Upphandla med miljökrav och sociala krav. SMS:a frågor till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandla med miljökrav och sociala krav. SMS:a frågor till 0736-589 489"

Transkript

1 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

2 Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma

3 Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta sociala aspekter och miljöaspekter. Eventuella krav och kriterier som uppställs mot bakgrund av miljöhänsyn och sociala hänsyn ska dock alltid vara förenliga med de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU och 1 kap. 24 LUF. Det krävs vidare kraven i fråga är relevanta, dvs. kopplade till föremålet för kontraktet. Vidare ska uppställda krav enligt praxis från EU-domstolen vara uppföljningsbara och kontrollerbara efter att kontrakt ingåtts samt faktiskt följas upp och kontrolleras av den upphandlande myndigheten/enheten. Se EU-domstolens dom i mål C-448/01 Wienstrom, REG 2003 s

4 När kan miljöaspekter beaktas? Frågan om vilka miljökrav som kan ställas av den upphandlande enheten eller myndigheten vid offentlig upphandling är egentligen fyrdelad. 1) Kan miljökrav ställas på det som skall levereras (skall-krav)? 2) Kan miljökrav ställas på leverantören (kvalificeringskrav)? 3) Kan miljökrav dessutom vara anbudsutvärderingskriterier? 4) Kan miljökrav ställas under själva utförandefasen i kontraktsvillkoren? Svaret är ja på samtliga frågor. 1 kap 9 a LOU och 1 kap 24 a LUF: Upphandlande myndigheter/enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

5 Lagstiftningen (LOU) miljöaspekter 6 kap 3 Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav 6 kap 12 Information om miljöskydd 6 kap 13 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt 10 kap 2 punkt 3 Brott avseende yrkesutövningen 10 kap 2 punkt 4 Allvarligt fel i yrkesutövningen 11 kap 11 punkt 7 Miljöskyddsåtgärder 11 kap 12 Tillgång till andra företags kapacitet 11 kap 15 Standarder för miljöledning 12 kap 1 Miljöegenskaper vid tilldelning av kontrakt

6 Vilka miljökrav kan ställas på det som skall levereras ett aktuellt rättsfall? Regeringsrättens bedömning (Rå 2010 Ref 78). Frågan i målet var om landstinget vid en upphandling av suturer har haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller triclosan. Regeringsrätten uttalade att när en upphandlande myndighet närmare bestämmer föremålet för en upphandling har den stor frihet. Myndigheten kan t.ex. ta miljöhänsyn genom att i förfrågningsunderlaget ställa krav beträffande produktens miljöegenskaper (6 kap. 3 LOU). De kraven måste vara kopplade till det som ska upphandlas, dvs. de ska avse och påverka just den efterfrågade produkten. Ett krav av innebörd att produkten av miljöskäl inte får innehålla ett visst ämne har en sådan koppling. De krav som myndigheten ställer upp får dock inte strida mot principerna om icke-diskriminering och fri rörlighet för varor och tjänster och måste också i övrigt vara förenliga med unionsrätten. Det krav som landstinget har ställt upp - att suturerna ska vara fria från triclosan - har en objektiv utformning och diskriminerar ingen leverantör. Kravet framstår inte heller som godtyckligt eller uppenbart osakligt. Det krav som landstinget har ställt upp i förfrågningsunderlaget bör således godtas.

7 När kan sociala aspekter beaktas? Frågan om vilka social krav som kan ställas av den upphandlande enheten eller myndigheten vid offentlig upphandling är också egentligen fyrdelad. 1) Kan sociala krav ställas på det som skall levereras (skall-krav)? 2) Kan sociala krav ställas på leverantören (kvalificeringskrav)? 3) Kan sociala krav dessutom vara anbudsutvärderingskriterier? 4) Kan sociala krav ställas under själva utförandefasen i kontraktsvillkoren? Svaret är ja på samtliga frågor. 1 kap 9 a LOU och 1 kap 24 a LUF: Upphandlande myndigheter/enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

8 Vad menas med sociala aspekter? Av EU-kommissionens handbok (Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement Socialt ansvarsfull upphandling) samt av EU-direktiven framgår att med sociala krav och aspekter avses till exempel villkor syftandes till att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet. Som exempel kan nämnas skyldighet att i samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation) om dessa inte har införlivats med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen. Villkor och krav som uppmuntrar små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar räknas också som en social aspekt.

9 Kan sociala krav ställas under själva utförandefasen? Vilka krav är då tillåtna att ställa enligt EU-kommissionen? Det är tillåtet att: Ställa krav på att arbetslösa skall anställas, Ställa krav på att ett visst antal lärlingar skall anställas, Ställa krav på att leverantören skall anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen. Ställa krav på ett aktivt jämställdhetsarbete under utförandet av kontraktet, Ställa krav på ett aktivt mångfaldsarbete under utförandet av kontraktet, Ställa krav på att leverantören följer bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation), om dessa inte blivit införda i den nationella lagstiftningen. Kollektivavtalen då?

10 Kontaktuppgifter Per-Ola Bergqvist Tel: Stockholm Göteborg Box 7229 Stora Nygatan Stockholm Göteborg Besöksadress: Tel: Jakobsbergsgatan 22 Fax: Tel: Fax: Malmö Falun Södergatan 15 Åsgatan Malmö Falun Tel: Tel: Fax: Fax:

11 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

12 HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

13 Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi

14 INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY OCH KEMIKALIEGUIDE Uppförandekoden antogs 1998 av ledningen Indiskas uppförandekod omfattar: tvångsarbete organisationsfrihet säkerhet och hälsa barnarbete löner arbetstid diskriminering riktiga anställningar human behandling nationella lagar

15 Vilka är riskerna i produktionsländerna? Efterlevnad av mänskliga rättigheter, trots bra lagstiftning Okunskap om rättigheter Brist på demokrati Bristande fackliga rättigheter och oberoende fackföreningar Bristande miljöhänsyn Korruption Svårkontrollerat

16 INDISKAS ARBETE MED ETIK- OCH MILJÖFRÅGOR Uppförandekoden antas, blir del av våra inköpsvillkor Pilotprojekt Indiska, H&M, Lindex, KappAhl och Kampanjen Rena kläder 2002 Förberedelser på HK och i Indien för leverantörskontroller 2003 Leverantörsbesöken påbörjas kontroll av huvudleverantörer 2006 Arbetet bakåt i produktionskedjan påbörjas, fokus: miljö 2006 Vattenprojekt med Lunds universitet bioteknik, med stöd av SIDA

17 Arbetarna får: - sina lagenliga rättigheter tillgodosedda i en säker och hälsosam arbetsmiljö, ex: korrekta löner, sjukförsäkring, pension, betald semester, anställningsbevis, lönekvitto, tillgång till rena toaletter för båda könen, brandsäkerhet och första-hjälpen, matsal, barntillsyn - en ökad medvetenhet om hur en bra arbetsgivare och en bra arbetsplats bör se ut - möjlighet att påverka situationen på sin arbetsplats genom de grupper/kommitteér som idag finns på flera fabriker, t ex: hälso- o säkerhetskommittéer och i kommittén för sexuella trakasserier (där enbart kvinnor får vara medlemmar)

18 Det finns ingen väg tillbaka när man upptäcker win-win-effekterna av sina förbättringar: Det är inte kontrollerna i sig, som leder till förbättringar. Det sker i den respektfulla dialogen och i den process som våra leverantörer sedan påbörjar. Leverantörerna får: bättre struktur på arbetet och arbetsplatsen ökad produktion lojala arbetare bättre kvalitet man lockar nya kunder med samma krav som Indiska man blir väl sedd som en föregångare i sitt närområde och inspirerar andra, både inhemska och exportföretag att göra liknande förändringar

19 Fördelar för Indiska: Att leva sina värderingar Indiskas handelsfilosofi Stolta medarbetare En attraktiv arbetsplats Lyssna till intressenterna Bättre produkter Stärker varumärket

20 Indiskas arbete med etik och miljö 2008 Nätverksbyggande med andra företag, organisationer och myndigheter i Indien 2009 Ny Miljöpolicy antas och blir en del av våra leveransvillkor 2009 SPICES-projektet med NIR, CII, NETpem och våra leverantörer, med stöd av SIDA. Etik miljö teknik för små och medelstora textilföretag i Indien 2010 Indiska o SIWI inbjuder Textilimportörerna i Sverige till gemensamt arbete med vattenfrågorna. 4 maj bildas Sweden Textile Water Initiative med 32 medlemmar, f n. Indiska går med i forskningsprojekt om återvinning av textilier med Högskolan i Borås, branschkollegor och miljöorganisationer.

21 Syfte med vattenprojektet STWI skall under en period av två år driva ett kunskaps- och samarbetsprojekt samt utveckla en samsyn för hur vattenfrågorna hanteras i produktionsländerna. STWI skall även verka för underlag till en förbättrad kommunikation till samt utbildning av leverantörer. I en lärande process skall vi ta fram gemensamma riktlinjer, att driva i branschens hela produktionskedja, avseende nedanstående ämnesområden, med fokus i första hand på produktion: Vattenförbrukning Vattenrening Avfallshantering Produktionsteknik Påverkan på lagar och myndigheter Kemikaliefrågor samt utbildning och kommunikation ingår naturligt i samtliga ämnesområden.

22 Medlemmar i STWI t o m maj 2011 ACNE, Axstores, Didriksson, Ellos, Filippa K, Fjällräven, GANT, Gekås, Gina Tricot, Haglöfs, Hemtex, ICA, IKEA, Indiska, Intersport, KappAhl, Klättermusen, Lindex, MQ, NilsonGroup, Nyblom Kollén, Odd Molly, Procurator, RNB, SIWI, Snickers workwear, Stadium, TPC Trading, Weekday/Cheapmonday, WeSC.

23 Indiskas sociala projekt Handikappskolan i Mumbai Indiska och medarbetare ( ) Peace Trust i Dindigul, Tamil Nadu skolgång, yrkesskola, elevhem, kvinnogrupp Indiska, leverantörer, kunder, seminarier ( ) Watershedprojekt i Naddupattu, Tamil Nadu Indiska, Hand in Hand, (Peace Trust via Indiska), kunder ( )

24 Information till intressenter Indiska är aktiva i debatter, media och seminarier om CSR. Vi är långt ifrån färdiga, men vi har mycket att tillföra andra, när det gäller arbetssätt och vilka förändringar man kan uppnå. Vi är transparanta i vårt arbete genom information från vårt huvudkontor till våra butiker och genom vår hemsida

25 Från CSR till CO Corporate opportunities Corporate Social Responsibility handlar inte enbart om att reducera risker det handlar om att skapa möjligheter, generera bra förhållningssätt och efterlevnad, tjäna pengar och lämna riskerna långt bakom sig.

26 Handel leder till utveckling, men skapar inte automatiskt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och miljö, men företag kan påverka och har en viktig roll i arbetet. Regeringars handelspolitiska beslut bär ett stort ansvar. Ytterst ansvariga att följa de bra arbetsrättslagar som oftast finns och miljölagar, är leverantörsländernas regeringar. Andra som har ett ansvar är: lokala branschorganisationer, leverantörerna själva, fackföreningar lokala och internationella, men också företag och konsumenter. Ju fler företag som tar samma ansvar som Indiska, ju fortare går det att förändra.

27 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

28 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

29 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

30 Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011

31 Samarbete Samarbete mellan Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro Göteborg uppdragsgivare Konsult: Ecoplan

32 Tillvägagångssätt Varje kommun har valt ut ett antal aktuella projekt, stickprov Full inspection visuell inspektion, dokument och intervjuer Kontroll av ILO konventioner enligt kontraktsvillkor Diskussionsunderlag och best practise Code of Conduct for natural stone sector

33 Inspektioner Inspektioner i Kina genomförda av ramavtalsleverantör ALGI/Goodpoint Inspektioner i Portugal genomförda av Bureau Veritas direktupphandling

34

35 Erfarenhet av etiska krav från textilbranschen utveckling i flera steg som sker på lång sikt spårbarhet och transparens i leverantörskedjor tar tid riskbedömning behövs utifrån produkter / material / volym och länder att sluta köpa/avsluta samarbeten löser inte problemen, möjlighet till förbättring måste ges först viktigt med respekt, dialog, utbildning och uppföljning

36 Omfattning av uppföljning 9 projekt 4 entreprenörer 4 leverantörer 7 underleverantörer: 5 i Kina och 2 i Portugal Inspektioner både på stenbrott och i bearbetning

37 Uppföljning Kina 10 revisioner utfördes i augusti 2010 i stenbrott och stenbearbetningsanläggningar i Kina Kontroll av ILO konventioner enligt kontraktsvillkor

38 Uppföljning Kina 4 stenbrott 4 bearbetningsanläggningar 1 stenbrott 1 bearbetningsanläggning

39 Uppföljning

40 Funna avvikelser inom följande: Allvarliga avvikelser Tvångsarbete Den anställdes rättigheter Löner och arbetstid Försäkringar Bestraffningar Hälsa Hälsa och säkerhet/arbetsmiljö, brand och kemikalier Mindre avvikelser Licenser och skatter

41 Inga funna avvikelser inom följande: Barnarbete Diskriminering Föreningsfrihet

42 Exempel på anläggning

43 The quarry is a mess. The whole quarry was cluttered with stones, old barrels, machines and equipment etc. The workers have to climb down by a ladder to their working platform. Some ladders are iron and are stuck to quarry mountain and some ladders are just temporary bamboo ladders. There is no toilet in the quarry. As per worker interview, the quarry did not provide health check to workers. Workers do not wear any PPE, they only wear bamboo sunhats without protection function. Safety nets are not provided in quarry to protect against falling stones.

44 Jämförelse med inspektion genomförd under 2007 (Swedwatch) There are serious problems in the area of health and safety. The most common injuries are cuts and bruises to the hands and crushed fingers. In the province of Fujian there is a high risk of Silicosis. Uppföljning 2010 upptäckte också problem med hälsa och säkerhet, bland annat användes inte skyddsutrustning av alla

45 Jämförelse med Swedwatch Most companies operate seven days per week during large part of the year. Overtime is also a regular feature at many companies and therefore average working weeks could range between 56 and 77 hours. If companies pay a premium rate for overtime, as required by law, this is only applied to evening work and not to Sundays. Uppföljning 2010 fann att ett flertal arbetare hade arbetat utan en ledig dag i veckan. Övetidsersättningen är inte korrekt etc.

46 Kortfattad sammanfattning av Portugalsrapport lev A och B Mindre avvikelser Dessa var relaterade till t ex Säkerhetsdatablad Lagring av kemikalier Placering av brandsläckare Skyltning & Märkning Policyer och rutiner för anställdas dokumentation Rutin för kompensation och övertid

47 Utdrag från Metro:

48 Återkoppling och erfarenheter Möte med entreprenörer Möte med entreprenörer Möte med leverantörer

49 Konsekvenser Diskussioner om entreprenörens eget arbete Hävning Nya inspektioner

50 Reflektioner och erfarenheter från entreprenörer och leverantörer Alla accepterar handlingsplan att göra nya inspektioner Tekniska synpunkter på inspektionerna som inte visar vad som faktiskt skett sedan förra 2007, dvs för lite fokus på damm, buller och ventilation där stora förbättringar har skett Vissa har tolkat och tror också att kraven gäller endast granitkantsten Arbete med etiska krav tar tid Kravet i sig ger ingen förbättring, utan uppföljningen

51 Städernas etiska krav på stenprodukter Grundläggande 8 konventioner och barnkonventionen samt ytterligare Konvention 170 Säkerhet vid användning av kemiska produkter Konvention 155 Arbetsskydd och arbetsmiljö Konvention 148 Skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer

52 Reflektioner och erfarenheter Mer fokus på entreprenörens eget arbete Stickprov kvarstår Diskussion om att inkludera fler produkter

53 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

54 Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

55 Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad lägenheter och 825 studentbostäder kommersiella lokaler 5 centrumanläggningar stockholmare har sitt hem hos oss Köper entreprenader, varor och tjänster för ca 3,5 miljarder kronor per år Har knappt leverantörer och ca 100 ramavtal

56 Satsningar NYPRODUKTION 600 bostäder per år Lågenergi- eller passivhusteknik JÄRVALYFTET OCH SÖDERORTSVISIONEN Stadsdelsutveckling Utökat underhåll Energi- och trygghetsåtgärder Hus- och gårdsupprustningar

57 Egenförsörjning Öka egenförsörjningen för boende på Järvafältet Riktade rekryteringar av arbetssökande till Svenska Bostäder Olika gemensamma sociala satsningar i samarbete med företag och organisationer på Järvafältet Coachning av arbetssökande Styra köp till arbetslösa

58 Koncept Utnyttja kraften hos stora beställare Via entreprenad och ramavtal nyttja villkor som gynnar arbetssökande Direktdialog med leverantörerna; det är där arbetstillfällena finns Vi vänder oss till de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden Utbildning utformad i dialog med leverantörerna Utbildning del i urvalet av arbetssökanden Kartläggning avtal eller marknad Besöka leverantörer Utforma utbildning (OCN) Urval arbetssökande och FUB Genomförande utbildning Praktik eller arbete

59 Skallkrav Enklare arbetsuppgifter; trappstädning Uppfattning om personalbehov Aktivt rekryteringsstöd Utbildningssatsning Avtalskrav, inte utvärderingsparameter För affärsområde xx gäller att hälften av E anlitad personal för bemanning av entreprenaden skall vara arbetslösa (volym över 2 heltidsanställda). Dessa arbetslösa bör vara hyresgäster i B:s fastighetsbestånd i Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Husby eller Akalla och skall vara inskrivna som arbetssökande på den lokala arbetsförmedlingen i Kista, Rinkeby eller Spånga Tensta. B kommer att bistå med kontaktpersoner på arbetsförmedlingen i Kista, Rinkeby eller Spånga Tensta. B kommer en månad efter entreprenadstart att följa upp om anställningen skett enligt ovanstående skallkrav. Från tidpunkt för påpekande har E en (1) månad på sig att rätta till inte uppfyllda skallkrav. Om rättelse därefter inte skett skall E till B betala ett vite om kronor.

60 Börkrav Enklare och mer kvalificerade arbetsuppgifter; mark & anläggning, C körkort, skötsel miljöstationer, övrigt byggnadsarbete, väktare och handel Uppfattning om leverantörernas rekryteringsbehov Roadshow besöka leverantörer och marknadsföra konceptet Aktivt rekryteringsstöd Utbildningssatsning Avtalskrav, inte utvärderingsparameter "Svenska Bostäder arbetar aktivt för att erbjuda arbetslösa hyresgäster inom sitt fastighetsbestånd på Järvafältet arbete. Detta görs inom Svenska Bostäders Järvalyft inom delprojekt Egenförsörjning. Svenska Bostäder ser gärna att entreprenören för de arbeten som utförs på Järvafältet, rekryterar arbetssökande från arbetsförmedlingen och Jobbtorgen på Järvafältet. Entreprenören kan få hjälp i rekryteringsprocessen av ansvarig Sven Svensson, telefon 08 xxx xx xx, e postadress:

61 Kartläggning avtal eller marknad Vilka avtal kan vara aktuella utifrån ett yrkesperspektiv? Bred väg in Kunna bygga på sin kompetens på vägen

62 Besöka leverantörer Avtalade leverantörer och/eller andra leverantörer Gemensamma besök med Rekryteringsprogrammet En service till leverantören Input till innehåll i kursen Praktikplatser

63 Utforma utbildning (OCN) Utbildningsmodellen arbetas fram med OCN (Open Collage Network) som bas Panel för att utforma kursen Deltagarna kan vara leverantörer, fackliga företrädare o s v En form av kvalitetssäkring rätt kompetens som efterfrågas av leverantören

64 Urval arbetssökande och FUB Deltagarna väljs ut av personal på Jobbtorgen utifrån en kravprofil för respektive kurs Innan yrkeskurs deltar de i en förberedande utbildning (FUB) säkerställa motivation lämplighet m m

65 Genomförande utbildning Utbildningen genomförs efter de moduler som är uppsatta och kvalitetssäkrad enligt OCN Deltagarna får ett intyg efter avslutad kurs

66 Praktik eller arbete I kursen ingår det praktik bra för individen att prova på bra för leverantören att kunna testa personen Arbete finns oftast möjlighet till lönesubventioner Coachstöd från Rekryteringsprogrammet

67 Rekryteringsprogrammet Stockholm Baskurs byggsupport Företag, service och kvalitet Byggarbetsmiljö och säkerhet Byggkonstruktion i teori och praktik Socialförsäkrings -systemet Ergonomi Byggmaterial Svenskt arbetsliv Verktyg och maskiner Rivning i teori och praktik Praktik Arbete Inför anställning Återvinning HLR

68 Sammanfattning och slutsatser Det går att skapa en bra konkurrenssituation med skallrespektive börkrav Börkrav kräver en stor arbetsinsats och direktdialog med leverantörer De målgrupper vi arbetat med kräver speciella utbildningssatsningar Ca 200 personer i utbildning under perioden Varav ca 150 fått någon form av arbete Målsättningen för 2011 är 100 personer i utbildning och/eller arbete

69 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

70 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

71 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

72 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

73 Resultatet av genomförd PC-upphandling 2010 med fokus på miljökrav för minskad klimatpåverkan Robert Cattana Upphandlare SLL Juridik och Upphandling Anna Lipkin Projektledare Miljöavdelningen

74 Bakgrund till upphandlingen Upphandlingsform: Selektiv Avtalsform: Rangordning - Förnyad FK Finansiering: Köp Köp - Återköpsvärde

75 Presentation av Hur tänkte vi Miljökrav i upphandling Miljökrav i PC-upphandlingen Utvärdering Resultat

76 Hur tänkte vi inför upphandlingen? Optimal kombination pris, kvalitet och miljö

77 Produkter Transporter Kemikalier Energi Läkemedel Kommunikation Upphandling Medicinsk forskning Miljöledning Regional utvecklingsplanering

78 Hur vi ställer miljökrav vid upphandling Genom SLL Upphandling avropas varor och tjänster för 6,9 miljarder kr/år. Miljökrav ställs vid all upphandling och prioriteras enligt ett system där kvantitet och miljöpåverkan vägs ihop. Kraven omarbetas och skärps kontinuerligt. Uppföljning av prioriterade upphandlingar sker. Samverkan med leverantörer kring produktutveckling

79 : 89 % av körsträckan på biogas, 11 % bensin Aerodynamisk larmbåge med LED-ljus. Väggmatta och skåpinredning utan ftalater. Isolering utan miljöfarliga ämnen. Lim fritt från lösningsmedel och isocyanater. PVC-fri golvmatta. Däck utan skadliga HA-oljor. Halogen- och PVC-fri elkabel. 100 % kemikaliedeklarerat. Dubbfria vinterdäck.

80 Uppföljning av PVC-mål Raka sugkatetrar 33 % PVC-fri (100 %) - Hydrofila tappningskatetrar 62 % PVC-fri (20 %) - Undersökningshandskar 86 % PVC-fri (90 %) - Sugslangar och sugset 85 % ftalatfri (100 %) Krav på PVC-fria undersökningshandskar minskar PVC-användningen med 226 ton.

81 Socialt ansvarstagande i upphandling Förutom miljökrav ställs sociala krav genom vår uppförandekod för leverantörer gemensam för alla landsting och regioner uppföljning genomförs kontinuerligt. Sju prioriterade områden: 1. Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar 2. Operations- och engångsartiklar 3. Handskar, sprutor, kanyler 4. Förbandsartiklar 5. Textilier 6. Läkemedel 7. IT

82 Miljökrav vid PC-upphandling Landstinget har PC Stor möjlighet till miljöbesparingar Expertgrupp med personer från SLL IT Stor vilja att ställa långtgående miljökrav Modell för uppföljning av krav

83 Miljö Steg 5 År 2011 har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets utfasningskemikalier upphört Åtgärder: upphandlar och inköper elektriska produkter med låg energianvändning verkar för att LCC används inom de mest prioriterade upphandlingsobjekten

84 Miljökrav Energikrav: Två delar grund med krav på Energy Star och utvärdering med LCC på tre år. Börkrav på returplast i PC och ange vikt på produkten. Farliga ämnen: Produkterna skall vara fria från kvicksilver. (Gränsvärde för kvicksilverfri enligt RoHS-direktivet). och bör vara fria från Bly, halogenerade flamskyddsmedel och PVC Märkningar Produkter som är godkända eller deklarerade enligt TCO, Svanen, EPEAT gold, Blue Angel eller EU-blomman skall listas för enklare avrop.

85 UTVÄRDERINGSMODELL ABSOLUT Miljö viktades till ca 10% av den beräknade kostnaden (exkl. energiförbukningen) Totalt prispåslag 4,5 Mkr 9 stycken kriterier 5 stycken Typkonfigurationer (Tk) Fast prispåslag med kr per kriterie

86 ANTAL TYPKONFIGURATIONER (TK) SOM UPPFYLLER STÄLLDA KRAV PER UTVÄRDERINGSKRITERIE (9 ST) Samma poängskala och prispåslag för varje enskilt kriterie Antal (TK) som uppfyller kravet Poäng Prispåslag kr kr kr kr kr

87 Hur klarade anbudsgivarna miljökraven? Blyfritt Flamskydds PVC fri PVC fri utöver -medel produkt produkt Rohs- Halogenfritt exkl inkl direktivet kablage kablage Vinnande anbud Medelvärde 2 anbudsgivare

88 RESULTAT Utvärderingen baseras på köp till en uppskattad volym av PC under 1 år med tillbehör service/konsultstöd, inklusive prispåslag för miljö och kvalitet samt driftskostnaden under 3 år PRIS MILJÖ (Max prispåslag 4,5 milj) Driftskostnad (Beräknad driftskostnad TECvärde *3 *1,2) Jämförelsevärde (Exklusive kvalitet) KVALITET (Max prispåslag 7,1 milj) Jämförelsevärde Total Vinnande anbud Medelvärde 2 anbudsgivare % billigare jmf med mv och Besparing 25% jmf med tidigare avtal

89 Förändringar CO 2 per år hos SLSO ( 25% av SLL) kwh Kr** KG CO 2 Nuvarande installation Kommande installation Skillnad CO2 beräknas utifrån EU25 värdet ** beräknat på ett energipris av 1,2 kr per kwh

90 Sammanfattande miljönytta Stockholms läns landsting minskar sin klimatpåverkan persondatorer med mer än 40% Alla persondatorer är Energystar-märkta och alla bildskärmar är TCO-märkta. Vissa modeller innehåller återanvänd plast Utfasning av bly,kvicksilver,halogeneade flamskyddsmedel, PVC i datorer = 8 ton farliga ämnen

91 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

92 Livscykelkostnadsanalys Utvärdering och Avrop Tobias Jamtehov Upphandlare

93 FÖRUTSÄTTNINGAR Gemensam upphandling av fordon Finansiell leasing separata avtal Gemensam kravspecifikation Flera leverantörer per fordonsstorlek Lägst pris via totalkostnadsanalys

94 TOTALKOSTNADEN Kalkylen tar hänsyn till exempelvis: Finansiella kostnader Kostnad för drivmedel Servicekostnader Skatt Kostnad för däck

95 AVROP Verksamhetens behov är styrande för val av fordonstyp Kontrakt tilldelas den leverantör som enligt kalkyl erbjuder lägst totalpris

96 KALKYLEN

97 KALKYLEN Forts.

98 KALKYLEN Forts.

99 FÖRDELAR Exempel: Mest ekonomiskt fördelaktiga över tid Skapar konkurrens vid prisjustering Rätt fordon för rätt verksamhet/uppdrag

100 BEAKTANDEN Exempel: Kräver mer av avropande enhet Sätta rätt nivå på krav initialt Kräver konkurrens

101 UTVECKLING Möjlighet till utökning av kostnader Faktiska Utvärderingsbaserade

102 Fordonskalkyl Tobias Jamtehov Upphandlare ,

103 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

104 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

105 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

106 Vendingtjänster för kaffe och vattenautomater Britt-Marie Tannerstål

107 Vendingtjänster för kaffeautomater inklusive tillhörande råvaror samt vattenautomater som kopplas till befintlig vattenledning. Varuautomater med t.ex. godis, läsk eller smörgåsar ingår inte

108 Miljökrav och etiska krav i upphandlingen steg 1 Redovisning av miljöledningsrutiner Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Rutinbeskrivning beträffande återvinning av köldmedier

109 Miljökrav och etiska krav i upphandlingen steg 2 Råvaror (kaffe) Förpackningar Köldmedier Kemikalier för rengöring och löpande underhåll Automater

110 Särskilda avtalsvillkor i upphandlingen (baskrav) Miljökrav på lätta lastbilar Miljökrav på personbilar Sparsam körning och bränsleförbrukning Transporteffektiv tjänst

111 Miljörevision att ramavtalsleverantören uppfyller de miljömässiga krav som har ställts i ramavtalsupphandlingen och anbudets svar

112 Miljökrav gällande automater 1. Maximinivå för energiförbrukning Avancerat krav 2. Energisparfunktion (kaffeautomater) Baskrav

113 Anbudsbedömning och utvärdering

114 Kvalificering (steg 1) Anbud nr 2: Anbudsgivaren redovisar inte tydligt sitt systematiska miljöarbete med avseende på hur punkterna anbudsförfrågan infrias Saknas uppgift från Naturvårdsverkets EEregister Saknas rutinbeskrivning beträffande återvinning av köldmedier

Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential

Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential rapport 5951 april 2009 Miljökrav i statliga ramavtal - påverkan och potential NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

travel MQ sustainability report 2010/2011

travel MQ sustainability report 2010/2011 travel report MQ sustainability report 2010/2011 REdovisningens syfte & mål Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent beskrivning av MQs arbete med

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 67 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Upphandling av städtjänster

Upphandling av städtjänster RAPPORT Upphandling av städtjänster En kartläggning av upphandlares och entreprenörers syn på arbetsmiljökrav Ann-Beth Antonsson Lisa Schmidt Rose-Marie Herlin B1818 December 2008 Rapporten godkänd 2008-12-23

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt EN Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt 2 Rapport om konserverad tonfisk Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet Inledning 4 Hur jobbar företag med leverantörsledet?

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Osäkert (upp)handlingsutrymme

Osäkert (upp)handlingsutrymme Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM11 HT10 Handledare: Ylva Stubbergaard Osäkert (upp)handlingsutrymme Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling Linda Nyberg Abstract

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Europeisk utblick och svenska föregångskommuner

Europeisk utblick och svenska föregångskommuner Europeisk utblick och svenska föregångskommuner OLAV FUMAROLA UNSGAARD Inledning I Sverige spenderas varje år 5-600 miljarder av våra skattepengar i offentliga upphandlingar. Det innebär ungefär 15-20

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer