Kanonfonder. Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanonfonder. Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel"

Transkript

1 Kanonfonder Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel

2 Kanonfonder: Premiepensionsfonder som investerar i krigsmateriel Framställd av Svenska Freds vapenexportutskott som utgörs av: Frida Blom, Emily Broström, Karin Eriksson, Björn Kullander och Rolf Lindahl. Version 1.1, oktober 2000 Utgiven av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Box 4134, Stockholm, Sverige, Tel: , Fax: , E-post: 2

3 Innehåll Inledning 4 1. Syfte, metod och avgränsningar 5 2. Enkätsvar: Placeringskriterier avseende krigsmateriel 7 3. Fondernas investeringar i krigsmateriel Dags att ta sig en fonderare! Sammanfattning 19 Appendix A: Fondförvaltare 20 Appendix B: 50 stora krigsmaterielproducerande företag 21 Appendix C: Enkät om fondplaceringar 23 Appendix D: 116 fonders aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag och i Investor 24 Appendix E: Beskrivning av undersökta krigsmaterielproducerande företag 30 3

4 Inledning 4,4 miljoner pensionssparare kommer i höst att ställas inför valet hur pensionspengar till ett värde av 56 miljarder kronor ska förvaltas. 1 Vi kan se hur fondbolagen tävlar om att vi ska välja just deras fonder med tanke på hög avkastning och låga avgifter. Media bevakar premiepensionsvalet ur en ekonomisk synvinkel. De etiska aspekterna av premiepensionsvalet har däremot inte fått den plats de förtjänar i den offentliga debatten. De ekonomiska aspekterna av premiepensionsvalet är viktiga. Alla vill vi ha en dräglig tillvaro när vi blir äldre. Men en hög pension är inte allt. Andra minst lika viktiga aspekter av valet som avgifter och avkastning är i vilka branscher och företag vi väljer att placera våra pengar. De flesta fonder investerar pengar i krigsmaterielproducerande företag. Dessa företag säljer och exporterar sedan vapen till länder där de riskerar att användas i krig och till kränkningar av mänskliga rättigheter. Att spara sina pensionspengar i fonder som har aktieinnehav i dessa företag är att stödja vapenindustrin och den internationella vapenhandeln. Många svenskar uttrycker en orkeslöshet över att sätta sig in i det nya pensionsvalet. En del kommer att låta bli att välja och låta sina pengar förvaltas av Sjunde AP-fonden. De senaste undersökningarna visar dock att ca 7 av 10 svenskar kommer att försöka plocka ut fem fonder ur det stora fondutbudet på ca 450 fonder. Inte heller är valet definitivt utan det finns när som helst möjlighet att placera om pensionspengarna. 2 Här finns en stor möjlighet att påverka inte bara den egna pensionen utan också de stora politiska frågorna om vapenindustri och vapenhandel. Pengar är makt, och alla pensionssparare kan påverka genom att placera sina pengar i fonder som inte placerar i krigsmaterielproducerande företag. För att belysa premiepensionsvalet ur en etisk synvinkel med avseende på krigsmaterielproduktion har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen genomfört en undersökning vars huvudsyfte varit att granska vilka premiepensionsfonder som placerar i krigsmaterielproducerande företag. Svenska Freds förhoppning är att Sveriges pensionssparare ska ta sig en fonderare över vilka fonder som det egna samvetet kan acceptera. Svenska Freds hoppas också kunna ge förslag på hur man lättast kan hitta etiska placeringar Det går att placera om sina pengar mellan samtliga fonder, med undantag av de speciella regler som gäller för Premiesparfonden. Det går alltid att flytta ut pensionspengarna från Premiesparfonden, men man kan aldrig flyttas tillbaka till Premiesparfonden om man tidigare valt andra fonder. 4

5 Syfte, metod och avgränsningar Syfte Undersökningen syftar till att kartlägga vilka premiepensionsfonder som har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Intentionen är dock inte att ge en fullständig redovisning av innehavet i de ca 450 fonder som är registrerade hos Premiepensionsmyndigheten, utan snarare att genom ett urval av fonder ge en överblick över hur omfattande placeringen i krigsmaterielproducerande företag är. Undersökningen vill också belysa fondförvaltarnas placeringskriterier och etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Metod För att få en bild av vilka och hur många fonder som placerar i krigsmateriel har Svenska Freds gått igenom att antal fondförvaltares senaste halvårsrapporter. Dessa rapporter redovisar fondernas aktieinnehav så som det såg ut den 30 juni Fondernas procentuella aktieinnehav i olika krigsmaterielproducerande företag har dokumenterats. För att undersöka fondförvaltarnas placeringskriterier och etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel har en enkät skickats ut till Fondförvaltarna (se appendix C). Med undantag av Nordbanken som avböjde att svara, Robur som av okänd anledning inte inkommit med svar och Sjunde AP-fonden som inte ansåg sig kapabel att svara, har övriga 11 fondförvaltare skickat tillbaka ifyllda enkäter. Avgränsningar Fondförvaltare. Svenska Freds har valt att begränsa undersökningen till de tio största svenska fondförvaltarna samt de fyra etiska fondförvaltarna. Fondförvaltarens storlek har bedömts efter dess totala fondförmögenhet (se Appendix A). Bland de tio största fondförvaltarna har även inkluderats Sjunde AP-fonden, som trots att den i dagsläget inte har någon fondförmögenhet bedöms komma att tillhöra de tio största förvaltarna. De tio största svenska fondförvaltare som har undersökts är Carlson Fondförvaltning AB, Folksam Fond AB, Folksam LO Fond AB, Handelsbanken Fonder AB, Länsförsäkringar Wasa Fondförsäkring AB, Nordbanken Fonder AB, Robur Fonder AB, SEB Fonder AB, Skandia Fonder AB och Sjunde AP-fonden. De fyra etiska fondförvaltare som har undersökts är Aktie-Ansvar AB, Banco Fondaktiebolag, KPA Fonder Aktiebolag och Salusansvar E. Öhman Fond AB. Sjunde AP-fonden utgör ett specialfall. Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet som har till enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel i Premiesparfonden och Premievalsfonden. Fonderna har ännu inget aktieinnehav och det är därför omöjligt att undersöka huruvida de placerar i krigsmateriel. Placeringskriterier är fortfarande under utarbetning, vilket också betyder att Sjunde AP-fondens möjlighet att svara på Svenska Freds enkät också varit begränsad. Sjunde AP-fonden behandlas därför i särskilt avsnitt nedan. Fonder. Avgränsningar har också gjorts vad gäller enskilda fonder hos ovanstående fondförvaltare. Inga räntefonder har undersökts, helt enkelt eftersom dessa inte har aktieinnehav utan innehåller obligationer och andra räntebärande papper. Dessutom är många fonder nystartade och har tillkommit enkom för premiepensionsvalet. Dessa fonder har ännu 5

6 inget aktieinnehav, och det har följaktligen varit omöjligt att undersöka deras investeringar. Sjunde AP-fondens två fonders aktieinnehav har således inte kunnat undersökas. I övrigt är den vanligaste typen av nystartade fonder så kallade Generationsfonder. Dessa och andra nystartade fonder har inte tagits med i undersökningen. Spegelfonder är en speciell typ av nystartade fonder. Benämningen kommer av att de är nya fonder som speglar redan befintliga fonder (d.v.s. de kommer att ha precis samma aktieinnehav som redan befintliga fonder). Spegelfonderna har ofta samma namn som de fonder som de speglar med tillägget pension, premie, eller premiepension (t.ex. Aktiesparfond/Premiefond Aktiespar). Anledningen till att fondförvaltare startar spegelfonder har att göra med fondförvaltaravgifter. Avgifterna för premiepensionsfonderna är generellt sett lägre än för övriga fonder. För att slippa sänka fondförvaltaravgiften för tidigare fondsparare när en fond registreras hos PPM, har en del fondförvaltare valt att starta nya fonder med precis samma innehav som tidigare fonder, men med lägre fondförvaltaravgift. 3 Svenska Freds har valt att undersöka spegelfonderna, efter att först ha kontrollerat med fondförvaltaren vilka redan befintliga fonder de speglar. Dessa avgränsningar betyder att aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag i totalt 116 fonder hos 13 fondförvaltare har undersökts (se appendix D). Krigsmaterielproducerande företag. Avgränsningar har också gjorts vad gäller krigsmaterielproducerande företag. Undersökningen begränsas till 50 företag, varav 5 är betydande svenska krigsmaterielproducerande företag och övriga 45 är de största utländska krigsmaterielföretagen. Statistik över världens största vapenproducerande företag har hämtats från fredsforskningsinstitutet SIPRI (se appendix B för lista över företag). Utöver dessa krigsmaterielproducerande företag har Svenska Freds också valt att undersöka fondernas aktieinnehav i Investor, som är ett stort investmentbolag med betydande ägandeandel i tre av de största svenska krigsmaterielproducerande företagen. Investor ägde under av kapitalet och 36,1 % av röstetalet i Saab. 4 Efter ett köp av Volvoandelar under första kvartalet 2000 ägde Investor 5,4 procent av kapitalet och 2,1 procent av röstetalet i Volvo. I juni 2000 reducerades Investors aktieinnehav i Volvo till 4,9 procent av kapitalet och 1,9 procent av röstetalet i bolaget. Under både 1999 och 2000 har Investor ägt 3 % av kapitalet och 22 % av röstetalet i Ericsson. 5 I resten av rapporten kommer därför Investor att inkluderas i statistiken under begreppet krigsmaterielproducerande företag, trots att Investor endast är delägare i tre stora sådana företag. 3 Källa: Premiepensionsmyndigheten. 4 Saab Årsredovisning Sid

7 Enkätsvar: Placeringskriterier avseende krigsmateriel För att få information om de olika fondförvaltarnas placeringskriterier avseende krigsmateriel skickade Svenska Freds ut en enkät till samtliga 14 fondförvaltare. Nordbanken förklarade över telefon att de inte ville svara på enkätfrågorna. Från Robur mottogs inget enkätsvar och Svenska Freds lyckades inte nå ansvariga. Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet, och arbetet med principer för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen pågår fortfarande. Av den anledningen ansåg sig inte Sjunde AP-fonden kunna svara på enkätfrågorna. Övriga 11 fondförvaltare svarade på enkäten. På fråga 1 som avsåg huruvida fondförvaltaren har några etiska riktlinjer som utgångspunkt i valet av aktieinnehav svarade åtta förvaltare Ja och tre Nej. De åtta förvaltare som svarat Ja på fråga 1 ombads i fråga 2 berätta vad dessa riktlinjer innebär och huruvida de avser krigsmateriel. De fyra etiska fondförvaltarna har alla etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Två förvaltare har etiska riktlinjer som inte avser krigsmateriel. Två förvaltare har etiska riktlinjer avseende krigsmateriel för ett fåtal av sina fonder, men inte övergripande riktlinjer för fonderna i sin helhet. De tre förvaltare som svarat Nej på fråga 1 ombads i fråga 2 svara på om de planerar att införa etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel. Samtliga tre förvaltare svarade Nej. Alla fondförvaltare ombads sedan i fråga 3 svara på om de skulle kunna tänka sig att utesluta investeringar i Saab, Ericsson eller Volvo på grund av deras krigsmaterielproduktion. Två fondförvaltare avstod från att svara på denna fråga, medan övriga nio svarade. Företag där fondförvaltare kan tänka sig/inte kan tänka sig att utesluta investeringar Antal fondförvaltare Kan ej utesluta Kan utesluta Kan ej utesluta Kan utesluta Kan ej utesluta Kan utesluta Saab Ericsson Volvo 7

8 Den etiska fondförvaltaren KPA kan tänka sig att utesluta investeringar i samtliga tre företag (och är också den enda fondförvaltare som inte investerar i de tre företagen). SEB Fonder kan också tänka sig att utesluta investeringar i alla tre företag (men investerar idag i dem). Den etiska fondförvaltaren Banco kan tänka sig att utesluta investeringar i Saab men inte i Ericsson och Volvo. I övrigt kan inga fondförvaltare tänka sig att utesluta investeringar i de tre företagen. Etiska förvaltares riktlinjer för krigsmaterielinvesteringar De fyra etiska fondförvaltarna är således de enda förvaltare som har övergripande riktlinjer avseende krigsmateriel. Förutom de etiska fondförvaltarna är också Svenska Kyrkans Värdepappersfond (Robur) en fond där det under senare år funnits starkt tryck på att placera etiskt med avseende på krigsmateriel, och som har etiska riktlinjer för detta. De olika förvaltarnas etiska riktlinjer med avseende på krigsmateriel skiljer sig dock åt, och kan få olika betydelse i placeringsbeslut. Aktie-Ansvars etiska placeringskriterier slår fast att inga investeringar görs i bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustrin. Ingen definition finns på vad som menas med huvudverksamhet eller försvarsindustri. Bancos etiska placeringskriterier innebär att inga investeringar görs i företag inom vapen-, alkohol- och tobaksindustrin. Bancos gränsdragning innebär att 9 av företagets omsättning skall härröra från områden som inte avser dessa tre branscher. Banco genomför för närvarande en översyn av de etiska kriterierna i de svenska fonderna i syfte att införa ytterliggare begränsningar och åtstramningar av de nuvarande kriterierna. KPA investerar inte i företag som producerar vapen. Med vapen avses produkter med ändamål att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare. I begreppet inräknas t.ex. krigsfartyg, tanks, väpnade fordon, stridsflygplan, handeldvapen, granater och granatkastare, torpeder, bomber, minor, ammunition, pansarvärnsvapen, haubitsar, kanoner, luftvärnsrobotar, krut och sprängämnen, elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten. Här ingår också produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter. Exempel på plattform för vapen är skepp, flygplan eller andra fordon där huvudsyftet med fordonet är att fungera som ett stridsvapen. Det inräknar också fraktfartyg som bär missiler och kanoner ombord för militära ändamål såväl som landstigningsfarkoster eller vapenbestyckade småbåtar. Strategiska produkter avser elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten som är centrala för att vapensystemet ska fungera. SalusAnsvar Öhmans etiska riktlinjer anger att om ett företag har mer än 5 av sin vinst från vapenindustrin, investeras inte i företaget. Alternativt, om ett företag har mer än 5 av sin omsättning från vapenindustrin, investeras inte i företaget. Alternativt, om en koncern har ett flertal verksamhetsområden med olika inriktning och vapenindustrin utgör en liten del av omsättningen men ger ett väsentligt bidrag till vinsten, görs bedömningar från fall till fall hur klassificering sker. Enskild etisk fond: Svenska Kyrkans Värdepappersfond är etisk och avstår från placeringar i företag med vapen, tobak, alkohol eller kommersiell verksamhet. Kriterierna säger att företagen inte huvudsakligen får syssla med vapenproduktion. Just nu pågår en 8

9 intensiv debatt om etiska aspekter på kyrklig förvaltning. Det pågår ett arbete med att finna former för hur man ska kunna formulera positiva kriterier för aktieinnehav. 6 Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden är en nystartad statlig myndighet som har till enda uppgift att förvalta Premiesparfonden och Premievalsfonden. Placeringskriterier är under utformning och Sjunde AP-fonden svarade därför inte på enkäten, men inkom med följande information. Sjunde APfondens verksamhet regleras i lagen 2000:192 om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Enligt lagens förarbeten ska fondförvaltaren i sin verksamhetsplan ange hur miljö- och etikhänsyn skall tas i förvaltningen utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Arbetet med principer för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen pågår och styrelsebeslut kommer att tas under hösten Sjunde AP-fonden har heller ännu inte börjat förvalta premiepensioner, och ingen information finns således om aktieinnehav. Vad som är bestämt är att Premiesparfonden, där pensionspengar placeras för de sparare som inte väljer andra fonder, kommer att köpa både aktier och obligationer. Normalt kommer fonden att placera 50-9 i aktier. För att minska risken för värdeminskning kommer Premiesparfonden att placera pengarna på många olika sätt; genom att köpa aktier och andra värdepapper i olika länder, i olika branscher och i olika företag. 7 Kommentar: Frånvaron av etiska riktlinjer och innehavsinformation gör att det är omöjligt för Svenska Freds att säga något konkret om hur Sjunde AP-fonden kommer att placera pensionsmedlen. Det är dock högst sannolikt att pensionsmedlen kommer att placeras i krigsmaterielproducerande företag. Premiesparfonden ska i förvaltningen av pensionsspararnas pengar ta viss miljö- och etikhänsyn utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Etikhänsyn är alltså underordnat ekonomiska argument i förvaltningen. Vidare ska fonden placera i alla olika typer av branscher i olika länder, vilket också talar för att investeringar kommer att göras i krigsmaterielindustrin. 6 Nej till kyrkligt ägande i Volvo och Ericsson, Dagen, torsdag 24 februari Så här gör du: Dags att välja fonder för din premiepension. Premiepensionsmyndigheten. 9

10 Fondernas investeringar i krigsmateriel För att avgöra hur de faktiska placeringarna i krigsmateriel ser ut och hur de etiska riktlinjerna tillämpas har Svenska Freds gått igenom de 13 fondförvaltarnas halvårsrapporter, och dokumenterat fondernas aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag (appendix D). Fonder med investeringar i krigsmateriel Av de 116 fondernas totala aktieinnehav är i genomsnitt 6,5 % aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag, med en spridning från till 16,6 %. 22 % av fonderna (25 st) har inget aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag, medan 78 % av fonderna (91 st) har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Fonder som har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag 22% Har ej krigsmateriel 78% Har krigsmateriel Krigsmaterielproducerande företag i fonderna Av de sammanlagt 50 krigsmaterielproducerande företagen (plus Investor) som har varit med i undersökningen är det några stycken som har visat sig vara vanligt förekommande i premiepensionsfonderna. Av de svenska företagen är Eriksson och Volvo samt Investor med i flest fonder och utgör också en stor procentandel av de totala krigsmaterielinvesteringarna. De största utländska krigsmaterielproducerande företagen i premiepensionsfonderna är General Electric och Alcatel Alsthom. General Electric är placerad på 20:e plats och Alcatel Alsthom på 34:e plats i SIPRI:s lista över världens största vapenproducerande företag (se appendix E för beskrivning de fem svenska företagen och de utländska företag som finns med i de undersökta fonderna). 10

11 Krigsmaterielinvesteringar uppdelade på företag (inklusive Investor) 5% Investor 4% Alcatel Alsthom 3% Övriga 9% Volvo 10% General Electric 69% Ericsson De 4 krigsmaterielproducerande företag + Investor som finns med i flest premiepensionsfonder 70% 60% Andel av fonder med aktieinnehav 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eriksson Volvo General Electric Investor Alcatel Alsthom 11

12 Fondförvaltare och fonder med stort innehav i krigsmaterielproducerande företag Med 10,5 % av aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag toppar den etiska fondförvaltaren Aktie-Ansvar listan över fondförvaltare med störst genomsnittliga procentuella aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. På andraplats kommer Carlson Fonder med 8,7 % och på delad tredjeplats kommer Folksam-LO Fond AB och Länsförsäkringar Wasa Fonder med 8,2 %. Fondförvaltare med störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag 12,00% Andel av aktieinnehav som är innehav i krigsmaterielproducerande företag 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Aktie-Ansvar Carlsson Fonder Folksam-Lo Fond AB Länsförsäkringar Wasa Fonder 12

13 Av de 116 undersökta fonderna är Carlson Sverigefond den fond som med 16,6 % har det allra största procentuella aktieinnehavet i krigsmaterielproducerande företag. Skandia Aktiefond Sverige kommer på andraplats med 15,4 % och Nordbanken Allemansfond Beta på tredjeplats med 14,3 %. På åttonde plats kommer Kyrkans etiska fond Svenska Kyrkans Värdepappersfond med 12,5 %. Fonder med störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag 18,00% Andel av aktieinnehav som är innehav i krigsmaterielproducerande företag 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Carlsson Skandia Nordbanken Länsför- Handels- Folksam-LO Folksam-LO Svenska Carlson Carlson Sverigefond Aktiefond Allemansfond säkringar banken Västfonden Sverige Kyrkans Fond Lärarfond Sverige Beta Sverige- Flermarknads- Värdepappers år år fonden fond fond (Robur) 13

14 Skillnader i krigsmaterielinvesteringar mellan fondtyper Stora skillnader finns mellan olika kategorier av fonder i huruvida de tenderar eller inte tenderar att ha aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. T.ex. har samtliga Sverigefonder och Europafonder aktier i de krigsmaterielproducerande företagen medan inga Småbolagsfonder eller Läkemedelsfonder har det. Det bör dock uppmärksammas att eftersom undersökningen endast granskar aktieinnehav i mycket stora krigsmaterielproducerande företag hittas av naturliga skäl inga sådana innehav i Småbolagsfonder. Dessa fonder kan ändå tänkas investera i underleverantörer av krigsmaterielkomponenter. På liknande sätt kan det tänkas att Tillväxtmarknadsfonderna och Pacificfonderna har aktieinnehav i mindre krigsmaterielproducerande företag, eftersom de stora krigsmaterielproducerande företagen som ingår i denna undersökning inte har sin hemvist i de länder där dessa fonder investerar. Läkemedelsfonder och Internetfonder är branschinriktade fonder, vilket förklarar varför dessa fonder inte har aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Sammantaget betyder detta att förutom de fondtyper där av lättförklarliga skäl inte investeringar i stora krigsmaterielproducerande företag görs, investerar nästan alla fonder i krigsmateriel. Fonder som tenderar att investera i krigsmateriel Fondkategori Antal undersökta Antal med aktier i krigsmateriel Europafonder Sverigefonder Världen/Utlandsfonder Amerika/Nordamerikafonder Miljöfonder USA-fonder Asienfonder Andel med aktier i krigsmateriel Fonder som tenderar att inte investera i krigsmateriel Fondkategori Antal undersökta Antal med aktier i krigsmateriel Småbolagsfonder 5 0 Emerging Markets 3 0 /Tillväxtmarknadsfonder Pacific/Far East fonder 3 0 Läkemedelsfonder 2 0 Internetfonder 2 0 Andel med aktier i krigsmateriel 14

15 Etiska fondförvaltare och fonder Med undantag av KPA har de etiska fondförvaltarna stort aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag. Av alla 13 fondförvaltare som har granskats har Aktie- Ansvar det högsta genomsnittliga procentuella innehavet i krigsmaterielproducerande företag (10,5 %). Även Banco har ett högt medelvärde på 7,6 % vilket kan jämföras med medelvärdet för samtliga fondförvaltare som är 6,5 %. SalusAnsvar har ett medelvärde som är precis detsamma som medelvärdet för samtliga fondförvaltare, d.v.s. 6,5 %. Av alla 116 fonder ligger den etiska fonden Svenska Kyrkans Värdepappersfond på 8:e plats vad gäller störst procentuella innehav i krigsmaterielproducerande företag. Aktie-Ansvars etiska placeringskriterier säger att inga investeringar görs i bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustrin. Trots detta är Aktie-Ansvar den fondförvaltare som har den allra största procentuella andelen investeringar i vapenproducerande företag (10,5 %) av alla fondförvaltare som har granskats här. Aktie-Ansvar investerar i Ericsson, Volvo, Daimler Chrysler och Alcatel Alsthom. Banco har i jämförelse med andra etiska fondförvaltare som SalusAnsvar och Aktie-Ansvar relativt restriktiva placeringskriterier, men ändå tillåts placeringar i en rad krigsmaterielproducerande företag. Banco investerar i Ericsson, Volvo, Rolls Royce, Mitsubishi, General Electric och Alcatel. Medelvärdet för Bancos fonders krigsmaterielinnehav är 7,6 % av det totala aktieinnehavet, vilket är mer än genomsnittet för alla 13 fondförvaltare. Enligt Bancos egen definition placeras de tio premiepensionsfonder som här har undersökts i fyra olika fondkategorier: 1) Ideella och Etiska fonder; 2) Aktiefonder; 3) Specialfonder; och 4) Blandfonder. Av dessa tio fonder hör Humanfonden, Samaritfonden, och den Etiska Sverigefonden till den första kategorin, och vid förvaltning av dessa fonder ställs särskilda etiska krav på placeringarna. Trots detta har Samaritfonden och den Etiska Sverigefonden störst aktieinnehav i krigsmaterielproducerande företag av samtliga tio fonder. KPA har till skillnad från de tre andra etiska fondförvaltare ingen gränsdragning för hur mycket av ett företags omsättning eller vinst som får komma från vapenproduktion för att företaget ska uteslutas. Ingen investering sker i företag som producerar vapen, oberoende av hur stor del vapenproduktionen utgör av företagets totala verksamhet. Dessutom innebär KPA:s definitioner av vapen att investeringar i Eriksson ej är aktuellt, trots att andra fondförvaltare ofta hävdar att Eriksson inte producerar vapen utan icke förstörelsebringande krigsmateriel. Som resultat av dessa restriktiva kriterier investerar KPA inte i några krigsmaterielproducerande företag. SalusAnsvar Öhmans etiska kriterier är jämförelsevis liberala, och förvaltaren placerar i Ericsson, Volvo, General Electric, Alcatel Alsthom, Dassault Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Daimler Chrysler, Fiat och Textron. Krigsmaterielinvesteringarnas andel av det totala aktieinnehavet är 6,5 %, vilket är lika mycket som medelvärdet för alla 13 fondförvaltare. Enskild etisk fond: Svenska Kyrkans Värdepappersfond hamnar på 8:e plats vad gäller investeringar i krigsmaterielproducerande företag (12,5 % av det totala aktieinnehavet) av de totalt 116 fonder som har undersökts. Fonden har ett stort aktieinnehav i Ericsson och även i Volvo. De etiska kriterierna säger att investeringar inte får göras i företag som huvudsakligen sysslar med vapenproduktion, vilket gör att Volvo och Ericsson godkänns. 15

16 Kommentar: En orsak till att etiska fondförvaltare ofta godkänner aktieinnehav i stora krigsmaterielproducerande företag är att många företags andel i vapenproduktion är begränsad i relation till hela koncernens produktion. De flesta etiska fondförvaltare har kriterier som säger att företagets vapenproduktion eller vinst från vapenindustrin måste överstiga en viss procentsats av företagets totala produktion eller vinst, eller att vapenproduktion måste vara företagets huvudsakliga verksamhetsområde, för att inga investeringar ska göras. Av de svenska stora företagen har dessa kriterier betydelse för i huvudsak Volvo och Ericsson. Båda är stora krigsmaterielproducenter, men de godkänns av de flesta etiska fondförvaltare eftersom andelen vapenproduktion av deras totala produktion är ganska liten. Det bör dock påpekas att även om krigsmaterielproduktionen utgör en liten del av Ericssons totala verksamhet, så är Ericsson ett av Sveriges största krigsmaterielproducerande företag, och ett av världens ledande företag när det gäller leverans av t.ex. avancerade flygburna radarsystem för militärt bruk. Dessa kriterier har också betydelse för utländska krigsmaterielproducerande företag som ingår i premiepensionsfonderna. Exempel på utländska vapenproducerande företag som godkänns av de etiska fondförvaltarna är Daimler Chrysler (världens 12:e största vapenproducerande företag), Rolls Royce (världens 16:e största vapenproducerande företag), General Electric (världens 20:e största vapenproducerande företag) m.fl. Dessa företag klarar sig undan de etiska riktlinjerna just därför att de är så stora och bara en mindre del av den totala produktionen avser vapen. En annan orsak till att stora krigsmaterielproducerande företag godkänns är att de etiska fondförvaltarnas placeringskriterier inte avser krigsmateriel utan vapen. Skillnaden mellan vapen och krigsmateriel brukar vanligen sägas vara att vapen är förstörelsebringande materiel, medan krigsmateriel både kan vara förstörelsebringande materiel för strid och icke förstörelsebringande materiel (t.ex. radarsystem). Denna distinktion tillåter fondförvaltare att placera i företag som producerar icke förstörelsebringande krigsmateriel trots att restriktioner finns för placering vad gäller vapen. Gränsdragningen mellan vapen och olika typer av krigsmateriel är dock flytande, vilket öppnar för liberala tolkningar. Ericsson är ett företag som av många anses producera icke förstörelsebringande krigsmateriel men inte vapen. Detta kan dock diskuteras. Ericsson tillverkar robot-elektronik, som sitter inne i robotorna och gör att dessa kan träffa sitt mål. Enligt Siemon Wezeman på fredsforskningsinstitutet SIPRI betyder detta att Ericsson tillverkar vapen. Dessutom innehåller företagets radar för stridflygplan funktioner som robot-styrning. 8 Även om fondförvaltare väljer att begränsa sina placeringskriterier till att gälla vapen och inte krigsmateriel, så finns det således anledning att utesluta investeringar i Ericsson. 8 Kyrkan placerar i vapentillverkare i strid med egna riktlinjer, Pressmeddelande från Svenska Freds, 31 juli

17 Dags att ta sig en fonderare! Denna rapport har tydligt visat att investeringar i krigsmateriel är vanligt förekommande bland premiepensionsfonderna. 78 % av de undersökta fonderna investerar i krigsmateriel. Om inte de etiska aspekterna av premiepensionsvalet lyfts upp befarar Svenska Freds att många svenskar i sina försök att trygga pensionen ovetandes och i strid med egna värderingar kommer att investera i krigsmaterielproducerande företag. Alla svenska pensionssparare har nu ett val och en möjlighet att påverka inte bara den egna pensionen utan också viktiga politiska frågor om vapenhandel. Som premiepensionssparare kan vi: - välja att placera våra pengar i någon eller några av de fonder som investerar i krigsmaterielproduktion. Den som väljer att göra detta stödjer ekonomiskt krigsmaterielproduktionen och legitimerar den moraliskt. Han eller hon är också indirekt ansvarig för konsekvenserna av denna produktion. En del av krigsmaterielproduktionen är avsedd för export, och en del av krigsmaterielen som exporteras kan komma till användning. Under nittiotalet exporterade Sverige krigsmateriel till 69 länder i världen, bland annat till Indonesien, Indien, Pakistan, Mexico, Brasilien och Saudiarabien. Att spara pensionspengar i fonder med innehav i krigsmaterielproducerande företag innebär ett stöd för denna produktion och export. - avstå från att välja fonder, d.v.s. välja att låta våra pengar förvaltas av Sjunde AP-fonden i Premiesparfonden. Att ha sina pensionspengar i Premiesparfonden innebär med all största sannolikhet att de kommer att placeras i krigsmaterielproducerande företag. Det faktum att etikhänsyn är underordnat målet om hög avkastning, samt att fonden kommer att placera i flera typer av branscher i olika länder, talar för att placeringar kommer att göras i krigsmaterielindustrin. Det finns således starka etiska argument för att inte låta pensionspengarna förvaltas i Premiesparfonden. - välja att inte stödja krigsmaterielindustrin och istället välja att placera pensionspengarna i fonder som inte investerar i denna verksamhet. Svenska Freds vill med hjälp av resultaten från denna undersökning visa på följande alternativa sätt att välja fonder som inte har aktieinnehav i krigsmaterielindustrin: Välj selektivt bland etiska fonder. Undersökningen har visat att med nuvarande etiska placeringskriterier avseende krigsmateriel så är de etiska fondförvaltarna inte mer etiska än övriga fondförvaltare. Fondförvaltaren Aktie- Ansvar och fonden Svenska Kyrkans Värdepappersfond följer etiska placeringskriterier avseende krigsmateriel, men ligger ändå i toppskiktet över fondförvaltare och fonder som placerar i krigsmaterielindustrin. Ett stort problem med nuvarande etiska riktlinjer är att de godkänner företag som inte har sin huvudsakliga verksamhet i krigsmaterielindustrin. En viss mängd vapen blir inte mindre skadliga bara för att de endast utgör en liten andel av ett stort företags produktion. Andelskriterierna har därför stora brister. En annan svaghet med nuvarande etiska riktlinjer är att de öppnar för liberala tolkningar av vad som är vapen, vilket innebär att många etiska förvaltare tillåter investeringar i företag som producerar annan krigsmateriel, t.ex. Ericsson. KPA utgör ett undantag bland de etiska fondförvaltarna, eftersom denna förvaltare är ensam om att inte investera i krigsmaterielindustrin. KPA:s etiska riktlinjer ger också 17

FOKUS PÅ VAPENHANDELN. Av Rolf Lindahl

FOKUS PÅ VAPENHANDELN. Av Rolf Lindahl FOKUS PÅ VAPENHANDELN Av Rolf Lindahl 1 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 4134, 102 63 Stockholm Telefon 08-702 18 30, Fax 08-702 18 46 Internet www.svenska-freds.se E-post info@svenska-freds.se

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG!

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG! ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2004 PPM se över dina

Läs mer

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete FundWatch En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete Förord Finansbranschen skulle kunna göra betydligt mer för en hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

AP7. årsredovisning 2013. Avgifter och avkastning

AP7. årsredovisning 2013. Avgifter och avkastning AP7 årsredovisning 2013 Avgifter och avkastning 30% Innehåll 20 10-10 Vd-ord 3 Utanför den noterade världen 4 Universums starkaste kraft 6 Högre berg och djupare dalar 8-20 Utökat ansvar för miljö och

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE

Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE om ican Den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen, International Campaign to Abolish

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam Fond AB

Informationsbroschyr Folksam Fond AB Informationsbroschyr Folksam Fond AB 2007-06-07 kpa etisk Aktiefond kpa etisk Blandfond 1 kpa etisk Blandfond 2 kpa etisk Räntefond observera Denna information ska kompletteras med fondbestämmelse för

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

AP-fonderna har aktier i Freeport

AP-fonderna har aktier i Freeport AP-fonderna har aktier i Freeport Freeport McMoRan är ett av de mest kritiserade företagen i Indonesien. Freeport betalar den indonesiska militären för beskydd. Detta trots att militären anklagas för grova

Läs mer

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Etiska fonder - Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Akademin för samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats i företagsekonomi Slutseminarium: 1 juni Författare: Lisa

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer