PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER"

Transkript

1 PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PÅ TA L E T

2 Innehåll: Inledning till riskanalys av bildäck...3 Däcken som del av trafiksäkerheten...4 Däckriskerna under kontroll: Dåliga däck...6 Olämpliga däck...8 Däck med felaktigt lufttryck...10 Centrala observationer och utmaningar...12 Bilagor: Undersökning av trafikolyckor...14 Begrepp och definitioner...15 Publikationens namn: Person- och paketbilars däckrisker på 2000-talet Utgivare: Bildäcksförbundet rf Analysering och redigering: Jouko Lahti, Tmi J Lahti Interaction Grafik: Jari Koski, Khora Oy Pärmbild: TM/Test World Oy Tryck: Painojussit Oy Upplaga: st Publiceringsdag:

3 Inledning till riskanalys av bildäck Enligt Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning sköter bilisterna i dag bättre om sina däck än förut, vilket torde inverka positivt på trafiksäkerheten. En orsak till den positiva utvecklingen är de återkommande däckratsia- och däcktryckskampanjerna, vilka hör till European Road Safety Charter som en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram. I Finland har vi ett internationellt sett unikt system för utredning av orsakerna till trafikolyckor och för förbättrande av trafiksäkerheten. Undersökningskommissionerna undersöker samtliga trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng. Undersökningsmaterialet registreras i Trafikförsäkringscentralens databas, från vilken man kan hämta uppgifter bland annat till däckrisksanalyser. Tilläggsuppgifter i bilaga 1. Uppmärksamheten riktad på olyckor på 2000-talet I denna riskanalys granskas motorfordonsolyckor med dödlig utgång förorsakade av person- eller paketbilar. Åren inträffade sammanlagt olyckor av vilka 198 har konstaterats ha samband med den förorsakande partens däck. Sammanlagt 248 personer miste livet och 73 invalidiserades svårt i däckrelaterade olyckor. I olycksfallsundersökningarna antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor endast när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. Samtliga person- och paketbilars däckrisker har på 2000-talet utgjort s.k. bakgrundsrisker, dvs. anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och gett en förklaring till den omedelbara risken. Se begreppen i bilaga 2. Uppslag till hur däckrisker kan hanteras Det finns ett behov av en däckriskanalys eftersom det redan gått ett tiotal år sedan den föregående på olycksfallsstatistiker grundade däckundersökningen gjordes. Avsikten är att ge färska uppgifter om däckriskerna, väcka en omfattande diskussion om dem samt ta fram nya initiativ till hur däckriskerna skall kunna fås under kontroll. Publikationen är avsedd för beslutsfattare inom samfund som främjar trafiksäkerheten, aktörer inom däckbranschen samt bil- och trafikredaktörer. Vi har fått sakkunniga synpunkter på publikationens innehåll såväl av däckbranschens aktörer som av trafiksäkerhetsexperter. Ett speciellt tack vill vi rikta till Trafikförsäkringscentralen för leverering av behövligt statistikmaterial. 3

4 däcken som en del av trafiksäkerheten I dödsolyckor som förorsakats av person- och paketbilar utgör däcken den största biltekniska riskfaktorn. Någon däckrisk har förekommit i cirka 15 % av de olyckor som undersökts under talet, dvs. något mindre än på 1990-talet. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 däckrelaterade dödsolyckor på årsbasis (figur 1). Någon däckrisk förekommer i var sjunde dödskrock. Riskerna accentueras i svåra körförhållanden I svåra körförhållanden blir däckens betydelse allt mer accentuerad, vilket framgår av undersökningskommissionernas riskbedömningar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor inträffar i snöigt, isigt eller i vått väglag, trots att de flesta olyckor som person- och paketbilar förorsakar inträffar i torrt sommar- eller vinterföre (figur 2). Av dödskrockarna som skett i snöigt eller isigt väglag antas att i hela 38 procent av fallen att däcken haft en inverkan på olyckan (figur 3). Av fallen som inträffat i vått väglag under 2000-talet har 9 procent haft någon däckrelate- rad bakgrundsfaktor medan andelen på 1990-talet ännu var närmare 15 procent. I andra typer av väglag har de däckrelaterade olyckorna bibehållits på oförändrad nivå. Dåliga däck den allmännaste däckrisken Av de däckrisker som man konstaterat i olycksfallsutredningarna, har det i 90 procent av fallen varit fråga om däck som varit i dåligt skick, däck som inte lämpat sig för föret eller däck vars lufttryck varit felaktigt (figur 4). De viktigaste riskfaktorerna granskas här nedan som en skild helhet. Även de färska blötförestesterna ger på ett åskådligt sätt information om hur man bäst kan hantera däckriskerna. Övriga riskers andel av 2000-talets däckrisker är cirka 8 procent, dvs. något större än på 1990-talet. De övriga däckriskerna är så specifika och så olika till sin karaktär att de inte ger anledning till närmare granskning. Till dem hör t.ex. däckens oriktiga rotationsriktning, för korta hjulbultar och felaktiga fälgar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor sker i svåra körförhållanden. 4

5 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 1. Utvecklingen av däckrelaterade olyckor. däckolyckor: sammanlagt (antal) 345 st st - årligen (genomsnitt) 38,3 st/år 33,0 st/år - andel av alla olyckor (%) 16,9 % 15,3 % FIGUR 2. Däckrelaterade olyckor enligt olika väglag på 2000-talet. FIGUR 3. Andelen däckrelaterade olyckor enligt typ av väglag på 2000-talet. Torr eller bar vägyta 26 % Snöigt eller isigt väglag Snöigt eller isigt väglag 64,3 % Regnigt eller vått väglag 9,2 % Torr eller bar vägyta Regnigt eller vått väglag 9,7 % FIGUR 4. De allmännaste däckriskerna under 2000-talet. 38,2 % 6,8 % Övriga däckrisker 7,7 % Däck med felaktigt lufttryck 14,9 % Dåliga däck 44,0 % Olämpliga däck 33,5 % 5

6 Däckriskerna under kontroll: dåliga däck Den allmännaste av däckriskerna, som konstaterats hos person- och paketbilar, hänför sig till dubbdäck som inte är i skick eller till utslitna däck. De förstnämnda hänför sig oftast till antalet dubbar och deras slitage, de senare till mönsterdjupen på sommar- eller vinterdäck. Tidigare var det sommardäcken där slitage oftast kunde påvisas som risk, men på 2000-talet har slitage bedömts som riskfaktor lika ofta också hos vinterdäck. Ett sommardäck har ansetts som däckrisk i allmänhet först när det sämsta däckets mönsterdjup varit under 1,6 mm. Med slitna vinterdäck avses oftast sådana däck som ännu är helt lagliga och där mönsterdjupet är 3 5 mm. Klara skillnader i blötförestesterna Däckens prestationsförmåga minskar i takt med slitaget speciellt i extrema körförhållanden. I blötförestesterna som Test World utförde kunde man påvisa att sommardäckens prestationsförmåga försämrades radikalt redan mycket tidigare än det i lagen krävda 1,6 millimeters minimimönsterdjup. Säkerhetsrekommendationer för mönsterdjup: sommardäck minst 4 mm vinterdäck minst 5 mm För att undvika vattenplaning i väglag där man kör genom ett cirka 1 cen timeters vattenskikt borde man köra med 30 km/h lägre hastighet än med goda däck (figur 6). I bromsning i blötföre är en med dåliga däck försedd bils hastighet ännu 40 km/h på det ställe där en bil med goda däck hade stannat (figur 7). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Som en följd av däckratsiorna, som arrangerats sedan 1997, har man av allt att döma i större grad än tidigare börjat fästa uppmärksamhet vid däckens kondition. Inom knappa tio år har andelen bilar som på vägarna påträffats med dåliga däck sjunkit med mer än tio procentenheter (figur 8). Trots att däckens skick förbättrats förekommer slitna däck ännu som olycksfallsrisk lika ofta som på 1990-talet. Med sikte på förbättrad säkerhet har undersökningskommissionerna på 2000-talet gjort 85 förbättringsförslag som hänför sig till dåliga däck. De flesta förslagen betonar behovet av upplysning. Undersökningskommissionerna betonar betydelsen av däckens skick speciellt i svåra körförhållanden. Därtill föreslås effektivering av övervakningen av däckens skick och utveckling av varningssystem, som anger när däcket slitits (figur 16). 6

7 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 5. Dåliga däcks andel av samtliga däckrisker. Dåliga dubbdäck 23,8 % Slitna däck 20,2 % FIGUR 6. Vattenplaningshastigheter med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). FIGUR 7. Bromssträckorna på våt asfalt med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). Mönsterdjup: Mönsterdjup: 8 mm 83 km/h 8 mm 29,3 m 4 mm 67 km/h 4 mm 30,6 m 1,6 mm 56 km/h 1,6 mm 36,8 m km/h FIGUR 8. Andelen bilar med dåliga däck enligt det mest slitna däcket i däckratsiorna (Bildäcksförbundet rf). sommardäckets mönsterdjup under 4 mm sommardäckets mönsterdjup 0 2 mm m %

8 Däckriskerna under kontroll: OLÄMPLIGA DÄCK En tredjedel av samtliga däckrisker representeras av för föret olämpliga däck, av däck med olika egenskaper samt av däck som är olämpliga för fordonet. Däck som inte lämpar sig för föret är i de flesta fall vinterdäck utan dubbar eller sommardäck som körs i snöigt eller isigt vinterföre. Användningen av vinterdäck i vått väglag har inte bedömts som riskfaktor en enda gång. Däck som till sina egenskaper är olika betyder oftast att däckserien är en blandning av sommar- och vinterdäck. Det finns också fall där man på samma bil haft både nya och slitna däck. Med däck som inte lämpar sig för fordonet avses i allmänhet överdimensionerade fälg- och däckstorlekar. De till olämpliga däck relaterade riskerna har minskat något i jämförelse med föregående årtionde. Brister i bedömning av föret Under 2000-talet har under den tidsperiod vinterdäcken är obligatoriska endast två av sommardäck förorsakade dödskrockar inträffat i december, januari eller februari. I oktober-november har motsvarande olyckor inträffat hela tio gånger, vilket visar att höstens Däckexpert hjälper vid byte till vinterdäck med beaktande av väglag. första halka tycks överraska bilisterna gång efter annan. Enligt Test Worlds blötförestest kan vinterdäck inte tryggt köras slut ens på sommaren. Ett till hälften nedslitet vinterdäck tycks till sina blötföresegenskaper vara lika dåligt som ett helt nedslitet sommardäck (figurerna 10 och 11). Bilisterna tycks inte inse riskerna, eftersom var tionde påträffades med vinterdäck i däckratsian i september Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Höstens första halka överraskar oftast redan i oktober, när däckmonteringsplatserna överhopas av arbete och mången bilist fortsätter att köra med sommardäck eller byter själv till sina gamla vinterdäck. Vi skulle sannolikt vara bättre beredda på vinterföret ifall användningen av dubbar skulle tillåtas i klarare ordalag redan från början av oktober såsom i Sverige. Undersökningskommissionerna har på 2000-talet kommit med 62 förslag till bättre säkerhet där användningen av olämpliga däck varit föremål för granskning. I en undersökningsrapport rekommenderas att man skulle förbättra den till bilisterna riktade informationen om faror som hotar i vintertrafiken och vid olika väglag. Vidare föreslås att man med tillhjälp av produktutveckling skulle minska dubbdäckens nötande verkan på asfalt (figur 16). 8

9 FIGUR 9. De olämpliga däckens andel av samtliga däckrisker. För fordonet olämpliga däck 1,2 % Däck som till perna är olika 10,9 % egenska- För föret olämpliga däck 21,4 % FIGUR 10. Vattenplaningshastigheter med nytt sommardäck och med slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 57 km/h 84 km/h km/h FIGUR 11. Bromssträckorna på våt asfalt med nytt sommardäck och slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Bild: Finsk Däckåtervinning Ab Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 23,0 m 31,9 m m 9

10 Däckriskerna under kontroll: DÄCK MED FELAKTIGT LUFTTRYCK Alltför lågt lufttryck ökar körkostnaderna med hela 100 miljoner euro om året. För lågt lufttryck i däcken eller olika lufttryck i däckserien representerar cirka 15 procent av samtliga däckrisker. Riskerna som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har inte på samma sätt samband med krävande körförhållanden som de risker, som är relaterade till dåliga eller olämpliga däck. Närmare hälften av risksituationerna till följd av felaktigt lufttryck sker i torrt sommar- eller vinterföre. I olycksfallsstatistikerna är det fråga om felaktigt lufttryck när ett eller flere däck konstateras ha 20 % för lite lufttryck. De risker som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har blivit en aning sällsyntare i jämförelse med föregående årtionde. Ökad säkerhet och större inbesparing Däckens lufttryck har en stor betydelse med tanke på trafiksäkerhet, förmånlighet och miljöaspekter. Enligt en utredning som gjorts av Michelin kör var femte finländare med däck vars lufttryck är minst 0,5 bar för lågt (figur 13). Manövreringen av en bil vars däck har för lite lufttryck blir svårare, styrningen blir ensidig och däcket kan gå sönder. För litet lufttryck i däcken ökar bränsleåtgången med 3-6 procent och förkortar däckets livslängd med procent. Med riktigt lufttryck i däcken kan genomsnittsbilisten spara i bränsle- och däckkostnader minst 10 euro i månaden. Enligt samma räknesätt skulle finländarna årligen kunna spara in hela 100 miljoner euro på årsbasis ifall de följde normerna som anges för lufttrycket i respektive däck (figur 14). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Det är skäl att kontrollera lufttrycket i däcket minst en gång i månaden och följa de rekommendationer som gäller för däcket eller som givits av fordonets tillverkare. Aktörerna inom däckbranschen har fäst särskild uppmärksamhet vid däcktrycket såväl i sin egen information som gemensamma kampanjer. I fortsättningen kommer en regelbunden kontroll av däcktrycket att göras lättare, snabbare och tillförlitligare för bilisterna. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framfört sammanlagt 26 åtgärdsförslag till förbättring av trafiksäkerheten där däcktrycket varit i fokus. I undersökningsrapporterna uppmanas parterna att fästa uppmärksamhet vid betydelsen av riktigt däcktryck genom information och upplysning. Därtill föreslås att man skulle utveckla system för indikering av lufttrycket i personbilars däck (figur 16). 10

11 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 12. Andelen felaktiga däcktryck av samtliga däckrisker. Olika lufttryck i däcken 4,0 % Alltför lågt däcktryck 10,9 % FIGUR 13. Personbilars däcktryck enligt däck med lägsta lufttryck (Michelin Nordic, 2006). Farligt däcktryck 19,4 % tryckdeficiten minst 1 bar tryckdeficit 0,5 0,9 bar Riktigt däcktryck 56,4 % tryckdeficit 0 0,2 bar något för högt tryck Tillfälligt godtagbart 24,2 % tryckdeficit 0,3 0,4 bar FIGUR 14. Exempelkalkyl över verkningarna av för lågt däcktryck på körkostnaderna (Bildäcksförbundet rf). kostnaderna på årsbasis Bränsle riktigt däcktryck För lågt däcktryck 0,5 1 bar e e 200 e e sommar- och vinterdäck Beräkningsgrund: körkilometer per år km däckens användningsålder 4 säsonger (med riktigt lufttryck) 11

12 CENTRALA OBSERVATIONER OCH UTMANINGAR I olycksfallsstatistikerna på 2000-talet är däcken den mest betydande av riskfaktorerna som hänför sig till person- och paketbilars köregenskaper. Däckens betydelse accentueras i svåra och snabbt föränderliga körförhållanden. Exempelvis i snöigt eller isigt väglag innehåller två av fem dödsolyckor någon däckrisk. I allmänhet hänför sig däckriskerna till dåliga däck, olämpliga däck eller felaktiga däcktryck. Däcksäkerheten ser ut att ha förbättrats något i jämförelse med 1990-talet. Andelen olyckor som haft samband med däck har minskat från knappa 17 procent till nuvarande 15 procent. Däckolyckorna har minskat speciellt i vått och vattnigt före. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 dödskrockar, där man bedömt att däcken haft inverkan på olyckan (figur 15). Ökat individuellt ansvar krävs Enligt den riskanhopningsmodell som används i olycksfallsutredningarna förekommer det alltid flera med mänskligt beteende, fordonet eller trafikomgivningen anslutna risker. Någon mänsklig faktor är med i bilden antingen som omedelbar risk eller som bakgrundsfaktor i 99 procent av dödskrockarna. I olyckorna ingår många till synes oförutsedda faktorer, vilka dock varje enskild individ kan påverka genom en riktig attityd till dem. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framställt sammanlagt 186 till däckrisker relaterade säkerhetsförbättrande förslag, som fördelar sig på upplysning, övervakning, utveckling och krav som ställs på bilarnas utstyrsel (figur 16). Säkerhetsförslagen kommer i fortsättningen att sållas ut och förädlas effektivare än tidigare utgående från en utredning gjord av Turun yliopisto. Säkerhetsförebyggande arbete tillsammans och enskilt Enligt en trafiksäkerhetsvision på lång sikt bör vägtrafiksystemet planeras så, att ingen behöver dö eller allvarligt skadas i trafiken. I den riksomfattande trafikskyddsplanen har man som målsättning att fram till år 2025 få antalet trafikoffer minskat till under hundra dvs. till en fjärdedel av nuvarande nivå (figur 17). För att uppnående av detta mål krävs samarbete och ansvar av trafikplanerarna och av användarna av trafiksystemen. Trafikskyddsåtgärderna kostar per räddat liv uppskattningsvis 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär den summa, som ett trafikoffer kalkylmässigt kostar samhället. 12

13 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 16. Fördelningen av de till däckrisker anslutna förbättringsförslagen. FIGUR 15. Däckolyckornas antal Utrustningskrav 14 st Utveckling av utrustning 27 st 30 Övervakning 29 st Upplysning och information 116 st FIGUR 17. Utvecklingen av dödskrockar och trafikoffer (Trafikskyddet) Olyckor Mål 2025 Dödsoffer Bild: Juha Siltala/Rengaslinkki 100

14 Bilaga 1: UNDERSÖKNING AV TRAFIKOLYCKOR Kommissionerna för utredning av trafikolyckor inledde sin frivilliga verksamhet redan i slutet av 1960-talet. Meningen var från första början att producera information till underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att i samråd med olika branschers experter undersöka olyckor som skett i trafiken. Numera undersöker undersökningskommissionerna alla trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng samt även andra skilt definierade olyckor. Från frivillig till lagstadgad verksamhet Från och med år 2001 har de för utredning av trafikolyckor tillsatta undersökningskommissionernas verksamhet varit lagstadgad (Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng /24). Trafik- och kommunikationsministeriet utser delegationen för undersökning av trafikolyckor. Delegationen för undersökning av trafikolyckor är samarbetsorgan för de instanser som deltar i verksamheten. Delegationen styr undersökningsverksamheten. Undersökningskommissionernas praktiska arbete leds av Trafikförsäkringscentralen eller närmare sagt dess enhet för trafiksäkerhet. Delegationen har utsett medlemmarna i 20 undersökningskommissioner, vilkas verksamhetsområde följer landskapsfördelningen. I undersökningskommissio- nerna sitter experter från olika yrkesområden: polisen, fordonsteknik, trafikteknik, medicin och beteendevetenskap. I undersökningen av tågolyckor används därtill en expert i järnvägstekniska frågor och från fall till fall andra experter. Antalet medlemmar i kommissionerna är sammanlagt cirka 260. Undersökning för förbättring av trafiksäkerheten Vid undersökningen skall trafikolyckans förlopp, riskfaktorer, följder och omständigheterna utredas i syfte att klarlägga orsakerna till trafikolyckan och för att förebygga framtida olyckor till följd av dem. På basis av undersökningen görs behövliga framställningar om trafiksäkerhetsåtgärder. Över en undersökning skall avfattas en undersökningsrapport. Trafikförsäkringscentralen arkiverar undersökningsrapporterna jämte handlingar. För trafiksäkerhetsforskning och andra uppgifter som främjar trafiksäkerheten skall Trafikförsäkringscentralen föra ett olycksdataregister. I olycksdataregistret införs förutom personernas identifikationsuppgifter även för utredningen av olyckan nödvändiga uppgifter. Uppgifter får ur olycksdataregistret lämnas ut för att användas i vetenskaplig och statistisk forskning samt till myndigheter för att användas i trafiksäkerhetsarbetet. 14

15 Bilaga 2: BEGREPP OCH DEFINITIONER Motorfordonsolycka Kollision eller enskild olycka där minst en person som varit med i motorfordonet omkommit. Däckolycka I denna publikation avses med däckolycka en sådan olycka som förorsakats av person- eller paketbil där en däckrelaterad bakgrundsrisk bedöms ha medverkat till olyckan. Förorsakande part En i enskild olycka medverkande chaufför eller kollisionspart, som anses ha varit den större orsaken till olyckan. Omedelbar riskfaktor Riskfaktor som anses inverka aktivt på att en olycka uppstår. Exempelvis en felbedömning av chauffören, ett däck som exploderat eller överraskande halka. Fordonsrisker Fordonsriskerna hör samman med köregenskaperna, urskiljbarheten och sikten samt kollisionssäkerheten. Riskerna som ansluter sig till köregenskaperna grupperas enligt manövrerbarhet, motorkapacitet och koppling, däck, accelerationsförmåga, bromsningskapacitet, stjälpningsbenägenhet samt fjädring och stötdämpning. Däckrisker De däckrelaterade riskerna är till sin karaktär bakgrundsrisker. De mest typiska däckriskerna är dubbdäck i bristfällig kondition, slitna däck, för föret olämpliga däck, till egenskaperna olika däck samt alltför lågt lufttryck eller olika lufttryck i däcken. Bakomliggande riskfaktor Riskfaktor som anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och som förklarar uppkomsten av den omedelbara riskfaktorn. Exempelvis överhastighet, felaktigt däcktryck eller körbanans skick. Tilläggsuppgifter: 15

16 Bildäcksförbundet rf Södra kajen 10, PB 11, Helsingfors Telefon (09) , fax (09)

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken Däckspecialisternas Riksförbund 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se N2009/104/TR Remiss Däckspecialisternas Riksförbunds synpunkter på förslagen och materialet

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare.

Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare. Sommardäck 2014 Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare. Den viktigaste miljöpåverkan under ett däcks livscykel

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck test 14 sommardäck GreppriktiGt Allt är som vanligt fast ändå inte. För första gången har ett kinesiskt däck tagit sig upp bland de bättre i vårt stora sommardäcktest. Och ett indiskt däck är ännu bättre

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj PRESSINFORMATION 2011-04- 20 Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj Nokian Tyres sommardäck har samlat många topplaceringar i däcktester som motortidningarna har gjort runt om i Europa. Nokian

Läs mer

Handbok om förutseende körning

Handbok om förutseende körning Handbok om förutseende körning 1 FÖRUTSE LÄMNA SPELRUM Vad innebär att förutse?... 4 Före du kör iväg... 5 Till situationen anpassad hastighet...7 Bilda dig en helhetsuppfattning... 10 Hur du själv agerar

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Nokian Hakka. Lärdomar från norr.

Nokian Hakka. Lärdomar från norr. Sommardäck 2013 Nokian Hakka. Lärdomar från norr. Vår passion är att konstruera och tillverka däck för nordiska förhållanden. Vår över 75 års långa erfarenhet från tillverkningen av Nokian Hakkapeliitta,

Läs mer

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra Kompletta originalhjul från BMW Katalog 2010/11 www.bmw.se När du älskar att köra TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. M styling 208. Lättmetallfälg, 7,5J x 18

Läs mer

Uthålligast vinner 6/2007

Uthålligast vinner 6/2007 D Ä C K T E S T Uthålligast vinner Sommardäcktest 205/55-R16. Våren är inte långt borta och det börjar bli dags att tänka på sommardäck. Till årets däcktest presenterar vi en avgörande testnyhet. Ett däck

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck.

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck. Allt Om Däck Pirellis däckkunskap Över hundra års erfarenhet av däckteknik har möjliggjort det för Pirelli att kombinera i sina produkter maximala nivåer av säkerhet, livslängd, komfort och miljöhänsyn.

Läs mer

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m UTSLAGSGiVANdE. Nokians testbana i Finland är det perfekta stället att mäta däckprestanda på. 3 MM MÖNSTERdJUP. Det bega försvinner när vatten träng Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vinterdäck 2013. es plc yr f Nokian T ademark o ed tr ter egis. NOKIAN TYRES is a r 06/2016 SE

Vinterdäck 2013. es plc yr f Nokian T ademark o ed tr ter egis. NOKIAN TYRES is a r 06/2016 SE Vinterdäck 2013 Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Nokian Tyres utvecklade världens första vinterdäck, för förhållanden med vind och köld redan år 1934. Två år senare föddes Hakkapeliitta, som numera

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Hösten - De gula lövens och mörkrets tid

Hösten - De gula lövens och mörkrets tid Säkerhet och Beredskap i Ängelholm Nyhetsbrev 4 2010 Hösten - De gula lövens och mörkrets tid Ängelholms kommun September 2010 Hösten är nu kommen med gula löv, mörkare kvällar och mer aktiviteter innanför

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 73/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav7 trafikförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att 7 trafikförsäkringslagen

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig.

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Vinterdäck 2014 Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Nokian Tyres utvecklade världens första vinterdäck, för förhållanden med vind och köld redan år 1934. Två år senare föddes Hakkapeliitta, som numera

Läs mer

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 219/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vägtrafiklagen ändras. Genom

Läs mer

Prislista vinterdäck 2014/15

Prislista vinterdäck 2014/15 Prislista vinterdäck 2014/15 Arctictrekker WP-05 Arctictrekker NP3 Arctictrekker SP-02 maxxis.se Maxxis är en av världens 10:e största däcktillverkare. Originalmonteras av: företagsprofil grundat 1967

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen PRODUKTÖVERKT 4x4/SUV Sommardäck Vi producerade däck för T-Forden, den första massproducerade bilen Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. prislista VINTERDÄCK Michelin 2013-2014 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 Produktkatalog vinterdäck 2013-2014 INNEHÅLL: Kundservice... Sida 3 Däcketiketten... Sida 5 Michelin

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet.

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet. SOMMARDÄCK 2014 Säkerhet En av däckets vikigaste funktioner är att ge föraren hög säkerhet. Att kunna bromsa effektivt med korta bromssträckor och ge säkert grepp vid en undanmanöver. Detta skall däcket

Läs mer

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO STRO idag: Bernt Wahlberg Informationschef STRO Jan Strandberg Goodyear/Ordförande STRO Allan Ostrovskis Nokian/ Vice Ordförande STRO Frank Larsen

Läs mer

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. Effekterna kan ibland vara svåra

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

Vi börjar uppifrån den här gången, Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen

Vi börjar uppifrån den här gången, Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen Golf: 245/45 R18 respektive 195/65 R15. I båda fallen är det broms på vått som skiljer mest mellan däckfabrikaten.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Statsrådets principbeslut

Statsrådets principbeslut Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2003:6 Statsrådets principbeslut om riktlinjerna för alkoholpolitiken SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2003 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1410-1

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den TEST 11 SporTiga Sommardäck 11 sportsulor Vi testar elva sportdäck i profil 225/45 R17 inför sommarsäsongen 2011 och har en 170-hästars VW Golf GTD som testbil. Inget däck är bäst i alla avseenden så vilken

Läs mer

Nu kommer miljödubben

Nu kommer miljödubben däcktest Nu kommer miljödubben Nya krav på dubbdäck har gjort att tillverkarna tar olika vägar i sin jakt på goda testresultat och minskat slitage på vägbanan. Kreativiteten vet inga gränser när vi testar

Läs mer

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna 2006-07-20 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet

Läs mer

>.lvolvos VARSTING! RS41 3

>.lvolvos VARSTING! RS41 3 >.lvolvos VARSTING! RS41 3 Vi har samlat av de vanligaste friktionsdacken av europeisk typ i dimensionen 5/55 R16 H. Vilket dack ar overlagset pa sno och vilket dack faller igenom totalt? Har kommer svaren.

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO. Prislista för återförsäljare Exkl moms. Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.

Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO. Prislista för återförsäljare Exkl moms. Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet. Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.com Prislista för återförsäljare Exkl moms MICHELIN PILot Road 4 Känn dig säkrare, oavsett körförhållanden!*

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Viktigare g än bilen

Viktigare g än bilen däcktest Viktigare g än bilen Vinterdäcktest 205/55-R16. Svårt att välja bilmodell? Glöm det och koncentrera dig på däcken istället. Valet av vinterdäck kan vara det viktigaste beslutet du tar det här

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från varsågod... säkra vintertips från Berätta för oss hur du kör på vintern så hjälper vi dig välja rätt. Vårt jobb är säkerhet - och en sak är helt säker, det blir vinter i år igen. Vår frihet - vår styrka

Läs mer

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? MC- och mopedförare har stort behov av bra friktion Bara två hjul med liten kontaktyta mot

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer