PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER"

Transkript

1 PERSON- OCH PAKETBILARS DÄCKRISKER PÅ TA L E T

2 Innehåll: Inledning till riskanalys av bildäck...3 Däcken som del av trafiksäkerheten...4 Däckriskerna under kontroll: Dåliga däck...6 Olämpliga däck...8 Däck med felaktigt lufttryck...10 Centrala observationer och utmaningar...12 Bilagor: Undersökning av trafikolyckor...14 Begrepp och definitioner...15 Publikationens namn: Person- och paketbilars däckrisker på 2000-talet Utgivare: Bildäcksförbundet rf Analysering och redigering: Jouko Lahti, Tmi J Lahti Interaction Grafik: Jari Koski, Khora Oy Pärmbild: TM/Test World Oy Tryck: Painojussit Oy Upplaga: st Publiceringsdag:

3 Inledning till riskanalys av bildäck Enligt Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning sköter bilisterna i dag bättre om sina däck än förut, vilket torde inverka positivt på trafiksäkerheten. En orsak till den positiva utvecklingen är de återkommande däckratsia- och däcktryckskampanjerna, vilka hör till European Road Safety Charter som en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram. I Finland har vi ett internationellt sett unikt system för utredning av orsakerna till trafikolyckor och för förbättrande av trafiksäkerheten. Undersökningskommissionerna undersöker samtliga trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng. Undersökningsmaterialet registreras i Trafikförsäkringscentralens databas, från vilken man kan hämta uppgifter bland annat till däckrisksanalyser. Tilläggsuppgifter i bilaga 1. Uppmärksamheten riktad på olyckor på 2000-talet I denna riskanalys granskas motorfordonsolyckor med dödlig utgång förorsakade av person- eller paketbilar. Åren inträffade sammanlagt olyckor av vilka 198 har konstaterats ha samband med den förorsakande partens däck. Sammanlagt 248 personer miste livet och 73 invalidiserades svårt i däckrelaterade olyckor. I olycksfallsundersökningarna antecknas en med däck relaterad brist som riskfaktor endast när däcket anses ha inverkat på händelseförloppet. Samtliga person- och paketbilars däckrisker har på 2000-talet utgjort s.k. bakgrundsrisker, dvs. anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och gett en förklaring till den omedelbara risken. Se begreppen i bilaga 2. Uppslag till hur däckrisker kan hanteras Det finns ett behov av en däckriskanalys eftersom det redan gått ett tiotal år sedan den föregående på olycksfallsstatistiker grundade däckundersökningen gjordes. Avsikten är att ge färska uppgifter om däckriskerna, väcka en omfattande diskussion om dem samt ta fram nya initiativ till hur däckriskerna skall kunna fås under kontroll. Publikationen är avsedd för beslutsfattare inom samfund som främjar trafiksäkerheten, aktörer inom däckbranschen samt bil- och trafikredaktörer. Vi har fått sakkunniga synpunkter på publikationens innehåll såväl av däckbranschens aktörer som av trafiksäkerhetsexperter. Ett speciellt tack vill vi rikta till Trafikförsäkringscentralen för leverering av behövligt statistikmaterial. 3

4 däcken som en del av trafiksäkerheten I dödsolyckor som förorsakats av person- och paketbilar utgör däcken den största biltekniska riskfaktorn. Någon däckrisk har förekommit i cirka 15 % av de olyckor som undersökts under talet, dvs. något mindre än på 1990-talet. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 däckrelaterade dödsolyckor på årsbasis (figur 1). Någon däckrisk förekommer i var sjunde dödskrock. Riskerna accentueras i svåra körförhållanden I svåra körförhållanden blir däckens betydelse allt mer accentuerad, vilket framgår av undersökningskommissionernas riskbedömningar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor inträffar i snöigt, isigt eller i vått väglag, trots att de flesta olyckor som person- och paketbilar förorsakar inträffar i torrt sommar- eller vinterföre (figur 2). Av dödskrockarna som skett i snöigt eller isigt väglag antas att i hela 38 procent av fallen att däcken haft en inverkan på olyckan (figur 3). Av fallen som inträffat i vått väglag under 2000-talet har 9 procent haft någon däckrelate- rad bakgrundsfaktor medan andelen på 1990-talet ännu var närmare 15 procent. I andra typer av väglag har de däckrelaterade olyckorna bibehållits på oförändrad nivå. Dåliga däck den allmännaste däckrisken Av de däckrisker som man konstaterat i olycksfallsutredningarna, har det i 90 procent av fallen varit fråga om däck som varit i dåligt skick, däck som inte lämpat sig för föret eller däck vars lufttryck varit felaktigt (figur 4). De viktigaste riskfaktorerna granskas här nedan som en skild helhet. Även de färska blötförestesterna ger på ett åskådligt sätt information om hur man bäst kan hantera däckriskerna. Övriga riskers andel av 2000-talets däckrisker är cirka 8 procent, dvs. något större än på 1990-talet. De övriga däckriskerna är så specifika och så olika till sin karaktär att de inte ger anledning till närmare granskning. Till dem hör t.ex. däckens oriktiga rotationsriktning, för korta hjulbultar och felaktiga fälgar. Tre av fyra däckrelaterade olyckor sker i svåra körförhållanden. 4

5 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 1. Utvecklingen av däckrelaterade olyckor. däckolyckor: sammanlagt (antal) 345 st st - årligen (genomsnitt) 38,3 st/år 33,0 st/år - andel av alla olyckor (%) 16,9 % 15,3 % FIGUR 2. Däckrelaterade olyckor enligt olika väglag på 2000-talet. FIGUR 3. Andelen däckrelaterade olyckor enligt typ av väglag på 2000-talet. Torr eller bar vägyta 26 % Snöigt eller isigt väglag Snöigt eller isigt väglag 64,3 % Regnigt eller vått väglag 9,2 % Torr eller bar vägyta Regnigt eller vått väglag 9,7 % FIGUR 4. De allmännaste däckriskerna under 2000-talet. 38,2 % 6,8 % Övriga däckrisker 7,7 % Däck med felaktigt lufttryck 14,9 % Dåliga däck 44,0 % Olämpliga däck 33,5 % 5

6 Däckriskerna under kontroll: dåliga däck Den allmännaste av däckriskerna, som konstaterats hos person- och paketbilar, hänför sig till dubbdäck som inte är i skick eller till utslitna däck. De förstnämnda hänför sig oftast till antalet dubbar och deras slitage, de senare till mönsterdjupen på sommar- eller vinterdäck. Tidigare var det sommardäcken där slitage oftast kunde påvisas som risk, men på 2000-talet har slitage bedömts som riskfaktor lika ofta också hos vinterdäck. Ett sommardäck har ansetts som däckrisk i allmänhet först när det sämsta däckets mönsterdjup varit under 1,6 mm. Med slitna vinterdäck avses oftast sådana däck som ännu är helt lagliga och där mönsterdjupet är 3 5 mm. Klara skillnader i blötförestesterna Däckens prestationsförmåga minskar i takt med slitaget speciellt i extrema körförhållanden. I blötförestesterna som Test World utförde kunde man påvisa att sommardäckens prestationsförmåga försämrades radikalt redan mycket tidigare än det i lagen krävda 1,6 millimeters minimimönsterdjup. Säkerhetsrekommendationer för mönsterdjup: sommardäck minst 4 mm vinterdäck minst 5 mm För att undvika vattenplaning i väglag där man kör genom ett cirka 1 cen timeters vattenskikt borde man köra med 30 km/h lägre hastighet än med goda däck (figur 6). I bromsning i blötföre är en med dåliga däck försedd bils hastighet ännu 40 km/h på det ställe där en bil med goda däck hade stannat (figur 7). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Som en följd av däckratsiorna, som arrangerats sedan 1997, har man av allt att döma i större grad än tidigare börjat fästa uppmärksamhet vid däckens kondition. Inom knappa tio år har andelen bilar som på vägarna påträffats med dåliga däck sjunkit med mer än tio procentenheter (figur 8). Trots att däckens skick förbättrats förekommer slitna däck ännu som olycksfallsrisk lika ofta som på 1990-talet. Med sikte på förbättrad säkerhet har undersökningskommissionerna på 2000-talet gjort 85 förbättringsförslag som hänför sig till dåliga däck. De flesta förslagen betonar behovet av upplysning. Undersökningskommissionerna betonar betydelsen av däckens skick speciellt i svåra körförhållanden. Därtill föreslås effektivering av övervakningen av däckens skick och utveckling av varningssystem, som anger när däcket slitits (figur 16). 6

7 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 5. Dåliga däcks andel av samtliga däckrisker. Dåliga dubbdäck 23,8 % Slitna däck 20,2 % FIGUR 6. Vattenplaningshastigheter med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). FIGUR 7. Bromssträckorna på våt asfalt med sommardäck med olika mönsterdjup (Test World Oy, 2005). Mönsterdjup: Mönsterdjup: 8 mm 83 km/h 8 mm 29,3 m 4 mm 67 km/h 4 mm 30,6 m 1,6 mm 56 km/h 1,6 mm 36,8 m km/h FIGUR 8. Andelen bilar med dåliga däck enligt det mest slitna däcket i däckratsiorna (Bildäcksförbundet rf). sommardäckets mönsterdjup under 4 mm sommardäckets mönsterdjup 0 2 mm m %

8 Däckriskerna under kontroll: OLÄMPLIGA DÄCK En tredjedel av samtliga däckrisker representeras av för föret olämpliga däck, av däck med olika egenskaper samt av däck som är olämpliga för fordonet. Däck som inte lämpar sig för föret är i de flesta fall vinterdäck utan dubbar eller sommardäck som körs i snöigt eller isigt vinterföre. Användningen av vinterdäck i vått väglag har inte bedömts som riskfaktor en enda gång. Däck som till sina egenskaper är olika betyder oftast att däckserien är en blandning av sommar- och vinterdäck. Det finns också fall där man på samma bil haft både nya och slitna däck. Med däck som inte lämpar sig för fordonet avses i allmänhet överdimensionerade fälg- och däckstorlekar. De till olämpliga däck relaterade riskerna har minskat något i jämförelse med föregående årtionde. Brister i bedömning av föret Under 2000-talet har under den tidsperiod vinterdäcken är obligatoriska endast två av sommardäck förorsakade dödskrockar inträffat i december, januari eller februari. I oktober-november har motsvarande olyckor inträffat hela tio gånger, vilket visar att höstens Däckexpert hjälper vid byte till vinterdäck med beaktande av väglag. första halka tycks överraska bilisterna gång efter annan. Enligt Test Worlds blötförestest kan vinterdäck inte tryggt köras slut ens på sommaren. Ett till hälften nedslitet vinterdäck tycks till sina blötföresegenskaper vara lika dåligt som ett helt nedslitet sommardäck (figurerna 10 och 11). Bilisterna tycks inte inse riskerna, eftersom var tionde påträffades med vinterdäck i däckratsian i september Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Höstens första halka överraskar oftast redan i oktober, när däckmonteringsplatserna överhopas av arbete och mången bilist fortsätter att köra med sommardäck eller byter själv till sina gamla vinterdäck. Vi skulle sannolikt vara bättre beredda på vinterföret ifall användningen av dubbar skulle tillåtas i klarare ordalag redan från början av oktober såsom i Sverige. Undersökningskommissionerna har på 2000-talet kommit med 62 förslag till bättre säkerhet där användningen av olämpliga däck varit föremål för granskning. I en undersökningsrapport rekommenderas att man skulle förbättra den till bilisterna riktade informationen om faror som hotar i vintertrafiken och vid olika väglag. Vidare föreslås att man med tillhjälp av produktutveckling skulle minska dubbdäckens nötande verkan på asfalt (figur 16). 8

9 FIGUR 9. De olämpliga däckens andel av samtliga däckrisker. För fordonet olämpliga däck 1,2 % Däck som till perna är olika 10,9 % egenska- För föret olämpliga däck 21,4 % FIGUR 10. Vattenplaningshastigheter med nytt sommardäck och med slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 57 km/h 84 km/h km/h FIGUR 11. Bromssträckorna på våt asfalt med nytt sommardäck och slitet friktionsdäck (Test World Oy, 2006). Bild: Finsk Däckåtervinning Ab Mönsterdjup: 8 mm 5 mm 23,0 m 31,9 m m 9

10 Däckriskerna under kontroll: DÄCK MED FELAKTIGT LUFTTRYCK Alltför lågt lufttryck ökar körkostnaderna med hela 100 miljoner euro om året. För lågt lufttryck i däcken eller olika lufttryck i däckserien representerar cirka 15 procent av samtliga däckrisker. Riskerna som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har inte på samma sätt samband med krävande körförhållanden som de risker, som är relaterade till dåliga eller olämpliga däck. Närmare hälften av risksituationerna till följd av felaktigt lufttryck sker i torrt sommar- eller vinterföre. I olycksfallsstatistikerna är det fråga om felaktigt lufttryck när ett eller flere däck konstateras ha 20 % för lite lufttryck. De risker som hänför sig till felaktigt lufttryck i däcken har blivit en aning sällsyntare i jämförelse med föregående årtionde. Ökad säkerhet och större inbesparing Däckens lufttryck har en stor betydelse med tanke på trafiksäkerhet, förmånlighet och miljöaspekter. Enligt en utredning som gjorts av Michelin kör var femte finländare med däck vars lufttryck är minst 0,5 bar för lågt (figur 13). Manövreringen av en bil vars däck har för lite lufttryck blir svårare, styrningen blir ensidig och däcket kan gå sönder. För litet lufttryck i däcken ökar bränsleåtgången med 3-6 procent och förkortar däckets livslängd med procent. Med riktigt lufttryck i däcken kan genomsnittsbilisten spara i bränsle- och däckkostnader minst 10 euro i månaden. Enligt samma räknesätt skulle finländarna årligen kunna spara in hela 100 miljoner euro på årsbasis ifall de följde normerna som anges för lufttrycket i respektive däck (figur 14). Åtgärder och förslag till ökad säkerhet Det är skäl att kontrollera lufttrycket i däcket minst en gång i månaden och följa de rekommendationer som gäller för däcket eller som givits av fordonets tillverkare. Aktörerna inom däckbranschen har fäst särskild uppmärksamhet vid däcktrycket såväl i sin egen information som gemensamma kampanjer. I fortsättningen kommer en regelbunden kontroll av däcktrycket att göras lättare, snabbare och tillförlitligare för bilisterna. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framfört sammanlagt 26 åtgärdsförslag till förbättring av trafiksäkerheten där däcktrycket varit i fokus. I undersökningsrapporterna uppmanas parterna att fästa uppmärksamhet vid betydelsen av riktigt däcktryck genom information och upplysning. Därtill föreslås att man skulle utveckla system för indikering av lufttrycket i personbilars däck (figur 16). 10

11 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 12. Andelen felaktiga däcktryck av samtliga däckrisker. Olika lufttryck i däcken 4,0 % Alltför lågt däcktryck 10,9 % FIGUR 13. Personbilars däcktryck enligt däck med lägsta lufttryck (Michelin Nordic, 2006). Farligt däcktryck 19,4 % tryckdeficiten minst 1 bar tryckdeficit 0,5 0,9 bar Riktigt däcktryck 56,4 % tryckdeficit 0 0,2 bar något för högt tryck Tillfälligt godtagbart 24,2 % tryckdeficit 0,3 0,4 bar FIGUR 14. Exempelkalkyl över verkningarna av för lågt däcktryck på körkostnaderna (Bildäcksförbundet rf). kostnaderna på årsbasis Bränsle riktigt däcktryck För lågt däcktryck 0,5 1 bar e e 200 e e sommar- och vinterdäck Beräkningsgrund: körkilometer per år km däckens användningsålder 4 säsonger (med riktigt lufttryck) 11

12 CENTRALA OBSERVATIONER OCH UTMANINGAR I olycksfallsstatistikerna på 2000-talet är däcken den mest betydande av riskfaktorerna som hänför sig till person- och paketbilars köregenskaper. Däckens betydelse accentueras i svåra och snabbt föränderliga körförhållanden. Exempelvis i snöigt eller isigt väglag innehåller två av fem dödsolyckor någon däckrisk. I allmänhet hänför sig däckriskerna till dåliga däck, olämpliga däck eller felaktiga däcktryck. Däcksäkerheten ser ut att ha förbättrats något i jämförelse med 1990-talet. Andelen olyckor som haft samband med däck har minskat från knappa 17 procent till nuvarande 15 procent. Däckolyckorna har minskat speciellt i vått och vattnigt före. Under detta årtionde har det inträffat i genomsnitt 33 dödskrockar, där man bedömt att däcken haft inverkan på olyckan (figur 15). Ökat individuellt ansvar krävs Enligt den riskanhopningsmodell som används i olycksfallsutredningarna förekommer det alltid flera med mänskligt beteende, fordonet eller trafikomgivningen anslutna risker. Någon mänsklig faktor är med i bilden antingen som omedelbar risk eller som bakgrundsfaktor i 99 procent av dödskrockarna. I olyckorna ingår många till synes oförutsedda faktorer, vilka dock varje enskild individ kan påverka genom en riktig attityd till dem. Undersökningskommissionerna har under 2000-talet framställt sammanlagt 186 till däckrisker relaterade säkerhetsförbättrande förslag, som fördelar sig på upplysning, övervakning, utveckling och krav som ställs på bilarnas utstyrsel (figur 16). Säkerhetsförslagen kommer i fortsättningen att sållas ut och förädlas effektivare än tidigare utgående från en utredning gjord av Turun yliopisto. Säkerhetsförebyggande arbete tillsammans och enskilt Enligt en trafiksäkerhetsvision på lång sikt bör vägtrafiksystemet planeras så, att ingen behöver dö eller allvarligt skadas i trafiken. I den riksomfattande trafikskyddsplanen har man som målsättning att fram till år 2025 få antalet trafikoffer minskat till under hundra dvs. till en fjärdedel av nuvarande nivå (figur 17). För att uppnående av detta mål krävs samarbete och ansvar av trafikplanerarna och av användarna av trafiksystemen. Trafikskyddsåtgärderna kostar per räddat liv uppskattningsvis 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär den summa, som ett trafikoffer kalkylmässigt kostar samhället. 12

13 d ä c k r i s k e r på t a l e t FIGUR 16. Fördelningen av de till däckrisker anslutna förbättringsförslagen. FIGUR 15. Däckolyckornas antal Utrustningskrav 14 st Utveckling av utrustning 27 st 30 Övervakning 29 st Upplysning och information 116 st FIGUR 17. Utvecklingen av dödskrockar och trafikoffer (Trafikskyddet) Olyckor Mål 2025 Dödsoffer Bild: Juha Siltala/Rengaslinkki 100

14 Bilaga 1: UNDERSÖKNING AV TRAFIKOLYCKOR Kommissionerna för utredning av trafikolyckor inledde sin frivilliga verksamhet redan i slutet av 1960-talet. Meningen var från första början att producera information till underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att i samråd med olika branschers experter undersöka olyckor som skett i trafiken. Numera undersöker undersökningskommissionerna alla trafikolyckor med dödlig utgång, som skett på väg och i terräng samt även andra skilt definierade olyckor. Från frivillig till lagstadgad verksamhet Från och med år 2001 har de för utredning av trafikolyckor tillsatta undersökningskommissionernas verksamhet varit lagstadgad (Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng /24). Trafik- och kommunikationsministeriet utser delegationen för undersökning av trafikolyckor. Delegationen för undersökning av trafikolyckor är samarbetsorgan för de instanser som deltar i verksamheten. Delegationen styr undersökningsverksamheten. Undersökningskommissionernas praktiska arbete leds av Trafikförsäkringscentralen eller närmare sagt dess enhet för trafiksäkerhet. Delegationen har utsett medlemmarna i 20 undersökningskommissioner, vilkas verksamhetsområde följer landskapsfördelningen. I undersökningskommissio- nerna sitter experter från olika yrkesområden: polisen, fordonsteknik, trafikteknik, medicin och beteendevetenskap. I undersökningen av tågolyckor används därtill en expert i järnvägstekniska frågor och från fall till fall andra experter. Antalet medlemmar i kommissionerna är sammanlagt cirka 260. Undersökning för förbättring av trafiksäkerheten Vid undersökningen skall trafikolyckans förlopp, riskfaktorer, följder och omständigheterna utredas i syfte att klarlägga orsakerna till trafikolyckan och för att förebygga framtida olyckor till följd av dem. På basis av undersökningen görs behövliga framställningar om trafiksäkerhetsåtgärder. Över en undersökning skall avfattas en undersökningsrapport. Trafikförsäkringscentralen arkiverar undersökningsrapporterna jämte handlingar. För trafiksäkerhetsforskning och andra uppgifter som främjar trafiksäkerheten skall Trafikförsäkringscentralen föra ett olycksdataregister. I olycksdataregistret införs förutom personernas identifikationsuppgifter även för utredningen av olyckan nödvändiga uppgifter. Uppgifter får ur olycksdataregistret lämnas ut för att användas i vetenskaplig och statistisk forskning samt till myndigheter för att användas i trafiksäkerhetsarbetet. 14

15 Bilaga 2: BEGREPP OCH DEFINITIONER Motorfordonsolycka Kollision eller enskild olycka där minst en person som varit med i motorfordonet omkommit. Däckolycka I denna publikation avses med däckolycka en sådan olycka som förorsakats av person- eller paketbil där en däckrelaterad bakgrundsrisk bedöms ha medverkat till olyckan. Förorsakande part En i enskild olycka medverkande chaufför eller kollisionspart, som anses ha varit den större orsaken till olyckan. Omedelbar riskfaktor Riskfaktor som anses inverka aktivt på att en olycka uppstår. Exempelvis en felbedömning av chauffören, ett däck som exploderat eller överraskande halka. Fordonsrisker Fordonsriskerna hör samman med köregenskaperna, urskiljbarheten och sikten samt kollisionssäkerheten. Riskerna som ansluter sig till köregenskaperna grupperas enligt manövrerbarhet, motorkapacitet och koppling, däck, accelerationsförmåga, bromsningskapacitet, stjälpningsbenägenhet samt fjädring och stötdämpning. Däckrisker De däckrelaterade riskerna är till sin karaktär bakgrundsrisker. De mest typiska däckriskerna är dubbdäck i bristfällig kondition, slitna däck, för föret olämpliga däck, till egenskaperna olika däck samt alltför lågt lufttryck eller olika lufttryck i däcken. Bakomliggande riskfaktor Riskfaktor som anses ha inverkat på olyckan i bakgrunden och som förklarar uppkomsten av den omedelbara riskfaktorn. Exempelvis överhastighet, felaktigt däcktryck eller körbanans skick. Tilläggsuppgifter: 15

16 Bildäcksförbundet rf Södra kajen 10, PB 11, Helsingfors Telefon (09) , fax (09)

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2001 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringav28kap.strafflagensamtav1kap.1 och 5 kap. 10 tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Emma Eklund UNGA BILFÖRARE En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningen för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 251/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon I denna proposition föreslås det att det stiftas en temporär lag om försök med skrotningspremie

Läs mer

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Gjord av: Maria Nordqvist - SMC Nils Petter Gregersen - NTF Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Metod och

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen Regeringsuppdrag RAPPORT 6641 DECEMBER 2014 Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS TRAFIK SÄKERHET FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ÅTERFALLSFYLLERISTER STOPPAS

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer