Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda"

Transkript

1 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari Antagna av kommunfullmäktige paragraf 147 Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 2 (12) Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Omfattning Basarvode och uppräkning Sammanträden och förrättningar som ger rätt till ersättning Hur man begär ersättning Yrkande om ersättning Tolkning av bestämmelserna Utbetalning... 5 Arvoden Sammanträdes- och förrättningsarvode Gruppledararvode Årsarvode till kommunalråd Begränsat årsarvode Begränsat årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder... 8 Ersättning för kostnader Resekostnader och traktamente Barntillsyn Vård och tillsyn av anhörig Förtroendevald med funktionsnedsättning Övriga kostnader Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst Förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad semesterförmån Ersättning för förlorad pensionsförmån Pensionsgrundande inkomst Övergångsregel... 11

3 3 (12) Allmänna bestämmelser 1 Omfattning Bestämmelserna gäller för förtroendevalda ledamöter och ersättare i: kommunfullmäktige nämnder fullmäktigeberedningar revisorer kommunens företag. 2 Basarvode och uppräkning Som basarvode används grundarvodesbeloppet per månad till ledamöterna i riksdagen. Grundarvodet fastställs av Riksdagens arvodesnämnd. Aktuella basarvodesbelopp finns presenterade på kommunens hemsida enkoping.se. Varje år sker en uppräkning av arvodet. Kommunalrådens arvoden regleras från och med den 1 november. Övriga arvoden regleras från och med den 1 januari. Ett årsarvode är lika med tolv basarvoden. 3 Sammanträden och förrättningar som ger rätt till ersättning Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas ut: a) till närvarande ledamöter och ersättare/suppleanter vid sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd och deras utskott, presidieberedning inför kommunfullmäktige- eller nämndsammanträde, kommitté, beredning eller råd särskilt bildade av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen och styrelse i kommunens företag. b) till de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde med den kommunala revisionen. c) vid budget- och bokslutskonferenser som är kopplade till den egna nämndens verksamhet.

4 4 (12) d) vid besök i kommunal verksamhet som har koppling till den förtroendevaldes nämndsuppdrag. Två besök per år ersätts. e) vid deltagande för kommunens räkning i informationsmöte, studiebesök, kurs, konferens eller liknande som rör en kommunal fråga och där inbjudan gått ut. Presidiet i aktuellt politiskt organ bestämmer om ledamoten har rätt till ersättning för att delta i sammankomsten. f) vid möte eller arrangemang som den egna nämnden, annan kommunal nämnd eller kommunfullmäktige kallat till. g) vid justering av kommunfullmäktiges protokoll. h) vid partigruppsmöten. Deltagande i partigruppsmöten vid högst tio tillfällen per år ersätts. För att ha rätt till ersättning ska man vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Mötena bör ske på sådan tid att kostnaden för förlorad arbetsinkomst minimeras. i) vid ordförandekonferens. Partiernas ordförande, vice ordförande och ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt till ersättning för att delta i ordförandekonferenser som ordnas av den politiska majoriteten respektive oppositionen. Deltagande vid högst tio konferenser per år ersätts. Av dessa får högst två vara heldagskonferenser. Mötena bör ske på sådan tid att kostnaden för förlorad arbetsinkomst minimeras. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges för samtliga sammanträden och förrättningar som nämns ovan. 4 Hur man begär ersättning För att få ersättning för: förlorad arbetsinkomst förlorad semesterförmån förlorad pensionsförmån enligt övergångsregel ( 22) resekostnader kostnad för barntillsyn kostnader som uppkommer för vård av svårt sjuk nära anhörig eller nära anhörig med funktionsnedsättning särskilda kostnader som uppkommer för förtroendevald med funktionsnedsättning övriga kostnader ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Uppgifterna ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare. Följande ersättningar betalas ut utan föregående anmälan: årsarvode begränsat årsarvode ersättning för förlorad pensionsförmån enligt schablonersättningsmodellen

5 5 (12) sammanträdes-/förrättningsarvode Ersättning för eventuell förlorad semesterförmån ska den förtroendevalde själv anmäla. 5 Yrkande om ersättning Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ske inom ett år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska ske inom två år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om sammanträdes- och förrättningsarvode ska ske inom ett år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån för period före den 1 juli 2005 enligt 20 ska ske inom två år från och med pensionsdagen. Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom ett år från dagen för sammanträdet/förrättningen. 6 Tolkning av bestämmelserna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågor som rör tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 7 Utbetalning Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Arvoden 8 Sammanträdes- och förrättningsarvode Arvodet är 1,2 procent av basarvodet. Om sammanträdet eller uppdraget är mer än fyra timmar långt är arvodet 1,6 procent av basarvodet. Vid deltagande i flera sammanträden samma dag betalas det högst ut arvode på 2,75 procent av basarvodet. Sammanträden och uppdrag som följer direkt på varandra (med högst en timmes mellanrum) och som genomförs på samma plats slås tidsmässigt samman och ersätts som ett sammanträdes- och uppdragstillfälle. Arvodet för justering av kommunfullmäktiges protokoll är 1,2 procent av basarvodet.

6 6 (12) Bestämmelserna om sammanträdes- och förrättningsarvode gäller både kvälls- och dagsammanträden. 9 Gruppledararvode Alla partier har rätt att utse en gruppledare. Gruppledaren ska vara ledamot i kommunfullmäktige. Arvodet är 6 procent av basarvodet per mandat och månad. Gruppledare för partier som har kommunalråd har inte rätt till gruppledararvode. Partier har rätt att utse flera gruppledare. Arvodet delas då mellan dessa personer. Sammanträdesarvode betalas bara ut vid sammanträden som kommunen genom kallelse har bjudit in gruppledare till. Övriga omkostnader ska täckas av gruppledararvodet. 10 Årsarvode till kommunalråd Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid har rätt till årsarvode. I Enköpings kommun räknas ett månadsarvode på minst 40 procent av basarvodet som betydande del av heltid och ett månadsarvode på minst 70 procent av basarvodet som heltid. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är 110 procent av basarvodet per månad. Arvodet till förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 100 procent av basarvodet per månad. Kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande är kommunens kommunalråd. Kommunalråd har inte rätt till annan ersättning än årsarvode. Detta gäller även vid uppdrag i kommunens företag. Sjukdom, föräldraledighet och pension Kommunalråd har vid sammanhängande sjukfrånvaro rätt till fullt arvode under sex veckor. Efter sex veckor ska den förtroendevalde söka ersättning från försäkringskassan. Kommunen kompletterar sedan utbetald sjukpenning enligt samma grunder som gäller för kommunanställda. Har ersättare utsetts för de första sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Kommunalråd omfattas av bestämmelser om föräldraledighet som motsvarar Allmänna bestämmelser, paragraf 29 mom Det är samma bestämmelser som gäller för kommunens anställda. Kommunalrådens pensionsregler regleras i Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). För kommunalråd som nytillträder efter valet 2014 gäller Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

7 7 (12) 11 Begränsat årsarvode Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag med mindre del än en betydande heltid har rätt till begränsat årsarvode. Nämnder och kommunfullmäktige Ordförande i skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden får 16 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden får 13 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i överförmyndarnämnden får 7 procent av basarvodet per månad i arvode. Ordförande i valnämnden får 2 procent av basarvodet per månad i arvode. Utöver det betalas ett särskilt arvode till ordförande och vice ordförande på 13,6 procent av en månads basarvode för varje genomfört allmänt valtillfälle. För valdagsarbetet betalas också ett särskilt arvode till ordförande och vice ordförande på 3,8 procent av en månads basarvode. De särskilda arvodena är engångsarvoden. Ordförande i kommunfullmäktige får 10 procent av basarvodet per månad i arvode. Arvodet till förste och andre vice ordförande i nämnder och kommunfullmäktige är 50 procent av ordförandearvodet per månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, förutom kommunalråden, får 5 procent av basarvodet per månad i arvode. ENA Energi AB och Enköpings Hyresbostäder Ordförande får 10 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 5 procent av basarvodet per månad i arvode. Kommunrevision Ordförande får 7 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 3,5 procent av basarvodet per månad i arvode. Övriga revisorer får 1,2 procent av basarvodet per månad i arvode. Kommittéer och råd Ordförande får 2 procent av basarvodet per månad i arvode. Vice ordförande får 1 procent av basarvodet per månad i arvode. Valberedningen Ordförande får 0,4 procent av basarvodet per månad i arvode.

8 8 (12) Vice ordförande får 0,2 procent av basarvodet per månad i arvode. Tillfälliga beredningar Kommunfullmäktige beslutar om begränsat årsarvode till ordförande och vice ordförande. Arbetsuppgifter som ingår i den begränsade årsarvodesersättningen De fasta årsarvodena är en generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget, som: regelbundna förvaltningskontakter överläggningar med den egna nämndens förvaltningschef och/eller nämndssekreterare inför sammanträde deltagande i den egna nämndens eller styrelsens protokolljustering kontakter och möten med medborgare, organisationer och myndigheter i frågor som rör den egna nämndens verksamhet telefonsamtal som är kopplade till nämndens verksamhet beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar information till den egna partigruppen om berörd kommunal verksamhet tillfälliga arbetsgrupper, överläggningar och möten med företrädare för andra organ inom eller utom kommunen. Detta gäller oavsett om det är den egna nämnden eller annan nämnd som bjudit in till arbetsgruppen eller mötet. Undantag gäller för regelmässigt deltagande i grupper och organ inom eller utom kommunen med fasta mötestider per termin eller kalenderår. Vid sådana möten betalas arvode och ersättning ut för eventuell förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald med årsarvode får inte ersättning för restid i samband med arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet. Ett dagsarvode utgår med 0,5 procent för socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande för dagar med ordförandejour. 12 Begränsat årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder Avgår en förtroendevald som har begränsat årsarvode under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan den personen och efterträdaren. Fördelningen görs utifrån den tid som var och en av de förtroendevalda har haft uppdraget. Om en förtroendevald med begränsat årsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan fullgöra sitt uppdrag på mer än sex veckor övergår arvodet från och med vecka sju till tjänstgörande ersättare. Har en ersättare utsetts för de första sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

9 9 (12) Ersättning för kostnader 13 Resekostnader och traktamente Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från sammanträdes- och förrättningsplatsen betalas reseersättning. Ersättning betalas ut per kilometer utifrån kommunalt reseavtal. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in. Vid sammanträde, kurs eller konferens utanför kommungränsen kan traktamente i vissa fall betalas ut. Regler för traktamente regleras i kommunens avtal om traktamenten. 14 Barntillsyn Ersättningen för kostnader för barntillsyn är 75 kronor per timme och barn. Kostnaden ska uppkomma i samband med att den förtroendevalde deltar i sammanträde/förrättning. Barnet ska vara under 15 år och bo i samma hushåll som den förtroendevalde. Om barnet vårdas av en familjemedlem eller person som bor tillsammans med den förtroendevalde har man inte rätt till ersättning. Ersättning ges inte heller om barnet är i den dagliga barnomsorgen. Ersättning betalas däremot ut om någon, till exempel en släkting, som inte bor i samma hushåll som den förtroendevalde ansvarar för barntillsynen. 15 Vård och tillsyn av anhörig Ersättningen för kostnader för vård och tillsyn av svårt sjuk nära anhörig eller nära anhörig med funktionsnedsättning är 75 kronor per timme. Kostnaden ska ha uppkommit i samband med att den förtroendevalde deltar i sammanträde/förrättning. Den anhöriga ska bo i samma hushåll som den förtroendevalde. Om vården och tillsynen utförs av familjemedlem eller person som bor tillsammans med den förtroendevalde har man inte rätt till ersättning. Ersättning betalas däremot ut om någon, till exempel en släkting, som inte bor i samma hushåll som den förtroendevalde ansvarar för tillsynen. 16 Förtroendevald med funktionsnedsättning Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppkommer i samband med kommunalt uppdrag. Kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande ingår. Ersättning ges bara för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

10 10 (12) 17 Övriga kostnader För andra kostnader än de som avses i paragraferna ges ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för detta. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde har haft rimliga möjligheter att förhindra utgifternas uppkomst genom att till exempel omdisponera sitt arbete. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om ersättning i varje enskilt fall. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst 18 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras inom ett år från när rätten till ersättning uppstod. Intyg om förlorad arbetsinkomst får inte vara äldre än två år. Den förtroendevalde är skyldig att varje år, eller när förhållandena ändrats, lämna in inkomstuppgifter från sin arbetsgivare som styrker den förlorade arbetsinkomsten. Uppgifter om aktuella anställningsvillkor (sysselsättningsgrad och heltidslön) ska inkluderas i arbetsgivarintyget. För förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsinkomst genom löneavdrag från en arbetsgivare, beräknas förlorad arbetsförtjänst utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt senast fastställd taxering. Exempel på grupper som berörs är egenföretagare och förtroendevalda som är anställda men som har flera anställningar och/eller har ersättning som beräknas med årsarbetstid, bonus eller liknande. Egenföretagare ska justera inkomsten av näringsverksamhet med den förändring av periodiseringsfonden som gjorts det aktuella året och utnyttjande förlustavdrag från tidigare år. Om den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående år ska den förtroendevalde redovisa varför. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ersättningsnivån. Förlorade socialförsäkringsersättningar, som arbetslöshetsersättning och ersättning från föräldraförsäkring, ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetslöshetskassan respektive försäkringskassan ska lämnas in. Förlorad sjukersättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Inkomst av kapital, tillfällig förvärvsverksamhet eller passivt ägande av jordbruksfastighet eller företag ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

11 11 (12) Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar tid för resa till och från sammanträdet/förrättningen. Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass natten före eller efter sammanträdet. Sammanträden och förrättningar Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut vid sammanträden och förrättningar som inkluderas i paragraf 3. Maxersättning Ersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag är maximalt ett årsarvode delat med 220. Timersättningen är en åttondel av dagersättningen. 19 Ersättning för förlorad semesterförmån Om semesterlön gått förlorad ska ersättning för förlorad semesterförmån läggas till ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Egenföretagare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Den förtroendevalde måste själv anmäla att den vill ha ersättning för eventuell förlorad semesterförmån. 20 Ersättning för förlorad pensionsförmån För ersättning för förlorad arbetsinkomst betalar kommunen in en premie på 4,5 procent till en premiebestämd ålderspensionsförsäkring. Försäkringen registreras initialt med återbetalningsskydd. Belopp som blir 1 procent av innevarande års inkomstbasbelopp (IBB) eller lägre betalas ut direkt. Ingen utbetalning sker vid belopp under 100 kronor. 21 Pensionsgrundande inkomst För utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden avsätter kommunen en pensionsavgift på 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) till en pensionsbehållning. För delar därutöver avsätter kommunen 30 procent. Belopp som blir 1,5 procent av innevarande års inkomstbasbelopp (IBB) eller lägre betalas ut direkt. 22 Övergångsregel Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid som ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning ges först efter att den förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån för period före den 1 juli 2005 ska ske inom två år från och med pensionsdagen.

12 12 (12) Bilaga 1. Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare och vigselförrättare Borgerliga begravningsförrättare Ersättningen till borgerlig begravningsförrättare är 2,9 procent av basarvodet per begravning. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt efterarbete räknas in i ersättningen. Borgerliga vigselförrättare Ersättningen till borgerlig vigselförrättare är 1,2 procent av basarvodet per vigsel. Samtal med brudparet, förberedelser, förrättning och eventuellt efterarbete räknas in i ersättningen. Resekostnader Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från förrättningsplatsen betalas reseersättning ut. Endast resor inom Enköpings kommun ersätts. Ersättning utgår per kilometer utifrån kommunalt reseavtal. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Kommunen ersätter eventuell förlorad arbetsinkomst i samband med borgerlig begravningsförrättning. Kommunen ersätter inte eventuell förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter i samband med borgerlig vigselförrättning.

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer