Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för utbildning i svenska för invandrare"

Transkript

1 Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation aktivt deltagande i vardags, samhälls arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper studiemål. Utbildningen ska planeras utformas tillsammans med eleven anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Utbildningens mål karaktär Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla sin förmåga att läsa skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare situationer, insikter i hur man lär sig språk, inlärnings kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Eleven måste få kunskaper färdigheter olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system kunskaper om hur detta system används. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text gör funktionella språkliga val anpassningar i förhållande till mottagare syfte. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.

2 Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter jämföra dem med företeelser i vardags, samhälls arbetsliv i Sverige. Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg hjälpmedel för information, kommunikation lärande. Det vidgade textbegreppet är stor vikt inom utbildningen i svenska för invandrare. Att tillägna sig bearbeta behöver inte alltid innebära läsning utan även lyssning, bild filmstudium. Utbildningens uppbyggnad Utbildningen består tre olika studievägar, 1, 2 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar mål. Studieväg 1 utgörs kurserna A B, studieväg 2 kurserna B C samt studieväg 3 kurserna C D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan sluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till med kurs D. Två kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var en dessa två kurser, kurs B kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Osett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kurskren desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund kunskaper i svenska vid kursstarten samt vald studieväg. Bedömningen på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning hans eller hennes kunskaper, förutsättningar vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kren. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning bedömning. Kurs A motsvarar nivå A1 / A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ kurs D motsvarar B1/B1+. Läs skrivinlärning Utbildningen seende läs skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning till personer som har kort utbildning som inte är funktionellt litterata. De ska i utbildningen få möjlighet att förvärva grundläggande läs skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa automatisera sina kunskaper. Att bli litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid. Utbildningen vänder sig även till personer som är litterata men inte behärskar det latinska alfabetet. I detta fall ser lärprocessen annorlunda ut. Läs skrivinlärningen knyts inte till någon kurserna A D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som eleven deltar i utbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna automa

3 tiseras. Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska. Bedömning Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags, samhälls arbetsliv. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskr för betygen A, B, C, D E. Kunskapskren är formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion skriftlig färdighet. Kren ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra en helhetsbedömning elevens språkliga förmåga utgå från vad eleven faktiskt klarar språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den innehållsliga språkliga komplexiteten. Efter kurserna B, C D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A D gäller att betyg sätts efter slutad kurs. Inom den del utbildningen som gäller läs skrivinlärning sätts inte betyg. Kunskapskr Hörförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A Eleven förstår vanliga ord enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för E till Eleven förstår enkla fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för C till Eleven förstår sammanhängande fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. sin enkla vanligt förekommande muntliga sin enkla vanligt förekommande muntliga ett relativt väl sin enkla vanligt förekommande muntliga ett väl sätt

4 Kurs B (A1/A2) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A sin korta återberättade händelser, för E till samtal, information anpas sade nyheter att göra. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer. för C till uppfyllda. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer enstaka nyanser. för korta meddelanden i vardagslivet genom att på sätt agera utifrån för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett relativt väl sätt för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett väl Kurs C (A2/A2+) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen. för E till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer. för C till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer vissa nyanser.

5 Betyget E Betyget C Betyget A för enkla meddelanden för enkla meddelanden ett relativt väl för enkla meddelanden genom att på ett väl Kurs D (B1/B1+) Eleven kan förstå tydligt tal i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för berättelser, beskrivningar, för E till samtal, diskussioner, informa tion nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar. för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta ämnen sammanfattningar detaljer. för C till för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar detaljer vissa nyanser. sin detaljerade sin detaljerade ett relativt väl sin detaljerade ett väl sätt

6 Kunskapskr Läsförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hämta förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A förstår information i form vanliga ord symboler. för E till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser. för C till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser meningar. Kurs B (A1/A2) Eleven kan läsa, förstå använda enkla i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A an passade berättande be skrivande för E till ämnen visar. anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla detta. använder några lässtrategier på sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett relativt väl detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett väl sätt detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt effektivt sätt.

7 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla, vanligt förekommande i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A korta berättande beskrivande ämnen visar. för E till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. specifik information i enkla, tabeller diagram för enkla resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för utvecklade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för välutveck lade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

8 Kurs D (B1/B1+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla med viss komplexitet i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar. för E till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer. för C till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer vissa nyanser. specifik information i fakta orienterade för enkla resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för utvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för välutvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

9 Kunskapskr Muntlig interaktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan etablera social kontakt med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord enkla hälsnings, artighets skedsfraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för E till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord vanliga fraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för C till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord, fraser meningar samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor till viss del upprätthåller samtalet. för E till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet relativt väl. för C till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet väl. strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt strategier för att förstå göra sig förstådd. strategier för att förstå göra sig förstådd.

10 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar sätt strategier som underlättar interaktionen. sätt strategier som underlättar interaktionen. strategier som underlättar interaktionen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera i både informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med enkla argument samt framföra efterfråga tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information på ett sätt som för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar strategier som löser problem i interaktionen. sätt strategier som löser problem i interaktionen. strategier som löser problem i interaktionen.

11 Kunskapskr Muntlig produktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen. Betyget E Betyget C Betyget A med vanliga ord enkla fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för E till med ord vanliga fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för C till med sammanhängande fraser meningar om personliga förhållanden erfarenheter. gester andra strategier för att göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk med hjälp gester i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkel form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för E till i utvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för C till i välutvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. sig begripligt till viss del sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande. sätt några strategier för att göra sig förstådd. sig tydligt väl sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd.

12 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för E till om beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för C till om beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. sig begripligt till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. för att förbättra kommunikationen. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. sig tydligt väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation. för att förbättra kommunikationen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för E till om beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för C till om beskri ver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. sig med visst flyt till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. sig med relativt gott flyt relativt väl sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation. sig med gott flyt väl sammanhängande samt visar god språklig variation.

13 Betyget E Betyget C Betyget A för att förbättra kommunikationen. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. för att förbättra kommunikationen. Kunskapskr Skriftlig färdighet Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hantera några vardagsnära situationer där skrift förekommer. Betyget E Betyget C Betyget A sin namnteckning bidrar till att fylla i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för E till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de efter någon bearbetning passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för C till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. på sätt viktig information efter personliga behov. på ett relativt väl sätt viktig information efter personliga behov. på ett väl sätt viktig information efter personliga behov. Kurs B (A1/A2) Eleven kan för hand på dator skriva några enkla för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A enkla begripliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för E till enkla relativt tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för C till enkla tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. i huvudsak sammanhang. relativt väl sammanhang. väl sammanhang.

14 Betyget E Betyget C Betyget A några strategier för skrivande. sätt några strategier för skrivande. några strategier för skrivande. Kurs C (A2/A2+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A sammanhängande begripliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för E till sammanhängande relativt tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för C till sammanhängande tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. i huvudsak struktur i sina visar prov på viss variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. relativt väl struktur i sina visar prov på förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. sätt olika strategier för skrivande. väl struktur i sina visar prov på god variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A med visst flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för E till med relativt gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för C till med gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen.

15 Betyget E Betyget C Betyget A i huvudsak struktur i sina visar viss variation i ordförråd meningsbyggnad. relativt väl struktur i sina visar förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. väl struktur i sina visar god variation i ordförråd meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på sätt anteckningar för eget skrivande. för skrivande. Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett relativt väl sätt anteckningar för eget skrivande. sätt olika strategier för skrivande. Eleven använder med god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett väl anteckningar för eget skrivande. för skrivande.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv Copyright SIOS 2007 Text Julio Fuentes Illustrationer Burhan Misirli Språkgranskning Ann-Marie Stenhammar Omslag Chris

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan 1(16) SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan Ankomststämpel Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Mer än vad du kan tro

Mer än vad du kan tro Kvalitetsgranskning Rapport 2012:3 Mer än vad du kan tro Religionskunskap i gymnasieskolan Skolinspektionens rapport 2012:3 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm 2012 Foto sidan 4: Undervisning om judendom,

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Rapport Utvärderare: Ingrid Skeppstedt Stockholm den 28 mars år 2011 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förord... 4 Ur SpråkSams projektbeskrivning... 5 Metod-

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer