Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform"

Transkript

1 Folke Bernadotteakademins remissvar avseende Regeringens Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Folke Bernadotteakademin (FBA) välkomnar regeringens ansträngning att förtydliga inriktningen och styrningen av det svenska biståndet genom den biståndspolitiska plattformen (hädanefter kallad plattformen). I sina synpunkter på plattformens innehåll vill FBA särskilt lyfta fram vikten av att tydliggöra att det allmänt vedertagna och internationellt accepterade sambandet mellan fred, säkerhet och utveckling bör utgöra den grundläggande utgångspunkten i svenskt bistånd. Konflikt- och postkonfliktländerna är idag längst ifrån att nå millennieutvecklingsmålen, och mellan 1 1,5 miljarder människor är dubbelt drabbade av de två största hindren till en förbättrad levnadssituation eftersom de lever i fattigdom i länder som präglas av våld och väpnad konflikt. FBA har därför inkluderat en rad rekommendationer som förtydligar Sveriges viktiga stöd till konflikt- och postkonfliktländer. Myndigheten menar bl.a. att plattformen bör lyfta fram våld och väpnad konflikt som det enskilt största hindret för fattigdomsbekämpning och utveckling, och att Sveriges starka ställning inom det internationella biståndet till fred, säkerhet och utveckling motiverar att Sverige har en hög ambitionsnivå i sina biståndsinsatser på området. FBA:s övriga rekommendationer gäller i huvudsak följande förtydliganden och förändringar i plattformens innehåll: Förtydliga att svenskt bistånd bör stödja reformarbetet för att omsätta rättsstatens principer i stöd till polis, domstol, förvaltning, och konstitutionella reformer och betona rättstatens roll i att säkerställa att rättigheter efterlevs. Förtydliga att Regeringens handlingsplan för 1325/1820 är en central del av implementeringen av biståndspolitiken i konflikt- och postkonfliktländer och ska beaktas i alla frågor som rör fred och säkerhet. Stärka deltagandeaspekten av kvinnors roll som aktörer i genomförandet av svenskt bistånd. Inkludera svenskt stöd till Early Warning system och beredskap att bidra till fredlig konfliktlösning genom Good Offices kapacitet. Tydligt framhålla en hög ambitionsnivå gällande Sveriges personalbidrag till internationella fredsfrämjande insatser. Betona att konfliktkänslighetsanalys utgör en central princip i svenskt bistånd och bör vara vägledande i insatser inom alla plattformens delmål. Ytterligare förtydliga att svenskt bistånd ska ge långsiktigt bilateralt stöd till postkonfliktländer. Lyfta fram ökade skillnader i inkomst- och resursfördelning som en grogrund för väpnat våld i konflikt- och postkonfliktssituationer. Folke Bernadotteakademins rekommendationer 1

2 3.2.2 Rättighetsperspektivet för ett bistånd som utgår från de mänskliga rättigheterna FBA välkomnar att plattformen genomgående betonar vikten av att de mänskliga rättigheterna efterföljs och att rättighetsperspektivet ges en central roll i svenskt bistånd. För att öka tydligheten i hur svenskt bistånd ska bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna rekommenderar FBA att avsnittet kompletteras med ett förtydligande om rättstatens nyckelroll i att omsätta rättighetsperspektivet till ett systematiskt och praktiskt genomförande. FBA anser att plattformen här bör spegla internationell praxis och ledande forskning genom att förtydliga att svenskt bistånd ska stödja reformarbetet för att omsätta rättsstatens principer (legalitet, rättssäkerhet m.m.) i stöd genom utbildning och rådgivning till domstolar, polis, och förvaltning. Sverige bör även ge stöd till genomförandet av konstitutionella reformer och till säkerhetssektorreform, särskilt i konflikt- och postkonfliktländer. Ett rättsäkert system är nödvändigt för att säkerställa att rättigheter efterlevs på ett systematiskt sätt, och att stärka rättsstaten bör därmed också vara grundläggande för att det svenska biståndet ska bidra till att skapa möjligheter för människan att stärka makten över sitt eget liv En tydlig målhierarki för det svenska biståndet Finns det något särskilt skäl till att regleringsbrev och förordningar inte har inkluderats i den överskådliga och informativa figuren om det svenska biståndets målhierarki? I inledningen av plattformen sägs att styrningen av biståndet sker genom biståndets styrdokument, såsom resultatstrategier, regleringsbrev och förordningar. Även i regleringsbrev och förordningar anges ju mål för biståndsverksamheten Motiv för val av delmål FBA välkomnar att kvinnor och flickor identifieras som en huvudmålgrupp för det svenska biståndet, och att jämställdhet är ett av biståndets viktigaste fokusområden. Myndigheten anser också att det är mycket positivt att plattformen genomgående skriver ut kvinnor och män och att kvinnor specifikt identifieras i dokumentet, istället för att t.ex. hänvisa till civila aktörer. FBA upplever det också som positivt att relationen mellan olika styrdokument och angreppssätt klargörs. Dock saknas ett klargörande av relationen mellan det styrdokument som ger riktning angående myndigheternas arbete med resolution 1325 och 1820 dvs. Regeringens handlingsplan för perioden för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (hädanefter kallad Regeringens handlingsplan för 1325/1820) och den biståndspolitiska plattformen. Denna otydlighet ger oklara prioriteringar och riskerar att minska effektiviteten. FBA föreslår därför att regeringen i inledningen förtydligar att Regeringens handlingsplan för 1325/1820 är en central del av implementeringen av biståndspolitik i konflikt- och postkonfliktländer och ska beaktas i alla frågor som rör fred och säkerhet. Myndigheterna har tydliga uppdrag i Regeringens handlingsplan för 1325/1820 och det är därför viktigt att dessa är 1 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid. 12 2

3 synkroniserade med riktningen för den biståndspolitiska plattformen för att den totala implementeringen ska resultera i effektiva resultat. 5.1 Delmål 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck FBA rekommenderar att kvinnors roll som aktörer tydliggörs ytterligare under hela detta avsnitt, genom att särskilt förtydliga och utveckla formuleringar om kvinnoorganisationers roll under avsnitt Kvinnoorganisationerna utgör ofta en stark röst i arbete med samhällsförändring för att stärka kvinnors deltagande och öka mänskliga rättigheter, inte minst i postkonfliktsituationer. Vikten av stöd till deras arbete bör specificeras ytterligare i texten. FBA är positiv till att jämställdhet finns identifierat som ett särskilt mål samtidigt som jämställdhet också är tydligt och explicit formulerat genomgående under de andra målen. Det finns behov av både särskilda insatser och ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering annars tenderar jämställdhet och kvinnors deltagande att få en undanskymd plats i den generella implementeringen. FBA är också positiv till att plattformen slår fast att jämställdhetsarbetet ska inkludera män och pojkar Stärkta demokratiska processer och institutioner samt ökad respekt för rättsstatens principer FBA är mycket positiv till att regeringen har valt att lyfta fram vikten av en stark och väl fungerande förvaltning 2 som en central del i att den enskilde ska kunna hävda sina rättigheter. Plattformen speglar här myndighetens erfarenheter från att arbeta med policy- och metodutveckling för att stärka rättsstatligheten i offentlig förvaltning i konflikt- och postkonfliktländer. En rättsäker offentlig förvaltning är en förutsättning för medborgarnas förtroende för staten, och FBA:s erfarenheter visar att arbetet för att stärka den offentliga förvaltningen är en vital del av fredsoch statsbyggandeprocesser efter konflikter Stärkt tillgång till fria och oberoende nya och traditionella medier FBA föreslår att skrivningen om vikten av att kvinnor och flickors tillgång till medier och kultur lyfts till inledningen av avsnittet för att på så vis förtydliga att den utgör en generell inriktning för svenskt bistånds bidrag till att stärka tillgången till fria och oberoende nya och traditionella medier. Alternativt bör skrivningen utvecklas för att förtydliga mer specifikt vad som avses med att stärka kvinnors och flickors tillgång till medier och kultur Fler och bättre jobb FBA anser att skrivningen om att främja hållbart företagande bör förtydligas genom att lägga till att hållbart företagande tar hänsyn till arbetsförhållanden och miljöpåverkan. 2 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid. 20 3

4 5.2.4 Friare handel FBA välkomnar att plattformen slår fast att Sverige ska bedriva den typen av handelstekniskt bistånd som anges i avsnittet. Utveckling och tillväxt, inte minst i världens fattigaste länder, bygger på att landet integreras i det internationella världshandelssystemet. Om ett land står utanför den internationella marknaden är det stor risk att tillväxten avstannar och fattigdomen ökar. Sambandet mellan utveckling och säkerhet är allmänt vedertaget och internationellt accepterat, och således utgör en bristande eller begränsad tillgång till den internationella marknaden i förlängningen en grogrund för konflikt. FBA menar därför att regeringen i avsnittet bör förtydliga att handelstekniskt bistånd har en konfliktförebyggande och konfliktlösande funktion i fattiga och ofria länder Stärkt kapacitet att hantera de möjligheter och utmaningar som migration och rörlighet medför FBA anser att avsnittet bör kompletteras med ett tillägg som särskilt lyfter fram diasporagruppers viktiga roll som stöd till konfliktdrabbade länder och i återuppbyggnaden av länder efter konflikt. Diasporagrupper kan bl.a. återföra viktig kunskap och kompetens till länder där kunskapsutvecklingen har begränsats av konflikt (bristande tillgång och kvalitet i skolor och högre utbildning), och bidra till det konfliktdrabbade landets ekonomi genom remitteringar. Erfarenheter hos individer och grupper ur diasporan bör också kunna tas tillvara i planering och genomförande av svenska biståndsinsatser, när så är möjligt. Denna viktiga roll bör tydliggöras i plattformen i avsnitt Stärkt kapacitet att hantera de möjligheter och utmaningar som migration och rörlighet medför, 6.5 Svenskt bistånd ska söka ny kunskap och samverka med andra aktörer, eller delmål 5 - Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. FBA välkomnar att plattformen identifierar att migration kan stärka kvinnors egenmakt, och bidra till ökade ekonomiska möjligheter och möjligheter till utbildning. FBA menar samtidigt att det är viktigt att beakta de potentiella utmaningar som finns i form av negativa effekter av migration, som t.ex. risk för trafficking vid försök till migration och utsatthet under omständigheter där den anställde har mycket begränsat skydd för sina rättigheter i det land där hon arbetar. FBA anser därför att plattformen bör kompletteras med en skrivning om att det svenska biståndet även kan behöva användas för att hantera de negativa effekterna av migration. 5.5 Delmål 5: Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld FBA välkomnar att plattformen slår fast att svenskt bistånd ska stödja insatser som spänner över hela konfliktcykeln. Sverige har en lång tradition av biståndsinsatser för att främja fred, säkerhet och utveckling, och svenska biståndsaktörer besitter gemensamt den kunskap och de resurser som krävs för att bidra till att förebygga konflikter, att konflikter hanteras på ett fredligt sätt, att förhindra att konflikter återuppstår, och att bidra till freds- och statsbyggande och försoning. FBA vill särskilt betona att Sveriges engagemang och kompetens på området har lett till att Sverige har en stark ställning inom det internationella biståndet till fred, säkerhet och utveckling, och myndigheten rekommenderar därför att plattformen bör 4

5 inkludera en skrivning som lyfter fram Sveriges starka ställning. Mot bakgrund av detta anser FBA också att Sveriges ambition under delmål 5 bör ligga på samma nivå som regeringens ambition under delmål 6 (se t.ex. avsnitt där plattformen betonar Sveriges särställning inom det internationella humanitära biståndet 3 ). För att tydliggöra detta menar FBA att plattformen, utöver att inkludera ovan nämnda skrivning som lyfter fram Sveriges starka ställning inom det internationella biståndet till fred, säkerhet och utveckling, bör kompletteras med ytterligare ett resultat under delmål 5. I linje med ambitionsnivån under delmål 6 föreslås det nya resultatet lyda: Ett starkt och samordnat internationellt system för fred, säkerhet och utveckling. Under det nya resultatet bör regeringen lyfta fram att Sverige genom sin starka och trovärdiga ställning har goda förutsättningar att bl.a. påverka biståndets inriktning i det multilaterala systemet, och att verka för stärkt samordning av internationellt arbete för främjandet av fred, säkerhet och utveckling. Som ett ytterligare led i att stärka Sveriges ambitionsnivå under delmål 5 anser FBA även att det allmänt vedertagna och internationellt accepterade sambandet mellan fred, säkerhet och utveckling tydligt kan lyftas fram som en av de grundläggande utgångspunkterna för svenskt bistånd. Konflikt- och postkonfliktländerna är idag längst ifrån att nå millennieutvecklingsmålen 4, och Världsbanken har slagit fast att en konflikt i genomsnitt kostar ett utvecklingsland 30 år av ekonomisk tillväxt. 5 Mellan 1 1,5 miljarder människor är dubbelt drabbade av de två största hindren till en förbättrad levnadssituation eftersom de lever i fattigdom i länder som präglas av våld och väpnad konflikt. FBA menar att det därför är viktigt att ännu tydligare lyfta fram konflikter som det enskilt största hindret för fattigdomsbekämpning och utveckling, och att plattformen bör inkludera en sådan skrivning. T.ex. Våld och väpnad konflikt är idag det enskilt största hindret för fattigdomsbekämpning. Det är i huvudsak de länder som befinner sig i konflikt- och postkonfliktsituationer som är minst utvecklade, mest fattiga, och mest sårbara. Under avsnittet som berör vanliga orsaker till konflikt anser myndigheten att det är viktigt att komplettera meningen med rena maktkamper och intressekonflikter mellan olika samhällseliter och befolkningsgrupper. FBA välkomnar att målet om säkerhet ska beakta genusspecifika skillnader. Gällande kvinnors roll i fred, säkerhet och utveckling rekommenderar dock FBA att det svenska biståndets insatser för att stärka efterlevnaden av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 och 1820 omnämns redan i inledningen av avsnittet som behandlar delmål 5 för att stärka deltagandeaspekten av kvinnors roll. I enlighet med målen för Regeringens handlingsplan för 1325/1820 bör deltagandeaspekten betona att skyddet av kvinnor och flickor i konfliktsituationer ska stärkas och baseras på ett analysarbete där kvinnor aktivt deltar, samt att kvinnor i konfliktområden ska delta fullt ut och på lika villkor som män på alla 3 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid The Millennium Development Goals Report United Nations 5 World Development Report 2011, The World Bank 5

6 nivåer i mekanismer och institutioner för konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande, humanitära insatser och andra insatser under en postkonfliktfas. 6 FBA menar också att plattformen bör lyfta fram det internationella samfundets ansträngningar och förmåga att förebygga, minska och hantera konflikter på fredligt sätt, och anser därför att plattformens bör inkludera detta synsätt. T.ex. Sveriges bistånd ska därför bidra till samhällens, människors och det internationella samfundets ansträngningar och förmåga att förebygga, minska och hantera konflikter på fredligt sätt Minskad sårbarhet för konflikt och återfall i konflikt. FBA instämmer i vikten av att arbeta situationsanpassat med konfliktorsaker, och att arbetet vägleds av en konfliktanalys som uppdateras kontinuerligt. FBA vill samtidigt påpeka att konfliktanalysen bör inkludera ett genusperspektiv, och att plattformen därför inkluderar detta i skrivelsen. T.ex. "...den underbyggande konfliktanalysen uppdateras kontinuerligt och innehåller genomgående ett explicit genusperspektiv. Att genusaspekter finns med från början av en analys är centralt för att man ska kunna fatta rätt beslut och sedan kunna arbeta strategiskt och effektivt med jämställdhet och kvinnors deltagande. Myndigheten vill även lyfta fram att Sverige, genom FBA och andra aktörer, har goda förutsättningar för att i större utsträckning bidra till utförandet av de konfliktanalyser som ligger till grund för biståndsinsatser i konfliktområden. FBA menar att Sverige har både god kompetens samt breda nätverk som möjliggör samverkan med ledande internationella aktörer, vilket är två grundförutsättningar för holistiska konfliktanalyser av god kvalitet, och myndigheten anser därför att plattformen bör inkludera en skrivning som lyfter fram att Sverige i större utsträckning ska bidra till konfliktanalyser. Under denna rubrik rekommenderar FBA även att regeringen tydliggör innebörden i att särskilt fokus ska läggas vid kvinnors aktiva deltagande i alla faser av konfliktcykeln 7 och utvecklar skrivningarna om vad detta kan innebära. Detta tydliggörande bör även kopplas till Regeringens handlingsplan för 1325/1820 eftersom delmål 3 i handlingsplanen innehåller uppdrag till myndigheterna att arbeta med kvinnors deltagande i arbetet med att minska sårbarheten och risken för återfall i konflikt. Mot bakgrund av våld och väpnade konflikters förödande inverkan på ett lands utveckling anser FBA att regeringen också bör lyfta fram vikten av att stödja utvecklingen av så kallade Early Warning -system, eftersom de har en viktig roll i ett långsiktigt perspektiv på konfliktförebyggande. Om spänningar upptäcks tidigt, och gärna innan de övergår i våldsanvändning, har konflikthanteringsinsatser bättre förutsättningar att lyckas. FBA anser därför att plattformen, likt regeringens policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 8, bör inkludera svenskt stöd till Early Warning -system, både i länder och samhällen där det finns en 6 Regeringens handlingsplan för perioden för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet. 7 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid Fred och säkerhet för utveckling Policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete. Sid. 16 6

7 grogrund för framtida konflikter och inom internationella organisationer som FN och EU. Myndigheten vill här också särskilt betona vikten av att ett svenskt stöd till Early Warning -system kopplas till utvecklingen av strukturer som ger länder och organisationer möjlighet att svara på varningssignaler och omsätta informationen i praktiskt handlande som motverkar eskalerandet av konflikten. Vidare menar FBA att plattformen även bör lyfta fram Sveriges, inklusive myndigheters och andra aktörers möjligheter, att erbjuda en neutral plats för samtal mellan parter som söker en fredlig lösning på en konflikt, så kallade Good Offices. FBA instämmer i plattformens förslag att Sverige ska stödja en inkluderande dialog om konfliktförebyggande, andra former av fredlig konflikthantering, förtroendeskapande och försoning 9. Myndigheten föreslår här att Sveriges stöd bör omfatta dialog med, och kapacitetsutveckling av individer, aktörer och institutioner som är delaktiga i politiska och i samhälleliga processer. För att nå målsättningen om att inkludera alla berörda aktörer, och för att möjliggöra ett brett deltagande från civilsamhället, är det viktigt att Sveriges stöd sätts i ett bredare perspektiv och även innefattar individer och aktörer som är involverade i olika typer av samhälleliga processer som kan påverka konfliktsituationer. Att Sveriges stöd bör omfatta dialog med individer, aktörer och institutioner är också ett viktigt förtydligande eftersom det även inkluderar möjligheten att föra ett resonemang med motparten om de viktiga värderingar och förhållningsätt som ligger till grund för konfliktförebyggande arbete och fredlig konflikthantering. FBA välkomnar även att regeringen lyfter fram vikten av Sveriges personalbidrag till civila konfliktförebyggande och krishanteringsinsatser. I takt med att konflikters karaktär förändras blir civil krishantering alltmer nödvändig och komplex, och FBA anser därför att regeringen tydligt bör framhålla en hög ambitionsnivå gällande Sveriges personalbidrag till internationella insatser. Civila insatser och den civila dimensionen i multifunktionella operationer har viktiga komparativa fördelar, och främjar dessutom samverkan mellan myndigheter inom biståndsförvaltningen. För att nå den tydlighet som FBA anser att regeringen bör eftersträva och för att tydligare ange en målsättning på området (den nuvarande skrivningen är mer av ett konstaterande) rekommenderar myndigheten därför att följande skrivning inkluderas i plattformen: Sverige ska aktivt bidra till genomförandet av internationella fredsfrämjande insatser, inklusive konfliktförebyggande insatser och krishanteringsinsatser, samt insatser inom rättsområdet och SSR. Denna typ av direkta ingripanden är ofta den enda möjligheten att hantera pågående konflikter och värna ingångna avtal. Bidraget är avhängigt insatsens mandat och omfattar ofta personal, utbildning, och rådgivning. Sverige ska även verka för att den fredsfrämjande verksamheten stärks och att styrningen förbättras avseende mandat, uppgifter och uppföljning Ökad mänsklig säkerhet i konflikt- och postkonfliktsituationer FBA anser att plattformen bör förtydliga att Sveriges stöd till avväpning, demobilisering och återintegrering (DDR) även inkluderar insatser som stödjer 9 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid. 35 7

8 omvandlingen av väpnade grupper till politiska partier. Genom FBA har Sverige medverkat i utvecklandet av Integrated DDR Standards (IDDRS). IDDRS är en doktrin gällande hur olika aktiviteter inom DDR-processer på både lokal, regional och nationell nivå stärker och möjliggör politiskt deltagande av demobiliserade kombattanter. FBA har även deltagit i den FN-ledda uppdateringen av återanpassningsdoktrinen som framhäver betydelsen av de politiska och sociala dimensionerna av återanpassningen vid sidan av de ekonomiska aspekterna. Omvandlingen av väpnande grupper till politiska partier som en viktig del av fredsbyggandeprocessen i postkonfliktländer lyfts även fram i UNDP och Världsbankens gemensamma rapport om freds- och statsbyggande. 10 FBA menar att Sveriges stöd till DDR-aktiviteter bör spegla den pågående utvecklingen av DDR-doktriner, och att svenskt bistånd bör vägledas av insikten att hållbar fred och minskad risk för förnyad konflikt innebär att väpnade grupper med politiska ambitioner måste beredas politiskt utrymme i postkonfliktländer. Ett förtydligande i plattformen om att Sveriges stöd till DDR även inkluderar insatser som stödjer omvandlingen av väpnade grupper till politiska partier ger också en starkare koppling mellan DDR-aktiviteter och regeringens tematiska prioritering kring demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare menar FBA att plattformens avsnitt gällande en fungerande säkerhetssektor bör lyfta fram att målet med biståndsinsatser till stöd för säkerhetssektorreform är att säkerhetsaktörer såsom militär och polis kan spela en positiv roll och bidra till att skapa lag och ordning. Lyckad säkerhetssektorreform leder i förlängningen till att förtroendet mellan medborgare och säkerhetsaktörer stärks, vilket är ett viktigt led i freds- och statsbyggandeprocesser i postkonfliktländer. Detta skulle kunna läggas in i plattformen enligt följande: på längre sikt grundar sig på att säkerhetssektorn fungerar och bidrar till att skapa lag och ordning. 5.6 Delmål 6: Räddade liv, lindrad nöd och upprätthållen mänsklig värdighet FBA anser att den inledande texten under delmål 6 bör kompletteras med en skrivning som lyfter fram vikten av att arbetet för att rädda liv, lindra nöd, och upprätthålla mänsklig värdighet sker med ett genusperspektiv. Myndigheten noterar att kvinnors och barns perspektiv nämns specifikt under punkt Ett humanitärt bistånd bör genomgående använda sig av ett genusperspektiv i det huvudsakliga arbetet med att nå delmålets alla resultat. 6 Principer för ett effektivt och resultatinriktat svenskt bistånd FBA anser att plattformen bör förtydliga att svenskt bistånd ska vara konfliktkänsligt och lyfta in detta i avsnittet om viktiga principer för svenskt bistånd. I regeringens policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete anges konfliktkänslighet som en av de vägledande principerna för att svenskt bistånd ska kunna möta de specifika mål och behov som finns i konflikt- och postkonfliktsituationer. 11 FBA menar att alla biståndsinsatser, både i konflikt och postkonfliktländer och i länder som förskonats från väpnat 10 Ingram, S. (2010) State-building: Key Concepts and Operational Implications in Two Fragile States. The World Bank and UNDP. 11 Fred och säkerhet för utveckling Policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete. Sid. 27 8

9 våld, bör föregås av en konfliktkänslighetsanalys för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att svenskt bistånd bidrar till ökade spänningar eller andra oönskade negativa effekter. Ledande internationella aktörer såsom FN och Röda Korset arbetar aktivt med konfliktkänslighetsanalyser och The Do-No-Harm 12 principen och andra liknande och vidareutvecklade verktyg är mycket etablerade begrepp och förhållningsätt bland biståndsaktörer och forskare. Värt att framhålla här är att FBA i det här ställningstagandet har övervägt huruvida de skrivningar som finns i plattformen med önskvärd tydlighet klargör vikten av konfliktkänslighet i biståndet (t.ex. avsnitt där plattformen beskriver vikten av att kontinuerligt uppdatera den underliggande konfliktanalysen vid arbete i konfliktländer), och funnit att det fortfarande finns ett behov av att specifikt lyfta fram konfliktkänslighetsanalysen centrala roll eftersom principen bör vara vägledande i insatser inom alla plattformens delmål. 6.6 Särskilda förutsättningar i sviktande stater I det inledande stycket används ett par begrepp på ett missvisande sätt. FBA föreslår att de aktuella meningarna istället lyder (se understyrkningar): Ofta görs långsiktiga biståndsinsatser parallellt med humanitära insatser och en säkerhetsfrämjande närvaro där också militära komponenter ingår. Att hålla isär de militära och humanitära rollerna är viktigt Fokus på fattiga länder och ofria länder FBA välkomnar att plattformen tydligt slår fast att svenskt bistånd ska främja demokrati och mänskliga rättigheter och bidra fred och försoning, och att det svenska stödet även omfattar länder som inte tillhör de allra fattigaste. 13 Mot bakgrund av att det bilaterala biståndet koncentreras till ett mindre antal länder, och att regeringen anser att biståndets huvudsakligen ska riktas till de länder där behoven är som störst och som har störst begränsningar i egna resurser, vill FBA dock uppmana regeringen att ytterligare förtydliga hur den ser på Sveriges långsiktiga biståndsengagemang i postkonfliktländer. FBA:s samlade erfarenheter av både praktiskt arbete och forskning visar, liksom internationell forskning och erfarenheter, att det krävs ett långsiktigt arbete för att försäkra att framstegen i stabilitet och ekonomisk utveckling efter konflikt inte ska gå förlorade. Resultat är ofta svåra att mäta, och för att konsolidera freden krävs långsiktiga insatser som omfattar normalisering av mänskliga relationer (försoning), stärkt förtroende mellan medborgarna och staten, stärkta offentliga institutioner, ekonomisk utveckling och återuppbyggnad av fysisk infrastruktur, etc. Vissa postkonfliktländer har idag nått en nivå av ekonomisk tillväxt och kan därmed sägas tillhöra kategorin lägre medelinkomstländer. Samtidigt står dessa länder inför utmaningar med höga våldsnivåer till följd av bl.a. organiserad brottslighet som ofta ökar i postkonfliktsituationer och en problematisk säkerhetssituation. I sådana situationer kan fortsatt stöd från biståndsaktörer spela en viktig roll och FBA anser därför att plattformen bör förtydliga att Sverige ger långsiktigt bilateralt stöd till postkonfliktländer. 12 Anderson, Mary B. (1999) Do No Harm: How aid can support peace or war. Lynne Rienner Publishers. 13 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid. 44 9

10 Kopplat till ett förtydligande om svenskt stöd till postkonfliktländer menar FBA att det också är viktigt att plattformen tydligt uppmärksammar den risk som ryms i en utveckling som skapar ökade skillnader i inkomst- och resursfördelning. En sådan utveckling innebär utmaningar för de flesta länder. FBA anser dock att det är särskilt viktigt att plattformen betonar att ökade skillnader utgör en farlig grogrund för väpnat våld i konflikt- och postkonfliktsituationer, då dessa länder sedan tidigare är präglade av sociala spänningar och motsättningar, och att det oftast finns en djup misstro mellan olika befolkningsgrupper. När inte alla medborgare får ta del av den ekonomiska utvecklingens resultat finns det en stor risk att de som känner sig förfördelade faller in i tidigare konfliktmönster och social uppdelning, vilket ökar risken för våldsanvändning. FBA föreslår därför regeringen att inkludera en skrivning som förtydligar den risk som ökade skillnader i inkomstoch resursfördelning utgör, samt att svenskt bistånd ska främja en transparent och rättvis fördelning av den ekonomiska utvecklingens resultat Det svenska biståndets olika samarbetspartner I avsnittet som berör det svenska biståndets samarbetspartners anser FBA att svenska statliga biståndsmyndigheters roll i genomförandet av biståndsinsatser bör synliggöras och beskrivas på ett tydligare sätt. Vidare välkomnar FBA särskilt plattformens skrivning om att minska rapporteringsbördan på biståndsförvaltningen. Myndigheten är mycket positiv till plattformens huvudregel om långsiktig och ändamålsenlig rapportering, och påpekar att det är mycket viktigt, för effektiviteten i biståndet och för myndigheternas möjlighet att fokusera på den insatsnära verksamheten. 7.2 Ett strategiskt multilateralt bistånd samt 7.3 Aktivt inflytande på och samverkan inom EU-biståndet Under avsnittet som berör Sveriges multilaterala bistånd och EU-biståndet vill FBA uppmärksamma regeringen på att plattformen saknar en tydlig skrivning om att Sverige ska stödja att det multilaterala biståndet och EU-biståndet genomförs med ett genusperspektiv, jämställdhetsintegrering och att det stärker kvinnors deltagande. Ett sådant stöd ligger i linje Regeringens handlingsplan för 1325/1820 och detta bör därför förtydligas i plattformen Svensk påverkan på EU:s biståndspolitik FBA delar regeringens bedömning om att Sverige har goda förutsättningar att påverka den fortsatta utformningen och genomförandet av EU:s utvecklingspolitik och av biståndets inriktning. 14 Myndigheten anser att plattformen i det här sammanhanget även bör lyfta fram Sveriges goda möjligheter att bidra till och stödja utbildningen av EU:s personal, både i Bryssel och inom delegationerna, för att höja deras kunskapsnivå och ge en stärkt förmåga att möta de utmaningar och specifika förhållanden som råder i länder med vilka EU bedriver utvecklingssamarbete. 14 Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform. Sid

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Colombia Stockholm Tel: Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Colombia Stockholm Tel: Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.040 Regeringsbeslut för Colombia togs 2016-09-15 Strategi

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.032 Regeringsbeslut för Mali togs 2016-06-16. Strategi

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:

Regeringens skrivelse 2013/14: Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14: Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den xx xx 2014 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström (Utrikesdepartementet)

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Mänsklig säkerhet och genusperspektiv. Robert Egnell

Mänsklig säkerhet och genusperspektiv. Robert Egnell Mänsklig säkerhet och genusperspektiv Robert Egnell Battle-related deaths What kills? 4 iakttagelser 1. Det är en lång rad saker som vi som individer räds och som också dödar oss, men som inte

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Plan Sverige Utrikesdepartementet Remissvar Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Plan Sverige välkomnar att regeringen, genom den Biståndspolitiska plattformen,

Läs mer

Remissvar avseende Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Remissvar avseende Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Signalistgatan 9 SE-169 70 Solna, Sweden Telephone: +46 8 655 97 50 Email: director@sipri.org Internet: www.sipri.org Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm REMISSVAR Diarienummer 2016-07-01 UD2016/09273/IU

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform 1. Processen... 2 2. Målformuleringar i plattformen... 2 2.1 Övergripande mål... 2 2.2 Delmål 2: Förbättrade möjligheter för människor

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

FBA:s verksamhetsplan 2017

FBA:s verksamhetsplan 2017 FBA:s verksamhetsplan 2017 Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling 1 Innehåll GD:S FÖRORD... 3 1. INLEDNING... 5 2. GRUNDUPPDRAG OCH STYRMODELL... 6 3. LÅNGSIKTIGA MÅL...

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:131

Regeringens skrivelse 2013/14:131 Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström (Utrikesdepartementet)

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Regeringens förslag till biståndspolitisk plattform

Regeringens förslag till biståndspolitisk plattform Till Regeringen Utrikesdepartementet Regeringens förslag till biståndspolitisk plattform Yttrande av Svalorna Latinamerika 1. Ärendet och dess beredning Svalorna Latinamerika välkomnar förslaget till plattform

Läs mer

Fred och säkerhet för utveckling

Fred och säkerhet för utveckling Fred och säkerhet för utveckling POLICY FÖR SÄKERHET OCH UTVECKLING I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform.

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. 2014-02-10 Till Utrikesdepartementet Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. Sammanfattning Läkare Utan Gränser

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Remissvar Regeringens skrivelse: Policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet

Remissvar Regeringens skrivelse: Policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet Remissvar 2016-07-01 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Regeringens skrivelse: Policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet Diarienr UD2016/09273/IU Forum Syd och medlemsorganisationers remissvar

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Irak Stockholm Tel: Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Irak Stockholm Tel: Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017 2021 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17.023 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Budgetunderlag avseende åren 2016-2018 Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar att föreslå riksdagen

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN 2017-2019 1 (12) Budgetunderlag för Folke Bernadotteakademin avseende åren 2017-2019 Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb: Artikelnr: UD

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb:  Artikelnr: UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Artikelnr: UD 16.051 Regeringsbeslut för Bolivia togs 2016-10-06. Strategi för Sveriges

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Vi noterar vidare att biståndsmålet i och med plattformen fått en ny vinkling:

Vi noterar vidare att biståndsmålet i och med plattformen fått en ny vinkling: YTTRANDE Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform UF2014/4543/USTYR 2014-02-11 Hillevi Engström Utrikesdepartementet Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform Sammanfattning Lärarförbundets

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020 1. Inriktning Svenskt utvecklingssamarbete med Liberia inom ramen för denna strategi ska bidra till freds- och statsbyggande. Syftet är

Läs mer

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet Bilaga till regeringsbeslut 2014-12-18 (UF2014/80398/UD/USTYR) Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 2021 1. Förväntade resultat Denna strategi styr användningen

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS Projektet/programmet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

På regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

På regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Datum Beteckning referens 2016-07-01 YTTRANDE Sara Lindblom Remissvar från Rädda Barnen På regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning Rädda Barnen välkomnar regeringens

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten Demokrati: all offentlig makt utgår från folket. Legalitet: den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling: alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform 2014-02-12 Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm ud-plattformen@gov.se Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Svenska Röda Korset välkomnar att regeringen

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad

Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad Praktikplats: Svenska ambassaden i Belgrad Praktikperioden är från 2012-09-06 till 2013-01-25 på heltid. Handledare: Torgny Svenungsson Telefon: +381 633

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:18. Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser

Regeringens skrivelse 2011/12:18. Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella

Läs mer

Remissammanställning Regeringens biståndspolitiska plattform

Remissammanställning Regeringens biståndspolitiska plattform Promemoria 2014-03-10 UF2014/4543/UD/USTYR Utrikesdepartementet Enheten för styrning av utvecklingssamarbetet (UD USTYR) Remissammanställning Regeringens biståndspolitiska plattform 2 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer