Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden"

Transkript

1 Mandatperioden Antagna av kommunfullmäktige , 169 Reviderade av kommunfullmäktige , 294 KS14.666

2

3 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar Tillämpningsområde Ersättningsformer Ersättningarnas storlek och konstruktion Fast arvode Sammanträdesarvode Konferenser, möten, kurser, medborgardialoger eller liknande Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån i enlighet med kommunallagens regler Ersättning för resekostnader, traktamenten och övriga ersättningar vid resor Ersättning för barntillsynskostnader Särskilda arvoden Anställda i kommunen Övriga bestämmelser Tolkning Gemensamma bestämmelser Närvarolista och Enskilt uppdrag/utbildning

4 4

5 Förtroendevaldas ersättningar 1.1 Tillämpningsområde 1. Nedan angivna bestämmelser gäller för a) Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare b) ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse, utskott, beredningar, kommittéer, etc., som tillsatts av Kommunfullmäktige eller i förekommande fall av Kommunstyrelsen c) ledamöter och ersättare i revisionen. 2. Kommunstyrelsen avgör i övrigt i varje särskilt fall om ersättning enligt dessa bestämmelser ska betalas. 1.2 Ersättningsformer Ersättning betalas i form av - fast arvode (årsarvode) - sammanträdesarvode - ersättning för förlorad arbetsinkomst - ersättning för förlorad semesterförmån - ersättning för förlorad pensionsförmån - resekostnadsersättning utanför kommunen - traktamente - övriga ersättningar vid resor - särskilda arvoden - barntillsynskostnader 1.3 Ersättningarnas storlek och konstruktion 1. Inför varje ny mandatperiod beslutar Kommunfullmäktige om ersättningarnas storlek. 2. Det fasta arvodet till Kommunstyrelsens ordförande ska per månad vara detsamma som riksdagsledamots arvode. Övriga fasta arvoden beräknas procentuellt på detta belopp enligt de procentsatser som anges i bilaga 1. Uppräkning av arvodena ska ske med automatik då arvodet höjs för en riksdagsledamot. 5

6 3. Sammanträdesarvodet per timme ska vara 0,33 % av riksdagsledamots månadsarvode. Uppräkning av sammanträdesarvodet ska ske med automatik då riksdagsledamotsarvodet höjs. 4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas för varje påbörjad halvtimme som den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för grund av sitt kommunala uppdrag. Timersättningen beräknas i första hand på årsarbetstiden 1980 timmar och är 1/1980 av den förtroendevaldes årsinkomst enligt intyg från arbetsgivare. Rapport om arbetsförtjänst ska ske genom att den förtroendevalde lämnar antingen intyg från arbetsgivaren om årsinkomst eller själv lämnar skriftlig styrkt uppgift om sjukpenninggrundande inkomst till CGI. För egenföretagare är det svårt att beräkna det faktiska inkomstbortfallet. Det kan egentligen bara göras årsvis. Därför får det avgöras från fall till fall efter överläggningar mellan den förtroendevalde och arvodesberedningens presidium. Den förtroendevalde ska inkomma med en framställan där han/hon begär att nivån för ersättning för förlorad arbetsinkomst ska fastställas. Till framställan ska bifogas: F-skattsedel Inkomstdeklaration från föregående inkomstår En egen eller revisors beräkning av inkomsten för innevarande år Ersättningen betalas ut från och med den dag dessa uppgifter kommit personalenheten tillhanda. 5. Till förtroendevald som förlorar semesterförmån då han/hon fullgör sitt uppdrag, betalas kontant ersättning med belopp motsvarande verifierad förlust. Rapport om förlorad semesterförmån ska ske genom att den förtroendevalde lämnar intyg från arbetsgivaren till CGI. Av intyget ska värdet av den förlorade semesterförmånen framgå. 6. Till förtroendevald som förlorar pensionsförmån då han/hon fullgör sitt uppdrag betalas ersättning med 4,5 % av den ersättning för förlorad arbetsinkomst som han/hon fått för motsvarande tid. Rapport om förlorad pensionsförmån ska ske genom att den förtroendevalde lämnar intyg från arbetsgivaren till CGI om vilket pensionsavtal han/hon omfattas av på sin ordinarie arbetsplats. Av intyget ska framgå om löneavdrag medför förlust av pensionsförmån eller ej. 1.4 Fast arvode 1. Fast arvode (årsarvode) betalas till de kommunalt förtroendevalda som anges i bilaga 1 till dessa bestämmelser. 2. Angivna fasta arvoden för ordförandeposten innefattar också ersättning för alla förekommande ordförandeskap i utskott, beredningar m.m. inom respektive nämnds och styrelses verksamhetsområde. Därtill kommer sammanträdesarvode enligt 6

7 punkt 1.5 samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, semester- och pensionsförmån enligt punkt För samtliga fasta arvoden gäller att de utgör ersättning för följande regelmässiga arbetsuppgifter, såväl sådana som utförs per telefon som i annan ordning: - förberedelse av sammanträde (som förberedelse av sammanträde räknas inte presidiernas beredningsmöten, utan för dessa betalas timarvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst) - normala kontakter av olika slag med allmänheten samt med representanter för förtroendemannaorgan, kommunala förvaltningskontor och institutioner m.m. - representation för nämnds eller styrelses räkning vid uppvaktning på bemärkelsedagar och dylikt - protokollsjustering Fast arvode inkluderar inte till någon del ersättning för förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmåner, utan avser endast ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget. 4. Om förtroendevald som har fast arvode avgår under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan den avgående och tillträdande i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget. 5. Om förtroendevald med fast arvode under en längre tid än tre (3) månader på grund av sjukdom eller annan orsak ej kan fullgöra sitt uppdrag äger Kommunstyrelsens ordförande i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande rätt att avgöra, såväl frågan om detta ska medföra minskning av årsarvodet, som om den förtroendevaldes ersättare ska tillerkännas särskild ersättning för därav föranlett arbete. Om Kommunstyrelsens ordförande på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag träder Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande in i dennes ställe, och fattar i samråd med Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande beslut. Om Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag träder Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 6. Förtroendevald i kommunen arvoderad till heltid, eller betydande del av heltid (minst 40 procent av heltid), får inte fast arvode för eventuellt uppdrag inom annan kommunal nämnd/styrelse. 7. När det gäller fasta arvoden för förtroendevalda kan dessa alltid tas upp för prövning i Beredningen för arvoden om det skulle visa sig att en förtroendevald inte fullgör sina uppgifter. 8. Fasta arvoden för enskild förtroendevald får inte sammanlagt överstiga fast arvode till Kommunstyrelsens ordförande. 9. Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. 7

8 1.5 Sammanträdesarvode 1. Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angivits i punkt 1.1, där skyldighet att föra protokoll föreligger enligt kommunallagen, eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. Sammanträdesarvode utbetalas vidare för - Aktivitet där det förutsätts förberedelser inför sammankomsten - informationsmöten, dialogmöten eller liknande i kommunala angelägenheter vilka är arrangerade av Lerums kommun - förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen - sammankomst med kommunalt samrådsorgan - besiktning eller inspektion - överläggning med utomstående myndighet eller organisation - fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag - vigselförrättning - begravningsförrättning - studiedagar, studiebesök, utbildning, konferens samt enskilda uppdrag som beslutats av styrelse/nämnd eller den till vilken sådant beslut delegerats - sammanträden med gemensamma planeringsöverläggningar (GPÖ) samt presidieavstämningar (det vill säga presidierna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och någon av de fem fasta beredningarna) 2. Sammanträdesarvode betalas ej för protokollsjustering. Däremot utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst. 3. Sammanträdesarvode betalas per påbörjad halvtimme. För första timmen av sammanträdestiden utbetalas dubbelt arvode. 4. Flera möten i följd under samma dag betraktas som en enda sammanhängande förrättning. För första timmen utgår ett grundarvode motsvarande två (2) sammanträdestimmar. Görs ett längre uppehåll mellan mötena, minst två (2) timmar, betraktas det som två (2) eller flera möten och dubbel ersättning erhålles för respektive förrättning första timmen. 5. Sammanträdesarvode betalas till närvarande ersättare oavsett om denne tjänstgör i ledamots ställe eller ej. Sammanträdesarvode betalas även till förtroendevald som får fast arvode. 6. Sammanträdesarvode betalas inte för andra uppdrag än de som angivits i punkt 1.1 och under punkt 1 i detta avsnitt. 7. Till förtroendevald arvoderad till heltid, eller betydande del av heltid (minst 40 procent av heltid), i kommunen betalas sammanträdesarvode endast för Kommunfullmäktiges sammanträden. 8

9 8. För konferenser, informationsmöten, kurser eller liknande i kommunal angelägenhet, som inte innebär någon förberedelsetid, erhåller den förtroendevalde följande ersättning: - halvdag 300 kronor (halvdag, upp till tre (3) timmar) - heldag 500 kronor (heldag, mer än tre (3) timmar) 9. Arvode utgår inte för tid då sammanträdet avbryts för lunch. 1.6 Konferenser, möten, kurser, medborgardialoger eller liknande Somliga aktiviteter som genomförs är inte av den karaktär att de kräver förberedelsetid som motiverar dubbelt arvode för första timmen. Det kan exempelvis vara enskilda uppdrag, utbildningar, studiebesök och medborgardialoger. I samband med dessa tillfällen ska blanketten Enskilt uppdrag/utbildning användas. När Lerums kommun kallar till aktiviteter är de att betrakta som sammankomster arrangerade av kommunen. Sammanträdesersättning med krav på närvarolista gäller oavsett om aktiviteten genomförs inom kommungränsen eller ej. 1.7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån i enlighet med kommunallagens regler 1. Förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) får ej ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån eller förlorad pensionsförmån som avses i kommunallagens regler kap 4, 12, punkt För förtroendevald med heltidsuppdrag eller betydande del av heltid (minst 40 procent) gäller pensionsreglementet PBF, (Bestämmelser om Pension och Avgångsersättning för Förtroendevalda), antaget av Kommunfullmäktige. 2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas för det antal timmar som arbetsinkomst förloras enligt uppgift för varje sammanträde. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas även för restiden till förrättningen. 3. Ersättning för förlorad semesterförmån betalas för verifierad förlust. 4. Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas för tid då pensionsförmån förloras enligt uppgift för varje sammanträde. Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas även för restid. 5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån betalas till närvarande ersättare, oavsett om denne tjänstgör i ledamots ställe eller ej. 6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån betalas enbart för de uppdrag som angivits i punkt 1.1 och punkt 1.5 nr 1 samt för protokollsjustering. 7. Anmälan om krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras på närvarolista inom fyra (4) månader efter de sammanträden som avses. 9

10 8. Anmälan om ersättning ska på uppmaning kunna styrkas med utdrag ur respektive arbetsgivares lönesystem där de från ordinarie lön avdragna timmarna kan utläsas. 9. I de fall där anmälan inte kan styrkas med ett korrekt underlag, är mottagaren skyldig att återbetala ersättningen till Lerums kommun. 1.8 Ersättning för resekostnader, traktamenten och övriga ersättningar vid resor 1. Ersättning för resekostnader, traktamenten, logi och övriga kostnader i samband med förrättning och sammanträde utanför Lerums kommun betalas enligt reglerna i gällande kommunala avtal (f n BIA och TRAKT04). 2. Vad gäller val av färdsätt gäller kommunens resepolicy. 3. Till förtroendevald med funktionsnedsättning betalas ersättning för resekostnader till och från förrättning inom kommunen. 4. Senaste dag för inlämning av reseräkningar är sex (6) månader efter det att resan företagits. 1.9 Ersättning för barntillsynskostnader Förtroendevald som vid deltagande i sammanträde haft kostnad för tillsyn av barn upp till tolv år får mot uppvisande av kvitto ersättning för detta med maximalt 250 kronor per sammanträde. Förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) i kommunen Förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) får ersättning för barntillsynskostnader endast i samband med sammanträden som inte är att hänföra till uppdraget på heltid Särskilda arvoden Förtroendevald med funktionsnedsättning Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande Anställda i kommunen Förtroendevald som är anställd i Lerums kommun och som i egenskap av kommunalt förtroendevald deltar i sammanträde på sin ordinarie arbetstid, ska begära tjänstledighet från sin tjänst. 10

11 1.12 Övriga bestämmelser För kommunal förtroendevald gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda (TFA-försäkring). Försäkringen ersätter vid olycksfall eller arbetssjukdom som uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådan verksamhet Tolkning Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Kommunstyrelsen, som har rätt att delegera sin beslutanderätt Gemensamma bestämmelser Närvarolista och Enskilt uppdrag/utbildning 1. Sammanträdesarvode utbetalas till förtroendevalda som enligt närvarolista varit närvarande vid ett sammanträde (se punkt 1.5). 2. Alla ersättningsanspråk ska vara attesterade. Attest ska ske enligt följande: a) Närvarolista attesteras av den politiska instansens ordförande b) Övriga ersättningsanspråk attesteras av nämndens/beredningens ordförande c) Kommunstyrelsens ordförandes och beredningarnas ordförandes övriga ersättningsanspråk attesteras av Kommunfullmäktiges ordförande d) Övriga ersättningsanspråk för ordförandena i myndighetsnämnderna och kommunstyrelsens utskott attesteras av Kommunstyrelsens ordförande 3. Krav för att få ut ersättning Närvarolista respektive övriga ersättningskrav ska attesteras enligt ovan och vara inlämnade CGI snarast möjligt dock senast fyra (4) månader efter det att mötet ägt rum. 11

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden 2014-10-21 Manual - Avser mandatperioden 2015-2018 KS14.666 Efter beslut om Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i KF 2014-08-24, 169 Innehåll 1 Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden 2019-2022 Typ av styrdokument Arvodesbestämmelser Datum för fastställande 2018-11-19 Beslutsinstans Kommunfullmäktige Datum för

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda Dokumenttyp Reviderad Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig Riktlinjer Kommunfullmäktige 2017-04-10, 14 Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden modell plan policy regel regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022 program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

---- Karlsborgs kommun. Regler för ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun Bilaga 9 KF Diarienummer: 48.

---- Karlsborgs kommun. Regler för ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun Bilaga 9 KF Diarienummer: 48. Bilaga 9 KF 18 2017-02-27 Karlsborgs kommun Regler för ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 2015-2018 Dokumenttyp: Regler Diarienummer: 48.2013 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2014-03-25

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , 152 Dnr: 2017/438 Sid: 1 KF , 189

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , 152 Dnr: 2017/438 Sid: 1 KF , 189 Beslut: KF 2018-09-24, 152 Dnr: 2017/438 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2019-2022 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som

Läs mer

Bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun KS-SA.2019.13 1(6) Bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-01 48 Senast reviderad: 2019-03-25 34/19 Giltig från och med:

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-12-17 Ärendenummer: 18/KS/185 Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kontakt E-post: kommun@hallsberg.se Telefon: 0582-68 50

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Datum Sida 2016-01-18 1 (5) Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sunne kommun KS2014/327/01 KS2016/12/01 Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 och reviderat 2016-02-29, kf 14 Postadress Besöksadress

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2019, 118. Gäller från och med den 1 november 2019 Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2019 2022 Dokumenttyp Riktlinjer Reviderad Fastställd Kommunfullmäktige 2017-11-20, 77 Kommunfullmäktige 2013-11-18, 80 Detta dokument gäller för

Läs mer

Vännäs kommun. Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Gäller from tills vidare

Vännäs kommun. Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Gäller from tills vidare Vännäs kommun Reglemente för ersättning till förtroendevalda Gäller from 2019-01-01 tills vidare Tillämpningsområde 1. Reglementet gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen så som ledamöter

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 19 december 2018, 169 Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2019.

Läs mer

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun. Antaget av kommunfullmäktige Gäller från och med

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun. Antaget av kommunfullmäktige Gäller från och med Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2018-05-21 Gäller från och med 2019-01-01. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun

Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun Diarienummer: 48.2013 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2014-03-25 Reviderad: 2017-02-27 Reviderad: 2018-02-26 Giltighetstid:

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Reglemente för Hylte kommun Ersättningsreglemente Ersättning för ordförande/vice ordförande i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1 Årsarvode 1.1 Årsarvode betalas ut till ordförande/vice

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL NYBRO KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL NYBRO KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 (9) Gäller från och med KF 128.2012 2014-04-01 KF 94.2008 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL NYBRO KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (11) Fastställd: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Gäller för: Samtliga förtroendevalda i Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Kommunsekreterare Reviderad: Dnr Arvodesreglemente för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (7) Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146 Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 2015-02-23

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Gäller fr o m 2007-01-01 2006-11-15 Sida 1/8 Dnr 2006/66 101 Beslut i kommunfullmäktige 2006-11-27 106 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad

Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad 1 Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad Ändr av kf 29/11 2007, 196, bih 103, 17/6 2008, 122, bih 69, 17/6 2008, 121, bih 68, 28/10 2010, 201, bih 123, 20/12 2010, 267, bih 162, 20/4 2011, 68,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda POLICY 2017/332.10 1(9) Antagen av Kommunfullmäktige 32 Rev. KF 2018-11-26 164 Gäller fr.o.m. 2019-01-01 Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2(10) Innehåll Allmänna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad för åren

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad för åren Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad för åren 2015-2018 1 1. Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för ledamot av kommunfullmäktige ledamot av beredning som utsetts av kommunfullmäktige

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda POLICY 2013/296.10 1(9) Antagen av Kommunfullmäktige Paragraf 2015-02-23 2 Rev. 2016-02-29 15 Rev. 2016-05-30 82 Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2(10) Innehåll

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 31 januari 019 Fastställt av kommunfullmäktige den 31 januari 019, 3 1 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-10-30, 81 av Kommunfullmäktige Senast reviderad 175/07 74/10, 58/14, 7/18 av Kommunfullmäktige Detta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 102 1991-11-25, 112 1995-12-04, 196 1999-05-31, 38 ARVODEN TILL FÖRTROENDEMÄN Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER 1 (8) REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Reglemente för ersättning till förtroendevalda FÖRFATTNINGSSAMLING KF 2019/39 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun Dokumentnamn Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun Dokumenttyp Reglemente Diarienummer

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i. Grästorps kommun

Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i. Grästorps kommun Dnr 173/2017 Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-20, 61, uppdateras före 2022-06-20 Dokumentansvarig: Kommundirektör Dokumentet finns

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun

Bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun Gäller fr o m 2015-01 -01 Bilaga nr 1 Bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun ^2014-11-10 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Säters kommun

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Säters kommun Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 110 Reviderad av kommunfullmäktige 2019-02-14, 100 SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda Dokumenttyp Regler Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2015-01-01 - Gäller tills vidare Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig i förvaltningen

Läs mer

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida Ändrad Kf 2003-06-18, 29 2003/24 024 2003-01-01 B 1 Ändrad Kf 2007-01-30, 1 2006/1087 024 2007-01-01

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun from

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun from Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun from 170101 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN. Bolagen

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN. Bolagen BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN Bolagen 2019-2022 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda med förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen, d.v.s. ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 113 Dnr 2013/362 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med vilka avses

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Sida 1(9) Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 1 Med förtroendevalda avses i dessa bestämmelser

Läs mer