Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för utbildning i svenska för invandrare"

Transkript

1 Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation aktivt deltagande i vardags, samhälls arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper studiemål. Utbildningen ska planeras utformas tillsammans med eleven anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Utbildningens mål karaktär Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla sin förmåga att läsa skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare situationer, insikter i hur man lär sig språk, inlärnings kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Eleven måste få kunskaper färdigheter olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system kunskaper om hur detta system används. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text gör funktionella språkliga val anpassningar i förhållande till mottagare syfte. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.

2 Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter jämföra dem med företeelser i vardags, samhälls arbetsliv i Sverige. Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg hjälpmedel för information, kommunikation lärande. Det vidgade textbegreppet är stor vikt inom utbildningen i svenska för invandrare. Att tillägna sig bearbeta behöver inte alltid innebära läsning utan även lyssning, bild filmstudium. Utbildningens uppbyggnad Utbildningen består tre olika studievägar, 1, 2 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar mål. Studieväg 1 utgörs kurserna A B, studieväg 2 kurserna B C samt studieväg 3 kurserna C D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan sluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till med kurs D. Två kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var en dessa två kurser, kurs B kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Osett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kurskren desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund kunskaper i svenska vid kursstarten samt vald studieväg. Bedömningen på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning hans eller hennes kunskaper, förutsättningar vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kren. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning bedömning. Kurs A motsvarar nivå A1 / A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ kurs D motsvarar B1/B1+. Läs skrivinlärning Utbildningen seende läs skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning till personer som har kort utbildning som inte är funktionellt litterata. De ska i utbildningen få möjlighet att förvärva grundläggande läs skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa automatisera sina kunskaper. Att bli litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid. Utbildningen vänder sig även till personer som är litterata men inte behärskar det latinska alfabetet. I detta fall ser lärprocessen annorlunda ut. Läs skrivinlärningen knyts inte till någon kurserna A D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som eleven deltar i utbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna automa

3 tiseras. Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska. Bedömning Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags, samhälls arbetsliv. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskr för betygen A, B, C, D E. Kunskapskren är formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion skriftlig färdighet. Kren ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra en helhetsbedömning elevens språkliga förmåga utgå från vad eleven faktiskt klarar språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den innehållsliga språkliga komplexiteten. Efter kurserna B, C D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A D gäller att betyg sätts efter slutad kurs. Inom den del utbildningen som gäller läs skrivinlärning sätts inte betyg. Kunskapskr Hörförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A Eleven förstår vanliga ord enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för E till Eleven förstår enkla fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för C till Eleven förstår sammanhängande fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. sin enkla vanligt förekommande muntliga sin enkla vanligt förekommande muntliga ett relativt väl sin enkla vanligt förekommande muntliga ett väl sätt

4 Kurs B (A1/A2) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A sin korta återberättade händelser, för E till samtal, information anpas sade nyheter att göra. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer. för C till uppfyllda. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer enstaka nyanser. för korta meddelanden i vardagslivet genom att på sätt agera utifrån för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett relativt väl sätt för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett väl Kurs C (A2/A2+) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen. för E till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer. för C till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer vissa nyanser.

5 Betyget E Betyget C Betyget A för enkla meddelanden för enkla meddelanden ett relativt väl för enkla meddelanden genom att på ett väl Kurs D (B1/B1+) Eleven kan förstå tydligt tal i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för berättelser, beskrivningar, för E till samtal, diskussioner, informa tion nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar. för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta ämnen sammanfattningar detaljer. för C till för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar detaljer vissa nyanser. sin detaljerade sin detaljerade ett relativt väl sin detaljerade ett väl sätt

6 Kunskapskr Läsförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hämta förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A förstår information i form vanliga ord symboler. för E till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser. för C till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser meningar. Kurs B (A1/A2) Eleven kan läsa, förstå använda enkla i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A an passade berättande be skrivande för E till ämnen visar. anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla detta. använder några lässtrategier på sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett relativt väl detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett väl sätt detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt effektivt sätt.

7 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla, vanligt förekommande i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A korta berättande beskrivande ämnen visar. för E till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. specifik information i enkla, tabeller diagram för enkla resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för utvecklade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för välutveck lade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

8 Kurs D (B1/B1+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla med viss komplexitet i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar. för E till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer. för C till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer vissa nyanser. specifik information i fakta orienterade för enkla resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för utvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för välutvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

9 Kunskapskr Muntlig interaktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan etablera social kontakt med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord enkla hälsnings, artighets skedsfraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för E till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord vanliga fraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för C till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord, fraser meningar samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor till viss del upprätthåller samtalet. för E till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet relativt väl. för C till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet väl. strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt strategier för att förstå göra sig förstådd. strategier för att förstå göra sig förstådd.

10 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar sätt strategier som underlättar interaktionen. sätt strategier som underlättar interaktionen. strategier som underlättar interaktionen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera i både informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med enkla argument samt framföra efterfråga tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information på ett sätt som för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar strategier som löser problem i interaktionen. sätt strategier som löser problem i interaktionen. strategier som löser problem i interaktionen.

11 Kunskapskr Muntlig produktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen. Betyget E Betyget C Betyget A med vanliga ord enkla fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för E till med ord vanliga fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för C till med sammanhängande fraser meningar om personliga förhållanden erfarenheter. gester andra strategier för att göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk med hjälp gester i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkel form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för E till i utvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för C till i välutvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. sig begripligt till viss del sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande. sätt några strategier för att göra sig förstådd. sig tydligt väl sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd.

12 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för E till om beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för C till om beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. sig begripligt till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. för att förbättra kommunikationen. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. sig tydligt väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation. för att förbättra kommunikationen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för E till om beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för C till om beskri ver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. sig med visst flyt till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. sig med relativt gott flyt relativt väl sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation. sig med gott flyt väl sammanhängande samt visar god språklig variation.

13 Betyget E Betyget C Betyget A för att förbättra kommunikationen. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. för att förbättra kommunikationen. Kunskapskr Skriftlig färdighet Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hantera några vardagsnära situationer där skrift förekommer. Betyget E Betyget C Betyget A sin namnteckning bidrar till att fylla i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för E till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de efter någon bearbetning passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för C till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. på sätt viktig information efter personliga behov. på ett relativt väl sätt viktig information efter personliga behov. på ett väl sätt viktig information efter personliga behov. Kurs B (A1/A2) Eleven kan för hand på dator skriva några enkla för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A enkla begripliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för E till enkla relativt tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för C till enkla tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. i huvudsak sammanhang. relativt väl sammanhang. väl sammanhang.

14 Betyget E Betyget C Betyget A några strategier för skrivande. sätt några strategier för skrivande. några strategier för skrivande. Kurs C (A2/A2+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A sammanhängande begripliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för E till sammanhängande relativt tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för C till sammanhängande tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. i huvudsak struktur i sina visar prov på viss variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. relativt väl struktur i sina visar prov på förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. sätt olika strategier för skrivande. väl struktur i sina visar prov på god variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A med visst flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för E till med relativt gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för C till med gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen.

15 Betyget E Betyget C Betyget A i huvudsak struktur i sina visar viss variation i ordförråd meningsbyggnad. relativt väl struktur i sina visar förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. väl struktur i sina visar god variation i ordförråd meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på sätt anteckningar för eget skrivande. för skrivande. Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett relativt väl sätt anteckningar för eget skrivande. sätt olika strategier för skrivande. Eleven använder med god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett väl anteckningar för eget skrivande. för skrivande.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday Kunskapskrav För betyget E: -Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal)

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Mailadress: sandra.bookbinder@live.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor.

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor. Språkliga mål Varför ska man formulera språkliga mål? Man behöver formulera språkliga mål för att tydliggöra för eleverna och för oss själva vilka språkliga krav som kursplanerna ställer. De språkliga

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan 1(16) SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan Ankomststämpel Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Pedagogisk planering aritmetik (räkning)

Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten i matematik. Syfte (ur Skolverkets kursplan) Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla följande

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer