Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete"

Transkript

1 Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet DATUM VÅR REFERENS 17 oktober /69 Näringsdepartementet Stockholm Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete 1. Inledning I denna rapport redovisar Post- och telestyrelsen (PTS) andra delen av uppdrag nr 12 i myndighetens regleringsbrev för Bakgrunden till uppdraget är att regeringen har beslutat att Regeringskansliet departementsvis ska ta fram underlag för en gemensam handlingsplan för regeringen och berörda myndigheter avseende regelförenklingar för företagare. Syftet med handlingsplanen är framför allt att minska de administrativa kostnaderna för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent fram till hösten Myndigheter, däribland PTS, vars verksamhet berör företag och företagande har i sina regleringsbrev 2007 fått i uppdrag att bistå departementen med att ta fram underlag och åtgärder i enlighet med regeringens beslut. Åtgärderna som ska redovisas avser förenkling såväl av regler som av den administrativa processen att följa reglerna men också samarbetet med andra myndigheter samt åtgärder för ökad service och tillgänglighet. I detta sammanhang vill PTS även belysa relevanta åtgärder som har vidtagits och planerats inom ramen för myndighetens e24-projekt, som syftar till att PTS ska bli en s.k. 24-timmarsmyndighet. I ett första steg skulle myndigheterna senast den 19 februari 2007 beskriva arten och inriktningen av det regelförenklingsarbete som de bedriver och avser att bedriva. Som ett andra steg ska nu myndigheterna senast den 19 oktober 2007 redovisa ett kompletterande underlag och genomförda förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. I myndigheternas redovisningar kan också ingå förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 PTS har nyligen, i slutet av september, fått närmare anvisningar från Regeringskansliet vad gäller både innehållet samt strukturen av den rapport som ska tas fram. Myndigheten har därför strukturerat rapporten helt i enlighet med önskemålen samt använt den formatering som har begärts. Vidare har PTS - i så stor utsträckning som möjligt - även redovisat det materiella innehåll som har framförts i anvisningarna. 2. Inriktning och arten av det regelförenklingsarbete som PTS bedriver 2.1 Arbetssätt PTS har efter att redovisningen i februari gjordes genomfört en stor omorganisation på myndigheten. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli För att kunna arbeta på ett aktivt och delaktigt sätt med frågorna om regelförenkling har därefter kontaktpersoner utsetts från samtliga sakavdelningar samt även från strategiska-, informations- samt administrativa avdelningen. Rättssekretariatet har den samordnande uppgiften på PTS. Detta innebär att samtliga frågor som hänger samman med frågor om regelförenkling ska kunna kanaliseras på ett bra och smidigt sätt in i myndigheten, t.ex. när PTS ska bistå Nutek med de mätningar som de kommer att genomföra under hösten/vintern. PTS anser att det är viktigt att se regelförenklingsfrågorna i ett vidare perspektiv varför åtgärder, utöver hantering av regelfrågor, avser såväl förbättrat tillståndsförfarande, inhämtning av uppgifter, förenklad tillsyn samt service och information. I syfte att ytterligare lyfta frågorna kring regelförenkling samt även nå ut till berörda företagare planerar även PTS att snarast skapa ett särskilt utrymme för dessa frågor på myndighetens webbplats. Där kommer all relevant information som finns på området att läggas ut. Vidare kommer berörda företagare att uppmuntras att komma in med synpunkter och förslag till PTS. Detta i syfte att göra det ännu enklare att föra en dialog med PTS i frågor som har med regelförenkling att göra. 2.2 Föreskrifter och allmänna råd Det pågår ett kontinuerligt arbete på PTS med att förenkla och tydliggöra myndighetens föreskrifter så att de ska bli lättare att förstå och hitta i för de berörda. Några av föreskrifterna har haft en hög detaljeringsgrad som kan leda till att de är svåra att läsa och att det är svårt att hitta det som är relevant i en viss situation. I syfte att göra språket i PTS regler så enkelt och lättförståeligt som möjligt, granskas föreskrifter och även allmänna råd rutinmässigt av en särskild språkgranskare.

3 3 När PTS utarbetar nya föreskrifter och allmänna råd är det av stor vikt att samråda med näringslivet. Detta görs t.ex. genom workshopar, enkätundersökningar, intervjuer, remissförfaranden eller underhandskontakter med företag. Sådant samråd kan visserligen i sig uppfattas som betungande för företagen. Det bör emellertid snarare betraktas som en möjlighet för företagen att lämna synpunkter till PTS. För att företag ska kunna ha möjlighet att lämna relevanta synpunkter på de förslag som PTS skickar ut på remiss är det av stor vikt att underlagen i konsekvensutredningarna är så fylliga och tydliga som möjligt. PTS ser fram emot det utbildningsprogram som Regeringskansliet - enligt regeringens inledande handlingsplan - håller på att ta fram. Det är även mycket positivt att en handbok i hur man arbetar med regelförenkling och konsekvensutredningar kommer att arbetas fram. 2.3 Elektronisk förvaltning Inom ramen för regeringens uppdrag till myndigheterna avseende elektronisk förvaltning har PTS lanserat ett antal e-tjänster på webbplatsen, bl.a. ansökan om VHF-tillstånd, anmälan om saknade brev och webbdiarium. 1 Syftet har varit att underlätta för medborgare och företag samt att öka PTS interna effektivitet. De aktiviteter som f.n. pågår eller planeras riktar sig i första hand till företag och andra organisationer. PTS har arbetat utifrån föresatsen att om redan lanserade och kommande e- tjänster ska få full effekt, så måste även interna och externa processer för att hantera dessa tjänster anpassas. I detta syfte har myndigheten anskaffat ett elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem, Platina. Med stöd av Platina har det nya diariet och webbdiariet skapats och under större delen av förra året arbetade PTS vidare med att förbättra dokumenthanteringen. Förhoppningen är att detta arbete - som har bedrivits i två pilotprojekt - ska leda till effektivare processer genom minskad handläggningstid, lättillgänglig information (internt och externt) samt en god struktur på informationen. Arbetet med att förbättra och förenkla dokument- och ärendehanteringen har som sagts ovan, pågått under hela året. Arbetet har huvudsakligen inriktats på de ärendeslag som redan hanteras elektroniskt. Som underlag för en bredare ansats inom området elektronisk dokument- och ärendehantering har en översiktlig handlingsplan för det fortsatta arbetet diskuterats. En förstudie ska nu genomföras som ska utmynna i en plan för införandet av generell ärendeoch dokumenthantering på myndigheten. Under 2008 beräknas en ny version av det elektroniska dokument- och ärendehanteringssystemet Platina sättas i drift. 1 E-tjänsterna redovisas i bilaga

4 4 Under 2007 kommer PTS också att lansera sin nya e-tjänsteportal som kommer att stödja medborgarna/företagen elektroniskt genom hela processen från självbetjäning ( Mina sidor ) till utfärdande av tillstånd. I den första fasen kommer e-tjänster gällande ansökan om nummertillstånd att vara det huvudsakliga tjänsteinnehållet. I en andra fas kommer nya funktioner att införas såsom att via elektroniska formulär lämna ansökningar om radio- och frekvenstillstånd. För de skilda typerna av tillstånd kommer underlag att skapas för att stödja och förenkla ifyllandet av ansökningar och därmed minska behovet av senare kompletteringar samt snabba upp handläggningen till förmån för både företag och PTS. För medborgarna/företagen innebär detta ökad tillgänglighet och bättre service. Vad gäller handläggning av tillstånd för användning av radiosändare finns planer på att ytterligare förenkla och effektivisera genom att införa nya system för automatiserad tillståndsgivning samt ett nytt internt stödsystem för planering och tilldelning av frekvenser. 2.4 Insamling av uppgifter PTS samlar i flera olika sammanhang in uppgifter från operatörer. Uppgifterna ligger bl.a. till grund för PTS rapporter om bredbands- respektive telemarknaden samt utgör underlag för myndighetens SMP-beslut (Significant Market Power). PTS har vidtagit en rad åtgärder för att minska uppgiftslämnarbördan. Bland annat samarbetar PTS både på postområdet och inom området för elektronisk kommunikation med SIKA och SCB vid inhämtning av uppgifter (se avsnitt ). PTS har även slagit samman frågeformulär för olika uppgiftsinsamlingar (se avsnitt ). Vidare gör PTS inför samtliga utskick av frågeformulär, en genomgång av de behov som myndigheten har av statistik. Avsikten är att inte belasta operatörerna med ett mer omfattande uppgiftslämnarkrav än nödvändigt för att PTS ska få tillgång till den statistik som myndigheten har behov av. 3. Samråd med näringslivet Som nämnts ovan för PTS i många sammanhang en dialog och samråder med näringslivet. T.ex. genomför PTS vid utarbetandet av nya föreskrifter och allmänna råd samråd med företag på olika sätt. I samband med att PTS utarbetar nya skyldighetsbeslut för SMP-operatörer kommer samråd att ske med berörda företag. PTS har enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL) en skyldighet att samråda med berörda parter t.ex. när det gäller att fastställa vilka företag som har ett betydande inflytande på vissa angivna marknader, ändring av tillstånd eller villkor för att använda radiosändare eller telefonnummer.

5 5 Som andra exempel på samråd kan även nämnas att PTS har arrangerat radiolänkforum där ca 30 deltagare från större operatörer och intressenter för fast radio deltog. På detta forum tog PTS upp aktuella frågeställningar rörande bl.a. tillståndsgivning och inhämtande av synpunkter. Vidare har PTS medverkat vid SKEF:s årsmöte och bl.a. informerat om nya undantag från tillståndsplikten. 2 När det gäller insamling av olika uppgifter från operatörer har flera möten hållits med branschen i syfte att få synpunkter på t.ex. hur uppgifter kan samlas in eller hur enkäter kan utformas genom tydligare frågor. Även i anslutning till PTS projekt inom elektronisk förvaltning förs det en dialog med representanter för berörda företag. Som ytterligare exempel kan vidare nämnas att PTS i arbetet med myndighetens nya webbplats, har samrått med flera operatörer. PTS har även samrått med näringslivet i samband med utredningen av PTS organisation, som nu har lett till en omorganisation. Den nya organisationen avser att förenkla för företagen i kontakterna med PTS. 4. Redovisning av delmål PTS verksamhetsområde ingår i den kategorin som ännu inte har blivit mätta av Nutek. I nuläget anser därför PTS inte att det är möjligt att redovisa något om kostnadsberäkningar enligt SCM-metoden (Standard Cost Model). Vidare anser PTS att myndigheten för närvarande inte har kunnat göra några bedömningar av prioriteringar i det här läget samt i övrigt kunna redovisa något om kvantifierbara delmål. Nutek har anlitat företaget Stelacon att på konsultbasis genomföra mätningar hos PTS. Stelacon har därmed träffat PTS vid ett par tillfällen varvid bl.a. en genomgång av myndighetens regelverk har gjorts. Därefter har en bruttolista tagits fram. Vidare har PTS haft en del muntlig kontakt med Stelacon och meddelat vilka kontaktpersoner som har utsetts på respektive avdelning. PTS kommer att fortsätta att bistå Stelacon med den hjälp de behöver vid själva genomförandet. Det kan således konstateras att arbetet med mätningar ännu befinner sig i ett initialt skede. 2 SKEF står för Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening

6 6 5. Redovisning av åtgärder 5.1 Åtgärder som genomförts fram till och med Föreskrifter PTS har med ett undantag 3 gått igenom samtliga nu gällande föreskrifter i syfte att anpassa dessa till ny gällande lagstiftning. En viktig beståndsdel i denna översyn har varit att se över behovet av att arbeta om eller ta bort regler i syfte att förenkla regleringen. Vidare har såväl den redaktionella som den språkliga utformningen av regleringen setts över i syfte att föreskrifterna ska bli så enkla som möjligt att förstå och tillämpa. Ett av huvudsyftena med arbetet har varit att underlätta för företag att tillämpa regleringen Översyn av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare Beskrivning: Nyligen gjordes en översyn av myndighetens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt som har utmynnat i PTSFS 2007:4 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare samt PTSFS 2007:5 - PTS allmänna råd till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Syfte: Syftet med översynen är dels att införa nya undantag från tillståndsplikt för radiosändare och dels att förenkla föreskrifterna och göra dem mer lättlästa. Syftet är även att anpassa föreskrifterna till gemenskapsrättens reglering om angivande av radiogränssnitt och harmoniserade standarder, vilket bl.a. innebär att hänvisningar till standarder inte ska finnas i bindande föreskrifter utan endast i icke bindande allmänna råd. Tidsplan: Föreskrifterna har beslutats av PTS styrelse den 24 maj 2007 och trädde i kraft den 1 juli Förväntade effekter: De nya föreskrifterna är betydligt mer lättlästa än de tidigare gällande föreskrifterna och gör det därmed lättare för småföretagare och andra intresserade att ta reda på vilka slags radioanvändningar som är undantagna från tillståndsplikt i Sverige. En bilaga till föreskrifterna med förteckning i frekvensordning över bestämmelser om undantag gör det enklare att hitta bestämmelser i föreskrifterna. Förslagen till nya undantag från tillståndsplikt medför förenklingar för småföretagare och andra användare eftersom de inte behöver ansöka om tillstånd hos PTS och inte betala tillståndsavgift för att få använda de radiosändare som omfattas av undantag. 3 PTS befinner sig i slutfasen med att uppdatera den s.k. nödsamtalsföreskriften

7 7 5.2 Åtgärder som genomförs 2008 och framåt Åtgärder som minskar de administrativa kostnaderna Föreskrifter om undantag från anmälningsplikt Beskrivning: PTS har inlett ett arbete med att bereda en föreskrift avseende undantag för anmälningspliktig verksamhet enligt 2 kap 1 och 2 EkomL. Syfte: Syftet är att det ska bli enklare för operatörerna att veta vilken verksamhet som är anmälningspliktig. Syftet ska uppnås genom att det bara är vissa utpekade verksamheter som ska behöva anmälas. Tidsplan: Föreskriften bör kunna träda i kraft under Förväntade effekter: När nya tjänster introduceras på marknaden kan det vara ett tidsödande arbete för företagen att bedöma om verksamheten faller under anmälningsplikten eller inte. En föreskrift som pekar ut den verksamhet som ska anmälas kommer att underlätta både för företagen och PTS. PTS bedömer att de verksamheter som kommer att pekas ut som anmälningspliktiga i stort sett motsvaras av dem som redan idag är anmälda Översyn av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare Arbete med framtagande av ytterligare undantag planeras under 2008, se även ovan under Tydligare skyldighetsbeslut Beskrivning: PTS arbetar med att utforma nya skyldighetsbeslut för de s.k. SMP-operatörerna 4. Myndigheten arbetar därmed för att besluten ska bli tydligare så att operatörerna lättare ska kunna utläsa vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för marknadens parter. PTS har i en promemoria den 20 februari 2007 gjort en kartläggning av problem med första generationens SMP-beslut för marknaderna 8 samtrafik i fasta telenätet - samtalsoriginering, 9 samtrafik i fasta telenätet - samtalsterminering, 10 samtrafik i fasta telenätet - förmedling samt 16 terminering av samtal i mobilnät. Kartläggningen baseras dels på intervjuer med handläggare som har erfarenheter från framtagande av besluten samt tillsyn och tvistlösning över dessa, dels på invändningar som har framkommit från operatörshåll i samband med överklagandeprocesser avseende de aktuella marknaderna. Vidare har kritik som framkommit i ECTA:s årliga rapport om regleringsklimatet tagits in i sammanställningen. Promemorian används som en utgångspunkt i det pågående arbetet med att ta fram nya beslut om marknadsavgränsning, SMP, på den avgränsade marknaden samt fastställande av skyldigheter på marknaden. 4 SMP står för Significant Market Power och innebär att ett företag anses ha ett betydande inflytande på en fastställd marknad

8 8 PTS inledde under våren 2007 ett arbete som syftar till att ta fram så tydliga och pedagogiska beslut som möjligt rörande konkurrensförhållanden på den svenska telemarknaden. PTS har som ett led i detta arbete gett en extern sakkunnig, med särskild expertkunskap inom områdena retorik och juridik, i uppdrag att utarbeta en modell för tydliga och pedagogiska beslut. Konsulten höll under våren 2007 en workshop tillsammans med ett antal nyckelpersoner på PTS (utvalda personer på chefsnivå och handläggare) och förankrade vid denna workshop en terminologi och ett arbetssätt vid beslutsskrivning. PTS har under våren - hösten 2007 påbörjat arbetet med att ta fram nya beslut på marknaderna för samtalsoriginering, förmedling, terminering, LLUB och bitströmstillträde. PTS arbetar också med en marknadsanalys om svart fiber. För detta arbete tar PTS nu fram en gemensam disposition som grund för de nya besluten med syfte att hitta en beslutsmodell som ska förbättra beslutens struktur, förtydliga argumentationen samt precisera skyldigheterna i besluten. PTS kommer under hösten 2007 att ha löpande kontakter med den sakkunnige dels angående beslutens disposition dels angående PTS utformning av de genomarbetade beslutsförslagen. PTS kommer också särskilt att arbeta vidare med frågan om vilka skyldigheter som kan preciseras närmare i kommande beslut. Exempel på frågor som PTS kommer att titta närmare på är bl.a. begreppen rimlig begäran som används av PTS i myndighetens skyldighetsbeslut, rättvist och skäligt pris, särredovisning, icke diskriminering samt referenserbjudande. PTS kommer under år 2008 att samråda beslutsförslagen i fråga om marknadsavgränsning, SMP-bedömning och skyldigheter med operatörerna, Konkurrensverket samt Europeiska kommissionen. Syfte: Att öka transparensen för marknadsaktörerna samt tydligare reglera vissa frågor som idag ofta blir föremål för tillsyn och tvistlösning. Tidsplan: PTS förbereder utformningen av de nya skyldighetsbesluten under Besluten förväntas kunna fattas under 2008, vilket innebär att det är från och med denna tidpunkt som företagens administrativa börda kommer att kunna minska som en följd av PTS insatser. Förväntade effekter: Tydligare och mer detaljerade beslut förväntas ge färre antal domstolsprocesser samt minskade behov av tillsynsåtgärder och tvistlösningar. Därigenom skulle även företagens skriftväxling med PTS och domstolar kunna minska i omfattning. Effekterna skulle vara positiva för såväl de operatörer som har s.k. SMP-status som mindre operatörer. Mindre operatörer skulle gynnas av att tydligare och mer detaljerade beslut kan leda till ett mindre behov av kontakt med PTS, att det blir lättare att förhandla med motparterna m.m. Allt bör leda till att operatörernas kostnader minskar Ny IT-lösning för tillståndsgivning Beskrivning: PTS har inlett ett arbete med att specificera och upphandla nya IT-lösningar för tillståndsgivning. Syfte: Den nya IT-lösningen ska ersätta befintliga system som upplevs som föråldrade och svårarbetade samt saknar flexibilitet. Arbetet med ny IT-lösning syftar även till att identifiera och etablera lösningar för automatiserad eller

9 9 förenklad tillståndsgivning. Tidsplan: Arbete pågår sedan ett år tillbaka. En mer detaljerad tidsplan, som syftar till att säkerställa tillgången på resurser och medel för arbetet under de kommande 2-3 åren, är under framtagande Förväntade effekter: En ny IT-lösning för tillståndsgivning förväntas ge betydande förbättringar inom en rad områden: Effektivisering och förenkling av tillståndsarbetet. Förenklade rutiner för både kunder och handläggare genom automatisering av processer. Snabbare tillståndsgivning Ökad tillgänglighet till tjänster som myndigheten tillhandahåller Integrationsmöjligheter internt och externt Förenklad förvaltning och support av IT-stödet Ökad kvalitet på lagrad information Ordning och reda Uppföljning av utvecklingen av tillgänglighet till ITinfrastrukturen Beskrivning: PTS har i flera år haft regeringens uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till fast IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Den senaste redovisningen är Bredband i Sverige, 2007 (PTS-ER-2007:17). PTS ser kontinuerligt över enkäten för att förenkla uppgiftsinsamlingen till denna rapport, vilket tidigare har inneburit att PTS bl.a. gått över från en pappers- till en webbenkät samt har begränsat antalet frågor och redovisningstillfällen. Flera möten har hållits med branschen i syfte att få synpunkter. Utskicket av frågeformuläret för 2007, liksom för 2006 års statistik samordnades med utskicket av frågeformuläret för PTS marknadsanalyser och beslut om betydande marknadsinflytande enligt EkomL (jfr avsnitt ). Uppföljningen av tillgänglighet av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet går nu in i ett nytt skede där fokus allt mer ligger på att analysera och följa utvecklingen för dem som inte har tillgång till bredbandsaccess snarare än att som tidigare bedöma själva omfattningen av utbyggnaden. I praktiken innebär det att den tidigare uppsättningen av frågor till nätägare från och med 2008 upphör och i stället ersätts med en begäran om att inkomma med uppgifter om anslutningspunkter i fastigheter i form av gatuadresser eller fastighetsbeteckningar. Denna typ av information är betydligt enklare för nätägare att sammanställa och skicka in till PTS än tidigare data. PTS sammanställer med detta underlag en geografisk kartläggning som i sin tur kan analyseras och ge svar på de frågor som PTS har behov av för sina marknadsanalyser och beslut om betydande

10 10 marknadsinflytande samt för att svara på de regeringsuppdrag som PTS har inom området IT-infrastrukturen med hög överföringskapacitet. Motsvarande insamling av data för infrastruktur för mobila tjänster genomförs härefter gemensamt och på motsvarande sätt som den ovan beskrivna inhämtningen av data för den fasta IT-infrastrukturen med hög överföringskapacitet. All denna data ger även PTS möjlighet att via en sökbar kartfunktion, tillgänglig via en publik webbsida, tillhandahålla operatörer underlag om all tillgänglig infrastruktur i Sverige. Ett sådant underlag underlättar operatörens möjlighet att konkurrera på likartade villkor och fatta väl underbyggda investeringsbeslut. Syfte: Att förenkla uppgiftsinsamlingen från företag och att vid utformningen av nya frågor verka för att de blir så tydliga och lätta att besvara som möjligt för företagen. Tidsplan: Utformningen av årets frågeformulär var klar i januari Rapporten var klar i juni Utformningen av de nya frågorna för den geografiska kartläggningen var klar i september 2007 och regeringsuppdraget avrapporteras till regeringen i februari Förväntade effekter: Den administrativa bördan för företagen minskar genom enklare form och sätt för uppgiftsinsamlingen. Samordningen av utskick av frågeformuläret för inhämtning av statistik och formuläret till PTS marknadsanalyser, leder till att antalet utskick i form av e-post och påminnelser sammantaget kan minska betydligt. PTS växling av fokus vid uppföljningen förändrar det behov av statistik som myndigheten har och leder i sin tur till att uppgiftslämnarna belastas i mindre utsträckning än tidigare. Frågor som varit mer resurskrävande för företagarna kommer att försvinna Förenklad anmälan av anmälningspliktig verksamhet Beskrivning: På PTS webbplats finns det en anmälningsblankett för anmälningspliktig verksamhet. Blanketten har gjorts ifyllbar, dvs. man kan med hjälp av sin dator fylla i aktuella uppgifter. I dagsläget måste man dock skriva ut och skriva under anmälan, samt skicka in den till PTS för handläggning. När beslut om hur man ska hantera frågor som rör elektronisk identifiering och elektronisk signatur har fastställts inom myndigheten kommer det att vara möjligt med en helt elektronisk hantering liknande den som finns för VHF-tillstånden. Syfte: Att underlätta för företag, organisationer och enskilda personer att anmäla verksamhet som faller in under 2 kap 1 EkomL. Tidsplan: Intentionen är att tjänsten ska utvecklas under Förväntad effekt: Företag, organisationer och enskilda personer kan enkelt fylla i anmälan på PTS webbplats för att sedan elektroniskt skicka in den.

11 Förenklad inhämtning av omsättningsuppgifter Beskrivning: För att kunna fakturera årsavgiften för de anmälningspliktiga aktörerna, begär PTS in uppgifter om omsättning för den anmälningspliktiga verksamheten. Detta görs idag via ett underlag som skickas ut per post till aktörerna som sedan fyller i underlaget och skriver under med behörig firmatecknare och ekonomiansvarig. De skickar sedan tillbaka underlaget via post till PTS som registrerar uppgifterna manuellt. Från och med nästa år ska omsättningsuppgifterna tas in tillsammans med Svensk Telemarknad som en fråga i det webbformulär som skickas ut. En lista tas sedan ut och läses in i aktörsregistret som sedan möjliggör att årsfakturering kan ske. Syfte: Att underlätta för aktörerna att inkomma med den anmälningspliktiga omsättningen som årsavgiften baseras på. Tidsplan: Planeras vara i bruk första kvartalet Förväntad effekt: Detta gör att aktörerna inte blir dubbelt belastade av att liknande uppgifter begärs in vid två olika tillfällen av PTS, dvs. uppgifter som behövs för omsättningsunderlag för årsfakturering och uppgifter som behövs för att ta fram Svensk telemarknad. Vidare innebär detta även att det blir snabbare och effektivare för PTS att få in uppgifterna vilket får till följd att fakturorna kan sändas ut tidigare Insamling av operatörsstatistik till rapporten Svensk telemarknad, underlag för SMP-beslut m.m. Bakgrund: Sedan 2002 samarbetar PTS med SIKA och SCB vid insamling av helårsstatistik gällande marknaden för elektronisk kommunikation. SIKA använder materialet till att publicera den officiella statistiken om telekommunikationsmarknaden och SCB använder materialet till nationalräkenskaper. Uppgifterna ligger till grund för PTS rapport Svensk telemarknad men används även för PTS marknadsanalyser som sker i enlighet med EkomL. Myndigheterna har utarbetat ett förbättrat frågeformulär där bl.a. viktiga definitioner har samordnats. Ett motsvarande samarbete sker mellan myndigheterna vid insamling av poststatistik. PTS har vidare arbetet med att underlätta uppgiftslämnandet i sig genom användning av en webbaserad enkät. Arbetet med att förenkla uppgiftslämnandet fortsätter genom en kontinuerlig utveckling av den webbaserade enkäten, bl.a. genom att införa kontrollberäkningar som omedelbart ger signaler till uppgiftslämnaren när denne registrerar felaktiga data. Detta förfarande underlättar arbetet för uppgiftslämnaren genom att PTS i en mindre utsträckning behöver återkomma med begäran om rättelser. PTS tillhandahåller sedan 2006 även en engelsk version av frågeformuläret vilket underlättar för de utländska bolag som har verksamhet på den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Underlag i form av omsättningsuppgifter för beräkning av den årsavgift som PTS fakturerar de anmälningspliktiga aktörerna, har tidigare samlats in genom ett separat frågeformulär. Från och med nästa år (2008) tas omsättningsuppgifterna in genom samma frågeformulär som används för PTS operatörsstatistik. PTS har därutöver inlett ett samarbete med övriga nordiska länders tillsynsmyndigheter för att i högre grad införa enhetliga definitioner av den statistik som lämnas till myndigheten. Framför allt är enhetliga definitioner en vinst för de operatörer som har verksamhet i flera av de nordiska länderna.

12 12 Syfte: Att underlätta för teleoperatörer m.fl. att lämna underlag till PTS rapport Svensk telemarknad, till marknadsbedömningar och myndighetsbeslut om betydande markandsinflytande samt till underlaget för beräkning av den årsavgift som PTS fakturerar de anmälningspliktiga aktörerna. Tidsplan: Arbetet med att förenkla uppgiftslämnandet fortsätter kontinuerligt. Samarbetet mellan de nordiska länderna påbörjas under våren 2007 och kan förväntas ge ett första resultat i samband med utskicket av frågeformuläret för 2007 års helårsstatistik. Detta frågeformulär besvaras av operatörerna under första kvartalet Förväntade effekter: Samordningen mellan myndigheterna innebär en minskad uppgiftslämnarbörda för operatörerna. Sammanslagningen av frågeformuläret för underlag till PTS marknadsanalyser och beslut om betydande marknadsinflytande enligt EkomL och frågeformuläret för underlaget till rapporten Svensk telemarknad, har genomförts och har lett till en betydande minskning av uppgiftslämnarbördan för operatörerna. Att nu även underlaget för beräkning av de anmälningspliktiga aktörernas årsavgift till PTS tas in genom samma frågeformulär, leder till en inte obetydligt minskad uppgiftslämnarbörda för operatörerna Förenkla möjligheterna att lämna uppgifter till PTS webbplats för prisjämförelser Beskrivning: PTS har tillsammans med Konsumentverket (KOV) sedan juni 2005 en gemensam webbplats för prisjämförelser, Telepriskollen 5. I samband med införandet av denna webbplats skapades även ett nytt webbgränssnitt för operatörerna att via Internet registrera sina prisuppgifter. PTS genomför kontinuerligt förbättringar och anpassningar i detta webbgränssnitt. Syfte: Syftet med att förbättra webbgränssnitten är att det ska bli enklare för operatörerna att registrera sina uppgifter. Uppgifter som lämnas till Telepriskollen sparas av PTS i en databas. Underlaget i databasen används av PTS för att genomföra analyser av prisutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation. Dessa analyser används som underlag till PTS marknadsanalyser och till beslut om marknadsinflytande enligt EkomL samt i PTS rapport Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige (PTS-ER- 2006:49). Tidsplan: PTS och KOV - från och med den 1 januari 2008 PTS - arbetar kontinuerligt med att förbättra webbgränssnitten. Förväntad effekt: Den administrativa bördan för företagen minskar då det blir lättare att uppdatera priser och information på webbplatsen för prisjämförelser. Genom att samma underlag kan användas till både Telepriskollen och PTS prisanalyser, begränsas uppgiftslämnarbördan för operatörerna. Telepriskollen är därutöver ett instrument för operatörerna att nå ut till potentiella kunder med information om erbjudanden. Telepriskollen ska dock främst ses som en service till konsumenterna och möjliggöra för dem att fatta bra beslut om vilka tjänster de ska köpa baserat på tillförlitlig och opartisk information. Slutligen kan påpekas att även företagare kan uppträda som konsumenter i detta 5 Från och med den 1 januari 2008 står PTS som ensam ägare till Telepriskollen

13 13 sammanhang, varför Telepriskollen även ur den aspekten är positiv för företagare Införande av elektronisk fakturahantering Bakgrund: PTS har fått i uppdrag att senast den 1 juli 2008 kunna hantera såväl inkommande som utgående elektroniska fakturor. Uppdraget gäller statliga myndigheter och samordnas av Ekonomistyrningsverket. Åtgärden beräknas minska de administrativa kostnaderna för myndigheten, men även för de externa parter som fakturerar PTS. Syfte: Att effektivisera såväl statens som företagens administration av fordringar och betalningar av dessa. Tidsplan: Införandet kommer att vara genomfört den 1 juli Förväntade effekter: Införandet av elektroniska fakturor förväntas minska företagens administration kring fakturahantering, ge bättre kontroll över företagens fordringar, ge företagen bättre likviditet samt ge företagen bättre intern kontroll över fakturafordringar mot myndigheten Elektroniskt system för spektrumauktioner Beskrivning: PTS har upphandlat ramavtal för elektroniska system för tilldelning av tillstånd att använda radiosändare och nummer och har satt systemet i bruk i samband med det nu pågående auktionsförfarandet i frekvensbandet 3,6-3,8 Ghz. Auktionen genomförs i enlighet med PTS föreskrifter (2007:3) om tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 Ghzbandet. Syfte: Av 3 kap 8 EkomL framgår att tillstånd att använda radiosändare (liksom tillstånd att använda nummer av betydande ekonomiskt värde) under vissa förutsättningar kan tilldelas genom ett jämförande urvalsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (auktion). För att PTS på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt ska kunna hålla auktioner har myndigheten upphandlat ett ramavtal för elektroniska auktionssystem med NERA och DotEcon. Tidsplan: PTS har nu avropat på ramavtalet och det elektroniska systemet för auktionen har levererats av NERA. Elektroniskt auktionssystem kommer att avropas till kommande auktioner i de fall som auktionens form gör den lämplig att hållas elektroniskt. Förväntade effekter: Den elektroniska auktion som nu används för att tilldela tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet kommer att sänka trösklarna för små företag att delta i auktioner, eftersom de kan använda Internet som verktyg för att delta i auktionen och alltså inte behöver ha personal närvarande på plats. Det elektroniska auktionssystemet bidrar dessutom till att sänka PTS kostnader för tilldelningsförfarandet och håller därmed nere tillståndsavgifterna för tillståndshavarna Administration av nummerplaner Beskrivning: PTS kommer att lansera e-tjänster på PTS webbplats avseende administration av nummerplaner. Ett nytt IT-stöd ska tas fram vilket ska kunna

14 14 ta emot elektroniska ansökningar (inklusive återkallelse, överlåtelse etc.) om nummertillstånd inkomna till PTS, elektroniskt hantera inkomna ansökningar (inklusive återkallelse, överlåtelse etc.) om nummertillstånd, fatta beslut avseende nummertillstånd elektroniskt, ta emot och hantera information från SNPAC 6 om porterade nummer, överföra information om nummerplanen till SNPAC, presentera information över tilldelade nummer i realtid på PTS webbplats och erbjuda lämpliga sökmöjligheter för operatörer och allmänheten. Syfte: Åtgärden syftar till att förbättra PTS interna process vid administrationen av nummerplanen, göra det möjligt för operatörerna att ansöka om nummertilldelning via en e-tjänst samt skapa nya funktioner för utbyte av information med SNPAC. Tidsplan: Förväntat färdigdatum är våren Färdigställandet är dock beroende av när PTS övriga IT-system blir klara. Förväntade effekter: Hanteringen av nummer blir enklare för operatörerna - både när det gäller tilldelad nummerkapacitet och nummerkapacitet som operatörerna avser att ansöka om. Nummerplanen blir dessutom mer lättillgänglig för allmänheten Övriga åtgärder som innebär en förändring i företagens vardag Ytterligare samarbete med Konsumentverket Beskrivning: PTS utför tillsyn av innehållet i operatörers och slutkunders avtal vad gäller köp av elektroniska tjänster i enlighet med 5 kap 15 EkomL. PTS och KOV informerar varandra om respektive myndighets tillsyn av standardavtal etc. Målet är att myndigheterna så långt det är möjligt utför avtalstillsyn samtidigt. Med anledning av att marknaden för elektroniska kommunikationstjänster är en mycket dynamisk marknad behövs information till företagen om konsumenternas rättigheter. PTS och KOV har därför skrivit ett gemensamt faktablad Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering. 2.pdf Syfte: Syftet med att samordna avtalstillsynen är att undvika att en operatör får ändra sina villkor flera gånger inom kort tid. PTS och KOV:s gemensamma faktablad utarbetades för att underlätta för företagen att få samlad information om konsumenträttigheter inom området för elektronisk kommunikation. Tidsplan: Löpande arbete 6 Swedish Number Portability Administration Center.

15 15 Förväntad effekt: Att så långt som möjligt förhindra att operatörer ska åläggas att ändra sina villkor flera gånger inom kort tid. Vidare att underlätta för företag att få en samlad information om vad som gäller beträffande konsumenträttigheter inom området elektronisk kommunikation Samråd med Konkurrensverket Beskrivning: PTS samråder med Konkurrensverket i arbetet med marknadsanalyser avseende de olika delmarknader som kommissionen identifierat inom sektorn för elektroniska kommunikationer. Inför arbetet med revisionen av de beslut som PTS fattat på dessa delmarknader har PTS tillsammans med Konkurrensverket enats om gemensamma riktlinjer för samarbetet mellan myndigheterna Syfte: Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att säkerställa att båda myndigheternas kompetensområden beaktas i analysarbetet så att kvaliteten upprätthålls. Tidsplan: Löpande arbete. Förväntad effekt: På så sätt underlättar detta samarbete för marknadens aktörer, genom att besluten blir allsidigt belysta och håller hög kvalitet Omarbetning av webbplatsen pts.se Beskrivning: Under 2007 kommer PTS att bygga om sin externa webbplats pts.se. Syfte: Fokus kommer att ligga på att förbättra strukturen och därmed möjligheten att finna det man önskar. Enligt genomförda undersökningar är det framför allt företagare som har svårt att hitta på dagens webbplats, varför PTS kommer att lägga särskild vikt på denna målgrupps behov. Tidsplan: Planerad lansering januari Förväntad effekt: Lättare för företag att hitta det de söker Posten befrias från Svensk Kassaservice Genom riksdagens beslut den 14 juni 2007 är det klart att Svensk Kassaservice i enlighet med PTS tidigare förslag ska avvecklas i snabb takt, under perioden 1 juli - 31 december Posten kommer således att befrias från uppgiften att tillhandahålla en rikstäckande grundläggande kassaservice. I stället har PTS fått uppdraget att upphandla grundläggande betaltjänster där det finns ett behov som marknaden inte tillgodoser. 5.3 Statliga offentliga utredningar Denna rubrik berör enligt anvisningarna enbart Näringsdepartementet.

16 Åtgärder på EG-området Undantag för små och medelstora företag i EG-regelverk Enligt anvisningarna har Näringsdepartementet ansvaret för denna redovisning. PTS lämnar förslag under nästa rubrik Förenkling av EG-regler Kommissionen kommer under 2007 att inom ramen för sin översyn av direktiven inom området elektronisk kommunikation publicera förslag till nya direktiv. PTS har medverkat med synpunkter inom ramen för översynen. På nationell nivå har PTS under året bedrivit ett projekt med syftet att verka för en ändamålsenlig reglering för att främja utvecklingen på den svenska marknaden för elektronisk kommunikation avseende konsumenternas intressen, konkurrens, integritet och säkerhet samt effektivt resursutnyttjande. På internationell nivå har PTS aktivt deltagit inom ramen för IRG. PTS kommer att stödja Näringsdepartementet i den fortsatta processen och uppmärksamma departementet på framlagda förslag som är betungande för näringslivet. Av artikel 6.4 i radio- och teleterminalutrustningsdirektivet (1999/5/EG) framgår att tillverkare eller motsvarande som vill sätta en radioutrustning på marknaden i någon medlemsstat och radioutrustningen använder frekvenser som inte är harmoniserade inom gemenskapen, ska tillverkaren anmäla sin avsikt att sätta produkten på marknaden till den nationella frekvensmyndigheten minst fyra veckor innan produkten sätts på marknaden. Bestämmelsen har i Sverige genomförts genom i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7 med senare ändringar) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning. Anmälningsskyldigheten i artikel 6.4 medför en stor administrativ börda för företag som vill sätta radioutrustning på marknaden i EU. PTS kan inte se att regeln fyller något egentligt syfte utifrån frekvensmyndigheternas grundläggande uppgift, nämligen att radiospektrum ska användas effektivt och att skadlig störning inte ska uppkomma. Det kan i sammanhanget nämnas att en mycket stor andel av anmälningarna som kommer in till PTS rör vanligt förekommande WLAN-utrustningar i 2,4 GHz-bandet. Anledningen till att dessa anses använda frekvenser som inte är harmoniserade inom gemenskapen är att en medlemsstat fortfarande begränsar användningen av den övre delen av bandet ( ,5 MHz). Marianne Treschow Generaldirektör

17 17 Bilaga 1 Förteckning över e-tjänster som PTS tillhandahåller PTS har hittills lanserat följande e-tjänster: Testa datorn Genom webbtjänsten Testa datorn kan konsumenter som är anslutna till Internet, från hemmet, ta reda på om deras datorer är öppna för intrång när de surfar. Datortestet ger konsumenten ett resultat i form av ett rött, gult eller grönt trafikljus beroende på om testet upptäckt brister i säkerheten på datorn. Testa lösenord är en ny tjänst på webbplatsen för Internetsäkerhet med syftet att öka Internetanvändarnas kunskap om säkerhet på Internet, så att de använder Internet på ett säkrare sätt och inte utsätter sig för onödiga risker. Här lärs ut hur man skapar starka lösenord. Användaren kan skriva in valfri teckenkombination och låta testet bedöma om den skulle vara stark eller svag om den används som lösenord. Kampanjen Surfa lugnt Som en del av PTS arbete med säkerhet på Internet medverkade myndigheten också i kampanjen Surfa Lugnt tillsammans med 14 andra organisationer. Telepriskollen är en e-tjänst där det för första gången går att se jämförbara totalkostnader för tele- och Internetoperatörernas olika erbjudanden. Tjänsten har producerats i samarbete med Konsumentverket. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt av operatörerna själva. Teletal PTS har genomfört Teletal på försök sedan Från den 1 september 2005 har regeringen beslutat att tjänsten ska permanentas för att alla människor i Sverige ska kunna telefonera. Teletal erbjuder tre tjänster: - Ordförtydligande - hjälppersonen från Teletal översätter ordagrant vad den talhandikappade säger. - Minnesstöd - en afatiker kan glömma den återbesökstid som hon eller han just fick vid telefonsamtalet med sin läkare. Därför skriver Teletal ner tiden och skickar hem den till personen som en påminnelse via e- post, brev eller fax. - Läs- och skrivhjälp - en dyslektiker kan till exempel skicka eller faxa en skrivelse, som Teletal sedan läser upp. Tjänsten Teletal är än så länge ganska okänd. Senaste året har den dock vuxit med hundra procent och allt tyder på att den kommer att växa ytterligare. Anmälan av saknade brev Med hjälp av denna e-tjänst kan allmänheten och postoperatörerna på ett strukturerat sätt lämna information om saknade brev, vilket ökar PTS möjligheter att återfinna dem. Den information som lämnas i webbformuläret läses automatiskt in till det IT-

18 18 stöd PTS nyttjar för matchning av uppgifterna mot de uppgifter PTS lagrat om obeställbara brev. Den svenska frekvensplanen finns nu i sökbart skick på PTS webbplats. Planen beskriver hur frekvensbanden används i dag i Sverige. Där finns också information om planerad användning som ännu inte påbörjats. Sökning i frekvensplanen visar specifik information (som till exempel Användning och Referenser) om respektive frekvensband. Syftet med att e-tjänsten är att göra det enklare för småföretagare och allmänheten att hitta uppgifter i frekvensplanen, antingen efter frekvensband eller användningsområde. Sändarkartan Sändarkartan visar basstationer för de mobilnät som används av allmänheten: NMT 450, GSM och UMTS/3G. Förutom placering av basstationer visar Sändarkartan antennhöjd, antennriktning och effekt för varje enskild sändare. Här kan alla svenskar söka efter basstationer (radiosändare) för mobiltelefoni i sitt närområde. Uppgifterna kommer från PTS tillståndsregister för basstationer för mobiltelefoni. Det är mobiloperatörerna som rapporterar in uppgifter om sina basstationer till PTS. Utvecklingen av denna tjänst var ett särskilt regeringsuppdrag PTS diarium PTS har vid nyåret 2006 förbättrat informationen från PTS diarium på webbplatsen genom utökade sökmöjligheter. Ansökningar om VHF-tillstånd PTS har driftsatt en webbtjänst på myndighetens webbplats genom vilken det är möjligt att ansöka om tillstånd för VHF-radiosändare för fritidsbåtar. Syftet med e-tjänsten är att göra det enklare för båtägare och företagare som innehar fritidsbåtar att ansöka om tillstånd för användning av VHF-radiosändare. Hur mår Internet? vars syfte är att övergripande illustrera tillståndet på den svenska delen av Internet ur ett användarperspektiv.

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 7 februari 2007 PTS-ER-2007:5 ISSN 1650-9862 DIARIENR 05-14389/59 24-timmarsmyndigheten Rapport Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...6 4

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2008:3

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Förslag på indikatorer

Förslag på indikatorer Datum 2013-03-27 1(8) Förslag på indikatorer I nedanstående underlag ges ett antal förslag för att följa upp förenklingsarbetet på Skogsstyrelsen i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för budgetåret

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06 1 Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) och dess betydelse för Internet i Sverige Patrik Hiselius, Legal Counsel TeliaSonera Sverige, Stab Juridik Presentation vid Internetdagarna 2003 i Folkets Hus

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Om kommunikationsmyndigheten

Om kommunikationsmyndigheten Om kommunikationsmyndigheten PTS Det här är PTS Sverige liberaliserade sin post- och telemarknad redan 1993, som ett av de första länderna i världen. Sedan dess har marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer