Hankens reseanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hankens reseanvisningar 12.2.2014"

Transkript

1 Hankens reseanvisningar

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Syftet med reseanvisningarna Högskolans reseadministration Reserelaterade begrepp Arbetsresa Arbetsplats Resekostnader Resedygn FÖRE RESAN Reseplan Reseförskott Resor finansierade av utomstående part Projektfinansierade arbetsresor Resebyråtjänster Bonus (t.ex. FinnairPlus) Reseförsäkring Annullering av resa p.g.a. sjukdom Vaccinationer Säkerhet Åtgärdsprogram vid krissituationer RESESÄTT Kombinera arbetsresa och fritid Användning av egen bil Taxi Flygresor Tågresor Båtresor... 9

3 3.7 Övriga resekostnader LOGI Hotellbokningar Ersättning för logi och hotell Kostnader som inte ersätts DAGTRAKTAMENTE Förutsättningar för utbetalning av dagtraktamente Dagtraktamentens storlek Inhemska dagtraktamenten Utländska dagtraktamenten Resedagsersättning Övriga skattefria ersättningar Nattresepenning Extra ersättningar vid utlandsresor EFTER RESAN Reseräkning Godkännande av reseräkning Resekostnader för timlärare Resekostnader för externa personer Resekostnader för utlänningar Vid anställningsintervjuer BILAGOR: 1. Kontaktuppgifter, Hanken 2. Kontaktuppgifter, CWT Kaleva Travel 3. Försäkringsmeddelande

4 4 1 ALLMÄNT 1.1. Syftet med reseanvisningarna Anvisningarna tillämpas vid ersättande av kostnader för arbetsresor i hemlandet och utomlands. Vid ersättning av resekostnader tillämpas principerna i universitetens kollektivavtal samt skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. I anvisningarna preciseras tillämpningen av skatteförvaltningens direktiv samt reglerna om arbetsresor i Hankens ekonomistadga. Dessutom finns information om hur man ordnar resorna i praktiken. Anvisningarna tillämpas vid högskolans alla enheter. Anvisningarna är fastställda av förvaltningsdirektören. Syftet med reseanvisningarna är att ge instruktioner och hjälp åt resenärerna så att arbetsresan kan företas på så kort tid som möjligt och med så små kostnader som möjligt. Vid uppskattning av de totala kostnaderna för en resa beaktas även den inbesparing av tid som åstadkommits genom val av fortskaffningsmedel. Dagtraktamenten, måltidsersättningar, kilometerersättningar samt logi- och hotellersättningar betalas enligt skatteförvaltningens direktiv Högskolans reseadministration Ekonomiavdelningen ansvarar för att högskolan har ändamålsenliga avtal gällande resor. Ekonomiavdelningen ansvarar för uppdatering av reseanvisningarna och ger stöd åt enheterna i resefrågor. Avdelningssekreterare Susanne Holmström samt ekonomiavdelningen ger råd och anvisningar. Information om resehanteringsprogrammet M2 finns på personalportalen under rubriken Att vara anställd Reserelaterade begrepp Arbetsresa Med arbetsresa avses en resa som en arbetstagare (en person som är anställd) på uppmaning av en förman företar för att sköta arbetsåligganden utanför den ordinarie arbetsplatsen Arbetsplats Med ordinarie arbetsplats avses den fasta arbetsplats där arbetstagaren i fråga arbetar. I arbetsavtalet står skrivet vilken den ordinarie arbetsplatsen (orten) är Resekostnader Resekostnader är kostnader som uppkommit för resa i Finland eller utomlands som en person företagit. Som resekostnader räknas de direkta tilläggskostnader som en arbetsresa medför.

5 Resedygn Ett resedygn är den period om 24 h som börjar när en arbetsresa börjar eller när föregående resedygn slutar. Resedygnet börjar när personen i fråga beger sig från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar när han eller hon återvänder till arbetsplatsen eller bostaden. 2 FÖRE RESAN 2.1 Reseplan För varje arbetsresa bör en reseplan göras i det elektroniska resehanteringsprogrammet M2 minst tre arbetsdagar före resans början. Om resenären anhåller om reseförskott bör reseplanen göras minst en vecka före resans början (se punkt 2.2). Reseplanen godkänns elektroniskt. I reseplanen anges resans ändamål, förverkligande, kostnaderna samt behovet av ett eventuellt reseförskott. En godkänd reseplan bekräftar att resan är en arbetsresa vars kostnader arbetsgivaren ersätter. En resa utan godkänd reseplan innebär en risk att arbetsgivaren inte ersätter resekostnaderna. Reseplanen godkänns av enhetschefen, prefekten eller projektledaren. En attestant kan inte godkänna sina egna reseplaner eller räkningar. Projektledarens reseplaner godkänns av enhetschefen. Förvaltningsdirektören godkänner enhetschefernas reseplaner. Ekonomiavdelningen upprätthåller en förteckning på vem som är godkännare (attestant) i M2. Reseplanens attestant ansvarar för att arbetsresan är ändamålsenlig och att den är uppgjord enligt reseanvisningarna. 2.2 Reseförskott Arbetstagare utan högskolans betalkort har rätt till förskott för kostnader som betalas av resenären själv. Resenären anhåller om reseförskott i reseplanen, som i sådana fall bör göras minst en vecka före resans början. Reseförskotten betalas ut via M2 en gång i veckan, på onsdagar. En reseplan, som innehåller anhållan om förskott, bör vara godkänd på onsdag kl för att utbetalning av förskottet kan kunna ske samma dag. Förskott i senare godkända reseplaner betalas ut följande veckas onsdag. 2.3 Resor finansierade av utomstående part En reseplan bör göras också för externt finansierade resor även om de inte medför några kostnader för Hanken. En sådan resa kan godkännas som arbetsresa om den har samband med personens arbetsuppgifter. Reseplanen bör i dessa fall alltid innehålla uppgifter om finansiären. En godkänd reseplan betyder att resan godkänns som arbetstid för resenären. En reseräkning utan kostnader skickas som vanligt till Pave för sakgranskning. 2.4 Projektfinansierade arbetsresor Hankens reseregler tillämpas också på arbetsresor som finansieras med externa projektmedel, t.ex. av Tekes eller Finlands Akademi. I den mån den externa uppdragsgivaren anger strängare regler för medelsanvändningen skall dessa tillämpas.

6 6 2.5 Resebyråtjänster Hanken har via Hansels ramavtal för resebyråtjänster gjort avtal med resebyrån CWT Kaleva Travel. Bokning av arbetsresor som bekostas av Hanken bör göras via Kaleva Travel. I och med att en resa bokats via CWT Kaleva Travel har resebyrån information om var Hankens resenärer befinner sig vid krissituationer. Kostnaderna för CWT Kaleva Travels resetjänster förs automatiskt in i resehanteringsprogrammet M2. CWT Kaleva Travels telefonnummer är (kontaktpersoner se bilaga 1). E-postadress Öppet må-fre kl h dejour +358 (0) (avgift 25 /samtal utanför kontorstid) Innan en person kan boka en resa via Kaleva Travel bör en resenärsprofil göras. Resenärsprofilerna skapas av Susanne Holmström (se kontaktuppgifter, bilaga 2). Resenären kan även boka flyg, hotell och tågbiljetter via CWT Kaleva Travels onlinebokningsprogram CWT Portal, för bokningsrättigheter kontakta Susanne Holmström. 2.6 Bonus (t.ex. FinnairPlus) Bonuspoäng som erhållits för arbetsresor tillhör högskolan och bör användas för arbetsresor. 2.7 Reseförsäkring Arbetstagaren är (via försäkringsbolaget If) olycksfallsförsäkrad för alla arbetsresor utomlands samt för arbetsresor i Finland om resan företas utanför den försäkrades normala, dagliga livsmiljö och som fågelvägen sträcker sig längre än 70 km. För resor under 70 km gäller Hankens olycksfallsförsäkring. Man är m.a.o. alltid försäkrad oberoende av resans längd. För en arbetsresa som varar längre än tre månader bör det göras en separat anmälan. Reseförsäkringen täcker personer med ett ikraftvarande arbetsavtal med högskolan. Försäkringen innefattar även en resgodsförsäkring, övre gränsen på resgodsförsäkringen är (Bilaga 3). Kontaktperson i försäkringsärenden är Kristina Wallin, eller Reseförsäkringskort för resor utomlands finns att kvittera ut hos växeln i Helsingfors och Susanne Holmström i Vasa. Försäkringsintyg på engelska finns på personalportalen, Här kan var och en fylla i sin egen information och printa ut eller spara intyget elektroniskt. Försäkringsintyg kan också erhållas per e-post av Kristina Wallin eller Susanne Holmström. Det finns också möjlighet att ladda ner försäkringskortet till mobiltelefonen. Det kan man göra med en avgiftsfri av IF 24h Mobil tjänst. Då har man alltid de viktigaste telefonnumren och anvisningarna nära till hands. Den innehåller även försäkringsnumret. IF 24h Mobil kan beställas genom att skicka textmeddelandet IFMATKA till numret Närmare anvisningar finns på personalportalen. På If:s hemsidor har Hanken sitt eget extranet med täckande information om högskolans försäkringar. tuppgifter.aspx

7 7 Där hittar man kontaktuppgifterna till de personer som sköter universitetens försäkringsärenden samt uppgifter om försäkringarna och anvisningar för hur man ska gå till väga vid olycksfall. Här kan man även göra skadeanmälningar för annullerade resor, olycksfall, skadat bagage etc Annullering av resa p.g.a. sjukdom En resenär som är tvungen att annullera en resa p.g.a. sjukdom bör skaffa ett läkarintyg samt be CWT Kaleva Travel skriva ut ett intyg över de resebiljetter som avbokats p.g.a. sjukdom. Dessa intyg bifogas ersättningsansökan. 2.8 Vaccinationer Högskolan ersätter kostnader för obligatoriska vaccinationer p.g.a. arbetsresa. Resenären ansvarar själv för vaccineringen. Information om vaccinering fås från arbetshälsostationen eller från utrikesministeriets hemsida 2.9 Säkerhet Resenären bör vid planering av arbetsresa beakta sin säkerhet. Inför resa till speciellt krisbenägna områden rekommenderar utrikesministeriet att man anmäler sina kontaktuppgifter på förhand till den lokala beskickningen. Instruktioner och blankett finns på under rubriken Tjänster. Råd och anvisningar angående säkerhetssituationen i olika länder finns på utrikesministeriets hemsida För att CWT Kaleva Travel i krissituationer ska få kontakt med resenären bör mobiltelefonnumret i resenärsprofilen vara uppdaterat Åtgärdsprogram vid krissituationer Högskolan har utarbetat ett åtgärdsprogram för krissituationer som kan påverka arbetsresor. Vid krissituationer samlar kontaktpersonen för reseärenden information om vilka resenärer som berörs av situationen. Resebyrån skickar en lista på berörda resenärer till kontaktpersonen samt till dennas vikarie. Kontaktpersonen informerar de berörda resenärernas chefer och enhetssekreterare att åtgärder på basis av detta åtgärdsprogram påbörjas. Vid behov fattar ekonomichefen beslut om att sammankalla en krisgrupp som, beroende på krisens omfattning, kan bestå av representanter för arbetsgivaren, ekonomiavdelningen och externa relationer samt kontaktpersonen för reseärenden och Hankens skyddschef. Krisgruppen gör upp en handlingsplan utgående från en åtgärdsförteckning som ekonomichefen eller kontaktpersonen för reseärenden sänder till krisgruppens medlemmar. Resenärer som befinner sig i nödsituation uppmanas hålla kontakt med ekonomichefen eller kontaktpersonen för reseärenden. Med resenärens medgivande informeras chefen. 3 RESESÄTT En arbetsresa bör företas på så kort tid som möjligt och med anlitande av sådant färdsätt som med beaktande av de totala kostnaderna är förmånligast.

8 8 Vid uppskattning av de totala kostnaderna beaktas även inbesparingen av tid genom val av fortskaffningsmedel. För en arbetsresa betalas inte större ersättning än vad som borde ha betalats om resan hade företagits på det för högskolan fördelaktigaste sättet. Om resenären t.ex. väljer egen bil som färdsätt för en sträcka som hade kunnat företas med tåg betalas ersättning enligt tågbiljettens pris. 3.1 Kombinera arbetsresa och fritid Det är möjligt att kombinera en arbetsresa med att tillbringa fritid på reseorten. Under fritidsdagarna betalar Hanken inte dagtraktamente och ersätter inga kostnader för extra inkvartering eller andra utgifter. Resedagarna för den privata resan bör antecknas separat i reseplanen. Om avsikten är att använda semesterdagar bör semester beviljas av förmannen. Kostnaderna för hemresan ersätts av arbetsgivaren förutsatt att de är de samma eller mindre än om hemresan skulle ha företagits utan förlängning. I reseansökan eller bilaga till den bör resenären utreda resekostnaderna. Föranleder förlängningen av resetiden inga tilläggskostnader får resenären ingen skattepliktig förmån av den. Hanken ersätter inte familjemedlemmars resekostnader i samband med arbetsresor. 3.2 Användning av egen bil Ersättning för användning av egen bil, 43 cent/km (år 2014), kan betalas om resan inte kan företas till lägre kostnader med allmänna kommunikationsmedel. Uppgifter om antal körda kilometer samt rutt anges i reseplanen. Vid jämförelse med bruk av allmänna kommunikationsmedel kan även en inbesparing av tid tas i beaktande. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel till flygfältet/tågstationen betalas kilometerersättning om den tillsammans med parkeringsavgiften blir förmånligara än en taxiresa. Om t.ex. en familjemedlem för resenären med egen bil till flygfältet kan kilometerersättning betalas i båda riktningarna om ersättningen är billigare än en taxiresa. 3.3 Taxi Användning av taxi i samband med arbetsresor kan godkännas om resenären inte har en rimlig möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel. Resenären bör i reseräkningen uppge den körda sträckan (varifrån och vart) samt grunden för användning av taxi (t.ex. avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, inbesparing av tid, kostnadsinbesparing, skrymmande bagage eller säkerhet vid utlandsresa). Ersättning för taxiresor till och från flygfältet kan betalas ifall avresa sker före kl och hemkomst sker efter kl Det finns ingen busstrafik mellan Vasa flygfält och centrum och taxiresor på denna sträcka godkänns dygnet runt. Taxi i Vasa kan beställas på tel.nr , förhandsbeställning rekommenderas.

9 9 3.4 Flygresor Hanken har anslutit sig till Hansels ramavtal om resebyråtjänster, inkvartering och konferenstjänster samt flyg-, tåg och rederitjänster. I första hand bör man anlita de flygbolag som är med i avtalet. Bokningarna ska göras via CWT Kaleva Travel eller av enhetssekreterarna via bokningsprogrammet CWT Portal. 3.5 Tågresor Via Hansels ramavtal med VR får Hankens resenärer 16 % rabatt på inhemska tågresor om tågbiljetten bokas via Kaleva Travel, CWT Portal eller bokningsprogrammet på nätet (kundnummer och lösenord fås av Susanne Holmström). Rabatterade tågbiljetter kan även köpas på tågstationerna. Hankens kundnummer bör uppges vid bokningen. För mera information kontakta Susanne Holmström. 3.6 Båtresor Via Hansels ramavtal kan båtbiljetter bokas till avtalspriser via CWT Kaleva Travel eller direkt från rederiet. För konferensresor bör offerter begäras direkt från rederierna eller via resebyrån. 3.7 Övriga resekostnader Kostnader för parkering vid flygplatser och tågstationer ersätts mot kvitto. Gatuparkering i samband med användning av egen bil ersätts om kostnaden anses skälig. 4 LOGI 4.1 Hotellbokningar Via Hansels ramavtal för inhemska hotellbokningar och bokningar i Bryssel får man hotellrum till avtalspriser. Hotellbokningar kan göras via CWT Kaleva Travel eller direkt från hotellen, varvid man bör nämna att bokningen görs inom ramen för Hanselavtalet. Hotellrum kan också bokas via CWT Portal/Room Select. Då tillkommer ingen bokningsavgift. Via CWT Kaleva Travel kan hotell i ett antal europeiska storstäder bokas till förmånliga CWT Value Rates-avtalspris. CWT Value Ratespriserna inkluderar alltid frukost och gratis internetanvändning. Inhemska hotell kan betalas kontant, med Hankens betalkort eller mot faktura. Utländska hotellbokningar betalas alltid direkt med Hankens betalkort, resenärens eget kreditkort eller kontant. 4.2 Ersättning för logi och hotell Logiersättning betalas mot kvitto. Om måltider ingår i logiavgiften betalas logiersättning endast för rummets pris. Om frukost ingår i rummets pris dras frukostens andel av logiavgiften inte av. Om man måste betala frukosten särskilt kompenseras kostnaden av dagtraktamentet.

10 Kostnader som inte ersätts Kostnader som inte ersätts är bl.a. tv-kanalavgifter, inköp från minibaren, måltider, bastubesök o. dyl. 5 DAGTRAKTAMENTE 5.1 Förutsättningar för utbetalning av dagtraktamente Med dagtraktamente avses ersättning för de höjda levnadskostnaderna på grund av en arbetsresa. Dagtraktamente kan ges om resmålet ligger längre än 15 kilometer från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad. Om arbetsresan inte företas på arbetsgivarens uppmaning utan på arbetstagarens eget initiativ, kan reseplanens godkännare besluta att godkänna resan som en arbetsresa, men bestämma att dagtraktamenten, delvis eller inte alls, betalas för resan. Beslut om betalning av dagtraktamente bör framgå på reseplanen. Resehanteringsprogrammet M2 räknar automatiskt ut dagtraktamenten för en resenär. I reseräkningen är det obligatoriskt att fylla i antalet erbjudna kostnadsfria måltider. 5.2 Dagtraktamentens storlek Inhemska dagtraktamenten Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamenten följande: Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp (år 2014) över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 18,00 över 10 timmar (heldagtraktamente) 39,00 då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet -med minst 2 timmar 18,00 -med minst 6 timmar 39,00 Erhåller löntagaren under något resedygn gratis eller i biljettpriset ingående måltid, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av ovan nämnda belopp. Med gratis måltid avses i fråga om heldagtraktamente två, och i fråga om partiellt dagtraktamente en gratis måltid. Hotellfrukost räknas inte som måltid. Åt anställda, som deltar i rekreationsevenemang, intern utbildning eller motsvarande, betalas i allmänhet inte dagtraktamente om högskolan står för resekostnader och måltider. Deltagarna behöver inte göra någon reseplan i dessa fall.

11 Utländska dagtraktamenten För utlandsresor betalas dagtraktamenten enligt de maximibelopp skatteförvaltningen har fastslagit för respektive land. Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Ett resedygn är 24 h räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut. Maximibeloppet av dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer. Vid återresa till Finland betalas dagtraktamente enligt: -om tiden som används för arbetsresa överskrids med mera än 2 h betalas 35 % av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. -om tiden som används för arbetsresa överskrids med mera än 10 h betalas 65 % av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Om den totala tid som använts för arbetsresa understiger24 timmar betalas dagtraktamente i enlighet med stadganden om resor i hemlandet och till motsvarande belopp. Har en tjänsteresa likväl varat över 15 timmar, varav en person på grund av skötsel av arbetsuppgifter eller av något annat giltigt skäl har tillbringat över fem timmar i utlandet, har han eller hon rätt till det dagtraktamente som avtalats för landet i fråga. Om löntagaren under något resedygn har erhållit, eller hade haft möjlighet att erhålla kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 %. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider. För båtseminarier samt konferens- och utbildningskryssningar betalas dagtraktamente enligt de bestämmelser och belopp som gäller för resor i hemlandet. Maximibeloppet för utlandsdagtraktamente utbetalas för högst 30 resedygn per resa. Om en arbetsresa varar över 30 resedygn betalas för de överskridande resedygnen 30 % av vederbörande lands dagtraktamente. 5.3 Resedagsersättning Om arbetstagare på arbetsgivarens uppmaning reser på lördag, söndag eller i kollektivavtalet avsedd söckenhelg eller annan fridag så, att enbart resetiden är minst fem timmar, betalas till honom 55 euro resedagsersättning. Resetiden räknas inte som arbetstid. Resedagsersättning betalas inte till arbetstagare i ledande ställning och inte till arbetstagare som själv besluter om tidpunkten för resan. Ersättning utbetalas heller inte om det under nämnda dygn uppstår tid som räknas som arbetstid. Resedagsersättning är skattepliktig och hanteras därmed via löneavdelningen. Resenären bör i reseplanen uppge summan för resedagsersättning så att förmannen kan godkänna ersättningen i

12 12 samband med attesteringen av hela reseplanen. En utskrift av den godkända reseplanen bifogas blanketten för resedagsersättning som resenären fyller i och sänder till servicecentret Pave för utbetalning. Om ersättningen inte blivit godkänd i reseplanen bör förmannen skriva under blanketten. Blanketten finns på personalportalen under rubriken Att vara anställd-blanketter. Resedagsersättningen utbetalas på följande tekniskt möjliga löneutbetalningsdag (endera den 15nde eller månadens sista bankdag). 5.4 Övriga skattefria ersättningar Måltidsersättning Betalning av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens belopp är 9,75 euro. Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens belopp 19,50 euro. Löntagaren ansöker om måltidsersättning endera genom att fylla i en reseplan inför resedagen eller genom att fylla i en reseräkning efter resedagen. Nattresepenning Erläggande av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens belopp är 12 euro. Extra ersättningar vid utlandsresor Om den resa arbetsgivaren anvisat går utanför Finlands gränser, ersätter arbetsgivaren nödvändiga kostnader i anslutning till resan enligt följande: -tilläggskostnader i anslutning till resan såsom flygskatt osv. -till resan hörande visumavgifter samt kostnader för mediciner och vaccineringar (inte passavgift). -nödvändiga för researrangemang och med arbetet anslutna kostnader för telefonsamtal och telekopior enligt sakliga grunder. -övriga obligatoriska med ovan jämförbara kostnader. 6 EFTER RESAN 6.1 Reseräkning Ersättning för resekostnaderna ska sökas med reseräkning, som ska lämnas till arbetsgivaren inom två månader från resans slut med risk att rätten till ersättning och eventuellt utbetalt förskott annars förloras. Beslut om utbetalning av resekostnadsersättning för reseräkning som inlämnats senare än två månader efter resans slut fattas av förvaltningsdirektören.

13 13 Reseräkningen görs elektroniskt i M2. Resenären bör bifoga verifikat eller annan tillförlitlig dokumentation över kostnaderna till räkningen. Till räkningen bifogas: -kvitton över alla resekostnader. -elektronisk flygbiljett eller bekräftelse över flygbokningen om biljett inte har erhållits. Om resenären har betalat sin flygbiljett själv bör betalningssättet, den betalda summan samt den debiterade momsen framgå. -konferensprogram eller motsvarande program. -kvitto över deltagaravgift. -om en kostnad betalats med eget kreditkort bör kopia av kreditkortsräkningen bifogas. Om ett kvitto av någon anledning inte erhållits bör en förklaring bifogas reseräkningen. Skäliga kostnader utan kvitto, som har godkänts av förmannen i reseplanen, kan ersättas på motiverade grunder. 6.2 Godkännande av reseräkning Enhetschefer, prefekter och projektchefer har rätt att godkänna reseplaner och -räkningar i M2. Förvaltningsdirektören godkänner enhetschefernas och prefekternas reseräkningar. Projektchefernas reseräkningar godkänns av prefekterna. En förteckning över attestanterna i M2 finns på ekonomiavdelningen. Om en arbetsresa finansieras med externa medel bör den externa finansiärens uppgifter anges. Om högskolan betalar dagtraktamente för externt finansierad resa bör behövliga biljetter och verifikat bifogas. Reseräkningarna sakgranskas av servicecentret Pave som säkerställer att resan har genomförts på ett sätt som är förenligt med högskolans reseanvisningar och att all behövlig dokumentation i form av biljetter, kvitton och konferensprogram har bifogats räkningen. Resenären bör, på anmodan av sakgranskaren, vid behov komplettera reseräkningens innehåll. En sakgranskad och godkänd reseräkning utbetalas till resenärens bankkonto. 6.3 Resekostnader för timlärare Timlärarna är anställda vid Hanken och kan därför inte få skattefri reseersättning för resa till arbetsplatsen. En resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas aldrig som en arbetsresa. Om resekostnader betalas åt timlärare betraktas ersättningen som skattepliktig lön. Ersättningen bör i sådana fall betalas ut via lönesystemet. Blanketten Ersättning för resa till arbetsplatsen finns på personalportalen, Blanketter. Gällande utländska timlärare, se punkt Resekostnader för externa personer En person som är anställd av annan arbetsgivare än Hanken kan erhålla skattefri resekostnadsersättning och dagtraktamente om han utför arbete för högskolan.

14 14 För resekostnader som uppkommer i samband med deltagande i möten eller medlemskap i administrationsorgan, deltagande i enskilda föreläsningar och presentationer samt för sakkunniguppgifter kan skattefri ersättning utbetalas. På detta inverkar inte huruvida personen betalas arvode för sin medverkan. Om en person som inte har arbetsavtal med Hanken reser på Hankens bekostnad kan utgifterna ersättas mot kvitton eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare gett. Även dagtraktamenten kan betalas skattefritt åt personen. Reseräkningar för externa personer ska göras i M2 som en reseräkning för extern resenär. 6.5 Resekostnader för utlänningar Åt en utländsk gäst som vistas tillfälligt i landet, såsom gästföreläsare och sakkunniga, kan skattefritt betalas inhemskt dagtraktamente. Dessutom kan hans rese- och logikostnader ersättas mot verifikat. En utländsk timlärare med fast arbetsplats utomlands som har kallats till Finland för en kort tid (t.ex. föreläsare eller expert) och som vistas högst sex månader i Finland under ett kalenderår är begränsat skattskyldig. Hanken kan åt sådana timlärare skattefritt betala dagtraktamente som motsvarar dagtraktamentet i hemlandet enligt finska regler samt mot verifikat utan skatt ersätta hans eller hennes inkvarteringsutgifter och resebiljetter. Om en begränsat skattskyldig person däremot har sin huvudsyssla i Finland, kan detta ställe betraktas som hans egentliga arbetsplats. Förutsättningarna för skattefria kostnadsersättningar finns då inte. Personer med källskattekort kan inte erhålla skattefri kilometerersättning, måltidsersättning eller nattresepenning och därför ersätter Hanken inte alls dessa. Vid arbetsresor till utlandet under arbetstiden i Finland erhåller en person med källskattekort skattefritt endast beloppet som motsvarar inrikes dagtraktamente. 6.6 Vid anställningsintervjuer Vid rekrytering av arbetskraft kan Hanken skattefritt ersätta resekostnader som föranletts av en resa till anställningsintervju till alla dem som kallats till intervjun. Praxis är dock att arbetssökaren själv står för resekostnaderna till intervjun. Kostnader som skattefritt kan betalas är sådana som betalats till trafikidkare och för vilka verifikat kan uppvisas. Kilometerersättningar och dagtraktamenten är inte skattefria ersättningar.

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

M2 instruktioner för slutanvändaren. Hanken

M2 instruktioner för slutanvändaren. Hanken M2 INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDAREN 1(35) M2 instruktioner för slutanvändaren Hanken På grund av leverantörens programuppdateringar kan bilderna i denna manual skilja sig från bilderna i M2. M2 INSTRUKTIONER

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Reseguiden. Resepolicy 1/6

Reseguiden. Resepolicy 1/6 Reseguiden 1/6 Kortfattad information till resenärer och personal vid Göteborgs universitet. Avsedd för utskrift. Mer utförlig information finns på http://resor.adm.gu.se/. Resepolicy... 1 Resegruppen

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219 Göteborgs universitet Reseguiden för anställda 081219 Innehållsförteckning 1 Resepolicy 2 2 Resegruppen vid Göteborgs universitet 2 3 Reseplanering 3 4 Universitetets resebyråer 4 4.1 GU:s ramavtal med

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet RESEPOLICY Anita Petersson DNR 89/2003-19 Reviderad 2008-12-02 Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet Tillämpas då arbetstagare med förordnande beordras att tjänstgöra på annan

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Riktlinjer för resor och reseersättning

Riktlinjer för resor och reseersättning Riktlinjer för resor och reseersättning Medlemsorganisationer och andra som reser på uppdrag av MyRight Antagen av styrelsen 111110, revidering 141112 och 150602 1. Utgångspunkter En resa har alltid som

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga RESERÄKNING RAPPORTERA DIN RESA OBS! Rapportera in din resa senast 1 månad efter avslutad resa För avd obstetrik och gynekologi samt avd f pediatrik: Skicka reseräkningen till avd f obstetrik och gynekologi,

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Anvisning om civiltjänstgörares resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor ANVISNING TEM/327/00.03.05.02/2015 12.2.2015 Gäller från 12.2.2015 och tills vidare Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Beställning av

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer Utrikesministeriets tjänster för resenärer Mera info i Finland: Utrikesministeriets konsulära enhet PB 415, 00023 Statsrådet Tfn: +358 295 350 000 (växel) Jour dygnet runt: +358 9 1605 5555 Fax: +358 9

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2006-04-15 Ersätter resereglemente från 2004-06-22 Beslut Dnr: 1781/06-200 2006-04-05 Rektor Revidering av resereglemente för Karolinska Institutet

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Premiumkort. för dig som vill ha lite mer

Premiumkort. för dig som vill ha lite mer Premiumkort för dig som vill ha lite mer Sparbanken Syds Premiumkort är ett exklusivt MasterCard som ger mervärden utöver det vanliga. Kortet är en del av vårt erbjudande för dig som är kund inom Förmögenhetsförvaltning

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2 Godtagbara kostnader Företagspartnerskapsstöd ska riktas till ett projekt i ett utvecklingsland som följer villkoren för affärspartnerskapsstöd och är inriktat på långvarigt, affärsekonomiskt lönsamt samarbete.

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 15 07 01 16 06 30 1. Förtroendevalda 2. Vid kurs/konferensuppdrag 3. Vid lägeruppdrag 4. Traktamente för 1, 2 och 3 5. Resekostnadsersättning

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA LEDARE OCH TRÄNARE

ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA LEDARE OCH TRÄNARE STOCKHOLMS SIMFÖRBUND ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA FÖR LEDARE OCH TRÄNARE Fastställd 2002-09-11 Uppdaterad 2009-04-16 SYFTE MED DETTA DOKUMENT Denna information och checklista är avsedd för Dig som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer