FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

2

3 Innehållsförteckning Generaldirektörens ord Introduktion Folke Bernadotteakademins årsredovisning för De politiska mål som Folke Bernadotteakademin bidrar till Utvecklingen av en ny verksamhetsindelning för Folke Bernadotteakademin Folke Bernadotteakademins prestationsnära respektive långsiktiga effekter En översikt av Folke Bernadotteakademins verksamhetsområden Personalförsörjning till internationella insatser Inledning Kostnadsredovisning Personalförsörjning till internationella insatser Utveckling av Folke Bernadotteakademins personalförsörjningsförmåga Folke Bernadotteakademins personalbidrag Utbildning, samträning och övning Inledning Kostnadsredovisning Utbildning, samträning och övning Insatsförberedande utbildning Säkerhet i fält Multifunktionell ledning och samverkan Observation och politisk rådgivning Konfliktförebyggande och konfliktlösning Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) Rättsstatsuppbyggnad Säkerhetssektorreform Forskning, policy- och metodutveckling Inledning Kostnadsredovisning Forskning, policy- och metodutveckling Forskning Multifunktionell ledning och samverkan Observation och politisk rådgivning Konfliktförebyggande och konfliktlösning Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) Rättsstatsuppbyggnad Säkerhetssektorreform Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Inledning Kostnadsredovisning Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Strategistyrt bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Övrigt bilateralt utvecklingssamarbete och stöd inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Inledning Kostnadsredovisning Stöd till civilsamhället Projektbidrag inom ramen för Fredsmiljonen Projektbidrag som stärker genomförandet av FN:s resolution Organisation samt lednings- och verksamhetsstöd Organisation Intern styrning och kontroll Lokalförsörjning, teknik och IT Personal- och kompetensförsörjning Kommunikation Säkerhet Förkortningar Finansiell redovisning... 59

4

5 Generaldirektörens ord 2014 har mycket påtagligt visat på behovet av vårt och andras arbete för fred, säkerhet och utveckling. Antalet väpnade konflikter har blivit fler och visar inga tecken på avmattning. Tvärtom. Konflikten i Syrien har fortsatt med full kraft och hänsynslösa illdåd har utförts av terrororganisationen Islamiska Staten (IS). I Afghanistan har våldet alltmer kommit att riktas mot världssamfundets engagemang och ett utbrott av Ebola har fått förödande konsekvenser för säkerhet och utveckling i Västafrika, för att nämna några exempel. Den oväntade konflikten i östra Ukraina har också riktat ljuset mot Sveriges omedelbara närområde. I syfte att stävja konflikten och bevaka händelseutvecklingen krävdes ett snabbt agerande från världssamfundets sida. Vi fick tidigt i uppdrag av regeringen att bidra med personal till OSSE:s särskilda observatörsinsats, till vilken vi i slutet av året hade 11 utsända. I takt med att EU:s rådgivande insats kom på plats fick vi i uppdrag att bidra även till den, inklusive genom att utbilda insatsens personal i säkerhetssektorreform. Situationen i landet har visat sig vara mycket oförutsägbar och säkerhetsmässigt instabil, vilket sätter press på insatserna och understryker vikten av den policy vi har att förbereda alla våra utsända med fullgod utbildning, inte minst i säkerhetsrelaterade frågor. Vårt engagemang i Ukraina utökades 2014 också med ett treårigt projekt som syftar till att stärka rättsstatens principer i landets lokala förvaltning och därigenom öka enskilda medborgares möjligheter till deltagande, ansvarsutkrävande och insyn. Det är centralt att vi inte tappar detta viktiga kapacitetsbyggande arbete samtidigt som stävjandet av den regelrätta konflikten pågår. Dagens multifunktionella fredsinsatser måste hantera komplexa mandat och miljöer, vilket ställer krav på god ledarskaps- och samverkansförmåga. För att bidra till att vässa dessa förmågor arrangerade Försvarsmakten och FBA i april 2014 en av världens största civil-militära övningar där 2500 deltagare från 50 länder och ca 90 organisationer samtidigt klev in i den fiktiva konflikthärden Bogaland och övade sina olika roller. Omdömena efter övningen vittnar om att det finns en stark efterfrågan på ett fortsatt och fördjupat övningssamarbete. Vi arbetar nu vidare med att ytterligare utveckla övningskonceptet. Under 2014 fick vi också ett särskilt uppdrag att bidra med underlag till strategierna för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia respektive Demokratiska republiken Kongo (DRK). Underlagen täcker bland annat områden som avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter och åtgärder för att minska sexuellt våld i konflikt, och vi hoppas kunna påbörja arbetet med genomförandet av strategierna under Internt på myndigheten har vi under året påbörjat det viktiga arbetet med att ta fram en ny verksamhetsindelning. Den nya verksamhetsindelningen framgår delvis redan av denna årsredovisning, vilket jag hoppas gör den både tydligare och mer rättvisande! Stockholm den 20 februari 2015 Sven-Eric Söder Generaldirektör 5

6 6

7 1. Introduktion 1.1 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 Folke Bernadotteakademin (FBA) redovisar i denna årsredovisning den verksamhet som myndigheten har bedrivit under I redovisningen analyseras och bedöms myndighetens prestationer utifrån myndighetens förordning med instruktion, regleringsbrevet för 2014 samt övriga styrande dokument. Följande redovisningar har myndigheten lämnat till regeringen i särskild ordning, vilket innebär att de endast kommenteras översiktligt i årsredovisningen: Redovisning av uppdraget att sammanställa en myndighetsgemensam indikatorrapport om genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (Dnr: ), Redovisning av hur Folke Bernadotteakademin under 2014 använt medel till stöd för OSSE (Dnr: ) samt Redovisning av möjligheterna att inom och genom EU stärka implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (Dnr: ). FBA har därutöver samverkat i enlighet med myndighetens instruktion och regeringsbeslutet om myndighetssamverkan inom ramen för rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP) samt, genom ordföranden i Rådet, återrapporterat resultatet av myndigheternas samverkan. Kapitel 1 fungerar som en ram för årsredovisningen genom att översiktligt kommentera de politiska mål som FBA ska bidra till att uppnå samt de prestationsnära och långsiktiga effekter som myndighetens prestationer förväntas kunna leda till. I detta kapitel beskrivs också bakgrunden till och konsekvenserna av att FBA under året inlett utvecklingen av en ny verksamhetsindelning. Efter detta inledande kapitel följer fem kapitel kapitel 2 till 6 som motsvarar myndighetens verksamhetsområden. Dessa områden är genom utvecklingen av en ny verksamhetsindelning delvis nya för i år. Varje kapitel inleds med en sammanfattande bedömning av verksamhetsområdet i sin helhet. Därefter följer en mer fördjupad genomgång av ett urval prestationer. Avslutningsvis i kapitel 7 redovisas utvecklingen avseende myndighetens organisation samt lednings- och verksamhetsstödets resultat, följt av den finansiella redovisningen i kapitel 8. I syfte att ytterligare åskådliggöra myndighetens resultat innehåller årsredovisningen likt föregående år fristående berättelser som exemplifierar effekterna av FBA:s verksamhet och dess betydelse för enskilda skeenden och individer. 1.2 DE POLITISKA MÅL SOM FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN BIDRAR TILL FBA:s verksamhet syftar till att genomföra regeringens politik inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete samt utrikes- och säkerhetspolitik. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens instruktion, som bland annat anger att FBA:s verksamhet ska bidra till att uppnå regeringens biståndspolitiska mål, som en del av Sveriges politik för global utveckling, samt bidra till internationell fred och säkerhet. Under året har regeringens ansträngningar att förtydliga inriktningen och styrningen av det svenska biståndet utmynnat i en biståndspolitisk plattform. Plattformen innehåller sex delmål som tillsammans anger inriktningen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. 7

8 FBA:s verksamhet relaterar framförallt till delmål 5 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld i och med att verksamheten främst riktar sig till konflikt- och postkonfliktländer, i vilka våld och väpnad konflikt utgör ett av de största hindren för utveckling och fattigdomsbekämpning. Enligt den biståndspolitiska plattformen avser regeringen följa upp delmålen med utgångspunkt i uppföljningen av de strategier som formuleras för det internationella utvecklingssamarbetet. FBA har sedan september 2014 ett direkt uppdrag att genomföra Sveriges resultatstrategi för internationell civil krishantering. Denna strategi ska bidra till att uppnå plattformens delmål 1 Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck - samt plattformens delmål 5 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. De säkerhetspolitiska mål som FBA har att förhålla sig till framgår bland annat i Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet respektive regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap stärkt samverkan för ökad säkerhet. 1.3 UTVECKLINGEN AV EN NY VERKSAMHETSINDELNING FÖR FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN FBA har under 2014 inlett arbetet med att utveckla en ny verksamhetsindelning, dvs. en ny struktur för planering och uppföljning av myndighetens verksamhet och ekonomi. Myndighetens verksamhet har utvecklats gradvis i takt med tillkommande uppgifter och ansvarsområden. För att vidmakthålla och utveckla myndighetens interna styrning och kontroll har det funnits ett behov att se över tidigare verksamhetsindelning. Behovet av en översyn har också aktualiserats av att myndigheten fick en ny instruktion som trädde i kraft från och med januari 2014, att myndigheten väntas få fler uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete framöver samt att FBA sedan ett år tillbaka har en ny anslagsstruktur. Att revidera myndighetens verksamhetsindelning är ett långsiktigt arbete som till del får avtryck i föreliggande årsredovisning. Den nya indelning som har tagits fram under 2014 kommer att kvalitetssäkras och fördjupas under 2015 innan den implementeras fullt ut och därmed också får återverkningar i ekonomisystemet inför årsskiftet 2015/2016. Indelningen införlivas således gradvis. Eftersom ekonomisystem och aktivitetsplan fortfarande är uppbyggda enligt tidigare modell har kostnadsredovisningen för vissa prestationer i årsredovisningen för 2014 tagits fram genom delvis manuella handgrepp och personalkostnader bygger på uppskattningar för 2014 års arbete. De prestationer som har valts ut är sådana prestationer som myndigheten bedömer vara särskilt hållbara över tid för att möjliggöra jämförelser. Även om vissa prestationer sammanfaller med tidigare års prestationer utgör 2014 ett mellanår, där det av naturliga skäl inte alltid finns tillräckligt med jämförelsetal. FBA bedömer ändå att myndigheten genom den nya verksamhetsindelningen lagt grunden för en bättre uppföljningsstruktur som skapar kontinuitet i redovisningen framöver. Målbilden är att redovisningen ska täcka helheten av verksamheten, och att de enskilda prestationerna därför ska summera upp till det verksamhetsområde som de ingår i, istället för att som i denna årsredovisning och i enlighet med tidigare instruktioner endast motsvara ett antal utvalda prestationer. I den nya verksamhetsindelningen har verksamhetsområdet Nationell och internationell samverkan och samordning tagits bort. Anledningen är att samverkansdimensionen genomsyrar samtliga verksamhetsområden. FBA samverkar med nationella och internationella aktörer som en metod för att effektivisera, kvalitetssäkra och uppnå ett så gott resultat som möjligt. 1 I den nya verksamhetsindelningen har myndigheten också valt att lyfta fram ett nytt verksamhetsområde med namnet 1 Samverkan återspeglas också som ett kunskapsområde i myndighetens verksamhetsindelning eftersom samverkan är en viktig funktion i fredsinsatser. 8

9 Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet. Denna verksamhet innefattar långsiktig bilateral kapacitetsutveckling som genomförs i fält till stöd för konflikt- och postkonfliktländer. Kvar sedan tidigare finns också, om än med vissa marginella rubrikmässiga justeringar, verksamhetsområdena Personalförsörjning till internationella insatser, Utbildning, samträning och övning, Forskning, policy- och metodutveckling samt Stöd till civilsamhället. I nivån under verksamhetsområdena fångas olika perspektiv beroende på verksamhetens natur och den styrning som regeringen utövar; nämligen samarbetsaktör, kunskapsområde respektive geografi. Det är på denna nivå som myndighetens prestationer återfinns. Personalförsörjning till internationella insatster Utbildning, samträning och övning Forskning, policy- och metodutveckling Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Samarbetsaktör Kunskapsområde Geografi Figur 1 illustrerar FBA:s fem verksamhetsområden samt de tvärsgående perspektiv som fångar myndighetens prestationer. FBA:s prestationer består inom verksamhetsområdena Utbildning, samträning och övning respektive Forskning, policy- och metodutveckling av verksamhet inom olika kunskapsområden (till exempel Säkerhetssektorreform, Rättsstatsuppbyggnad och Multifunktionell ledning och samverkan). Inom ramen för Personalförsörjning till internationella insatser består myndighetens prestationer av personalbidrag till de samarbetsaktörer som FBA stödjer (till exempel EU, FN och OSSE). Det är också den indelningsgrund som regeringen styr myndigheten mot avseende personalförsörjning till internationella insatser. Verksamhetsområdet Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet redovisas utifrån ett geografiskt perspektiv, mot bakgrund av att regeringen i stor utsträckning styr och följer upp denna verksamhet genom geografiska strategier för utvecklingssamarbetet. Vidare redovisas verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället utifrån de två kunskapsområden som bäst speglar FBA:s medelstilldelning; Kvinnor, fred och säkerhet för de medel som avser stöd till implementeringen av FN:s resolution 1325, respektive Konfliktförebyggande och konfliktlösning för de medel som avser stöd inom ramen för den så kallade Fredsmiljonen. Myndighetens prestationer redovisas kostnadsmässigt i denna årsredovisning uppdelat i förvaltningskostnader respektive verksamhetskostnader. Förvaltningskostnaderna omfattar kostnader för FBA:s egen personal samt indirekta kostnader för myndighetens ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar, lednings- och verksamhetsstöd med mera, beräknade genom en schablonfördelning med 12 % om inte annat anges. Verksamhetskostnaderna omfattar direkta kostnader för den verksamhet som myndigheten bedriver; till exempel löner och omkostnader för de experter som FBA sekunderar till olika internationella organisationer, ekonomiska bidrag som myndigheten delar ut till civilsamhället och forskare samt andra kostnader, till exempel resekostnader och konsultkostnader, som uppstår i direkt anslutning till genomförandet av FBA:s verksamhet. 9

10 1.4 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PRESTATIONSNÄRA RESPEKTIVE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER FBA:s verksamhetsindelning åskådliggör myndighetens prestationer, och dessa får ofta såväl prestationsnära som långsiktiga effekter. FBA har i denna årsredovisning fokuserat på att utveckla resultatredovisningen avseende de prestationsnära effekterna, dvs. de effekter som kan härledas direkt till någon av myndighetens aktiviteter. Det kan till exempel handla om att enskilda individers kompetens eller internationella organisationers kapacitet höjs genom FBA:s utbildningar respektive personalbidrag eller att det internationella samfundet får ökad kunskap genom FBA:s forskning, policy- och metodutveckling. De långsiktiga effekter som FBA:s prestationer förväntas leda till är till exempel konfliktförebyggande och konfliktlösning, säkerhetssektorreform och rättsstatsuppbyggnad. Detta är områden som också illustreras av flera av de kunskapsområden som myndigheten verkar inom (namnen på kunskapsområdena sammanfaller således med möjliga effekter). De långsiktiga effekterna kan redovisas först på sikt efter att aggregerade utvärderingar gjorts för olika delar av verksamheten. Detta är något som myndigheten strävar mot att vidareutveckla inom ramen för arbetet med att förbättra resultatredovisningen. FBA har som ett led i detta, genom sekretariatet för The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), arbetat med att ta fram rekommendationer för Impact Evaluation and Assessment av FN:s fredsinsatser. Gruppen har samlat goda exempel på metoder, verktyg, erfarenheter och lärdomar avseende resultatbedömning av fredsinsatser som har presenterats som en del av en rapport för FN:s generalsekreterare i januari FBA har på temat resultatbedömning även inlett ett samarbete med Världsbanken om mätbarheten av insatser i kris- och konfliktmiljöer. Tillsammans med Världsbanken kommer FBA och andra projektpartners att medverka till en inventering av god praxis inom utvärdering, kortare forskningsrapporter, praktiska instruktioner samt s.k. kunskapsdokument för praktiker. 1.5 EN ÖVERSIKT AV FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS VERKSAMHETSOMRÅDEN FBA beskriver sin uppdrags- och verksamhetslogik i form av ett symboliskt hjul i vilket myndighetens verksamhetsområden är ömsesidigt förstärkande. Den ordning som myndigheten i denna årsredovisning valt att redovisa de fem verksamhetsområdena i är också den ordningsföljd som får hjulet att snurra. Hjulet förklarar därmed kopplingen mellan dem. FBA bidrar med personal till internationella insatser. En förutsättning för att kunna sända ut personal är att de får genomgå utbildning och delta i övningar som förbereder dem för uppdraget. Utbildningar och övningar baseras dels på erfarenheter från tidigare utsänd personal, dels på myndighetens forskning, policyoch metodutveckling inom respektive kunskapsområde. Myndighetens samlade erfarenheter och verktyg bidrar vidare till ett kvalitetssäkrat bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet samt en förmåga att förvalta stöd till civilsamhället inom ramen för Fredsmiljonen samt genomförandet av FN:s resolution Diagrammet nedan visar myndighetens totala kostnader och transfereringar enligt den nya verksamhetsindelningen. Personalförsörjning till internationella insatser utgör den största delen av myndighetens omsättning. Det nya verksamhetsområdet, Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet, som tillkommit under året utgör en relativt liten andel av myndighetens totala omsättning för Merparten av myndighetens transfereringar ingår i verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället, inom ramen för Fredsmiljonen och projektmedel för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. En mindre andel utgörs av bidrag till FBA:s forskararbetsgrupper, vilket ingår i verksamhetsområdet Forskning, policy- och metodutveckling. 10

11 Total omsättning fördelat per verksamhetsområde Personalförsörjning till internationella insatser Utbildning, samträning och övning Forskning, policy- och metodutveckling Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet Stöd till civilsamhället Diagram 1 visar FBA:s totala omsättning för 2014 som uppgår till tkr, varav transfereringar tkr. 11

12 12

13 2. Personalförsörjning till internationella insatser 2.1 INLEDNING Folke Bernadotteakademin (FBA) ska i enlighet med myndighetens instruktion rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal som ställs till förfogande för internationella insatser. Vidare har myndigheten sedan i september 2014 tillsammans med fem andra myndigheter i uppdrag att genomföra Resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP). Enligt både nämnda resultatstrategi och FBA:s regleringsbrev för 2014 ska myndigheten genom sitt personalbidrag bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser. Sådana insatser syftar, i enlighet med gällande svenska politiska målsättningar, ytterst till att skapa förutsättningar för människor i konflikt- och postkonfliktsituationer att leva i frihet, säkerhet och rättvisa och knyter därmed an till delmålen i den biståndspolitiska plattformen. FBA kommer årligen att rapportera myndighetens bidrag till de förväntade resultaten i enlighet med regeringens riktlinjer med start I denna årsredovisning redovisas därför endast resultaten kopplade till strategin översiktligt. Under 2014 har FBA fortsatt att ställa experter till förfogande till internationella freds- och krishanteringsinsatser samt till så kallade enskilda insatser. Myndighetens personalbidrag utgör en betydande del av det totala civila svenska bidraget. Det totala svenska personalbidraget i form av antalet årsarbetskrafter har reducerats något under 2014, medan FBA:s bidrag har vidmakthållits. Som framgår av tabellen nedan har antalet nomineringar från FBA minskat i förhållande till 2013, men både antalet antagna och andelen antagna av de som nominerats har ökat. Anledningen till minskningen av antalet nominerade är den kraftsamling som gjordes under året för att sända ut personal till Ukraina. Detta innebar att färre nomineringar genomfördes till övriga insatser, vilket beskrivs närmare längre fram i detta kapitel där antal nomineringar per organisation redovisas. Myndighetens personalbidrag till internationella insatser kan även räknas i antalet befintliga kontrakt som skrivs under ett år. Antal kontrakt anger således nya rekryteringar såväl som tjänster som pågått sedan föregående år. Vissa av de tjänster som pågått sedan föregående år avslutades under året medan andra fortsatte under hela Myndighetens totala volym av sekunderad personal under ett år är därmed avsevärt mycket större än antalet årsarbetskrafter (som anger ett genomsnitt). 2 2 Detta beror på att nya kontrakt skrivs under hela året. De kontrakt som t.ex. skrevs i december har en begränsad inverkan på årsarbetskraftssiffran även om rekryteringen gjordes under

14 Antal nominerade Antal antagna Andel antagna av de nominerade 37 % 29 % 26 % Antal årsarbetskrafter (genomsnitt) Antal kontrakt Tabell 1 visar antalet nominerade, antagna, andel antagna av de nominerade, antal årsarbetskrafter samt antal kontrakt per år. Som ett led i implementeringen av myndighetens nya verksamhetsindelning fördelas antalet tjänster under 2014 även i nedan tabell per kunskapsområde. Syftet med denna kategorisering är att ge en översikt över vilken typ av tjänster som myndigheten bidrar med. De flesta tjänster tillhör de kunskapsområden som myndigheten även bedriver utbildningar, policystöd och bilateralt utvecklingssamarbete inom, medan kategorin Övriga sekunderingar främst indikerar tjänster som faller utanför FBA:s kunskapsområden, som exempelvis en cyberexpert och en vattenexpert. Antalet tjänster inom kunskapsområdet Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter är noll och skälet till detta är att FN, EU och OSSE i hög grad internrekryterar personal inom detta område som FBA ofta utbildar. Kunskapsområde Antal sekunderingar 2014 Multifunktionell ledning och samverkan 28 Observation och politisk rådgivning 60 Konfliktförebyggande och konfliktlösning 4 Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter 0 Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s resolution 1325) 3 Rättsstatsuppbyggnad 15 Säkerhetssektorreform 2 Säkerhet i fält 3 Övriga sekunderingar 6 Tabell 2 redovisar antal tjänster per kunskapsområde under Jämförande statistik mellan åren finns inte att tillgå då indelningen per kunskapsområde är ny. 3 Det är ibland oklart hur mycket det faktiska arbetet som en person utför överensstämmer med den arbetsbeskrivning som FBA fått ta del av. Personalen arbetar dessutom oftast inom flera olika kunskapsområden inom insatsen. För att kunna illustrera vad merparten av en sekunderad tjänst faller inom har myndigheten gjort en kvalificerad bedömning baserat på kända värden. 14

15 Det kan utifrån tabellen konstateras att majoriteten av de personer som FBA sekunderar arbetar inom kunskapsområdet Observation och politisk rådgivning. Denna kategori är relativt homogen och utgör nästan 50 procent av myndighetens totala antal kontrakteringar. Kategorin består av tre olika typer av tjänster: observatörer, rapportörer och politiska rådgivare. I enlighet med Resultatstrategin för internationell civil krishantering ska myndigheten prioritera personal till chefspositioner, kärnfunktioner, utbildningsprogram och andra centrala tjänster. Då myndigheten bidrar med en stor andel observatörer till de tre insatser 4 som har detta som sitt specifika mandat tolkas dessa som kärnfunktioner eller andra centrala tjänster. Politiska rådgivare bedöms vara tjänster som relativt direkt kan påverka insatsens inriktning och är därför också centrala. Det näst största antalet tjänster (kontrakt) faller inom kunskapsområdet Multifunktionell ledning och samverkan. Dessa tjänster bidrar på olika sätt till insatsens ledning. Det kan vara tjänster som är av analytisk karaktär och förser insatsledningen med underlag för hur insatsen utvecklas och hur den bör planeras för att få större genomslagskraft. Det kan även vara tjänster som är i direkt ledande ställning, dvs. chefstjänster. Denna kategori innefattar även sekunderingar till de högkvarter som arbetar med planering och utvärdering av insatserna. Vid sidan av att själv förse insatser med personalbidrag inom myndighetens kunskapsområden har FBA vissa sammanhållande uppgifter i relation till övriga svenska utsändande myndigheter. FBA har under 2014 fortsatt haft en koordinerande roll i relation till EU när mer än en myndighet berörs. Kommunikation med högkvarteret i Bryssel och insatserna i fält har i sådana situationer ofta skett genom FBA, framförallt när det gäller nomineringar, antagningar, avslag samt generell kommunikation kring det svenska personalbidraget. FBA har också under 2014 fortsatt att upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet bidrar med till internationella insatser i form av en översiktlig karta. Kartan illustrerar de utsändas placering i världen samt deras befattningar och könsfördelning samt anger statistik över det totala bidraget. Under 2014 har myndigheten rapporterat statistik till regeringen nio gånger. Antalet rapporteringstillfällen har minskat med en rapport i förhållande till Sammantaget har FBA:s sammanhållande roll bidragit till att skapa en större tydlighet för externa parter samt underlättat regeringens samlade styrning av den civila krishanteringen. 2.2 KOSTNADSREDOVISNING PERSONALFÖRSÖRJNING TILL INTERNATIONELLA INSATSER Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att kostnaderna har minskat i jämförelse med de senaste två åren. Detta beror bland annat på att den relativt kostsamma svenska insatsen Transition Support Team (TST) i Afghanistan lades ner i juni 2014, men också att personalförsörjningen var något underdimensionerad personellt, vilket inte är hållbart i längden Kostnader totalt (tkr) Intäkter av anslag (tkr) Övrigt (tkr) Tabell 3 visar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser. 4 TIPH, EUMM Georgien och OSSE:s observatörsinsats i Ukraina 15

16 I resterande delar av detta kapitel följer en mer djupgående redovisning av resultatet av FBA:s personalförsörjning till internationella insatser under För tydlighetens skull delas redovisningen upp i två avsnitt; ett som avser utvecklingen av FBA:s personalförsörjningsförmåga samt ett som avser själva personalbidraget. Det senare redovisas uppdelat per samarbetsaktör, vilket motsvarar de prestationer med tillhörande kostnadsredovisningstabell som myndigheten har valt att redovisa i detta verksamhetsområde. Avslutningsvis följer exempel på personalbidrag till insatser i två länder: Ukraina och Palestina. 2.3 UTVECKLING AV FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PERSONALFÖRSÖRJNINGSFÖRMÅGA Förmågan att personalförsörja internationella freds- och krishanteringsinsatser förutsätter riktlinjer, rutiner och kompetens inom verksamhetsområdet. Dessa delar måste kontinuerligt vidareutvecklas för att säkerställa att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Under 2013 arbetade FBA med att vidareutveckla förutsättningarna för rekryteringen bland annat genom en översyn av den sekunderade personalens villkor. Detta arbete har slutförts under 2014 och resulterat i nya riktlinjer kring lönesättning samt nya riktlinjer för medföljande, bostad och flyttvillkor. Dessa riktlinjer ska bidra till en mer enhetlig hantering och ett mer transparent rekryteringsförfarande. Implementeringen av ett nytt rekryteringssystem påbörjades under 2013 och togs i bruk vid årsskiftet. Systemet har sedan dess gett positiva återverkningar under FBA har i samband med implementeringen justerat kriterierna för vilka som ingår i myndighetens resursbas. En tidsgräns har satts upp för hur länge en kandidat kan anses vara kvalitetssäkrad och därmed inte behöva genomgå samma gedigna rekryteringsprocess vid kommande ansökningstillfällen. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska bidra till att resursbasen blir än mer relevant för kommande rekryteringar. För att bidra till att det samlade svenska personalbidraget får största möjliga genomslag har FBA vidare bistått andra myndigheter med stöd och råd avseende rekryteringshantverket. Frågor som andra myndigheter har lyft med FBA är till exempel personalhantering och anställningsvillkor. 2.4 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS PERSONALBIDRAG De insatser som myndigheten sekunderar personal till ingår i en internationell kontext. Det är medlemsstaterna i en organisation som gemensamt beslutar om mandaten för varje insats och dessa grundar sig på politiska, ekonomiska och operativa överväganden. Insatserna består vidare av personal från flera medlemsstater och det är därför omöjligt att isolera hur just de sekunderingar som FBA bidrar med har påverkat insatsens genomförande och resultat. Fler kvalitativa personalbidrag får dock sannolikt störst effekt. Mot bakgrund av detta redovisas nedan FBA:s personalbidrag både utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv Antal nomineringar och sekunderingar personalbidragens kvantitet 2014 har, som tidigare nämnts, präglats av ett antal nya insatser i Ukraina. Detta har ställt höga krav på vilken personal som ska rekryteras, både vad avser erfarenheter och språkkunskaper. Samtidigt har säkerheten försämrats och utvecklingen varit orolig i flera av de länder och regioner där myndighetens personal verkar. Som framgår av tabellen nedan har myndigheten nominerat avsevärt färre antal personer till EU:s insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) under 2014 jämfört med tidigare år. 5 Detta kan förklaras av att fokus för myndighetens sammantagna 5 Med ett nytt rekryteringssystem och en ny verksamhetsindelning väljer myndigheten att i år revidera brytdatumet för statistiken, vilket medför att siffrorna inte är helt jämförbara över tid. Tidigare baserade sig statistiken på när den antagna personen påbörjade sitt uppdrag i fält, dvs. när den börjar generera de stora kostnaderna kopplat till anslaget för insatsen. Istället baseras statistiken nu på när besked om antagning kommer. Därmed blir statistiken mer rättvisande. Den nya brytpunkten innebär att det kan finnas viss eftersläpning för den statistik som redovisas 2014, då även antagna som myndigheten fått besked om 2013, men först utstationerat 2014 räknas. Till följd av bristande överföring av systemdata har myndigheten inte haft möjlighet att revidera nämnda statistik bakåt i tiden. 16

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fred och säkerhet för utveckling

Fred och säkerhet för utveckling Fred och säkerhet för utveckling POLICY FÖR SÄKERHET OCH UTVECKLING I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer