MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)"

Transkript

1 Nr 3 Kommunstyrelsen (33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan , i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand Wallin (S) Gunnar Karlsson (C) Eva Pärsson (M) Daniel Jensen (KD) Patrick Allier (MP) Reine Hassel (SD) Tjänstgörande ersättare Ola Johansson (S) för Andreas Jonsson (S) Jeanette Krafft (C) för Peter Ljungdahl (C) Jörgen Eriksson (KIM) för Pål Magnusson (V) Mari-Anne Edmark (S) för Christine Andersson (S) Övriga närvarande Ersättare Lisbeth Berglöv (KD) Martin Andersson (SD) Mari-Anne Edmark (S) Karin Fredman (FP) Tjänstemän Utses att justera Justerare Ersättare Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Björn Lindquist, ekonomichef 45 Torbjörn Svedung, administrativ chef Mario Vasquez, utredare Marianne Sand Wallin (S) Gunnar Karlsson (C) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 mars 2015, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Ingrid Engqvist Ordförande... Tommy W Johansson Justerande... Marianne Sand Wallin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 45 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända 47 Komplettering av svar revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet 48 Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTq-personer att leva och verka i 49 Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun till försökskommun för rösträttsålder 16 år 50 Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid 51 Svar på medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud 53 Förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun Förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Kommunal medfinansiering av Interregprojekt Gränslös Naturturism Förslag att införa ägarsamråd i Dalslands Turist AB Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland Ansökan om bidrag till byte av flytblock till Föreningen Glycksjöns badplats Vita Sandars Camping - godkännande av investering i ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin 60 Digitalisering av sammanträdeshandlingar för den politiska organisationen inom Melleruds kommun, återrapport 61 Samverkansavtal rörande anslutning till Samverkande överförmyndare Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Val av ombud till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas bolagstämmor Val av ledamöter i arvodesberedningen Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan Aktuella frågor Rapporter

3 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 400 tkr till Socialnämnden för redovisat överskott 200 tkr till Byggnadsnämnden för datasystem 300 tkr till Överförmyndaren att täcka obalanserad budget 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i asfalt 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i handikappanpassning 1 mkr i utökat investeringsanslag till handikappanpassning 3 mkr i utökat investeringsanslag till asfaltering 4. föreslå kommunfullmäktige att för 2014 avsätta 9,3 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 21,4 mnkr. Årsredovisning för Melleruds kommun 2014 uppvisar ett positivt resultat med 19,3 mnkr för kommunen och ett positivt resultat med 17,4 mnkr för koncernen. Årsredovisning Arbetsutskottets beslut , 77. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 400 tkr till Socialnämnden för redovisat överskott 200 tkr till Byggnadsnämnden för datasystem 300 tkr till Överförmyndaren att täcka obalanserad budget 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i asfalt 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i handikappanpassning 1 mkr i utökat investeringsanslag till handikappanpassning 3 mkr i utökat investeringsanslag till asfaltering 4. föreslå kommunfullmäktige att för 2014 avsätta 9,3 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 21,4 mnkr.

4 Kommunstyrelsen Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

5 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända under förutsättning att följande förändringar förs in: 1. avtalet ska innehålla en reglering av förhållandet mellan samverkansparterna när det gäller behandlingen av deltagarnas personuppgifter s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 2. avtalet ska tidsbegränsas med tanke på den långa uppsägningstiden och att förhållandena runt avtalet styrs av en förordning som kan komma att ändras. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, för kommunens räkning, underteckna avtalet. Fyrbodals kommunalförbund har den 22 december 2014 skickat ut ett avtalsförslag angående samhällsorientering för nyanlända till medlemskommunerna. Kommunernas svar ska vara tillbaka hos kommunalförbundet senaste den 31 mars Förslaget innebär i korthet att man ska ta ett gemensamt ansvar för uppdraget att bedriva samhällsorientering genom samordning av utbildningar för att höja kvalitén och effektivisera utbildningarna. Bakgrunden är att kommunerna i Fyrbodal tagit emot ett stort antal nyanlända invandrare det senaste året. Troligt är att det även de närmaste åren kommer att innebära ett stort mottagande. För många kommuner är det svårt att få till en bra och fungerande verksamhet på egen hand när det gäller ansvaret för samhällsorientering. Enligt Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandare är kommunerna skyldiga att ordna så att samhällsorientering på 60 timmar i första hand bedrivs på modersmålet. Melleruds kommun behöver delta i ett brett samarbete runt Samhällsorienteringen för att kunna leva upp till Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kostnaderna för samarbetet är inte orimliga och de bör bäras av Integrationsavdelningen, även om det på sikt inte finns täckning för dessa i arbetsmarknadsenhetens budget. Själva avtalsförslaget som skickats till kommunen behöver däremot ses över och diskuteras med Fyrbodals kommunalförbund. Framför allt behöver det redas ut vilka olika lagar samarbetet omfattas av, såsom till exempel personuppgiftslagen. Arbetsutskottet gav den 10 februari 2015, 41, administrative chefen i uppdrag att ta kontakt med förbundschefen för Fyrbodals kommunalförbund med anledningen av Melleruds kommuns synpunkter på avtalsförslaget. Ärendet tas upp till ny beredning på arbetsutskottet sammanträde den 24 februari 2015

6 Kommunstyrelsen Fyrbodals kommunalförbunds skrivelse med avtalsförslag. Administrative chefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 50. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända under förutsättning att följande förändringar förs in: 1. avtalet ska innehålla en reglering av förhållandet mellan samverkansparterna när det gäller behandlingen av deltagarnas personuppgifter s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 2. avtalet ska tidsbegränsas med tanke på den långa uppsägningstiden och att förhållandena runt avtalet styrs av en förordning som kan komma att ändras. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens ordförande

7 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Komplettering av svar på revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lämna över administrative chefens komplettering av tidigare svar till kommunens revisorer. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte granskat kommunens IT-säkerhet. Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. Hur är IT-verksamheten organiserad (ansvarsfördelning)? Vilka regler och rutiner finns? Vilken kompetens finns hos ansvariga och användare? Vilket skydd finns av data och system mot obehörig åtkomst eller obehörig oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling? Hur sker backup och vilka reservrutiner finns vid driftavbrott? På vilket sätt tas hänsyn till den tekniska driftsäkerheten i byggande av t.ex. näten? Hur upplever kommunens anställda driftsäkerhet m.m. i kommunens datasystem? Enkätundersökning har genomförts m ed samtliga anställda med mailadress. I uppdraget ingår även att undersöka svaren som kommunrevisionen erhållit med anledning av den tidigare granskningen av IT-avdelningens service och support. Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen den 28 oktober 2014 där revisorerna rekommenderar kommunen att: Fortsätta arbetet med att utarbeta rutiner för informationssäkerhet. Ge samtliga nyanställda och personal i övrigt utbildning i IT-säkerhet. Uppdatera och komplettera samtliga policydokument och riktlinjer på IT-området. Förtydliga IT-avdelningens uppdrag och ansvar och kommunicera detta till verksamheterna exempelvis rörande Appleprodukterna inom skolan. Förslagsvis kan serviceavtal tas fram mellan IT-enheten och kommunens olika verksamheter. Införa mätbara mål för IT-enhetens verksamhet. Se över utbildningsbehovet bland kommunens personal och därefter ta fram användarutbildningar inom IT. Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 28 januari Arbetsutskottet gav den 2 december 2014, 414, administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 27 januari 2015.

8 Kommunstyrelsen Administrative chefen konstaterar i sitt svar att rapporten inte tar upp något som enheten inte redan har kunskap om. De rekommendationer som lämnas arbetar man redan med eller finns med i kommunens planering. Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2015, 35, att ge administrative chefen i uppdrag att 1. fortsätta IT-avdelningens arbete att, tillsammans med kommunens förvaltningar, utveckla IT-avdelningens uppdrag och insatser. I första hand ska IT-säkerheten prioriteras. 2. ta fram ett förtydligande av hur IT-avdelningen arbetar med revisionens olika påpekanden och en tidplan för detta arbete. Redovisning av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars Administrative chefen lämnar en fördjupad redovisning av IT-avdelningens arbete med revisionens olika påpekanden och en tidplan för detta arbete. Revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet. Administrative chefens förslag till svar Arbetsutskottets beslut , 17. Kommunstyrelsens beslut , 35. Administrative chefens komplettering av svar. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lämna över administrative chefens komplettering av tidigare svar till kommunens revisorer. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Kommunens revisorer

9 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. avslå motionen i den del som avser att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny Mångfaldspolicy anpassad till ny lagstiftning. 3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, sexuellas och transpersoners situation till Socialstyrelsen Kommunfullmäktige finner därmed motionen som besvarad. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 3 september 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. Kommunala nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att arbeta fram mål och förslag till insatser för att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) menar att förutsättningarna att leva som HBT-person är väldigt varierande beroende av hur de faktiska situationen ser ut där de bor. Många människor lever alltjämt sitt liv som HBT-personer i det fördolda av rädsla för diskriminering och hot. Och bland de HBT-personer som lever öppet, så är antalet fall av diskriminering, trakasserier och utsatthet för våldsbrott överrepresenterade i statistiken. Även de som inte utsätts för våldsbrott riskerar bemötas med oförstånd eller ett oprofessionellt bemötande i sina kontakter med kommunala verksamheter. Det gäller inte minst i skolan och inom äldreomsorgen. RFSL har gjort en nationell jämförelse mellan kommunerna. Man kollade på kommunens verksamhet, skolan, utbildningsinsatser, HBTQ-samhällets infrastruktur, utsatthet för hatbrott och attityder till HBTQ-personer. Melleruds kommun hamnade på den nedre halvan av listan, officiellt plats 107 av 138. Det intressanta var att Mellerud hade samma goda resultat inom ramen för utsatthet för hatbrott och attityder till HBTQ-personer som de kommuner som toppade hela listan. Inom ramen för skola, kommunal verksamhet, utbildningsinsatser och HBTQ-samhällets insatser. Syftet med motionen är att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQpersoner genom att stärka deras position i samhället.

10 Kommunstyrelsen Hur en sådan utredning skulle genomföras eller vilka resultat den skulle leverera är bara spekulativt. Utredningen betraktar denna frågeställning som ett politiskt ställningstagande som berör en ideologisk ståndpunkt långt utanför utredningens kompetens. Utredningen finner dock att motionen först bör begrundas av förtroendevalda politiker i Melleruds kommun innan frågan kan ställas vidare till andra kommuner. Motionens andra del är däremot mer konkret och berör på ett tydligt sätt den kommunala förvaltningen. Svårigheten med denna motion är att Melleruds kommun saknar ett styrdokument som understryker ambitionen av att värna HBTQ-personer utöver det som lagen förutsätter. Utredningens finner att arbetet med strategier och handlingsplaner för att göra Melleruds kommun till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i inte kan börjas förrän kommunfullmäktige reviderar nuvarande Mångfaldspolicy. Motion. Utredarens förslag till svar på motionen med bilagor 1-3. Arbetsutskottets beslut , 33. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till ny Mångfaldspolicy anpassad till ny lagstiftning. Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, sexuellas och transpersoners situation till Socialstyrelsen Ola Johansson (S), Eva Pärsson (M), Jeanette Krafft (C), Reine Hassel (SD) och Jörgen Eriksson (KIM): Motionen avslås i den del som avser att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. 1 Ordförande frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 2 Ordförande frågar på Ola Johanssons m.fl. tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

11 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014, Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun till försökskommun får rösträttsålder 16 år Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motion om att 1. föreslå hos regeringen att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. 2. föreslå hos regering att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. 3. uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 14 augusti 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: föreslå hos regeringen om att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. föreslå hos regering om att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Motionärerna menar att det under flera år har det varit svårt att engagera unga människor i kommunpolitiken. Samtidigt vet man att ungdomar är politiska och engagerar sig i kommunpolitiska frågor. Syftet med motionen är att vitalisera både demokrati och kommunpolitik Melleruds kommun ställer sig alltid positivt till förslag som uppmuntrar demokrati och i förlängningen inkluderar fler medborgare. Det är dock väldigt ovisst hur detta förslag kommer att påverka demokratin och kommunalpolitiken i sin helhet. Oavsett hur man rättfärdigar den svenska myndighetsåldern så är den idag allmänt accepterad, samt att majoriteten av den svenska befolkningen är emot en sänkning av rösträttsåldern. Detta är något som Melleruds kommun inte kan bortse ifrån. Utredningen finner att motion om att föreslå hos regeringen om att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder bör avslås. Utredningen finner att motion om att föreslå hos regering om att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag bör avslås. Utredningen finner att motion om att uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva bör avslås.

12 Kommunstyrelsen Motion. Utredarens förslag till svar på motionen. Arbetsutskottets beslut , 53. Tommy Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att föreslå hos regeringen att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder, att föreslå hos regering att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag samt att uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

13 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid med anledning av den medborgardialog om torgets framtid - Tyck om torget - som nu genomförs. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 22 augusti 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en folkomröstning om bibliotekets framtida placering. Denna folkomröstning ska bestå av två konkreta alternativ att ta ställning till. Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid till fördel för en medborgardialog i samband med torgets framtid. Melleruds kommun kommer genom projektet Tyck om torget att möjliggöra för medborgare att yttra sina åsikter och funderingar kring torgets, och där med bibliotekets, framtid i Mellerud. Motion. Utredarens förslag till svar på motionen. Arbetsutskottets beslut , 54. Tommy Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid med anledning av den medborgardialog om torgets framtid - Tyck om torget - som nu genomförs. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

14 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Stefan Hellman, Dals-Rostock, har den 11 juni 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en opartisk och objektiv utredning som utreder för- och nackdelarna för Melleruds kommun med kommunsammanläggning i Dalsland. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Medborgarförslag. Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 74/2014. Utredarens förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut , 55. Tommy Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Stefan Hellman, Dals-Rostock

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad i och med det arbete som pågår i frågan. Karl Erik Johannesson, Köpmannebro, har den 3 oktober 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han förslår att kommunen sätter upp laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud. Melleruds kommun kommer under våren 2015 att installera ett laddningsställe för elbilar vid resecentrum. Det kommer även att installeras ett laddningsställe på torget i samband med en eventuell ombyggnad av torget. Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett landningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad. Medborgarförslag. Utredarens förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut , 56. Tommy Johansson (S): Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad i och med det arbete som pågår i frågan. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Karl Erik Johannesson, Köpmannebro

16 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte kommer att erbjuda förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun. Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska ske till kommunfullmäktige i Båstad kommun. Valmyndigheten har beslutat att omvalet ska hållas söndagen den 10 maj Omvalet genomförs på motsvarande sätt som vid ordinarie val, men med vissa förkortade tidsfrister. Till exempel får förtidsröstning och budröstning starta tidigast 10 dagar före valdagen. Från den 1 januari 2015 finns nya bestämmelser i vallagen (2005:837) som säger att alla kommuner måste erbjuda förtidsröstning vid omval. Dock finns en övergångsbestämmelse som säger att vid omval, som följer av att något av de ordinarie valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 behöver göras om, så ska de nya bestämmelserna inte gälla. För omvalet i Båstad finns därför inte några uttalade krav i författning att förtidsröstning ska hållas utanför det område som omfattas av omvalet. Att erbjuda förtidsröstning vid omvalet till kommunfullmäktige i Båstad kommer således att vara frivilligt för alla andra kommuner förutom Båstad. Om beslut fattas om att anordna förtidsröstning behöver kommunen även besluta om öppettider, platsför förtidsröstning, röstmottagare, utbildning osv. Observera att frågan om vilken kommunal instans som ska fatta det formella beslutet om förtidsröstning ska avgöras inom kommunen. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2015:1 v Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2015:2 v Utredarens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 58. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun kommer inte att erbjuda förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Valnämndens ordförande Valmyndigheten Båstads kommun

17 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/8.003 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, revidering Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. Presidiet för Fyrbodals kommunalförbund har den 5 februari 2015 översänt förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund som ska antas av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen. Missiv med förslag till reviderad förbundsordning. Arbetsutskottets beslut , 59. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

18 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Kommunal medfinansiering av Interregprojekt Gränslös Naturturism Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt Gränslös Naturturism med kronor/år varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. I Dalsland och Årjängs kommun på svensk och i Østfold och Akershus fylken i Norge, har det under många år via gemensamma interregionala projekt, arbetats med att utveckla fisketurismen i gränsregionen. Utvecklingen går allt snabbare mot att såväl informationssökning, marknadsföring, bokning, försäljning samt skapande av kundrelationer sker via digitala medier. Mot denna bakgrund har Dalslands Turist AB beslutat sig för att tillsammans med sin norska partner, Utmarksavdelningen for Akerhus og Østfold, ansöka om ett nytt treårigt affärsutvecklingsprojekt perioden Projektets övergripande målsättning är att genom ett fortsatt och utvecklat gränsöverskridande samarbete skapa en långsiktig och i alla delar bärkraftig och konkurrenskraftig naturturism i projektområdet. Projektmedel kommer att sökas inom ramen för interregprogrammet Gränslöst samarbete och insatsområdet Små och medelstora företag. Dalslands Turist AB ansöker härmed om kommunal medfinansiering för interregprojektet Projekt Gränslös Naturturism Förfrågan ställs till kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Mellerud, Åmål och Årjäng. Önskad medfinansiering uppgår till kronor/år och kommun, varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete. Exempel på direktfinansierat arbete är medverkan i arbetsgrupper/nätverk och utbildningar, framtagning av information och liknande. Ansökan om medfinansiering från Dalslands Turist AB. Arbetsutskottets beslut , 79. Tommy W Johansson (S): Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt Gränslös Naturturism med kronor/år varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut.

19 Kommunstyrelsen Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Dalslands Turist AB Kommunutvecklaren Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Åmål och Årjängs kommuner

20 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Förslag att införa ägarsamråd i Dalslands Turist AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger Eva Pärsson (M) i uppdrag att, i egenskap av Melleruds kommuns ombud vid Dalslands Turist AB bolagsstämma i april 2015, föreslå stämman att införa ägarsamråd. Ägarna till Dalslands Turist AB i detta fall medlemskommunerna bör ha löpande information kring bolagets verksamhet och utveckling. Detta kan ske genom ägarsamråd. Tommy W Johansson (S): Eva Pärsson (M) får i uppdrag att, i egenskap av Melleruds kommuns ombud vid Dalslands Turist AB bolagsstämma i april 2015, föreslå stämman att införa ägarsamråd. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Eva Pärsson

21 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland kronor i bidrag för 2015 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar. I samband med vandringen hålls en gemensam utställning med årets deltagare, jämna år på Dalslands konstmuseum och udda år i Åmåls Konsthall. Inför årets konstvandring den sextonde kommer föreningen förutom annonsering och hem att erbjuda en mobilanpassad och etablera kontakter med turistorganisationer på orter som har lättillgängliga och prisvärda resemöjligheter till Dalslandsområdet. Västra Götalandsregionen kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in från de sex berörda kommunerna. Föreningen ansöker om kronor från Melleruds kommun. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland. Arbetsutskottets beslut , 78. Tommy W Johansson (S) och Daniel Jensen (KD): Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland kronor i bidrag för 2015 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Föreningen Konstvandring i Dalsland

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1(24) Daniel Jensen (KD)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1(24) Daniel Jensen (KD) Nr 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1(24) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 16.10 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (21) Ingmar Johansson, kommunchef Helena Stor Hansson, kommunutvecklare 1

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (21) Ingmar Johansson, kommunchef Helena Stor Hansson, kommunutvecklare 1 Nr 1 Kommunfullmäktige 2016-01-27 1(21) Tid och plats Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 18.00 18.50, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (14) Nr 1 Kommunfullmäktige 2015-01-28 1(14) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 18.00 19.00, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Nr 10 Kommunstyrelsen 2009-08-12 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 12 augusti 2009, klockan 08.30-11.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunfullmäktige 2015-06-17 1(27)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunfullmäktige 2015-06-17 1(27) Nr 6 Kommunfullmäktige 2015-06-17 1(27) Tid och plats Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 18.00 20.00, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (17) Nr 10 Kommunstyrelsen 2006-11-08 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 8 november 2006, klockan 08.30-11.30 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Eva Pärsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-14 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 14 december 2010, klockan 08.30-12.00, 13.00-14.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04 1(15) Tid och plats Tisdagen den 4 november 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 Nr 11 Kommunstyrelsen 2008-11-05 1(13) Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstad, onsdagen den 5 november 2008, klockan 10.00 12.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.30, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 1(18) Tid och plats Tisdagen den 10 februari 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 15.00 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Tid och plats Tisdagen den 20 oktober 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 16.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Ingmar Johansson, kommunchef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Ingmar Johansson, kommunchef Nr 5 Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Tid och plats Onsdagen den 22 maj 2013, klockan 18.00 19.00, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05 1(14) Tid och plats Tisdagen den 5 april 2016, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Gunnar Karlsson (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Nr 4 Kommunstyrelsen 2010-03-16 1(5) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 16 mars 2010, klockan 15.00 17.40 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Anette Levin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Tid och plats Tisdagen den 22 januari 2013, klockan 08.30 12.10, 13.00 16.00 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-24 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-24 1(13) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-24 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 januari 2006, klockan 08.30-12.00, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Peter Wesley (KD) ersätter Niklas Mattsson (KD) Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Peter Wesley (KD) ersätter Niklas Mattsson (KD) Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet Klockan 17:00 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johannson (M), vice ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (10) Ingmar Johansson, kommunchef Torbjörn Svedung, administrativ chef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (10) Ingmar Johansson, kommunchef Torbjörn Svedung, administrativ chef Nr 2 Kommunfullmäktige 2013-02-20 1(10) Tid och plats Onsdagen den 20 februari 2013, klockan 18.00 18.55, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson Nr 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 10 augusti 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-02 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-02 1(18) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-02 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 2 november 2010, 5lockan 08.30-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15) Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015, klockan 13.00 16.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13) Nr 9 Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 11 oktober 2006, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Daniel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18) Nr 11 Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 3 november 2010, klockan 08.30 11.20, 12.00-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef Nr 1 Kommunfullmäktige 2017-01-25 1(14) Tid och plats Onsdagen den 25 januari 2017, klockan 18.00 19.05, i Sparbanksalongen på Kulturbruket Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-22 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 22 september 2009, klockan 08.30-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Nr 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 19 april 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.45 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunstyrelsen 2012-06-05 1(26)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunstyrelsen 2012-06-05 1(26) Nr 6 Kommunstyrelsen 2012-06-05 1(26) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 5 juni 2012, sammanträdestid klockan 08.30 11.30, 13.15 15.15 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18) Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 2 juni 2008, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-29 1(15) Tisdagen den 29 september 2015, klockan 08.30 13.00, i Skållerudsrummet.

Socialnämnden 2015-09-29 1(15) Tisdagen den 29 september 2015, klockan 08.30 13.00, i Skållerudsrummet. Socialnämnden 2015-09-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 september 2015, klockan 08.30 13.00, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-11-11 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Ärenden: Ärende 1 Ordföranden öppnar

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Nr 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 1(18) Tid och plats Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.30 12.25, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer