Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Därefter reviderad av Fakultetsnämnden Utbildningsplanen har dubbla programkoder beroende på vilken ort programmet ges. Detta kan ha betydelse för studenternas platsgaranti till kurser på de olika orterna. Mål Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för självständigt arbete som ekonom med respektive inriktning. Ekonomprogrammet syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom ekonomer sysselsätts inom en rad olika områden är målsättningen att programmet ska ge dels en god bas och fördjupning inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi, dels en möjlighet till fördjupning inom valfria ämnen. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare studier på magister- och forskarnivå. Målen är nedan indelade i övergripande mål för programmet och specifika progressionsmål som följs och utvecklas genom hela programmet. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. I en progression ska studenten ha: - god kunskap om olika vetenskapliga metoder, - god insikt i områdets vetenskapliga grund och forskning. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

2 Sida 2 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. I en progression ska studenten ha: - god förmåga att kritiskt diskutera och bedöma företeelser och problem, - god förmåga att söka, värdera, tolka och sammanställa information från olika källor, - god förmåga till skriftlig och muntlig presentation och kommunikation till större och mindre grupper, - god förmåga att driva och leda projekt med olika funktioner i en organisation, - god förmåga att genomföra självständigt arbete, - god insikt i arbetslivets problem och arbetssätt där bl a moderna system för affärsstyrning, webbhantering och nya medier ingår, - god förmåga att som student ta ansvar och styra aktiviteter i utbildningen. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. I en progression ska studenten ha: - god insikt i hur internationella förhållanden påverkar en ekonoms arbete, - god kunskap om hur beslut och handlande påverkar företaget, dess intressenter och samhället utifrån sociala, etiska och miljöaspekter. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur som används är till stor del engelskspråkig, men det varierar mellan olika kurser. Särskild behörighet Områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Urval Vid urvalet av studenter till programmet tillämpas betygsurval 60% och provurval 40%.

3 Sida 3 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 Innehåll Ekonomprogrammet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom ekonomiområdet. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng, handelsrätt om minst 15 högskolepoäng och statistik om minst 15 högskolepoäng. De tre första terminerna följer en fast studiegång som skall ge studenten grundläggande kunskaper i de ekonomiska ämnena och spegla olika aspekter på desamma. Den fjärde terminen innebär att studenten väljer en inriktning inom företagsekonomi. Termin fem innebär dels en kurs i statistik samt valfria kurser från högskolans övriga utbud av kurser. Under termin sex kan studenten ytterligare välja fördjupningskurser inom företagsekonomi. Utbildningen avslutas termin sex med en kandidatuppsats som är ett självständigt arbete där en grupp studenter själva väljer ämne och metod. Studenten skapar under programmet sin egen profil genom sitt val av kurser och ämne för kandidatuppsats. Studierna är upplagda med en stegring av kunskaper och färdigheter för varje år, dvs progression i enlighet med Bolognaprocessen. Undervisningen är upplagd så att studenten praktiskt tillämpar de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Programmet innebär ett vetenskapligt arbetssätt som bl a innebär ett självständigt kritiskt tänkande och en systematik i arbetet. I samtliga kurser ingår moment där studenten samarbetar i grupp med andra studenter. Kurserna läses antingen en kurs i taget på helfart eller flera kurser parallellt över en längre period. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, som t ex skriftliga, muntliga, individuella eller i grupp. Termin 1 Termin 2 Företagsekonomi Introduktionskurs till ekonomistudier, 15 hp Handelsrätt Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp Företagsekonomi Organisation, 7,5 hp Marknadsföring, 1, 7,5 hp Nationalekonomi Mikroekonomi, 7,5 hp Makroekonomi, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Nationalekonomi Internationell ekonomi, 7,5 hp Miljöekonomi, 7,5 hp Företagsekonomi Redovisning och budgetering, 7,5 hp Finansiering och kalkylering, 7,5 hp Företagsekonomi Management, 22,5 hp* Marknadsföring 2, 22,5 hp* Ekonomistyrning, 22,5 hp* Uppsats och metod, 7,5 hp

4 Sida 4 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 Termin 5 Termin 6 Statistik/kvantitativa undersökningar, 15 hp Valbara kurser i företagsekonomi eller i högskolans utbud, 15 hp Se Programschema för Ekonomprogrammet Företagsekonomi Industriell marknadsföring, 15 hp* Företagsstrategier för hållbar utveckling, 15 hp* Redovisning, fördjupning, 15 hp* Personal och arbetsliv, 15 hp* *Studenten väljer ett av alternativen för respektive termin. Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Val inom programmet Behörighet för att fortsätta till nästa termin inom programmet beror av antalet avklarade poäng på programkurserna och framgår av respektive kursplan. Studentens valmöjligheter begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns under termin 4, 5 och 6. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Värdakademi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Ekonomprogrammet, 180 hp. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna leder fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen: - Ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics). Kvalitetssäkring Kursutvärderingar genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Programutvärderingar utförs årsvis. Sammanställning av utvärderingar etc redovisas i relevant ledningsorgan, där förändringar av programmets innehåll kan initieras. Studentmedverkan Studenterna är representerade i akademins ledningsgrupper och programmets ledningsgrupp. I dessa grupper diskuteras såväl frågor som rör både innehåll i programmet och programmets ledning. Programmet har en programsamordnare som skall sköta kontakten med de programmets linjeförening och studenterna.

5 Sida 5 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 Forskningsbas Ekonomprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsprofil INAS (Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning). Programmet vilar på en vetenskaplig grund genom att forskningsutbildade genomfört utvecklingen av programmet. Forskningsutbildade lärare deltar även i utveckling, planering och genomförande av kurserna i programmet. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För att förbereda för det framtida yrket, innehåller programmets flesta moment en direkt koppling till arbetslivet. Momenten kan variera beroende på kurs, men gemensamt för dem är att de kunskaper och färdigheter studierna ger är användbara i arbetslivet. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier finns på högskolans webbplats. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, vilka är mycket viktiga egenskaper på dagens arbetsmarknad. Att som student välja uppdrag med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet för internationella studenter kan tillföra mycket för den personliga och professionella utvecklingen. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Jämlikhet och jämställdhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan som finns publicerad under rubriken Jämlikhet och Jämställdhet på hemsidan. Övergångsbestämmelser Studenter som påbörjat studier på ekonomprogrammet enligt tidigare utbildningsplan kan avsluta studierna inom ramen för detta program efter ansökan hos utbildningsledare.

6 Sida 6 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: GKE02/GKV02 Övriga föreskrifter För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats. Högskolans webbplats informerar utförligt om reglerna för fusk och plagiat.

7 Utbildningsplan Sida 1 av Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 Beteendevetenskapliga programmet, högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden Mål Det övergripande målet med programmet är att de studerande ska tillägna sig kunskaper om teorier inom det beteendevetenskapliga området samt förberedas för både yrkesverksamhet inom detta fält och fortsatta studier på avancerad nivå. Programmet syftar till en bred beteendevetenskaplig utbildning. Programmet ska ge de studerande möjlighet att forma en individuell utbildningsprofil inom det beteendevetenskapliga området, med fördjupning i ett av de tre huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi. Efter studierna ska de studerande kunna arbeta med personal-, utrednings- och utvärderingsfrågor samt arbeta i stödjande och rådgivande funktioner inom såväl offentlig som privat verksamhet. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdena pedagogik, psykologi och sociologi, - visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga grund, inbegripet kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom det beteendevetenskapliga området, - visa fördjupad kunskap och vetenskaplig orientering inom något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi, - visa kunskap om och förstå vikten av att bidra till hållbar utveckling i samhället inom det beteendevetenskapliga området. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att förstå och tolka information, kritiskt diskutera samt analysera företeelser, frågeställningar och situationer inom det beteendevetenskapliga området på individ-, grupp-, organisations-, samt samhällsnivå, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och uppgifter inom givna tidsramar,

8 Sida 2 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 - visa förmåga att kommunicera såväl muntligt som i skrift, - visa förmåga att redogöra för och diskutera information, hantera problem och lösningar inom det beteendevetenskapliga området, - visa färdigheter att strukturera och metodiskt genomföra olika uppgifter, - visa förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet, - visa förmåga att etablera och upprätthålla kontakter med relevanta avnämare inom näringsliv och offentlig sektor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att genomföra etiska värderingar och bedömningar på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå med relevans för beteendevetenskapliga sammanhang och aspekter, - visa insikt om vilken roll beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även förstå hur sådan kunskap kan tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet, - visa insikt om vilken kompetens som leder till anställningsbarhet inom den individuellt valda beteendevetenskapliga profilen och hur denna profil kan utvecklas inom det beteendevetenskapliga forskningsområdet, - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens i ett framtida utvecklingsperspektiv, - vidgat sin kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur som används är till stor del svenskspråkig men det kan förekomma inslag av engelskspråkig litteratur i olika delkurser. Särskild behörighet Områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A. Urval Vid urvalet till programmet tillämpas betygsurval 60% och provurval 40%. Innehåll Beteendevetenskapliga programmet högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Pedagogik studerar människan som lärande och kunskapande varelse, närmare bestämt lärandets och kunskapandets villkor, innebörder och effekter på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå. Psykologi handlar om människors upplevelser och beteenden, vilket innefattar reaktions- och beteendemönster, handlingar och val, värderingar

9 Sida 3 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 och attityder samt människors individuella utveckling och sociala relationer. Sociologi handlar om "människan i samhället och samhället i människan", dvs. hur samhällens organisation och maktförhållanden påverkar och påverkas av socialt samspel (i familjer, på arbetsplatser, i föreningar osv.) och hur olika sociala gruppers identitet, relationer och materiella resurser sammanhänger med detta. Programmets första år består av grundläggande beteendevetenskapliga kurser inom pedagogik, psykologi och sociologi. Under termin tre fortsätter den studerande att läsa dessa ämnen men inriktade mot temaområdena kommunikation, hälsa och arbetsliv. Utifrån dessa erfarenheter skall den studerande välja ett huvudområde till termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Under termin fem läser den studerande färdighetsorienterade kurser i samtalsmetodik, utvärdering, retorik och presentationsteknik samt ledarskap. Utifrån valt huvudområde och på fördjupningsnivå, genomförs ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng under termin sex, alternativt under termin sju. Som följd av utbildningens lärandemål anpassas undervisningsformer och examinationer. Genom kritiskt tänkande, reflekterande, kunskapsproducerande arbeten, fördjupningsmoment och metodiska övningar, i kombination med projektarbete, muntliga och skriftliga presentationer samt kommunikationsövningar, läggs grunden till både anställningsbarhet och fortsatta avancerade studier inom området. Från och med andra året i utbildningen erbjuds de studerande kontakt med en referensperson som är verksam inom den offentliga eller privata sektorn. Genom referenspersonen får studenten kontakt med ett tänkbart arbetsfält och också möjlighet till hjälp vid val av huvudområde. Termin 1 Termin 2 Pedagogik, Psykologi och Sociologi Introduktion till beteendevetenskap, 7,5 hp Pedagogik Utbildning och samhälle, 7,5 hp Sociologi Interaktion, identitet och kultur, 7,5 hp Psykologi Individens upplevelse och beteende, introduktion till psykologi, 7,5 hp Pedagogik, Psykologi och Sociologi Forskningsmetod, 7,5 hp Psykologi Personlighets- och socialpsykologi, 7,5 hp Pedagogik Människan som kulturvarelse, 7,5 hp Sociologi Samhälle i förändring. Identitet, kultur, arbete och konsumtion, 7,5 hp

10 Sida 4 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 Termin 3 Termin 4 Pedagogik, Psykologi och Sociologi Kommunikation, 10 hp Hälsa, 10 hp Arbetsliv 10 hp Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 31-60, 30 hp Psykologi Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp Psykologi, inriktning mot hälsopsykolog 31-60*, 30 hp Psykologi, inriktning mot socialpsykologi 31-60*, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp Termin 5 Termin 6 *Kurserna ges enbart vid vissa terminer. Pedagogik, Psykologi och Sociologi Samtalets retorik, 7,5 hp Att genomföra professionella samtal, 7,5 hp Ledarskap för beteendevetare, 7,5 hp Utvärdering, 7,5 hp Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 31-60, 30 hp Pedagogik 61-90, 30 hp Psykologi Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp Psykologi, inriktning mot hälsopsykologi 31-60*, 30 hp Psykologi, inriktning mot socialpsykologi 31-60*, 30 hp Psykologi 61-90, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp * Kurserna ges enbart vid vissa terminer. Termin 7 Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 61-90, 30 hp Psykologi Psykologi 61-90, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp

11 Sida 5 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 Val inom programmet Studenten väljer ett huvudområde inför termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi under förutsättning att den särkskilda behörigheten uppfyllts och att kurserna sökts i tid. För att öka flexibiliteten i programmet ges studenten också möjlighet att välja nytt huvudområde i termin sex. Det innebär att studenten i praktiken kan välja ett huvudområde i termin fyra, ett annat i termin sex för att i termin sju slutgiltigt välja fördjupning. Det är av denna anledning som programmet omfattar högskolepoäng. Det måste dock särskilt betonas att programmet är upplagt för att leda till att man uppfyller fordringarna för en kandidatexamen, vilken omfattar exakt 180 högskolepoäng. För slutförda kurser som ligger utöver fordringarna för examen kan man få kursbevis utfärdade. I de tre huvudområdena garanteras termin fyra platser på kurser på fördjupningsnivå G1F, termin sex garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G1F samt G2E och termin sju garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G2E. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Beteendevetenskapliga programmet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Pedagogik (Bachelor of Science in Education), - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi (Bachelor of Science in Psychology), eller - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Bachelor of Science in Sociology). Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar görs regelmässigt i varje kurs med återkoppling till studenterna. I slutet av varje termin genomförs dessutom en övergripande programutvärdering av grundkursåret. Kursutvärderingarna och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupperna i de olika huvudområdena och i det lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

12 Sida 6 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 Studentmedverkan Studenterna är genom studentkåren representerade i akademins ledningsgrupp och akademiråd. I dessa grupper diskuteras såväl frågor som innehåll i utbildningarna och övergripande frågor för akademin. I det branschråd som är kopplat till programmet medverkar representanter för studenter. Programmet har en programsamordnare som via studenternas linjeförening diskuterar frågor som är av betydelse för programmets kvalitet. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Beteendevetenskapliga programmet knyter an till inriktningen Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning. Arbetslivsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne vars forskningsfält finns i skärningspunkterna mellan Teknik Organisation Människa. Samtidigt ligger arbetslivsvetenskap i utkanten av flera ämnen vid högskolan, såsom psykologi, pedagogik, sociologi, ekonomi, folkhälsa, historia, och innovation. Några exempel på forskningsområden inom arbetslivsvetenskap är: Ledning, styrning och arbetsvillkor i offentlig sektor, Hälsans villkor på arbetsplatsen, Organisatoriskt klimat och lärande för flexibelt arbete. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För Beteendevetenskapliga programmet finns ett branschråd där utbudet i utbildningen diskuteras. För att förbereda för det framtida yrket, innehåller programmet en rad moment med direkt koppling till arbetslivet. Momenten kan variera beroende på kurs, men gemensamt för dem är att de kunskaper och färdigheter studierna ger, används i situationer med koppling till arbetssituationer. Studenterna har under utbildningens gång möjlighet att med en utsedd referensperson från arbetslivet diskutera gemensamma frågor. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen.

13 Sida 7 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKV03 Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier kan även hittas på högskolans webbplats. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan som finns publicerad under rubriken Jämlikhet och Jämställdhet på hemsidan. Övriga föreskrifter För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.

14 Utbildningsplan Sida 1 av Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 Beteendevetenskapliga programmet, högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden Mål Det övergripande målet med programmet är att de studerande ska tillägna sig kunskaper om teorier inom det beteendevetenskapliga området samt förberedas för både yrkesverksamhet inom detta fält och fortsatta studier på avancerad nivå. Programmet syftar till en bred beteendevetenskaplig utbildning. Programmet ska ge de studerande möjlighet att forma en individuell utbildningsprofil inom det beteendevetenskapliga området, med fördjupning i ett av de tre huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi. Efter studierna ska de studerande kunna arbeta med personal-, utrednings- och utvärderingsfrågor samt arbeta i stödjande och rådgivande funktioner inom såväl offentlig som privat verksamhet. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdena pedagogik, psykologi och sociologi, - visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga grund, inbegripet kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom det beteendevetenskapliga området, - visa fördjupad kunskap och vetenskaplig orientering inom något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi, - visa kunskap om och förstå vikten av att bidra till hållbar utveckling i samhället inom det beteendevetenskapliga området. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att förstå och tolka information, kritiskt diskutera samt analysera företeelser, frågeställningar och situationer inom det beteendevetenskapliga området på individ-, grupp-, organisations-, samt samhällsnivå, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och uppgifter inom givna tidsramar,

15 Sida 2 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 - visa förmåga att kommunicera såväl muntligt som i skrift, - visa förmåga att redogöra för och diskutera information, hantera problem och lösningar inom det beteendevetenskapliga området, - visa färdigheter att strukturera och metodiskt genomföra olika uppgifter, - visa förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet, - visa förmåga att etablera och upprätthålla kontakter med relevanta avnämare inom näringsliv och offentlig sektor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att genomföra etiska värderingar och bedömningar på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå med relevans för beteendevetenskapliga sammanhang och aspekter, - visa insikt om vilken roll beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även förstå hur sådan kunskap kan tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet, - visa insikt om vilken kompetens som leder till anställningsbarhet inom den individuellt valda beteendevetenskapliga profilen och hur denna profil kan utvecklas inom det beteendevetenskapliga forskningsområdet, - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens i ett framtida utvecklingsperspektiv, - vidgat sin kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur som används är till stor del svenskspråkig men det kan förekomma inslag av engelskspråkig litteratur i olika delkurser. Särskild behörighet Områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A. Urval Vid urvalet till programmet tillämpas betygsurval 60% och provurval 40%. Innehåll Beteendevetenskapliga programmet högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Pedagogik studerar människan som lärande och kunskapande varelse, närmare bestämt lärandets och kunskapandets villkor, innebörder och effekter på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå. Psykologi handlar om människors upplevelser och beteenden, vilket innefattar reaktions- och beteendemönster, handlingar och val, värderingar

16 Sida 3 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 och attityder samt människors individuella utveckling och sociala relationer. Sociologi handlar om "människan i samhället och samhället i människan", dvs. hur samhällens organisation och maktförhållanden påverkar och påverkas av socialt samspel (i familjer, på arbetsplatser, i föreningar osv.) och hur olika sociala gruppers identitet, relationer och materiella resurser sammanhänger med detta. Programmets första år består av grundläggande beteendevetenskapliga kurser inom pedagogik, psykologi och sociologi. Under termin tre fortsätter den studerande att läsa dessa ämnen men inriktade mot temaområdena kommunikation, hälsa och arbetsliv. Utifrån dessa erfarenheter skall den studerande välja ett huvudområde till termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Under termin fem läser den studerande färdighetsorienterade kurser i samtalsmetodik, utvärdering, retorik och presentationsteknik samt ledarskap. Utifrån valt huvudområde och på fördjupningsnivå, genomförs ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng under termin sex, alternativt under termin sju. Som följd av utbildningens lärandemål anpassas undervisningsformer och examinationer. Genom kritiskt tänkande, reflekterande, kunskapsproducerande arbeten, fördjupningsmoment och metodiska övningar, i kombination med projektarbete, muntliga och skriftliga presentationer samt kommunikationsövningar, läggs grunden till både anställningsbarhet och fortsatta avancerade studier inom området. Från och med andra året i utbildningen erbjuds de studerande kontakt med en referensperson som är verksam inom den offentliga eller privata sektorn. Genom referenspersonen får studenten kontakt med ett tänkbart arbetsfält och också möjlighet till hjälp vid val av huvudområde. Termin 1 Termin 2 Pedagogik, Psykologi och Sociologi Introduktion till beteendevetenskap, 7,5 hp Pedagogik Utbildning och samhälle, 7,5 hp Sociologi Interaktion, identitet och kultur, 7,5 hp Psykologi Individens upplevelse och beteende, introduktion till psykologi, 7,5 hp Pedagogik, Psykologi och Sociologi Forskningsmetod, 7,5 hp Psykologi Personlighets- och socialpsykologi, 7,5 hp Pedagogik Människan som kulturvarelse, 7,5 hp Sociologi Samhälle i förändring. Identitet, kultur, arbete och konsumtion, 7,5 hp

17 Sida 4 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 Termin 3 Termin 4 Pedagogik, Psykologi och Sociologi Kommunikation, 10 hp Hälsa, 10 hp Arbetsliv 10 hp Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 31-60, 30 hp Psykologi Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp Psykologi, inriktning mot hälsopsykolog 31-60*, 30 hp Psykologi, inriktning mot socialpsykologi 31-60*, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp Termin 5 Termin 6 *Kurserna ges enbart vid vissa terminer. Pedagogik, Psykologi och Sociologi Samtalets retorik, 7,5 hp Att genomföra professionella samtal, 7,5 hp Ledarskap för beteendevetare, 7,5 hp Utvärdering, 7,5 hp Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 31-60, 30 hp Pedagogik 61-90, 30 hp Psykologi Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp Psykologi, inriktning mot hälsopsykologi 31-60*, 30 hp Psykologi, inriktning mot socialpsykologi 31-60*, 30 hp Psykologi 61-90, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp * Kurserna ges enbart vid vissa terminer. Termin 7 Valbart 30 hp: Pedagogik Pedagogik 61-90, 30 hp Psykologi Psykologi 61-90, 30 hp Sociologi Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp

18 Sida 5 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 Val inom programmet Studenten väljer ett huvudområde inför termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi under förutsättning att den särkskilda behörigheten uppfyllts och att kurserna sökts i tid. För att öka flexibiliteten i programmet ges studenten också möjlighet att välja nytt huvudområde i termin sex. Det innebär att studenten i praktiken kan välja ett huvudområde i termin fyra, ett annat i termin sex för att i termin sju slutgiltigt välja fördjupning. Det är av denna anledning som programmet omfattar högskolepoäng. Det måste dock särskilt betonas att programmet är upplagt för att leda till att man uppfyller fordringarna för en kandidatexamen, vilken omfattar exakt 180 högskolepoäng. För slutförda kurser som ligger utöver fordringarna för examen kan man få kursbevis utfärdade. I de tre huvudområdena garanteras termin fyra platser på kurser på fördjupningsnivå G1F, termin sex garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G1F samt G2E och termin sju garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G2E. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Beteendevetenskapliga programmet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Pedagogik (Bachelor of Science in Education), - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi (Bachelor of Science in Psychology), eller - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Bachelor of Science in Sociology). Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar görs regelmässigt i varje kurs med återkoppling till studenterna. I slutet av varje termin genomförs dessutom en övergripande programutvärdering av grundkursåret. Kursutvärderingarna och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupperna i de olika huvudområdena och i det lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

19 Sida 6 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 Studentmedverkan Studenterna är genom studentkåren representerade i akademins ledningsgrupp och akademiråd. I dessa grupper diskuteras såväl frågor som innehåll i utbildningarna och övergripande frågor för akademin. I det branschråd som är kopplat till programmet medverkar representanter för studenter. Programmet har en programsamordnare som via studenternas linjeförening diskuterar frågor som är av betydelse för programmets kvalitet. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Beteendevetenskapliga programmet knyter an till inriktningen Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning. Arbetslivsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne vars forskningsfält finns i skärningspunkterna mellan Teknik Organisation Människa. Samtidigt ligger arbetslivsvetenskap i utkanten av flera ämnen vid högskolan, såsom psykologi, pedagogik, sociologi, ekonomi, folkhälsa, historia, och innovation. Några exempel på forskningsområden inom arbetslivsvetenskap är: Ledning, styrning och arbetsvillkor i offentlig sektor, Hälsans villkor på arbetsplatsen, Organisatoriskt klimat och lärande för flexibelt arbete. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För Beteendevetenskapliga programmet finns ett branschråd där utbudet i utbildningen diskuteras. För att förbereda för det framtida yrket, innehåller programmet en rad moment med direkt koppling till arbetslivet. Momenten kan variera beroende på kurs, men gemensamt för dem är att de kunskaper och färdigheter studierna ger, används i situationer med koppling till arbetssituationer. Studenterna har under utbildningens gång möjlighet att med en utsedd referensperson från arbetslivet diskutera gemensamma frågor. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen.

20 Sida 7 av 7 Dnr: MDH XX/XX Programkod: GKE03 Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier kan även hittas på högskolans webbplats. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan som finns publicerad under rubriken Jämlikhet och Jämställdhet på hemsidan. Övriga föreskrifter För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.

21 Utbildningsplan Sida 1 av Dnr: MDH /10 Programkod: GKS02 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Därefter reviderad av Fakultetsnämnden Mål Målet med Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) är att ge studenterna breda och djupa kunskaper om företag och deras agerande på sina respektive marknader, samt färdigheter inom analys och insamling av information som är viktig för företag när de fattar beslut om sina affärer och agerande på sin marknad. Programmet ger studenten möjlighet att förvärva respektive utveckla teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personliga egenskaper som ska ge studenten bästa möjliga förutsättningar att kunna arbeta i internationella verksamheter med kvalificerade arbetsuppgifter inom ovan definierade yrkesområden. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska också förbereda studenten för vidare forskarstudier. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - kunna förstå och förklara begreppet marknad och dess betydelse för företag, - kunna förstå och förklara vad det innebär för ett företag att agera på en internationell marknad, samt kunna förstå och förklara vad det är som skiljer agerande på en hemmamarknad från en internationell marknad, - visa kunskap om teori och metod inom huvudområdet för utbildningen, - visa kunskap om kulturella likheter och olikheter mellan olika globala regioner, och aktivt kunna göra ställningstaganden om hur sådana olikheter/likheter kan hanteras då företag gör affärer med utländska motparter. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - klara av att hämta in, analysera och ta ställning till information som är viktig för företag vad gäller beslutsfattande om agerande på företagets marknad, - kunna skriva strukturerat, vetenskapligt och säljande, - vara beredd att vid anställning hos ett företag med internationella affärer vara med på affärsmöten med motparter i andra länder och att så småningom själva kunna leda sådana affärsmöten och fatta beslut i för affärerna relevanta ekonomiska frågorna,

22 Sida 2 av 8 Dnr: MDH /10 sprogramkod: GKS02 - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, och - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - kunna värdera information om ett företags marknad och ge förslag på handlingsalternativ samt redogöra för deras sannolika ekonomiska konsekvenser. - visa insikt om vad det innebär att vara anställd och bete sig professionellt och kunna samarbeta med andra, - visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Undervisningsspråk Undervisningen sker oftast på svenska, men det finns kurser på engelska att välja för den som önskar. När studenten läser profilspråk sker undervisning på det språket och vid utlandsstudier sker undervisningen på det språk som talas vid det utländska universitetet. Särskild behörighet Områdesbehörighet 2: Aktuellt språk steg 3, Engelska B. Undantag medges från kravet på aktuellt språk steg 3. För den som vill studera något språk utöver engelska krävs dock aktuellt språk lägst steg 3. Urval Vid urvalet till programmet tillämpas betygsurval 60% och provurval 40%. Innehåll IMF-programmet har en pedagogisk idé som bygger på övertygelsen att inlärning och utveckling i första hand är ett resultat av aktivitet hos den som lär och att det sker i samspel med den som lär ut, vilket innebär att studenten lär sig ta eget ansvar för sina studier och får ett bättre lärande. Studenten utvecklar egenskaper som gör att han/hon klarar av att hantera den osäkerhet som ofta präglar kvalificerade arbetsuppgifter, särskilt i internationella verksamheter. Programmet har en tydlig näringslivskoppling. Studietiden innehåller gästföreläsningar och praktiskt orienterade tillämpningsuppgifter i de företagsekonomiska kurserna. Näringslivskopplingen ger studenten möjlighet att skaffa en unik inblick i stora och små näringslivsfrågor och han/hon får en chans att knyta kontakter utanför högskolans värld.

23 Sida 3 av 8 Dnr: MDH /10 sprogramkod: GKS02 Programmets upplägg På IMF-programmet läses nivåerna G1N G2E i företagsekonomi under tre åren som utbildningen pågår. Studenterna erbjuds att läsa 1-2 terminer vid utländskt universitet. Utlandsstudier kan vara antingen språk eller företagsekonomi eller en kombination av båda. Strukturen på programmet är flexibel eftersom vissa studenter vill åka utomlands en termin, andra två och vissa inte alls. Alla dessa tre möjligheter finns alltså och de innebär olika val inför varje termin under terminerna 3-5. Vissa vill läsa alla de kurser som erbjuds vid högskolan och två terminer utomlands, vilket innebär att studierna bedrivs under fyra års tid (dvs. nuvarande upplägg med tillägg av ett år utomlands). Notera att sammanlagt 30 hp kan läsas inom annat ämnesområde är företagsekonomi, för att öka bredden på utbildningen. Om studenten önskar kan de poängen läsas inom företagsekonomi för att ge fördjupning. För att ha möjlighet att uppfylla fodringarna för en examen med inriktning internationell marknadsföring ska 30 hp läsas inom valt profilspråk. IMF år för år Under det första årets första termin ingår kurser i företagsekonomi, som ger en introduktion till företagsekonomiämnet och grundläggande begrepp och centrala modeller inom marknadsföring. Under den andra terminen läses kurser inom områden som är relaterade till internationella affärer, personliga kontakter i marknadsföring och företagsekonomi med internationell inriktning. Under andra året läses det språk som studenten har valt. Språket kan vara ett av de språk som Mälardalens högskola erbjuder - engelska, tyska, franska eller spanska. Därefter läses fortsättningskurser i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Kunskaperna i marknadsföring fördjupas och utvecklas genom att studera olika aspekter på marknadsföring. Det andra året kan läsas utomlands, delvis eller i sin helhet. Språkstudierna, tyska, franska eller spanska, kan läsas utomlands under termin 3. Under terminerna 4 och/eller 5 kan företagsekonomi läsas vid utländskt universitet. Utlandsstudierna rekommenderas starkt, inte minst med tanke på personlig utveckling, men även för att ge erfarenheter värdefulla för arbetsuppgifter relaterade till företags internationella affärer och marknader. Efter avslutade utlandsstudier väntar det tredje året fördjupningsstudier i marknadsföring, som avslutas med ett självständigt arbete. Fördjupningsstudierna skall träna förmågan att förstå och kunna analysera affärssituationer.

24 Sida 4 av 8 Dnr: MDH /10 sprogramkod: GKS02 Termin 1 Termin 2 Företagsekonomi, G1N Företagsekonomi, grundkurs 30 hp Företagsekonomi, G1F Marknadsföring och informationsteknik, 7,5 hp (Marketing and IT) Företags internationaliseringsprocess, 7,5 hp (The Internationalization Process of Companies) Service mangement, 7,5 hp (Service Management) Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring, 7,5 hp (Personal contact and social relations in marketing) Termin 3 Termin 4 Valbart 30 hp: Profilspråk, G1N Engelska 1, 30 hp Tyska 1, 30 hp Tyska 1 i Tyskland, 30 hp Franska 1, 30 hp Franska 1 i Frankrike, 30 hp Spanska 1, 30 hp Spanska 1 i Spanien, 30 hp Företagsekonomi, G1F Marknadsföring B, 22,5 hp B-uppsats och metod, 7,5 hp ELLER Utlandsstudier Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning Termin 5 Termin 6 Valbart 30 hp: Företagsekonomi, G2F och G2E Internationellt företagande 1,15 hp Internationell marknadsföring 15 hp (International Marketing) Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp ELLER Utlandsstudier Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning. Valbart 30 hp: Företagsekonomi, G2F och G2E Marknader och affärsrelationer, 15 hp Integrerad marknadskommunikation, 15 hp Management i multinationella företag, 15 hp (Managing the Multinational Enterprise) Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp ELLER Utlandsstudier Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning. Val inom programmet Val inom programmet görs från och med termin 3. Tredje året görs först och främst ett val av när man ska studera utomlands. Väljer studenten att studera termin 5 utomlands ska kurserna i företagsekonomi på nivå G2F och G2E ske termin 6. Väljer studenten att studera utomlands termin 6 sker läses företagsekonomin termin 5. Även utlandsstudierna innebär

25 Sida 5 av 8 Dnr: MDH /10 sprogramkod: GKS02 mer aktiva val, då det är fråga om att välja kurser ur det utländska universitets utbud. För de som väljer att läsa hela året på campus, går att välja en bredare variant där studenten väljer att läsa tre kurser i företagsekonomi på nivå G2F och avslutar med att skriva kandidatuppsats. Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in, men iså fall erbjuds alternativ inom samma ämnesinriktning. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Internationella marknadsföringsprogrammet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Bachelor of Science in Business Administration with Specialization in International Marketing) - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration). Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar genomförs efter avslutade kurser med återkoppling till studenterna. Programvärderingar utförs årsvis i Blackboard, som är en intern webb, vilken alla som läser programmet har tillgång till. Kurs- och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupper i de olika huvudområdena och i lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar i programmet kan bli aktuella. En sammanställning av utvärderingar och nyckeltal redovisas även på akademirådet, där förändringar av program kan initieras. Studentmedverkan Alla studenter på programmet har tillgång till den interna webben för IMF på Blackboard. Genom denna webb informeras studenterna löpande om aktiviteter på programmet. Det finns flera forum för studenterna att utbyta information om olika aspekter av programmet, som till exempel hur det är att studera utomlands, eller hur man kan få ett visst jobb. Där kommer även frågor till studenterna om vad de tycker om utbildningen och hur de skulle vilja

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 OINR Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

International Marketing, 60 högskolepoäng

International Marketing, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 International Marketing, 60 högskolepoäng International Marketing, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: SSV21 Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor s Program in Social Science, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Innovationsprogrammet - MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet - MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Innovationsprogrammet - MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-11-22 Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Energy Systems - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-11-22 Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor s Program in Social Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2011-07-01.

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Network Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Industrial Design, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Physiotherapy program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-43/10 Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Physiotherapy program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01 och är fastställd

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, IT-Entrepreneur, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-09-27 Rumslig - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Spatial Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZOJ23 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Intensive Care, 60 Credits Denna

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi hållbar utveckling, 180 högskolepoäng Syllabus for the Bachelor's programme in Business and Economics Sustainable Development, 180 credits

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-01-19 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Anesthetic Nursing Care, 60 Credits

Läs mer

Utbildningsplan. Personal och arbetsliv. Dnr HS 2016/84 SGPAR. Programkod: Personal och arbetsliv Human Resource Management and Working Life

Utbildningsplan. Personal och arbetsliv. Dnr HS 2016/84 SGPAR. Programkod: Personal och arbetsliv Human Resource Management and Working Life Dnr HS 2016/84 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Personal och arbetsliv Programkod: SGPAR Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Innovation and Product Design - Bachelor Program in Engineering, 180 Credits Denna

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-12-15

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Programme in Special Educational Needs, 90 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer