Hitta hem hos. Det bästa boendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta hem hos. Det bästa boendet"

Transkript

1 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten

2 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer dessa administrativa föreskrifter. Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA AF 07. AFA AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Beställare AB Hultsfreds Bostäder Box 154 Tel Hultsfred Fax AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Nicke Wainebro Tel AFA.21 Översiktlig information om objektet AB Hultsfreds Bostäder förvaltar totalt ca lägenheter, 52 studentrum och 195 lokaler. För mer information om beställaren, se AFA. 22 Objektets läge Inom Hultsfreds kommun. Fastigheterna finns inom hela kommunen förutom i Rosenfors och Järnforsen. AFB AFB.11 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Detta är en upphandling under de så kallade tröskelvärdena som anges i lagen om offentlig upphandling och är lagen i benämnd Förenklat förfarande. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad.

3 3 AFB.13 Ersättningsform Löpande räkning med fasta timpriser. Prisförfrågan på fasta priser inom ramavtalet och ramavtalsentreprenörerna. Reglering för kostnadsändring enligt AFD.614. Mervärdesskatt skall redovisas separat. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Beställaren har rätt att förkasta samtliga och upphäva anbudsinfordran om förutsättningarna för anbudsinfordran förändras. Beställaren har rätt att förkasta orimligt höga eller låga anbud. Anbudsgivare skall ha F-skattsedel, samt vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt och arbetsgivareavgifter. Anbudsgivare skall vara fri från skulder och för angivna skatter och avgifter. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 03 Allmänna Bestämmelser, ABT 06, bifogas ej, med ändringar enligt dessa administrativa föreskrifter Dessa administrativa föreskrifter daterade Anbudsformulär byggservice daterad Anbudsinbjudan. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligt senast en vecka innan anbudstidens utgång och till beställaren under anbudstiden, för kontaktuppgifter se AFA.121. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Anbudsgivare som ej hämtat förfrågningsunderlaget måste själv kontrollera om några förtydliganden eller kompletteringar distribuerats. AFB.31 Anbuds form och innehåll Om anbud saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter, eller innehållsmässigt ej överensstämmer med denna anbudsförfrågan kan anbudet komma att lämnas utan att beaktas. Anbudet skall lämnas på det svenska språket och vara undertecknat av person behörig att för företaget lämna anbud. Samtliga priser skall lämnas exklusive moms och i svenska kronor.

4 4 Reservationer och förbehåll accepteras inte utan medför att anbudet kommer att förkastas. I anbud anges anbudsgivarens ombud, dels under anbudstiden, dels under uppdragstiden. Anbud skall lämnas i enlighet med anbudsformulär. Anbud skall innehålla uppgifter om och i vilken utsträckning anbudsgivaren tänker använda underentreprenörer eller annan utförare till i anbudet specificerade arbetsuppgifter. Val av underentreprenörer sker i samråd med beställaren. Byte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Handlingar enligt AFB.51 skall bifogas. Handlingar enligt AFB.52 bifogas. Sekretess Under anbudstiden råder absolut sekretess. Efter offentliggörandet av tilldelningsbeslut upphör den absoluta anbudssekretessen. Beställaren har som grundinställning att alla handlingar är allmän handling. Om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om en uppgift röjs finns det enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap möjlighet för beställaren att sekretessbelägga sådana uppgifter. I de fall anbudsgivaren anser att delar i anbudet skall vara föremål för sekretess även efter det att tilldelningsbeslut meddelats i ärendet, skall anbudsgivaren redan i anbudet ange detta samt skälen därför. Förutom skälen anges vilka delar i anbudet som skall omfattas av sekretess och vilken skada som kan uppstå om uppgiften offentliggörs. Beställaren prövar därefter frågan om sekretess skall råda. Beställarens sekretessbeläggning kan prövas av förvaltningsdomstol. ABF.313 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare har ej rätt att komplettera anbudet efter anbudstidens utgång om inte beställaren särskilt begär detta. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast , senare ankommet anbud kommer ej att beaktas. AFB.33 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande 90 dagar efter anbudstidens utgång.

5 5 AFB.34 Adressering Anbudet skall lämnas i tillslutet kuvert och märkas Elservice Postadress: AB Hultsfreds Bostäder, Box 154, Hultsfred Alternativt kan anbuden skickas eller lämnas på plats hos beställaren enligt AFA.12. Är kontoret stängt kan försändelser lämnas i postlåda vid kontorsentrén. Dock gäller att anbuden skall vara någon av mottagarna tillhanda senast AFB.32. Anbud får ej lämnas elektroniskt (d.v.s. via e-post eller fax). AFB.4 Anbudsöppning Preliminärt hos AB Hultsfreds Bostäders kontor AFB.51 Prövning av anbudsgivare Följande krav ställs på entreprenören beträffande formella, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Anbudsgivare kommer att prövas om de uppfyller följande krav (A-D). För att anbud skall utvärderas skall följande krav uppfyllas: A. Krav på entreprenören enligt 10 kap LOU (Uteslutning). Anbudsgivaren kommer att uteslutas om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annan liknande förfarande, 3. genom lagkraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar avseende ovanstående punkter.

6 6 Är anbudsgivaren en juridisk person gäller punkt 3 och 4 ovan för företrädare för anbudsgivaren. Anbudsgivaren kommer även att uteslutas om denne är dömd för brott enligt LOU kap Anbudsgivaren skall även vara registrerad för F-skatt eller motsvarande. För att visa på ovanstående skall anbudsgivaren intyga i anbudsformulär att han är fri från hinder enligt denna punkt via markering i kryssruta i anbudsformulär. Till anbudet bifogas: Markering med kryss (alternativt ringa in) i anbudsformulär om anbudsgivaren är fri från hinder enligt pkt 1-6. B, Krav på entreprenören vad gäller ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall vara ekonomiskt stabil. För att uppfylla kravet skall anbudsgivaren lägst ha motsvarande ratingkod A enligt AAA Soliditet AB. Till anbudet bifogas: För bedömning av detta redovisas i anbudsformuläret organisationsnummer. Beställaren tar sedan själv in uppgift om riskklassning. C, Krav på entreprenören vad gäller teknisk förmåga och erfarenhet Entreprenören skall ha minst 2 års erfarenhet av liknande arbeten hos minst 2 olika uppdragsgivare. Alternativt gäller för nystartade företag att nyckelpersoner skall ha minst 2 års erfarenhet a v liknande arbeten hos minst 2 olika uppdragsgivare. Redovisade uppdrag ska ha varit inom de senaste 5 åren och kan även gälla pågående uppdrag. För att uppfylla kravet skall utförandet vara godkänt av båda referenterna. Med godkänt menas att arbetena utförs enligt kontraktsvillkoren och inga större anmärkningar förekommer. För anbudsgivare som beställaren själv har erfarenhet av kommer beställaren att vara referensperson.

7 7 Till anbudet bifogas För bedömning av erfarenhet skall listan fyllas i med två referensbolag enligt anbudsformuläret. Dessa kan komma att kontaktas för att kontrollera lämnade uppgifter. D, Krav på anbudsgivaren vad gäller resurser Entreprenören skall ha minst motsvarande en heltidsanställd elektriker anställd eller att tillgå. Med tillgå menas att anbudsgivaren har kontakt med annan entreprenör som ställer resurser till förfogande. Anbudsgivaren skall i dessa fall även ha tidigare erfarenhet av samordning av externa resurser i erforderlig omfattning. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla mer än en entreprenör. Beställaren avser att anta 3 stycken eller flera olika entreprenörer. Om 3 st entreprenörer eller fler antas kommer en fördelning för löpande arbeten att göras så att den entreprenör som lämnat det mest förmånliga anbudet erhåller största antalet uppdrag. Övriga entreprenörer tillfrågas efter rangordning och behov. Ovanstående fördelning gäller under förutsättning att resp. entreprenör har erforderlig kapacitet, yrkes-/tjänstekategorier och har utfört tidigare avrop i enlighet med avtalsvillkor och god yrkessed. De lägsta pris i anbuden som uppfyller kraven enligt AFB.51 kommer att antas. Utvärdering Vikt 100 % timdebitering/löpande priser Vinnande anbud kommer att antas enligt utvärdering Lägst pris Vid lika pris sker lottning. För att kunna utvärdera ovanstående bifogas: Pris i enlighet med anbudsformulär.

8 8 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Samtliga anbudsgivare underrättas via ett tilldelningsmeddelande. Meddelande om tilldelningsbeslut utgör ej accept enligt avtalslagen utan avtal sluts genom ett särskilt kontrakt. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning Entreprenaden avser planerade och oplanerade elarbeten i aktuellt fastighetsbestånd. Entreprenaden gäller arbete i allmänna utrymmen, lägenheter, lokaler och utemiljö. Vissa arbeten utförs av egen personal. Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas och entreprenörerna kan inte tillgodoräkna sig någon mängd. Fördelning av löpande arbeten enligt AFB.52. Omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22. Entreprenören skall som UE kunna utföra arbeten åt annan av beställaren upphandlad entreprenör. Samma avtalsvillkor och priser skall gälla men fakturering sker till huvudentreprenören. AFD.11 Kontraktshandlingar Ett särskilt kontrakt kommer att upprättas för entreprenaden. Med avsteg från ABT 06 skall kontraktshandlingarna gälla i följande schematiska rangordning. Kontrakt Ändringar i ABT 06 enligt AFD.111 ABT 06 Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Övriga handlingar Eventuella kompletteringar till anbudshandlingar Anbudshandlingar

9 9 AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.11 Kontraktshandlingar AFD.46 Garantitid AFD.624 Fakturering AFD.8 Hävning AFD.9 Tvistelösning AFD.13 Förutsättningar Anbudsgivaren skall före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på anbudssummans storlek. Efter anbudets avgivande äger icke entreprenören rätt att framkomma med krav på ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men som entreprenören förbisett på grund av bristande platskännedom. Serviceorder erhålls för varje arbete. Samtliga entreprenörer som arbetar för beställaren i lägenheter eller lokaler med kvarboende skall följa kraven nedan: 1. Kunna legitimera Er och tala om vem som är Er beställare. 2. Passa avtalade tider med hyresgästen. 3. Visa hänsyn, glöm ej bort att din arbetsplats är någons hem. T.ex. får inte rökning förekomma i lägenheten. 4. Aldrig använda hyresgästens egendom som telefon, stereo m.m. om Ni inte har fått lov. 5. Aldrig lämna lägenheten/lokalen med ytterdörren olåst. Förvara nycklar på ett betryggande sätt. 6. Alltid utföra ett fackmässigt arbete, det är det hyresgästen betalar för. 7. Alltid lämna arbetsplatsen avstädad. Materialspill, fläckar m.m. skall avlägsnas. 8. Vid avslutat arbete lämnas ett avrapporteringsdokument där det framgår vem som är ansvarig arbetsledare samt vem som utfört arbetet. 9. Respektera parkeringsbestämmelserna inom området. 10. Alltid uppträda korrekt och serviceinriktat. AFD.132 Arbetstider Arbeten skall i normalfallet utföras under vardagar mellan om ej annat överenskommits med beställaren. Hänsyn och samverkan med verksamhet, exempelvis dagis, måste beaktas.

10 10 AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hyresgäster kommer ofta att bo kvar i lägenheter och/eller lokaler där arbete bedrivs. Arbete skall alltid bedrivas så att störningar för kvarboende och kringboende hyresgäster minimeras. Det är mycket stor vikt för beställaren att hänsyn visas hyresgästerna samt i förekommande fall även allmänheten. AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Entreprenaden kommer att bedrivas i eller invid byggnader som innehåller installationer, maskiner m.m. som skall vara i drift under entreprenadtiden. Entreprenaden skall alltid vidta försiktighetsåtgärder för att inte skada installationer, maskiner och liknande. Entreprenören måste förvissa sig om vart ledningar för vatten, el och värme finns belägna i byggnaderna. Entreprenören ansvarar för att dörrar och utrymmen hålls låsta när dessa ej är bevakade. Entreprenören överenskommer först och främst via kontoret sedan direkt med hyresgästen när det gäller nyckelhanteringen. Tomma lägenheter utkvitteras nycklar från beställares kontor. Entreprenören ansvarar för alla nycklar. Nycklar skall förvaras säkert och inbrottsskyddande. Vid nyckelförlust blir entreprenören ersättningsskyldig för nyckel, cylinderbyte och andra merkostnader som är förknippade med nyckelförluster. Huvudnycklar måste lämnas tillbaka till kontoret samma dag som de lånas. AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Utrymningsvägar som exempel korridorer får ej blockeras.

11 11 AFD.153 information till fastighetsägare, boende m fl. Vid arbeten i lägenheter eller uthyrda lokaler skall entreprenören avisera hyresgäst eller nyttjare i god tid, minst 3 vardagar, innan planerade arbetena påbörjas. Entreprenören skall även erhålla ett godkännande från hyresgästen. Om entreprenören därefter ej bereds tillträde till lägenheten skall entreprenören meddela beställaren för vidare åtgärd. Entreprenören skall i aviseringen informera hyresgästen om när arbetena skall påbörjas respektive beräknas vara avslutade, vilken typ av arbete som skall utföras och vem hyresgästen skall kontakta om hyresgästen har synpunkter på arbetet. Ange för hyresgästen hur arbetet skall bedrivas. Arbetet skall planeras så att minsta möjliga olägenhet för hyresgästen uppstår. Avstängning av larm, vatten och el skall beslutas i samråd med beställaren i god tid före planerad tidpunkt. Skriftlig information skall aviseras i trapphus eller via brev till berörda hyresgäster senast 3 dagar innan avstängning. Om entreprenören i samband med utförandet upptäcker fel i fastigheten, skall entreprenören alltid kontakta beställaren. AFD.172 Anmälningar till beställaren Entreprenören skall anmäla slutfört arbete till beställaren av aktuellt uppdrag. AFD.21 Kvalitetsangivelser För alla arbeten gäller att dessa skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och att personal som utför dessa arbeten skall ha erforderlig kompetens, yrkesbevis etc. Entreprenören skall följa branschens anvisningar och gällande föreskrifter skall följas. Tillverkarens råd och anvisningar skall följas. Om entreprenören vill byta föreskrivet utförande eller föreskriven vara mot likvärdigt skall entreprenören i god tid inhämta beställarens eventuella godkännande. Där beställaren inte anger annat gäller som lägsta norm för arbetena: Boverkets gällande byggregler samt senast gällande AMA beskrivning med tillhörande råd och anvisningar. När det gäller arbeten som kräver auktorisation eller behörigheter ska entreprenör eller underentreprenör uppfylla detta. BKR s branschföreskrifter (keramiska arbeten) och GVK säkra våtrum keramik & plast skall följas.

12 12 AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete Anbudsgivare bör i sitt anbud redovisa företagets kvalitetssystem, se AFB.52. Entreprenören skall på begäran genomföra dokumenterad egenkontroll på kvalitetskritiska moment. Ansvarig arbetsledare skall kontinuerligt genomföra protokollförda kvalitetsronder. Beställaren skall ges möjlighet att deltaga och har rätt att göra stickprovskontroller. AFD.23 ÄTA-arbeten Ändringar och tilläggsarbeten som påverkar överenskommet pris eller enhetspris skall föregås av skriftligt godkännande från beställaren. Har så ej skett är beställaren ej skyldig att lämna ersättning för aktuella kostnader för sådana arbeten. AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall lämna erforderliga skriftliga skötselråd/instruktioner till hyresgäster och till beställaren. Entreprenör som utför uppdrag eller kan komma att utföra uppdrag som enligt arbetsmiljölagen kräver arbetsmiljöplan skall entreprenören upprätta arbetsmiljöplan och se till att den finns tillgänglig samt delge denna till beställaren. Om entreprenören utför arbete som innebär ändrad anslutning, ändrad effekt, kapacitet eller dylikt på befintliga installationer, skall entreprenören upprätta och till beställaren överlämna underlag för relationsritningar som visar det ändrade utförandet. Entreprenören skall till beställaren skriftligen lämna följande uppgifter kontinuerligt under entreprenadtiden: - Påbörjade och avslutade arbeten. - Fördröjning angående färdigställande av arbeten. - Fördröjning av arbeten enligt överenskommen tidplan. AFD.26 Varor m.m. Hämtning, mottagning och övrig materialadministration ska ingå i lämnade priser för alla varor som ingår i entreprenaden. Med ändring av ABT har beställaren rätt att utan ersättning erhålla demonterat material. Demonterat material som beställaren ej gör anspråk på skall entreprenören bortforsla.

13 13 AFD.2622 Varor som tillhandahålls Material som beställaren tillhandahåller hämtas vid kontoret eller direkt i butik (lokalt belägen), alternativt levereras varorna direkt till arbetsplats. Beställaren kommer normalt att tillhandahålla material. Inga materialpåslag accepteras för varor som tillhandahålls av beställaren. AFD.28 Underentreprenörer Entreprenören skall vid anlitande av underentreprenör skriftligt informera beställaren. Beställaren skall vidare avgöra om föreslagen underentreprenör kan godkännas. Ett absolut krav från beställaren är att UE uppfyller de krav som ställdes på entreprenören vid upphandlingen, dvs. UE skall ha fullgjort och fullgör sitt åtagande för skatter och har erfarenhet av liknande arbeten. Inga UE-påslag accepteras. Även bemanningsföretag räknas som UE. AFD.3 Organisation Avrop görs av beställarens personal för löpande arbeten. Entreprenörens objektanpassade organisation ska vara anpassad så att beställaren i huvudsak har att göra med samma personal. Beställaren ska också ha rätt att framföra synpunkter vid utbyte av personal. AFD.34 Arbetsledning och anställda Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal vilken beställaren skäligen anser sakna erforderlig kompetens, eller med vilken beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter. Förändring av kontaktperson eller annan person berättigar inte entreprenören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte heller grund för förändring av avtalade villkor. AFD.311 Beställarens ombud Se AFA.12 AFD.313 Entreprenörens ombud Entreprenören skall hålla namngivet ombudet för entreprenaden. Anges i anbudet.

14 14 AFD.32 Möten Regelbundna uppföljningsmöten planeras vid behov. Parterna svarar var för sig för sina kostnader i samband med dessa möten. AFD.342 Arbetsledning Entreprenören skall hålla namngiven sakkunnig arbetsledare för entreprenaden. Denne arbetsledare skall under arbetstid vara tillgänglig, t ex via mobiltelefon för beställarens personal. Arbetsledning skall ha erforderlig kompetens, kunna tala och skriva svenska. AFD.343 Anställda All personal som utför dessa arbeten skall ha erforderlig kompetens, kunna tala och skriva svenska. På begäran skall utdrag från belastningsregistret lämnas till beställaren. AFD.344 Legitimationsplikt Entreprenörens representanter skall vara klädda med företagslogotype och försedda med giltig legitimation som skall uppvisas för hyresgästen. AFD.361 Samordning av arbeten Entreprenören skall samordna sina egna arbeten samt skall vid behov samordna sitt arbete med beställarens egenpersonal och beställarens övriga entreprenörer. Samordning av arbeten i resp. lägenhet/lokal sker via samråd med beställaren samt i förekommande fall med nyttjaren. AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare skall ha erforderlig kompetens för dessa arbetsuppgifter. AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

15 15 Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare skall ha erforderlig kompetens för dessa arbetsuppgifter. AFD.4 Tider Årsavtalets kontraktstid är 2 år med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 ggr. Beställaren meddelar entreprenör eventuellt beslut om avtalets upphörande senast två månader före respektive avtalstids utgång, annars förlängs avtalet automatiskt ytterligare ett år. Respektive avtal upphör dock utan föregående uppsägning AFD.42 Igångsättningstid Maximal inställelsetid skall dock vara max 3 arbetsdagar om inget annat är överenskommet eller är planerat. Detta gäller även under semesterperioder, om inte annat överenskommes. AFD.44 Färdigställandetider Påbörjade uppdrag skall utföras i en följd utan avbrott. Innan arbetenas påbörjande skall entreprenören vid anfordran lämna uppgift om beräknad tidsåtgång till beställaren och nyttjare. Observera att då beställarens hörnsten är service till hyresgäster påtalas här att det är mycket viktigt att utlovade tider hålls och att arbetet utförs på ett professionellt och ödmjukt sätt. För mer känsliga boendeformer och större projekt skall detaljerad tidplan upprättas. Tidplanen upprättas och fastställes i samråd med beställaren och skall också innefatta eventuella sido- eller underentreprenader. AFD.46 Garantitid Med ändring av ABT 06 kap 4 7 föreskrivs att ansvarstiden är 10 år från entreprenadens godkännande och inleds med en garantitid. Garantitiden är 3 år för entreprenaden som helhet. För löpande arbeten räknas garantitiden från och med arbetets utförande. Med ändring av ABT 06 kap 5 17 så gäller att alla fel skall avhjälpas utan dröjsmål och senast inom 2 månader såvida inte lämplig årstid bör avvaktas.

16 16 AFD.462 Särskild varugaranti Eventuella varugarantier skall vara utställda på beställaren. AFD.5 AFD.51 Ansvar och avhjälpande Vite Vid försening av inställelsetid eller felaktigheter av normala arbeten utgår vite på kronor per tillfälle plus beställarens merkostnader för varje påbörjad vecka. Vitet baseras på fakturerat arbete per vecka. Vid försening eller felaktigheter av arbeten som är tidsavtalade genom fastställd tidplan är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av kr plus beställarens merkostnader för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Samma vite gäller om vid besiktning påtalade fel icke avhjälpts inom tid. AFD.518 Övriga viten Om ej lagstadgad (så kallad svart-) arbetskraft används i något led av entreprenaden är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite om ett belopp av kr per upptäckt person. AFD.54 Försäkring Entreprenören skall teckna försäkringar enligt ABT 06 samt ha allrisk- och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap Entreprenören skall under avtalsperioden ha försäkring som ersätter nyckelförlust om entreprenören förlorar nycklar tillhörande beställarens låssystem. Försäkringsbeloppet skall vara lägst SEK med en maximal självrisk på högst ett prisbasbelopp. Kopior på försäkringsbrev skall inom en månad från kontraktstilldelning överlämnas till beställaren. Eventuella ändringar av villkor eller bolag skall meddelas och nya bevis om försäkring redovisas. AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom Entreprenören skall även teckna en ROT-försäkring avseende såväl beställarens egendom som hyresgästers befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 4 miljoner kronor och självrisken högst ett prisbasbelopp.

17 17 AFD.55 Ansvar för brandskydd Vid heta arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten. Den personal hos entreprenören, entreprenörens underentreprenörer och leverantörer som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal skall efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. Som tillståndsansvarig får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga Samordning av brandskydd åvilar entreprenören. AFD.61 Ersättning AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten För arbeten där fast pris lämnats eller enhetspris finns så skall för ändrings eller tilläggsarbete i första hand överenskommelse om fast pris lämnas. I andra hand skall gällande á-priser tillämpas. I tredjehand gäller att arbetet utförs enligt självkostnadsprincipen. Entreprenören skall i förväg inhämta beställarens godkännande för att vara berättigad till ersättning för ändrings- eller tilläggsarbete. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Fast pris utan indexreglering under perioden Därefter justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli 2012 såsom basmånad att jämföra med juli månad år 2013 för perioden Därefter, om förlängning medges för perioden justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli månad 2013 såsom basmånad att jämföra med juli månad Därefter, om förlängning medges för perioden justeras anbudspriserna med SCB:s entreprenadindex E84 och dess tillämpningsföreskrifter, litt med juli månad 2014 såsom basmånad att jämföra med juli månad 2015.

18 18 Entreprenören påkallar indexreglering senast startdatum för aktuell förlängningsperiod. Retroaktiv indexreglering godkänns ej. AFD.624 Fakturering Faktura i 1 original skall ställas till beställaren, adress enligt AFA.12. Varje uppdrag faktureras var för sig och per serviceorder. Fakturering får endast avse utfört arbete. Med faktura skall serviceorder och eventuell tidrapport enligt AFD.37 bifogas. På faktura skall anges beställningsobjektsnummer och adress där arbetet utförts samt beskrivning av vad som utförts. Vid större projekt kan á-conto faktura förekomma. Á-conto fakturan skall minst specificeras enligt AFD.37. Korrekt faktura betalas inom 30 dagar från ankomst. Fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras ej. Med ändring av ABT06 kap 6 19 skall utfört arbete faktureras senast inom 14 dagar efter slutfört arbete. Om beställaren mottagit faktura upptagande belopp till vilket verifikation saknas, är beställaren inte skyldig att erlägga betalning för beloppet i fråga och därpå belöpande pålägg förrän entreprenören tillställt beställaren verifikationen. Fakturan betalas då inom 30 dagar från datum då samtliga handlingar anlänt till beställaren. AFD.625 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntefaktura understigande 200 kr betalas ej, dock kan räntefaktura avse flera fakturor. AFD.63 Säkerhet Säkerhet erfordras ej. Vid större projekt kan på begäran säkerhet erfordras i form av bankgaranti eller liknande. AFD.72 Besiktningsman Beställaren avser att själv verkställa besiktningar men förbehåller sig rätten att anlita en besiktningsman.

19 19 AFD.8 Hävning Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektiv avtalsområde. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvida inte entreprenören fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag eller kollektivavtal åligger entreprenören. Med tillägg av ABT 06 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet i förtid med en månads uppsägningstid om entreprenören trots 3 skriftliga reklamationer inte iakttar kontraktsvillkoren. Med tillägg till ABT 06 kap 8 6 så har beställaren rätt till ersättning för kostnadsökning samt skada även vid ovanstående tillägg. AFD.9 Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 09 1 så gäller att tvist på grund av kontraktet, som inte slutligt avgjorts i förenklad tvistelösning, skall avgöras genom allmän domstol oberoende av belopp. AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Entreprenören skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. För allmänna hjälpmedel gäller arbetsmiljöverkets anvisningar. AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Entreprenören planerar arbetsområdet i samråd med beställaren. Lagring av material i lägenheter, entréer eller trapphus utöver det som skall återmonteras, får ej förekomma.

20 20 AFH.27 Utrymme Om entreprenören önskar förvara sitt material i beställarens fastigheter skall detta överenskommes med beställaren i mån av utrymme. Beställaren tillhandahåller ej personalutrymmen. AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m.m. Entreprenören får använda fastighetens ordinarie eluttag och ordinarie VA-nät. Användningen bör i så fall ske i samråd med beställaren. Ev erforderliga provisoriska installationer bekostas av entreprenören. I vissa fall förekommer ingen el i lägenheterna. El få då tas exempelvis från källaren. AFH.55 Skydd av egendom Det åligger entreprenören att väl skydda beställaren och hyresgästernas egendom. Arbeten skall bedrivas med all varsamhet för att minimera störningarna för de boende. Täckning av golvytor, som fungerar som kommunikationsytor under arbetstiden, skall utföras med skivor, plast, papp eller dylikt. AFH.61 Ställningar m.m. Entreprenören skall för eget bruk och eventuell underentreprenör tillhanda hålla erforderliga ställningar som krävs för arbetets utförande. AFH.81 Mätutrustning AFJ AFJ.3 ALLMÄNNA ARBETEN Ursparing, håltagning och igensättning Angiven brandklass ska uppfyllas genom tätning vid genomföringar för rör, ledningar och ventilationstrummor i väggar och bjälklag. Brandtätningsmassa ska användas. AFJ.4 Skyddsåtgärder Entreprenören ansvarar för alla utkvitterade nycklar. Se även AFD.13. Entreprenören svarar under entreprenadtiden för låsanordningar och bevakning som kan krävas för att förebygga stöld, inbrott eller skada.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 2011-05-04 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB 2 För

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer