Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga."

Transkript

1 Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Kommunallagen, 42 Till en förtroendevald betalas 1) sammanträdesarvode, 2) ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande, samt 3) ersättning för resekostnader och dagtraktamente. Till en förtroendevald kan också betalas arvode för viss tid samt andra särskilda arvoden. 2 Sammanträdesarvoden De förtroendevalda får de nedanstående arvodena för stadens organs sammanträden. ( ) 1 stadsfullmäktige: vice och ledamöter 2 stadsstyrelsen: vice och ledamöter sektioner baserade på instruktionen ledamöter 3 stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden: ledamöter 4 andra organ med beslutanderätt: ledamöter 470 euro 355 euro 385 euro 295 euro 200 euro 145 euro 155 euro 140 euro 145 euro 125 euro

2 Föa.2 3 Förhöjt sammanträdesarvode Stadsfullmäktiges och vice får 295 euro i arvode då de deltar i stadsstyrelsens sammanträden. ( ) En stadsstyrelseledamot som i egenskap av företrädare för stadsstyrelsen förordnad av denna deltar i ett annat organs sammanträden får arvode enligt samma grunder som en förtroendevald som är ledamot i organet. En stadsfullmäktigeledamot som i egenskap av sakkunnig deltar i ett stadsstyrelsesammanträde får samma arvode som stadsstyrelseledamöterna. Ordföranden i en sektion, en kommission, en kommitté, en styrgrupp, uppföljningsgrupp eller motsvarande grupp, en delegation eller ett råd som något av stadens organ tillsatt och som inte har beslutanderätt får 145 euro i arvode, och ledamöterna får 125 euro. ( ) Företrädarna för staden i landskapsförbundets representantskap får motsvarande arvode i det fall att landskapsförbundet inte betalar arvode. Om ett sammanträde överskrider tre timmar betalas arvodet med 50 procents förhöjning. Om ett organ sammanträder mer än en gång samma dag betalas endast ett arvode för sammanträdena, såvida inte minst två timmar gått sedan föregående sammanträde avslutats. Om det nya sammanträdet börjat innan minst två timmar gått sedan det föregående avslutats men sammanträdena tillsammans överskrider tre timmar betalas arvodet med 50 procents förhöjning. Om en förtroendevald på grund av förhinder eller jäv kallar in en ersättare för en del av ett sammanträde betalas halva arvodet till vardera. Om en vice eller en som utsetts till för ett visst sammanträde fungerar ensam som under hela sammanträdet får han arvode.

3 Föa.3 4 Årsarvoden Utöver de sammanträdesarvoden som är angivna i 2 i denna stadga får de nedannämnda förtroendevalda årsarvoden för arbete utanför sammanträdena och för andra uppgifter: ( ) ( ) stadsfullmäktiges stadsstyrelsens stadsfullmäktiges vice stadsstyrelsens vice och ledamöter na för stadsstyrelsens sektioner revisionsnämndens revisionsnämndens vice och ledamöter na för stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och socialoch hälsovårdsnämnden na för de andra nämnderna, för direktionerna tillsatta av stadsfullmäktige och för nämndsektionerna euro euro euro euro Vice n i de ovan angivna organen får utöver sammanträdesarvodena ett årsarvode för arbete utanför sammanträdena och för andra uppgifter. Årsarvodet utgör hälften av det årsarvode som n får. Ordföranden, vice n och ledamöterna i revisionsnämnden får ett årsarvode för de år för vilka de valts att granska förvaltningen och ekonomin. Då en som är berättigad till årsarvode är varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag upphör hans rätt till årsarvode. Ersättaren har rätt till den del av årsarvodet som står i proportion till de hela kalendermånader den som är berättigad till årsarvode varit förhindrad att sköta sitt uppdrag. En förtroendevald som har ett uppdrag som berättigar till årsarvode i två eller fler sådana organ som nämns ovan får dock högst euro i årsarvode. ( ) ( )

4 Föa.4 ( ) För kostnader föranledda av uppdraget betalas dessutom kostnadsersättningar utan redovisningsskyldighet ( ) på euro om året till stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens på euro om året till stadsfullmäktiges vice, stadsstyrelsens vice och na för stadsstyrelsens sektioner på 840 euro om året till de ledamöter i stadsstyrelsen och de för stadsfullmäktigegrupper som inte har rätt till kostnadsersättningar på basis av det ovanstående. 5 Arvoden vid val Ordföranden, vice n och ledamöterna i valnämnder och valbestyrelser, likaså valfunktionärer, får det nedanstående arvodet per förrättningsdag. Ersättning för räknearbetet efter avslutad valförrättning och för användning av egen mobiltelefon i liten omfattning ingår i arvodet. ( ) vice ledamot valfunktionär vid hemmaröstning 325 euro 265 euro 230 euro 295 euro 6 Arvoden för regionala organ Ordföranden i centralvalnämnden får ett engångsarvode som baserar sig på arbetsmängden vid valet i fråga. Engångsarvodet fastställs av stadsstyrelsen i varje enskilt fall. De förtroendevalda i delegationen för huvudstadsregionen, i samordningsgruppen för huvudstadsregionen, i Helsingforsregionens samarbetsmöte och i regionala styrgrupper och uppföljningsgrupper och motsvarande regionala grupper får följande sammanträdesarvoden: ( ) ledamot 385 euro 295 euro De förtroendevalda som är och ledamöter i samordningsgruppen för huvudstadsregionen får utöver sammanträdesarvodena följande årsarvoden för arbete utanför sammanträdena och för andra uppgifter: ( )

5 Föa.5 ledamot euro euro 7 Ersättning för inkomstbortfall 8 Ersättning för kostnader för vård av barn En förtroendevald får ersättning för ett inkomstbortfall föranlett av förtroendeuppdraget. Ett villkor för att ersättning ska betalas är att det uppstått ett faktiskt inkomstbortfall. Ersättningen kan vara högst så stor som det faktiska inkomstbortfallet. Ersättning betalas endast för ett sådant inkomstbortfall som hänför sig till den förtroendevaldes huvudsakliga försörjning. Ersättning för inkomstbortfall betalas för 1 deltagande i ett sammanträde som något av stadens organ håller 2 deltagande i ett seminarium för något av stadens organ eller i ett motsvarande evenemang 3 deltagande i en kurs som stadens centralförvaltning arrangerar för förtroendevalda eller i ett motsvarande evenemang 4 deltagande i en regional försvarskurs 5 deltagande i ett annat evenemang eller i en resa som baserar sig på ett beslut av något av stadens organ. Ersättning betalas på ovannämnda grunder för varje påbörjad timme som åtgår till evenemanget och till resor i anslutning till detta, dock inte för mer än åtta timmar per dygn. Rätten till ersättning gäller den tid som åtgår till sammanträdet och till resor mellan arbetsplatsen eller hemmet och platsen för sammanträdet, i fråga om restiden dock högst en timme i vardera riktningen. Den maximala ersättningen är 37 euro i timmen. ( ) Kostnader för vård av barn under tio år ersätts förutsatt att barnet är den förtroendevaldes eget eller bor stadigvarande i samma hushåll. Kostnader för vård av barn ersätts på samma grunder som inkomstbortfall ersätts enligt 7. En förtroendevald som får ersätt-

6 Föa.6 9 Ersättning för kostnader för en assistent 10 ( ) Bärbara datorer, mobiltelefoner ning för inkomstbortfall får inte samtidigt ersättning för vård av barn. Den maximala ersättningen för vård av barn är 23 euro i timmen. ( ) En förtroendevald som på grund av ett handikapp behöver en assistent för att kunna delta i ett sammanträde som hålls av något organ nämnt i denna stadga eller för att kunna förbereda sig för sammanträdet får ersättning för de kostnader som föranletts av behovet av en assistent. Ersättning betalas för högst tio timmar per stadsfullmäktige- och stadsstyrelsesammanträde och för högst fem timmar per sammanträde i fråga om andra organ nämnda i denna stadga. Stadsstyrelsen kan besluta om ett annat timantal för något enskilt organ om det finns skäl för detta. Den maximala ersättningen för lön till en assistent är 23 euro i timmen. ( ) De ordinarie organledamöterna och de personliga ersättarna får för personligt bruk en bärbar dator för det elektroniska sammanträdesförfarandet. De förbindelser och program som behövs för uppdraget är installerade i datorerna. En förtroendevald får endast en dator oberoende av antalet förtroendeuppdrag. Om stadsfullmäktigegruppen består av högst fem ledamöter får två ersättare för personligt bruk en bärbar dator för det elektroniska förfarandet vid fullmäktigesammanträdena, och om stadsfullmäktigegruppen består av fler än fem ledamöter får dessutom en ersättare per påbörjat femtal ledamöter en dator för ändamålet, m.a.o. beror antalet datorer på gruppstorleken. De förbindelser och program som behövs för uppdraget är installerade. Datorerna ges till de ersättare i fullmäktigegrupperna som träder in först. Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens och vice och de andra ordinarie stadsstyrelseledamöterna får för personligt bruk en mobiltelefon att använda för att sköta förtroendeuppdraget.

7 Föa.7 11 Resekort för kollektivtrafiken 12 Rätt att använda stadens personbilar 13 Ersättning för resekostnader Stadsfullmäktigeledamöterna, stadsstyrelseledamöterna och -ersättarna och ledamöterna i stadsstyrelsens valberedningskommitté får för ett kalenderår i sänder ett personligt resekort som berättigar till resor inom kollektivtrafiken i Helsingfors. Resekortet utgör ersättning för kostnaderna för resor inom Helsingfors i anslutning till förtroendeuppdraget. Stadsfullmäktigeersättarna får som ersättning ett personligt resekort som berättigar till resor inom kollektivtrafiken i Helsingfors från den dag de första gången deltar i ett sammanträde i stället för en förhindrad ledamot. Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens får använda stadens chaufförskörda personbilar då de deltar i stadens officiella representation. Stadsfullmäktiges och vice och stadsstyrelsens får ersättning för kostnaderna för att anlita taxi eller använda en bil de har i sin ägo eller besittning, varvid rätten gäller under stadsstyrelsens mandattid eller högst så länge de sköter förtroendeuppdraget. Kostnaderna ersätts endast i fråga om resor som ansluter sig till uppdraget. Stadsstyrelsens vice och de andra stadsstyrelseledamöterna får kostnaderna för att anlita taxi eller använda en bil de har i sin ägo eller besittning ersatta till högst 808 euro per kalenderår. Motsvarande belopp för ersättarna är 203 euro. ( ) Om ett stadsfullmäktigesammanträde har pågått minst till kl får fullmäktigeledamöterna och de närvarande stadsstyrelseledamöterna vid behov, mot kvitto, ersättning för faktiska taxikostnader för resan från fullmäktiges sammanträdesplats till hemmet. Andra förtroendevalda får ersättning för kostnaderna för resor inom Helsingfors föranledda av förtroendeuppdraget endast i undantagsfall, såsom för ofrånkomliga kostnader som beror på att kollektivtrafikförbindelser saknas.

8 Föa.8 14 Ersättning för kostnader för tjänsteresor En förtroendevald som på grund av ett handikapp inte kan använda offentliga transportmedel får i fråga om resor inom Helsingfors ersättning för faktiska taxi- eller invalidtaxikostnader som föranletts av resor till och från ett sammanträde som hållits av något organ nämnt i denna stadga, av studiebesök som sammanträdet krävt, högst ett studiebesök per sammanträde eller med stöd av ett stadsstyrelsebeslut också flera, av deltagande i evenemang som varit nödvändiga med tanke på organets arbete eller av deltagande i annat arbete i organet utifrån ett beslut av detta. En förtroendevald som tillfälligt arbetar, studerar, semestrar eller annars vistas någon annanstans än i Helsingfors får ersättning för resor endast från den stadigvarande bostaden till platsen för förtroendeuppdraget. Beträffande en förtroendevalds rätt till resekostnadsersättning, dagtraktamente o.d. med anledning av en tjänsteresa i anslutning till förtroendeuppdraget följs i tillämpliga delar bestämmelserna om resande i det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den myndighet som beslutar om tjänsteresor har dock i enskilda fall rätt att bestämma något annat om beloppet för logiersättning och om flygreseklassen. 15 Hur ersättning söks Ersättning söks skriftligt. En behövlig skriftlig utredning över inkomstbortfall eller kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget ska fogas till ansökan. Ett intyg från arbetsgivaren krävs när det gäller ett inkomstbortfall föranlett av förtroendeuppdraget. Av intyget ska framgå att den tid som åtgått till förtroendeuppdraget skulle ha ingått i den sökandes arbetstid och att han inte får lön för denna tid. En förtroendevald som utför förvärvsarbete eller annat arbete men inte står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska lämna en tillräcklig skriftlig utredning över sitt inkomstbortfall. Ett intyg eller en utredning krävs inte om det är fråga om ersättning för inkomstbortfall, kostnader för vård av barn eller kostnader för att anlita en assistent och beloppet är högst 23 euro i timmen. Den förtroendevalde ska dock ge en skriftlig försäkran om kostnaderna. ( )

9 Föa.9 Om grunden för inkomstbortfallet eller själva beloppet inte kan fastslås entydigt beslutar stadsstyrelsen om en skälig ersättning. En ansökan om ersättning ska lämnas separat för varje kalendermånad. Ansökan ska inom sex månader räknat från utgången av kalendermånaden i fråga lämnas till den som har till uppgift att godkänna räkningar. ( ) 16 Hur arvoden och ersättningar betalas ut De arvoden och ersättningar som nämns i denna stadga betalas ut minst kvartalsvis. Organets sekreterare ska lämna behövliga besked om arvodena. En förtroendevalds yrkande på ett arvode eller en ersättning som ansluter sig till förtroendeuppdraget men förvägrats honom avgörs i första instans av stadsstyrelsen. 17 Ikraftträdande Denna stadga träder i kraft Den ersätter den arvodesstadga för Helsingfors stads förtroendevalda som stadsfullmäktige godkände , inklusive senare ändringar. Ändringarna och tilläggen träder i kraft ( )

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 2.1. BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 (Uppdaterade den 1 februari 2009) INNEHÅLL Kapitel 1 Resekostnader... 2 Kapitel 2 Reseersättning... 9

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 * Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 6 2 ALLMÄNNA AVTAL... 6 3 DEFINITIONER... 6 4 ALLMÄNT... 7 4.1 Anställning... 7 4.2 Bemanningsavtal... 8 4.3

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer