Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för utbildning i svenska för invandrare"

Transkript

1 Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation aktivt deltagande i vardags, samhälls arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper studiemål. Utbildningen ska planeras utformas tillsammans med eleven anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Utbildningens mål karaktär Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla sin förmåga att läsa skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare situationer, insikter i hur man lär sig språk, inlärnings kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Eleven måste få kunskaper färdigheter olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system kunskaper om hur detta system används. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text gör funktionella språkliga val anpassningar i förhållande till mottagare syfte. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.

2 Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter jämföra dem med företeelser i vardags, samhälls arbetsliv i Sverige. Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg hjälpmedel för information, kommunikation lärande. Det vidgade textbegreppet är stor vikt inom utbildningen i svenska för invandrare. Att tillägna sig bearbeta behöver inte alltid innebära läsning utan även lyssning, bild filmstudium. Utbildningens uppbyggnad Utbildningen består tre olika studievägar, 1, 2 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar mål. Studieväg 1 utgörs kurserna A B, studieväg 2 kurserna B C samt studieväg 3 kurserna C D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan sluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till med kurs D. Två kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var en dessa två kurser, kurs B kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Osett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kurskren desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund kunskaper i svenska vid kursstarten samt vald studieväg. Bedömningen på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning hans eller hennes kunskaper, förutsättningar vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kren. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning bedömning. Kurs A motsvarar nivå A1 / A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ kurs D motsvarar B1/B1+. Läs skrivinlärning Utbildningen seende läs skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning till personer som har kort utbildning som inte är funktionellt litterata. De ska i utbildningen få möjlighet att förvärva grundläggande läs skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa automatisera sina kunskaper. Att bli litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid. Utbildningen vänder sig även till personer som är litterata men inte behärskar det latinska alfabetet. I detta fall ser lärprocessen annorlunda ut. Läs skrivinlärningen knyts inte till någon kurserna A D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som eleven deltar i utbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna automa

3 tiseras. Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska. Bedömning Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags, samhälls arbetsliv. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskr för betygen A, B, C, D E. Kunskapskren är formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion skriftlig färdighet. Kren ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra en helhetsbedömning elevens språkliga förmåga utgå från vad eleven faktiskt klarar språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den innehållsliga språkliga komplexiteten. Efter kurserna B, C D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A D gäller att betyg sätts efter slutad kurs. Inom den del utbildningen som gäller läs skrivinlärning sätts inte betyg. Kunskapskr Hörförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A Eleven förstår vanliga ord enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för E till Eleven förstår enkla fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. för C till Eleven förstår sammanhängande fraser meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad tydlig information som är intresse för eleven. sin enkla vanligt förekommande muntliga sin enkla vanligt förekommande muntliga ett relativt väl sin enkla vanligt förekommande muntliga ett väl sätt

4 Kurs B (A1/A2) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A sin korta återberättade händelser, för E till samtal, information anpas sade nyheter att göra. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer. för C till uppfyllda. sin korta återberättade händelser, samtal, information anpassade nyheter att göra enkla sammanfattningar detaljer enstaka nyanser. för korta meddelanden i vardagslivet genom att på sätt agera utifrån för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett relativt väl sätt för korta meddelanden i vardagslivet genom att på ett väl Kurs C (A2/A2+) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen. för E till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer. för C till för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information korta nyheter som rör bekanta ämnen detaljer vissa nyanser.

5 Betyget E Betyget C Betyget A för enkla meddelanden för enkla meddelanden ett relativt väl för enkla meddelanden genom att på ett väl Kurs D (B1/B1+) Eleven kan förstå tydligt tal i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A för berättelser, beskrivningar, för E till samtal, diskussioner, informa tion nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar. för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta ämnen sammanfattningar detaljer. för C till för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information nyhetssändningar som rör bekanta att göra sammanfattningar detaljer vissa nyanser. sin detaljerade sin detaljerade ett relativt väl sin detaljerade ett väl sätt

6 Kunskapskr Läsförståelse Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hämta förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A förstår information i form vanliga ord symboler. för E till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser. för C till förstår information i form vanliga ord symboler samt mycket enkla fraser meningar. Kurs B (A1/A2) Eleven kan läsa, förstå använda enkla i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A an passade berättande be skrivande för E till ämnen visar. anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till anpassade berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla detta. använder några lässtrategier på sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett relativt väl detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. sin personliga meddelanden, konkret information korta, tydliga enkla ett väl sätt detta. använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt effektivt sätt.

7 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla, vanligt förekommande i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A korta berättande beskrivande ämnen visar. för E till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer. för C till korta berättande beskrivande ämnen visar detaljer enstaka nyanser. specifik information i enkla, tabeller diagram för enkla resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för utvecklade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i enkla, tabeller diagram för välutveck lade resonemang om informationen. sin korta, tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

8 Kurs D (B1/B1+) Eleven kan läsa, förstå använda enkla med viss komplexitet i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar. för E till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer. för C till berättande, beskrivande argumenterande ämnen visar sammanfattningar detaljer vissa nyanser. specifik information i fakta orienterade för enkla resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för utvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett relativt väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen. specifik information i för välutvecklade resonemang om informationen. för tydliga föreskrifter ett väl sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

9 Kunskapskr Muntlig interaktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan etablera social kontakt med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer. Betyget E Betyget C Betyget A i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord enkla hälsnings, artighets skedsfraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för E till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord vanliga fraser samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. för C till i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord, fraser meningar samt ställa besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. gester, frågor andra strategier för att förstå göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor till viss del upprätthåller samtalet. för E till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet relativt väl. för C till i enkla samtal att framföra reagera på påståenden, åsikter önskemål samt ställa besvara frågor upprätthåller samtalet väl. strategier för att förstå göra sig förstådd. sätt strategier för att förstå göra sig förstådd. strategier för att förstå göra sig förstådd.

10 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i enkla samtal diskussioner att framföra efterfråga åsikter, tankar information för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar sätt strategier som underlättar interaktionen. sätt strategier som underlättar interaktionen. strategier som underlättar interaktionen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte samtalspartner, kommunicera i både informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med enkla argument samt framföra efterfråga tankar information till viss del för samtalen diskussionerna framåt. för E till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information för samtalen diskussionerna framåt. för C till i samtal diskussioner att uttrycka bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra efterfråga tankar information på ett sätt som för samtalen diskussionerna framåt fördjupar eller breddar strategier som löser problem i interaktionen. sätt strategier som löser problem i interaktionen. strategier som löser problem i interaktionen.

11 Kunskapskr Muntlig produktion Kurs A (A1 /A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen. Betyget E Betyget C Betyget A med vanliga ord enkla fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för E till med ord vanliga fraser om personliga förhållanden erfarenheter. sätt gester andra strategier för att göra sig förstådd. för C till med sammanhängande fraser meningar om personliga förhållanden erfarenheter. gester andra strategier för att göra sig förstådd. Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk med hjälp gester i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A i enkel form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för E till i utvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. för C till i välutvecklad form om personliga erfarenheter välbekanta personer, platser händelser. sig begripligt till viss del sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande. sätt några strategier för att göra sig förstådd. sig tydligt väl sammanhängande. några strategier för att göra sig förstådd.

12 Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för E till om beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. för C till om beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd. sig begripligt till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. för att förbättra kommunikationen. sig relativt tydligt relativt väl sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. sig tydligt väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation. för att förbättra kommunikationen. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte mottagare, kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A om beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för E till om beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. för C till om beskri ver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck åsikter samt ger råd. sig med visst flyt till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. sig med relativt gott flyt relativt väl sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation. sig med gott flyt väl sammanhängande samt visar god språklig variation.

13 Betyget E Betyget C Betyget A för att förbättra kommunikationen. sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen. för att förbättra kommunikationen. Kunskapskr Skriftlig färdighet Kurs A (A1 /A1) Eleven kan hantera några vardagsnära situationer där skrift förekommer. Betyget E Betyget C Betyget A sin namnteckning bidrar till att fylla i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för E till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de efter någon bearbetning passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. för C till sin namnteckning fyller i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. på sätt viktig information efter personliga behov. på ett relativt väl sätt viktig information efter personliga behov. på ett väl sätt viktig information efter personliga behov. Kurs B (A1/A2) Eleven kan för hand på dator skriva några enkla för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Betyget E Betyget C Betyget A enkla begripliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för E till enkla relativt tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. för C till enkla tydliga korta meddelanden, hälsningar om sig själv upplevda händelser. i huvudsak sammanhang. relativt väl sammanhang. väl sammanhang.

14 Betyget E Betyget C Betyget A några strategier för skrivande. sätt några strategier för skrivande. några strategier för skrivande. Kurs C (A2/A2+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A sammanhängande begripliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för E till sammanhängande relativt tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. för C till sammanhängande tydliga om erfarenheter, intryck åsikter samt andra formella om bekanta ämnen. i huvudsak struktur i sina visar prov på viss variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. relativt väl struktur i sina visar prov på förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. sätt olika strategier för skrivande. väl struktur i sina visar prov på god variation i ordförråd meningsbyggnad. för skrivande. Kurs D (B1/B1+) Eleven kan skriva enkla, med viss anpassning till syfte mottagare, för att kommunicera både i informella mer formella situationer i vardags, samhälls arbetsliv. Betyget E Betyget C Betyget A med visst flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för E till med relativt gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen. för C till med gott flyt beskrivande, redogörande argumenterande om bekanta ämnen.

15 Betyget E Betyget C Betyget A i huvudsak struktur i sina visar viss variation i ordförråd meningsbyggnad. relativt väl struktur i sina visar förhållandevis god variation i ordförråd meningsbyggnad. väl struktur i sina visar god variation i ordförråd meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på sätt anteckningar för eget skrivande. för skrivande. Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett relativt väl sätt anteckningar för eget skrivande. sätt olika strategier för skrivande. Eleven använder med god säkerhet både enkla mer ancerade grammatiska strukturer i sina. Eleven för sammanställer på ett väl anteckningar för eget skrivande. för skrivande.

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan för Bakgrund: Hemland Ålder Språk Erfarenheter Studier Sverige: Ankomstår Erfarenheter Studier Kursdeltagarens mål för utbildningen Kursdeltagarens mål efter utbildningen Ο syn Ο hörsel Ο övrigt Finns

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: Sammanställning av kunskapskrav kurs A (A1-/A1)

Utbildning i svenska för invandrare: Sammanställning av kunskapskrav kurs A (A1-/A1) Utbildning i svenska för invandrare: Sammanställning av kunskapskrav kurs A (A1-/A1) Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

att göra enkla sammanfattningar

att göra enkla sammanfattningar Studieväg 2 Hörförståelse Betyg C Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett relativt väl fungerande Betyg A genom av huvudinnehållet och

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 ESLÖVS KOMMUN Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 2010-04- 23 24 GoVu.2010.0168 Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer Ärendebeskrivning

Läs mer

Upplägg och genomförande - kurs C

Upplägg och genomförande - kurs C Upplägg och genomförande - kurs C Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid för respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2009:22 Utkom från trycket den 28 maj 2009 beslutade den 15

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna

Läs mer

Senaste lydelse av SKOLFS 2009:2. Förordning om kursplan för utbildning i svenska för invandrare;

Senaste lydelse av SKOLFS 2009:2. Förordning om kursplan för utbildning i svenska för invandrare; Senaste lydelse SKOLFS 2009:2 Utkom från trycket den 4 februari 2009 Förordning om kursplan för utbildning i svenska för invandrare; utfärdad den 4 december 2008 (Senaste ändring SKOLFS 2012:13) Regeringen

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

SVENSKA FÖR INVANDRARE

SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A ljusdal.se KURSPLAN I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A DU KAN PRESENTERA DIG (BERÄTTA OM DIG SJÄLV). DU KAN BERÄTTA OM: Din familj Ditt land Din lägenhet Dina kläder

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som

Läs mer

Moderna språk. Ämnets syfte

Moderna språk. Ämnets syfte Moderna språk MOD Moderna språk Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Bedömning av skriftlig färdighet inom utbildning i

Bedömning av skriftlig färdighet inom utbildning i Bedömning av skriftlig färdighet inom utbildning i svenska för invandrare Symposium 2012 Stockholms universitet 4-5 oktober Helén Lindholm och Mikael Olofsson Institutionen för språkdidaktik Utbildning

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare

Kursplan för svenskundervisning för invandrare Kursplan för svenskundervisning för invandrare Eleven ska lära sig förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Du ska kunna höra och förstå instruktioner från

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs X

Kursplan i svenska grundläggande kurs X kursplan svenska x.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs X Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK Inom ramen för elevens val Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9

Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9 Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9 LÄSA: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ( ) flyt genom att ( ) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Gymnasiepoäng 200 Läromedel Läromedel anpassat för Svagrund t.ex. Språkporten Bas, (2011) (kapitel 1-5, bok och webb)

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

KURS A Motsvarande i CEFR A1-/A1 (Gemensam europeisk referensram för språk)

KURS A Motsvarande i CEFR A1-/A1 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska utifrån behov kunna förstå och hämta information i närmiljön, t.ex. vanliga namn och symboler Läsning manuellt och digitalt Eleven förstår vanligt förekommande skyltar

Läs mer

Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9. Du ska kunna - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen

Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9. Du ska kunna - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen Mål och betygskriterier för muntlig produktion. År 9 - delta aktivt i samtal kring välbekanta ämnen - muntligt berätta och beskriva något - argumentera för en uppfattning Du formulerar dig begripligt och

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Läs igenom kursplanen för Svenska som andraspråk här nedanför. Läs och arbeta med kursboken

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer