Hankens reseanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hankens reseanvisningar 12.2.2014"

Transkript

1 Hankens reseanvisningar

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Syftet med reseanvisningarna Högskolans reseadministration Reserelaterade begrepp Arbetsresa Arbetsplats Resekostnader Resedygn FÖRE RESAN Reseplan Reseförskott Resor finansierade av utomstående part Projektfinansierade arbetsresor Resebyråtjänster Bonus (t.ex. FinnairPlus) Reseförsäkring Annullering av resa p.g.a. sjukdom Vaccinationer Säkerhet Åtgärdsprogram vid krissituationer RESESÄTT Kombinera arbetsresa och fritid Användning av egen bil Taxi Flygresor Tågresor Båtresor... 9

3 3.7 Övriga resekostnader LOGI Hotellbokningar Ersättning för logi och hotell Kostnader som inte ersätts DAGTRAKTAMENTE Förutsättningar för utbetalning av dagtraktamente Dagtraktamentens storlek Inhemska dagtraktamenten Utländska dagtraktamenten Resedagsersättning Övriga skattefria ersättningar Nattresepenning Extra ersättningar vid utlandsresor EFTER RESAN Reseräkning Godkännande av reseräkning Resekostnader för timlärare Resekostnader för externa personer Resekostnader för utlänningar Vid anställningsintervjuer BILAGOR: 1. Kontaktuppgifter, Hanken 2. Kontaktuppgifter, CWT Kaleva Travel 3. Försäkringsmeddelande

4 4 1 ALLMÄNT 1.1. Syftet med reseanvisningarna Anvisningarna tillämpas vid ersättande av kostnader för arbetsresor i hemlandet och utomlands. Vid ersättning av resekostnader tillämpas principerna i universitetens kollektivavtal samt skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. I anvisningarna preciseras tillämpningen av skatteförvaltningens direktiv samt reglerna om arbetsresor i Hankens ekonomistadga. Dessutom finns information om hur man ordnar resorna i praktiken. Anvisningarna tillämpas vid högskolans alla enheter. Anvisningarna är fastställda av förvaltningsdirektören. Syftet med reseanvisningarna är att ge instruktioner och hjälp åt resenärerna så att arbetsresan kan företas på så kort tid som möjligt och med så små kostnader som möjligt. Vid uppskattning av de totala kostnaderna för en resa beaktas även den inbesparing av tid som åstadkommits genom val av fortskaffningsmedel. Dagtraktamenten, måltidsersättningar, kilometerersättningar samt logi- och hotellersättningar betalas enligt skatteförvaltningens direktiv Högskolans reseadministration Ekonomiavdelningen ansvarar för att högskolan har ändamålsenliga avtal gällande resor. Ekonomiavdelningen ansvarar för uppdatering av reseanvisningarna och ger stöd åt enheterna i resefrågor. Avdelningssekreterare Susanne Holmström samt ekonomiavdelningen ger råd och anvisningar. Information om resehanteringsprogrammet M2 finns på personalportalen under rubriken Att vara anställd Reserelaterade begrepp Arbetsresa Med arbetsresa avses en resa som en arbetstagare (en person som är anställd) på uppmaning av en förman företar för att sköta arbetsåligganden utanför den ordinarie arbetsplatsen Arbetsplats Med ordinarie arbetsplats avses den fasta arbetsplats där arbetstagaren i fråga arbetar. I arbetsavtalet står skrivet vilken den ordinarie arbetsplatsen (orten) är Resekostnader Resekostnader är kostnader som uppkommit för resa i Finland eller utomlands som en person företagit. Som resekostnader räknas de direkta tilläggskostnader som en arbetsresa medför.

5 Resedygn Ett resedygn är den period om 24 h som börjar när en arbetsresa börjar eller när föregående resedygn slutar. Resedygnet börjar när personen i fråga beger sig från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar när han eller hon återvänder till arbetsplatsen eller bostaden. 2 FÖRE RESAN 2.1 Reseplan För varje arbetsresa bör en reseplan göras i det elektroniska resehanteringsprogrammet M2 minst tre arbetsdagar före resans början. Om resenären anhåller om reseförskott bör reseplanen göras minst en vecka före resans början (se punkt 2.2). Reseplanen godkänns elektroniskt. I reseplanen anges resans ändamål, förverkligande, kostnaderna samt behovet av ett eventuellt reseförskott. En godkänd reseplan bekräftar att resan är en arbetsresa vars kostnader arbetsgivaren ersätter. En resa utan godkänd reseplan innebär en risk att arbetsgivaren inte ersätter resekostnaderna. Reseplanen godkänns av enhetschefen, prefekten eller projektledaren. En attestant kan inte godkänna sina egna reseplaner eller räkningar. Projektledarens reseplaner godkänns av enhetschefen. Förvaltningsdirektören godkänner enhetschefernas reseplaner. Ekonomiavdelningen upprätthåller en förteckning på vem som är godkännare (attestant) i M2. Reseplanens attestant ansvarar för att arbetsresan är ändamålsenlig och att den är uppgjord enligt reseanvisningarna. 2.2 Reseförskott Arbetstagare utan högskolans betalkort har rätt till förskott för kostnader som betalas av resenären själv. Resenären anhåller om reseförskott i reseplanen, som i sådana fall bör göras minst en vecka före resans början. Reseförskotten betalas ut via M2 en gång i veckan, på onsdagar. En reseplan, som innehåller anhållan om förskott, bör vara godkänd på onsdag kl för att utbetalning av förskottet kan kunna ske samma dag. Förskott i senare godkända reseplaner betalas ut följande veckas onsdag. 2.3 Resor finansierade av utomstående part En reseplan bör göras också för externt finansierade resor även om de inte medför några kostnader för Hanken. En sådan resa kan godkännas som arbetsresa om den har samband med personens arbetsuppgifter. Reseplanen bör i dessa fall alltid innehålla uppgifter om finansiären. En godkänd reseplan betyder att resan godkänns som arbetstid för resenären. En reseräkning utan kostnader skickas som vanligt till Pave för sakgranskning. 2.4 Projektfinansierade arbetsresor Hankens reseregler tillämpas också på arbetsresor som finansieras med externa projektmedel, t.ex. av Tekes eller Finlands Akademi. I den mån den externa uppdragsgivaren anger strängare regler för medelsanvändningen skall dessa tillämpas.

6 6 2.5 Resebyråtjänster Hanken har via Hansels ramavtal för resebyråtjänster gjort avtal med resebyrån CWT Kaleva Travel. Bokning av arbetsresor som bekostas av Hanken bör göras via Kaleva Travel. I och med att en resa bokats via CWT Kaleva Travel har resebyrån information om var Hankens resenärer befinner sig vid krissituationer. Kostnaderna för CWT Kaleva Travels resetjänster förs automatiskt in i resehanteringsprogrammet M2. CWT Kaleva Travels telefonnummer är (kontaktpersoner se bilaga 1). E-postadress Öppet må-fre kl h dejour +358 (0) (avgift 25 /samtal utanför kontorstid) Innan en person kan boka en resa via Kaleva Travel bör en resenärsprofil göras. Resenärsprofilerna skapas av Susanne Holmström (se kontaktuppgifter, bilaga 2). Resenären kan även boka flyg, hotell och tågbiljetter via CWT Kaleva Travels onlinebokningsprogram CWT Portal, för bokningsrättigheter kontakta Susanne Holmström. 2.6 Bonus (t.ex. FinnairPlus) Bonuspoäng som erhållits för arbetsresor tillhör högskolan och bör användas för arbetsresor. 2.7 Reseförsäkring Arbetstagaren är (via försäkringsbolaget If) olycksfallsförsäkrad för alla arbetsresor utomlands samt för arbetsresor i Finland om resan företas utanför den försäkrades normala, dagliga livsmiljö och som fågelvägen sträcker sig längre än 70 km. För resor under 70 km gäller Hankens olycksfallsförsäkring. Man är m.a.o. alltid försäkrad oberoende av resans längd. För en arbetsresa som varar längre än tre månader bör det göras en separat anmälan. Reseförsäkringen täcker personer med ett ikraftvarande arbetsavtal med högskolan. Försäkringen innefattar även en resgodsförsäkring, övre gränsen på resgodsförsäkringen är (Bilaga 3). Kontaktperson i försäkringsärenden är Kristina Wallin, eller Reseförsäkringskort för resor utomlands finns att kvittera ut hos växeln i Helsingfors och Susanne Holmström i Vasa. Försäkringsintyg på engelska finns på personalportalen, Här kan var och en fylla i sin egen information och printa ut eller spara intyget elektroniskt. Försäkringsintyg kan också erhållas per e-post av Kristina Wallin eller Susanne Holmström. Det finns också möjlighet att ladda ner försäkringskortet till mobiltelefonen. Det kan man göra med en avgiftsfri av IF 24h Mobil tjänst. Då har man alltid de viktigaste telefonnumren och anvisningarna nära till hands. Den innehåller även försäkringsnumret. IF 24h Mobil kan beställas genom att skicka textmeddelandet IFMATKA till numret Närmare anvisningar finns på personalportalen. På If:s hemsidor har Hanken sitt eget extranet med täckande information om högskolans försäkringar. tuppgifter.aspx

7 7 Där hittar man kontaktuppgifterna till de personer som sköter universitetens försäkringsärenden samt uppgifter om försäkringarna och anvisningar för hur man ska gå till väga vid olycksfall. Här kan man även göra skadeanmälningar för annullerade resor, olycksfall, skadat bagage etc Annullering av resa p.g.a. sjukdom En resenär som är tvungen att annullera en resa p.g.a. sjukdom bör skaffa ett läkarintyg samt be CWT Kaleva Travel skriva ut ett intyg över de resebiljetter som avbokats p.g.a. sjukdom. Dessa intyg bifogas ersättningsansökan. 2.8 Vaccinationer Högskolan ersätter kostnader för obligatoriska vaccinationer p.g.a. arbetsresa. Resenären ansvarar själv för vaccineringen. Information om vaccinering fås från arbetshälsostationen eller från utrikesministeriets hemsida 2.9 Säkerhet Resenären bör vid planering av arbetsresa beakta sin säkerhet. Inför resa till speciellt krisbenägna områden rekommenderar utrikesministeriet att man anmäler sina kontaktuppgifter på förhand till den lokala beskickningen. Instruktioner och blankett finns på under rubriken Tjänster. Råd och anvisningar angående säkerhetssituationen i olika länder finns på utrikesministeriets hemsida För att CWT Kaleva Travel i krissituationer ska få kontakt med resenären bör mobiltelefonnumret i resenärsprofilen vara uppdaterat Åtgärdsprogram vid krissituationer Högskolan har utarbetat ett åtgärdsprogram för krissituationer som kan påverka arbetsresor. Vid krissituationer samlar kontaktpersonen för reseärenden information om vilka resenärer som berörs av situationen. Resebyrån skickar en lista på berörda resenärer till kontaktpersonen samt till dennas vikarie. Kontaktpersonen informerar de berörda resenärernas chefer och enhetssekreterare att åtgärder på basis av detta åtgärdsprogram påbörjas. Vid behov fattar ekonomichefen beslut om att sammankalla en krisgrupp som, beroende på krisens omfattning, kan bestå av representanter för arbetsgivaren, ekonomiavdelningen och externa relationer samt kontaktpersonen för reseärenden och Hankens skyddschef. Krisgruppen gör upp en handlingsplan utgående från en åtgärdsförteckning som ekonomichefen eller kontaktpersonen för reseärenden sänder till krisgruppens medlemmar. Resenärer som befinner sig i nödsituation uppmanas hålla kontakt med ekonomichefen eller kontaktpersonen för reseärenden. Med resenärens medgivande informeras chefen. 3 RESESÄTT En arbetsresa bör företas på så kort tid som möjligt och med anlitande av sådant färdsätt som med beaktande av de totala kostnaderna är förmånligast.

8 8 Vid uppskattning av de totala kostnaderna beaktas även inbesparingen av tid genom val av fortskaffningsmedel. För en arbetsresa betalas inte större ersättning än vad som borde ha betalats om resan hade företagits på det för högskolan fördelaktigaste sättet. Om resenären t.ex. väljer egen bil som färdsätt för en sträcka som hade kunnat företas med tåg betalas ersättning enligt tågbiljettens pris. 3.1 Kombinera arbetsresa och fritid Det är möjligt att kombinera en arbetsresa med att tillbringa fritid på reseorten. Under fritidsdagarna betalar Hanken inte dagtraktamente och ersätter inga kostnader för extra inkvartering eller andra utgifter. Resedagarna för den privata resan bör antecknas separat i reseplanen. Om avsikten är att använda semesterdagar bör semester beviljas av förmannen. Kostnaderna för hemresan ersätts av arbetsgivaren förutsatt att de är de samma eller mindre än om hemresan skulle ha företagits utan förlängning. I reseansökan eller bilaga till den bör resenären utreda resekostnaderna. Föranleder förlängningen av resetiden inga tilläggskostnader får resenären ingen skattepliktig förmån av den. Hanken ersätter inte familjemedlemmars resekostnader i samband med arbetsresor. 3.2 Användning av egen bil Ersättning för användning av egen bil, 43 cent/km (år 2014), kan betalas om resan inte kan företas till lägre kostnader med allmänna kommunikationsmedel. Uppgifter om antal körda kilometer samt rutt anges i reseplanen. Vid jämförelse med bruk av allmänna kommunikationsmedel kan även en inbesparing av tid tas i beaktande. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel till flygfältet/tågstationen betalas kilometerersättning om den tillsammans med parkeringsavgiften blir förmånligara än en taxiresa. Om t.ex. en familjemedlem för resenären med egen bil till flygfältet kan kilometerersättning betalas i båda riktningarna om ersättningen är billigare än en taxiresa. 3.3 Taxi Användning av taxi i samband med arbetsresor kan godkännas om resenären inte har en rimlig möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel. Resenären bör i reseräkningen uppge den körda sträckan (varifrån och vart) samt grunden för användning av taxi (t.ex. avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, inbesparing av tid, kostnadsinbesparing, skrymmande bagage eller säkerhet vid utlandsresa). Ersättning för taxiresor till och från flygfältet kan betalas ifall avresa sker före kl och hemkomst sker efter kl Det finns ingen busstrafik mellan Vasa flygfält och centrum och taxiresor på denna sträcka godkänns dygnet runt. Taxi i Vasa kan beställas på tel.nr , förhandsbeställning rekommenderas.

9 9 3.4 Flygresor Hanken har anslutit sig till Hansels ramavtal om resebyråtjänster, inkvartering och konferenstjänster samt flyg-, tåg och rederitjänster. I första hand bör man anlita de flygbolag som är med i avtalet. Bokningarna ska göras via CWT Kaleva Travel eller av enhetssekreterarna via bokningsprogrammet CWT Portal. 3.5 Tågresor Via Hansels ramavtal med VR får Hankens resenärer 16 % rabatt på inhemska tågresor om tågbiljetten bokas via Kaleva Travel, CWT Portal eller bokningsprogrammet på nätet (kundnummer och lösenord fås av Susanne Holmström). Rabatterade tågbiljetter kan även köpas på tågstationerna. Hankens kundnummer bör uppges vid bokningen. För mera information kontakta Susanne Holmström. 3.6 Båtresor Via Hansels ramavtal kan båtbiljetter bokas till avtalspriser via CWT Kaleva Travel eller direkt från rederiet. För konferensresor bör offerter begäras direkt från rederierna eller via resebyrån. 3.7 Övriga resekostnader Kostnader för parkering vid flygplatser och tågstationer ersätts mot kvitto. Gatuparkering i samband med användning av egen bil ersätts om kostnaden anses skälig. 4 LOGI 4.1 Hotellbokningar Via Hansels ramavtal för inhemska hotellbokningar och bokningar i Bryssel får man hotellrum till avtalspriser. Hotellbokningar kan göras via CWT Kaleva Travel eller direkt från hotellen, varvid man bör nämna att bokningen görs inom ramen för Hanselavtalet. Hotellrum kan också bokas via CWT Portal/Room Select. Då tillkommer ingen bokningsavgift. Via CWT Kaleva Travel kan hotell i ett antal europeiska storstäder bokas till förmånliga CWT Value Rates-avtalspris. CWT Value Ratespriserna inkluderar alltid frukost och gratis internetanvändning. Inhemska hotell kan betalas kontant, med Hankens betalkort eller mot faktura. Utländska hotellbokningar betalas alltid direkt med Hankens betalkort, resenärens eget kreditkort eller kontant. 4.2 Ersättning för logi och hotell Logiersättning betalas mot kvitto. Om måltider ingår i logiavgiften betalas logiersättning endast för rummets pris. Om frukost ingår i rummets pris dras frukostens andel av logiavgiften inte av. Om man måste betala frukosten särskilt kompenseras kostnaden av dagtraktamentet.

10 Kostnader som inte ersätts Kostnader som inte ersätts är bl.a. tv-kanalavgifter, inköp från minibaren, måltider, bastubesök o. dyl. 5 DAGTRAKTAMENTE 5.1 Förutsättningar för utbetalning av dagtraktamente Med dagtraktamente avses ersättning för de höjda levnadskostnaderna på grund av en arbetsresa. Dagtraktamente kan ges om resmålet ligger längre än 15 kilometer från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad. Om arbetsresan inte företas på arbetsgivarens uppmaning utan på arbetstagarens eget initiativ, kan reseplanens godkännare besluta att godkänna resan som en arbetsresa, men bestämma att dagtraktamenten, delvis eller inte alls, betalas för resan. Beslut om betalning av dagtraktamente bör framgå på reseplanen. Resehanteringsprogrammet M2 räknar automatiskt ut dagtraktamenten för en resenär. I reseräkningen är det obligatoriskt att fylla i antalet erbjudna kostnadsfria måltider. 5.2 Dagtraktamentens storlek Inhemska dagtraktamenten Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamenten följande: Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp (år 2014) över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 18,00 över 10 timmar (heldagtraktamente) 39,00 då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet -med minst 2 timmar 18,00 -med minst 6 timmar 39,00 Erhåller löntagaren under något resedygn gratis eller i biljettpriset ingående måltid, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av ovan nämnda belopp. Med gratis måltid avses i fråga om heldagtraktamente två, och i fråga om partiellt dagtraktamente en gratis måltid. Hotellfrukost räknas inte som måltid. Åt anställda, som deltar i rekreationsevenemang, intern utbildning eller motsvarande, betalas i allmänhet inte dagtraktamente om högskolan står för resekostnader och måltider. Deltagarna behöver inte göra någon reseplan i dessa fall.

11 Utländska dagtraktamenten För utlandsresor betalas dagtraktamenten enligt de maximibelopp skatteförvaltningen har fastslagit för respektive land. Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Ett resedygn är 24 h räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut. Maximibeloppet av dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer. Vid återresa till Finland betalas dagtraktamente enligt: -om tiden som används för arbetsresa överskrids med mera än 2 h betalas 35 % av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. -om tiden som används för arbetsresa överskrids med mera än 10 h betalas 65 % av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Om den totala tid som använts för arbetsresa understiger24 timmar betalas dagtraktamente i enlighet med stadganden om resor i hemlandet och till motsvarande belopp. Har en tjänsteresa likväl varat över 15 timmar, varav en person på grund av skötsel av arbetsuppgifter eller av något annat giltigt skäl har tillbringat över fem timmar i utlandet, har han eller hon rätt till det dagtraktamente som avtalats för landet i fråga. Om löntagaren under något resedygn har erhållit, eller hade haft möjlighet att erhålla kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 %. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider. För båtseminarier samt konferens- och utbildningskryssningar betalas dagtraktamente enligt de bestämmelser och belopp som gäller för resor i hemlandet. Maximibeloppet för utlandsdagtraktamente utbetalas för högst 30 resedygn per resa. Om en arbetsresa varar över 30 resedygn betalas för de överskridande resedygnen 30 % av vederbörande lands dagtraktamente. 5.3 Resedagsersättning Om arbetstagare på arbetsgivarens uppmaning reser på lördag, söndag eller i kollektivavtalet avsedd söckenhelg eller annan fridag så, att enbart resetiden är minst fem timmar, betalas till honom 55 euro resedagsersättning. Resetiden räknas inte som arbetstid. Resedagsersättning betalas inte till arbetstagare i ledande ställning och inte till arbetstagare som själv besluter om tidpunkten för resan. Ersättning utbetalas heller inte om det under nämnda dygn uppstår tid som räknas som arbetstid. Resedagsersättning är skattepliktig och hanteras därmed via löneavdelningen. Resenären bör i reseplanen uppge summan för resedagsersättning så att förmannen kan godkänna ersättningen i

12 12 samband med attesteringen av hela reseplanen. En utskrift av den godkända reseplanen bifogas blanketten för resedagsersättning som resenären fyller i och sänder till servicecentret Pave för utbetalning. Om ersättningen inte blivit godkänd i reseplanen bör förmannen skriva under blanketten. Blanketten finns på personalportalen under rubriken Att vara anställd-blanketter. Resedagsersättningen utbetalas på följande tekniskt möjliga löneutbetalningsdag (endera den 15nde eller månadens sista bankdag). 5.4 Övriga skattefria ersättningar Måltidsersättning Betalning av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens belopp är 9,75 euro. Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens belopp 19,50 euro. Löntagaren ansöker om måltidsersättning endera genom att fylla i en reseplan inför resedagen eller genom att fylla i en reseräkning efter resedagen. Nattresepenning Erläggande av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens belopp är 12 euro. Extra ersättningar vid utlandsresor Om den resa arbetsgivaren anvisat går utanför Finlands gränser, ersätter arbetsgivaren nödvändiga kostnader i anslutning till resan enligt följande: -tilläggskostnader i anslutning till resan såsom flygskatt osv. -till resan hörande visumavgifter samt kostnader för mediciner och vaccineringar (inte passavgift). -nödvändiga för researrangemang och med arbetet anslutna kostnader för telefonsamtal och telekopior enligt sakliga grunder. -övriga obligatoriska med ovan jämförbara kostnader. 6 EFTER RESAN 6.1 Reseräkning Ersättning för resekostnaderna ska sökas med reseräkning, som ska lämnas till arbetsgivaren inom två månader från resans slut med risk att rätten till ersättning och eventuellt utbetalt förskott annars förloras. Beslut om utbetalning av resekostnadsersättning för reseräkning som inlämnats senare än två månader efter resans slut fattas av förvaltningsdirektören.

13 13 Reseräkningen görs elektroniskt i M2. Resenären bör bifoga verifikat eller annan tillförlitlig dokumentation över kostnaderna till räkningen. Till räkningen bifogas: -kvitton över alla resekostnader. -elektronisk flygbiljett eller bekräftelse över flygbokningen om biljett inte har erhållits. Om resenären har betalat sin flygbiljett själv bör betalningssättet, den betalda summan samt den debiterade momsen framgå. -konferensprogram eller motsvarande program. -kvitto över deltagaravgift. -om en kostnad betalats med eget kreditkort bör kopia av kreditkortsräkningen bifogas. Om ett kvitto av någon anledning inte erhållits bör en förklaring bifogas reseräkningen. Skäliga kostnader utan kvitto, som har godkänts av förmannen i reseplanen, kan ersättas på motiverade grunder. 6.2 Godkännande av reseräkning Enhetschefer, prefekter och projektchefer har rätt att godkänna reseplaner och -räkningar i M2. Förvaltningsdirektören godkänner enhetschefernas och prefekternas reseräkningar. Projektchefernas reseräkningar godkänns av prefekterna. En förteckning över attestanterna i M2 finns på ekonomiavdelningen. Om en arbetsresa finansieras med externa medel bör den externa finansiärens uppgifter anges. Om högskolan betalar dagtraktamente för externt finansierad resa bör behövliga biljetter och verifikat bifogas. Reseräkningarna sakgranskas av servicecentret Pave som säkerställer att resan har genomförts på ett sätt som är förenligt med högskolans reseanvisningar och att all behövlig dokumentation i form av biljetter, kvitton och konferensprogram har bifogats räkningen. Resenären bör, på anmodan av sakgranskaren, vid behov komplettera reseräkningens innehåll. En sakgranskad och godkänd reseräkning utbetalas till resenärens bankkonto. 6.3 Resekostnader för timlärare Timlärarna är anställda vid Hanken och kan därför inte få skattefri reseersättning för resa till arbetsplatsen. En resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas aldrig som en arbetsresa. Om resekostnader betalas åt timlärare betraktas ersättningen som skattepliktig lön. Ersättningen bör i sådana fall betalas ut via lönesystemet. Blanketten Ersättning för resa till arbetsplatsen finns på personalportalen, Blanketter. Gällande utländska timlärare, se punkt Resekostnader för externa personer En person som är anställd av annan arbetsgivare än Hanken kan erhålla skattefri resekostnadsersättning och dagtraktamente om han utför arbete för högskolan.

14 14 För resekostnader som uppkommer i samband med deltagande i möten eller medlemskap i administrationsorgan, deltagande i enskilda föreläsningar och presentationer samt för sakkunniguppgifter kan skattefri ersättning utbetalas. På detta inverkar inte huruvida personen betalas arvode för sin medverkan. Om en person som inte har arbetsavtal med Hanken reser på Hankens bekostnad kan utgifterna ersättas mot kvitton eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare gett. Även dagtraktamenten kan betalas skattefritt åt personen. Reseräkningar för externa personer ska göras i M2 som en reseräkning för extern resenär. 6.5 Resekostnader för utlänningar Åt en utländsk gäst som vistas tillfälligt i landet, såsom gästföreläsare och sakkunniga, kan skattefritt betalas inhemskt dagtraktamente. Dessutom kan hans rese- och logikostnader ersättas mot verifikat. En utländsk timlärare med fast arbetsplats utomlands som har kallats till Finland för en kort tid (t.ex. föreläsare eller expert) och som vistas högst sex månader i Finland under ett kalenderår är begränsat skattskyldig. Hanken kan åt sådana timlärare skattefritt betala dagtraktamente som motsvarar dagtraktamentet i hemlandet enligt finska regler samt mot verifikat utan skatt ersätta hans eller hennes inkvarteringsutgifter och resebiljetter. Om en begränsat skattskyldig person däremot har sin huvudsyssla i Finland, kan detta ställe betraktas som hans egentliga arbetsplats. Förutsättningarna för skattefria kostnadsersättningar finns då inte. Personer med källskattekort kan inte erhålla skattefri kilometerersättning, måltidsersättning eller nattresepenning och därför ersätter Hanken inte alls dessa. Vid arbetsresor till utlandet under arbetstiden i Finland erhåller en person med källskattekort skattefritt endast beloppet som motsvarar inrikes dagtraktamente. 6.6 Vid anställningsintervjuer Vid rekrytering av arbetskraft kan Hanken skattefritt ersätta resekostnader som föranletts av en resa till anställningsintervju till alla dem som kallats till intervjun. Praxis är dock att arbetssökaren själv står för resekostnaderna till intervjun. Kostnader som skattefritt kan betalas är sådana som betalats till trafikidkare och för vilka verifikat kan uppvisas. Kilometerersättningar och dagtraktamenten är inte skattefria ersättningar.

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Statens resereglemente 2016. Finansministeriets publikationer 1b/2016. Staten som arbetsgivaren

Statens resereglemente 2016. Finansministeriets publikationer 1b/2016. Staten som arbetsgivaren Statens resereglemente 2016 Finansministeriets publikationer 1b/2016 Staten som arbetsgivaren Statens resereglemente 2016 Finansministeriets publikationer 1b/2015 Staten som arbetsgivaren FINANSMINISTERIET

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

M2 instruktioner för slutanvändaren. Hanken

M2 instruktioner för slutanvändaren. Hanken M2 INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDAREN 1(35) M2 instruktioner för slutanvändaren Hanken På grund av leverantörens programuppdateringar kan bilderna i denna manual skilja sig från bilderna i M2. M2 INSTRUKTIONER

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 INLEDNING... 2 1.1 DEFINITIONER... 2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 2.1 BESLUT OM RESA... 3 2.2 BETALKORT... 3 2.3 ÅRS/HALVÅRSKORT... 3 2.4 BONUS...

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2012-11-08 Bilaga 2 Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten Här nedan återfinns riktlinjer för resor i tjänsten som gäller för medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01)

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst,

Läs mer

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 7 för dig som är eller ska bli löneadministratör Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Din guide är Sebastian Bäckström, på konsultfirman Selegu AB. Han är

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös 1992 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsförmedling

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING, 2010-0-2 1(5) TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING OCH ALLMÄNNA ESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetstagare som för Norra Västmanlands

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04 2006-01-04 1 Personalkonsult Per-Evert Persson Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har tjänstemannen rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Detta är en av de grundläggande

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Detta rekommendationsavtal har antagits av följande organisationer Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Sif SKTF

Läs mer

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 (7) Personalbyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2004-02-09 och 2004-06-21 EKB-799-0069/04 Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 Allmänt I Polisens arbete utgör tjänsteresorna en

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska leda arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på löne- och arbetsvillkoren

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

Travel: Godkännare. Innehåll

Travel: Godkännare. Innehåll Travel: Godkännare Innehåll 2 3 4 5 6 9 10 Att vara godkännare i Travel Godkännarens uppgifter Godkännande av reseräkningar/resplaner Returnering och styrning av reseräkning/resplan åt andra godkännare

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 2009-09-28 Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten

Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten RIKTLINJER Riktlinjer Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i tjänsten Gäller för Stockholms läns landsting med bolag Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Följande riktlinjer och anvisningar gäller för anställda vid Formas och där Formas ska stå för kostnaderna.

Följande riktlinjer och anvisningar gäller för anställda vid Formas och där Formas ska stå för kostnaderna. RESEPOLICY - PRAKTISKA ANVISNINGAR FÖR ANSTÄLLDA PÅ FORMAS Följande riktlinjer och anvisningar gäller för anställda vid Formas och där Formas ska stå för kostnaderna. Myndigheten tillämpar de centrala

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Efternamn samt förnamn ifylles.

Efternamn samt förnamn ifylles. 1 (6) IFYLLNADSANVISNING - TJÄNSTGÖRINGSRAPPORT, FÖRRÄTTNING, FÖRTROENDEVALD Blanketten skall användas vid sammanträde/förrättning. Den föres då av den förtroendevalde. Fem sammanträden/förrättningar ryms

Läs mer

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet RESEPOLICY Anita Petersson DNR 89/2003-19 Reviderad 2008-12-02 Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet Tillämpas då arbetstagare med förordnande beordras att tjänstgöra på annan

Läs mer

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Innehåll 1. Allmänna frågor 2. Personer som vistas högst sex månader i Finland 3. Personer som vistas över sex månader i Finland 1.1.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6a MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 6 000:- SM-semifinal 4 000:- SM-kvartsfinal 3 600:- Elitserie, direkt off 2 900:- Allsvenskan,

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6a MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 4 000:- SM-semifinal 3 400:- SM-kvartsfinal 3 000:- Elitserie, direkt off 2 600:- Allsvenskan,

Läs mer

Reseguiden. Resepolicy 1/6

Reseguiden. Resepolicy 1/6 Reseguiden 1/6 Kortfattad information till resenärer och personal vid Göteborgs universitet. Avsedd för utskrift. Mer utförlig information finns på http://resor.adm.gu.se/. Resepolicy... 1 Resegruppen

Läs mer

Innehåll 1 Allmänt... 3

Innehåll 1 Allmänt... 3 Riktlinjer för mötes- och resebeställning 1(12) Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Reseförsäkring... 3 2.1 Försäkringar vid bilresa... 3 3 Säkerhet... 4 3.1 Om olyckan är framme... 4 4 Arbetsmiljö... 5

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219 Göteborgs universitet Reseguiden för anställda 081219 Innehållsförteckning 1 Resepolicy 2 2 Resegruppen vid Göteborgs universitet 2 3 Reseplanering 3 4 Universitetets resebyråer 4 4.1 GU:s ramavtal med

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 13 07 01 14 06 30 Domare, funktionärer MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 4 000: - SM-semifinal 3 400: - SM-kvartsfinal 3 000: -

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12)

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) LFV Dokumenttyp Dokumentnummer Sida Koncern-HR BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Per Edström 011-192583 GD 2009-10-19 04.00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Ansvar...2

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer