Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda"

Transkript

1 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari Antagna av kommunfullmäktige paragraf 147 Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 2 (12) Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Omfattning Basarvode och uppräkning Sammanträden och förrättningar som ger rätt till ersättning Hur man begär ersättning Yrkande om ersättning Tolkning av bestämmelserna Utbetalning... 5 Arvoden Sammanträdes- och förrättningsarvode Gruppledararvode Årsarvode till kommunalråd Begränsat årsarvode Begränsat årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder... 8 Ersättning för kostnader Resekostnader och traktamente Barntillsyn Vård och tillsyn av anhörig Förtroendevald med funktionsnedsättning Övriga kostnader Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst Förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för förlorad pensionsförmån Pensionsgrundande inkomst Övergångsregel... 11

3 3 (12) Allmänna bestämmelser 1 Omfattning Bestämmelserna gäller för förtroendevalda ledamöter och ersättare i: kommunfullmäktige nämnder fullmäktigeberedningar revisorer kommunens företag. 2 Basarvode och uppräkning Som basarvode används grundarvodesbeloppet per månad till ledamöterna i riksdagen. Grundarvodet fastställs av Riksdagens arvodesnämnd. Aktuella basarvodesbelopp finns presenterade på kommunens hemsida enkoping.se. Varje år sker en uppräkning av arvodet. Kommunalrådens arvoden regleras från och med den 1 november. Övriga arvoden regleras från och med den 1 januari. Ett årsarvode är lika med tolv basarvoden. 3 Sammanträden och förrättningar som ger rätt till ersättning Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas ut: a) till närvarande ledamöter och ersättare/suppleanter vid sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd och deras utskott, presidieberedning inför kommunfullmäktige- eller nämndsammanträde, kommitté, beredning eller råd särskilt bildade av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen och styrelse i kommunens företag. b) till de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde med den kommunala revisionen. c) vid budget- och bokslutskonferenser som är kopplade till den egna nämndens verksamhet.

4 4 (12) d) vid besök i kommunal verksamhet som har koppling till den förtroendevaldes nämndsuppdrag. Två besök per år ersätts. e) vid deltagande för kommunens räkning i informationsmöte, studiebesök, kurs, konferens eller liknande som rör en kommunal fråga och där inbjudan gått ut. Presidiet i aktuellt politiskt organ bestämmer om ledamoten har rätt till ersättning för att delta i sammankomsten. f) vid möte eller arrangemang som den egna nämnden, annan kommunal nämnd eller kommunfullmäktige kallat till. g) vid justering av kommunfullmäktiges protokoll. h) vid partigruppsmöten. Deltagande i partigruppsmöten vid högst tio tillfällen per år ersätts. För att ha rätt till ersättning ska man vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Mötena bör ske på sådan tid att kostnaden för förlorad arbetsinkomst minimeras. i) vid ordförandekonferens. Partiernas ordförande, vice ordförande och ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt till ersättning för att delta i ordförandekonferenser som ordnas av den politiska majoriteten respektive oppositionen. Deltagande vid högst tio konferenser per år ersätts. Av dessa får högst två vara heldagskonferenser. Mötena bör ske på sådan tid att kostnaden för förlorad arbetsinkomst minimeras. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges för samtliga sammanträden och förrättningar som nämns ovan. 4 Hur man begär ersättning För att få ersättning för: förlorad arbetsinkomst förlorad semesterförmån förlorad pensionsförmån enligt övergångsregel ( 22) resekostnader kostnad för barntillsyn kostnader som uppkommer för vård av svårt sjuk nära anhörig eller nära anhörig med funktionsnedsättning särskilda kostnader som uppkommer för förtroendevald med funktionsnedsättning övriga kostnader ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Uppgifterna ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare. Följande ersättningar betalas ut utan föregående anmälan: årsarvode begränsat årsarvode ersättning för förlorad pensionsförmån enligt schablonersättningsmodellen

5 5 (12) sammanträdes-/förrättningsarvode Ersättning för eventuell förlorad semesterförmån ska den förtroendevalde själv anmäla. 5 Yrkande om ersättning Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ske inom ett år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska ske inom två år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om sammanträdes- och förrättningsarvode ska ske inom ett år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån för period före den 1 juli 2005 enligt 20 ska ske inom två år från och med pensionsdagen. Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom ett år från dagen för sammanträdet/förrättningen. 6 Tolkning av bestämmelserna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågor som rör tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 7 Utbetalning Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Arvoden 8 Sammanträdes- och förrättningsarvode Arvodet är 1,2 procent av basarvodet. Om sammanträdet eller uppdraget är mer än fyra timmar långt är arvodet 1,6 procent av basarvodet. Vid deltagande i flera sammanträden samma dag betalas det högst ut arvode på 2,75 procent av basarvodet. Sammanträden och uppdrag som följer direkt på varandra (med högst en timmes mellanrum) och som genomförs på samma plats slås tidsmässigt samman och ersätts som ett sammanträdes- och uppdragstillfälle. Arvodet för justering av kommunfullmäktiges protokoll är 1,2 procent av basarvodet.

6 6 (12) Bestämmelserna om sammanträdes- och förrättningsarvode gäller både kvälls- och dagsammanträden. 9 Gruppledararvode Alla partier har rätt att utse en gruppledare. Gruppledaren ska vara ledamot i kommunfullmäktige. Arvodet är 6 procent av basarvodet per mandat och månad. Gruppledare för partier som har kommunalråd har inte rätt till gruppledararvode. Partier har rätt att utse flera gruppledare. Arvodet delas då mellan dessa personer. Sammanträdesarvode betalas bara ut vid sammanträden som kommunen genom kallelse har bjudit in gruppledare till. Övriga omkostnader ska täckas av gruppledararvodet. 10 Årsarvode till kommunalråd Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid har rätt till årsarvode. I Enköpings kommun räknas ett månadsarvode på minst 40 procent av basarvodet som betydande del av heltid och ett månadsarvode på minst 70 procent av basarvodet som heltid. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är 110 procent av basarvodet per månad. Arvodet till förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 100 procent av basarvodet per månad. Kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande är kommunens kommunalråd. Kommunalråd har inte rätt till annan ersättning än årsarvode. Detta gäller även vid uppdrag i kommunens företag. Sjukdom, föräldraledighet och pension Kommunalråd har vid sammanhängande sjukfrånvaro rätt till fullt arvode under sex veckor. Efter sex veckor ska den förtroendevalde söka ersättning från försäkringskassan. Kommunen kompletterar sedan utbetald sjukpenning enligt samma grunder som gäller för kommunanställda. Har ersättare utsetts för de första sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Kommunalråd omfattas av bestämmelser om föräldraledighet som motsvarar Allmänna bestämmelser, paragraf 29 mom Det är samma bestämmelser som gäller för kommunens anställda. Kommunalrådens pensionsregler regleras i Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). För kommunalråd som nytillträder efter valet 2014 gäller Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

7 7 (12) 11 Begränsat årsarvode Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag med mindre del än en betydande heltid har rätt till begränsat årsarvode. Nämnder och kommunfullmäktige Ordförande i skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden får 16 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden får 13 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i överförmyndarnämnden får 7 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i valnämnden får 2 procent av basarvodet per månad i arvode. Utöver det betalas ett särskilt arvode till ordförande och vice ordförande på 13,6 procent av en månads basarvode för varje genomfört allmänt valtillfälle. För valdagsarbetet betalas också ett särskilt arvode till ordförande och vice ordförande på 3,8 procent av en månads basarvode. De särskilda arvodena är engångsarvoden. Ordförande i kommunfullmäktige får 10 procent av basarvodet per månad i arvode. Arvodet till förste och andre vice ordförande i nämnder och kommunfullmäktige är 50 procent av ordförandearvodet per månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, förutom kommunalråden, får 5 procent av basarvodet per månad i arvode. ENA Energi AB och Enköpings Hyresbostäder Ordförande får 10 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 5 procent av basarvodet per månad i arvode. Kommunrevision Ordförande får 7 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 3,5 procent av basarvodet per månad i arvode. Övriga revisorer får 1,2 procent av basarvodet per månad i arvode. Kommittéer och råd Ordförande får 2 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 1 procent av basarvodet per månad i arvode. Valberedningen Ordförande får 0,4 procent av basarvodet per månad i arvode.

8 8 (12) Vice ordförande får 0,2 procent av basarvodet per månad i arvode. Tillfälliga beredningar Kommunfullmäktige beslutar om begränsat årsarvode till ordförande och vice ordförande. Arbetsuppgifter som ingår i den begränsade årsarvodesersättningen De fasta årsarvodena är en generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget, som: regelbundna förvaltningskontakter överläggningar med den egna nämndens förvaltningschef och/eller nämndssekreterare inför sammanträde deltagande i den egna nämndens eller styrelsens protokolljustering kontakter och möten med medborgare, organisationer och myndigheter i frågor som rör den egna nämndens verksamhet telefonsamtal som är kopplade till nämndens verksamhet beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar information till den egna partigruppen om berörd kommunal verksamhet tillfälliga arbetsgrupper, överläggningar och möten med företrädare för andra organ inom eller utom kommunen. Detta gäller oavsett om det är den egna nämnden eller annan nämnd som bjudit in till arbetsgruppen eller mötet. Undantag gäller för regelmässigt deltagande i grupper och organ inom eller utom kommunen med fasta mötestider per termin eller kalenderår. Vid sådana möten betalas arvode och ersättning ut för eventuell förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald med årsarvode får inte ersättning för restid i samband med arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet. Ett dagsarvode utgår med 0,5 procent för socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande för dagar med ordförandejour. 12 Begränsat årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder Avgår en förtroendevald som har begränsat årsarvode under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan den personen och efterträdaren. Fördelningen görs utifrån den tid som var och en av de förtroendevalda har haft uppdraget. Om en förtroendevald med begränsat årsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan fullgöra sitt uppdrag på mer än sex veckor övergår arvodet från och med vecka sju till tjänstgörande ersättare. Har en ersättare utsetts för de första sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

9 9 (12) Ersättning för kostnader 13 Resekostnader och traktamente Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från sammanträdes- och förrättningsplatsen betalas reseersättning. Ersättning betalas ut per kilometer utifrån kommunalt reseavtal. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in. Vid sammanträde, kurs eller konferens utanför kommungränsen kan traktamente i vissa fall betalas ut. Regler för traktamente regleras i kommunens avtal om traktamenten. 14 Barntillsyn Ersättningen för kostnader för barntillsyn är 75 kronor per timme och barn. Kostnaden ska uppkomma i samband med att den förtroendevalde deltar i sammanträde/förrättning. Barnet ska vara under 15 år och bo i samma hushåll som den förtroendevalde. Om barnet vårdas av en familjemedlem eller person som bor tillsammans med den förtroendevalde har man inte rätt till ersättning. Ersättning ges inte heller om barnet är i den dagliga barnomsorgen. Ersättning betalas däremot ut om någon, till exempel en släkting, som inte bor i samma hushåll som den förtroendevalde ansvarar för barntillsynen. 15 Vård och tillsyn av anhörig Ersättningen för kostnader för vård och tillsyn av svårt sjuk nära anhörig eller nära anhörig med funktionsnedsättning är 75 kronor per timme. Kostnaden ska ha uppkommit i samband med att den förtroendevalde deltar i sammanträde/förrättning. Den anhöriga ska bo i samma hushåll som den förtroendevalde. Om vården och tillsynen utförs av familjemedlem eller person som bor tillsammans med den förtroendevalde har man inte rätt till ersättning. Ersättning betalas däremot ut om någon, till exempel en släkting, som inte bor i samma hushåll som den förtroendevalde ansvarar för tillsynen. 16 Förtroendevald med funktionsnedsättning Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppkommer i samband med kommunalt uppdrag. Kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande ingår. Ersättning ges bara för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

10 10 (12) 17 Övriga kostnader För andra kostnader än de som avses i paragraferna ges ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för detta. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde har haft rimliga möjligheter att förhindra utgifternas uppkomst genom att till exempel omdisponera sitt arbete. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om ersättning i varje enskilt fall. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst 18 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras inom ett år från när rätten till ersättning uppstod. Intyg om förlorad arbetsinkomst får inte vara äldre än två år. Den förtroendevalde är skyldig att varje år, eller när förhållandena ändrats, lämna in inkomstuppgifter från sin arbetsgivare som styrker den förlorade arbetsinkomsten. Uppgifter om aktuella anställningsvillkor (sysselsättningsgrad och heltidslön) ska inkluderas i arbetsgivarintyget. För förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsinkomst genom löneavdrag från en arbetsgivare, beräknas förlorad arbetsförtjänst utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt senast fastställd taxering. Exempel på grupper som berörs är egenföretagare och förtroendevalda som är anställda men som har flera anställningar och/eller har ersättning som beräknas med årsarbetstid, bonus eller liknande. Egenföretagare ska justera inkomsten av näringsverksamhet med den förändring av periodiseringsfonden som gjorts det aktuella året och utnyttjande förlustavdrag från tidigare år. Om den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående år ska den förtroendevalde redovisa varför. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ersättningsnivån. Förlorade socialförsäkringsersättningar, som arbetslöshetsersättning och ersättning från föräldraförsäkring, ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetslöshetskassan respektive försäkringskassan ska lämnas in. Förlorad sjukersättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Inkomst av kapital, tillfällig förvärvsverksamhet eller passivt ägande av jordbruksfastighet eller företag ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

11 11 (12) Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar tid för resa till och från sammanträdet/förrättningen. Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass natten före eller efter sammanträdet. Sammanträden och förrättningar Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut vid sammanträden och förrättningar som inkluderas i paragraf 3. Maxersättning Ersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag är maximalt ett årsarvode delat med 220. Timersättningen är en åttondel av dagersättningen. 19 Ersättning för förlorad semesterförmån Om semesterlön gått förlorad ska ersättning för förlorad semesterförmån läggas till ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Egenföretagare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Den förtroendevalde måste själv anmäla att den vill ha ersättning för eventuell förlorad semesterförmån. 20 Ersättning för förlorad pensionsförmån För ersättning för förlorad arbetsinkomst betalar kommunen in en premie på 4,5 procent till en premiebestämd ålderspensionsförsäkring. Försäkringen registreras initialt med återbetalningsskydd. Belopp som blir 1 procent av innevarande års inkomstbasbelopp (IBB) eller lägre betalas ut direkt. Ingen utbetalning sker vid belopp under 100 kronor. 21 Pensionsgrundande inkomst För utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden avsätter kommunen en pensionsavgift på 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) till en pensionsbehållning. För delar därutöver avsätter kommunen 30 procent. Belopp som blir 1,5 procent av innevarande års inkomstbasbelopp (IBB) eller lägre betalas ut direkt. 22 Övergångsregel Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid som ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning ges först efter att den förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån för period före den 1 juli 2005 ska ske inom två år från och med pensionsdagen.

12 12 (12) Bilaga 1. Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare och vigselförrättare Borgerliga begravningsförrättare Ersättningen till borgerlig begravningsförrättare är 2,9 procent av basarvodet per begravning. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt efterarbete räknas in i ersättningen. Borgerliga vigselförrättare Ersättningen till borgerlig vigselförrättare är 1,2 procent av basarvodet per vigsel. Samtal med brudparet, förberedelser, förrättning och eventuellt efterarbete räknas in i ersättningen. Resekostnader Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från förrättningsplatsen betalas reseersättning ut. Endast resor inom Enköpings kommun ersätts. Ersättning utgår per kilometer utifrån kommunalt reseavtal. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Kommunen ersätter eventuell förlorad arbetsinkomst i samband med borgerlig begravningsförrättning. Kommunen ersätter inte eventuell förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter i samband med borgerlig vigselförrättning.

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda från 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda rev 160418.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Arvodesregler för Håbo kommun

Arvodesregler för Håbo kommun Arvodesregler för Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef REGEL 2(12) Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 kommunallagen: Ledamöter

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun /12 Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25, 124 Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 827 80 Ljusdal Telefax

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska ersättningar för Förtroendevalda Allmänna bestämmelser 2015-03-31,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.1

Laholms kommuns författningssamling 6.1 Laholms kommuns författningssamling 6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun; antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 26 och 27, med ändring den 30 september

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Från den 1 juli 2009. Reviderat att gälla från och med den 1 juli 2015. Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Mandatperioden 2015 2018 Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, 294 KS14.666 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2013 Ersätter nr 1-2012 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2011-2014 Antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30, 155 Reviderade 2010-11-25, 32 Reviderade 2011-02-24, 135 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer