Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att"

Transkript

1 1

2 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana investeringar är förknippade med. Premiepensionssystemet skapar därför möjlighet till en högre förväntad avkastning än vad som är möjligt med ett fördelningssystem, där avkastningen i princip är begränsad till tillväxten i produktionsvärdet per capita. 2. För det andra skapar premiepensionssystemet möjlighet till ökad riskspridning eftersom den enskilde individen genom sitt investeringsbeslut blir mindre beroende av den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige, såväl som av utvecklingen i den sektor av ekonomin där den enskilde själv verkar. Genom att investera i andra ekonomier än den svenska kan premiepensionen till och med helt frikopplas från den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. 3. För det tredje får pensionsspararna möjlighet att själva fatta besluta om hur pensionsmedlen ska investeras. En tydlig fördel med en sådan ordning är att det är pensionsspararen och ingen annan som kan fatta investeringsbeslut med hänsyn tagen till pensionspararens riskvilja, ålder, inkomst och annat sparande. Pensionsspararen får därmed möjlighet att anpassa risken i premiepensionssparandet till just sin specifika livssituation. Valfrihet och eget ansvar är således grundläggande beståndsdelar i premiepensionssystemet. 2

3 Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att Pensionsmyndigheten skickar en fil till Riksgälden med hur mycket som behöves av krediten för föregående dags handel. Detta gör att man som pensionssparare inte kommer åt kontot förrän efter 4-5 dagar. Men själva handeln går inte att genomföra snabbare i ett fondhandelstorg av den typ som Pensionsmyndighetens utgör. I april-maj varje år sker en automatisk handel då myndigheten delar ut föregående års rabatt på avgifterna till pensionsspararna. I år, 2011 betalas omkring 2 miljarder kronor tillbaka. Samtidigt dras den administrativa avgiften från kontona. All denna aktivitet genererar en fondhandelscykel. Ligger man redan i ett byte, eller har gjort ett byte precis innan, körs två till tre fondhandelscykler direkt efter varandra. Detta gör att vissa pensionssparares konton kan vara oåtkomliga i ungefär två till tre veckor. Infaller dessutom en handelsfri helg, antingen svensk eller i det land fonden har sin verksamhet, under handelsperioden kan det dröja ytterligare dagar innan kontot åter är tillgängligt för pensionsspararen. Att allt detta sammanfaller är dock mycket ovanligt. I december varje år placeras föregående års pensionsrätter på kontona. Även denna aktivitet genererar en fondhandelscykel. I samband med denna aktivitet vid årsskiftet genomför många stora banker sina utdelningar i fonderna. 3

4 Om du inte väljer några fonder placeras dina premiepensionspengar i AP7Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. AP7Såfa är en fondportfölj som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden. AP7Såfa har ersatt Premiespar- och Premievalsfonden. Den placerar 100% i AP7 Aktiefond (global aktieindexfond med 0,15% avgift) fram till att pensionsspararen är 56 år gammal, och viktar sedan om med AP7 Räntefond (svensk medellång räntefond med 0,09% avgift) mer och mer ju äldre spararen blir. AP7 Såfa viktas om automatiskt beroende på din ålder. AP7Såfa är valbar, vilket innebär att du kan byta till och från den när du vill. Det går också att välja AP7 Aktie och AP7 ränta separat. Då finns de på fondtorget och fungerar som vanliga aktie- och räntefonder. 4

5 3 fondportföljer: Den statliga fondförvaltningen för premiepensionen har också tre fondportföljer med fasta risknivåer. Alla tre fondportföljerna innehåller en kombination av fonderna AP7Aktiefond och AP7Räntefond. De passar för dig som vill själv vill välja risknivå för ditt sparande, oavsett hur lång tid du har kvar till pensionen. För att portföljen ska behålla sin avsedda risknivå, balanseras den varje år så att fördelningen mellan aktier och räntor stämmer med den avsedda fördelningen. AP7 Offensiv 25% AP7 räntefond och 75% AP7 aktiefond. AP7 Balanserad 50% AP7 räntefond och 50% AP7 aktiefond. AP7 Försiktig 67% AP7 räntefond och 33% AP7 aktiefond. 5

6 Eget val Om du vill välja fonder själv så gör du det via Premiepensionsmyndighetens hemsida. Du loggar in till dina egna sidor med hjäp av en pinkod som du beställer till hemadressen eller med bank-id, e-leg. Det finns närmare 800 olika fonder att välja på. 6

7 En nyhet från i våras är Fondvalsguiden. Här får du veta vad du ska tänka på när du väljer fonder. Det handlar om vilken risknivå du ska ha, vad avgifterna har för betydelse, hur du ska välja beroende på hur länge du kommer att spara och att du även ska fundera på vilket annat pensionssparande du har, t ex i tjänstepensionen. 7

8 Risk är nödvändigt i finansiella placeringar om man vill ha chans till en någorlunda god värdeutveckling eller avkastning. Generellt gäller att om man har lång placeringstid, mellan år eller mer, visar historien att aktiemarknaden ger bättre avkastning än räntemarknaden. Därför passar sparande i aktiefonder bra i ett pensionssparande där man ofta har flera decenniers spartid. I premiepensionen sparar vi i genomsnitt drygt 30 år. Under dessa mycket långa tidsperioder kan man uppleva flera uppgångar, men även många nedgångar på världens aktiemarknader. Det gör med andra ord inte så mycket om värdet i sparandet faller vissa år eftersom man räknar med att ta igen tappet i kommande uppgångar. Men det är i slutändan alltid individens egen uppfattning och inställning till risk som ska styra valet av fonder. 8

9 Bilderna illustrerar sambandet mellan risk och avkastning. Pilen i mitten i varje graf representerar det mest sannolika utfallet. Den övre pilen visar utfallet upp till den 80:e percentilen, dvs utfallen upp till 80 procent av fallen. Det kan alltså finnas ytterligare fall där utfallet är ännu högre, och är alltså här lågt räknat. Den nedre pilen visar utfallet ned till den 10:e percentilen. I en del fall kan alltså utvecklingen bli sämre. Bilderna är hämtade från Premiepensionslotsen och visar olika utfall för en ung person, år, med standardinkomst, cirka konor i månaden. 9

10 Om man funderar lite mer kring de olika sorternas risker som finns på de finansiella marknaderna är det ganska lätt att förstå att risken i olika fondtyper ser olika ut. Risknivån bestäms först och främst utifrån andelen räntepapper i fonden. Rena räntefonder har längst risk, här kan möjligen löptiden på räntepapperen och eventuella valutarisker spela roll. Blandfonder har en blandning av räntor och aktier. Generationsfonder kan också innehålla räntepapper, speciellt när det gäller äldre sparare. Breda fonder som sparar i olika aktietyper ( it-företag, dagligvaruhandel, läkemedel, verkstadsbolag, mm) på flera olika marknader ( t ex Europa, USA, Asien ) och med flera olika valutor inblandade anses ha en lägre risk än t ex fonder som specialiserar sig på enskilda länder eller enskilda branscher. 10

11 Pensionssparande är ett sparande där dina pengar förvaltas i väldigt många år. Det betyder också att det är extra viktigt att tänka på vilka årliga avgifter som tas ut. En genomsnittlig krona sparas i 33 år. Då får även ganska små skillnader i den årliga förvaltningsavgiften som fondbolagen tar ut väldiga konsekvenser. Därför är det viktigt att ha koll på vad förvaltningen kostar. Premiepensionsfonderna är dock generellt betydligt billigare än om du sparar i fonder på egen hand. En normal fondavgift är kanske 50 procent av vad du annars fått betala. Rabattpengarna betalas in till ditt konto en gång om året. År 2011 betalades det ut mer än 2 miljarder kronor i rabatter till pensionsspararna. 11

12 Den som är ung brukar få rådet att ta hög risk i sitt sparande. Även om börskurserna kommer att åka upp och ner under spartiden så brukar den långsiktiga kurvan peka svagt uppåt. Den som är äldre och närmar sig pensionen kan däremot dra ner sin risk något. Då finns det mycket pengar på kontot och det kan ta tid att reparera ett större kursfall, så lång tid att man faktiskt börjat ta ut av pensionskapitalet. 12

13 Premiepensionen är bara en del av din totala pension. Även om du har en stor andel aktier i både premiepensions- och tjänstepensionssparandet så behöver den totala risknivån i ditt pensionssparande inte bli särskilt hög. 13

14 14

15 På Pensionsmyndighetens webbplats, på personligt konto, finns en tjänst som heter återställning av risk, eller rebalansering. Det innebär att man återställer den aktuella fördelningen på personligt konto till den fördelningen ursprungligen valde. Det förutsätter att du en gång valde en fondfördelning i din portfölj som du avser att hålla fast vid. På personligt konto kan du rebalansera din portfölj med en knapp. Då återställs fördelningen till den du ursprungligen valde. En normal handelscykel genomförs som tar 4-5 dagar för att återställa fördelningen. Ännu finns ingen automatisk rebalansering på personligt konto. 15

16 Fördelningen mellan dina fonder förändras med tiden utan att du aktivt gör någon förändring. Det beror på att fonderna inbördes går olika bra. Om du har valt en räntefond till 50 procent av innehavet och en aktiefond till 50 procent kommer sannolikt aktiefonden gå bättre än räntefonden. Aktiefonden utgör då en större del av din fondportfölj. Den förändrade fördelningen innebär att du fått en annan risknivå i ditt sparande än vad du avsåg från början. Du ville bara ha hälften av ditt sparande i aktier, men nu är aktieandelen 60 procent. Eftersom summan i din portfölj alltid måste bli 100 är nu ränteandelen nere i 40 procent. Tänk på att de årliga insättningarna av nya pensionsrätter alltid görs enligt din valda fördelning. Så länge man har lite pengar på kontot blir alltså de årliga insättningarna en sorts rebalansering. Vill du att pengarna ska komma in på annat sätt får du göra ett fondbyte en vecka innan pengarna placeras. 16

17 För den som vill går det att överlåta premiepensionen till make/maka eller registrerad partner. Det är då den personen som får ta del av värdeökningen och utbetalningarna i framtiden. Kostnaden för att föra över premiepensionen är 8 procent på beloppet. Anledningen till det är att överföringen inte ska drabba andra sparare. Minskningen beror på att man räknar med att det kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Pensionen till kvinnor måste alltså betalas ut under en längre tid. Om någon av er har rätt till garantipension påverkas den inte av att du för över eller tar emot pensionsrätt. Det går inte att föra över pensionsrätter man redan tjänat in, utan bara pensionsrätter som tjänas in under det år man begär överföring och åren därefter. Det går inte kan ångra en överföring. Pengar du har fört över kan du alltså inte få tillbaka. Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto. Vill man göra en överföring upphöra med överföringen måste det anmälas till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari det år som överföringen ska stoppas. Vi skilsmässa stoppas överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses. Vid dödsfall kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet. 17

18 Ett skäl till att premiepensionen infördes som en del av den allmänna pensionen var att öka risktagandet, och därmed chansen till högre värdeutveckling på pensionerna. Hur har det blivit? Vad hade hänt om hela avgiften istället gått till inkomstpensionen? Som det ser ut nu så har premiepensionen genererat mer pengar till systemet än om pengarna istället avsatts till inkomstpensionen. Men över tid har det inte alltid varit så. Tanken är att premiepensionen ska ha en högre värdetillväxt över tid och därmed ge pensionsspararna högre pension. 18

19 Premiepensionssparandet ger i och med sin konstruktion, att den enskilde pensionsspararen själv väljer hur premiepensionen ska placeras, att utfallet mellan olika individer blir olika. Så här ser det ut just nu. Den största andelen sparare har en tillväxt på drygt 4 procent om året. De som valt att inte välja kan dock även de ha olika värdetillväxt beroende på vilket startår de har för sitt sparande och på hur mycket pengar som avsatts till fonden varje år. Tabellen över premiepensionssparandets utveckling, både på individnivå och i förhållande till inkomstpensionens utveckling uppdateras månadsvis på Pensionsmyndighetens hemsida. 19

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-12-17 Författare: Sara Bergström, Marcela Cohen-Birman, Bo Larsson, Christer

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer