Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen."

Transkript

1

2

3 Grusinventeringar i Älvsborgs län Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete Grusinventering i Bengtsfors kommun är utfört av geologen Bo Lind. Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som länsstyrelsens ståndpunkt. Länsstyrelsen Naturvårdsenheten

4

5

6 iii FÖRORD Föreliggande rapport Grusinventering av Bengtsfors kommun utgör en delrapport av grusinventering av norra Älvsborgs län, som startade Denna utgör i sin tur fortsättning på den av Bengt Johansson presenterade grusinventeringen av Vänersborgs m.fl. kommuner Inventeringens syfte har varit att gradera de inom området befintliga sand- och grusavlagringarna efter angelägenhetsgrad ur naturvårds- och vetenskaplig synpunkt samt ge anvisningar om avlagringar, till vilka eventuell grusexploatering bör lokaliseras, Fältarbete samt redovisning av denna rapport har utförts av fil.kand. Bo-Bertil Lind, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet. Medarbetare vid klassificering av grusfyndigheterna har varit fil.kand. Bengt Johansson, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet.

7 1 ALLMÄN BESKRIVNING Inventeringsmetodik Inventeringen har inletts genom litteraturstudier, Den geologiska litteraturen över kommunen är emellertid mycket begränsad och till stora delar relativt föråldrad, med undantag av det geologiska kartbladet Vårvik, som bl.a. omfattar norra delen av Bengtsfors kommun. Huvuddelen av inventeringsarbetet har legat på fältrekognoseringar. Samtliga med bil farbara vägar har körts. Detta inkluderar en hel del bruks- och traktorvägar. I avsnitten mellan vägarna har i viss utsträckning inventering gjorts till fots. Dock endast i lägen, där man kunnat förvänta sig grusförekomster. I anslutning till fältinventeringen har huvuddelen av kommunen flygbildstolkats, från bilder i skala 1: (överlantmäterienhetens arkiv). Under rekognoseringarna har sand- och grusavlagringarna ritats in, i huvudsak på den ekonomiska kartan i skala 1: , men i viss utsträckning också direkt på den topografiska fältkartan i skala 1: Dessutom har i avlagringar befintliga grustag lagts in på kartan och noteringar gjorts om avlagringens storlek och tillstånd liksom materialsammansättning och kvalitet. Vidare har noteringar gjorts angående avlagringens morfologi, vegetation och eventuella fornlämningar. Vägar och bebyggelse har antecknats liksom vattentäkter. Betydelsefulla upplysningar har ortsbefolkningen bidragit med. Större moränackumulationer med egenform har också inventerats. Till en början inventerades även drumliner. Då dessa blev alltför vanliga, och helt allmänt förekommande, särskilt i kommunens östra delar, medtogs dessa inte längre i grusinventeringen. Några av de drumliner som inventerats redovisas också, men de utgör således bara en del av dem som verkligen finns i kommunen. Grundvattenförhållanden har bedömts i fält genom iakttagelser i brunnar och i grustäkter, där brytningen gått under grundvattenytan. Fältiakttagelser beträffande källor, källtorv, mossar och kärr har även noterats och i vissa fall redovisats. Uppskattning av respektive avlagrings volym grundar sig på topografiska kartans nivåkurvor, kombinerat med studium av förekomstens form och yta. Volymsberäkningarna är endast ungefärliga och för ekonomiska värderingar måste noggrannare undersökningar utföras. Kartunderlag Följande topografiska kartblad har använts. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO - - 9C Mellerud NV B Årjäng SV B Årjäng SO B Årjäng NO C Åmål SV Den ekonomiska kartan i skala 1: över samma område har också bildat underlag.

8 2 Geologiska kartunderlaget har utgjorts av följande geologiska kartblad: Kartbladet Vårvik, SGU Ser. Aa No 187 (1956) skala 1: Kartbladet Baldersnäs, SGU Ser. Aa No 35 (1870) skala 1: Kartbladet Upperud, SGU Ser. Aa No 37 (1870) skala 1: Kartbladet Strömstad med Koster, SGU Ser. Ac No 1 (1902) skala 1: Redovisning Avlagringarnas rubrik upptar de fastighetsbeteckningar som enligt ekonomiska kartan beörs. Lägesangivelser har gjorts med koordinater i rikets nät. Detta systern betecknas med svart rutnät på fältkartorna. För varje avlagring finns också ett nummer. Redovisningen omfattar inventerings- och klassificeringskartor med separat beskrivning till varje redovisad avlagring. För avlagringar större än m redovisas: Morfologi och geologi, med vegetation Grundvatten Fornlämningar Vägar och bebyggelse Täktverksamhet och material Naturvårdsbedömning För samlade avlagringar mindre än m 3 ges en kortfattad beskrivning. Redovisningskartan utgörs av underlaget till den topografiska kartan i skala 1: En stor del (huvuddelen) av avlagringarna finns också inritade på ekonomiska kartan i skala 1: Dessa kartblad kommer att finnas arkiverade på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Naturvårdsklassificering Följande klassificeringsgrunder har använts. Klass I Klass I 1 Klass I 2 Grusförekomster som från naturvårdssynpunkt bör undantas från exploatering. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är omistlig och bör säkerställas som naturreservat. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är värdefull och som i vissa fall bör säkerställas genom naturreservatbildning. Klass I 3 Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt bör bevaras och tillstånd till täkt bör inte meddelas. Klass IIA Grusförekomst som från vattenvårds-, vattenförsörjnings-, väg- och bebyggelsesynpunkt el. dylikt fordrar särskild uppmärksamhet vid utformandet av täktplan.

9 3 Klass 11R Grusförekomst där förordnande och/eller bestämmelser enligt naturvårdslag eller fornminneslag samt befintlig bebyggelse, vägar eller fastställda skyddsområden för grundvattentäkter m.m., omöjliggör exploatering inom överskådlig tid. Klass III Grusförekomst för vilken täkttillstånd torde kunna meddelas efter föreskriven ansökan.

10 4 KORTFATTAD GEOLOGISK ÖVERSIKT Bengtsfors kommun tillhör ett av södra Sveriges mest kuperade områden. Landet är sönderbrutet genom förkastningar och sprickdalar, som skiljer bergsplatåer från varandra av brant nerskurna, djupa och smala dalgångar, i stor utsträckning intagna av sjöar. Landskapstypen brukar benämnas sprickdalslandskap. Höjdskillnaden mellan bergsplatåernas krön och dalgångarnas sjöytor uppgår ofta till 100 m, i några fall till 150 m. Landskapet utmärks av en storvulen och kärv naturskönhet. Berggrunden i kommunen tillhör, möjligen med några undantag (diabasgångar), helt urberget, som i sig innesluter de äldsta geologiska formationerna som är kända på jorden. Inom området finns ett osedvanligt stort antal bergarter av olika typ och ålder. Bergarterna kan uppdelas i tre tidsserier, Stora Le - Marstrandsserien (1 700 milj. år), Åmålsformationen ( milj. år) och Dalformationen ( milj. år). Stora Le Marstrandsserien förekommer i kommunens västligaste delar och består huvudsakligen av olika typer av gnejser, gnejsgraniter och kvartsit. Den största och centrala delen av kommunen upptas av Åmålsformationen, här förekommande som Åmåls- Kroppefjällsgraniter. Graniterna växlar i sammansättning från basiska (mörka) till sura (dvs. på mörka mineral fattiga graniter). Från Ivägsjön upp förbi Laxsjön och Svärdlång samt vidare åt öster sträcker sig Dalformationen med större eller mindre avbrott av Åmåls-Kroppefjällsgraniter. Dalformationen uppbyggs av en hel rad sedimentära bergarter. Bergarterna har delvis omvandlats genom veckningar och förkastningar. De vanligaste bergarterna är sandsten, kvartsiter och olika typen av skiffrar. Vid tiden för inlandsisens avsmältning, för omkring år sedan, stod havet i kommunen mellan m högre än idag. Det betyder att stora delar av kommunen täcktes av det forna ishavet. Spår efter denna högsta kustlinje (HK) kan ses i form av hak och svallbildningar på flera ställen längs bergssluttningarna. I detta hav mynnade isälvar och avsatte grus(deltan) och lera. De lösa jordlagren har bildats under och efter den senaste istiden. Allmänt gäller att jordlagren har liten utbredning och mäktighet. Kalt eller nästan kalt berg upptar mer än 35 % av kommunens yta. Av jordarterna är morän den vanligaste. Moränen har avsatts dels som relativt tunna lager inom bergsområdena och dels som ryggar och vallar med större mäktighet. Till moränackumulationerna hör de uppodlade, flackt välvda, drumlinerna, som ligger utsträckta i NO-SV-lig riktning. Dessa är tämligen vanligt förekommande i kommunen och framträder väl som uppodlade krönryggar eller lider. Övriga moränryggar återfinns framför allt i anslutning till Ödsköltskomplexet och mellansvenska israndzonen samt Dals Långed. Dessa ryggar, som har en NV-SO-lig orientering, har ibland inslag av grusigt material. Drumlinerna består av hårt packad bottenmorän och är i regel inte intressanta för materialkonsumtion medan de mera luckert lagrade moränvallarna i NV-SO-lig riktning kan utnyttjas för exploatering av mindre kvalificerat material. I samband med inlandsisens avsmältning avsattes grus och sand av de flödande isälvarna. Isälvarna följde dalgångarna åt söder. I samband med uppehåll i isens avsmältning avsat-

11 5 tes framför isfronten större samlade grusackumulationer. Ackumulationerna har utbildats olika beroende på om iskanten nådde ut i hav eller om den låg på land. I det förra faller bildades deltan som Bökullen norr om Steneby och Backa norr Laxarby. Det senare fallet representeras framför allt av Ödskölts moar. Ett stort isälvsstråk kan följas från Ödskölts moar längs Ivägsjöns östra strand över Laxarby och vidare upp mot värmlandsgränsen. En nordligare biås till denna går över Steneby och Gapungebyn till Ärtingens sydspets. Dessa isälvsstråk håller mycket stora mängder material. I övrigt kan kommunen betecknas som grusfattig.

12 6 1 ALLTORP 1 30 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen, som ligger omedelbart norr om komplexet Ödskölts moar, utgörs av en plan sandavlagring som sluttar svagt åt öster. Mäktigheten uppskattas till omkring 5 m. Huvuddelen av sandavlagringen täcks av barrskog, men även en del åkermark ingår. Grundvatten. Flera gårdsbrunnar finns inom området. Dessa har dock ej kontrollerats. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns inom området. Vägar och bebyggelse. Väg 172 går över området. Inom området finns också flera fastigheter med tillfartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter berör avlagringen, som utgörs av uppskattningsvis upp emot 1 milj. m 3 sand, varav huvuddelen låses av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella värden ur naturvårdssynpunkt. Vägar och bebyggelse låser huvuddelen av avlagringen som föreslås till klass III. 2 ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO -Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen som ligger ca 170 m.ö.h. utgörs av en ca 150 lång och 50 m bred plan kulle, som spetsar ut mot berg i söder. Mäktigheten är ett par meter och ytan täcks av block. Kullen är barrskogsbevuxen. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går rakt över avlagringen. Täktverksamhet och material. Inget grustag finns i avlagringen som beräknas innehålla ca m 3 stenigt grus, som dock huvudsakligen låses av vägen. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås hänföras till klass III. 3 BACKA Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 0a

13 7 Morfologi och geologi. Mäktig deltaavlagring med plan, blockfri överyta ingående i det åsstråk, som från Laxarby följer dal gången åt NO upp mot Edslan. Usträckningen är ca 700 x 600 m. Gränsar i NO till berg, i N mot kuperad moränterräng med grusinslag. Stråket består vidare åt N av kullar av morän och glacifluvialt material. För närmare avgränsning krävs här noggrannare kartering. Deltat begränsas åt söder av en markant sluttning. Överytan ligger på omkring 160 m.ö.h., vilket nära ansluter till HK i trakten. Avlagringen upptas i huvudsak av åkermark. Grundvatten. Grundvattenförhållandena har inte undersökts. Fornlämningar. Inga fornlämningar är kända från avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ytterkanten av avlagringen upptas till stora delar av vågar och gårdar, medan det centrala partiet utgörs av obebyggd åkermark. Täktverksamhet och material. In från en enskild väg i den södra delen av deltat finns en mindre täkt på omkring m 3. Täkten sträcker sig åt N in mot de centrala delarna av deltat. Materialet utgörs av ett blockfattigt sandigt grus med tydlig deltaskiktning åt söder. Om man antar en medelmäktighet av 15 m kommer avlagringen totalt att innehålla omkring 6 milj. m 3. Av detta låses uppskattningsvis 2-3 milj. m 3 av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen är tydligt framträdande i landskapet och utgör ett karaktärsdrag i ett mycket vackert odlingslandskap, som också uppmärksammats i länets naturvårdsplan. Därtill kommer ett påtagligt vetenskapligt intresse för fyndigheten när det gäller studier av det forna ishavets utbredning och fluktuationer i området. Avlagringen (deltat) har idag ett stort naturvärde och föreslås klassas i I 3. 4 BACKA 3 46 (Rådaviken) Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 1a Morfologi och geologi. Från deltat vid Backa fortsätter åsstråket vidare åt NO i form av kullar bestående av både morän och glacifluvialt material. Vid Rådaviken, vid Edslan, uppträder ett mera sammanhängande parti med grusigt material. Ackumulationen ligger i norr an mot den branta bergssidan men övergår mera diffust i omgivande terräng åt S och SV. Den centrala delen är öppen jordbruksmark, medan ytterområdena täcks av barrskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går mitt över avlagringen. I anslutning till vägen ligger flera gårdar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen, som till huvuddelen troligen består av måttligt sorterat grusigt material. Tillgänglig mängd är svårt att uppskat-

14 8 ta utan noggrannare avgränsning av avlagringen. Det bedöms dock inte vara någon större fyndighet. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella vetenskapliga värden. Däremot ligger den känsligt till i landskapet intill sjön Edslan. Om transporter på den relativt smala vägen kan accepteras torde det dock vara möjligt att med en rätt utformad täktplan utvinna en mindre mängd material. Avlagringen föreslås till klassiia. 5 BACKEN, norra och södra, 2 1 resp. 1 6, m.fl. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 9h Morfologi och geologi. Vid Backen, 2 km väster om Ärtingen, är gårdarna koncentrerade till två drumlinoida bildningar i rikning NO-SV. Bildningarna består av morän och är att betrakta som drumliner. Drumlinerna som är ca m långa ligger på rad och skiljs åt av ett bergsparti. Drumlinerna utnyttjas för jordbruk. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Drumlinerna berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. På bägge drumlinerna finns flera gårdar med till fartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringarna. Naturvårdsbedömning. Bildningarna utgör ett fint exempel på hur drumliner ofta utnyttjas för bosättning och jordbruk. Från bildningarna har man en fin utsikt åt NV, ut över Ärtingen. Bildningarna torde med sitt moräninnehåll inte bli föremål för materialexploatering och föreslås i grusplanen klassas i klass III. 6 BARKERUD 1 36, m.fl. Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets när: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. Förekomsten utgörs av en N-S-ligt utsträckt terrass, som ackumulerats mot berget i öster. Terrassen har en bredd av ca 40 m och en längd av ca 300 m. Den plana överytan är uppbyggd till omkring 165 m.ö.h., ett värde som nära ansluter till högsta kustlinjen i trakten. Hela bergssidan, inklusive terrassen, är bevuxen med granskog. Gårdarna vid Liane är belägna på en drumlinoid moränbildning, som är upphängd på en central bergskärna. Vissa delar är uppodlade medan de högsta partierna, där också berget går i dagen, upptas av granskog. Bildningen saknar intresse för grusexploatering. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen.

15 9 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går längs berget, nedanför avlagringen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen. Mäktigheten är svår att bedöma men uppskattas till i medeltal 3 m, och det fyndiga materialet till ca m 3. Materialbeskaffenheten är sannolikt huvudsakligen dåligt sorterat grusigt material. Naturvårdsbedömning. Avlagringen ligger i skogskanten gränsande till ett halvöppet småbrukarlandskap åt väster, vid Liane. Avlagringen kan ha vetenskapligt intresse för högstakustlinjens förlopp i trakten och bör undersökas med avseende på detta. Avlagringen har dessutom ett sådant läge att ev. täkter kommer att bli väl synliga längs hela vägen från Liane. Tills en översiktlig geologisk undersökning gjorts förslås till vidare att avlagringen undantas från exploatering och klassas i klass IIA. 7 BARKERUD 1 36 (500 m N om Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. I norrsluttningen, upp mot berg i söder, har en del material ackumulerats. Ackumulationen har en utsträckning på ca 100 x 150 m och bedöms ha en tämligen ringa mäktighet, omkring 2 m. Förekomsten är kalavverkad. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på ackumulationen. Fornlämningar. Ackumulationen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går vid foten av förekomsten. Täktverksamhet och material. I SV-kanten har ca 600 m 3 tagits. Materialet är dåligt sorterat, hårt packat stenigt grus - delvis med moränartad sammansättning. Ackumulationen beräknas totalt innehålla ca m 3. Naturvårdsbedömning. Från ackumulationen har man en ganska god utsikt åt norr, ut över Lelång. Förekomsten saknar dock speciella naturvärden och föreslås till klass III. 8 BERGANE 2 1, TORMANSBYN 1 4, GAPUNGEBYN 1 16 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i och 9i resp Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. I sin nordligaste del upp mot Ärtingen bildar den en terrass, som stöder mot berg i väster. Denna terrassbildning är ca 900 m lång och följs efter ett kort avbrott åt söder av en sträcka med en grund grusavlagring på berg. Där berget buktar ner kan dock gruset även här nå en viss mäktighet. Ett sådant ställe är där lilla vägen tar av mot S Näverlös. Efter den

16 10 lilla avtagsvägen når här avlagringen nedanför berget en mäktighet på ca 6 m, (här finns också ett grustag på omkring 100 m 3 ). I övrigt är denna södra del mycket grund, oftast under 1 m. Väster om lilla vägskälet bildar den dock en större gruskulle. Grundvatten. Avlagringen torde inta ha något väsentligt grundvattenmagasin. Fornlämningar. I den nordligaste delen ligger några fångstgropar. I övrigt hyser åssträckningen inga fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går i kanten och delvis på ackumulationerna i öster. Täktverksamhet och material. Den norra terrassackumulationen har blivit föremål för omfattande grusexploatering. I de nordligaste delarna finns täkter på ömse sidor om vägen. Avlagringens mäktighet är störst åt väster och man har i en ställvis 20 m djup täkt tagit ca m 3. Öster om vägen är avlagringen grundare och berg har mött redan på 2-3 m djup, vilket gjort att man här utvunnit endast ca m 3. Ungefär mitt på terrassen finns ytterligare ett stort uttag om totalt ca m 3. Materialet är skiktat, stenigt grus med linser och band av finare material. I den södra grunda ackumulationen finns vid lilla avtagsvägen ett litet tag på ca 100 m 3. Av den norra terrassackumulationen beräknas ytterligare ca m 3 vara tillgängligt för exploatering, medan den södra sträckningen kan ge endast ca m 3 invid lilla vägskälet. Naturvårdsbedömning. Inget hinder torde ur miljösynpunkt föreligga för fortsatt grusexploatering. Ackumulationerna föreslås klassas i klass III. 9 BILLINGSFORS 11 2, Fältkarta: Dals-Ed NO Koord. i rikets nät; Ekon. karta: 9B 9j Morfologi och geologi. Den egentliga grusavlagringen utgörs av en liten ryggformad avlagring i S änden av sjön Bengtsbrohöljen och ner mot slussarna vid Dalslands kanal. Den gamla järnvägen, numera skogsvägen, skär i västra kanten av avlagringen och tillskärper ryggformen, till en utsträckning på ca 200 x 50 m med en största mäktighet av ca 5 m. Blockig yta, särskilt i den norra delen. Väster om järnvägen välver sig en väldig moränavlagring, som följs av ytterligare en åt söder - västra delen av Billingsfors samhälle. Ackumulationerna är delvis välvda, som drumliner, men de centrala partierna utgörs av flacka moränfält. Ett vackert utbildat svallningshak finns på den norra ackumulationen. Även i övrigt finns svallade partier och materialet blir ibland mera grusigtsandigt. Vägskärningen ner mot Billingsfors samhälle tycks visa grusigt material. Grundvatten. Inga observationer av grundvatten har gjorts på den lilla grusryggen.

17 11 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ett hus finns i södra änden av grusryggen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i ryggen, som totalt beräknas innehålla ca m 3, varav knappt hälften låses av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Närheten till Dalslands kanal och de små mängderna material motiverar att grusryggen klassas i klass I 3 Vad beträffar moränackumulationerna utgör de intressanta bildningar i ett eljest moränfattigt landskap. De saknar dock i huvudsak intresse ur grusexploateringssynpunkt. 10 BÖN 1 6, ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Åssträckning i pass mellan två berg. Grusavlagringen är komplext uppbyggd av mer eller mindre sammanhängande kullar och ryggar. På sina ställen, särskilt i de östra delarna, är ytan blockig. På östra kanten finns också flera åsgropar, som kan skiljas från den övriga kulliga topografin. Avlagringen kan möjligen utsträckas något med en grund utlöpare åt söder, till Jyskeruds gård, något som ej markerats på kartan. Norra delen av avlagringen är kalavverkad. Mot söder täcks den av gammal tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. I södra kanten av avlagringen går en enskild grusväg. En liten skogsväg går fram till norra delen. Täktverksamhet och material. I sydvästra hörnet finns i anslutning till vägen ett tag på ca m 3. Materialet utgörs av dåligt tvättat grus. I norra änden har ett fåtal m 3 av samma material, dåligt tvättat men i huvudfraktionerna välsorterat, uttagits. Om man antar en medelmäktighet på den kulliga terrängen av 4 m, skulle avlagringen innehålla ca m 3. Huvuddelen utgörs troligen av dåligt sorterat grusigt material och kan på sina ställen övergå i morän. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås klassas i klass III. 11 BÖN 1 6, 1 13 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen utgörs av en ca 120 m lång, småkuperad, flack ackumulation mot berg i söder och öster. Den täcks av gammal granskog med visst

18 12 lövinslag. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Som framgår av ekonomiska kartan finns på avlagringen ett fornlämningsområde. Vägar och bebyggelse. En liten skogsväg går i norra kanten av avlagringen. Täktverksamhet och material. Två små husbehovstäkter (ca 50 m 3 var) visar ett ganska dåligt tvättat men i huvudfraktionerna tämligen välsorterat grus. Totalt beräknas det finnas ca m 3, varav huvuddelen låses av fornminnen. Naturvårdsbedömning. Fornlämningarna skyddas enligt fornminneslagen i klass11r. I övrigt föreslås för avlagringen klass III, som dock kan gälla endast för en mycket begränsad del. 12 DALS LÅNGED Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 7j, 8j Vid Långed finns stora mängder, delvis något sorterad morän. Väster om Långbrohöljen finns en del moränmaterial ansamlat, särskilt i lä lägen i förhållande till en isrörelse från norr. Längs hela edsträckan finns morän på berg. På östra sidan finns i söder (N om Glumserud) en liten moränkulle. N därom - vid stationen - finns en större anhopning med en gammal täkt i S-änden. Denna rygg består delvis av mera sorterat material. Vid fotbollsplanen finns två mäktiga moränryggar. Söder om planen finns i sluttningen ett klapperstensfält. De bägge ryggarna går ut i en större rygg, som går ut i Långbrohöljen. Morän har också anhopats vid södra änden av Laxsjön. Vid Finnekasen finns upp mot väster en jämnare, flack platå. Denna stiger och avslutas med ett hak åt SV. Nedanför bergssluttningen finns något svallsand och -grus. Moränavlagringarna bedöms låsas av Långeds samhälle och har ej vidare inventerats. 13 DINGELVIK Fältkarta: 9B Dals Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Sandig avlagring som ingår i Ivägåsens sträckning. Avlagringen ligger an mot berg i öster. Dess överyta är plan och blockfri och täcks av nyplanterad tallskog. De yttre delarna täcks av åker och betesmark. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen.

19 13 Vägar och bebyggelse. Avlagringen ligger i anslutning till Dingelviks herrgård och upptas till stora delar av denna. Täktverksamhet och material. Bakom herrgården finns ett tag på ca 120 x 70 x 6 m. Materialet är sandigt - i stora delar ren sand - men även grovmopartier ingår. Avlagringen beräknas totalt ha innehållit ca m 3. Av detta låses en tredjedel av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Området ligger huvudsakligen på tomtmark och torde inte vara tillgängligt för allmänheten. Insynen och läget i landskapet kan dock motivera extra uppmärksamhet och avlagringen föreslås till klass IIA. I samband med efterbehandling av befintlig täkt kan ca m 3 material utvinnas. 14 DINGELVIK 1 2 (Snickarkullen) Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8j Morfologi och geologi. Avlagringen ingår i den åsbildning, som från Ödskölts moar sträcker sig norrut genom Dalsland. Bildningen utgörs här av en m bred och ca 40 m hög kulle, som når upp till omkring 150 m.ö.h. Kullen är uppbyggd med en mycket komplex stratigrafi av omväxlande sand-, grus-, sten- och lerlager. Skalförande lera har även påträffats. Grundvatten. Grundvatten är ej synligt i botten på de m djupa grustagen. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns på avlagringen. Vägar och bebyggelse. Avlagringen är instängd mellan vägar på alla sidor, i väster av en motorbana. Täktverksamhet och material. Kullen beräknas ha innehållit 1.8 milj. m 3 material av varierande beskaffenhet, dock med relativt hög halt moigt material åt söder. För cementgjuteriet har nära hälften av denna mängd uttagits i centralt belägna grustag. Naturvårdsbedömning. Snickarkullen ingår i Ivägsåsens östra dräneringsstråk och utgör med säkerhet en geologisk nyckellokal för tolkningen av områdets senkvartära utveckling. De stratigrafiska sambanden är inte utredda men klart är ändock att lagerföljden är ett resultat av flera skilda isframstötar. Dessutom finns en mängd intressanta strukturer i schaktväggarna, bl.a. uppskjutna sjok i den östra delen. Det är av mycket stort geologiskt intresse med vidare undersökningar av avlagringen. Detta behöver inte utesluta ett fortsatt materialuttag utan kan kombineras med ett sådant i form av en dokumentation. Avlagringen föreslås klassas i klass IIA. 15 FLATERUD 1 6, 1 13, 1 14, 1 3 Fältkarta: 9C Mellerud NV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9C 6a

20 14 Morfologi och geologi. Längs stora delar av Dalskogsvägen söder om Dals Långed finns en kappa av svallgrus upp mot bergsområdet i väster. För det mesta är svallet mycket tunt och bryts ibland av bergsribbor ända ut till vägen, ibland åter kan det nå en viss mäktighet, som t.ex. vid Ånästjärn - Sandtjärn. Här uppträder på ett ställe en terrassartad avlagring upp mot berget i väster. Den byggs upp med en blockfri yta kring en central bergskärna i västra kanten. I denna del har täkt förekommit, se vidare nedan. Bergsterrängen upptas i huvudsak av gran- och tallskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör området. Vägar och bebyggelse. En allmän väg följer svallmaterialet längs berget. Täktverksamhet och material. Väster om vägen norr om Sandtjärn finns grustag i en materialanhopning (terrassliknande, se ovan). I östra och västra delen har omkring m 3 tagits. Materialet är måttligt sorterat och blockfritt. De kvarvarande mängderna är svåra att bedöma, på grund av berghäll som sticker upp tämligen centralt, men kan uppskattningsvis vara m3. Förutom möjligen denna del saknar svallkappan i stort sett exploateringsintresse. Naturvårdsbedömning. Området föreslås föras till klass III. 16 GAPUNGEBYN 1 16, 1 20 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. Vid Gapungebyn bildar den en kraftig, omkring 50 m hög kulle, Bökullen. På sydsidan finns tydliga strandterrasser uteroderade och uppe på den plana överytan finns en större och en mindre åsgrop. Från Bökullen går ett lägre utlöpande parti ca 300 m mot söder, den s.k. Böhögen. Sydvästra delen av bildningen är kalavverkad men täcks för övrigt av storvuxen tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. På den utskjutande Böhögen finns fasta fornlämningar markerade på den ekonomiska kartan. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går vid foten av Bökullen.i söder och delar sig med en avstickare ner över Böhögen mot Ulvsbyn. Längs denna väg på Böhögen finns flera gårdar. Täktverksamhet och material. På västra sidan av Bökullen ligger ett stort grustag. Taget är djupare åt norr och grundare åt söder, där man stött på berg på ett par meters djup. Totalt har här uttagits ca m 3 stenigt, delvis skiktat grus. I en schaktvägg syntes materialet bli allt finare åt söder.

Reningsverk Bydalen - Geologi

Reningsverk Bydalen - Geologi Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Informationsblad. Lockstafältet 2007-08-30

Informationsblad. Lockstafältet 2007-08-30 2007-08-30 Lockstafältet Inom Lockstafältet förekommer många formationer av isälvsediment som bildats över, vid eller strax utanför iskanten vid högsta kustlinjen. Även spår av erosion från smältvatten

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

En geologisk orientering

En geologisk orientering Foto Lennart Johansson En geologisk orientering Skäralid från norr Beskrivning Berggrunden Berggrundgeologiskt är Söderåsen en förhållandevis homogen struktur av urberg, framför allt gnejs, men även med

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Södra Hallands geologi

Södra Hallands geologi Södra Hallands geologi Om man reser genom Halland lägger man märke till att landskapet skiftar karaktär från norr till söder och från väst till öst. Norra Halland är mer bergigt med dalar mellan bergknallarna,

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Detaljplan Finntorp. Bergteknisk utredning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Rådhuset Arkitekter AB UG14053 2014-05-19

Detaljplan Finntorp. Bergteknisk utredning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Rådhuset Arkitekter AB UG14053 2014-05-19 Beställare: Rådhuset Arkitekter AB Detaljplan Finntorp Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Finntorp\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl Beställare: EQC Karlstad AB Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Hällebäck\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Anmälan om utförd arkeologisk undersökning

Anmälan om utförd arkeologisk undersökning Anmälan om utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-19206-2006 Eget Dnr NOK 165/05 K Kontonr A 205 Socken/stad Öckerö Sn/stadsnr 1621 Fornl.nr. - Landskap Bohuslän Län Västra Götaland

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN 2003-04-22, rev 2003-09-25 GF KONSULT AB Geoteknik Daniel Strandberg Uppdragsnr: 1075 001 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Orientering 1 Underlag 1 Utförda geotekniska undersökningar

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län

Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län Lönshult 1:4 Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:33 Ingvar Röjder Lönshult

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

Sveriges Geologiska Undersökning

Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges Geologiska Undersökning Naturgrus eller morän Per. publ. 2000:2 SVERIGES. GEOLOGISKA UNDERSÖKNING. Naturgrus eller morän Förord Lagen om Skatt på naturgrus (SFS 1995:1667) omfattar inte morän.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer.

Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer. Analys av historiska kartor över ängsvallarnas miljöer. Ängsvallsytorna är inritade på de historiska kartorna med gula linjer. Vita eller blå bokstäver innebär att när kartan gjordes var ytan: S=slåtteräng,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad 3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad Kattvik är ett av de samhällen som kommunen anser bör växa i kraft av läge och bostadsefterfrågan. Det har drygt 100 bostadshus och c:a 90 fastboende.

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Rapport Arendus 2014:12. VÄSTÖS 1:8 och 1:9. Arkeologisk utredning. Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:12. VÄSTÖS 1:8 och 1:9. Arkeologisk utredning. Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014. Rapport Arendus 2014:12 VÄSTÖS 1:8 och 1:9 Arkeologisk utredning Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Stranden på fastigheten Västös 1:9 sedd från

Läs mer

FÖRENKLAD JORDARTSKARTA MORÄN ( I HUVUDSAK) MORÄNLERA LERA, MJÄLA, FINMO SAND, GROVMO OCH ÄLVSEDIMENT

FÖRENKLAD JORDARTSKARTA MORÄN ( I HUVUDSAK) MORÄNLERA LERA, MJÄLA, FINMO SAND, GROVMO OCH ÄLVSEDIMENT SGF HK FÄLTGEOTEKNIKER 2014 1(7) JORDARTSREGIONER I SVERIGE Allmänt Den svenska geologin är starkt omväxlande - man brukar tala om mosaikartade områden. De olika jordarterna ligger som bitar i ett pussel.

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Utredning kring Kvillebäcken

Utredning kring Kvillebäcken Arkeologisk rapport 2005:40 Utredning kring Kvillebäcken Hökälla gård Historisk lämning Utredning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan

Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan Uppdrag 6. Rullstensåsar och isälvsdeltan Detta görs på en grusås där eleverna kan göra en rundvandring på en del av åsen, känna och se höjdskillnaden och sedan fundera över hur formationen uppkommit.

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 PM Geoteknik Umeå 2010-05-11 Eric Carlsson Tyréns AB Granskad Nina Nilsson PM Geoteknik 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG...

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Geologi och landformer Text och bild när inget annat sägs: John Henrysson.

Geologi och landformer Text och bild när inget annat sägs: John Henrysson. Geologi och landformer Text och bild när inget annat sägs: John Henrysson. Berggrund Hallands Väderös berggrund består, liksom de skånska horstarnas, av ådergnejs och insprängda partier av gnejsgraniterna

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Stensträng i Fresta Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Rapport PM 2008:14 Tina Mathiesen Sammanfattning Niclas de Jounge Byggkonsult

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Projekteringsunderlag

Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM NORRA RINGVÄGEN, ÄLMHULTS KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Undersökningsresultat...

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl.

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Arkeologisk utredning, steg 1 Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Orsa socken och kommun. Inför planerad nedläggning av jordkabel i anslutning till vindkraftetablering. 2014 Arkivrapport dnr 57/14 Greger

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Arkeologisk schaktkontroll Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Stenkyrka socken Tjörns kommun Rapport 1999:1 Agneta Gustafsson Antikvarisk schaktkontroll HAle 1:9, 1:10 Kebene 1 :7, 1 :23 Siröd

Läs mer

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun XX AU Råssbyn Råssbyn red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 R å

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer