PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER"

Transkript

1 PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PÅ TA L E T

2 Innehåll: Inledning till riskanalys av bildäck...3 Däcken som del av trafiksäkerheten...4 Däckriskerna under kontroll: Dåliga däck...6 Olämpliga däck...8 Däck med felaktigt lufttryck...10 Centrala observationer och utmaningar...12 Bilagor: Undersökning av trafikolyckor...14 Begrepp och definitioner...15 Publikationens namn: Person- och paketbilars däckrisker på 2000-talet Utgivare: Bildäcksförbundet rf Analysering och redigering: Jouko Lahti, Tmi J Lahti Interaction Grafik: Jari Koski, Khora Oy Pärmbild: TM/Test World Oy Tryck: Painojussit Oy Upplaga: st Publiceringsdag:

3 Inledning till riskanalys av bildäck Enligt Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning sköter bilisterna i dag bättre om sina däck än förut, vilket torde inverka positivt på trafiksäkerheten. En orsak till den positiva utvecklingen är de återkommande däckratsia- och däcktryckskampanjerna, vilka hör till European Road Safety Charter som en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram. I Finland har vi ett internationellt sett unikt system för utredning av orsakerna till trafikolyckor och för förbättrande av trafiksäkerheten. Undersökningskommissionerna undersöker samtliga trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng. Undersökningsmaterialet registreras i Trafikförsäkringscentralens databas, från vilken man kan hämta uppgifter bland annat till däckrisksanalyser. Tilläggsuppgifter i bilaga 1. Uppmärksamheten riktad på olyckor på 2000-talet I denna riskanalys granskas motorfordonsolyckor med dödlig utgång förorsakade av person- eller paketbilar. Åren inträffade sammanlagt olyckor av vilka 198 har konstaterats ha samband med den förorsakande partens däck. Sammanlagt 248 personer miste livet och 73 invalidiserades svårt i däckrelaterade olyckor. I olycksfallsundersökningarna antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor endast när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. Samtliga person- och paketbilars däckrisker har på 2000-talet utgjort s.k. bakgrundsrisker, dvs. anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och gett en förklaring till den omedelbara risken. Se begreppen i bilaga 2. Uppslag till hur däckrisker kan hanteras Det finns ett behov av en däckriskanalys eftersom det redan gått ett tiotal år sedan den föregående på olycksfallsstatistiker grundade däckundersökningen gjordes. Avsikten är att ge färska uppgifter om däckriskerna, väcka en omfattande diskussion om dem samt ta fram nya initiativ till hur däckriskerna skall kunna fås under kontroll. Publikationen är avsedd för beslutsfattare inom samfund som främjar trafiksäkerheten, aktörer inom däckbranschen samt bil- och trafikredaktörer. Vi har fått sakkunniga synpunkter på publikationens innehåll såväl av däckbranschens aktörer som av trafiksäkerhetsexperter. Ett speciellt tack vill vi rikta till Trafikförsäkringscentralen för leverering av behövligt statistikmaterial. 3

4 däcken som en del av trafiksäkerheten I dödsolyckor som förorsakats av person- och paketbilar utgör däcken den största biltekniska riskfaktorn. Någon däckrisk har förekommit i cirka 15 % av de olyckor som undersökts under talet, dvs. något mindre än på 1990-talet. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 däckrelaterade dödsolyckor på årsbasis (figur 1). Någon däckrisk förekommer i var sjunde dödskrock. Riskerna accentueras i svåra körförhållanden I svåra körförhållanden blir däckens betydelse allt mer accentuerad, vilket framgår av undersökningskommissionernas riskbedömningar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor inträffar i snöigt, isigt eller i vått väglag, trots att de flesta olyckor som person- och paketbilar förorsakar inträffar i torrt sommar- eller vinterföre (figur 2). Av dödskrockarna som skett i snöigt eller isigt väglag antas att i hela 38 procent av fallen att däcken haft en inverkan på olyckan (figur 3). Av fallen som inträffat i vått väglag under 2000-talet har 9 procent haft någon däckrelate- rad bakgrundsfaktor medan andelen på 1990-talet ännu var närmare 15 procent. I andra typer av väglag har de däckrelaterade olyckorna bibehållits på oförändrad nivå. Dåliga däck den allmännaste däckrisken Av de däckrisker som man konstaterat i olycksfallsutredningarna, har det i 90 procent av fallen varit fråga om däck som varit i dåligt skick, däck som inte lämpat sig för föret eller däck vars lufttryck varit felaktigt (figur 4). De viktigaste riskfaktorerna granskas här nedan som en skild helhet. Även de färska blötförestesterna ger på ett åskådligt sätt information om hur man bäst kan hantera däckriskerna. Övriga riskers andel av 2000-talets däckrisker är cirka 8 procent, dvs. något större än på 1990-talet. De övriga däckriskerna är så specifika och så olika till sin karaktär att de inte ger anledning till närmare granskning. Till dem hör t.ex. däckens oriktiga rotationsriktning, för korta hjulbultar och felaktiga fälgar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor sker i svåra körförhållanden. 4

5 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 1. Utvecklingen av däckrelaterade olyckor. däckolyckor: sammanlagt (antal) 345 st st - årligen (genomsnitt) 38,3 st/år 33,0 st/år - andel av alla olyckor (%) 16,9 % 15,3 % FIGUR 2. Däckrelaterade olyckor enligt olika väglag på 2000-talet. FIGUR 3. Andelen däckrelaterade olyckor enligt typ av väglag på 2000-talet. Torr eller bar vägyta 26 % Snöigt eller isigt väglag Snöigt eller isigt väglag 64,3 % Regnigt eller vått väglag 9,2 % Torr eller bar vägyta Regnigt eller vått väglag 9,7 % FIGUR 4. De allmännaste däckriskerna under 2000-talet. 38,2 % 6,8 % Övriga däckrisker 7,7 % Däck med felaktigt lufttryck 14,9 % Dåliga däck 44,0 % Olämpliga däck 33,5 % 5

6 Däckriskerna under kontroll: dåliga däck Den allmännaste av däckriskerna, som konstaterats hos person- och paketbilar, hänför sig till dubbdäck som inte är i skick eller till utslitna däck. De förstnämnda hänför sig oftast till antalet dubbar och deras slitage, de senare till mönsterdjupen på sommar- eller vinterdäck. Tidigare var det sommardäcken där slitage oftast kunde påvisas som risk, men på 2000-talet har slitage bedömts som riskfaktor lika ofta också hos vinterdäck. Ett sommardäck har ansetts som däckrisk i allmänhet först när det sämsta däckets mönsterdjup varit under 1,6 mm. Med slitna vinterdäck avses oftast sådana däck som ännu är helt lagliga och där mönsterdjupet är 3 5 mm. Klara skillnader i blötförestesterna Däckens prestationsförmåga minskar i takt med slitaget speciellt i extrema körförhållanden. I blötförestesterna som Test World utförde kunde man påvisa att sommardäckens prestationsförmåga försämrades radikalt redan mycket tidigare än det i lagen krävda 1,6 millimeters minimimönsterdjup. Säkerhetsrekommendationer för mönsterdjup: sommardäck minst 4 mm vinterdäck minst 5 mm För att undvika vattenplaning i väglag där man kör genom ett cirka 1 cen timeters vattenskikt borde man köra med 30 km/h lägre hastighet än med goda däck (figur 6). I bromsning i blötföre är en med dåliga däck försedd bils hastighet ännu 40 km/h på det ställe där en bil med goda däck hade stannat (figur 7). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Som en följd av däckratsiorna, som arrangerats sedan 1997, har man av allt att döma i större grad än tidigare börjat fästa uppmärksamhet vid däckens kondition. Inom knappa tio år har andelen bilar som på vägarna påträffats med dåliga däck sjunkit med mer än tio procentenheter (figur 8). Trots att däckens skick förbättrats förekommer slitna däck ännu som olycksfallsrisk lika ofta som på 1990-talet. Med sikte på förbättrad säkerhet har undersökningskommissionerna på 2000-talet gjort 85 förbättringsförslag som hänför sig till dåliga däck. De flesta förslagen betonar behovet av upplysning. Undersökningskommissionerna betonar betydelsen av däckens skick speciellt i svåra körförhållanden. Därtill föreslås effektivering av övervakningen av däckens skick och utveckling av varningssystem, som anger när däcket slitits (figur 16). 6

7 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 5. Dåliga däcks andel av samtliga däckrisker. Dåliga dubbdäck 23,8 % Slitna däck 20,2 % FIGUR 6. Vattenplaningshastigheter med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). FIGUR 7. Bromssträckorna på våt asfalt med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). Mönsterdjup: Mönsterdjup: 8 mm 83 km/h 8 mm 29,3 m 4 mm 67 km/h 4 mm 30,6 m 1,6 mm 56 km/h 1,6 mm 36,8 m km/h FIGUR 8. Andelen bilar med dåliga däck enligt det mest slitna däcket i däckratsiorna (Bildäcksförbundet rf). sommardäckets mönsterdjup under 4 mm sommardäckets mönsterdjup 0 2 mm m %

8 Däckriskerna under kontroll: OLÄMPLIGA DÄCK En tredjedel av samtliga däckrisker representeras av för föret olämpliga däck, av däck med olika egenskaper samt av däck som är olämpliga för fordonet. Däck som inte lämpar sig för föret är i de flesta fall vinterdäck utan dubbar eller sommardäck som körs i snöigt eller isigt vinterföre. Användningen av vinterdäck i vått väglag har inte bedömts som riskfaktor en enda gång. Däck som till sina egenskaper är olika betyder oftast att däckserien är en blandning av sommar- och vinterdäck. Det finns också fall där man på samma bil haft både nya och slitna däck. Med däck som inte lämpar sig för fordonet avses i allmänhet överdimensionerade fälg- och däckstorlekar. De till olämpliga däck relaterade riskerna har minskat något i jämförelse med föregående årtionde. Brister i bedömning av föret Under 2000-talet har under den tidsperiod vinterdäcken är obligatoriska endast två av sommardäck förorsakade dödskrockar inträffat i december, januari eller februari. I oktober-november har motsvarande olyckor inträffat hela tio gånger, vilket visar att höstens Däckexpert hjälper vid byte till vinterdäck med beaktande av väglag. första halka tycks överraska bilisterna gång efter annan. Enligt Test Worlds blötförestest kan vinterdäck inte tryggt köras slut ens på sommaren. Ett till hälften nedslitet vinterdäck tycks till sina blötföresegenskaper vara lika dåligt som ett helt nedslitet sommardäck (figurerna 10 och 11). Bilisterna tycks inte inse riskerna, eftersom var tionde påträffades med vinterdäck i däckratsian i september Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Höstens första halka överraskar oftast redan i oktober, när däckmonteringsplatserna överhopas av arbete och mången bilist fortsätter att köra med sommardäck eller byter själv till sina gamla vinterdäck. Vi skulle sannolikt vara bättre beredda på vinterföret ifall användningen av dubbar skulle tillåtas i klarare ordalag redan från början av oktober såsom i Sverige. Undersökningskommissionerna har på 2000-talet kommit med 62 förslag till bättre säkerhet där användningen av olämpliga däck varit föremål för granskning. I en undersökningsrapport rekommenderas att man skulle förbättra den till bilisterna riktade informationen om faror som hotar i vintertrafiken och vid olika väglag. Vidare föreslås att man med tillhjälp av produktutveckling skulle minska dubbdäckens nötande verkan på asfalt (figur 16). 8

9 FIGUR 9. De olämpliga däckens andel av samtliga däckrisker. För fordonet olämpliga däck 1,2 % Däck som till perna är olika 10,9 % egenska- För föret olämpliga däck 21,4 % FIGUR 10. Vattenplaningshastigheter med nytt sommardäck och med slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 57 km/h 84 km/h km/h FIGUR 11. Bromssträckorna på våt asfalt med nytt sommardäck och slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Bild: Finsk Däckåtervinning Ab Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 23,0 m 31,9 m m 9

10 Däckriskerna under kontroll: DÄCK MED FELAKTIGT LUFTTRYCK Alltför lågt lufttryck ökar körkostnaderna med hela 100 miljoner euro om året. För lågt lufttryck i däcken eller olika lufttryck i däckserien representerar cirka 15 procent av samtliga däckrisker. Riskerna som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har inte på samma sätt samband med krävande körförhållanden som de risker, som är relaterade till dåliga eller olämpliga däck. Närmare hälften av risksituationerna till följd av felaktigt lufttryck sker i torrt sommar- eller vinterföre. I olycksfallsstatistikerna är det fråga om felaktigt lufttryck när ett eller flere däck konstateras ha 20 % för lite lufttryck. De risker som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har blivit en aning sällsyntare i jämförelse med föregående årtionde. Ökad säkerhet och större inbesparing Däckens lufttryck har en stor betydelse med tanke på trafiksäkerhet, förmånlighet och miljöaspekter. Enligt en utredning som gjorts av Michelin kör var femte finländare med däck vars lufttryck är minst 0,5 bar för lågt (figur 13). Manövreringen av en bil vars däck har för lite lufttryck blir svårare, styrningen blir ensidig och däcket kan gå sönder. För litet lufttryck i däcken ökar bränsleåtgången med 3-6 procent och förkortar däckets livslängd med procent. Med riktigt lufttryck i däcken kan genomsnittsbilisten spara i bränsle- och däckkostnader minst 10 euro i månaden. Enligt samma räknesätt skulle finländarna årligen kunna spara in hela 100 miljoner euro på årsbasis ifall de följde normerna som anges för lufttrycket i respektive däck (figur 14). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Det är skäl att kontrollera lufttrycket i däcket minst en gång i månaden och följa de rekommendationer som gäller för däcket eller som givits av fordonets tillverkare. Aktörerna inom däckbranschen har fäst särskild uppmärksamhet vid däcktrycket såväl i sin egen information som gemensamma kampanjer. I fortsättningen kommer en regelbunden kontroll av däcktrycket att göras lättare, snabbare och tillförlitligare för bilisterna. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framfört sammanlagt 26 åtgärdsförslag till förbättring av trafiksäkerheten där däcktrycket varit i fokus. I undersökningsrapporterna uppmanas parterna att fästa uppmärksamhet vid betydelsen av riktigt däcktryck genom information och upplysning. Därtill föreslås att man skulle utveckla system för indikering av lufttrycket i personbilars däck (figur 16). 10

11 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 12. Andelen felaktiga däcktryck av samtliga däckrisker. Olika lufttryck i däcken 4,0 % Alltför lågt däcktryck 10,9 % FIGUR 13. Personbilars däcktryck enligt däck med lägsta lufttryck (Michelin Nordic, 2006). Farligt däcktryck 19,4 % tryckdeficiten minst 1 bar tryckdeficit 0,5 0,9 bar Riktigt däcktryck 56,4 % tryckdeficit 0 0,2 bar något för högt tryck Tillfälligt godtagbart 24,2 % tryckdeficit 0,3 0,4 bar FIGUR 14. Exempelkalkyl över verkningarna av för lågt däcktryck på körkostnaderna (Bildäcksförbundet rf). kostnaderna på årsbasis Bränsle riktigt däcktryck För lågt däcktryck 0,5 1 bar e e 200 e e sommar- och vinterdäck Beräkningsgrund: körkilometer per år km däckens användningsålder 4 säsonger (med riktigt lufttryck) 11

12 CENTRALA OBSERVATIONER OCH UTMANINGAR I olycksfallsstatistikerna på 2000-talet är däcken den mest betydande av riskfaktorerna som hänför sig till person- och paketbilars köregenskaper. Däckens betydelse accentueras i svåra och snabbt föränderliga körförhållanden. Exempelvis i snöigt eller isigt väglag innehåller två av fem dödsolyckor någon däckrisk. I allmänhet hänför sig däckriskerna till dåliga däck, olämpliga däck eller felaktiga däcktryck. Däcksäkerheten ser ut att ha förbättrats något i jämförelse med 1990-talet. Andelen olyckor som haft samband med däck har minskat från knappa 17 procent till nuvarande 15 procent. Däckolyckorna har minskat speciellt i vått och vattnigt före. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 dödskrockar, där man bedömt att däcken haft inverkan på olyckan (figur 15). Ökat individuellt ansvar krävs Enligt den riskanhopningsmodell som används i olycksfallsutredningarna förekommer det alltid flera med mänskligt beteende, fordonet eller trafikomgivningen anslutna risker. Någon mänsklig faktor är med i bilden antingen som omedelbar risk eller som bakgrundsfaktor i 99 procent av dödskrockarna. I olyckorna ingår många till synes oförutsedda faktorer, vilka dock varje enskild individ kan påverka genom en riktig attityd till dem. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framställt sammanlagt 186 till däckrisker relaterade säkerhetsförbättrande förslag, som fördelar sig på upplysning, övervakning, utveckling och krav som ställs på bilarnas utstyrsel (figur 16). Säkerhetsförslagen kommer i fortsättningen att sållas ut och förädlas effektivare än tidigare utgående från en utredning gjord av Turun yliopisto. Säkerhetsförebyggande arbete tillsammans och enskilt Enligt en trafiksäkerhetsvision på lång sikt bör vägtrafiksystemet planeras så, att ingen behöver dö eller allvarligt skadas i trafiken. I den riksomfattande trafikskyddsplanen har man som målsättning att fram till år 2025 få antalet trafikoffer minskat till under hundra dvs. till en fjärdedel av nuvarande nivå (figur 17). För att uppnående av detta mål krävs samarbete och ansvar av trafikplanerarna och av användarna av trafiksystemen. Trafikskyddsåtgärderna kostar per räddat liv uppskattningsvis 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär den summa, som ett trafikoffer kalkylmässigt kostar samhället. 12

13 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 16. Fördelningen av de till däckrisker anslutna förbättringsförslagen. FIGUR 15. Däckolyckornas antal Utrustningskrav 14 st Utveckling av utrustning 27 st 30 Övervakning 29 st Upplysning och information 116 st FIGUR 17. Utvecklingen av dödskrockar och trafikoffer (Trafikskyddet) Olyckor Mål 2025 Dödsoffer Bild: Juha Siltala/Rengaslinkki 100

14 Bilaga 1: UNDERSÖKNING AV TRAFIKOLYCKOR Kommissionerna för utredning av trafikolyckor inledde sin frivilliga verksamhet redan i slutet av 1960-talet. Meningen var från första början att producera information till underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att i samråd med olika branschers experter undersöka olyckor som skett i trafiken. Numera undersöker undersökningskommissionerna alla trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng samt även andra skilt definierade olyckor. Från frivillig till lagstadgad verksamhet Från och med år 2001 har de för utredning av trafikolyckor tillsatta undersökningskommissionernas verksamhet varit lagstadgad (Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng /24). Trafik- och kommunikationsministeriet utser delegationen för undersökning av trafikolyckor. Delegationen för undersökning av trafikolyckor är samarbetsorgan för de instanser som deltar i verksamheten. Delegationen styr undersökningsverksamheten. Undersökningskommissionernas praktiska arbete leds av Trafikförsäkringscentralen eller närmare sagt dess enhet för trafiksäkerhet. Delegationen har utsett medlemmarna i 20 undersökningskommissioner, vilkas verksamhetsområde följer landskapsfördelningen. I undersökningskommissio- nerna sitter experter från olika yrkesområden: polisen, fordonsteknik, trafikteknik, medicin och beteendevetenskap. I undersökningen av tågolyckor används därtill en expert i järnvägstekniska frågor och från fall till fall andra experter. Antalet medlemmar i kommissionerna är sammanlagt cirka 260. Undersökning för förbättring av trafiksäkerheten Vid undersökningen skall trafikolyckans förlopp, riskfaktorer, följder och omständigheterna utredas i syfte att klarlägga orsakerna till trafikolyckan och för att förebygga framtida olyckor till följd av dem. På basis av undersökningen görs behövliga framställningar om trafiksäkerhetsåtgärder. Över en undersökning skall avfattas en undersökningsrapport. Trafikförsäkringscentralen arkiverar undersökningsrapporterna jämte handlingar. För trafiksäkerhetsforskning och andra uppgifter som främjar trafiksäkerheten skall Trafikförsäkringscentralen föra ett olycksdataregister. I olycksdataregistret införs förutom personernas identifikationsuppgifter även för utredningen av olyckan nödvändiga uppgifter. Uppgifter får ur olycksdataregistret lämnas ut för att användas i vetenskaplig och statistisk forskning samt till myndigheter för att användas i trafiksäkerhetsarbetet. 14

15 Bilaga 2: BEGREPP OCH DEFINITIONER Motorfordonsolycka Kollision eller enskild olycka där minst en person som varit med i motorfordonet omkommit. Däckolycka I denna publikation avses med däckolycka en sådan olycka som förorsakats av person- eller paketbil där en däckrelaterad bakgrundsrisk bedöms ha medverkat till olyckan. Förorsakande part En i enskild olycka medverkande chaufför eller kollisionspart, som anses ha varit den större orsaken till olyckan. Omedelbar riskfaktor Riskfaktor som anses inverka aktivt på att en olycka uppstår. Exempelvis en felbedömning av chauffören, ett däck som exploderat eller överraskande halka. Fordonsrisker Fordonsriskerna hör samman med köregenskaperna, urskiljbarheten och sikten samt kollisionssäkerheten. Riskerna som ansluter sig till köregenskaperna grupperas enligt manövrerbarhet, motorkapacitet och koppling, däck, accelerationsförmåga, bromsningskapacitet, stjälpningsbenägenhet samt fjädring och stötdämpning. Däckrisker De däckrelaterade riskerna är till sin karaktär bakgrundsrisker. De mest typiska däckriskerna är dubbdäck i bristfällig kondition, slitna däck, för föret olämpliga däck, till egenskaperna olika däck samt alltför lågt lufttryck eller olika lufttryck i däcken. Bakomliggande riskfaktor Riskfaktor som anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och som förklarar uppkomsten av den omedelbara riskfaktorn. Exempelvis överhastighet, felaktigt däcktryck eller körbanans skick. Tilläggsuppgifter: 15

16 Bildäcksförbundet rf Södra kajen 10, PB 11, Helsingfors Telefon (09) , fax (09)

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ

Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ Däckratsia 2016 SÄKERHETSKAMPANJ 1/24 BILDÄCKSFÖRBUNDET TRAFIKSKYDDET POLISEN KAMPANJTEMA 2/24 KOLLA DÄCKEN I TID betonar bilistens eget ansvar KAMPANJENS MÅLSÄTTNINGAR 3/24 Att påminna om däckens säkerhetsbetydelse

Läs mer

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER:

DÄCKRATSIA UTGÅNGSPUNKTER: DÄCKRATSIA 1997-2015 UTGÅNGSPUNKTER: BAKGRUND Vått väglag och slitna sommardäck är en farlig kombination Nästan hälften av bilisterna är omedvetna om däckens skick MÅLSÄTTNINGAR Att påminna om däckens

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på sådan undersökning

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

SOMMARDÄCKSUNDERSÖKNING

SOMMARDÄCKSUNDERSÖKNING SOMMARDÄCKSUNDERSÖKNING 1997-214 Sommardäckens skick på person- och paketbilar i höstens däckratsior Jouko Lahti Mika Savolainen 2.9.213 BILDÄCKSFÖRBUNDET TRAFIKSKYDDET POLISEN BILDÄCKSFÖRBUNDET SAMMANDRAG

Läs mer

Lång erfarenhet av djupstudier i Finland Fokus - Teori

Lång erfarenhet av djupstudier i Finland Fokus - Teori TRAFIKFÖRSÄKRINGSCENTRALEN Undersökning av trafikolyckor Lång erfarenhet av djupstudier i Finland Fokus - Teori 1 Trafikförsäkringscentralen, Undersökning av trafikolyckor Bulevarden 28, FIN-00120 HELSINGFORS

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

I en klass för sig. Trust the Natives.

I en klass för sig. Trust the Natives. I en klass för sig. Trust the Natives. Grattis till ett bra val av däck! Nokian Tyres har tillverkat Hakkapeliitta vinterdäck sedan 1936. Det är alltså inte så konstigt att de är ett begrepp överallt där

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

09.09 SMARTAST 2009 DUBBFÖRBUDET: 140 FLER SKADAS MOTOR UTSER ÅRETS SMARTASTE BIL VINNAREN HITTAR DU PÅ SIDORNA 35 37

09.09 SMARTAST 2009 DUBBFÖRBUDET: 140 FLER SKADAS MOTOR UTSER ÅRETS SMARTASTE BIL VINNAREN HITTAR DU PÅ SIDORNA 35 37 i ÅRETS BÄSTA MEDLEMSTIDNING VINNARE AV GULDBLADET 2009 DUBBFÖRBUDET: 140 FLER SKADAS UTREDNING: SÅ MÅNGA FLER TRAFIKOFFER MED FÄRRE DUBBDÄCK l m l j ö v ä n s ä k e r i g e k o n o m Årets Smartaste Bil

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken

A. Förslag som syftar till färre stopp i trafiken Däckspecialisternas Riksförbund 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se N2009/104/TR Remiss Däckspecialisternas Riksförbunds synpunkter på förslagen och materialet

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET TEST ALLA MOT

DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET TEST ALLA MOT TEST DET ULTIMATA VINTERDÄCKSTESTET ALLA MOT Vinterdäck. I tider av dubbdäcksdebatt har vi valt att satsa på ett stort vinterdäckstest där samtliga typer av vinterdäck möter varandra. Inga bortförklaringar

Läs mer

Kunskapssammanställning om hjul-, fälgoch däckrelaterade olyckor i vägtrafiken

Kunskapssammanställning om hjul-, fälgoch däckrelaterade olyckor i vägtrafiken Kunskapssammanställning om hjul-, fälgoch däckrelaterade olyckor i vägtrafiken Däckspecialisternas Riksförbund 2009-03-07 Däckspecialisternas Riksförbund DRF Byängsgränd 6, Box 90114, 120 21 Stockholm

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Med maximalt grepp på vintern

Med maximalt grepp på vintern TEST 12 NORDISKA VINTERDÄCK I samarbete med Med maximalt grepp på vintern Är du osäker på om du ska ha dubb eller inte på dina nya vinterdäck? Våra nya tester visar att dubbdäck inte alltid är bäst på

Läs mer

Nolltoleransen i Finland

Nolltoleransen i Finland Nolltoleransen i Finland 17.6.2008 Automatisk övervakning i Finland valmiit 2008 - Oulu Kuopio Tampere Turku Helsinki 17.6.2008 2 Atk-övervakning i Finland 3000 Antal vägkilometrar med ATK-övervakning

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

BALANSÖVNING. Snön ligger djup och det är en underbar. Åtta dubbfria vinterdäck. I jakten på den bästa kompromissen

BALANSÖVNING. Snön ligger djup och det är en underbar. Åtta dubbfria vinterdäck. I jakten på den bästa kompromissen D Ä C K T E S T 8 D U B B F R I A V I N T E R D Ä C K BALANSÖVNING Åtta dubbfria vinterdäck. I jakten på den bästa kompromissen hittar vi stora skillnader. Lågprisdäcket är bara bra på asfalt medan de

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

Läs mer på:

Läs mer på: VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Läs mer på: www.volvocars.se/dack VARFÖR ÄR DÄCKEN SÅ VIKTIGA? Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare.

Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare. Sommardäck 2014 Skräddarsydda sommardäck för nordiska förhållanden från uppfinnaren av världens första vinterdäck. Lättare, längre, miljövänligare. Den viktigaste miljöpåverkan under ett däcks livscykel

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj PRESSINFORMATION 2011-04- 20 Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj Nokian Tyres sommardäck har samlat många topplaceringar i däcktester som motortidningarna har gjort runt om i Europa. Nokian

Läs mer

Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest

Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest Dubbdäck toppar nytt vinterdäckstest ConTInEnTALS VInTERDäCk ToPPADE TESTERnA I ALLA ka- TEGoRIER I TEknIkEnS VäRLDS SToRA DäCkTEST I år. MEn DET VAR BARA EnSTAkA PoänG SoM SkILDE TILL DE AnDRA ToPPDäCkEn.

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Uthålligast vinner 6/2007

Uthålligast vinner 6/2007 D Ä C K T E S T Uthålligast vinner Sommardäcktest 205/55-R16. Våren är inte långt borta och det börjar bli dags att tänka på sommardäck. Till årets däcktest presenterar vi en avgörande testnyhet. Ett däck

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter Miljöstyrningsrådet Annie Stålberg Vasagatan 15-17 111 20 Stockholm Stockholm Vår referens 2012-08-17 Rebecca Källström Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Nokian sommardäck testvinnare

Nokian sommardäck testvinnare PRESSINFORMATION 2012-04- 04 Nokian sommardäck testvinnare Nokian Hakka sommardäck har även i år vunnit topplaceringar både i Sverige, Centraleuropa och i Ryssland. Nya Nokian Hakka Blue med sitt utmärkta

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC)

Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC) Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd system (ESC) Johan Strandroth Trafikverket Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap Matteo Rizzi Vectura Monash

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafik Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB 2017:4 Användning

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

BILLIGAST BÄST! 7/2008

BILLIGAST BÄST! 7/2008 D Ä C K T E S T BILLIGAST BÄST! 48 7/2008 Åtta sommardäck i dimensionen 235/55 R 17Y/W gör upp i vårt tuffa test. Den stora sensationen visar sig vara det allra billigaste däcket som nästan utklassar de

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck.

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck. Allt Om Däck Pirellis däckkunskap Över hundra års erfarenhet av däckteknik har möjliggjort det för Pirelli att kombinera i sina produkter maximala nivåer av säkerhet, livslängd, komfort och miljöhänsyn.

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck test 14 sommardäck GreppriktiGt Allt är som vanligt fast ändå inte. För första gången har ett kinesiskt däck tagit sig upp bland de bättre i vårt stora sommardäcktest. Och ett indiskt däck är ännu bättre

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

Nokian Hakka. Lärdomar från norr.

Nokian Hakka. Lärdomar från norr. Sommardäck 2013 Nokian Hakka. Lärdomar från norr. Vår passion är att konstruera och tillverka däck för nordiska förhållanden. Vår över 75 års långa erfarenhet från tillverkningen av Nokian Hakkapeliitta,

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av händelsen Trafikolycka mellan två personbilar. Vid räddningstjänstens framkomst var en person fastklämd och fick med

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 219/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vägtrafiklagen ändras. Genom

Läs mer

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken.

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. Sommardäck 2008 Vad har mitt däckval med växthuseffekten att göra? Avsett för de flesta små, mellanstora och större familjebilarna. Däcket som är bra både för

Läs mer

REGUMMERING AV DÄCK KVALITET, LÖNSAMHET OCH MILJÖVÄNLIGHET

REGUMMERING AV DÄCK KVALITET, LÖNSAMHET OCH MILJÖVÄNLIGHET REGUMMERING AV DÄCK KVALITET, LÖNSAMHET OCH MILJÖVÄNLIGHET 1 Kvalitet, lönsamhet och miljövänlighet Innehåll: Förtroende... 3 Tekniska framsteg... 4 Finländskt kunnande... 6 Tillförlitlig kvalitet... 8

Läs mer

Tätt i toppen. Börjar du bli sugen på att bli av med dubbdäcken?

Tätt i toppen. Börjar du bli sugen på att bli av med dubbdäcken? D Ä C K T E S T Tätt i toppen Sommardäcktest 205/55-R16. Innan du hunnit uttala namnet på årets tre(!) testvinnare är det vår och dags för sommardäck. l årets test jämför vi med vinterdäck och upptäcker

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Handbok om förutseende körning

Handbok om förutseende körning Handbok om förutseende körning 1 FÖRUTSE LÄMNA SPELRUM Vad innebär att förutse?... 4 Före du kör iväg... 5 Till situationen anpassad hastighet...7 Bilda dig en helhetsuppfattning... 10 Hur du själv agerar

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Via Nordica 2008 M. Peräaho Åbo universitet, Finland Denna presentation strävar till att - ge en kort översikt över olycksbilden för unga förare, samt - relatera

Läs mer