tabell per kunskapsområde. Syftet med denna kategorisering är att ge en översikt över vilken typ av tjänster som myndigheten bidrar med. De flesta tjänster tillhör de kunskapsområden som myndigheten även bedriver utbildningar, policystöd och bilateralt utvecklingssamarbete inom, medan kategorin Övriga sekunderingar främst indikerar tjänster som faller utanför FBA:s kunskapsområden, som exempelvis en cyberexpert och en vattenexpert. Antalet tjänster inom kunskapsområdet Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter är noll och skälet till detta är att FN, EU och OSSE i hög grad internrekryterar personal inom detta område som FBA ofta utbildar. Kunskapsområde Antal sekunderingar 2014 Multifunktionell ledning och samverkan 28 Observation och politisk rådgivning 60 Konfliktförebyggande och konfliktlösning 4 Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter 0 Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) 3 Rättsstatsuppbyggnad 15 Säkerhetssektorreform 2 Säkerhet i fält 3 Övriga sekunderingar 6 Tabell 2 redovisar antal tjänster per kunskapsområde under Jämförande statistik mellan åren finns inte att tillgå då indelningen per kunskapsområde är ny. 3 Det är ibland oklart hur mycket det faktiska arbetet som en person utför överensstämmer med den arbetsbeskrivning som FBA fått ta del av. Personalen arbetar dessutom oftast inom flera olika kunskapsområden inom insatsen. För att kunna illustrera vad merparten av en sekunderad tjänst faller inom har myndigheten gjort en kvalificerad bedömning baserat på kända värden. 14

15 Det kan utifrån tabellen konstateras att majoriteten av de personer som FBA sekunderar arbetar inom kunskapsområdet Observation och politisk rådgivning. Denna kategori är relativt homogen och utgör nästan 50 procent av myndighetens totala antal kontrakteringar. Kategorin består av tre olika typer av tjänster: observatörer, rapportörer och politiska rådgivare. I enlighet med Resultatstrategin för internationell civil krishantering ska myndigheten prioritera personal till chefspositioner, kärnfunktioner, utbildningsprogram och andra centrala tjänster. Då myndigheten bidrar med en stor andel observatörer till de tre insatser 4 som har detta som sitt specifika mandat tolkas dessa som kärnfunktioner eller andra centrala tjänster. Politiska rådgivare bedöms vara tjänster som relativt direkt kan påverka insatsens inriktning och är därför också centrala. Det näst största antalet tjänster (kontrakt) faller inom kunskapsområdet Multifunktionell ledning och samverkan. Dessa tjänster bidrar på olika sätt till insatsens ledning. Det kan vara tjänster som är av analytisk karaktär och förser insatsledningen med underlag för hur insatsen utvecklas och hur den bör planeras för att få större genomslagskraft. Det kan även vara tjänster som är i direkt ledande ställning, dvs. chefstjänster. Denna kategori innefattar även sekunderingar till de högkvarter som arbetar med planering och utvärdering av insatserna. Vid sidan av att själv förse insatser med personalbidrag inom myndighetens kunskapsområden har FBA vissa sammanhållande uppgifter i relation till övriga svenska utsändande myndigheter. FBA har under 2014 fortsatt haft en koordinerande roll i relation till EU när mer än en myndighet berörs. Kommunikation med högkvarteret i Bryssel och insatserna i fält har i sådana situationer ofta skett genom FBA, framförallt när det gäller nomineringar, antagningar, avslag samt generell kommunikation kring det svenska personalbidraget. FBA har också under 2014 fortsatt att upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet bidrar med till internationella insatser i form av en översiktlig karta. Kartan illustrerar de utsändas placering i världen samt deras befattningar och könsfördelning samt anger statistik över det totala bidraget. Under 2014 har myndigheten rapporterat statistik till regeringen nio gånger. Antalet rapporteringstillfällen har minskat med en rapport i förhållande till Sammantaget har FBA:s sammanhållande roll bidragit till att skapa en större tydlighet för externa parter samt underlättat regeringens samlade styrning av den civila krishanteringen. 2.2 KOSTNADSREDOVISNING PERSONALFÖRSÖRJNING TILL INTERNATIONELLA INSATSER Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att kostnaderna har minskat i jämförelse med de senaste två åren. Detta beror bland annat på att den relativt kostsamma svenska insatsen Transition Support Team (TST) i Afghanistan lades ner i juni 2014, men också att personalförsörjningen var något underdimensionerad personellt, vilket inte är hållbart i längden Kostnader totalt (tkr) Intäkter av anslag (tkr) Övrigt (tkr) Tabell 3 visar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser. 4 TIPH, EUMM Georgien och OSSE:s observatörsinsats i Ukraina 15

16 I resterande delar av detta kapitel följer en mer djupgående redovisning av resultatet av FBA:s personalförsörjning till internationella insatser under För tydlighetens skull delas redovisningen upp i två avsnitt; ett som avser utvecklingen av FBA:s personalförsörjningsförmåga samt ett som avser själva personalbidraget. Det senare redovisas uppdelat per samarbetsaktör, vilket motsvarar de prestationer med tillhörande kostnadsredovisningstabell som myndigheten har valt att redovisa i detta verksamhetsområde. Avslutningsvis följer exempel på personalbidrag till insatser i två länder: Ukraina och Palestina. 2.3 UTVECKLING AV FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PERSONALFÖRSÖRJNINGSFÖRMÅGA Förmågan att personalförsörja internationella freds- och krishanteringsinsatser förutsätter riktlinjer, rutiner och kompetens inom verksamhetsområdet. Dessa delar måste kontinuerligt vidareutvecklas för att säkerställa att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Under 2013 arbetade FBA med att vidareutveckla förutsättningarna för rekryteringen bland annat genom en översyn av den sekunderade personalens villkor. Detta arbete har slutförts under 2014 och resulterat i nya riktlinjer kring lönesättning samt nya riktlinjer för medföljande, bostad och flyttvillkor. Dessa riktlinjer ska bidra till en mer enhetlig hantering och ett mer transparent rekryteringsförfarande. Implementeringen av ett nytt rekryteringssystem påbörjades under 2013 och togs i bruk vid årsskiftet. Systemet har sedan dess gett positiva återverkningar under FBA har i samband med implementeringen justerat kriterierna för vilka som ingår i myndighetens resursbas. En tidsgräns har satts upp för hur länge en kandidat kan anses vara kvalitetssäkrad och därmed inte behöva genomgå samma gedigna rekryteringsprocess vid kommande ansökningstillfällen. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska bidra till att resursbasen blir än mer relevant för kommande rekryteringar. För att bidra till att det samlade svenska personalbidraget får största möjliga genomslag har FBA vidare bistått andra myndigheter med stöd och råd avseende rekryteringshantverket. Frågor som andra myndigheter har lyft med FBA är till exempel personalhantering och anställningsvillkor. 2.4 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PERSONALBIDRAG De insatser som myndigheten sekunderar personal till ingår i en internationell kontext. Det är medlemsstaterna i en organisation som gemensamt beslutar om mandaten för varje insats och dessa grundar sig på politiska, ekonomiska och operativa överväganden. Insatserna består vidare av personal från flera medlemsstater och det är därför omöjligt att isolera hur just de sekunderingar som FBA bidrar med har påverkat insatsens genomförande och resultat. Fler kvalitativa personalbidrag får dock sannolikt störst effekt. Mot bakgrund av detta redovisas nedan FBA:s personalbidrag både utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv Antal nomineringar och sekunderingar personalbidragens kvantitet 2014 har, som tidigare nämnts, präglats av ett antal nya insatser i Ukraina. Detta har ställt höga krav på vilken personal som ska rekryteras, både vad avser erfarenheter och språkkunskaper. Samtidigt har säkerheten försämrats och utvecklingen varit orolig i flera av de länder och regioner där myndighetens personal verkar. Som framgår av tabellen nedan har myndigheten nominerat avsevärt färre antal personer till EU:s insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) under 2014 jämfört med tidigare år. 5 Detta kan förklaras av att fokus för myndighetens sammantagna 5 Med ett nytt rekryteringssystem och en ny verksamhetsindelning väljer myndigheten att i år revidera brytdatumet för statistiken, vilket medför att siffrorna inte är helt jämförbara över tid. Tidigare baserade sig statistiken på när den antagna personen påbörjade sitt uppdrag i fält, dvs. när den börjar generera de stora kostnaderna kopplat till anslaget för insatsen. Istället baseras statistiken nu på när besked om antagning kommer. Därmed blir statistiken mer rättvisande. Den nya brytpunkten innebär att det kan finnas viss eftersläpning för den statistik som redovisas 2014, då även antagna som myndigheten fått besked om 2013, men först utstationerat 2014 räknas. Till följd av bristande överföring av systemdata har myndigheten inte haft möjlighet att revidera nämnda statistik bakåt i tiden. 16

17 rekryteringsarbete har varit OSSE:s observatörsinsats i Ukraina samt att myndigheten ser att det ställs högre krav på den sekunderade personalen till GSFP-insatser än tidigare och att det därmed även blivit svårare att finna kandidater med rätt kompetens. Noteras kan också att andelen antagna har ökat sedan föregående år, vilket visar att myndigheten nominerat med bättre träffsäkerhet än tidigare Antal nominerade Antal antagna Andel antagna av de nominerade 37 % 22 % 21 % Tabell 4 redovisar antal nominerade, antal antagna samt andel antagna av de nominerade till GSFP-insatser. Myndighetens personalbidrag till OSSE:s fältinsatser har ökat kraftigt under Förändringen i antalet nominerade och antagna utgörs helt av OSSE:s observatörsinsats i Ukraina Antal nominerade Antal antagna Andel antagna av de nominerade 21 % 13 % 0 % Tabell 5 redovisar antal nominerade, antal antagna samt andel antagna av de nominerade till OSSE-insatser. FBA:s personalbidrag till s.k. enskilda insatser syftar till att stärka upp högkvarter, delegationer, beskickningar och andra institutioner i ett land. Myndighetens sekunderingar till FN samt till EU:s särskilda representant (EUSR) ingår till exempel i denna kategori. Dessa sekunderingar är vanligtvis mer tidsödande än personalbidrag till EU:s och OSSE:s fältinsatser eftersom de oftast saknar fastlagda ramar för hur sekunderingar genomförs. Antalet nomineringar till enskilda insatser har minskat jämfört med tidigare år. Dock har antalet antagna sett till antal nomineringar varit i paritet med tidigare år. Anledningen till det minskade antalet nomineringar är till viss del begränsat finansieringsutrymme för enskilda insatser. 6 6 Myndigheten bidrar även med nio tjänster till den Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH). Då antalet tjänster är förutbestämda och nomineringen endast handlar om vilka svenska kandidater som ska få tjänsterna har dessa inte inkluderats i statistiken. 17

18 Antal nominerade Antal antagna Andel antagna av de nominerade 50 % 52 % 43 % Tabell 6 redovisar antal nominerade, antal antagna samt andel antagna av de nominerade till enskilda insatser. Kostnaderna för FBA:s personalbidrag till EU, FN och OSSE framgår av tabellen nedan. Kostnaden för personalbidrag till EU har varit relativt stabil. Den numerära ökningen av sekunderingar till OSSE:s insatser har påverkat kostnadsutvecklingen men kommer framför allt att få återverkningar under 2015, eftersom många tjänster till OSSE:s observatörsinsats i Ukraina tillsattes under senare delen av Övriga insatser var mindre kostsamma 2014 jämfört med 2013 bland annat på grund av att den svenska insatsen TST i Afghanistan avslutades vid halvårsskiftet. Kostnaden för FN har ökat på grund av något fler bidrag till FN-insatser under EU Kostnader totalt EU (tkr) Verksamhetskostnader EU* Förvaltningskostnader EU FN Kostnader totalt FN (tkr) Verksamhetskostnader FN* Förvaltningskostnader FN OSSE Kostnader totalt OSSE (tkr) Verksamhetskostnader OSSE* Förvaltningskostnader OSSE Övriga insatser Kostnader totalt Övriga insatser (tkr) Verksamhetskostnader Övriga insatser* Förvaltningskostnader Övriga insatser * Verksamhetskostnader innebär i det här fallet även lönekostnader och andra omkostnader för de utsända. På dessa kostnader är de förvaltningskostnader som redovisas i tabellen ovan beräknade till 6 %. Tabell 7 redovisar FBA:s kostnader för sekunderad personal till EU, FN, OSSE respektive övriga insatser. 7 7 Myndigheten väljer att inte redovisa kostnaderna för kategorin enskilda insatser eftersom den kommer att tas bort nästa år när myndighetens nya verksamhetsindelning implementeras fullt ut. 18

19 Viktig samverkan mellan högkvarter och fält Linn Olsson är utsänd av FBA till Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), som har uppdraget att planera och leda civila insatser inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Linn är placerad i Bryssel och tillhör sektionen för planering och metodutveckling. Vad innebär jobbet som strategisk planerare på CPCC? Planeringen av en insats sätter i stor utsträckning förutsättningarna för hur insatsen sedan verkar i fält. Under 2014 planerade vi insatserna i Mali och Ukraina. Jag arbetar främst med metodutveckling, men har också en sammanhållande roll inom min sektion mot övriga delar av CPCC. Hur fungerar samverkan mellan fältmissionerna och högkvarteret? Under planeringen av en insats är det viktigt att få uppdaterad information från fältet. Även metodutveckling förutsätter nära fältkontakt, och den verklighet som en insats har att hantera, för att högkvarteret ska kunna formulera koncept och policys som fungerar väl i praktiken. God samverkan mellan fält och högkvarter är en förutsättning för att en insats ska bli framgångsrik. Varför är uppdraget viktigt? Mitt uppdrag är viktigt eftersom jag har möjlighet att påverka utvecklingen av de koncept, policys och planeringsdokument som sedan formar insatsernas dagliga arbete. Arbetet ger också tidig insyn i beslutsprocesser och kunskap om vad som fungerar bra och mindre bra i EU:s civila krishanteringsinsatser. Detta är erfarenheter som kan återföras till Sverige Bedömd arbetsinsats och könsfördelning- personalbidragens kvalitet Flera av de insatser som myndigheten skickar experter till genomför utvärderingar av den utsända personalen i syfte att bedöma deras arbetsprestation. 8 FBA gör bedömningen att ju bättre omdöme arbetsprestationen får desto effektivare bidrag. I likhet med tidigare år genomför myndigheten en analys av dessa utvärderingar. Under 2014 har myndigheten fått in 59 utvärderingar vilket är nio fler än föregående år. Diagrammet nedan illustrerar de omdömen som den sekunderade personalen fått från sin närmaste chef i insatserna i relation till tidigare år. För 2014 har en större andel av FBA:s personalbidrag fått omdömet Exceeds expectation jämfört med 2013, dock en sänkning i relation till För omdömet Fully satisfactory har det skett en liten minskning från 2013, dock en ökning i jämförelse med Att alla experter, som myndigheten har fått utvärderingar för, faller inom de två översta kategorierna, får tolkas som att myndigheten både lyckats kvalitetssäkra personalen samt att deras arbete i insatsen är av sådan kvalitet att de bidrar till insatsernas måluppfyllnad. 8 Utvärderingen görs av närmaste chef i insatsen och genomförs inom GSFP-insatserna, OSSE samt TIPH. 19

20 60% 58% 71% 26% 28% 18% 0% 0% 1% 0% 0% 0% Exceeds expectation Fully satisfactory Partly satisfactory Unsatisfactory Diagram 2 illustrerar insatsernas utvärderingar av insatspersonalens prestationer över tid. Att arbeta aktivt med genus- och mångfaldsfrågor är ett annat sätt för myndigheten att kvalitetssäkra personalbidraget. Tabellerna nedan visar att FBA i genomsnitt har en jämn fördelning mellan kvinnor och män som verkar i insatser på myndighetens uppdrag. Variationer finns mellan olika samarbetsaktörer (dvs. EU, FN, OSSE, övriga), men den sammantagna andelen kvinnor och män, både avseende årsarbetskrafter, andel nominerade och andel antagna, får anses vara jämn. En viss variation över tid är att förvänta och myndigheten arbetar för att denna inte ska bli för stor. Även om FBA under 2014 haft en relativt jämn fördelning i andelen nominerade har fler kvinnor antagits av de mottagande organisationerna än män. Andel kvinnor och män, total årsarbetskraft Totalt Kvinnor 48 % 50 % 47 % Män 52 % 50 % 53 % Andel kvinnor och män som antagits per år Totalt Kvinnor 57 % 40 % 54 % Män 43 % 60 % 46 % Andel kvinnor och män som nominerats per år Totalt Kvinnor 52 % 42 % 45 % Män 48 % 58 % 55 % Tabell 8 illustrerar total könsfördelning av årsarbetskrafter, andelen antagna samt andelen nominerade. 20

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

FBA:s årsredovisning 2016

FBA:s årsredovisning 2016 FBA:s årsredovisning 2016 Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling Innehåll FÖRORD... 5 1. INTRODUKTION... 7 2. PERSONALFÖRSÖRJNING TILL INTERNATIONELLA INSATSER...14 3.

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET...5 1 INTRODUKTION...7 Folke Bernadotteakademins årsredovisning för 2013...7 De politiska målen...7 Folke Bernadotteakademins

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN VERKSAMHETSPLAN 2015

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN VERKSAMHETSPLAN 2015 FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN VERKSAMHETSPLAN 2015 Innehållsförteckning Generaldirektörens ord... 5 1 Inledning... 7 2 Externa och interna styrvärden... 8 3 Årsmål... 11 3.1 Personalförsörjning till internationella

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN VERKSAMHETSPLAN 2016 INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ORD...5 1 INLEDNING...6 2 GRUNDUPPDRAG OCH STYRMODELL...7 3 STYRVÄRDEN...9 3.1 Strategiska utvecklingsmål...9 3.2 Prioriteringar...10

Läs mer

FBA:s verksamhetsplan 2017

FBA:s verksamhetsplan 2017 FBA:s verksamhetsplan 2017 Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling 1 Innehåll GD:S FÖRORD... 3 1. INLEDNING... 5 2. GRUNDUPPDRAG OCH STYRMODELL... 6 3. LÅNGSIKTIGA MÅL...

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN 2017-2019 1 (12) Budgetunderlag för Folke Bernadotteakademin avseende åren 2017-2019 Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Budgetunderlag avseende åren 2016-2018 Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar att föreslå riksdagen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Folke Bernadotteakademin (FBA) välkomnar regeringens ansträngning att förtydliga inriktningen

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Utrikesdepartementet Protokoll I:13 vid regeringssammanträde 2006-06-29 UD2006/30189/PLAN (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag. Dir. 2008:155. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008.

Kommittédirektiv. Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag. Dir. 2008:155. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008. Kommittédirektiv Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag Dir. 2008:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008. Sammanfattning av uppdraget Sverige har som målsättning

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2013

SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2013 Datum: 2014-04- 15 FBA dnr: 1.1.1-14- 00078 SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2013 Redovisning och analys av indikatorerna till den Nationella handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget. Regeringsbeslut II:11 2014-12-18 UF2014/80415/UD/SP Utrikesdepartementet Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Internationell

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Dnr: 1.1.1-14-00129. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Folke Bernadotteakademin 2016-2018

Dnr: 1.1.1-14-00129. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Folke Bernadotteakademin 2016-2018 Dnr: 1.1.1-14-00129 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Folke Bernadotteakademin 2016-2018 Innehåll 1. Sammanfattande inledning...2 2. Bakgrund...3 3. Myndighetens uppdrag...5 4. Jämställdhetsperspektiv

Läs mer

Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4

Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4 Innehållsförteckning Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4 1 Folke Bernadotteakademin 2011... 9 1.1 Folke Bernadotteakademins årsredovisning för 2011... 9 1.2 Organisation

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser

Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser SAMMANFATTNING Detta är en redovisning av 2012 års uppdrag i FBA:s regleringsbrev att utvärdera hur FN:s säkerhetsrådsresolution

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

2011:21. Myndighetsanalys av Folke Bernadotteakademin

2011:21. Myndighetsanalys av Folke Bernadotteakademin 2011:21 Myndighetsanalys av Folke Bernadotteakademin MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-16 2011/81-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

- del till Domstolsverket(ram)

- del till Domstolsverket(ram) Regeringsbeslut II:12 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21715/IU(delvis) UD2016/21888/ES Polismyndigheten Box 12256 102 26 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet,

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2014

SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2014 Datum: 2015-04- 15 FBA dnr: 111-15- 00242 SVENSKA MYNDIGHETERS GENOMFÖRANDE AV FN:s SÄKERHETSRÅDSRESOLUTION 1325 PERIODEN 1/1 31/12 2014 Redovisning och analys av indikatorerna till den Nationella handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

- del till Domstolsverket(ram)

- del till Domstolsverket(ram) Regeringsbeslut II:7 Utrikesdepartementet 2016-06-22 UD/2016/11370/PLAN (delvis) UD2016/11363/ES Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet,

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Tror EU att bara män skapar hållbar Fred?

Tror EU att bara män skapar hållbar Fred? Tror EU att bara män skapar hållbar Fred? Könsfördelningen i EU:s civila fredsbevarande insatser inom den europeiska säkerhetsstrategin, ESDP. Foto:Lucky Look/Alamy Text: Ulrika Lorentzi Preliminär version

Läs mer

Nya tider nya anslag?

Nya tider nya anslag? 2012:32 Nya tider nya anslag? En analys av Folke Bernadotteakademins anslag och ekonomiadministration MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-24 2012/61-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 UF2012/14636/UD/SP Regeringen

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folke Bernadotteakademin

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folke Bernadotteakademin Regeringsbeslut II:23 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/80014/UD/USTYR (delvis) UF2014/80447/UD/SP Folke Bernadotteakademin Sandövägen 1 872 64 Sandöverken Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer