ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011."

Transkript

1 ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI

2 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Reglerna innebär i korthet att alla arvodesersättningar för förtroendeuppdrag i Regionförbundet Sörmland ska följa utvecklingen av riksdagsledamöternas arvoden som omräknas och tilllämpas från den 1 januari årligen. Regionförbundet Sörmland betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst jämte andra ersättningar och arvode för förtroendeuppdrag enligt nedanstående bestämmelser. Reglementet innehåller följande delar: 1 Tillämpning och principer (Förtroendevald, Ersättningsformer, Tolkning och ändring av reglementet, Arvodesprinciper) 2 Förtroendeuppdrag med fast arvode 3 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med fast arvode 4 Sammanträdesarvode 5 Resor 6 Traktamente 7 Andra typer av uppdrag 8 Förlorad arbetsinkomst 9 Övriga ersättningar 2

3 1 Tillämpning och principer Förtroendevald Med förtroendevalda avses i detta ersättningsreglemente regionstyrelsens presidium, arbetsutskottets ledamöter och ersättare, regionstyrelsens ledamöter, tjänstgörande ersättare, adjungerad/insynsplats i regionstyrelsen, av regionstyrelsen utsedd person med särskilt uppdrag för regionförbundet enligt regionstyrelsens beslut samt revisorer. Ersättningsformer Ersättning för förtroendeuppdrag i Regionförbundet Sörmland utgår i form av fast arvode, sammanträdesarvode samt övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser. Tolkning och ändring av ersättningsreglementet Tolkning och tillämpning av detta ersättningsreglemente utövas av Kommunstyrelsens Personalutskott i Eskilstuna Kommun. Ändringar i reglementet beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna Kommun. Arvodesprinciper (basarvode) Varje arvodesbelopp fastställs till en viss procentandel av ett basarvode med beaktande av ett förtroendeuppdrags omfattning och innehåll. Basarvodet i Regionförbundet Sörmland utgör 100 procent av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges riksdag. Basarvodet ska omräknas och tillämpas från den 1 januari varje år till dess annat beslut fattas. 2 Förtroendeuppdrag med fast arvode Fast arvode med månatlig utbetalning utges för uppdrag som ordförande och vice ordförande i presidiet, ledamot av arbetsutskottet eller ersättare i detta samt revisorer enligt denna paragraf. Efter beslut i regionstyrelsen kan övriga uppdrag för särskilt ändamål beviljas fast arvode. Storleken på arvodet avgörs av uppdragets och ändamålets beskaffenhet och tidslängd. Fast arvode innefattar ersättning för samtliga förtroendeuppdrag i Regionförbundet Sörmland. Utöver det fasta arvodet utges endast ersättning för resor och traktamente vid olika uppdrag. Uppdrag helår Procent av basarvodet Presidiets ordförande 20 % Presidiets vice ordförande 10 % Ledamöter i AU (tre) 5 % Ersättare i AU (fem) 3 % Revisorer (tre) 3 % Övriga uppdrag enl. beslut i varje enskilt fall. 3-8 % 3

4 3 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med fast arvode Ordförandearvode till vice ordförande Vice ordförande har rätt till månadsarvode som ordförande för att ersätta ordinarie ordförande vid längre frånvaro än en kalendermånad. Detta utges endast för hela kalendermånader och ersätter månadsarvodet som vice ordförande. Tjänstledighet Månadsarvoderad förtroendevald som är anställd i medlemskommun ska begära tjänstledigt utan ersättning vid fullgörande av det politiska uppdraget. 4 Sammanträdesarvode Ett sammanträdesarvode är 2,5 % av basarvodet och utges till förtroendevald som inte uppbär fast arvode och som deltar i sammanträde över 5 timmar inklusive restid. För kortare tid, inklusive restid, utgår 60 % av sammanträdesarvodet ovan. Enbart ett sammanträdesarvode utbetalas oavsett antalet sammanträden under samma dag. Sammanträdesarvode utges i följande fall: 1) Till närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen vilka inte har fast arvode. 2) För insynsplats/adjungerad i regionstyrelsen. 3) Till förtroendevald utan fast arvode, som har annat uppdrag för Regionförbundet Sörmland enligt regionstyrelsens beslut. 5 Resor Ersättning utges till förtroendevald för resor vid deltagande i sammanträden eller förrättningar för Regionförbundet Sörmland. Ersättning utges endast för faktisk resekostnad och billigaste färdsätt. Vid särskilda skäl kan undantag beviljas. Vid resor ska regionförbundets resepolicy följas (RF 44/2007). För egen bil utges ersättning enligt Svenska Kommunförbundets Bil 01 enligt gällande kollektivavtal, för närvarande SKL:s BIA. Ersättning för parkering/tåg/taxi o dyl i samband med sammanträde/uppdrag utges endast om kvitto lämnas till förbundskontoret. 4

5 6 Traktamente Traktamente utges till förtroendevald och beräknas enligt gällande kollektivavtal,för närvarande Svenska Kommunförbundets Trakt 04. Vid utrikes traktamente tillämpas normalbelopp för respektive land i Skatteverkets allmänna råd. 7 Andra typer av uppdrag För andra typer av uppdrag, t.ex. kurs/konferens, arbetsplatsbesök och studiebesök utges ersättning för förlorad arbetsinkomst, traktamente och resor. Uppdraget kräver delegationsbeslut av regionstyrelsens ordförande i varje enskilt fall enligt regionförbundets delegationsbestämmelser (RS 18/2009). Vid dessa tillfällen utges inte sammanträdesarvode. 8 Förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges till förtroendevald för uppdrag för Regionförbundet Sörmland. Denna ersättning ska motsvara styrkt inkomstbortfall. Beloppet får dock inte överstiga 5 % av basarvodet per dag. I ersättningen ingår även tid för resa till och från en förrättning med ett normalt och effektivt färdsätt. Vid bedömning av inkomstbortfall för egna företagare ska den av Försäkringskassan registrerade årsinkomsten av annat förvärvsarbete vara vägledande. För hel dag ska inkomstbortfallet anses vara 1/260 av denna inkomst och per timme 1/8 av dagbeloppet. Intyg som visar förlorad arbetsinkomst ska lämnas till förbundskontoret i början av varje kalenderår. Ändras förhållandena under året ska ett nytt intyg lämnas. 9 Övriga ersättningar Ersättning utges till förtroendevald för andra kostnader om särskilda skäl finns. Ersättning utges inte om den förtroendevalde haft rimlig möjlighet att omdisponera sitt arbete eller på annat sätt förhindra att kostnaden uppkommer. Ifall det i lag finns bestämmelser om särskild kostnadstäckning för enskilt fall, t.ex. bortfall av förmån i anställning, kostnader för barntillsyn, barns födelse, vård av nära anhörig etc. så gäller den lagen. Den förtroendevalde kan ansöka om sådan kostnadstäckning hos förbundskontoret och beslut fattas enligt regionförbundets delegationsbestämmelser. 5

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 6 1. Antagna vid RF 6--7. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...1 1...1 ÅRSARVODE...1...1 3...1 DAGARVODE...1 4...1 FÖRLORAD ARBETSINKOMST......

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer