Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen"

Transkript

1 PM Trafikverket Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: Håkan Johansson Samhällsbehov Direkt: Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med ca 2,5 procent under 2013 som ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen. Utsläppen är nu under 1990 års nivå. Även om styrmedel har införts för att minska utsläppen från fordonen framöver är dessa långt ifrån tillräckliga för att nå klimatmål och mål om fossilberoende fordonsflotta. Nya styrmedel behövs för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen och målen. Det finns stor potential i energieffektivare fordon delvis drivna med el och biodrivmedel men det krävs även en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och transportsystem mot ett mer transportsnålt samhälle med minskad biltrafik och effektivare godstransporter. En utveckling som inte bara kommer bidra positivt till klimatmålen utan även till flera andra samhällsmål och värden. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser beräknas nu vara 1 procent lägre än Sedan 2007 när utsläppen var som störst, har nu utsläppen minskat med 13 procent. Framförallt har personbilarna bidragit till minskningen men även utsläppen från tunga fordon har minskat sedan dess. Inkluderas produktion och distribution av drivmedlen var utsläppen 6 procent större än Trafiken på det statliga vägnätet ökade under 2013 med 1 procent. Detta resulterade i en ökning av utsläppen av växthusgaser med ton. Sett över en längre period har trafiken legat på ungefär samma nivå sedan Det gäller både trafiken med personbil och med tung lastbil. Detta står i stor kontrast till ökningen av personbilstrafiken med 14 procent och lastbilstrafiken med 29 procent sedan Samtidigt pekar Trafikverkets prognoser på en fortsatt kraftig trafikutveckling. En utveckling som inte är förenlig med klimatmål och mål om fossiloberoende fordonsflotta. Under senare år har dock prognoser om fortsatt ökad trafik ifrågasatts. En del menar att nuvarande stagnation i trafikutvecklingen inte bara kan förklaras av en svag ekonomi utan handlar om en större samhällsomvandling där bilen inte är lika självklar överallt som transportmedel. 1(19)

2 Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade från 138 g CO 2/km (5,2 l/100km) 2012 till 136 g CO 2/km (5,2 l/100km) Det innebär att takten i energieffektivisering av personbilarna avtagit betydligt jämfört mellan 2006 och 2012 då utsläppen minskade med i snitt 8 gram per år. Orsaken till den minskade takten är att andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen ökade från 23 till 30 procent mellan 2012 och För att nå mål om fossiloberoende fordonsflotta och klimatmål behöver enligt Trafikverkets analyser utsläppen komma ner till 95 g/km till 2020 vilket innebär att minskningstakten behöver vara till 6 gram per år. För lätta lastbilar skedde en ökning av koldioxidutsläppen från nya bilar från 180 g CO2/km (6,9 l/100 km) 2012 till 181 g CO2/km (6,9 l/100km) Detta är ett trendbrott jämfört med den effektivisering som skett tidigare från 194 g/km Även om koldioxidutsläppen från nya personbilar inte minskade så mycket under 2013 sker ändå en snabb effektivisering av hela fordonsflottan genom att användningen av gamla fordon minskar och ersätts med nya som har mycket högre energieffektivitet. Detta bidrog till att koldioxidutsläppen från personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 178 g CO2/km (7,2 l/100km) 2012 till 173 g CO2/km (7,0 l/100km) Totalt gav nyregistrering av nya bränslesnålare personbilar och lätta lastbilar samt utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av bränsleförbrukningen med 120 miljoner liter och en sänkning av växthusgasutsläppen med ca ton. Under 2013 ökade andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn från 7,9 procent till 9,8 procent Ökningen beror till största delen på ökad inblandning av biodiesel i diesel huvudsakligen i form av hydrerade växtoljor (HVO). Detta resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen med ca ton. Biodiesel står nu för mer än hälften av biodrivmedelsanvändningen inom vägtrafiken. Mängden E85 (etanol till personbilar) minskade under 2013 med över 20 procent som resultat att man i högre grad än tidigare tankade bensin i etanolbilarna. Detta har skett trots att det har varit lönsamt att tanka E85 istället för bensin. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta behövs enligt Trafikverkets underlag till färdplan 2050 ca 15 TWh biodrivmedel 2030 till vägtrafik. Utredningen för fossilfri fordonstrafik bedömer att det skulle behövas 20 TWh. Det innebär att det skulle krävas i storleksordningen 10 TWh biodrivmedel ytterligare jämfört med i dagsläget till Detta kommer kräva ett antal nya fullskaleanläggningar för produktion av biodrivmedel samt även dedikerade distributionssystem och fordon för de delar som inte kan lösas med drop-in drivmedel. Effektiviseringen av personbilarna, och ökad andel förnybar energi ledde att vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskade med ton eller ca 2,5 procent under Personbilarna minskade utsläppen med ton och tunga lastbilar med ton. Resterande minskning kommer från bussar och lätta lastbilar. Det är framförallt personbilarna som har bidragit till att utsläppen har 1 Transportstyrelsen redovisar 132 g/km för 2013 och 136 g/km för 2012 i sin rapportering till EU, då ingår inte vissa terränggående bilar (M1G). Dessutom ingår inte rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål, de är dock inte så många och har ingen betydelse för medelvärdet. 2 Transportstyrelsen redovisar 170 g/km för 2013 och 166 g/km 2012 i sin rapportering till EU, då ingår inte vissa terränggående bilar (N1G). Dessutom ingår inte rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål, de är dock inte så många och har ingen betydelse för medelvärdet. 2(19)

3 minskat med 1 procent sedan Personbilarnas utsläpp har minskat med 16 procent sedan 1990 trots att trafiken har ökat med 14 procent. Förklaringen är att effekten av energieffektivisering och ökad andel förnybar energi har varit större än effekten av den ökande trafiken. Ser man framåt ser det ut som att utsläppen kommer att fortsätta att minska med de styrmedel som är beslutade idag om än i en långsammare takt än under de senaste åren. En bidragande orsak är nya krav som är i det närmaste beslutade om 95 g/km till 2021 för personbilar och motsvarande för lätta lastbilar. Till 2030 bedöms utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken bli nästan 20 procent lägre än Samtidigt ska utsläppen enligt regering och riksdag vara noll till 2050 och ska att fordonsflottan vara fossiloberoende till Det gör att det finns ett allt större gap mellan prognostiserade utsläpp och klimatmålen, ett gap som måste täckas med nya åtgärder och styrmedel. Det finns stor potential i energieffektivisering av fordon, förnybar energi och elektrifiering av delar av fordonsparken utöver vad som kommer bli resultatet av de styrmedel som är beslutade idag. Det räcker dock inte för att nå målen utan det krävs även en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och transportsystem mot ett mer transportsnålt samhälle. Kombineras detta med de tekniska åtgärderna går det enligt Trafikverkets analyser att åstadkomma en minskning av utsläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen med 80 procent till 2030 jämfört med En sådan utveckling bidrar inte bara till klimatmålen utan bidrar även till attraktivare städer, förbättrad hälsa, ökad social integration och långsiktigt lägre kostnader. För att åstadkomma detta krävs dock en tydlig målsättning och snabba beslut om nödvändiga styrmedel. Denna promemoria bygger till viss del på preliminära data. Värden i denna kan därför komma att ändras. Detta väntas dock inte förändra de slutsatser som dras. 3(19)

4 Trafiken på ungefär samma nivå som 2008 Trafiken på det statliga vägnätet ökade under 2013 med ca 1 procent 3. Personbilstrafiken ökade med ca 1 procent medan förändringen för lastbilstrafiken inte är statistiskt säkerställd 4. Förändringen på det statliga vägnätet används som indikation på förändringen av trafiken på hela vägnätet till dess att körsträckor från mätarställningar kommer senare i vår. Trafiken på hela vägnätet ökade fram till 2008 men har sedan dess legat relativt konstant, tunga lastbilars trafikarbete har till och med minskat med 5 procent. Sedan 1990 har personbilstrafiken ökat med 14 procent och lastbilstrafiken med 28 procent. Trafiken med lätt lastbil som i vissa sammanhang används på samma sätt som personbil har sedan 1990 ökat med hela 120 procent. Summa trafik personbil och lätt lastbil har ökat med 21 procent sedan De trafikprognoser som Trafikverket använder pekar på fortsatt kraftig trafikutveckling, med en ökning av personbilstrafiken med 28 procent och lastbilstrafiken med 37 procent mellan 2010 och Trafikprognoserna håller just nu på att ses över. Den ökade trafiken under året bidrog till att utsläppen av växthusgaser ökade med ton. Under senare år har prognoser om fortsatt ökad trafik ifrågasatts. En del menar att nuvarande stagnation i trafikutvecklingen inte bara kan förklaras av en svag ekonomi utan handlar om en större samhällsomvandling där bilen inte längre är lika självklar som transportmedel överallt. Det finns en del trender som talar för en sådan utveckling. 85 procent av Sveriges befolkning bodde 2010 i tätorter. 70 procent av dessa i tätorter med fler invånare än Från att tätorterna tidigare har blivit glesare har under senaste decenniet i nästan alla tätorter som hade mer än invånare 1970 förtätats 5. Andra trender i denna riktning är förbättringar i kollektivtrafik, ökad trängsel, trafikrestriktioner, högre parkeringsavgifter och sämre tillgång till parkering samt globalt också ett ökat bränslepris. Från att sedan 1950-talet varit en fokus på att utveckla städerna för biltrafik har det under senaste decennierna skett en omsvängning till att utvecklingen åtminstone i städernas centrala delar fått allt större fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. En annan trend är att allt färre har körkort och att detta också går allt längre upp i åldrarna. Samtidigt finns motverkande trender som allt fler externa handelsetableringar som leder till ökad bilanvändning. Antalet livsmedelsbutiker minskar samtidigt som avståndet till dem ökar. Under senaste 10 åren har andelen tätortsinvånare med en livsmedelsbutik inom 300 meter från sin bostad minskat från 42 till 38 procent 6. Huruvida det som nu ses verkligen är peak car eller bara en tillfällig stagnation går inte enkelt att besvara. Det sätter dock ett frågetecken på trafikprognoser som pekar på en fortsatt kraftig trafikutveckling i Sverige och andra industriländer. 3 1,1±0,5% 4 Personbil 1,1±0,5%, lastbil 0,8±0,9% 5 Boverket (2014) Tillståndet i den byggda miljön 6 Boverket (2014) Tillstånder i den byggda miljön 4(19)

5 Miljarder fordonskilometer Personbil Lätt lastbil Buss Tung lastbil Mc och moped Totalt Figur 1 Trafiken på svenska vägnätet. Nya personbilar blir mer energieffektiva men i långsammare takt Nya personbilars bränsleförbrukning har minskat med 30 procent sedan 2006 och med 41 procent sedan Koldioxidutsläppen från dessa fordon minskade nästan lika mycket eller 28 procent respektive 38 procent. Effektiviseringstakten har dock avtagit under Mellan 2006 och 2012 minskade koldioxidutsläppen från på nya bilar med 28 procent från 189 g/km till 138 g/km. En minskning på knappt 8 gram per år. Under 2013 minskade utsläppen med bara 2 gram till 136 g/km. Den lägre minskningstakten förklaras av att andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen ökade från 23 till 30 procent mellan 2012 och Om andelen fyrhjulsdrivna bilar inte skulle ökat skulle utsläppen minskat till 133 g/km vilket då skulle varit mer i linje med tidigare trend. Det är framförallt dieseldrivna bilar där andelen fyrhjulsdrift ökar. Mellan 2012 och 2013 ökade andelen från 29 procent till 40 procent var andelen 25 procent. Fyrhjulsdrift kan innebära olika saker, det kan vara en vanlig bilmodell som finns både i två- och fyrhjulsdrivet utförande. Det kan vara det som ofta kallas cross country eller liknande som är något höjd, kraftigare däck o.s.v. och det kan slutligen vara en SUV. De två sistnämnda drar förstås mer bränsle än den förstnämnda då både vikt, luftmotstånd och rullmotstånd är högre. Men även i förstnämnda fallet innebär fyrhjulsdrift en högre förbrukning, något man kan utläsa om man jämför den deklarerade förbrukningen och koldioxidutsläppet för bilmodeller som finns både som tvåhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna. Det behöver dock inte vara så. Det finns undantag. T.ex. så är Volvos laddhybrid fyrhjulsdriven med eldrift på bakaxeln. Med ökad grad av hybridisering och elektrifiering kan säker fler sådana modeller dyka upp. En förklaring till den ökade andelen fyrhjulsdrivna bilar skulle kunna vara förändring av miljöbilsdefinitionen. Den nya miljöbilsdefinitionen som började gälla 1 januari innebar en kraftig skärpning av vilka bilar som kunde räknas som miljöbilar. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen 5(19)

6 2012 var med gamla definitionen 45 procent var andelen miljöbilar med den nya miljöbilsdefinitionen 10 procent. Med det minskade utbudet av miljöbilar minskade också incitamentet att välja en bil med låga koldioxidutsläpp. Andelen registrerade personbilar med koldioxidutsläpp på g/km minskade under 2013 till 31 procent från 39 procent Samtidigt ökade andelen bilar både i intervallet under 101 g/km och i intervallet g/km. Det förefaller därför som att den kategori som tidigare valt miljöbilar istället valde att skaffa antingen en miljöbil enligt nya definitionen eller en bil med något högre koldioxidutsläpp t.ex. med fyrhjulsdrift under Från och med 2013 gäller ny miljöbilsdefinition som grund för befrielsen från fordonsskatt. Definitionen bygger på EU kraven, vilket innebär att tyngre bilar tillåts släppa ut något mer. För bensin och dieselbilar är miljöbilskraven för genomsnittsbilen 95 gram per kilometer vilket är samma som målnivån för år 2020 i EU förordningen 7. Etanol och gasbilar tillåts ha en högre energianvändning motsvarande 150 gram per kilometer 8. Kraven på elbilar i nuvarande miljöbilsdefinition om en maximal elanvändning på 37 kwh per 100 km kvarstår men utvidgades till att även innefatta laddhybrider under eldrift. En nyhet var att miljöbilsdefinitionen och skattebefrielsen även gäller husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Under 2013 var andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen 10 procent, räknat enligt nya definitionen, Miljöbilarna dominerades av dieselbilar som stod för 54 procent följt av elhybrid 17 procent, gas 13 procent, etanol 10 procent och slutligen el och laddhybrid 6 procent. I början av 2012 infördes en supermiljöbilspremie på högst kr för en ny bil som uppfyller kraven enligt förordning 2011:1590 om supermiljöbilspremie. Antalet nyregistrerade supermiljöbilar under 2013 var 1546 stycken fördelat på 1111 laddhybrider, 432 elbilar och 3 bränslecellsbilar. Detta kan jämföras med 2012 då det nyregistrerades 928 supermiljöbilar fördelat på 266 elbilar och 662 laddhybrider. Även om koldioxidutsläppen på nya bilar inte minskade så mycket sker nu en snabb effektivisering av hela fordonsflottan eftersom utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga fordon bidrar starkt till energieffektivisering av personbilsflottan. Den genomsnittliga livslängden på personbilar i Sverige är 17 år vilket motsvarar en bil av 1996 års modell. Genomsnittliga koldioxidutsläppet för bilar av denna årsmodell var 216 g/km vilket kan jämföras med en ny bil på 136 g/km, en förbättring med 37 procent. Antalet skrotade personbilar under 2013 var , vilket är ungefär samma nivå som Eftersom nyregistreringen var innebär det att antalet bilar totalt sett ökar. Bränsleförbrukningen för personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 7,2 l/100km (178 g/km) 2012 till 7,0 l/100km (173 g/km) Totalt gav nyregistrering av nya bränslesnålare personbilar och lätta lastbilar samt utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av bränsleförbrukningen med ca 120 miljoner liter och en sänkning av växthusgasutsläppen på ca ton ,0457 x (bilens vikt i kilogram ) Det bör tilläggas att lutningen på linjen är brantare än EU Kommissionens förslag för Anledningen är att lutningen enligt EU Kommissionens förslag inte var känd vid tidpunkten för framtagandet av miljöbilsdefinitionen, istället valdes samma lutning som för130 gramskraven ,0457 x (bilens vikt i kilogram 1372) 6(19)

7 Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar inom EU, men vi befinner oss nu i mitten av EU-fältet. Bara under 2012 klättrade Sverige från en 16:e till en 13:e plats i en rangordning om genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar inom de 27 EU-länderna låg EU-snittet på 132 g/km vilket kan jämföras med Sveriges 136 g/km 2012 och 132 g/km Ökade utsläpp för lätta lastbilar För lätta lastbilar har inriktningen på energieffektivisering inte varit lika stark som för personbilar. Inom EU finns nu motsvarande regelverk för koldioxidutsläppen för lätta lastbilar som för personbilar och fordonsskatten är från 2011 koldioxiddifferentierad i Sverige. Detta ökar inriktningen på energieffektivisering även av lätta lastbilar. Koldioxidutsläppen för nya lätta lastbilar i Sverige ökade under 2013 från 180 g/km till 181 g/km 10. Nästan 97 procent av nya lätta lastbilar som registreras är dieseldrivna. Även om ökningen i koldioxidutsläpp är liten mellan 2012 och 2013 så är det ett trendbrott. Mellan 2010 och 2012 minskade koldioxidutsläppen för nya lätta lastbilar från 194 g/km till 180 g/km. Förklaringar kan finnas i flera parametrar såsom ökad vikt, längd och andel fyrhjulsdrift. Det handlar dock inte om några markanta förändringar jämfört med tidigare år. Metodutveckling på gång för tunga fordon Det finns inte samma detaljerade statistik för tunga lastbilar. Tillverkarna redovisar effektivisering på sina egna lastbilar. Denna effektivisering är dock svår att utläsa från de tester som tidningar gör med fordon på standardrutter i verklig trafik. Vad skillnaderna beror på är inte klarlagt men en trolig förklaring är att den större motoreffekten som dagens fordon har utnyttjas så att körmönstret över åren har förändrats. Det förändrade körmönstret skulle då ha tagit ut effekten av effektiviseringarna. Det finns fortfarande en betydelsefull potential till att göra, och köra, tunga fordon effektivare. Utöver utveckling av drivlina finns stor potential i förbättringar av såväl lastbil som släp vad gäller aerodynamik, däck och lastförmåga i förhållande till egenvikt. EU-kommissionen, generaldirektoratet för klimat, håller på att ta fram en strategi för hur utsläppen av växthusgaser ska kunna minska från tunga fordon. Ett viktigt steg är att få fram en standard för mätning och redovisning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på tunga fordon. Detta saknas idag vilket gör det svårt för köpare av tunga fordon att veta vilket fordon som är mest bränsleeffektivt. Det är också en förutsättning för koldioxiddifferentiering av styrmedel såsom fordonsskatt. 9 Enligt Transportstyrelsens redovisning se fotnot Transportstyrelsen redovisar något lägre siffror i sin rapportering till EU, då ingår inte vissa terränggående bilar (M1G). Dessutom ingår inte rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål, de är dock inte så många och har ingen betydelse för medelvärdet. 7(19)

8 l/100km Figur 2 Bränsleförbrukning för tunga lastbilar, ton totalvikt, testade i tidskriften Lastauto - Omnibus Registreringsår Bensin Diesel Elhybrid (bensin) Elhybrid (diesel) FFV (bensin) Bifuel (bensin) Totalt Figur 3 Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar enligt EU-norm. För hybrid, FFV (etanol) och bifuel (gas) avses förbrukning vid bensindrift. 8(19)

9 Danmark Portugal Nederländerna Grekland Malta Frankrike Irland Italien Belgien Spanien EU-27 Storbritannien Slovenien Sverige Österrike Luxenburg Rumänien Finland Tjeckien Slovakien Tyskland Polen Litauen Cypern Ungern Bulgarien Estland Lettland gram CO2/km Andel registrerade fordon 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% Koldioxidutsläpp (g/km) Figur 4 Fördelning av koldioxidutsläppet för nya bilar registrerade under 2012 och Figur 5 Genomsnittliga koldioxidutsläpp enligt EU-norm för nya personbilar inom EU år samt för Sverige även Siffror i diagrammet avser 2012 (för Sverige även 2012). Siffrorna stämmer överens med den rapportering som Transportstyrelsen gör till EU och inkluderar alltså inte vissa terränggående fordon samt fordon för särskilda behov. Värdet för Sverige 2012 avser dock alla nyregistrerade fordon. 9(19)

10 Biodiesel står för mer än hälften av biodrivmedelsanvändningen Andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn ökade från 7,9 procent 2012 till 9,8 procent Detta resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen på ca ton. Ökningen beror till största delen på ökad inblandning av biodiesel i diesel huvudsakligen i form av hydrerade växtoljor (HVO). De kan till skillnad från rapsmetylester (RME) blandas i diesel i höga andelar samtidigt som specifikationen för diesel fortfarande uppfylls. Därmed påverkas inte övriga avgasutsläpp negativt. Mängden bensin har minskat under ett antal år som ett resultat av allt fler bilar går på diesel istället. Även mängden diesel minskade som ett resultat av den ökade inblandningen av biodiesel. Mängden HVO ökade under 2013 med över 200 procent. Det resulterade i att andelen biodiesel i diesel ökade från 7 procent till 11 procent. Mängden fordonsgas till personbilar och bussar ökade under 2013 med 5 procent. Ökningen ligger huvudsakligen på ökad användning i bussar. Mängden biogas ökade något mer än naturgas, vilket resulterade att andelen biogas i fordonsgasen ökade från 60 procent till 61 procent. Andelen etanol som låginblandades i bensin låg 2013 liksom föregående år på 4,9 procent men som resultat av minskad bensinanvändning minskade mängden etanol till låginblandning med 6 procent. Mängden etanol till bussar minskade under 2013 något jämfört med Mängden E85 (etanol till personbilar) har under 2013 minskat med över 20 procent jämfört med Även om nyregistreringen av etanolbilar minskat kraftigt ökar fortfarande antalet etanolbilar i trafik och enligt Trafikverkets beräkningar även deras totala trafikarbete. Minskningen beror istället på att bilarna till större del än tidigare tankas med bensin istället för E85. Under 2013 beräknas E85 ha stått för 50 procent av den tankade volymen drivmedel i etanolbilar, en minskning från 59 procent Toppnoteringen var 90 procent E85 av tankad volym år Minskningen har skett trots att priset på E85 räknat per energienhet har varit lägre än för bensin. Det skulle alltså lönat sig för bilägarna att tanka E85. Mycket stora investeringar har gjorts i utbyggnad av infrastruktur för tankning av E85 i Sverige. En etanolbil som körs på E85 har dessutom nästan 50 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om den körs på bensin. Utvecklingen med minskad andel tankning E85 i etanolbilar är därför oroväckande av flera skäl. 10(19)

11 Dieselolja 49,5% RME 2,8% HVO 3,1% Biodrivmedel 9,8% Naturgas 0,9% Bensin 39,9% Biogas 1,2% Etanol till bussar 0,3% Figur 6 Andel biodrivmedel inom vägtransportsektorn år Etanol till låginblandning 1,3% Etanol till E85 1,1% Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken på lägre nivå än 1990 Vägtrafikens klimatpåverkan beror på trafikarbetets storlek, andelen av olika bränslen och utsläppen per körd kilometer. Fram till 2007 togs stor del av effekten av energieffektivisering och förnybar energi ut av ökad trafik. Även om trafiken åtminstone på det statliga vägnätet ökade under 2013 ligger fortfarande den totala trafiken på ungefär samma nivå som Det gör att den relativt stora energieffektivisering och ökningen av andelen biodrivmedel som skett sedan dess har fått fullt genomslag på minskningen av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. Effektiviseringen av personbilarna, och ökad andel förnybar energi ledde trots något ökad trafik till en minskning av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med ton eller ca 2,5 procent, från 17,9 miljoner ton till 17,4 miljoner ton. Siffrorna är preliminära och kan komma att revideras. Personbilarna minskade utsläppen med ton och tunga lastbilar med ton. Resterande minskning kommer från bussar och lätta lastbilar. Utsläppen av växthusgaser är nu 1 procent lägre än de var Jämfört med 2007 när utsläppen var som högst har utsläppen minskat med 13 procent. Personbilarnas utsläpp har minskat med 16 procent sedan 1990 trots att trafiken har ökat med 14 procent. Förklaringen är att effekten av energieffektivisering och ökad andel förnybar energi har varit större än effekten av den ökande trafiken. Räknar man även in klimatpåverkan för produktion och distribution av bränslen är klimatpåverkan 6 procent större nu jämfört med Jämfört med 2012 är det en minskning med 3 procent. Att utsläppen med produktion och distribution ökat med 6 procent jämfört med 1990 och utsläppen utan hänsyn till produktion och distribution minskat med 1 procent beror på att mängden biobränslen har ökat samtidigt som även produktion och distribution av biobränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid. 11(19)

12 Miljoner ton växthusgaser Trafikökningen mellan 1990 och 2013 medförde att utsläppen blev 3,2 miljoner ton högre än vad de skulle blivit med oförändrad trafik. Av denna ökning står personbilar för 42 procent, tunga lastbilar för en 28 procent, lätta lastbilar för 28 procent, samt motorcykel och moped för 2 procent. Om trafiken hade varit oförändrad mellan 1990 och 2013 skulle det ha inneburit att utsläppen minskat med 19 procent istället för som minskat med 1 procent. Tabell 1 Bakomliggande orsaker till de förändrade utsläppen av koldioxid. Total förändring utsläpp Utsläppsförändring Trafikförändring ton Bränsleeffektivare personbilar ton Biodrivmedel ton Total förändring utsläpp ton % % Motorcykel och moped Tung lastbil Buss Lätt lastbil Personbil med konstant trafik sedan 1990 Figur 7 Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år 1990 och För 2013 redovisas även hur stora utsläppen skulle ha varit om trafiken varit oförändrad mellan 1990 och 2013 (med 2013 års fordonsflotta). 12(19)

13 Åtgärder och styrmedel för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem Om man blickar framåt ser det ut som att utsläppen kommer att fortsätta att minska med styrmedel som är beslutade idag men i en långsammare takt än vad som har skett under de senaste åren. Det är en skillnad jämfört med tidigare prognoser från Trafikverket som har pekat på att utsläppen skulle ligga kvar på dagens nivå till 2030 för att därefter öka. En viktig skillnad är att nya koldioxidkrav på personbilar på 95 g/km till 2021 och motsvarande för lätta lastbilar har tagits med i prognosen då dessa närmar sig beslut. Enligt prognosen bedöms utsläppen bli ca 9 procent lägre till 2030 jämfört med 2013 eller 18 procent under 2010 års nivå. 25 Miljoner ton per år Personbil bensin Personbil diesel Lätt lastbil bensin Lätt lastbil diesel Buss Tung lastbil Motorcykel och moped Figur 8 Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år Prognosen för åren bygger på Trafikverkets trafikprognos och dagens fattade beslut om styrmedel (inklusive nya koldioxidkrav på personbilar och lätta lastbilar från och med 2021). För att möta hotet om en klimatförändring och begränsade oljetillgångar behövs drastiska minskningar av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Den prognostiserade utvecklingen är då långt ifrån tillräcklig. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till det nationella klimatmålet och fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen Det är en nödvändighet med tanke på sektorns storlek och det faktum att utsläppen av klimatgaser från den inte minskar i tillräcklig takt. Det gäller i Sverige men i lika hög grad internationellt. Sveriges regering och riksdag har satt upp mål om att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll till Trafikverket gjorde i underlaget till Färdplan 2050 en tolkning av en fossiloberoende fordonsflotta som en minskning av användningen av fossila bränslen till vägtrafik med 80 procent till I underlaget visades också vad som skulle krävas för att nå en sådan minskning. Det finns även andra analyser av detta bl.a. nyligen av Utredningen för fossilfri fordonstrafik. Det finns stor potential i energieffektivisering av fordon, förnybar energi och elektrifiering av delar av fordonsparken utöver vad som blir resultatet av de styrmedel som finns idag. Det räcker dock inte för 13(19)

14 att nå klimatmålet. Trafikverket har i såväl Kapacitetsutredningen som i underlaget till Färdplan 2050 påtalat att det krävs en förändrad inriktning i planering och utveckling av samhälle och transportsystemet för att nå klimatmål och målet om en fossiloberoende fordonsflotta. En inriktning mot minskad biltrafik där tillgänglighet i större grad löses med gång, cykel och effektiv kollektivtrafik. Godstransporterna kan behållas på dagens nivå genom effektivare logistik och bättre utnyttjande och utveckling av transporter med järnväg och sjöfart. Trafikverket betonar de positiva nyttorna i bl.a. attraktivare städer, förbättrad hälsa, ökad social integration, och långsiktigt lägre kostnader som en sådan samhällsutveckling kan leda till. Även om planering och utveckling av samhället mot tätare, grönare och funktionsblandade städer med utformning utifrån ordningen gående, cyklister, kollektivtrafik, godstransporter och först i sista hand bilen görs av andra skäl än att klara klimatmålen är det samtidigt en nödvändighet för att klara klimatmålen. Rätt utformat kan det dessutom bidra till att göra städerna mer tåliga för klimatförändringar. Trafiken har som beskrevs ovan legat på ungefär samma nivå sedan Samtidigt krävs det en minskning för att nå målen. Flera faktorer pekar mot trendbrott jämfört med den utveckling som skett från 1950-talet fram till idag. Det har delvis skett en viss förändring i planeringsparadigm från att planera utifrån bilen till att lyfta fram gång, cykel och kollektivtrafik. Detta märks också i många stadskärnor såväl i Sverige som i andra länder. Samtidigt sker utveckling i andra delar mot ett ökat bilberoende genom att avstånd till både arbete och handel ökar. Den pågående förtätningen är positiv men ändå inte tillräcklig. Städerna breder fortfarande ut sig. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta skulle det enligt analyser som Trafikverket låtit göra krävas att städerna inte brer ut sig mer utan att tillkommande befolkning och bebyggelse lokaliseras inom dagens tätortsgränser, centralt, nära lokala centra och längs kollektivtrafikstråk 11. Det har tidigare skett en snabb effektivisering av såväl nya personbilar som lätta lastbilar. Hade den fortsatt som tidigare hade det legat i linje med vad som skulle krävas för att nå klimatmål och mål om fossiloberoende fordonsflotta. Den avtagande trenden för personbilarna under 2013 och för lätta lastbilar där utsläppen t.o.m. ökade något är oroande. För att nå mål om fossiloberoende fordonsflotta och klimatmål behöver enligt Trafikverkets analyser utsläppen komma ner till 95 g/km till 2020 vilket innebär att takten behöver öka till en minskning med 6 gram per år, vilket för 2015 skulle innebära 124 g/km. För att komma dit kommer det sannolikt behövas nya styrmedel.. För att nå mål om fossiloberoende fordonsflotta behöver enligt Trafikverkets analyser även att nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare till Detta kommer sannolikt kräva nya styrmedel. EU kommissionens arbete med att ta fram en metod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning och koldioxid från lastbilar kommer underlätta en sådan utveckling. Både genom bättre fungerande marknad men också genom att det öppnar möjligheterna för styrmedel för ökad energieffektivitet. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta behövs enligt Trafikverkets underlag till färdplan 2050 ca 15 TWh biodrivmedel 2030 till vägtrafik. Utredningen för fossilfri fordonstrafik bedömer att det skulle krävas 20 TWh. Det innebär att det skulle krävas i storleksordningen 10 TWh biodrivmedel ytterligare jämfört med i dagsläget till För att komma dit krävs både ett antal 11 WSP (2013) Transportsnålt samhälle - för att nå klimatmålen Delprojekt III. Klimatmålens krav på tätortsåtgärder kontra kommunernas planer 14(19)

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014

Index för hållbar bilism. Årlig sammanställning, maj 2014 Index för hållbar bilism Årlig sammanställning, maj 2014 25% 30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle. Men samtidigt

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Energiindikatorer 2013

Energiindikatorer 2013 Energiindikatorer 2013 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2013:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Underlag till kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer