Kanonfonder. Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanonfonder. Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel"

Transkript

1 Kanonfonder Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel

2 Kanonfonder: Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel Framställd av Svenska Freds vapenexportutskott som utgörs av: Frida Blom, Emily Broström, Karin Eriksson, Björn Kullander och Rolf Lindahl. Version 1.1, oktober 2000 Utgiven av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Box 4134, Stockholm, Sverige, Tel: , Fax: , E-post: 2

3 Innehåll Inledning 4 1. Syfte, metod och avgränsningar 5 2. Enkätsvar: Placeringskriterier avseende krigsmateriel 7 3. Fondernas investeringar i krigsmateriel Dags att ta sig en fonderare! Sammanfattning 19 Appendix A: Fondförvaltare 20 Appendix B: 50 stora krigsmaterielproducerande företag 21 Appendix C: Enkät om fondplaceringar 23 Appendix D: 116 fonders aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag och i Investor 24 Appendix E: Beskrivning av undersökta krigsmaterielproducerande företag 30 3

4 Inledning 4,4 miljoner pensionssparare kommer i höst att ställas inför valet hur pensionspengar till ett värde av 56 miljarder kronor ska förvaltas. 1 Vi kan se hur fondbolagen tävlar om att vi ska välja just deras fonder med tanke på hög avkastning och låga avgifter. Media bevakar premiepensionsvalet ur en ekonomisk synvinkel. De etiska aspekterna av premiepensionsvalet har däremot inte fått den plats de förtjänar i den offentliga debatten. De ekonomiska aspekterna av premiepensionsvalet är viktiga. Alla vill vi ha en dräglig tillvaro när vi blir äldre. Men en hög pension är inte allt. Andra minst lika viktiga aspekter av valet som avgifter och avkastning är i vilka branscher och företag vi väljer att placera våra pengar. De flesta fonder investerar pengar i krigsmaterielproducerande företag. Dessa företag säljer och exporterar sedan vapen till länder där de riskerar att användas i krig och till kränkningar av mänskliga rättigheter. Att spara sina pensionspengar i fonder som har aktieinnehav i dessa företag är att stödja vapenindustrin och den internationella vapenhandeln. Många svenskar uttrycker en orkeslöshet över att sätta sig in i det nya pensionsvalet. En del kommer att låta bli att välja och låta sina pengar förvaltas av Sjunde AP-fonden. De senaste undersökningarna visar dock att ca 7 av 10 svenskar kommer att försöka plocka ut fem fonder ur det stora fondutbudet på ca 450 fonder. Inte heller är valet definitivt utan det finns när som helst möjlighet att placera om pensionspengarna. 2 Här finns en stor möjlighet att påverka inte bara den egna pensionen utan också de stora politiska frågorna om vapenindustri och vapenhandel. Pengar är makt, och alla pensionssparare kan påverka genom att placera sina pengar i fonder som inte placerar i krigsmaterielproducerande företag. För att belysa premiepensionsvalet ur en etisk synvinkel med avseende på krigsmaterielproduktion har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen genomfört en undersökning vars huvudsyfte varit att granska vilka premiepensionsfonder som placerar i krigsmaterielproducerande företag. Svenska Freds förhoppning är att Sveriges pensionssparare ska ta sig en fonderare över vilka fonder som det egna samvetet kan acceptera. Svenska Freds hoppas också kunna ge förslag på hur man lättast kan hitta etiska placeringar Det går att placera om sina pengar mellan samtliga fonder, med undantag av de speciella regler som gäller för Premiesparfonden. Det går alltid att flytta ut pensionspengarna från Premiesparfonden, men man kan aldrig flyttas tillbaka till Premiesparfonden om man tidigare valt andra fonder. 4

5 Syfte, metod och avgränsningar Syfte Undersökningen syftar till att kartlägga vilka premiepensionsfonder som har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Intentionen är dock inte att ge en fullständig redovisning av innehavet i de ca 450 fonder som är registrerade hos Premiepensionsmyndigheten, utan snarare att genom ett urval av fonder ge en överblick över hur omfattande placeringen i krigsmaterielproducerande företag är. Undersökningen vill också belysa fondförvaltarnas placeringskriterier och etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Metod För att få en bild av vilka och hur många fonder som placerar i krigsmateriel har Svenska Freds gått igenom att antal fondförvaltares senaste halvårsrapporter. Dessa rapporter redovisar fondernas aktieinnehav så som det såg ut den 30 juni Fondernas procentuella aktieinnehav i olika krigsmaterielproducerande företag har dokumenterats. För att undersöka fondförvaltarnas placeringskriterier och etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel har en enkät skickats ut till Fondförvaltarna (se appendix C). Med undantag av Nordbanken som avböjde att svara, Robur som av okänd anledning inte inkommit med svar och Sjunde AP-fonden som inte ansåg sig kapabel att svara, har övriga 11 fondförvaltare skickat tillbaka ifyllda enkäter. Avgränsningar Fondförvaltare. Svenska Freds har valt att begränsa undersökningen till de tio största svenska fondförvaltarna samt de fyra etiska fondförvaltarna. Fondförvaltarens storlek har bedömts efter dess totala fondförmögenhet (se Appendix A). Bland de tio största fondförvaltarna har även inkluderats Sjunde AP-fonden, som trots att den i dagsläget inte har någon fondförmögenhet bedöms komma att tillhöra de tio största förvaltarna. De tio största svenska fondförvaltare som har undersökts är Carlson Fondförvaltning AB, Folksam Fond AB, Folksam LO Fond AB, Handelsbanken Fonder AB, Länsförsäkringar Wasa Fondförsäkring AB, Nordbanken Fonder AB, Robur Fonder AB, SEB Fonder AB, Skandia Fonder AB och Sjunde AP-fonden. De fyra etiska fondförvaltare som har undersökts är Aktie-Ansvar AB, Banco Fondaktiebolag, KPA Fonder Aktiebolag och Salusansvar E. Öhman Fond AB. Sjunde AP-fonden utgör ett specialfall. Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet som har till enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel i Premiesparfonden och Premievalsfonden. Fonderna har ännu inget aktieinnehav och det är därför omöjligt att undersöka huruvida de placerar i krigsmateriel. Placeringskriterier är fortfarande under utarbetning, vilket också betyder att Sjunde AP-fondens möjlighet att svara på Svenska Freds enkät också varit begränsad. Sjunde AP-fonden behandlas därför i särskilt avsnitt nedan. Fonder. Avgränsningar har också gjorts vad gäller enskilda fonder hos ovanstående fondförvaltare. Inga räntefonder har undersökts, helt enkelt eftersom dessa inte har aktieinnehav utan innehåller obligationer och andra räntebärande papper. Dessutom är många fonder nystartade och har tillkommit enkom för premiepensionsvalet. Dessa fonder har ännu 5

6 inget aktieinnehav, och det har följaktligen varit omöjligt att undersöka deras investeringar. Sjunde AP-fondens två fonders aktieinnehav har således inte kunnat undersökas. I övrigt är den vanligaste typen av nystartade fonder så kallade Generationsfonder. Dessa och andra nystartade fonder har inte tagits med i undersökningen. Spegelfonder är en speciell typ av nystartade fonder. Benämningen kommer av att de är nya fonder som speglar redan befintliga fonder (d.v.s. de kommer att ha precis samma aktieinnehav som redan befintliga fonder). Spegelfonderna har ofta samma namn som de fonder som de speglar med tillägget pension, premie, eller premiepension (t.ex. Aktiesparfond/Premiefond Aktiespar). Anledningen till att fondförvaltare startar spegelfonder har att göra med fondförvaltaravgifter. Avgifterna för premiepensionsfonderna är generellt sett lägre än för övriga fonder. För att slippa sänka fondförvaltaravgiften för tidigare fondsparare när en fond registreras hos PPM, har en del fondförvaltare valt att starta nya fonder med precis samma innehav som tidigare fonder, men med lägre fondförvaltaravgift. 3 Svenska Freds har valt att undersöka spegelfonderna, efter att först ha kontrollerat med fondförvaltaren vilka redan befintliga fonder de speglar. Dessa avgränsningar betyder att aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag i totalt 116 fonder hos 13 fondförvaltare har undersökts (se appendix D). Krigsmaterielproducerande företag. Avgränsningar har också gjorts vad gäller krigsmaterielproducerande företag. Undersökningen begränsas till 50 företag, varav 5 är betydande svenska krigsmaterielproducerande företag och övriga 45 är de största utländska krigsmaterielföretagen. Statistik över världens största vapenproducerande företag har hämtats från fredsforskningsinstitutet SIPRI (se appendix B för lista över företag). Utöver dessa krigsmaterielproducerande företag har Svenska Freds också valt att undersöka fondernas aktieinnehav i Investor, som är ett stort investmentbolag med betydande ägandeandel i tre av de största svenska krigsmaterielproducerande företagen. Investor ägde under av kapitalet och 36,1 % av röstetalet i Saab. 4 Efter ett köp av Volvoandelar under första kvartalet 2000 ägde Investor 5,4 procent av kapitalet och 2,1 procent av röstetalet i Volvo. I juni 2000 reducerades Investors aktieinnehav i Volvo till 4,9 procent av kapitalet och 1,9 procent av röstetalet i bolaget. Under både 1999 och 2000 har Investor ägt 3 % av kapitalet och 22 % av röstetalet i Ericsson. 5 I resten av rapporten kommer därför Investor att inkluderas i statistiken under begreppet krigsmaterielproducerande företag, trots att Investor endast är delägare i tre stora sådana företag. 3 Källa: Premiepensionsmyndigheten. 4 Saab Årsredovisning Sid

7 Enkätsvar: Placeringskriterier avseende krigsmateriel För att få information om de olika fondförvaltarnas placeringskriterier avseende krigsmateriel skickade Svenska Freds ut en enkät till samtliga 14 fondförvaltare. Nordbanken förklarade över telefon att de inte ville svara på enkätfrågorna. Från Robur mottogs inget enkätsvar och Svenska Freds lyckades inte nå ansvariga. Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet, och arbetet med principer för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen pågår fortfarande. Av den anledningen ansåg sig inte Sjunde AP-fonden kunna svara på enkätfrågorna. Övriga 11 fondförvaltare svarade på enkäten. På fråga 1 som avsåg huruvida fondförvaltaren har några etiska riktlinjer som utgångspunkt i valet av aktieinnehav svarade åtta förvaltare Ja och tre Nej. De åtta förvaltare som svarat Ja på fråga 1 ombads i fråga 2 berätta vad dessa riktlinjer innebär och huruvida de avser krigsmateriel. De fyra etiska fondförvaltarna har alla etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Två förvaltare har etiska riktlinjer som inte avser krigsmateriel. Två förvaltare har etiska riktlinjer avseende krigsmateriel för ett fåtal av sina fonder, men inte övergripande riktlinjer för fonderna i sin helhet. De tre förvaltare som svarat Nej på fråga 1 ombads i fråga 2 svara på om de planerar att införa etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Samtliga tre förvaltare svarade Nej. Alla fondförvaltare ombads sedan i fråga 3 svara på om de skulle kunna tänka sig att utesluta investeringar i Saab, Ericsson eller Volvo på grund av deras krigsmaterielproduktion. Två fondförvaltare avstod från att svara på denna fråga, medan övriga nio svarade. Företag där fondförvaltare kan tänka sig/inte kan tänka sig att utesluta investeringar Antal fondförvaltare Kan ej utesluta Kan utesluta Kan ej utesluta Kan utesluta Kan ej utesluta Kan utesluta Saab Ericsson Volvo 7

8 Den etiska fondförvaltaren KPA kan tänka sig att utesluta investeringar i samtliga tre företag (och är också den enda fondförvaltare som inte investerar i de tre företagen). SEB Fonder kan också tänka sig att utesluta investeringar i alla tre företag (men investerar idag i dem). Den etiska fondförvaltaren Banco kan tänka sig att utesluta investeringar i Saab men inte i Ericsson och Volvo. I övrigt kan inga fondförvaltare tänka sig att utesluta investeringar i de tre företagen. Etiska förvaltares riktlinjer för krigsmaterielinvesteringar De fyra etiska fondförvaltarna är således de enda förvaltare som har övergripande riktlinjer avseende krigsmateriel. Förutom de etiska fondförvaltarna är också Svenska Kyrkans Värdepappersfond (Robur) en fond där det under senare år funnits starkt tryck på att placera etiskt med avseende på krigsmateriel, och som har etiska riktlinjer för detta. De olika förvaltarnas etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel skiljer sig dock åt, och kan få olika betydelse i placeringsbeslut. Aktie-Ansvars etiska placeringskriterier slår fast att inga investeringar görs i bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustrin. Ingen definition finns på vad som menas med huvudverksamhet eller försvarsindustri. Bancos etiska placeringskriterier innebär att inga investeringar görs i företag inom vapen-, alkohol- och tobaksindustrin. Bancos gränsdragning innebär att 9 av företagets omsättning skall härröra från områden som inte avser dessa tre branscher. Banco genomför för närvarande en översyn av de etiska kriterierna i de svenska fonderna i syfte att införa ytterliggare begränsningar och åtstramningar av de nuvarande kriterierna. KPA investerar inte i företag som producerar vapen. Med vapen avses produkter med ändamål att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare. I begreppet inräknas t.ex. krigsfartyg, tanks, väpnade fordon, stridsflygplan, handeldvapen, granater och granatkastare, torpeder, bomber, minor, ammunition, pansarvärnsvapen, haubitsar, kanoner, luftvärnsrobotar, krut och sprängämnen, elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten. Här ingår också produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter. Exempel på plattform för vapen är skepp, flygplan eller andra fordon där huvudsyftet med fordonet är att fungera som ett stridsvapen. Det inräknar också fraktfartyg som bär missiler och kanoner ombord för militära ändamål såväl som landstigningsfarkoster eller vapenbestyckade småbåtar. Strategiska produkter avser elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten som är centrala för att vapensystemet ska fungera. SalusAnsvar Öhmans etiska riktlinjer anger att om ett företag har mer än 5 av sin vinst från vapenindustrin, investeras inte i företaget. Alternativt, om ett företag har mer än 5 av sin omsättning från vapenindustrin, investeras inte i företaget. Alternativt, om en koncern har ett flertal verksamhetsområden med olika inriktning och vapenindustrin utgör en liten del av omsättningen men ger ett väsentligt bidrag till vinsten, görs bedömningar från fall till fall hur klassificering sker. Enskild etisk fond: Svenska Kyrkans Värdepappersfond är etisk och avstår från placeringar i företag med vapen, tobak, alkohol eller kommersiell verksamhet. Kriterierna säger att företagen inte huvudsakligen får syssla med vapenproduktion. Just nu pågår en 8

9 intensiv debatt om etiska aspekter på kyrklig förvaltning. Det pågår ett arbete med att finna former för hur man ska kunna formulera positiva kriterier för aktieinnehav. 6 Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet som har till enda uppgift att förvalta Premiesparfonden och Premievalsfonden. Placeringskriterier är under utformning och Sjunde AP-fonden svarade därför inte på enkäten, men inkom med följande information. Sjunde APfondens verksamhet regleras i lagen 2000:192 om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Enligt lagens förarbeten ska fondförvaltaren i sin verksamhetsplan ange hur miljö- och etikhänsyn skall tas i förvaltningen utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Arbetet med principer för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen pågår och styrelsebeslut kommer att tas under hösten Sjunde AP-fonden har heller ännu inte börjat förvalta premiepensioner, och ingen information finns således om aktieinnehav. Vad som är bestämt är att Premiesparfonden, där pensionspengar placeras för de sparare som inte väljer andra fonder, kommer att köpa både aktier och obligationer. Normalt kommer fonden att placera 50-9 i aktier. För att minska risken för värdeminskning kommer Premiesparfonden att placera pengarna på många olika sätt; genom att köpa aktier och andra värdepapper i olika länder, i olika branscher och i olika företag. 7 Kommentar: Frånvaron av etiska riktlinjer och innehavsinformation gör att det är omöjligt för Svenska Freds att säga något konkret om hur Sjunde AP-fonden kommer att placera pensionsmedlen. Det är dock högst sannolikt att pensionsmedlen kommer att placeras i krigsmaterielproducerande företag. Premiesparfonden ska i förvaltningen av pensionsspararnas pengar ta viss miljö- och etikhänsyn utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Etikhänsyn är alltså underordnat ekonomiska argument i förvaltningen. Vidare ska fonden placera i alla olika typer av branscher i olika länder, vilket också talar för att investeringar kommer att göras i krigsmaterielindustrin. 6 Nej till kyrkligt ägande i Volvo och Ericsson, Dagen, torsdag 24 februari Så här gör du: Dags att välja fonder för din premiepension. Premiepensionsmyndigheten. 9

10 Fondernas investeringar i krigsmateriel För att avgöra hur de faktiska placeringarna i krigsmateriel ser ut och hur de etiska riktlinjerna tillämpas har Svenska Freds gått igenom de 13 fondförvaltarnas halvårsrapporter, och dokumenterat fondernas aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag (appendix D). Fonder med investeringar i krigsmateriel Av de 116 fondernas totala aktieinnehav är i genomsnitt 6,5 % aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag, med en spridning från till 16,6 %. 22 % av fonderna (25 st) har inget aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag, medan 78 % av fonderna (91 st) har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Fonder som har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag 22% Har ej krigsmateriel 78% Har krigsmateriel Krigsmaterielproducerande företag i fonderna Av de sammanlagt 50 krigsmaterielproducerande företagen (plus Investor) som har varit med i undersökningen är det några stycken som har visat sig vara vanligt förekommande i premiepensionsfonderna. Av de svenska företagen är Eriksson och Volvo samt Investor med i flest fonder och utgör också en stor procentandel av de totala krigsmaterielinvesteringarna. De största utländska krigsmaterielproducerande företagen i premiepensionsfonderna är General Electric och Alcatel Alsthom. General Electric är placerad på 20:e plats och Alcatel Alsthom på 34:e plats i SIPRI:s lista över världens största vapenproducerande företag (se appendix E för beskrivning de fem svenska företagen och de utländska företag som finns med i de undersökta fonderna). 10

11 Krigsmaterielinvesteringar uppdelade på företag (inklusive Investor) 5% Investor 4% Alcatel Alsthom 3% Övriga 9% Volvo 10% General Electric 69% Ericsson De 4 krigsmaterielproducerande företag + Investor som finns med i flest premiepensionsfonder 70% 60% Andel av fonder med aktieinnehav 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eriksson Volvo General Electric Investor Alcatel Alsthom 11

12 Fondförvaltare och fonder med stort innehav i krigsmaterielproducerande företag Med 10,5 % av aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag toppar den etiska fondförvaltaren Aktie-Ansvar listan över fondförvaltare med störst genomsnittliga procentuella aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. På andraplats kommer Carlson Fonder med 8,7 % och på delad tredjeplats kommer Folksam-LO Fond AB och Länsförsäkringar Wasa Fonder med 8,2 %. Fondförvaltare med störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag 12,00% Andel av aktieinnehav som är innehav i krigsmaterielproducerande företag 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Aktie-Ansvar Carlsson Fonder Folksam-Lo Fond AB Länsförsäkringar Wasa Fonder 12

13 Av de 116 undersökta fonderna är Carlson Sverigefond den fond som med 16,6 % har det allra största procentuella aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag. Skandia Aktiefond Sverige kommer på andraplats med 15,4 % och Nordbanken Allemansfond Beta på tredjeplats med 14,3 %. På åttonde plats kommer Kyrkans etiska fond Svenska Kyrkans Värdepappersfond med 12,5 %. Fonder med störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag 18,00% Andel av aktieinnehav som är innehav i krigsmaterielproducerande företag 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Carlsson Skandia Nordbanken Länsför- Handels- Folksam-LO Folksam-LO Svenska Carlson Carlson Sverigefond Aktiefond Allemansfond säkringar banken Västfonden Sverige Kyrkans Fond Lärarfond Sverige Beta Sverige- Flermarknads- Värdepappers år år fonden fond fond (Robur) 13

14 Skillnader i krigsmaterielinvesteringar mellan fondtyper Stora skillnader finns mellan olika kategorier av fonder i huruvida de tenderar eller inte tenderar att ha aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. T.ex. har samtliga Sverigefonder och Europafonder aktier i de krigsmaterielproducerande företagen medan inga Småbolagsfonder eller Läkemedelsfonder har det. Det bör dock uppmärksammas att eftersom undersökningen endast granskar aktieinnehav i mycket stora krigsmaterielproducerande företag hittas av naturliga skäl inga sådana innehav i Småbolagsfonder. Dessa fonder kan ändå tänkas investera i underleverantörer av krigsmaterielkomponenter. På liknande sätt kan det tänkas att Tillväxtmarknadsfonderna och Pacificfonderna har aktieinnehav i mindre krigsmaterielproducerande företag, eftersom de stora krigsmaterielproducerande företagen som ingår i denna undersökning inte har sin hemvist i de länder där dessa fonder investerar. Läkemedelsfonder och Internetfonder är branschinriktade fonder, vilket förklarar varför dessa fonder inte har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Sammantaget betyder detta att förutom de fondtyper där av lättförklarliga skäl inte investeringar i stora krigsmaterielproducerande företag görs, investerar nästan alla fonder i krigsmateriel. Fonder som tenderar att investera i krigsmateriel Fondkategori Antal undersökta Antal med aktier i krigsmateriel Europafonder Sverigefonder Världen/Utlandsfonder Amerika/Nordamerikafonder Miljöfonder USA-fonder Asienfonder Andel med aktier i krigsmateriel Fonder som tenderar att inte investera i krigsmateriel Fondkategori Antal undersökta Antal med aktier i krigsmateriel Småbolagsfonder 5 0 Emerging Markets 3 0 /Tillväxtmarknadsfonder Pacific/Far East fonder 3 0 Läkemedelsfonder 2 0 Internetfonder 2 0 Andel med aktier i krigsmateriel 14

15 Etiska fondförvaltare och fonder Med undantag av KPA har de etiska fondförvaltarna stort aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Av alla 13 fondförvaltare som har granskats har Aktie- Ansvar det högsta genomsnittliga procentuella innehavet i krigsmaterielproducerande företag (10,5 %). Även Banco har ett högt medelvärde på 7,6 % vilket kan jämföras med medelvärdet för samtliga fondförvaltare som är 6,5 %. SalusAnsvar har ett medelvärde som är precis detsamma som medelvärdet för samtliga fondförvaltare, d.v.s. 6,5 %. Av alla 116 fonder ligger den etiska fonden Svenska Kyrkans Värdepappersfond på 8:e plats vad gäller störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag. Aktie-Ansvars etiska placeringskriterier säger att inga investeringar görs i bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustrin. Trots detta är Aktie-Ansvar den fondförvaltare som har den allra största procentuella andelen investeringar i vapenproducerande företag (10,5 %) av alla fondförvaltare som har granskats här. Aktie-Ansvar investerar i Ericsson, Volvo, Daimler Chrysler och Alcatel Alsthom. Banco har i jämförelse med andra etiska fondförvaltare som SalusAnsvar och Aktie-Ansvar relativt restriktiva placeringskriterier, men ändå tillåts placeringar i en rad krigsmaterielproducerande företag. Banco investerar i Ericsson, Volvo, Rolls Royce, Mitsubishi, General Electric och Alcatel. Medelvärdet för Bancos fonders krigsmaterielinnehav är 7,6 % av det totala aktieinnehavet, vilket är mer än genomsnittet för alla 13 fondförvaltare. Enligt Bancos egen definition placeras de tio premiepensionsfonder som här har undersökts i fyra olika fondkategorier: 1) Ideella och Etiska fonder; 2) Aktiefonder; 3) Specialfonder; och 4) Blandfonder. Av dessa tio fonder hör Humanfonden, Samaritfonden, och den Etiska Sverigefonden till den första kategorin, och vid förvaltning av dessa fonder ställs särskilda etiska krav på placeringarna. Trots detta har Samaritfonden och den Etiska Sverigefonden störst aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag av samtliga tio fonder. KPA har till skillnad från de tre andra etiska fondförvaltare ingen gränsdragning för hur mycket av ett företags omsättning eller vinst som får komma från vapenproduktion för att företaget ska uteslutas. Ingen investering sker i företag som producerar vapen, oberoende av hur stor del vapenproduktionen utgör av företagets totala verksamhet. Dessutom innebär KPA:s definitioner av vapen att investeringar i Eriksson ej är aktuellt, trots att andra fondförvaltare ofta hävdar att Eriksson inte producerar vapen utan icke förstörelsebringande krigsmateriel. Som resultat av dessa restriktiva kriterier investerar KPA inte i några krigsmaterielproducerande företag. SalusAnsvar Öhmans etiska kriterier är jämförelsevis liberala, och förvaltaren placerar i Ericsson, Volvo, General Electric, Alcatel Alsthom, Dassault Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Daimler Chrysler, Fiat och Textron. Krigsmaterielinvesteringarnas andel av det totala aktieinnehavet är 6,5 %, vilket är lika mycket som medelvärdet för alla 13 fondförvaltare. Enskild etisk fond: Svenska Kyrkans Värdepappersfond hamnar på 8:e plats vad gäller investeringar i krigsmaterielproducerande företag (12,5 % av det totala aktieinnehavet) av de totalt 116 fonder som har undersökts. Fonden har ett stort aktieinnehav i Ericsson och även i Volvo. De etiska kriterierna säger att investeringar inte får göras i företag som huvudsakligen sysslar med vapenproduktion, vilket gör att Volvo och Ericsson godkänns. 15

16 Kommentar: En orsak till att etiska fondförvaltare ofta godkänner aktieinnehav i stora krigsmaterielproducerande företag är att många företags andel i vapenproduktion är begränsad i relation till hela koncernens produktion. De flesta etiska fondförvaltare har kriterier som säger att företagets vapenproduktion eller vinst från vapenindustrin måste överstiga en viss procentsats av företagets totala produktion eller vinst, eller att vapenproduktion måste vara företagets huvudsakliga verksamhetsområde, för att inga investeringar ska göras. Av de svenska stora företagen har dessa kriterier betydelse för i huvudsak Volvo och Ericsson. Båda är stora krigsmaterielproducenter, men de godkänns av de flesta etiska fondförvaltare eftersom andelen vapenproduktion av deras totala produktion är ganska liten. Det bör dock påpekas att även om krigsmaterielproduktionen utgör en liten del av Ericssons totala verksamhet, så är Ericsson ett av Sveriges största krigsmaterielproducerande företag, och ett av världens ledande företag när det gäller leverans av t.ex. avancerade flygburna radarsystem för militärt bruk. Dessa kriterier har också betydelse för utländska krigsmaterielproducerande företag som ingår i premiepensionsfonderna. Exempel på utländska vapenproducerande företag som godkänns av de etiska fondförvaltarna är Daimler Chrysler (världens 12:e största vapenproducerande företag), Rolls Royce (världens 16:e största vapenproducerande företag), General Electric (världens 20:e största vapenproducerande företag) m.fl. Dessa företag klarar sig undan de etiska riktlinjerna just därför att de är så stora och bara en mindre del av den totala produktionen avser vapen. En annan orsak till att stora krigsmaterielproducerande företag godkänns är att de etiska fondförvaltarnas placeringskriterier inte avser krigsmateriel utan vapen. Skillnaden mellan vapen och krigsmateriel brukar vanligen sägas vara att vapen är förstörelsebringande materiel, medan krigsmateriel både kan vara förstörelsebringande materiel för strid och icke förstörelsebringande materiel (t.ex. radarsystem). Denna distinktion tillåter fondförvaltare att placera i företag som producerar icke förstörelsebringande krigsmateriel trots att restriktioner finns för placering vad gäller vapen. Gränsdragningen mellan vapen och olika typer av krigsmateriel är dock flytande, vilket öppnar för liberala tolkningar. Ericsson är ett företag som av många anses producera icke förstörelsebringande krigsmateriel men inte vapen. Detta kan dock diskuteras. Ericsson tillverkar robot-elektronik, som sitter inne i robotorna och gör att dessa kan träffa sitt mål. Enligt Siemon Wezeman på fredsforskningsinstitutet SIPRI betyder detta att Ericsson tillverkar vapen. Dessutom innehåller företagets radar för stridflygplan funktioner som robot-styrning. 8 Även om fondförvaltare väljer att begränsa sina placeringskriterier till att gälla vapen och inte krigsmateriel, så finns det således anledning att utesluta investeringar i Ericsson. 8 Kyrkan placerar i vapentillverkare i strid med egna riktlinjer, Pressmeddelande från Svenska Freds, 31 juli

17 Dags att ta sig en fonderare! Denna rapport har tydligt visat att investeringar i krigsmateriel är vanligt förekommande bland premiepensionsfonderna. 78 % av de undersökta fonderna investerar i krigsmateriel. Om inte de etiska aspekterna av premiepensionsvalet lyfts upp befarar Svenska Freds att många svenskar i sina försök att trygga pensionen ovetandes och i strid med egna värderingar kommer att investera i krigsmaterielproducerande företag. Alla svenska pensionssparare har nu ett val och en möjlighet att påverka inte bara den egna pensionen utan också viktiga politiska frågor om vapenhandel. Som premiepensionssparare kan vi: - välja att placera våra pengar i någon eller några av de fonder som investerar i krigsmaterielproduktion. Den som väljer att göra detta stödjer ekonomiskt krigsmaterielproduktionen och legitimerar den moraliskt. Han eller hon är också indirekt ansvarig för konsekvenserna av denna produktion. En del av krigsmaterielproduktionen är avsedd för export, och en del av krigsmaterielen som exporteras kan komma till användning. Under nittiotalet exporterade Sverige krigsmateriel till 69 länder i världen, bland annat till Indonesien, Indien, Pakistan, Mexico, Brasilien och Saudiarabien. Att spara pensionspengar i fonder med innehav i krigsmaterielproducerande företag innebär ett stöd för denna produktion och export. - avstå från att välja fonder, d.v.s. välja att låta våra pengar förvaltas av Sjunde AP-fonden i Premiesparfonden. Att ha sina pensionspengar i Premiesparfonden innebär med all största sannolikhet att de kommer att placeras i krigsmaterielproducerande företag. Det faktum att etikhänsyn är underordnat målet om hög avkastning, samt att fonden kommer att placera i flera typer av branscher i olika länder, talar för att placeringar kommer att göras i krigsmaterielindustrin. Det finns således starka etiska argument för att inte låta pensionspengarna förvaltas i Premiesparfonden. - välja att inte stödja krigsmaterielindustrin och istället välja att placera pensionspengarna i fonder som inte investerar i denna verksamhet. Svenska Freds vill med hjälp av resultaten från denna undersökning visa på följande alternativa sätt att välja fonder som inte har aktieinnehav i krigsmaterielindustrin: Välj selektivt bland etiska fonder. Undersökningen har visat att med nuvarande etiska placeringskriterier avseende krigsmateriel så är de etiska fondförvaltarna inte mer etiska än övriga fondförvaltare. Fondförvaltaren Aktie- Ansvar och fonden Svenska Kyrkans Värdepappersfond följer etiska placeringskriterier avseende krigsmateriel, men ligger ändå i toppskiktet över fondförvaltare och fonder som placerar i krigsmaterielindustrin. Ett stort problem med nuvarande etiska riktlinjer är att de godkänner företag som inte har sin huvudsakliga verksamhet i krigsmaterielindustrin. En viss mängd vapen blir inte mindre skadliga bara för att de endast utgör en liten andel av ett stort företags produktion. Andelskriterierna har därför stora brister. En annan svaghet med nuvarande etiska riktlinjer är att de öppnar för liberala tolkningar av vad som är vapen, vilket innebär att många etiska förvaltare tillåter investeringar i företag som producerar annan krigsmateriel, t.ex. Ericsson. KPA utgör ett undantag bland de etiska fondförvaltarna, eftersom denna förvaltare är ensam om att inte investera i krigsmaterielindustrin. KPA:s etiska riktlinjer ger också 17

18 framtida garantier om att investeringar inte kommer att göras i krigsmaterielindustrin. För den som inte vill placera sina pensionspengar i krigsmaterielindustrin är KPA ett alternativ. Välj selektivt bland vissa fondtyper. Undersökningen har också visat att det finns vissa typer av fonder som tenderar att inte placera i krigsmaterielindustrin. Småbolagsfonder, Läkemedelsfonder, Internetfonder är exempel på sådana fondtyper. Att selektivt välja dessa fonder är ett sätt att undvika krigsmaterielinvesteringar, men ger inga långsiktiga garantier. Kontrollera fondernas aktieinnehav. För den som vill lägga ner lite extra tid för att försäkra sig om att inte investera i krigsmaterielindustrin finns också möjligheten att undersöka fondernas totala aktieinnehav. Denna undersökning har visat att Investor och fyra krigsmaterielproducerande företag, nämligen Ericsson, Volvo, General Electric och Alcatel Alsthom, tillsammans står för 97 % av de 116 fondernas aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Den som vill undersöka fondernas aktieinnehav kan ganska lätt kontrollera om aktier i dessa fem företag ingår i fonden. På så sätt går att få ganska tillförlitlig information om huruvida fonden placerar i krigsmaterielproducerande företag eller inte. Svenska Freds vill med denna rapport belysa frågan om premiepensionsvalets etiska aspekter med avseende på krigsmateriel. Undersökningen syftar inte till att rekommendera enskilda fonder, men till att uppmana alla pensionssparare att i sina fondval tänka på vilka verksamheter som de vill stödja. Förhoppningen är även att rapporten ska ge hjälp och vägledning till den som med små medel vill vara med och påverka stora och viktiga politiska och etiska frågor om vapenindustri och internationell vapenhandel. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen uppmanar därför alla pensionssparare att ta sig en ordentlig fonderare över om jakten på lägsta fondförvaltaravgift och högsta avkastning verkligen ska ske till priset av att pensionspengarna går till vapenindustrin. Vi bör fråga oss om vi vill ekonomiskt stödja och moraliskt legitimera denna verksamhet. 18

19 Sammanfattning För att belysa höstens premiepensionsval ur en etisk synvinkel med avseende på krigsmaterielproduktion har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen genomfört en undersökning vars huvudsyfte varit att granska vilka premiepensionsfonder som placerar i krigsmaterielproducerande företag. 13 fondförvaltares (116 fonders) aktieinnehav i 50 stora krigsmaterielproducerande företag har granskats och dokumenterats. Resultaten visar att 78 % av 116 premiepensionsfonder investerar i företag som tillverkar krigsmateriel. I genomsnitt uppgår fondernas innehav i sådana företag till 6,5 % av det totala aktieinnehavet. Rapporten har också dragit slutsatsen att Premiesparfonden med största sannolikhet kommer att investera i krigsmaterielproducerande företag, eftersom etikhänsyn är underordnat målet om hög avkastning i förvaltningen av fonden. Det finns således starka etiska argument för att inte låta pensionspengarna förvaltas i Premiesparfonden. Undersökningen har även visat att placeringar hos etiska fondförvaltare tyvärr inte är en garanti för den som inte vill placera i krigsindustrin. Tre av de fyra undersökta etiska fondförvaltarna placerar minst lika mycket i krigsmateriel som övriga förvaltare. Den etiska fondförvaltaren Aktie-Ansvar är den förvaltare som har allra störst procentuella andel investeringar i krigsmaterielproducerande företag (10,5 %) av alla fondförvaltare som har granskats. Ser man till enskilda fonder, så ligger Svenska Kyrkans Värdepappersfond (som har etiska placeringsregler avseende vapenproduktion) på 8 plats av 116 vad gäller investeringar i krigsmaterielproducerande företag. Ett stort problem med flera av de etiska riktlinjerna är att de säger att ett företags vapenproduktion måste överstiga en viss procentsats av företagets totala produktion eller vara företagets huvudsakliga verksamhetsområde för att inga investeringar ska göras. Dessa kriterier betyder att t.ex. Ericsson och Volvo godkänns av de flesta etiska förvaltare trots att företagen är två av Sveriges största krigsmaterielproducerande företag. En annan svaghet med nuvarande etiska riktlinjer är att de öppnar för liberala tolkningar av vad som är vapen, vilket innebär att många etiska förvaltare tillåter investeringar i företag som producerar annan så kallad icke förstörelsebringande krigsmateriel. Den enda etiska fondförvaltare som inte investerar i krigsmaterielindustrin är KPA. Övriga enskilda fonder som inte investerar i krigsmaterielindustrin är småbolagsfonder, internetfonder, läkemedelsfonder, samt en del andra regionalt begränsade fonder. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen vill med denna rapport uppmana alla svenska pensionssparare att inte ge ekonomiskt och moraliskt stöd till krigsindustrin, utan att placera sin premiepension i någon av de fonder som inte har aktieinnehav i krigsmaterielindustrin. 19

20 Appendix A: Fondförvaltare De Största Svenska Fondförvaltarna 1. Robur Fonder AB Mkr (+Föreningssparbanken Fonder AB) Mkr 2. SEB Fondförvaltning AB Mkr (+Trygg Fonder Aktiebolag) Mkr 3. Handelsbanken Fonder AB Mkr 4. Nordbanken Fonder Aktiebolag Mkr (+Nordbanken Allemansfond Beta/Trade AB) Mkr 5. Skandia Fonder Aktiebolag Mkr 6. Carlson Fondförvaltning AB Mkr 7. Länsförsäkringar Wasa Fondförsäkring AB Mkr 8. Folksam Fond AB 8281 Mkr 9. Folksam LO Fond AB 739 Mkr Sjunde AP-Fonden 0 Mkr Etiska Fondförvaltare Banco Fondaktiebolag Salusansvar E. Öhman Fond AB Aktie-ansvar AB KPA Fonder Aktiebolag Mkr 2477 Mkr 729 Mkr 340 Mkr 20

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Åsa Skillius, Folksam TREDJE KVARTALET 2002 2 SAMMANFATTNING 2 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 NYA FONDER 3 RESULTAT 5 SENASTE TREÅRSPERIODEN 5 SENASTE TVÅÅRSPERIODEN 5

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm etikfond, klimatarbete, tobak, miljöfond, ideell fond, ansvarsfullt ägande, alkohol, screening,vapen, miljöteknik, kriterier, index, mänskliga rättigheter, korruption, etiska fonder Folksams kapitalförvaltning

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver ANALYS 2015 DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver 4 DU ÄGER! Svenska investeringar i energisektorn INNEHÅLL Analysens upplägg... 3 Om fondsparande... 4 Vad är problemet?... 5 Kol-, olje-

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,

Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, avkastning, utveckling Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:1 Etiska fonder Fjärde kvartalet 2003 2 3 Sammanfattning... 4 Etiska

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Investeringar i krigsmateriel bland Sveriges kommuner

Investeringar i krigsmateriel bland Sveriges kommuner yd Eda Eskilstuna Eslöv Falun Filipstad Gagnef Gällivare Hab d Haparanda Boeing Helsingborg Hudiksvall Hässleholm Hö kk Järfälla Kalmar Karlstad Klippan Kumla Laholm Ericsso d Lessebo Lidingö Lidköping

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att inte ha innehav i. Rekommendationen har följts av samtliga fonder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år Sid 1 Alla Kön Ålder Utbildning Hushållsinkomst: ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- Mindre 250. Gymna- än 000-400. 16-29 30-49 50-60 Grund- sieni-

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2015

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2015 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2015 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Access Emerging Markets 6 Access Offensiv 8 Access Trygg 10 Afrikafond 12 Aktiefond Pension 14 Allemansfond Komplett 16 Amerikafond 18

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad 1 januari 2016 Företag som systematiskt eller omfattande bryter

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Swedbank Roburs indexfonder

Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyr 24 mars 2014 Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Dina Fonder Dina Fonder Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2013

Dina Fonder Dina Fonder Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2013 Dina Fonder Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2013 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Absolutavkastning Plus 6 Absolutavkastning Ränta 8 Access Emerging Markets 10 Access Hedge 12 Access Offensiv 14 Access

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE avgivet den 19 januari 2004 i ärende 1/03 angående marknadsföringen av etiska fonder Sökande Konsumentverket/KO Bakgrund och frågeställningar

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer