MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)"

Transkript

1 Nr 3 Kommunstyrelsen (33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan , i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand Wallin (S) Gunnar Karlsson (C) Eva Pärsson (M) Daniel Jensen (KD) Patrick Allier (MP) Reine Hassel (SD) Tjänstgörande ersättare Ola Johansson (S) för Andreas Jonsson (S) Jeanette Krafft (C) för Peter Ljungdahl (C) Jörgen Eriksson (KIM) för Pål Magnusson (V) Mari-Anne Edmark (S) för Christine Andersson (S) Övriga närvarande Ersättare Lisbeth Berglöv (KD) Martin Andersson (SD) Mari-Anne Edmark (S) Karin Fredman (FP) Tjänstemän Utses att justera Justerare Ersättare Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Björn Lindquist, ekonomichef 45 Torbjörn Svedung, administrativ chef Mario Vasquez, utredare Marianne Sand Wallin (S) Gunnar Karlsson (C) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 mars 2015, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Ingrid Engqvist Ordförande... Tommy W Johansson Justerande... Marianne Sand Wallin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 45 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända 47 Komplettering av svar revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet 48 Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTq-personer att leva och verka i 49 Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun till försökskommun för rösträttsålder 16 år 50 Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid 51 Svar på medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud 53 Förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun Förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Kommunal medfinansiering av Interregprojekt Gränslös Naturturism Förslag att införa ägarsamråd i Dalslands Turist AB Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland Ansökan om bidrag till byte av flytblock till Föreningen Glycksjöns badplats Vita Sandars Camping - godkännande av investering i ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin 60 Digitalisering av sammanträdeshandlingar för den politiska organisationen inom Melleruds kommun, återrapport 61 Samverkansavtal rörande anslutning till Samverkande överförmyndare Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Val av ombud till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas bolagstämmor Val av ledamöter i arvodesberedningen Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan Aktuella frågor Rapporter

3 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun för 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 400 tkr till Socialnämnden för redovisat överskott 200 tkr till Byggnadsnämnden för datasystem 300 tkr till Överförmyndaren att täcka obalanserad budget 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i asfalt 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i handikappanpassning 1 mkr i utökat investeringsanslag till handikappanpassning 3 mkr i utökat investeringsanslag till asfaltering 4. föreslå kommunfullmäktige att för 2014 avsätta 9,3 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 21,4 mnkr. Årsredovisning för Melleruds kommun 2014 uppvisar ett positivt resultat med 19,3 mnkr för kommunen och ett positivt resultat med 17,4 mnkr för koncernen. Årsredovisning Arbetsutskottets beslut , 77. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 400 tkr till Socialnämnden för redovisat överskott 200 tkr till Byggnadsnämnden för datasystem 300 tkr till Överförmyndaren att täcka obalanserad budget 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i asfalt 100 tkr till ökade kapitalkostnader för investeringar i handikappanpassning 1 mkr i utökat investeringsanslag till handikappanpassning 3 mkr i utökat investeringsanslag till asfaltering 4. föreslå kommunfullmäktige att för 2014 avsätta 9,3 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 21,4 mnkr.

4 Kommunstyrelsen Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

5 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända under förutsättning att följande förändringar förs in: 1. avtalet ska innehålla en reglering av förhållandet mellan samverkansparterna när det gäller behandlingen av deltagarnas personuppgifter s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 2. avtalet ska tidsbegränsas med tanke på den långa uppsägningstiden och att förhållandena runt avtalet styrs av en förordning som kan komma att ändras. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, för kommunens räkning, underteckna avtalet. Fyrbodals kommunalförbund har den 22 december 2014 skickat ut ett avtalsförslag angående samhällsorientering för nyanlända till medlemskommunerna. Kommunernas svar ska vara tillbaka hos kommunalförbundet senaste den 31 mars Förslaget innebär i korthet att man ska ta ett gemensamt ansvar för uppdraget att bedriva samhällsorientering genom samordning av utbildningar för att höja kvalitén och effektivisera utbildningarna. Bakgrunden är att kommunerna i Fyrbodal tagit emot ett stort antal nyanlända invandrare det senaste året. Troligt är att det även de närmaste åren kommer att innebära ett stort mottagande. För många kommuner är det svårt att få till en bra och fungerande verksamhet på egen hand när det gäller ansvaret för samhällsorientering. Enligt Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandare är kommunerna skyldiga att ordna så att samhällsorientering på 60 timmar i första hand bedrivs på modersmålet. Melleruds kommun behöver delta i ett brett samarbete runt Samhällsorienteringen för att kunna leva upp till Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kostnaderna för samarbetet är inte orimliga och de bör bäras av Integrationsavdelningen, även om det på sikt inte finns täckning för dessa i arbetsmarknadsenhetens budget. Själva avtalsförslaget som skickats till kommunen behöver däremot ses över och diskuteras med Fyrbodals kommunalförbund. Framför allt behöver det redas ut vilka olika lagar samarbetet omfattas av, såsom till exempel personuppgiftslagen. Arbetsutskottet gav den 10 februari 2015, 41, administrative chefen i uppdrag att ta kontakt med förbundschefen för Fyrbodals kommunalförbund med anledningen av Melleruds kommuns synpunkter på avtalsförslaget. Ärendet tas upp till ny beredning på arbetsutskottet sammanträde den 24 februari 2015

6 Kommunstyrelsen Fyrbodals kommunalförbunds skrivelse med avtalsförslag. Administrative chefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 50. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan inom Fyrbodal avseende samhällsorientering för nyanlända under förutsättning att följande förändringar förs in: 1. avtalet ska innehålla en reglering av förhållandet mellan samverkansparterna när det gäller behandlingen av deltagarnas personuppgifter s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 2. avtalet ska tidsbegränsas med tanke på den långa uppsägningstiden och att förhållandena runt avtalet styrs av en förordning som kan komma att ändras. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens ordförande

7 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Komplettering av svar på revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lämna över administrative chefens komplettering av tidigare svar till kommunens revisorer. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte granskat kommunens IT-säkerhet. Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. Hur är IT-verksamheten organiserad (ansvarsfördelning)? Vilka regler och rutiner finns? Vilken kompetens finns hos ansvariga och användare? Vilket skydd finns av data och system mot obehörig åtkomst eller obehörig oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling? Hur sker backup och vilka reservrutiner finns vid driftavbrott? På vilket sätt tas hänsyn till den tekniska driftsäkerheten i byggande av t.ex. näten? Hur upplever kommunens anställda driftsäkerhet m.m. i kommunens datasystem? Enkätundersökning har genomförts m ed samtliga anställda med mailadress. I uppdraget ingår även att undersöka svaren som kommunrevisionen erhållit med anledning av den tidigare granskningen av IT-avdelningens service och support. Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen den 28 oktober 2014 där revisorerna rekommenderar kommunen att: Fortsätta arbetet med att utarbeta rutiner för informationssäkerhet. Ge samtliga nyanställda och personal i övrigt utbildning i IT-säkerhet. Uppdatera och komplettera samtliga policydokument och riktlinjer på IT-området. Förtydliga IT-avdelningens uppdrag och ansvar och kommunicera detta till verksamheterna exempelvis rörande Appleprodukterna inom skolan. Förslagsvis kan serviceavtal tas fram mellan IT-enheten och kommunens olika verksamheter. Införa mätbara mål för IT-enhetens verksamhet. Se över utbildningsbehovet bland kommunens personal och därefter ta fram användarutbildningar inom IT. Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 28 januari Arbetsutskottet gav den 2 december 2014, 414, administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 27 januari 2015.

8 Kommunstyrelsen Administrative chefen konstaterar i sitt svar att rapporten inte tar upp något som enheten inte redan har kunskap om. De rekommendationer som lämnas arbetar man redan med eller finns med i kommunens planering. Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2015, 35, att ge administrative chefen i uppdrag att 1. fortsätta IT-avdelningens arbete att, tillsammans med kommunens förvaltningar, utveckla IT-avdelningens uppdrag och insatser. I första hand ska IT-säkerheten prioriteras. 2. ta fram ett förtydligande av hur IT-avdelningen arbetar med revisionens olika påpekanden och en tidplan för detta arbete. Redovisning av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars Administrative chefen lämnar en fördjupad redovisning av IT-avdelningens arbete med revisionens olika påpekanden och en tidplan för detta arbete. Revisionsrapporten Granskning av Melleruds kommuns IT-säkerhet. Administrative chefens förslag till svar Arbetsutskottets beslut , 17. Kommunstyrelsens beslut , 35. Administrative chefens komplettering av svar. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lämna över administrative chefens komplettering av tidigare svar till kommunens revisorer. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Kommunens revisorer

9 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på motion om att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. avslå motionen i den del som avser att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny Mångfaldspolicy anpassad till ny lagstiftning. 3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, sexuellas och transpersoners situation till Socialstyrelsen Kommunfullmäktige finner därmed motionen som besvarad. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 3 september 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. Kommunala nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att arbeta fram mål och förslag till insatser för att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) menar att förutsättningarna att leva som HBT-person är väldigt varierande beroende av hur de faktiska situationen ser ut där de bor. Många människor lever alltjämt sitt liv som HBT-personer i det fördolda av rädsla för diskriminering och hot. Och bland de HBT-personer som lever öppet, så är antalet fall av diskriminering, trakasserier och utsatthet för våldsbrott överrepresenterade i statistiken. Även de som inte utsätts för våldsbrott riskerar bemötas med oförstånd eller ett oprofessionellt bemötande i sina kontakter med kommunala verksamheter. Det gäller inte minst i skolan och inom äldreomsorgen. RFSL har gjort en nationell jämförelse mellan kommunerna. Man kollade på kommunens verksamhet, skolan, utbildningsinsatser, HBTQ-samhällets infrastruktur, utsatthet för hatbrott och attityder till HBTQ-personer. Melleruds kommun hamnade på den nedre halvan av listan, officiellt plats 107 av 138. Det intressanta var att Mellerud hade samma goda resultat inom ramen för utsatthet för hatbrott och attityder till HBTQ-personer som de kommuner som toppade hela listan. Inom ramen för skola, kommunal verksamhet, utbildningsinsatser och HBTQ-samhällets insatser. Syftet med motionen är att göra Mellerud till en progressiv kommun för HBTQpersoner genom att stärka deras position i samhället.

10 Kommunstyrelsen Hur en sådan utredning skulle genomföras eller vilka resultat den skulle leverera är bara spekulativt. Utredningen betraktar denna frågeställning som ett politiskt ställningstagande som berör en ideologisk ståndpunkt långt utanför utredningens kompetens. Utredningen finner dock att motionen först bör begrundas av förtroendevalda politiker i Melleruds kommun innan frågan kan ställas vidare till andra kommuner. Motionens andra del är däremot mer konkret och berör på ett tydligt sätt den kommunala förvaltningen. Svårigheten med denna motion är att Melleruds kommun saknar ett styrdokument som understryker ambitionen av att värna HBTQ-personer utöver det som lagen förutsätter. Utredningens finner att arbetet med strategier och handlingsplaner för att göra Melleruds kommun till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i inte kan börjas förrän kommunfullmäktige reviderar nuvarande Mångfaldspolicy. Motion. Utredarens förslag till svar på motionen med bilagor 1-3. Arbetsutskottets beslut , 33. Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till ny Mångfaldspolicy anpassad till ny lagstiftning. Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, sexuellas och transpersoners situation till Socialstyrelsen Ola Johansson (S), Eva Pärsson (M), Jeanette Krafft (C), Reine Hassel (SD) och Jörgen Eriksson (KIM): Motionen avslås i den del som avser att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett HBTQ-råd. 1 Ordförande frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 2 Ordförande frågar på Ola Johanssons m.fl. tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

11 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014, Svar på motion om att ansöka om att göra Melleruds kommun till försökskommun får rösträttsålder 16 år Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motion om att 1. föreslå hos regeringen att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. 2. föreslå hos regering att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. 3. uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 14 augusti 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: föreslå hos regeringen om att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. föreslå hos regering om att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Motionärerna menar att det under flera år har det varit svårt att engagera unga människor i kommunpolitiken. Samtidigt vet man att ungdomar är politiska och engagerar sig i kommunpolitiska frågor. Syftet med motionen är att vitalisera både demokrati och kommunpolitik Melleruds kommun ställer sig alltid positivt till förslag som uppmuntrar demokrati och i förlängningen inkluderar fler medborgare. Det är dock väldigt ovisst hur detta förslag kommer att påverka demokratin och kommunalpolitiken i sin helhet. Oavsett hur man rättfärdigar den svenska myndighetsåldern så är den idag allmänt accepterad, samt att majoriteten av den svenska befolkningen är emot en sänkning av rösträttsåldern. Detta är något som Melleruds kommun inte kan bortse ifrån. Utredningen finner att motion om att föreslå hos regeringen om att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder bör avslås. Utredningen finner att motion om att föreslå hos regering om att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag bör avslås. Utredningen finner att motion om att uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva bör avslås.

12 Kommunstyrelsen Motion. Utredarens förslag till svar på motionen. Arbetsutskottets beslut , 53. Tommy Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att föreslå hos regeringen att Melleruds kommun i valet till kommunfullmäktige 2018 blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder, att föreslå hos regering att detta även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag samt att uppmana regeringen att arbeta fram förslag till de lagändringar som en sådan försöksverksamhet kommer att kräva. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

13 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid med anledning av den medborgardialog om torgets framtid - Tyck om torget - som nu genomförs. Tony Johansson (MP) och Sarah Isgren (MP) har den 22 augusti 2014 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en folkomröstning om bibliotekets framtida placering. Denna folkomröstning ska bestå av två konkreta alternativ att ta ställning till. Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid till fördel för en medborgardialog i samband med torgets framtid. Melleruds kommun kommer genom projektet Tyck om torget att möjliggöra för medborgare att yttra sina åsikter och funderingar kring torgets, och där med bibliotekets, framtid i Mellerud. Motion. Utredarens förslag till svar på motionen. Arbetsutskottets beslut , 54. Tommy Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att låta Melleruds invånare få rösta om bibliotekets framtid med anledning av den medborgardialog om torgets framtid - Tyck om torget - som nu genomförs. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

14 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Stefan Hellman, Dals-Rostock, har den 11 juni 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en opartisk och objektiv utredning som utreder för- och nackdelarna för Melleruds kommun med kommunsammanläggning i Dalsland. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Medborgarförslag. Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 74/2014. Utredarens förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut , 55. Tommy Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om utredning av kommunsammanslagning på grund av bristande intresse från kommunerna i Dalsland. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Stefan Hellman, Dals-Rostock

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Svar på medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad i och med det arbete som pågår i frågan. Karl Erik Johannesson, Köpmannebro, har den 3 oktober 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han förslår att kommunen sätter upp laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud. Melleruds kommun kommer under våren 2015 att installera ett laddningsställe för elbilar vid resecentrum. Det kommer även att installeras ett laddningsställe på torget i samband med en eventuell ombyggnad av torget. Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett landningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad. Medborgarförslag. Utredarens förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut , 56. Tommy Johansson (S): Kommunstyrelsen finner medborgarförslag om att sätta upp ett laddningsställe för elbilar på en central plats i Mellerud besvarad i och med det arbete som pågår i frågan. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Karl Erik Johannesson, Köpmannebro

16 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte kommer att erbjuda förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun. Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska ske till kommunfullmäktige i Båstad kommun. Valmyndigheten har beslutat att omvalet ska hållas söndagen den 10 maj Omvalet genomförs på motsvarande sätt som vid ordinarie val, men med vissa förkortade tidsfrister. Till exempel får förtidsröstning och budröstning starta tidigast 10 dagar före valdagen. Från den 1 januari 2015 finns nya bestämmelser i vallagen (2005:837) som säger att alla kommuner måste erbjuda förtidsröstning vid omval. Dock finns en övergångsbestämmelse som säger att vid omval, som följer av att något av de ordinarie valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 behöver göras om, så ska de nya bestämmelserna inte gälla. För omvalet i Båstad finns därför inte några uttalade krav i författning att förtidsröstning ska hållas utanför det område som omfattas av omvalet. Att erbjuda förtidsröstning vid omvalet till kommunfullmäktige i Båstad kommer således att vara frivilligt för alla andra kommuner förutom Båstad. Om beslut fattas om att anordna förtidsröstning behöver kommunen även besluta om öppettider, platsför förtidsröstning, röstmottagare, utbildning osv. Observera att frågan om vilken kommunal instans som ska fatta det formella beslutet om förtidsröstning ska avgöras inom kommunen. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2015:1 v Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2015:2 v Utredarens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 58. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun kommer inte att erbjuda förtidsröstning i samband med omvalet i Båstad kommun. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Valnämndens ordförande Valmyndigheten Båstads kommun

17 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/8.003 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, revidering Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. Presidiet för Fyrbodals kommunalförbund har den 5 februari 2015 översänt förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund som ska antas av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen. Missiv med förslag till reviderad förbundsordning. Arbetsutskottets beslut , 59. Tommy Johansson (S): Melleruds kommun godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

18 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Kommunal medfinansiering av Interregprojekt Gränslös Naturturism Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt Gränslös Naturturism med kronor/år varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. I Dalsland och Årjängs kommun på svensk och i Østfold och Akershus fylken i Norge, har det under många år via gemensamma interregionala projekt, arbetats med att utveckla fisketurismen i gränsregionen. Utvecklingen går allt snabbare mot att såväl informationssökning, marknadsföring, bokning, försäljning samt skapande av kundrelationer sker via digitala medier. Mot denna bakgrund har Dalslands Turist AB beslutat sig för att tillsammans med sin norska partner, Utmarksavdelningen for Akerhus og Østfold, ansöka om ett nytt treårigt affärsutvecklingsprojekt perioden Projektets övergripande målsättning är att genom ett fortsatt och utvecklat gränsöverskridande samarbete skapa en långsiktig och i alla delar bärkraftig och konkurrenskraftig naturturism i projektområdet. Projektmedel kommer att sökas inom ramen för interregprogrammet Gränslöst samarbete och insatsområdet Små och medelstora företag. Dalslands Turist AB ansöker härmed om kommunal medfinansiering för interregprojektet Projekt Gränslös Naturturism Förfrågan ställs till kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Mellerud, Åmål och Årjäng. Önskad medfinansiering uppgår till kronor/år och kommun, varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete. Exempel på direktfinansierat arbete är medverkan i arbetsgrupper/nätverk och utbildningar, framtagning av information och liknande. Ansökan om medfinansiering från Dalslands Turist AB. Arbetsutskottets beslut , 79. Tommy W Johansson (S): Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt Gränslös Naturturism med kronor/år varav kronor i kontant direktfinansiering och kronor i form av direktfinansierat arbete under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut.

19 Kommunstyrelsen Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Dalslands Turist AB Kommunutvecklaren Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Åmål och Årjängs kommuner

20 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Förslag att införa ägarsamråd i Dalslands Turist AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger Eva Pärsson (M) i uppdrag att, i egenskap av Melleruds kommuns ombud vid Dalslands Turist AB bolagsstämma i april 2015, föreslå stämman att införa ägarsamråd. Ägarna till Dalslands Turist AB i detta fall medlemskommunerna bör ha löpande information kring bolagets verksamhet och utveckling. Detta kan ske genom ägarsamråd. Tommy W Johansson (S): Eva Pärsson (M) får i uppdrag att, i egenskap av Melleruds kommuns ombud vid Dalslands Turist AB bolagsstämma i april 2015, föreslå stämman att införa ägarsamråd. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Eva Pärsson

21 Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland kronor i bidrag för 2015 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar. I samband med vandringen hålls en gemensam utställning med årets deltagare, jämna år på Dalslands konstmuseum och udda år i Åmåls Konsthall. Inför årets konstvandring den sextonde kommer föreningen förutom annonsering och hem att erbjuda en mobilanpassad och etablera kontakter med turistorganisationer på orter som har lättillgängliga och prisvärda resemöjligheter till Dalslandsområdet. Västra Götalandsregionen kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in från de sex berörda kommunerna. Föreningen ansöker om kronor från Melleruds kommun. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland. Arbetsutskottets beslut , 78. Tommy W Johansson (S) och Daniel Jensen (KD): Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland kronor i bidrag för 2015 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutet skickas till Föreningen Konstvandring i Dalsland

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer