Den analoga mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den analoga mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test"

Transkript

1 Lärarutbildningen Kultur språk - medier Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Den analoga mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test En komparativ studie i om/hur digital teknik vidgat möjligheterna till självstudier inför ett TOEFL test The analogue vs. the digital workshop before taking a TOEFL test A comparative survey of how/if digital technology widens the possibilities of self-tuition before a TOEFL test Av: Ehsan Ashouri Lärarexamen 90hp Lärarutbildningen 90hp Ange datum för slutseminarium: Examinator: Handledare: Haukur Ange Viggosson handledare Handledare: Anna Henningsson- Yousif

2 Sammanfattning Att kunna träna effektivt till ett avgörande prov är en förutsättning för ett bra resultat. Denna uppsats har ägnats åt möjligheten till självstudier inför ett TOEFL 1 -prov med digitala hjälpmedel i form av applikationer till mobiltelefonen. I detta arbete jämförs två olika typer av studiematerial, där den ena (analog) representerar det som används för undervisning i TOEFL-kurser. Den andra (digital) representerar alternativet för de som vill skippa kursen och träna på egen hand via självstudier i telefonen. Med Schmitts metodanalys som verktyg har dessa applikationer undersökts för att se hur pass väl de motsvarar de krav som finns för att klara READING-sektionen i ett prov. Inledningsvis håller den digitala självstudiemetoden en relativt bra standard. Men när de analyseras i sömmarna står det klart att de inte lyckas leverera det som krävs för att klara delprovet READING i ett riktigt TOEFL-test. Denna läromedelsanalys visar att digitala självstudier förvisso är en bra start, och ett steg i rätt riktning inför de förberedelser som krävs men de räcker inte hela vägen då de fallerar när det kommer till detaljer. Applikationerna siktar högt och försöker ge en autentisk bild av provet. Dock visar det sig att de är alldeles för tunna för att på riktigt kunna återge den rätta svårighetsgraden. Nyckelord: digital, appar, READING, mobiltelefon, ETS, metodanalys, TOEFL, självstudier, ordinlärning, inlärningssätt, strategier. 1 Test Of English as a Foreign Language. Förklaring kommer längre ner i arbetet.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Pedagogisk bakgrund Vad är TOEFL? En kort praktisk genomgång av TOEFL-pärmen En kort presentation av applikationerna Disposition Syfte och frågekomplex Litteraturgenomgång Teoretisk ansats och tidigare forskning Avgränsning Metod och genomförande Resultat och analys Att ha en grundläggande förståelse av en text: analog vs. digital Vokabulär Referenser Meningsförenkling Faktisk information Negativ information Att dra en korrekt slutsats i en text: analog vs. digital Infoga text Slutledning Slutsats och diskussion Sammanfattning och slutsats av de två olika metoderna Personlig reflektion Referenser... 27

4 1. Inledning Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till självstudier inför ett TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) prov. I arbetets titel nämner jag orden analog och digital. Med analog menas självträning via pappersform (som jag kommer referera till som TOEFLpärmen, eller bara pärmen ). Med digital menas de TOEFL-applikationer (som jag hädanefter kommer referera till som appar ) som finns tillgängliga för mobiltelefoner. TOEFL-apparna är relativt nya på marknaden och har växt fram med dagens sofistikerade mobiltelefoner. Dessa appar är avsedda för de som vill träna på engelskan i soffan med mobiltelefonen. Läs-delen i ett TOEFL-prov anses enligt statistik vara den svåraste delen för skandinaviska elever, och det vore intressant att se om man via appar till mobiltelefonen kan förbereda sig för delprovet READING. Jag har i detta arbete analyserat om appar till mobiltelefonen har någon möjlighet till att konkurrera med gammal hederlig undervisning. Undervisningen sker nämligen i form av TOEFLkurser som hålls i förberedande syfte inför provet. Då TOEFL kurser är kostsamma har jag istället valt att koncentrera mig på det material som lärare använder sig av i kurserna. Jag vill se om apparna lyckas leverera det som lärs ut i en fysisk kurs. Genom dessa appars intåg med den moderna mobiltelefonens framväxt har jag insett att möjligheterna till språklig utveckling är gränslösa. Att klara ett delprov i TOEFL är dock inte enkelt. Däremot är möjligheterna intresseväckande och lämnar mig med en liten glimt av framtidens kunskapsförmedling. Jag vill tillägga att arbetets sidantal ökade markant på grund av de skärmdumpar/bilder som finns i arbetets analys-kapitel. 1.1 Pedagogisk bakgrund Mitt intresse för TOEFL väcktes i samband med min VFT på den partnerskola jag blev placerad i. Det visade sig att skolan erbjuder ett centra där alla kan göra TOEFL-testet. Antal centra i hela Sverige är begränsat, och min partnerskola är den enda platsen i Sydsverige där TOEFL-testet erbjuds. Jag fick vid flertal tillfällen jobba som provvakt och till min stora förvåning var intresset för testet enormt. Utöver svenska testdeltagare kom folk ända från Spa- 2

5 nien/italien/norge/lettland för att göra provet. Jag fick möjligheten att prata med testdeltagare efter provet, och de flesta svarade att läs-delen var helt klart den svåraste. Detta fick mig till att fundera över varför de upplever just denna del som svår. Berodde detta på ett begränsat ordförråd? Eller kanske avancerade meningar? Kanske var det fackspråket i texten som orsakade problemen? Jag började söka på just ordet TOEFL på nätet och försökte hitta texter/övningar som hörde till TOEFL. I samma veva köpte jag en telefon, och fortsatte spinna på övningar till TOEFL via appar därav mitt slutgiltiga val till att ägna mitt arbete åt just detta. 1.2 Vad är TOEFL? En bra start för läsaren vore en introduktion av vad TOEFL egentligen är. Motivet är att ge läsaren en möjlighet till att förstå varför TOEFL existerar. TOEFL är konstruerat av ETS 2 i USA och kostar ca 250 dollar att göra. De har som mål att förbättra kvalitét genom att erbjuda rättvisa och legitima kunskapskontroll. De formger, administrerar och utvecklar mer än 50 miljoner olika prov årligen (TOEFL inräknat), i ca 180 länder på 9000 olika platser runtom i världen. TOEFL-testet är främst skapat för att mäta kunskaperna i det engelska språket hos deltagare som inte har engelska som modersmål. Testresultaten används sedan som intagningspoäng, ungefär som testresultat från det svenska högskoleprovet. Sedan 1964 har 23 miljoner tester tagits, och upp till 6000 institutioner runt om i världen accepterar TOEFL-poäng. Testet utförs till 95 % på datorer, där resultatet kablas direkt till ETS via nätet. I de resterande 5 % görs testet i länder där datortillgång är begränsat, och därmed via penna och papper. Testet består av fyra delar; läs/hör/tal-del + en essä och delproven tar tillsammans cirka fyra timmar att slutföra. Läs-delen består av 3-5 stycken á 700 ord per stycke, sedan följer frågor med flervalsalternativ för varje stycke. Hör-delen består av flera fiktiva föreläsningar plus ett antal konversationer med klasskompisar och lektor. Detta innebär att eleven får höra allt mellan 4-10 olika situationer via hörlurar, för att sedan svara på frågor med flervalsalternativ. Tal-delen berör välbekanta ämnen för att inte försätta testtagaren i en situation där det blir svårt 2 Educational Testing Service i Princeton, New Jersey. Grundat En privat organisation utan någon anknytning till den amerikanska regeringen (ets.org). 3

6 att bidra konversationsmässigt. Testtagaren har då X antal minuter på sig för att ge svar på tal, där talet spelas in via mikrofon. Essän har till uppgift att involvera deltagare så att denne skall kunna producera en personlig text. I denna uppsats kommer jag dock endast beröra läs-delen. TOEFL-testet har en tillförlitlighets-sats på 0.94 (max 1.0) och anses därför vara en pålitlig och trovärdig källa för kunskapskontroll. Betygsättning är minutiöst planerad med flertal bedömare till varje del. Därför kan inte en enda bedömare rätta och betygsätta ett helt test på egen hand (ets.org). 1.3 En kort praktisk genomgång av TOEFL- pärmen För att kunna genomföra detta arbeta, och framförallt kunna göra de jämförelser som jag vill göra, fick jag möjligheten att få tillgång till det material som används av lärare i en TOEFL-kurs. Materialet är beställt direkt från ETS (ca 2300 kr) och fungerar som underlag för undervisning av de förberedande kurser som hålls inför ett TOEFL-prov. Materialet täcker alla fyra delar av provet med medföljande CD för hör/talövning och facit. Allt material kommer i olika pärmar där varje delprov representerar en pärm. Materialet är noga indelat i olika pärmar, där varje delprov representerar en pärm, plus en introduktionspärm. I introduktionspärmen betonas förmågan att kommunicera korrekt i en akademisk miljö. Skälet är att de flesta som gör TOEFL-testet har som mål att kvalificera in till ett universitet i USA. Eleverna får därmed träna på att kommunicera och träna på sin verbala förmåga något som kan komma till nytta senare i arbetslivet. De olika pärmarna har deluppgifter som motsvarar varje delprov medan introduktionspärmen ger en översiktlig bild över provet som helhet. Introduktionspärmen markerar tidigt vissa grundstrategier för inlärning. Dessa är staplade i punktform och strategierna är menade för alla delar i provet. Nedan har jag listat punkter som framförallt berör provets läs-del: Träna på förmågan att förutspå ämnet/handlingen i en text genom att endast utläsa textens titel. Lära sig ett ords innebörd baserat på ordets sammanhang. 4

7 Ha förmågan att sammanfläta och kombinera information i en text för att luckra upp ledtrådar. (ETS, Propell Workshop for TOEFL ibt, English Language Learning, Teacher Workshop, 2006). ETS menar att dessa färdigheter är viktiga hörnpelare för att ha en chans till att förstå och framförallt besvara frågorna i en text. 1.4 En kort presentation av applikationerna Apparna är konstruerad av olika webbaserade företaget som Quipper, Gadgetium och Great Bytes Software. Dessa företag har specialiserat sig på applikationer för språkträning med mobiltelefoner. Många av deras appar är gjorda för självstudier, med TOEFL som inriktning. I vissa av apparna finns möjligheten att föra statistik över användarens prestationer, och chansen att träna på delar som kräver ytterligare träning 3. Alla test som utförs i apparna är tidsbegränsade så att träningen ska efterlikna det riktiga testet till högsta möjliga grad. Plattformen och gränssnittet för apparna är bra utformade för att inte skapa förvirring eller frågetecken för användaren. På de olika företagens hemsida är de noga med att påpeka att de som konstruerat apparna är framåtsträvande människor med passion för innovativ kunskapsförmedling. Något om lingvistiska färdigheter som merit framgår dock inte. Längre ner i detta arbete kommer jag förse läsaren med skärmdumpar av apparna för att visa hur de faktiskt ser ut. Apparna har precis som TOEFL-pärmen också gett grundläggande riktlinjer till sina användare 4. De uppmanar användaren att för optimal användning av appen är det viktigt att användaren tänker på följande saker: Viljan att återvända till de misstag man gör under sin träning för att lära sig och utvecklas. Bättra sin lingvistiska förmåga i det engelska språket genom att lokalisera konstruerade fel i angivna meningar och därefter rätta dessa. Att appen framförallt tagit hänsyn till VAK:s olika inlärningssätt (visuell/audiell/känsel) och därför är oerhört flexibelt i sitt spann av användare. 3 Denna funktion kräver i vissa fall att man har betalat för appen. 4 Källa till nedanstående riktlinjer är själva apparna i sig, under de info -flikar som förekommer i appen. 5

8 2. Disposition I detta kapitel kommer jag att beskriva hur arbetet lagts upp, så läsaren kan få en kronologisk följd av läsningen. Det kommer att ges en liten förklaring till vad de olika kapitlen och underkapitlen har för syfte. I kapitel tre kommer frågeställningarna att mejslas ut. Dessa kommer att utgöra ramen för vad detta arbete har för mål och syfte. Vidare i kapitel fyra är det viktigt att belysa tidigare forskning kring detta ämne. Här kommer en redogörelse av vilken litteratur som är relevant för denna studie och valen kommer att styrkas. I ett underkapitel som följer [4.2] är det också av yttersta vikt att ge skäl för vad som inte kommer att inkluderas i detta arbete. Denna avgränsning är lika naturlig som självklar, då läsaren kan i förväg veta vad han/hon inte ska förväntas läsa i detta arbete. Kapitel fem kommer att presentera arbetets empiriska del. I detta kapitel kommer framförallt en beskrivning av hur arbetets analys ska genomföras. Valet av Schmitts metodanalys kommer att motiveras i detta kapitel. Här kommer också en studie i källmaterialet (TOEFL-pärmar) för att kunna identifiera de kunskapskrav som ETS har. Dessa krav sätts sedan mot det som erbjuds i apparna via Schmitts metodanalys. I kapitel sex kommer analysen, och det är i detta kapitel som svaren till frågekomplexen från kapitel tre ska hittas. Analys-delen är uppdelat i flera underkapitel för att undvika ett plottrigt och alltför stort analyskapitel. Slutsats och sammanfattning följer i kapitel sju, där frågeställningen besvaras och en diskussion följer. Vidare kommer en personlig reflektion i detta kapitel, där jag tar ställning till om dessa appar överhuvudtaget bör rekommenderas till de som är intresserade av att göra TOEFLprovet. 6

9 3. Syfte och frågekomplex Arbetets syfte är att göra en läromedelsstudie genom att undersöka två olika undervisningssituationer. Jag har som mål att analysera de TOEFL-appar som finns på marknaden idag, och se om de kan ersätta de TOEFL-kurser som erbjuds. Således lyder mina frågekomplex: Har testtagare lika stor chans att klara ett läs-delen i ett TOEFL-prov enbart med hjälp av självstudier via applikationer till mobiltelefonen? Kan dessa applikationer erbjuda det som krävs rent kunskapsmässigt av en testtagare? Hur står sig appen mot de egentliga krav som ställs på en testtagare utifrån ETS:s egna kriterium? 7

10 4. Litteraturgenomgång Detta kapitel kommer att behandla den metodanalys som är relevant att applicera på arbetet. I nedanstående kapitel presenteras vald litteratur, och ett underkapitel ägnas åt avgränsning för att få läsaren till att bli varse om vad detta arbete inte kommer inkludera. Genom avgränsningen kommer läsaren vara väl medveten om viss utebliven information, och få svar på varför denna information inte hör till detta arbete. 4.1 Teoretisk ansats och tidigare forskning Jag har valt att använda mig av Norbert Schmitts metodanalys som ramverk för detta arbete. Schmitt undersöker nämligen hur vi kan träna med språkutveckling fastän våra förutsättningar är individuella. Skälet till valet av denna metod är att den går att fläta samman med multimediala försök till didaktisk utveckling med pedagogisk innovation som nyckelord. Schmitts metod blir funktionell för detta arbete för att den kan appliceras som ett ramverk på den digitala teknikens implementering för inlärning samtidigt som de didaktiska utgångspunkterna hela tiden står i fokus. Schmitts laborerar med tanken om olika utlärning- och inlärningssätt. Han för en diskussion kring en angelägen fråga: Hur kan man utvecklas, när olika människor har olika inlärningssätt? Jag finner detta relevant till mitt arbete, då just syftet med att använda digital teknik för självstudier fungerar som ett sätt att variera inlärningsmetod. Han studerar vår förmåga till självstudier och menar att vi alla lär oss olika då det inte finns något rätt eller fel sätt att föra självstudier. I dagens samhälle är det flera faktorer som svårighetsnivå, skolans pedagogiska förfaringssätt och elevens inlärningsförmåga som påverkar inlärningen. Det som är av intresse enligt Schmitt är främst det initialläge som en elev ställs inför, och därefter de alternativ som erbjuds som avgör vår potential till att utvecklas inom ett visst fält (Schmitt, Vocabulary in language teaching 2000:142). Schmitt hävdar att om någon vill ha en rimlig chans till att förstå och tyda innehållet i det material som studeras på universitetsnivå, krävs ett ordförråd på ca ord. Vidare, om man vill fördjupa sig i ett specifikt ämne och utveckla spetskunskap krävs ytterligare ord. Schmitt menar att ett mål på ord inte är realistiskt att uppnå via skolstudier endast, 8

11 och att det i sådana fall krävs andra redskap. När spannet av ord växer, så ökar också grammatisk kunskap då läsaren förstår resonemanget. Det bidrar till att det grammatiska mönstret blir tydligare, då exempelvis pronomen/substantiv/tempus blir tydligare (Schmitt, 2000:143). Schmitt framhäver vikten av olika inlärningsstilar, och syftar då tillbaks på att vi är alla olika. En person kanske förstår och lär sig ordet med en gång, enbart genom att interagera med det visuellt. Dock kan det se annorlunda ut för någon annan, där han/hon måste prata igenom det, skriva ner det, simulera det, spela det, lyssna på det osv. Det Schmitt vill ha sagt, är att vägen till målet kan se ut på många olika sätt för olika människor. Man står därför inför ett val; standardiserad utlärning mot skräddarsydd inlärning (Norbert Schmitt and Diane Schmitt, Vocabulary notebooks: theoretical underpinnings and practical suggestions, 1995:133). Det är just den skräddarsydda inlärningen som kunnat utvecklas och effektiviseras tack vare den digitala teknikens sammanslagning med didaktiska handlingssätt. Den skräddarsydda inlärningen är något som Schmitt utvecklat i 11 olika strategier. Dessa strategier användas för att lära sig nya ord och uttryck, och därmed kunna utöka sitt ordförråd. Strategierna kommer att studeras närmare i arbetets metodkapitel, där de kommer användas som en matris för att se om de samspelar med apparnas funktionalitet. Utöver Schmitts strategier kommer metodanalysen kompletteras med Levihns bok Språkpedagogik (1991). Roy Fox har bidraget med kapitlet Ordinlärning som är ett bra komplement till Schmitts strategier. Fox har fördjupat sig i ordinlärning, och hur den moderna teknikens intåg har bidragit till ordinlärning. Fox refererar till det som för många anses vara självklart att ord eller uttryck fastnar olika på olika människor. Det är bevisat att ju fler exponeringar och meningsfulla övningar desto större chans att ordet fastnar. Strategin enligt Fox är att bearbetningen i gissningsprocessen bör pågå på flera nivåer (11). 4.2 Avgränsning Detta arbete har inte för avsikt att låta en analog mot en digital komparation beröra någon annan del än just läs-delen i ett TOEFL-prov. Skälet är helt enkelt att det spektrum som då hade behövt täckas skulle bli för brett, och arbetet skulle med största sannolikhet bli för stort. De olika webbaserade företagen har förvisso appar för både tal- och skriv del, men de är inte relevanta för detta arbete. De appar som finns för just läs-delen är mer än tillräckliga för granskning. 9

12 En annan detalj som är viktig att framföra är den analoga TOEFL-kursens omfattning. Läsaren bör vara medveten om att detta arbete inte har till syfte att återge vad kursen innefattar, dess längd, eller hur kursen läggs upp av en pedagog. Som ju nämnts tidigare finns tillgång till pedagogens material, och det är just detta material som kommer jämföras med TOEFL-apparna, inte kursen i sig. Vidare bör tilläggas att det inte kommer ske någon komparation mellan de olika apparna, eller deras utvecklare. Syftet är inte att jämföra appar/företag, för att se vilken som är bäst. De olika företagens mål och syften är inte heller relevant. Företag har som mål att tjäna pengar, och vad som faktiskt framgår på deras hemsida är inte lika relevant som deras produkt i sig. Det är produkternas verkningsgrad som är av intresse, inte företagens framtidsplaner. I detta underkapitel bör också framgå att jag aldrig fick möjligheten till att faktiskt testa apparnas effekt. Detta av naturliga skäl då testet är alldeles för dyr för mig att genomföra på måfå. Optimalt hade varit om jag tränade med dessa appar för att sedan registrera mig för ett riktigt test (á 220 dollar). Dock hade då krävts likvida medel som inte passar min budget för denna uppsats. Inte heller kan jag be någon testdeltagare att ladda ner appen till sin mobiltelefon i förväg, av flera anledningar. En av dessa anledningar är att det vore felaktigt av en provvakt att kontakta en deltagare privat i förväg. En annan anledning är att jag inte har möjligheten att träffa testdeltagarna innan själva provdagen. 10

13 5. Metod och genomförande Jag bestämde mig för att ta varje ledig tillfälle i akt för att testa de olika apparna. Syftet med självstudier med mobiltelefon bör trots allt vara just friheten och bekvämligheten. Så fort det vankades lite fritid så åkte mobilen fram och ibland även kaffe. Och därmed testade jag dessa appar utan och innan. I soffan, på bussen, och ibland även på kafeterian. Apparnas konstruktörer har förmodligen haft detta i åtanke när de skapat sin produkt. Appar är till mobiltelefoner, och just därför finns friheten till att använda mobilen var man än befinner sig. Efter en hel del träning med apparna är det uppenbart att deras styrka för READING ligger i förståelsen av ord, och framförallt ordens betydelse i en kontext därav valet av Norbert Schmitts metodanalys. Nyckeln till att förstå en text är att begripa ordens principiella innebörd efter dess kontextuella sammanhang. Apparnas styrka är att få testtagaren till att se och ha förståelse för just sammanhang. Medan målen och verktygen är konkreta och tydliga i TOEFL-pärmarna så är apparnas angivna mål otydliga och diffusa. En gissning till varför apparna är otillräckliga i sin information på just denna bit skulle möjligtvis vara dess utvecklare. Då utvecklarna till dessa applikationer är programmerare, grafiker och designers så har fokus lagts på funktionalitet istället för målbeskrivning. Viktigt att komma ihåg är att dessa utvecklare varken är lingvister eller pedagoger, utan mer visionärer och framtidstänkare. Den översiktliga TOEFL-pärmen har angett olika kunskapsmål, speciellt anknutna till just provets läs-del. Dessa mål är sedan kategoriserade till olika syften, och det är framförallt dessa mål som under granskningens gång skall stå i fokus. Meningen är att se om apparna kan uppnå dessa mål. Kunskapsmålen är uppdelade i två huvudkategorier, med tillhörande underkategorier: 1) Grundläggande förståelse: Testtagaren skall här förstå huvudpoängen av en text genom att behärska: - Vokabulär: förmågan att förstå innebörden av ord. - Referenser: förmågan att identifiera vilka substantiv och pronomen det refereras till i texten. - Meningsförenkling: förmågan att känna igen och återge en mening från texten. 11

14 - Faktisk information: förmågan att identifiera nyckelfakta och viktig information i ett stycke. - Negativ information: förmågan att urskilja korrekt information från felaktig. 2) Nå och dra slutsats: Testtagaren skall kunna summera genom: - Infoga text: förmågan att kunna fill in the gaps, alltså införa ord på specifika platser i texten genom att förstå textens sekvens och struktur. - Slutledning: förmågan att dra korrekta slutsatser baserat på identifierad information (ETS, Propell Workshop for TOEFL ibt, Teacher Workshop, 2006). Genom att ha ETS kunskapsmål kommer Schmitts metodanalys bli lättare att tillämpa. Metoden består av 11 olika strategier som kastar ljus över hur språkinlärning och vokabulär på ett optimalt sätt kan utvecklas. Då det inte är nödvändigt att skriva alla 11 strategier kommer istället de strategier som är relevanta för detta arbete att nämnas. Dessa strategier beskrivs kortfattat nedan för att sedan skildras på djupet i arbetets analys kapitel. 1. Integrera det nya ordet i ett språk som användaren redan behärskar. 2. Organisera materialet där ny kunskap förekommer. Schmitt hävdar att är sekventiellt lättare att memorera än Att förstå ett ord öppnar upp förståelse för dess karaktär (diamond = hard, weddings, expensive osv.). 4. Ju djupare den mentala processen är under inlärningen, desto större chans att ordet inte glöms bort. En semantisk process i form av betydelselära kan effektivisera inlärning (koppla en bild till ordet, binda ordet till en ordklass). 5. Hög grad av uppmärksamhet vid memorering av ordet bidrar till att inlärningen effektiviseras markant. Ordigenkänning och tal bör kompletteras med semantik. 6. Ordets repetition (aktiv träning) är av yttersta vikt. 7. Man minns ett ord bäst efter 2:a träningspasset, och glömmer snabbast efter 1:a passet. Därmed bör avståndet i tid mellan 1:a och 2:a passet inte vara för stort. 8. Alla har olika inlärningssätt. Om intresse finns för en viss genre av ord är det lättare att lära sig ord (musik/matlagning/medicin/träning). 12

15 6. Resultat och analys För att ge en bra överblick till läsaren kommer detta kapitel att behandla varje mål som ETS satt för sitt TOEFL-test separat. Alltså kommer varje delmål som nämnts i ovanstående kapitel i kronologisk ordning arbetas igenom samtidigt som Schmitts metod för inlärning används. 6.1 Att ha en grundläggande förståelse av en text: analog vs. digital Vokabulär TOEFL-pärmen ser grundläggande förståelse som nödvändig kunskap för att överhuvudtaget ha en chans i provets läs-del. Pärmen lägger initialt vikt vid testtagarens ordförråd. Genom att ge testtagaren flervalsalternativ mäts då ordförrådets omfattning. (TOEFL Reading Activities, 2006) Exemplen ovan är tagna från ett exempelprov och frågorna liknar således den typ av frågor som testtagaren finner efter att ha läst ett stycke. Notera att orden från båda exemplen (locomotion och suffer paralysis) kan ha olika betydelser. Däremot är det den kontext orden förkommer i som resulterar i endast ett korrekt svar. Förståelse av bara ordet i sig hade med all säkerhet inte räckt för att kunna besvara frågan. Apparna har en liknande struktur när det kommer till ord med mer än en innebörd. Skillnaden är att ordklass är utsatt, och att ordet inte förekommer i någon mening. Nackdelen är då att ordet tappar sin kontextuella ram. Däremot erbjuder appen ett flertal synonymer för att ge testtagaren en push i rätt riktning. Rätt svar meddelas direkt efter användaren valt ett alternativ. 13

16 < Fyra adjektiv att välja från. < Få korrekt svar direkt efter. Denna trial-and-error metod är effektiv i det avseende att testtagaren ges möjlighet till att nöta in ordets betydelse i minnet. Fördelen enligt Schmitts metod är att via repetering av orden lär sig användaren inte bara slutligen dess mening, utan tack vare synonymerna får ordet dessutom en karaktär. Stringent får i detta fall associationer till mer än ett ord vilket ökar dess användningsområde för läsaren (stringent laws, stringent arguments, stringent necessity etc.). Vidare så kan denna repetitiva metod utnyttjas enligt det som Schmitt refererar till som expanding rehearsal. Principen av denna metod är att repetition bör ske snarast möjligt efter att ordet för första gången presenterats för användaren. Alltså först 10 minuter efter, sedan en timme efter, sedan en dag efter, sedan tre dagar efter osv. Denna träningsform skall sedan följa ett tätt schema, där memorering av ordet gradvis ökar samtidigt som användaren ökar tidsspannet mellan träningarna (Norbert & Diane Schmitt, Vocabulary notebooks: theoretical underpinnings and practical suggestions, 1995:136). Apparna bidrar till att träningen av dessa ord sker sekventiellt. Alltså dyker ordet upp mer sällan när användaren ständigt svarar rätt. Däremot dyker de ord där användaren svarat fel upp oftare, vilket bidrar till att svåra ord för användaren upprepas oftare. Den stora skillnaden och enda avsaknaden är i detta fall en kontext att placera ordet i, något som TOEFL-pärmen erbjuder och fulländar. Detta är appens svaghet på denna punkt, däremot finns andra övningar i apparna där kontext erbjuds. Exempel på detta finns längre ner i arbetets analysdel. 14

17 6.1.2 Referenser ETS sätter stor vikt vid uppfattning av referens, alltså vem/vad i texten det refereras till. För att ha en grundläggande förståelse av texten enligt deras kriterium gäller det att separera olika substantiv/pronomen ifrån varandra. Således kan ett exempel se ut på detta vis: (TOEFL Reading Activities, 2006) I detta fall har ETS blandat in flertal substantiv och benämningar för att förbrylla testtagaren. Vid första anblick kan gissningen hamna på C, då testtagaren skulle tänka på tingets funktionalitet. Dock är svaret A, just för att det är en kombination av design och estetik som föremålet i texten hänvisar till, inte föremålets tillämpning. Schmitts analys om ordets karaktär sammanfaller med ETS lärandeobjekt där målet blir definitionen av uttrycket applied-arts, som betecknar ett konstföremål med ett funktionellt syfte. Apparna lyckas träna användaren i en liknande övning. Detta illustreras nedan där läsaren ska ägna uppmärksamheten på det ord som finns på rad tre. 15

18 Principen är densamma i appen som i pärmen. Texten handlar om Da Vincis ambitioner och risken till att blanda ihop (B) och (D) är överhängande Meningsförenkling När det gäller meningsförenkling och förmågan att återge ett stycke med andra ord sätts betydligt fler färdigheter i spel än enbart ord och pronomen. Här måste testtagaren ta fler saker i beaktning som utöver vokabulär rör sig om uttryck och liknelser. Denna övning är relativt svår, framförallt då svarsalternativen liknar varandra. (TOEFL Reading Activities, 2006) Det som avgör simplifiering av bilden ovan till höger, är ordföljden som skiljer marginellt mellan de olika svarsalternativen. Schmitts strategi om organisering av material kan i detta fall leda 16

19 till en förenkling. Om ovanstående korrekta svar skulle omvandlas till en rudimentär ekvation skulle det kunna se ut på detta vis: Applied arts >> cannot vary much >> basic pattern >> laws of physics (1) (2) (3) (4) Däremot ser det annorlunda ut i texten till vänster: Laws of physics >> applied arts >> basic pattern >> so much (4) (1) (3) (2) Det som sker är att informationen kastas om och testtagaren blir tvungen att sortera nyckelfakta med kravet att meningen skall ha samma betydelse. Schmitt diskuterar detta fenomen i sin strategi av organisering. Han menar att genom användning av motsatsord ( they follow basic patttern, so much >< cannot vary much from the basic pattern ) kan hela meningar kastas om och få ett annat utseende, men samma innebörd. Genom detta tränas testtagarens förmåga till logisk sortering och skickligheten till att urskilja rätt från fel (Schmitt, 134). Träning genom appar ger i stort sett samma möjligheter till återgivning av information som den analoga varianten. 17

20 Det som mest skiljer den digitala från den analoga varianten är att istället för en omsortering av orden är fokus riktat åt en kontextuell konstellation. Testtagarens tolkning av budskapet varierar beroende på förståelse av sammanhanget. Även om samtliga fem alternativ delvis nämns i texten till vänster, så finns kontentan av texten i svarsalternativ fyra till höger. Schmitts strategi är dock inte brukbar här, då orden inte kastats om för att förvilla användaren Faktisk information Under läs-delen i ett TOEFL-prov utsätts testtagaren för ett bombardemang av olika informativa segment. När frågorna sedan skall besvaras gäller det att separera nödvändig information från onödig fakta. Det som framförallt skiljer denna process från de tidigare nämnda är att inga ord eller meningar är markerade med fetstil. I texten nämns skulptörers jobb, deras hänsyn till de ofrånkomliga krav som ställs utifrån material, bronsstatyns begränsningar och praktiska lösningar osv. Testtagarens förmåga till att sålla bort onödig info kan, i enlighet med Schmitts metodanalys, tränas genom en snabb mental översättning av frågan. Genom denna strategi framgår det faktum, att de andra svarsalternativen enbart vilseleder testtagaren. Schmitt hävdar vidare att en sammanslagning av språk i sig underlättar och tränar upp denna sorts problemlösning, då ord och uttryck redan är integrerade i ett nätverk av sammanlänkade associationer i det språket som behärskas. Därför kan överföringen till det språket som behöver träningen ske mycket lättare (Norbert & Diane Schmitt, Vocabulary notebooks: theoretical underpinnings and practical suggestions, 1995:134). 18

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Några tips och tankeställare om Studieteknik

Några tips och tankeställare om Studieteknik Några tips och tankeställare om Studieteknik Huvuddelen hämtat från: Ingmar Andersson Ingmar.andersson@oviknet.com telefon: 0660-58434 och 070-6368751 adress: Murarvägen 12, 891 77 Järved Alla har vi olika

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor.

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor. Språkliga mål Varför ska man formulera språkliga mål? Man behöver formulera språkliga mål för att tydliggöra för eleverna och för oss själva vilka språkliga krav som kursplanerna ställer. De språkliga

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll

Den effektiva föreläsningen form och innehåll Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ulf Ekelund, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lund Abstract I föreliggande arbete beskrivs kortfattat följande fördelar med föreläsningen som undervisningsform:

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

MODELLEN. Dokumentation Individ Struktur - Kunskap. Copyright Hockeyfabriken talangutveckling med ambition

MODELLEN. Dokumentation Individ Struktur - Kunskap. Copyright Hockeyfabriken talangutveckling med ambition DISK MODELLEN Dokumentation Individ Struktur - Kunskap 1 Hockeyfabriken - Talangutveckling med ambition INNEHÅLL DISK - Komponenterna Vad blir slutprodukten? Hur dokumenterar vi i ett enkelt verktyg? Hur

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

LÄSFÖRSTÅELSE - SÅ FUNKAR DET!

LÄSFÖRSTÅELSE - SÅ FUNKAR DET! LÄSFÖRSTÅELSE - SÅ FUNKAR DET! HÄR FÅR DU veta vad det är som gör att man verkligen förstår det man läser veta vad läsflyt är och hur du kan förbättra det veta hur man utökar sitt ordförråd lära känna

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte Bilaga 3 : språkutvecklingsschema ftirskolan Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte en trappa där man går

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer