Hitta hem hos. Det bästa boendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta hem hos. Det bästa boendet"

Transkript

1 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten

2 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer dessa administrativa föreskrifter. Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA AF 07. AFA AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Beställare AB Hultsfreds Bostäder Box 154 Tel Hultsfred Fax AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Nicke Wainebro Tel AFA.21 Översiktlig information om objektet AB Hultsfreds Bostäder förvaltar totalt ca lägenheter, 52 studentrum och 195 lokaler. För mer information om beställaren, se AFA. 22 Objektets läge Inom Hultsfreds kommun. Fastigheterna finns inom hela kommunen förutom i Rosenfors och Järnforsen. AFB AFB.11 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Detta är en upphandling under de så kallade tröskelvärdena som anges i lagen om offentlig upphandling och är lagen i benämnd Förenklat förfarande. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad.

3 3 AFB.13 Ersättningsform Löpande räkning med fasta timpriser. Prisförfrågan på fasta priser inom ramavtalet och ramavtalsentreprenörerna. Reglering för kostnadsändring enligt AFD.614. Mervärdesskatt skall redovisas separat. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Beställaren har rätt att förkasta samtliga och upphäva anbudsinfordran om förutsättningarna för anbudsinfordran förändras. Beställaren har rätt att förkasta orimligt höga eller låga anbud. Anbudsgivare skall ha F-skattsedel, samt vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt och arbetsgivareavgifter. Anbudsgivare skall vara fri från skulder och för angivna skatter och avgifter. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 03 Allmänna Bestämmelser, ABT 06, bifogas ej, med ändringar enligt dessa administrativa föreskrifter Dessa administrativa föreskrifter daterade Anbudsformulär byggservice daterad Anbudsinbjudan. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligt senast en vecka innan anbudstidens utgång och till beställaren under anbudstiden, för kontaktuppgifter se AFA.121. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Anbudsgivare som ej hämtat förfrågningsunderlaget måste själv kontrollera om några förtydliganden eller kompletteringar distribuerats. AFB.31 Anbuds form och innehåll Om anbud saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter, eller innehållsmässigt ej överensstämmer med denna anbudsförfrågan kan anbudet komma att lämnas utan att beaktas. Anbudet skall lämnas på det svenska språket och vara undertecknat av person behörig att för företaget lämna anbud. Samtliga priser skall lämnas exklusive moms och i svenska kronor.

4 4 Reservationer och förbehåll accepteras inte utan medför att anbudet kommer att förkastas. I anbud anges anbudsgivarens ombud, dels under anbudstiden, dels under uppdragstiden. Anbud skall lämnas i enlighet med anbudsformulär. Anbud skall innehålla uppgifter om och i vilken utsträckning anbudsgivaren tänker använda underentreprenörer eller annan utförare till i anbudet specificerade arbetsuppgifter. Val av underentreprenörer sker i samråd med beställaren. Byte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Handlingar enligt AFB.51 skall bifogas. Handlingar enligt AFB.52 bifogas. Sekretess Under anbudstiden råder absolut sekretess. Efter offentliggörandet av tilldelningsbeslut upphör den absoluta anbudssekretessen. Beställaren har som grundinställning att alla handlingar är allmän handling. Om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om en uppgift röjs finns det enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap möjlighet för beställaren att sekretessbelägga sådana uppgifter. I de fall anbudsgivaren anser att delar i anbudet skall vara föremål för sekretess även efter det att tilldelningsbeslut meddelats i ärendet, skall anbudsgivaren redan i anbudet ange detta samt skälen därför. Förutom skälen anges vilka delar i anbudet som skall omfattas av sekretess och vilken skada som kan uppstå om uppgiften offentliggörs. Beställaren prövar därefter frågan om sekretess skall råda. Beställarens sekretessbeläggning kan prövas av förvaltningsdomstol. ABF.313 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare har ej rätt att komplettera anbudet efter anbudstidens utgång om inte beställaren särskilt begär detta. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast , senare ankommet anbud kommer ej att beaktas. AFB.33 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande 90 dagar efter anbudstidens utgång.

5 5 AFB.34 Adressering Anbudet skall lämnas i tillslutet kuvert och märkas Elservice Postadress: AB Hultsfreds Bostäder, Box 154, Hultsfred Alternativt kan anbuden skickas eller lämnas på plats hos beställaren enligt AFA.12. Är kontoret stängt kan försändelser lämnas i postlåda vid kontorsentrén. Dock gäller att anbuden skall vara någon av mottagarna tillhanda senast AFB.32. Anbud får ej lämnas elektroniskt (d.v.s. via e-post eller fax). AFB.4 Anbudsöppning Preliminärt hos AB Hultsfreds Bostäders kontor AFB.51 Prövning av anbudsgivare Följande krav ställs på entreprenören beträffande formella, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Anbudsgivare kommer att prövas om de uppfyller följande krav (A-D). För att anbud skall utvärderas skall följande krav uppfyllas: A. Krav på entreprenören enligt 10 kap LOU (Uteslutning). Anbudsgivaren kommer att uteslutas om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annan liknande förfarande, 3. genom lagkraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar avseende ovanstående punkter.

6 6 Är anbudsgivaren en juridisk person gäller punkt 3 och 4 ovan för företrädare för anbudsgivaren. Anbudsgivaren kommer även att uteslutas om denne är dömd för brott enligt LOU kap Anbudsgivaren skall även vara registrerad för F-skatt eller motsvarande. För att visa på ovanstående skall anbudsgivaren intyga i anbudsformulär att han är fri från hinder enligt denna punkt via markering i kryssruta i anbudsformulär. Till anbudet bifogas: Markering med kryss (alternativt ringa in) i anbudsformulär om anbudsgivaren är fri från hinder enligt pkt 1-6. B, Krav på entreprenören vad gäller ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall vara ekonomiskt stabil. För att uppfylla kravet skall anbudsgivaren lägst ha motsvarande ratingkod A enligt AAA Soliditet AB. Till anbudet bifogas: För bedömning av detta redovisas i anbudsformuläret organisationsnummer. Beställaren tar sedan själv in uppgift om riskklassning. C, Krav på entreprenören vad gäller teknisk förmåga och erfarenhet Entreprenören skall ha minst 2 års erfarenhet av liknande arbeten hos minst 2 olika uppdragsgivare. Alternativt gäller för nystartade företag att nyckelpersoner skall ha minst 2 års erfarenhet a v liknande arbeten hos minst 2 olika uppdragsgivare. Redovisade uppdrag ska ha varit inom de senaste 5 åren och kan även gälla pågående uppdrag. För att uppfylla kravet skall utförandet vara godkänt av båda referenterna. Med godkänt menas att arbetena utförs enligt kontraktsvillkoren och inga större anmärkningar förekommer. För anbudsgivare som beställaren själv har erfarenhet av kommer beställaren att vara referensperson.

7 7 Till anbudet bifogas För bedömning av erfarenhet skall listan fyllas i med två referensbolag enligt anbudsformuläret. Dessa kan komma att kontaktas för att kontrollera lämnade uppgifter. D, Krav på anbudsgivaren vad gäller resurser Entreprenören skall ha minst motsvarande en heltidsanställd elektriker anställd eller att tillgå. Med tillgå menas att anbudsgivaren har kontakt med annan entreprenör som ställer resurser till förfogande. Anbudsgivaren skall i dessa fall även ha tidigare erfarenhet av samordning av externa resurser i erforderlig omfattning. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla mer än en entreprenör. Beställaren avser att anta 3 stycken eller flera olika entreprenörer. Om 3 st entreprenörer eller fler antas kommer en fördelning för löpande arbeten att göras så att den entreprenör som lämnat det mest förmånliga anbudet erhåller största antalet uppdrag. Övriga entreprenörer tillfrågas efter rangordning och behov. Ovanstående fördelning gäller under förutsättning att resp. entreprenör har erforderlig kapacitet, yrkes-/tjänstekategorier och har utfört tidigare avrop i enlighet med avtalsvillkor och god yrkessed. De lägsta pris i anbuden som uppfyller kraven enligt AFB.51 kommer att antas. Utvärdering Vikt 100 % timdebitering/löpande priser Vinnande anbud kommer att antas enligt utvärdering Lägst pris Vid lika pris sker lottning. För att kunna utvärdera ovanstående bifogas: Pris i enlighet med anbudsformulär.

8 8 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Samtliga anbudsgivare underrättas via ett tilldelningsmeddelande. Meddelande om tilldelningsbeslut utgör ej accept enligt avtalslagen utan avtal sluts genom ett särskilt kontrakt. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning Entreprenaden avser planerade och oplanerade elarbeten i aktuellt fastighetsbestånd. Entreprenaden gäller arbete i allmänna utrymmen, lägenheter, lokaler och utemiljö. Vissa arbeten utförs av egen personal. Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas och entreprenörerna kan inte tillgodoräkna sig någon mängd. Fördelning av löpande arbeten enligt AFB.52. Omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22. Entreprenören skall som UE kunna utföra arbeten åt annan av beställaren upphandlad entreprenör. Samma avtalsvillkor och priser skall gälla men fakturering sker till huvudentreprenören. AFD.11 Kontraktshandlingar Ett särskilt kontrakt kommer att upprättas för entreprenaden. Med avsteg från ABT 06 skall kontraktshandlingarna gälla i följande schematiska rangordning. Kontrakt Ändringar i ABT 06 enligt AFD.111 ABT 06 Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Övriga handlingar Eventuella kompletteringar till anbudshandlingar Anbudshandlingar

9 9 AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.11 Kontraktshandlingar AFD.46 Garantitid AFD.624 Fakturering AFD.8 Hävning AFD.9 Tvistelösning AFD.13 Förutsättningar Anbudsgivaren skall före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på anbudssummans storlek. Efter anbudets avgivande äger icke entreprenören rätt att framkomma med krav på ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men som entreprenören förbisett på grund av bristande platskännedom. Serviceorder erhålls för varje arbete. Samtliga entreprenörer som arbetar för beställaren i lägenheter eller lokaler med kvarboende skall följa kraven nedan: 1. Kunna legitimera Er och tala om vem som är Er beställare. 2. Passa avtalade tider med hyresgästen. 3. Visa hänsyn, glöm ej bort att din arbetsplats är någons hem. T.ex. får inte rökning förekomma i lägenheten. 4. Aldrig använda hyresgästens egendom som telefon, stereo m.m. om Ni inte har fått lov. 5. Aldrig lämna lägenheten/lokalen med ytterdörren olåst. Förvara nycklar på ett betryggande sätt. 6. Alltid utföra ett fackmässigt arbete, det är det hyresgästen betalar för. 7. Alltid lämna arbetsplatsen avstädad. Materialspill, fläckar m.m. skall avlägsnas. 8. Vid avslutat arbete lämnas ett avrapporteringsdokument där det framgår vem som är ansvarig arbetsledare samt vem som utfört arbetet. 9. Respektera parkeringsbestämmelserna inom området. 10. Alltid uppträda korrekt och serviceinriktat. AFD.132 Arbetstider Arbeten skall i normalfallet utföras under vardagar mellan om ej annat överenskommits med beställaren. Hänsyn och samverkan med verksamhet, exempelvis dagis, måste beaktas.

10 10 AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hyresgäster kommer ofta att bo kvar i lägenheter och/eller lokaler där arbete bedrivs. Arbete skall alltid bedrivas så att störningar för kvarboende och kringboende hyresgäster minimeras. Det är mycket stor vikt för beställaren att hänsyn visas hyresgästerna samt i förekommande fall även allmänheten. AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Entreprenaden kommer att bedrivas i eller invid byggnader som innehåller installationer, maskiner m.m. som skall vara i drift under entreprenadtiden. Entreprenaden skall alltid vidta försiktighetsåtgärder för att inte skada installationer, maskiner och liknande. Entreprenören måste förvissa sig om vart ledningar för vatten, el och värme finns belägna i byggnaderna. Entreprenören ansvarar för att dörrar och utrymmen hålls låsta när dessa ej är bevakade. Entreprenören överenskommer först och främst via kontoret sedan direkt med hyresgästen när det gäller nyckelhanteringen. Tomma lägenheter utkvitteras nycklar från beställares kontor. Entreprenören ansvarar för alla nycklar. Nycklar skall förvaras säkert och inbrottsskyddande. Vid nyckelförlust blir entreprenören ersättningsskyldig för nyckel, cylinderbyte och andra merkostnader som är förknippade med nyckelförluster. Huvudnycklar måste lämnas tillbaka till kontoret samma dag som de lånas. AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Utrymningsvägar som exempel korridorer får ej blockeras.

11 11 AFD.153 information till fastighetsägare, boende m fl. Vid arbeten i lägenheter eller uthyrda lokaler skall entreprenören avisera hyresgäst eller nyttjare i god tid, minst 3 vardagar, innan planerade arbetena påbörjas. Entreprenören skall även erhålla ett godkännande från hyresgästen. Om entreprenören därefter ej bereds tillträde till lägenheten skall entreprenören meddela beställaren för vidare åtgärd. Entreprenören skall i aviseringen informera hyresgästen om när arbetena skall påbörjas respektive beräknas vara avslutade, vilken typ av arbete som skall utföras och vem hyresgästen skall kontakta om hyresgästen har synpunkter på arbetet. Ange för hyresgästen hur arbetet skall bedrivas. Arbetet skall planeras så att minsta möjliga olägenhet för hyresgästen uppstår. Avstängning av larm, vatten och el skall beslutas i samråd med beställaren i god tid före planerad tidpunkt. Skriftlig information skall aviseras i trapphus eller via brev till berörda hyresgäster senast 3 dagar innan avstängning. Om entreprenören i samband med utförandet upptäcker fel i fastigheten, skall entreprenören alltid kontakta beställaren. AFD.172 Anmälningar till beställaren Entreprenören skall anmäla slutfört arbete till beställaren av aktuellt uppdrag. AFD.21 Kvalitetsangivelser För alla arbeten gäller att dessa skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och att personal som utför dessa arbeten skall ha erforderlig kompetens, yrkesbevis etc. Entreprenören skall följa branschens anvisningar och gällande föreskrifter skall följas. Tillverkarens råd och anvisningar skall följas. Om entreprenören vill byta föreskrivet utförande eller föreskriven vara mot likvärdigt skall entreprenören i god tid inhämta beställarens eventuella godkännande. Där beställaren inte anger annat gäller som lägsta norm för arbetena: Boverkets gällande byggregler samt senast gällande AMA beskrivning med tillhörande råd och anvisningar. När det gäller arbeten som kräver auktorisation eller behörigheter ska entreprenör eller underentreprenör uppfylla detta. BKR s branschföreskrifter (keramiska arbeten) och GVK säkra våtrum keramik & plast skall följas.

12 12 AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete Anbudsgivare bör i sitt anbud redovisa företagets kvalitetssystem, se AFB.52. Entreprenören skall på begäran genomföra dokumenterad egenkontroll på kvalitetskritiska moment. Ansvarig arbetsledare skall kontinuerligt genomföra protokollförda kvalitetsronder. Beställaren skall ges möjlighet att deltaga och har rätt att göra stickprovskontroller. AFD.23 ÄTA-arbeten Ändringar och tilläggsarbeten som påverkar överenskommet pris eller enhetspris skall föregås av skriftligt godkännande från beställaren. Har så ej skett är beställaren ej skyldig att lämna ersättning för aktuella kostnader för sådana arbeten. AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall lämna erforderliga skriftliga skötselråd/instruktioner till hyresgäster och till beställaren. Entreprenör som utför uppdrag eller kan komma att utföra uppdrag som enligt arbetsmiljölagen kräver arbetsmiljöplan skall entreprenören upprätta arbetsmiljöplan och se till att den finns tillgänglig samt delge denna till beställaren. Om entreprenören utför arbete som innebär ändrad anslutning, ändrad effekt, kapacitet eller dylikt på befintliga installationer, skall entreprenören upprätta och till beställaren överlämna underlag för relationsritningar som visar det ändrade utförandet. Entreprenören skall till beställaren skriftligen lämna följande uppgifter kontinuerligt under entreprenadtiden: - Påbörjade och avslutade arbeten. - Fördröjning angående färdigställande av arbeten. - Fördröjning av arbeten enligt överenskommen tidplan. AFD.26 Varor m.m. Hämtning, mottagning och övrig materialadministration ska ingå i lämnade priser för alla varor som ingår i entreprenaden. Med ändring av ABT har beställaren rätt att utan ersättning erhålla demonterat material. Demonterat material som beställaren ej gör anspråk på skall entreprenören bortforsla.

13 13 AFD.2622 Varor som tillhandahålls Material som beställaren tillhandahåller hämtas vid kontoret eller direkt i butik (lokalt belägen), alternativt levereras varorna direkt till arbetsplats. Beställaren kommer normalt att tillhandahålla material. Inga materialpåslag accepteras för varor som tillhandahålls av beställaren. AFD.28 Underentreprenörer Entreprenören skall vid anlitande av underentreprenör skriftligt informera beställaren. Beställaren skall vidare avgöra om föreslagen underentreprenör kan godkännas. Ett absolut krav från beställaren är att UE uppfyller de krav som ställdes på entreprenören vid upphandlingen, dvs. UE skall ha fullgjort och fullgör sitt åtagande för skatter och har erfarenhet av liknande arbeten. Inga UE-påslag accepteras. Även bemanningsföretag räknas som UE. AFD.3 Organisation Avrop görs av beställarens personal för löpande arbeten. Entreprenörens objektanpassade organisation ska vara anpassad så att beställaren i huvudsak har att göra med samma personal. Beställaren ska också ha rätt att framföra synpunkter vid utbyte av personal. AFD.34 Arbetsledning och anställda Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal vilken beställaren skäligen anser sakna erforderlig kompetens, eller med vilken beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter. Förändring av kontaktperson eller annan person berättigar inte entreprenören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte heller grund för förändring av avtalade villkor. AFD.311 Beställarens ombud Se AFA.12 AFD.313 Entreprenörens ombud Entreprenören skall hålla namngivet ombudet för entreprenaden. Anges i anbudet.

14 14 AFD.32 Möten Regelbundna uppföljningsmöten planeras vid behov. Parterna svarar var för sig för sina kostnader i samband med dessa möten. AFD.342 Arbetsledning Entreprenören skall hålla namngiven sakkunnig arbetsledare för entreprenaden. Denne arbetsledare skall under arbetstid vara tillgänglig, t ex via mobiltelefon för beställarens personal. Arbetsledning skall ha erforderlig kompetens, kunna tala och skriva svenska. AFD.343 Anställda All personal som utför dessa arbeten skall ha erforderlig kompetens, kunna tala och skriva svenska. På begäran skall utdrag från belastningsregistret lämnas till beställaren. AFD.344 Legitimationsplikt Entreprenörens representanter skall vara klädda med företagslogotype och försedda med giltig legitimation som skall uppvisas för hyresgästen. AFD.361 Samordning av arbeten Entreprenören skall samordna sina egna arbeten samt skall vid behov samordna sitt arbete med beställarens egenpersonal och beställarens övriga entreprenörer. Samordning av arbeten i resp. lägenhet/lokal sker via samråd med beställaren samt i förekommande fall med nyttjaren. AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare skall ha erforderlig kompetens för dessa arbetsuppgifter. AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

15 15 Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare skall ha erforderlig kompetens för dessa arbetsuppgifter. AFD.4 Tider Årsavtalets kontraktstid är 2 år med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 ggr. Beställaren meddelar entreprenör eventuellt beslut om avtalets upphörande senast två månader före respektive avtalstids utgång, annars förlängs avtalet automatiskt ytterligare ett år. Respektive avtal upphör dock utan föregående uppsägning AFD.42 Igångsättningstid Maximal inställelsetid skall dock vara max 3 arbetsdagar om inget annat är överenskommet eller är planerat. Detta gäller även under semesterperioder, om inte annat överenskommes. AFD.44 Färdigställandetider Påbörjade uppdrag skall utföras i en följd utan avbrott. Innan arbetenas påbörjande skall entreprenören vid anfordran lämna uppgift om beräknad tidsåtgång till beställaren och nyttjare. Observera att då beställarens hörnsten är service till hyresgäster påtalas här att det är mycket viktigt att utlovade tider hålls och att arbetet utförs på ett professionellt och ödmjukt sätt. För mer känsliga boendeformer och större projekt skall detaljerad tidplan upprättas. Tidplanen upprättas och fastställes i samråd med beställaren och skall också innefatta eventuella sido- eller underentreprenader. AFD.46 Garantitid Med ändring av ABT 06 kap 4 7 föreskrivs att ansvarstiden är 10 år från entreprenadens godkännande och inleds med en garantitid. Garantitiden är 3 år för entreprenaden som helhet. För löpande arbeten räknas garantitiden från och med arbetets utförande. Med ändring av ABT 06 kap 5 17 så gäller att alla fel skall avhjälpas utan dröjsmål och senast inom 2 månader såvida inte lämplig årstid bör avvaktas.

16 16 AFD.462 Särskild varugaranti Eventuella varugarantier skall vara utställda på beställaren. AFD.5 AFD.51 Ansvar och avhjälpande Vite Vid försening av inställelsetid eller felaktigheter av normala arbeten utgår vite på kronor per tillfälle plus beställarens merkostnader för varje påbörjad vecka. Vitet baseras på fakturerat arbete per vecka. Vid försening eller felaktigheter av arbeten som är tidsavtalade genom fastställd tidplan är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av kr plus beställarens merkostnader för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Samma vite gäller om vid besiktning påtalade fel icke avhjälpts inom tid. AFD.518 Övriga viten Om ej lagstadgad (så kallad svart-) arbetskraft används i något led av entreprenaden är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite om ett belopp av kr per upptäckt person. AFD.54 Försäkring Entreprenören skall teckna försäkringar enligt ABT 06 samt ha allrisk- och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap Entreprenören skall under avtalsperioden ha försäkring som ersätter nyckelförlust om entreprenören förlorar nycklar tillhörande beställarens låssystem. Försäkringsbeloppet skall vara lägst SEK med en maximal självrisk på högst ett prisbasbelopp. Kopior på försäkringsbrev skall inom en månad från kontraktstilldelning överlämnas till beställaren. Eventuella ändringar av villkor eller bolag skall meddelas och nya bevis om försäkring redovisas. AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom Entreprenören skall även teckna en ROT-försäkring avseende såväl beställarens egendom som hyresgästers befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 4 miljoner kronor och självrisken högst ett prisbasbelopp.

17 17 AFD.55 Ansvar för brandskydd Vid heta arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten. Den personal hos entreprenören, entreprenörens underentreprenörer och leverantörer som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal skall efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. Som tillståndsansvarig får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga Samordning av brandskydd åvilar entreprenören. AFD.61 Ersättning AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten För arbeten där fast pris lämnats eller enhetspris finns så skall för ändrings eller tilläggsarbete i första hand överenskommelse om fast pris lämnas. I andra hand skall gällande á-priser tillämpas. I tredjehand gäller att arbetet utförs enligt självkostnadsprincipen. Entreprenören skall i förväg inhämta beställarens godkännande för att vara berättigad till ersättning för ändrings- eller tilläggsarbete. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Fast pris utan indexreglering under perioden Därefter justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli 2012 såsom basmånad att jämföra med juli månad år 2013 för perioden Därefter, om förlängning medges för perioden justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli månad 2013 såsom basmånad att jämföra med juli månad Därefter, om förlängning medges för perioden justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli månad 2014 såsom basmånad att jämföra med juli månad 2015.

18 18 Entreprenören påkallar indexreglering senast startdatum för aktuell förlängningsperiod. Retroaktiv indexreglering godkänns ej. AFD.624 Fakturering Faktura i 1 original skall ställas till beställaren, adress enligt AFA.12. Varje uppdrag faktureras var för sig och per serviceorder. Fakturering får endast avse utfört arbete. Med faktura skall serviceorder och eventuell tidrapport enligt AFD.37 bifogas. På faktura skall anges beställningsobjektsnummer och adress där arbetet utförts samt beskrivning av vad som utförts. Vid större projekt kan á-conto faktura förekomma. Á-conto fakturan skall minst specificeras enligt AFD.37. Korrekt faktura betalas inom 30 dagar från ankomst. Fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras ej. Med ändring av ABT06 kap 6 19 skall utfört arbete faktureras senast inom 14 dagar efter slutfört arbete. Om beställaren mottagit faktura upptagande belopp till vilket verifikation saknas, är beställaren inte skyldig att erlägga betalning för beloppet i fråga och därpå belöpande pålägg förrän entreprenören tillställt beställaren verifikationen. Fakturan betalas då inom 30 dagar från datum då samtliga handlingar anlänt till beställaren. AFD.625 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntefaktura understigande 200 kr betalas ej, dock kan räntefaktura avse flera fakturor. AFD.63 Säkerhet Säkerhet erfordras ej. Vid större projekt kan på begäran säkerhet erfordras i form av bankgaranti eller liknande. AFD.72 Besiktningsman Beställaren avser att själv verkställa besiktningar men förbehåller sig rätten att anlita en besiktningsman.

19 19 AFD.8 Hävning Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektiv avtalsområde. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvida inte entreprenören fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag eller kollektivavtal åligger entreprenören. Med tillägg av ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet i förtid med en månads uppsägningstid om entreprenören trots 3 skriftliga reklamationer inte iakttar kontraktsvillkoren. Med tillägg till ABT 06 kap 8 6 så har beställaren rätt till ersättning för kostnadsökning samt skada även vid ovanstående tillägg. AFD.9 Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 09 1 så gäller att tvist på grund av kontraktet, som inte slutligt avgjorts i förenklad tvistelösning, skall avgöras genom allmän domstol oberoende av belopp. AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Entreprenören skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. För allmänna hjälpmedel gäller arbetsmiljöverkets anvisningar. AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Entreprenören planerar arbetsområdet i samråd med beställaren. Lagring av material i lägenheter, entréer eller trapphus utöver det som skall återmonteras, får ej förekomma.

20 20 AFH.27 Utrymme Om entreprenören önskar förvara sitt material i beställarens fastigheter skall detta överenskommes med beställaren i mån av utrymme. Beställaren tillhandahåller ej personalutrymmen. AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m.m. Entreprenören får använda fastighetens ordinarie eluttag och ordinarie VA-nät. Användningen bör i så fall ske i samråd med beställaren. Ev erforderliga provisoriska installationer bekostas av entreprenören. I vissa fall förekommer ingen el i lägenheterna. El få då tas exempelvis från källaren. AFH.55 Skydd av egendom Det åligger entreprenören att väl skydda beställaren och hyresgästernas egendom. Arbeten skall bedrivas med all varsamhet för att minimera störningarna för de boende. Täckning av golvytor, som fungerar som kommunikationsytor under arbetstiden, skall utföras med skivor, plast, papp eller dylikt. AFH.61 Ställningar m.m. Entreprenören skall för eget bruk och eventuell underentreprenör tillhanda hålla erforderliga ställningar som krävs för arbetets utförande. AFH.81 Mätutrustning AFJ AFJ.3 ALLMÄNNA ARBETEN Ursparing, håltagning och igensättning Angiven brandklass ska uppfyllas genom tätning vid genomföringar för rör, ledningar och ventilationstrummor i väggar och bjälklag. Brandtätningsmassa ska användas. AFJ.4 Skyddsåtgärder Entreprenören ansvarar för alla utkvitterade nycklar. Se även AFD.13. Entreprenören svarar under entreprenadtiden för låsanordningar och bevakning som kan krävas för att förebygga stöld, inbrott eller skada.

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer