Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland"

Transkript

1

2

3 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag. 2 Tillämpningsområde Reglementet omfattar bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 3 Definitioner Med förtroendevald avses: Ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen och nämnder Ledamöter och ersättare i utskott och beredningar Landstingets revisorer Landstingets ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder (med andra huvudmän) Ledamöter i beredningar, kommittéer, arbetsgrupper eller liknande i övrigt, som är tillsatta av något av ovan nämnda organ. Gruppledare i landstingsfullmäktige och landstingsråd Ledamöter och ersättare i av landstinget ägt bolag Med gruppledare avses Förtroendevald som erhåller arvode för gruppledare efter beslut av landstingsfullmäktige. Med landstingsråd avses: Förtroendevald som utsetts till landstingsråd efter beslut av landstingsfullmäktige. Med insynsledamot avses: Förtroendevald som av landstingsfullmäktige fått rätt att närvara vid nämndens sammanträden, enligt kommunallagen 4 kap Allmänt om arvoden och ersättningar Följande arvoden förekommer: Sammanträdesarvode Årsarvode 1

4 Storleken på arvoden är knutet till gällande riksdagsledamotsarvode. Förtroendevalda med uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ett årsarvode som utgår från procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Under ett år kan årsarvoden från landstingets politiska organ aldrig överstiga 75 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Spärrbestämmelsen om 75 procent av gällande riksdagsledamotsarvodet gäller inte arvode för uppdragen som ordförande och vice ordföranden i landstingsstyrelsen (landstingsråden) enligt 7.7 Förtroendevalda utan årsarvode samt förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 procent ska omfattas av reglerna under punkt 5 i detta reglemente. Heltidsarvoderade förtroendevalda och förtroendevalda med årsarvode om minst 40 procent av ett heltidsarvode omfattas av reglerna under punkt 7 i detta reglemente. Förtroendevalda som har flera deltidsuppdrag som vart och ett understiger 40 procent av ett heltidsarvode men som sammantaget ger 40 procent eller mer ska omfattas av reglerna under punkt 7 i detta reglemente. 5 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda utan årsarvode eller med ett årsarvode som understiger 40 procent För förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 procent utgår sammanträdesarvode och ersättning för Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förlorad pensionsförmån Traktamente och kostnader för resor Kostnader för barntillsyn Resekostnader för förtroendevald med funktionshinder Ersättningar bör sökas snarast, och får, med undantag för förlorad semesterförmån, sökas högst sex månader bakåt i tiden. 5.1 Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår för: Sammanträde med landstingets politiska organ Sammanträde i annat organ utsett av landstinget Uppdrag för vilket landstinget utser representant i annat än landstingets egna organ och organet i fråga inte arvoderar representanten Deltagande i studiebesök/kurs/konferens För att arvode ska utgå för sammanträde med landstingets politiska organ ska kallelse ha utfärdats och protokoll föras. Arvode utgår till ledamot, insynsledamot, tjänstgörande ersättare samt ersättare som särskilt kallats till sammanträdet. Ersättare som närvarar i eget intresse har inte rätt till arvode. För att arvode ska utgå till ledamöter och ersättare i politiska organ för deltagande i studiebesök/kurs/konferens ska det först godkännas av ordförande i landstingsstyrelsen alternativt ordförande i berörd nämnd. Sammanträdesarvodet är 1,5 procent av det månatliga referensarvodet, utom för sammanträden med landstingsfullmäktige då arvodet är 2 procent av det månatliga referensarvodet. 2

5 Högst ett sammanträdesarvode utgår per dag. 5.2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med belopp för faktiskt förlorad arbetsinkomst motsvarande den tid som det politiska uppdraget fullgjorts och eventuell restid. Tiden för resa beräknas från bostaden alternativt arbetsplatsen och platsen för mötet. Ersättning utgår för högst en dags förlorad arbetsinkomst per dag. Ersättningen baseras på högst 100 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på slutskattebeskedet för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av kapital och inkomst av passiv näringsverksamhet ska inte ligga till grund för ersättning. Följande beräkningsmodell ska användas: Taxerad inkomst dividerad med 225 arbetsdagar. Intyg om löneavdrag för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till landstinget vid första tillfället för begäran om ersättning. Den förtroendevalde ska vid årets slut uppvisa ett intyg från arbetsgivaren om verkställt löneavdrag så att uppgifterna kan styrkas. Den förtroendevalde ansvarar för att intygen lämnas till landstinget. Landstinget ska kontrollera att de preliminära uppgifterna stämmer, varefter slutavräkning sker senast i maj månad efterföljande år. Förtroendevald som är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst måste själv, i samband med varje uppdrag, begära ersättning på särskild blankett. 5.3 Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för förlorad semesterförmån utgår enligt följande princip: En förlorad semesterdag hos arbetsgivare ersätts med en betald semesterdag från landstinget. Den förtroendevalde ska styrka ersättning för förlorad semesterförmån med intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska lämnas in årsvis, i efterhand, och får endast avse närmast föregående kalenderår. Den förtroendevalde ansvarar för att intygen lämnas till landstinget. 5.4 Ersättning för förlorad pensionsförmån Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår till den förtroendevalde i samband med att landstinget ersätter förlorad arbetsinkomst, i enlighet med landstingets pensionsbestämmelser. Utbetalning sker automatiskt utan ansökningsförfarande. Ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar även förtroendevald som är egenföretagare. 5.5 Traktamente och ersättning för kostnader för resor Förtroendevald har rätt till traktamente och ersättning för kostnader för resor enligt regler i kollektivavtalen Traktamentsavtal (TRAKT) och Bilersättningsavtal (BIL) i landstinget. Traktamentet utgår för att ersätta uppkomna merkostnader under en resa i uppdraget med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Storleken motsvarar höst den skattefria gränsen för traktamente. 3

6 För att ersättning ska utgå för resa till studiebesök/kurs/konferens utanför länet ska det först godkännas av ordförande i landstingsstyrelsen alternativt ordförande i berörd nämnd. 5.6 Ersättning för extra kostnader för barntillsyn Förtroendevald har rätt till ersättning för extra kostnader för barntillsyn. Ersättning utgår för tillsyn av barn som ännu ej fyllt 12 år. Ersättning utgår för ett barn med: Belopp motsvarande arvode för heldagsuppdrag, dvs. 1,5 procent av gällande riksdagsledamotsarvode per dag Belopp motsvarande arvode för halvdagsuppdrag, dvs. 0,75 procent av gällande riksdagsledamotsarvode per dag Samt för ytterligare barn 50 procent av ovan nämnda belopp, dock till en maximal ersättning om två arvoden per tillfälle. Heldagsuppdrag motsvarar mer än fyra timmar och halvdagsuppdrag till och med fyra timmar inklusive restid. Ersättning betalas ut mot styrkt underlag. Den förtroendevalde ansvarar för att underlag lämnas till landstinget. 5.7 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning Förtroendevald med funktionsnedsättning som är berättigad till färdtjänst eller sjukresor ersätts för kostnader för taxi och liknande. Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som krävs för att kunna fullgöra updpraget, i enlighet med kommunallagen 4 kap Försäkringar Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. 6. Årsarvoden Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller vice ordförande i ett politiskt organ kan erhålla ett årsarvode. Årsarvodets storlek beror på uppdragets omfattning och regleras i en bilaga till reglementet. Ett årsarvode kan inte delas av flera förtroendevalda. Utbetalning av årsarvoden sker med 1/12-del per månad. 7 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda med ett årsarvode på 40% eller mer 7.1 Arvode för landstingsråd/oppositionsråd och gruppledare (Arvode för gruppledare) 4

7 (Landstingsfullmäktige beslutar om arvode för gruppledare. Arvodet anges i procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Beräkningsgrund för arvode för gruppledare sker enligt följande:) Landstingsstyrelsens ordförande utsedd av landstingsfullmäktige är landstingsråd och uppbär ett arvode om 95 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Därutöver utser landstingsfullmäktige fyra andra landstingsråd, varav ett är oppositionslandstingsråd. Dessa uppbär ett arvode om 90 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Vid val av varje enskilt landstingsråd beslutar landstingsfullmäktige om respektive råds arvode och precisering av titel. Partier som finns representerade i landstingsfullmäktige med minst tre tillsatta mandat, har rätt till gruppledararvode. Arvode för gruppledare, som utses av landstingsfullmäktige, utgår enligt följande principer: Miniminivå 50% per parti 5% ytterligare per mandat 3-33 mandat Från 34 mandat och uppåt sker ingen ytterligare utökning av arvode för gruppledare då maximigränsen är 2 arvoden. De partier som erhåller arvode för landstingsråd (exklusive oppositionslandstingsråd) erhåller inte arvode för gruppledare. Det parti som tilldelas oppositionslandstingsråd erhåller arvode för gruppledare enligt följande princip: Miniminivå 75% från mandat 17 5% ytterligare per mandat från mandat Från 34 mandat och uppåt sker ingen ytterligare utökning av arvode för gruppledare då maximigränsen är 2 arvoden. Vid val av gruppledare beslutar landstingsfullmäktige om vilket arvode respektive gruppledare har rätt till. Utbetalning av årsarvoden för gruppledare sker med 1/12-del per månad. (Vid färre än tre (3) tillsatta mandat utgår ingen tilldelning av arvode för gruppledare.) Gruppledarna för de partier som erhåller arvoden för ordförandeskap och vice ordförandeskap i styrelsen (landstingsråden) erhåller inte gruppledararvoden. (7.2 Landstingsråd) (Landstingsstyrelsen ska ha en ordförande och fyra vice ordföranden. Den som av landstingsfullmäktige väljs till ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen ska tituleras landstingsråd. Vice ordförande tjänstgör enligt en av landstingsfullmäktige beslutad tjänstgöringsordning.) (Arvode utgår för uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen och regleras i bilaga till detta reglemente. ) 5

8 (Utbetalning sker med 1/12-del per månad.) 7.3 Traktamente och ersättning för kostnader för resor Förtroendevalda erhåller ersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I övrigt utgår ersättning enligt Traktamentsavtal (TRAKT) och Bilersättningsavtal (BIL) i landstinget. Övriga kostnader för resor ersätts mot erläggande av godkänt verifikat. 7.4 Försäkringar Förtroendevalda omfattas av tjänstegrupplivförsäkring GL-F om ekonomisk ersättning vid dödsfall till make/maka, sambo, registrerad partner samt barn. 7.5 Pensioner Förtroendevalda har rätt till pensionsförmån enligt landstingets pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). Har den förtroendevalde förvärvsinkomst ska visstidspensionen minskas med 75 procent av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen undantas dock dessförinnan ett belopp som motsvarar tre prisbasbelopp. 7.6 Omställningsbidrag Omställningsbidrag regleras i särskilt reglemente. 7.7 Spärrbestämmelser Förtroendevalda med ett eller flera arvoderade uppdrag för vilka den samlade tjänstgöringsgraden överstiger 40 procent undantas från följande arvoden och ersättningar: Sammanträdesarvoden Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för barntillsyn 8 Övriga arvoden Det rekommenderade arvodet till extern ordförande i landstingsägda bolag är kr per sammanträde och för extern ledamot 3500 kr. Landstingets representant ska vid bolagsstämman föreslå dessa arvoden. 9 Tolkning Landstingsstyrelsen har beslutanderätt i frågor som rör tolkning och tillämpning av detta reglemente. Landstingsfullmäktiges presidium bereder alla frågor som rör ersättning och arvoden med mera till de förtroendevalda. Var och en kan tillskriva presidiet för att få reglementet tolkat. 6

9 Bilaga till arvodes och ersättningsreglemente för förtroendevalda inom Landstinget Sörmland För följande fasta uppdrag utgår årsarvode. Arvodet anges i procent av referensarvodet gällande riksdagsledamotsarvode. Årsarvode för fasta uppdrag Ordf 1 vice 2 vice Landstingsfullmäktige (inklusive Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration) 50% 25% 25% Landstingsstyrelsen * Landstingsstyrelsens ordförande Övriga landstingsråd * Personalutskott 95% 50% 25% 25% Länssjukvårdsnämnd 75% 25% 25% Primärvårdsnämnd 50% 25% 25% Nämnden för kultur, utbildning och friluftsfrågor 30% 15% 15% Nämnden för habilitering och hjälpmedel 30% 15% 15% 1) Hjälpmedelsnämnden (gemensam) Nämnden för vård och omsorg (gemensam) 20% 40% 1) Patientnämnden (gemensam) 20% 10% 10% 2) Revisorer 20% 10% 10% 3) Stiftelsen Solbacka 5% - - Länshandikapprådet 5% - - Länspensionärsrådet 5% - - Folktandvårdsbolaget 30% - - Servicebolaget 30% - - Moderbolaget 15% Landstingsstyrelsen har fyra vice ordföranden som var och en har ett årsarvode om 90%. * Övriga landstingsråd uppbär ett årsarvode om 90%. 1) Debiteras nämndens driftskostnader 2) För ordföranden gäller att för varje revisionsuppdrag utöver uppdrag som avser landstinget tillkommer 3% per uppdrag och år. Detta gäller även för revisor som har revisionsuppdrag i annat landstingsorgan. För övriga revisorer utgår månadsarvode med 5% 3) Belastar stiftelsens medel

10

11

12 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag. 2 Tillämpningsområde Reglementet omfattar bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 3 Definitioner Med förtroendevald avses: Ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen och nämnder Landstingets ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder Ledamöter och ersättare i utskott och beredningar Revisorer Med gruppledare avses Förtroendevald som erhåller arvode för gruppledare efter beslut av landstingsfullmäktige. Med landstingsråd avses: Förtroendevald som utsetts till landstingsråd efter beslut av landstingsfullmäktige. Med insynsledamot avses: Förtroendevald som av landstingsfullmäktige fått rätt att närvara vid nämndens sammanträden, enligt kommunallagen 4 kap Allmänt om arvoden och ersättningar Följande arvoden förekommer: Sammanträdesarvode Årsarvode Storleken på arvoden är knutet till gällande riksdagsledamotsarvode. Förtroendevalda med uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ett årsarvode som utgår från procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Under ett år kan årsarvoden från landstingets politiska organ aldrig överstiga 75 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Spärrbestämmelsen om 75 procent av gällande riksdagsledamotsarvodet gäller inte arvode för uppdragen som ordförande och vice ordföranden i landstingsstyrelsen (landstingsråden) enligt 7.7 1

13 Förtroendevalda utan årsarvode samt förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 procent ska omfattas av reglerna under punkt 5 i detta reglemente. Heltidsarvoderade förtroendevalda och förtroendevalda med årsarvode om minst 40 procent av ett heltidsarvode omfattas av reglerna under punkt 7 i detta reglemente. Förtroendevalda som har flera deltidsuppdrag som vart och ett understiger 40 procent av ett heltidsarvode men som sammantaget ger 40 procent eller mer ska omfattas av reglerna under punkt 7 i detta reglemente. 5 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda utan årsarvode eller med ett årsarvode som understiger 40 procent För förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 procent utgår sammanträdesarvode och ersättning för Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förlorad pensionsförmån Traktamente och kostnader för resor Kostnader för barntillsyn Resekostnader för förtroendevald med funktionshinder Ersättningar bör sökas snarast, och får sökas högst sex månader bakåt i tiden. 5.1 Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår för: Sammanträde med landstingets politiska organ Sammanträde i annat organ utsett av landstinget Uppdrag för vilket landstinget utser representant i annat än landstingets egna organ och organet i fråga inte arvoderar representanten Deltagande i studiebesök/kurs/konferens För att arvode ska utgå för sammanträde med landstingets politiska organ ska kallelse ha utfärdats och protokoll föras. Arvode utgår till ledamot, insynsledamot, tjänstgörande ersättare samt ersättare som särskilt kallats till sammanträdet. Ersättare som närvarar i eget intresse har inte rätt till arvode. För att arvode ska utgå till ledamöter och ersättare i politiska organ för deltagande i studiebesök/kurs/konferens ska det först godkännas av ordförande i landstingsstyrelsen alternativt ordförande i berörd nämnd. Sammanträdesarvodet är 1,5 procent av det månatliga referensarvodet, utom för sammanträden med landstingsfullmäktige då arvodet är 2 procent av det månatliga referensarvodet. Högst ett sammanträdesarvode utgår per dag. 2

14 5.2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med belopp för faktiskt förlorad arbetsinkomst motsvarande den tid som det politiska uppdraget fullgjorts och eventuell restid. Tiden för resa beräknas från bostaden alternativt arbetsplatsen och platsen för mötet. Ersättning utgår för högst en dags förlorad arbetsinkomst per dag. Ersättningen baseras på högst 100 procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på slutskattebeskedet för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av kapital och inkomst av passiv näringsverksamhet ska inte ligga till grund för ersättning. Följande beräkningsmodell ska användas: Taxerad inkomst dividerad med 225 arbetsdagar. Intyg om löneavdrag för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till landstinget vid första tillfället för begäran om ersättning. Den förtroendevalde ska vid årets slut uppvisa ett intyg från arbetsgivaren om verkställt löneavdrag så att uppgifterna kan styrkas. Den förtroendevalde ansvarar för att intygen lämnas till landstinget. Landstinget ska kontrollera att de preliminära uppgifterna stämmer, varefter slutavräkning sker senast i maj månad efterföljande år. Förtroendevald som är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst måste själv, i samband med varje uppdrag, begära ersättning på särskild blankett. 5.3 Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för förlorad semesterförmån utgår enligt följande princip: En förlorad semesterdag hos arbetsgivare ersätts med en betald semesterdag från landstinget. Den förtroendevalde ska styrka ersättning för förlorad semesterförmån med intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska lämnas in årsvis, i efterhand, och får endast avse närmast föregående kalenderår. Den förtroendevalde ansvarar för att intygen lämnas till landstinget. 5.4 Ersättning för förlorad pensionsförmån Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår till den förtroendevalde i samband med att landstinget ersätter förlorad arbetsinkomst, i enlighet med landstingets pensionsbestämmelser. Utbetalning sker automatiskt utan ansökningsförfarande. Ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar även förtroendevald som är egenföretagare. 5.5 Traktamente och ersättning för kostnader för resor Förtroendevald har rätt till traktamente och ersättning för kostnader för resor enligt regler i kollektivavtalen Traktamentsavtal (TRAKT) och Bilersättningsavtal (BIL) i landstinget. Traktamentet utgår för att ersätta uppkomna merkostnader under en resa i uppdraget med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Storleken motsvarar höst den skattefria gränsen för traktamente. För att ersättning ska utgå för resa till studiebesök/kurs/konferens utanför länet ska det först godkännas av ordförande i landstingsstyrelsen alternativt ordförande i berörd nämnd. 3

15 5.6 Ersättning för extra kostnader för barntillsyn Förtroendevald har rätt till ersättning för extra kostnader för barntillsyn. Ersättning utgår för tillsyn av barn som ännu ej fyllt 12 år. Ersättning utgår för ett barn med: Belopp motsvarande arvode för heldagsuppdrag, dvs. 1,5 procent av gällande riksdagsledamotsarvode per dag Belopp motsvarande arvode för halvdagsuppdrag, dvs. 0,75 procent av gällande riksdagsledamotsarvode per dag Samt för ytterligare barn 50 procent av ovan nämnda belopp, dock till en maximal ersättning om två arvoden per tillfälle. Heldagsuppdrag motsvarar mer än fyra timmar och halvdagsuppdrag till och med fyra timmar inklusive restid. Ersättning betalas ut mot styrkt underlag. Den förtroendevalde ansvarar för att underlag lämnas till landstinget. 5.7 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning Förtroendevald med funktionsnedsättning som är berättigad till färdtjänst eller sjukresor ersätts för kostnader för taxi och liknande. Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som krävs för att kunna fullgöra updpraget, i enlighet med kommunallagen 4 kap Försäkringar Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. 6. Årsarvoden Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller vice ordförande i ett politiskt organ kan erhålla ett årsarvode. Årsarvodets storlek beror på uppdragets omfattning och regleras i en bilaga till reglementet. Ett årsarvode kan inte delas av flera förtroendevalda. Utbetalning av årsarvoden sker med 1/12-del per månad. 4

16 7 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda med ett årsarvode på 40% eller mer 7.1 Arvode för gruppledare Landstingsfullmäktige beslutar om arvode för gruppledare. Arvodet anges i procent av gällande riksdagsledamotsarvode. Beräkningsgrund för arvode för gruppledare sker enligt följande: Miniminivå 50% per parti 5% ytterligare per mandat 3-33 mandat Från 34 mandat och uppåt sker ingen ytterligare utökning av arvode för gruppledare då maximigränsen är 2 arvoden. Utbetalning av årsarvoden för gruppledare sker med 1/12-del per månad. Vid färre än tre (3) tillsatta mandat utgår ingen tilldelning av arvode för gruppledare. Gruppledarna för de partier som erhåller arvoden för ordförandeskap och vice ordförandeskap i styrelsen (landstingsråden) erhåller inte gruppledararvoden. 7.2 Landstingsråd Landstingsstyrelsen ska ha en ordförande och fyra vice ordföranden. Den som av landstingsfullmäktige väljs till ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen ska tituleras landstingsråd. Vice ordförande tjänstgör enligt en av landstingsfullmäktige beslutad tjänstgöringsordning. Arvode utgår för uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen och regleras i bilaga till detta reglemente. Utbetalning sker med 1/12-del per månad. 7.3 Traktamente och ersättning för kostnader för resor Förtroendevalda erhåller ersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I övrigt utgår ersättning enligt Traktamentsavtal (TRAKT) och Bilersättningsavtal (BIL) i landstinget. Övriga kostnader för resor ersätts mot erläggande av godkänt verifikat. 7.4 Försäkringar Förtroendevalda omfattas av tjänstegrupplivförsäkring GL-F om ekonomisk ersättning vid dödsfall till make/maka, sambo, registrerad partner samt barn. 7.5 Pensioner Förtroendevalda har rätt till pensionsförmån enligt landstingets pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). 5

17 Har den förtroendevalde förvärvsinkomst ska visstidspensionen minskas med 75 procent av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen undantas dock dessförinnan ett belopp som motsvarar tre prisbasbelopp. 7.6 Omställningsbidrag Omställningsbidrag regleras i särskilt reglemente. 7.7 Spärrbestämmelser Förtroendevalda med ett eller flera arvoderade uppdrag för vilka den samlade tjänstgöringsgraden överstiger 40 procent undantas från följande arvoden och ersättningar: Sammanträdesarvoden Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för barntillsyn 8 Övriga arvoden Det rekommenderade arvodet till extern ordförande i landstingsägda bolag är kr per sammanträde och för ledamot 3500 kr. Landstingets representant ska vid bolagsstämman föreslå dessa arvoden. 9 Tolkning Landstingsstyrelsen har beslutanderätt i frågor som rör tolkning och tillämpning av detta reglemente. Landstingsfullmäktiges presidium bereder alla frågor som rör ersättning och arvoden med mera till de förtroendevalda. Var och en kan tillskriva presidiet för att få reglementet tolkat. 6

18 Bilaga till arvodes och ersättningsreglemente för förtroendevalda inom Landstinget Sörmland För följande fasta uppdrag utgår årsarvode. Arvodet anges i procent av referensarvodet. Årsarvode för fasta uppdrag Ordf 1 vice 2 vice Landstingsfullmäktige (inklusive Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration) 50% 25% 25% Landstingsstyrelsen * 95% 90% 90% Personalutskott 50% 25% 25% Länssjukvårdsnämnd 75% 25% 25% Primärvårdsnämnd 50% 25% 25% Nämnden för kultur, utbildning och friluftsfrågor 30% 15% 15% Nämnden för habilitering och hjälpmedel 30% 15% 15% 1) Hjälpmedelsnämnden (gemensam) 20% 1) Patientnämnden (gemensam) 20% 10% 10% 2) Revisorer 10% 5% 5% 3) Stiftelsen Solbacka 5% - - Länshandikapprådet 5% - - Länspensionärsrådet 5% - - Folktandvårdsbolag 30% - - Servicebolag 30% - - Landstingsstyrelsen har fyra vice ordföranden som var och en har ett årsarvode om 90%. 1) Debiteras nämndens driftskostnader 2) För ordföranden gäller att för varje revisionsuppdrag utöver uppdrag som avser landstinget tillkommer 3% per uppdrag och år. Detta gäller även för revisor som har revisionsuppdrag i annat landstingsorgan. För övriga revisorer utgår månadsarvode med 2% 3) Belastar stiftelsens medel

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland 118/14 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-13 LS-LED06-389 102 Översyn av arvodesregler avseende förtroendevalda i Landstinget Sörmland. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Arvodeskommittén har nu överlämnat sin rapport för beredning i landstingsstyrelsen inför beslut i landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsens beslut. Arvodeskommittén har nu överlämnat sin rapport för beredning i landstingsstyrelsen inför beslut i landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-10-16 LS-LED06-389 95 Översyn av arvodesregler avseende förtroendevalda i Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Eva Karman Chef Adm. enh. Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Eva Karman Chef Adm. enh. Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-713 180 Ersättningar för landstingets förtroendevalda fr.o.m. 2010-01-01. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag behandlas. Gustaf Wachtmeister (m) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Landstingsstyrelsens förslag behandlas. Gustaf Wachtmeister (m) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2002-11-26 11-27 LKD 02596 102 Ersättningar till landstingets förtroendevalda fr.o.m. 2003 (Lf) Bakgrund Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av ersättningarna till

Läs mer

LKD Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Protokollsutdrag Administrativa enheten

LKD Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Protokollsutdrag Administrativa enheten PROTOKOLL DATUM 2004-11-15 LKD04410 121 Ersättningar för landstingets förtroendevalda fr o m 2005-01-01, LF Bakgrund Landstinget Sörmland inrättar en ny politisk organisation. Detta innebär även förändringar

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 1 (10) Sekretariatet Johanna Orre 2017-06-14 Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2017-06-14 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Årsarvode 3 1.1 Landstingsråd

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Från den 1 juli 2009. Reviderat att gälla från och med den 1 juli 2015. Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Allmänt Arvoden är knutna till arvodet för riksdagsledamot och förändring görs vid samma tidpunkt som för riksdagsledamots

Läs mer

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun Förtroendevaldas arvoden 2015-09-29 Dorotea kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: - ledamot

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas.

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas. 2013-05-16 Förslag till kompletteringar i arvodesbestämmelserna. Tillägg i kursiverad stil 9. ledigheter, sjukdom mm Vid föräldraledighet och sjukdom kan landstingsråd, oppositionsråd och gruppledare för

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut

Landstingsfullmäktiges beslut - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-24 LS-LED09-713 112 Ersättningar för landstingets förtroendevalda fr.o.m. 2010-01-01 Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre 2015-01-12 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden 2 2.1 Landstingsråd och gruppledare 3 2.2 Ordförande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 1 (6) 2014-05-27 Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 2018 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 i kommunallagen (1991:900).

Läs mer

PROTOKOLL LS-LED Översyn av arvodesregler avseende de förtroendevalda i Landstinget Sörmland. Ärendet behandlas.

PROTOKOLL LS-LED Översyn av arvodesregler avseende de förtroendevalda i Landstinget Sörmland. Ärendet behandlas. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-28 11-29 LS-LED06-389 74 Översyn av arvodesregler avseende de förtroendevalda i Landstinget Sörmland Ärendet behandlas. Yrkanden Gustaf Wachtmeister (m) och Ted Hillding

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente 1 Grundläggande bestämmelser A. Nedan angivna bestämmelser om arvoden m m gäller följande förtroendevalda i Partille kommun: 1. kommunalråd 2. kommunfullmäktiges ledamöter och

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1 Gällande från 2011-01-01 enligt LF 104/2010, med tillägg enligt LF 186/2011 och LF 106/2013 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda

Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda Styrande dokument Regeldokument Regel Sida 1 (7) Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda Fastställd av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 23-24 november 2016,. Reglerna gäller

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Mandatperioden 2015 2018 Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, 294 KS14.666 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2010, 82. Ekonomiska förmåner för förtroendevalda kap 1 8 KAPITEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 113 Dnr 2013/362 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med vilka avses

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Lidingö stads författningssamling F 18 / 2016 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2015 och gällande från den 1 januari 2016 REGLEMENTE OM EKONOMISKA

Läs mer

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 173, reviderad 2014-06-16, 57, och 2014-12-15,

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

/' -x 1---- ~i y,,- (C-/~p~p-- '~Lv.J (:-, V

/' -x 1---- ~i y,,- (C-/~p~p-- '~Lv.J (:-, V 11/1 l~alltlstillgssfj'l'elsell Fal"II INK. 2010 41~- O1 DNR..J~W{(\NtI5'. s~~?.. :1... KOD..~t!P.:.r..tr.. Arvot/eskolllmittell/iir lliirllletl öl'erlälllml bifogatieflir.dag till reglementeflir "Arvoden

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140266 Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Förslag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Arvodesbestämmelser 2015

Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen - uppdragets omfattning och innehåll - procent av basarvodet (riksdagsmännens arvode) Årsarvodet: 732 000 kronor Månadsarvodet: 61 000 kronor Ersättningsformer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer