Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen."

Transkript

1

2

3 Grusinventeringar i Älvsborgs län Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete Grusinventering i Bengtsfors kommun är utfört av geologen Bo Lind. Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som länsstyrelsens ståndpunkt. Länsstyrelsen Naturvårdsenheten

4

5

6 iii FÖRORD Föreliggande rapport Grusinventering av Bengtsfors kommun utgör en delrapport av grusinventering av norra Älvsborgs län, som startade Denna utgör i sin tur fortsättning på den av Bengt Johansson presenterade grusinventeringen av Vänersborgs m.fl. kommuner Inventeringens syfte har varit att gradera de inom området befintliga sand- och grusavlagringarna efter angelägenhetsgrad ur naturvårds- och vetenskaplig synpunkt samt ge anvisningar om avlagringar, till vilka eventuell grusexploatering bör lokaliseras, Fältarbete samt redovisning av denna rapport har utförts av fil.kand. Bo-Bertil Lind, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet. Medarbetare vid klassificering av grusfyndigheterna har varit fil.kand. Bengt Johansson, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet.

7 1 ALLMÄN BESKRIVNING Inventeringsmetodik Inventeringen har inletts genom litteraturstudier, Den geologiska litteraturen över kommunen är emellertid mycket begränsad och till stora delar relativt föråldrad, med undantag av det geologiska kartbladet Vårvik, som bl.a. omfattar norra delen av Bengtsfors kommun. Huvuddelen av inventeringsarbetet har legat på fältrekognoseringar. Samtliga med bil farbara vägar har körts. Detta inkluderar en hel del bruks- och traktorvägar. I avsnitten mellan vägarna har i viss utsträckning inventering gjorts till fots. Dock endast i lägen, där man kunnat förvänta sig grusförekomster. I anslutning till fältinventeringen har huvuddelen av kommunen flygbildstolkats, från bilder i skala 1: (överlantmäterienhetens arkiv). Under rekognoseringarna har sand- och grusavlagringarna ritats in, i huvudsak på den ekonomiska kartan i skala 1: , men i viss utsträckning också direkt på den topografiska fältkartan i skala 1: Dessutom har i avlagringar befintliga grustag lagts in på kartan och noteringar gjorts om avlagringens storlek och tillstånd liksom materialsammansättning och kvalitet. Vidare har noteringar gjorts angående avlagringens morfologi, vegetation och eventuella fornlämningar. Vägar och bebyggelse har antecknats liksom vattentäkter. Betydelsefulla upplysningar har ortsbefolkningen bidragit med. Större moränackumulationer med egenform har också inventerats. Till en början inventerades även drumliner. Då dessa blev alltför vanliga, och helt allmänt förekommande, särskilt i kommunens östra delar, medtogs dessa inte längre i grusinventeringen. Några av de drumliner som inventerats redovisas också, men de utgör således bara en del av dem som verkligen finns i kommunen. Grundvattenförhållanden har bedömts i fält genom iakttagelser i brunnar och i grustäkter, där brytningen gått under grundvattenytan. Fältiakttagelser beträffande källor, källtorv, mossar och kärr har även noterats och i vissa fall redovisats. Uppskattning av respektive avlagrings volym grundar sig på topografiska kartans nivåkurvor, kombinerat med studium av förekomstens form och yta. Volymsberäkningarna är endast ungefärliga och för ekonomiska värderingar måste noggrannare undersökningar utföras. Kartunderlag Följande topografiska kartblad har använts. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO - - 9C Mellerud NV B Årjäng SV B Årjäng SO B Årjäng NO C Åmål SV Den ekonomiska kartan i skala 1: över samma område har också bildat underlag.

8 2 Geologiska kartunderlaget har utgjorts av följande geologiska kartblad: Kartbladet Vårvik, SGU Ser. Aa No 187 (1956) skala 1: Kartbladet Baldersnäs, SGU Ser. Aa No 35 (1870) skala 1: Kartbladet Upperud, SGU Ser. Aa No 37 (1870) skala 1: Kartbladet Strömstad med Koster, SGU Ser. Ac No 1 (1902) skala 1: Redovisning Avlagringarnas rubrik upptar de fastighetsbeteckningar som enligt ekonomiska kartan beörs. Lägesangivelser har gjorts med koordinater i rikets nät. Detta systern betecknas med svart rutnät på fältkartorna. För varje avlagring finns också ett nummer. Redovisningen omfattar inventerings- och klassificeringskartor med separat beskrivning till varje redovisad avlagring. För avlagringar större än m redovisas: Morfologi och geologi, med vegetation Grundvatten Fornlämningar Vägar och bebyggelse Täktverksamhet och material Naturvårdsbedömning För samlade avlagringar mindre än m 3 ges en kortfattad beskrivning. Redovisningskartan utgörs av underlaget till den topografiska kartan i skala 1: En stor del (huvuddelen) av avlagringarna finns också inritade på ekonomiska kartan i skala 1: Dessa kartblad kommer att finnas arkiverade på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Naturvårdsklassificering Följande klassificeringsgrunder har använts. Klass I Klass I 1 Klass I 2 Grusförekomster som från naturvårdssynpunkt bör undantas från exploatering. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är omistlig och bör säkerställas som naturreservat. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är värdefull och som i vissa fall bör säkerställas genom naturreservatbildning. Klass I 3 Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt bör bevaras och tillstånd till täkt bör inte meddelas. Klass IIA Grusförekomst som från vattenvårds-, vattenförsörjnings-, väg- och bebyggelsesynpunkt el. dylikt fordrar särskild uppmärksamhet vid utformandet av täktplan.

9 3 Klass 11R Grusförekomst där förordnande och/eller bestämmelser enligt naturvårdslag eller fornminneslag samt befintlig bebyggelse, vägar eller fastställda skyddsområden för grundvattentäkter m.m., omöjliggör exploatering inom överskådlig tid. Klass III Grusförekomst för vilken täkttillstånd torde kunna meddelas efter föreskriven ansökan.

10 4 KORTFATTAD GEOLOGISK ÖVERSIKT Bengtsfors kommun tillhör ett av södra Sveriges mest kuperade områden. Landet är sönderbrutet genom förkastningar och sprickdalar, som skiljer bergsplatåer från varandra av brant nerskurna, djupa och smala dalgångar, i stor utsträckning intagna av sjöar. Landskapstypen brukar benämnas sprickdalslandskap. Höjdskillnaden mellan bergsplatåernas krön och dalgångarnas sjöytor uppgår ofta till 100 m, i några fall till 150 m. Landskapet utmärks av en storvulen och kärv naturskönhet. Berggrunden i kommunen tillhör, möjligen med några undantag (diabasgångar), helt urberget, som i sig innesluter de äldsta geologiska formationerna som är kända på jorden. Inom området finns ett osedvanligt stort antal bergarter av olika typ och ålder. Bergarterna kan uppdelas i tre tidsserier, Stora Le - Marstrandsserien (1 700 milj. år), Åmålsformationen ( milj. år) och Dalformationen ( milj. år). Stora Le Marstrandsserien förekommer i kommunens västligaste delar och består huvudsakligen av olika typer av gnejser, gnejsgraniter och kvartsit. Den största och centrala delen av kommunen upptas av Åmålsformationen, här förekommande som Åmåls- Kroppefjällsgraniter. Graniterna växlar i sammansättning från basiska (mörka) till sura (dvs. på mörka mineral fattiga graniter). Från Ivägsjön upp förbi Laxsjön och Svärdlång samt vidare åt öster sträcker sig Dalformationen med större eller mindre avbrott av Åmåls-Kroppefjällsgraniter. Dalformationen uppbyggs av en hel rad sedimentära bergarter. Bergarterna har delvis omvandlats genom veckningar och förkastningar. De vanligaste bergarterna är sandsten, kvartsiter och olika typen av skiffrar. Vid tiden för inlandsisens avsmältning, för omkring år sedan, stod havet i kommunen mellan m högre än idag. Det betyder att stora delar av kommunen täcktes av det forna ishavet. Spår efter denna högsta kustlinje (HK) kan ses i form av hak och svallbildningar på flera ställen längs bergssluttningarna. I detta hav mynnade isälvar och avsatte grus(deltan) och lera. De lösa jordlagren har bildats under och efter den senaste istiden. Allmänt gäller att jordlagren har liten utbredning och mäktighet. Kalt eller nästan kalt berg upptar mer än 35 % av kommunens yta. Av jordarterna är morän den vanligaste. Moränen har avsatts dels som relativt tunna lager inom bergsområdena och dels som ryggar och vallar med större mäktighet. Till moränackumulationerna hör de uppodlade, flackt välvda, drumlinerna, som ligger utsträckta i NO-SV-lig riktning. Dessa är tämligen vanligt förekommande i kommunen och framträder väl som uppodlade krönryggar eller lider. Övriga moränryggar återfinns framför allt i anslutning till Ödsköltskomplexet och mellansvenska israndzonen samt Dals Långed. Dessa ryggar, som har en NV-SO-lig orientering, har ibland inslag av grusigt material. Drumlinerna består av hårt packad bottenmorän och är i regel inte intressanta för materialkonsumtion medan de mera luckert lagrade moränvallarna i NV-SO-lig riktning kan utnyttjas för exploatering av mindre kvalificerat material. I samband med inlandsisens avsmältning avsattes grus och sand av de flödande isälvarna. Isälvarna följde dalgångarna åt söder. I samband med uppehåll i isens avsmältning avsat-

11 5 tes framför isfronten större samlade grusackumulationer. Ackumulationerna har utbildats olika beroende på om iskanten nådde ut i hav eller om den låg på land. I det förra faller bildades deltan som Bökullen norr om Steneby och Backa norr Laxarby. Det senare fallet representeras framför allt av Ödskölts moar. Ett stort isälvsstråk kan följas från Ödskölts moar längs Ivägsjöns östra strand över Laxarby och vidare upp mot värmlandsgränsen. En nordligare biås till denna går över Steneby och Gapungebyn till Ärtingens sydspets. Dessa isälvsstråk håller mycket stora mängder material. I övrigt kan kommunen betecknas som grusfattig.

12 6 1 ALLTORP 1 30 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen, som ligger omedelbart norr om komplexet Ödskölts moar, utgörs av en plan sandavlagring som sluttar svagt åt öster. Mäktigheten uppskattas till omkring 5 m. Huvuddelen av sandavlagringen täcks av barrskog, men även en del åkermark ingår. Grundvatten. Flera gårdsbrunnar finns inom området. Dessa har dock ej kontrollerats. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns inom området. Vägar och bebyggelse. Väg 172 går över området. Inom området finns också flera fastigheter med tillfartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter berör avlagringen, som utgörs av uppskattningsvis upp emot 1 milj. m 3 sand, varav huvuddelen låses av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella värden ur naturvårdssynpunkt. Vägar och bebyggelse låser huvuddelen av avlagringen som föreslås till klass III. 2 ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO -Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen som ligger ca 170 m.ö.h. utgörs av en ca 150 lång och 50 m bred plan kulle, som spetsar ut mot berg i söder. Mäktigheten är ett par meter och ytan täcks av block. Kullen är barrskogsbevuxen. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går rakt över avlagringen. Täktverksamhet och material. Inget grustag finns i avlagringen som beräknas innehålla ca m 3 stenigt grus, som dock huvudsakligen låses av vägen. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås hänföras till klass III. 3 BACKA Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 0a

13 7 Morfologi och geologi. Mäktig deltaavlagring med plan, blockfri överyta ingående i det åsstråk, som från Laxarby följer dal gången åt NO upp mot Edslan. Usträckningen är ca 700 x 600 m. Gränsar i NO till berg, i N mot kuperad moränterräng med grusinslag. Stråket består vidare åt N av kullar av morän och glacifluvialt material. För närmare avgränsning krävs här noggrannare kartering. Deltat begränsas åt söder av en markant sluttning. Överytan ligger på omkring 160 m.ö.h., vilket nära ansluter till HK i trakten. Avlagringen upptas i huvudsak av åkermark. Grundvatten. Grundvattenförhållandena har inte undersökts. Fornlämningar. Inga fornlämningar är kända från avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ytterkanten av avlagringen upptas till stora delar av vågar och gårdar, medan det centrala partiet utgörs av obebyggd åkermark. Täktverksamhet och material. In från en enskild väg i den södra delen av deltat finns en mindre täkt på omkring m 3. Täkten sträcker sig åt N in mot de centrala delarna av deltat. Materialet utgörs av ett blockfattigt sandigt grus med tydlig deltaskiktning åt söder. Om man antar en medelmäktighet av 15 m kommer avlagringen totalt att innehålla omkring 6 milj. m 3. Av detta låses uppskattningsvis 2-3 milj. m 3 av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen är tydligt framträdande i landskapet och utgör ett karaktärsdrag i ett mycket vackert odlingslandskap, som också uppmärksammats i länets naturvårdsplan. Därtill kommer ett påtagligt vetenskapligt intresse för fyndigheten när det gäller studier av det forna ishavets utbredning och fluktuationer i området. Avlagringen (deltat) har idag ett stort naturvärde och föreslås klassas i I 3. 4 BACKA 3 46 (Rådaviken) Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 1a Morfologi och geologi. Från deltat vid Backa fortsätter åsstråket vidare åt NO i form av kullar bestående av både morän och glacifluvialt material. Vid Rådaviken, vid Edslan, uppträder ett mera sammanhängande parti med grusigt material. Ackumulationen ligger i norr an mot den branta bergssidan men övergår mera diffust i omgivande terräng åt S och SV. Den centrala delen är öppen jordbruksmark, medan ytterområdena täcks av barrskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går mitt över avlagringen. I anslutning till vägen ligger flera gårdar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen, som till huvuddelen troligen består av måttligt sorterat grusigt material. Tillgänglig mängd är svårt att uppskat-

14 8 ta utan noggrannare avgränsning av avlagringen. Det bedöms dock inte vara någon större fyndighet. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella vetenskapliga värden. Däremot ligger den känsligt till i landskapet intill sjön Edslan. Om transporter på den relativt smala vägen kan accepteras torde det dock vara möjligt att med en rätt utformad täktplan utvinna en mindre mängd material. Avlagringen föreslås till klassiia. 5 BACKEN, norra och södra, 2 1 resp. 1 6, m.fl. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 9h Morfologi och geologi. Vid Backen, 2 km väster om Ärtingen, är gårdarna koncentrerade till två drumlinoida bildningar i rikning NO-SV. Bildningarna består av morän och är att betrakta som drumliner. Drumlinerna som är ca m långa ligger på rad och skiljs åt av ett bergsparti. Drumlinerna utnyttjas för jordbruk. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Drumlinerna berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. På bägge drumlinerna finns flera gårdar med till fartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringarna. Naturvårdsbedömning. Bildningarna utgör ett fint exempel på hur drumliner ofta utnyttjas för bosättning och jordbruk. Från bildningarna har man en fin utsikt åt NV, ut över Ärtingen. Bildningarna torde med sitt moräninnehåll inte bli föremål för materialexploatering och föreslås i grusplanen klassas i klass III. 6 BARKERUD 1 36, m.fl. Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets när: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. Förekomsten utgörs av en N-S-ligt utsträckt terrass, som ackumulerats mot berget i öster. Terrassen har en bredd av ca 40 m och en längd av ca 300 m. Den plana överytan är uppbyggd till omkring 165 m.ö.h., ett värde som nära ansluter till högsta kustlinjen i trakten. Hela bergssidan, inklusive terrassen, är bevuxen med granskog. Gårdarna vid Liane är belägna på en drumlinoid moränbildning, som är upphängd på en central bergskärna. Vissa delar är uppodlade medan de högsta partierna, där också berget går i dagen, upptas av granskog. Bildningen saknar intresse för grusexploatering. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen.

15 9 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går längs berget, nedanför avlagringen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen. Mäktigheten är svår att bedöma men uppskattas till i medeltal 3 m, och det fyndiga materialet till ca m 3. Materialbeskaffenheten är sannolikt huvudsakligen dåligt sorterat grusigt material. Naturvårdsbedömning. Avlagringen ligger i skogskanten gränsande till ett halvöppet småbrukarlandskap åt väster, vid Liane. Avlagringen kan ha vetenskapligt intresse för högstakustlinjens förlopp i trakten och bör undersökas med avseende på detta. Avlagringen har dessutom ett sådant läge att ev. täkter kommer att bli väl synliga längs hela vägen från Liane. Tills en översiktlig geologisk undersökning gjorts förslås till vidare att avlagringen undantas från exploatering och klassas i klass IIA. 7 BARKERUD 1 36 (500 m N om Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. I norrsluttningen, upp mot berg i söder, har en del material ackumulerats. Ackumulationen har en utsträckning på ca 100 x 150 m och bedöms ha en tämligen ringa mäktighet, omkring 2 m. Förekomsten är kalavverkad. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på ackumulationen. Fornlämningar. Ackumulationen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går vid foten av förekomsten. Täktverksamhet och material. I SV-kanten har ca 600 m 3 tagits. Materialet är dåligt sorterat, hårt packat stenigt grus - delvis med moränartad sammansättning. Ackumulationen beräknas totalt innehålla ca m 3. Naturvårdsbedömning. Från ackumulationen har man en ganska god utsikt åt norr, ut över Lelång. Förekomsten saknar dock speciella naturvärden och föreslås till klass III. 8 BERGANE 2 1, TORMANSBYN 1 4, GAPUNGEBYN 1 16 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i och 9i resp Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. I sin nordligaste del upp mot Ärtingen bildar den en terrass, som stöder mot berg i väster. Denna terrassbildning är ca 900 m lång och följs efter ett kort avbrott åt söder av en sträcka med en grund grusavlagring på berg. Där berget buktar ner kan dock gruset även här nå en viss mäktighet. Ett sådant ställe är där lilla vägen tar av mot S Näverlös. Efter den

16 10 lilla avtagsvägen når här avlagringen nedanför berget en mäktighet på ca 6 m, (här finns också ett grustag på omkring 100 m 3 ). I övrigt är denna södra del mycket grund, oftast under 1 m. Väster om lilla vägskälet bildar den dock en större gruskulle. Grundvatten. Avlagringen torde inta ha något väsentligt grundvattenmagasin. Fornlämningar. I den nordligaste delen ligger några fångstgropar. I övrigt hyser åssträckningen inga fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går i kanten och delvis på ackumulationerna i öster. Täktverksamhet och material. Den norra terrassackumulationen har blivit föremål för omfattande grusexploatering. I de nordligaste delarna finns täkter på ömse sidor om vägen. Avlagringens mäktighet är störst åt väster och man har i en ställvis 20 m djup täkt tagit ca m 3. Öster om vägen är avlagringen grundare och berg har mött redan på 2-3 m djup, vilket gjort att man här utvunnit endast ca m 3. Ungefär mitt på terrassen finns ytterligare ett stort uttag om totalt ca m 3. Materialet är skiktat, stenigt grus med linser och band av finare material. I den södra grunda ackumulationen finns vid lilla avtagsvägen ett litet tag på ca 100 m 3. Av den norra terrassackumulationen beräknas ytterligare ca m 3 vara tillgängligt för exploatering, medan den södra sträckningen kan ge endast ca m 3 invid lilla vägskälet. Naturvårdsbedömning. Inget hinder torde ur miljösynpunkt föreligga för fortsatt grusexploatering. Ackumulationerna föreslås klassas i klass III. 9 BILLINGSFORS 11 2, Fältkarta: Dals-Ed NO Koord. i rikets nät; Ekon. karta: 9B 9j Morfologi och geologi. Den egentliga grusavlagringen utgörs av en liten ryggformad avlagring i S änden av sjön Bengtsbrohöljen och ner mot slussarna vid Dalslands kanal. Den gamla järnvägen, numera skogsvägen, skär i västra kanten av avlagringen och tillskärper ryggformen, till en utsträckning på ca 200 x 50 m med en största mäktighet av ca 5 m. Blockig yta, särskilt i den norra delen. Väster om järnvägen välver sig en väldig moränavlagring, som följs av ytterligare en åt söder - västra delen av Billingsfors samhälle. Ackumulationerna är delvis välvda, som drumliner, men de centrala partierna utgörs av flacka moränfält. Ett vackert utbildat svallningshak finns på den norra ackumulationen. Även i övrigt finns svallade partier och materialet blir ibland mera grusigtsandigt. Vägskärningen ner mot Billingsfors samhälle tycks visa grusigt material. Grundvatten. Inga observationer av grundvatten har gjorts på den lilla grusryggen.

17 11 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ett hus finns i södra änden av grusryggen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i ryggen, som totalt beräknas innehålla ca m 3, varav knappt hälften låses av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Närheten till Dalslands kanal och de små mängderna material motiverar att grusryggen klassas i klass I 3 Vad beträffar moränackumulationerna utgör de intressanta bildningar i ett eljest moränfattigt landskap. De saknar dock i huvudsak intresse ur grusexploateringssynpunkt. 10 BÖN 1 6, ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Åssträckning i pass mellan två berg. Grusavlagringen är komplext uppbyggd av mer eller mindre sammanhängande kullar och ryggar. På sina ställen, särskilt i de östra delarna, är ytan blockig. På östra kanten finns också flera åsgropar, som kan skiljas från den övriga kulliga topografin. Avlagringen kan möjligen utsträckas något med en grund utlöpare åt söder, till Jyskeruds gård, något som ej markerats på kartan. Norra delen av avlagringen är kalavverkad. Mot söder täcks den av gammal tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. I södra kanten av avlagringen går en enskild grusväg. En liten skogsväg går fram till norra delen. Täktverksamhet och material. I sydvästra hörnet finns i anslutning till vägen ett tag på ca m 3. Materialet utgörs av dåligt tvättat grus. I norra änden har ett fåtal m 3 av samma material, dåligt tvättat men i huvudfraktionerna välsorterat, uttagits. Om man antar en medelmäktighet på den kulliga terrängen av 4 m, skulle avlagringen innehålla ca m 3. Huvuddelen utgörs troligen av dåligt sorterat grusigt material och kan på sina ställen övergå i morän. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås klassas i klass III. 11 BÖN 1 6, 1 13 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen utgörs av en ca 120 m lång, småkuperad, flack ackumulation mot berg i söder och öster. Den täcks av gammal granskog med visst

18 12 lövinslag. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Som framgår av ekonomiska kartan finns på avlagringen ett fornlämningsområde. Vägar och bebyggelse. En liten skogsväg går i norra kanten av avlagringen. Täktverksamhet och material. Två små husbehovstäkter (ca 50 m 3 var) visar ett ganska dåligt tvättat men i huvudfraktionerna tämligen välsorterat grus. Totalt beräknas det finnas ca m 3, varav huvuddelen låses av fornminnen. Naturvårdsbedömning. Fornlämningarna skyddas enligt fornminneslagen i klass11r. I övrigt föreslås för avlagringen klass III, som dock kan gälla endast för en mycket begränsad del. 12 DALS LÅNGED Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 7j, 8j Vid Långed finns stora mängder, delvis något sorterad morän. Väster om Långbrohöljen finns en del moränmaterial ansamlat, särskilt i lä lägen i förhållande till en isrörelse från norr. Längs hela edsträckan finns morän på berg. På östra sidan finns i söder (N om Glumserud) en liten moränkulle. N därom - vid stationen - finns en större anhopning med en gammal täkt i S-änden. Denna rygg består delvis av mera sorterat material. Vid fotbollsplanen finns två mäktiga moränryggar. Söder om planen finns i sluttningen ett klapperstensfält. De bägge ryggarna går ut i en större rygg, som går ut i Långbrohöljen. Morän har också anhopats vid södra änden av Laxsjön. Vid Finnekasen finns upp mot väster en jämnare, flack platå. Denna stiger och avslutas med ett hak åt SV. Nedanför bergssluttningen finns något svallsand och -grus. Moränavlagringarna bedöms låsas av Långeds samhälle och har ej vidare inventerats. 13 DINGELVIK Fältkarta: 9B Dals Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Sandig avlagring som ingår i Ivägåsens sträckning. Avlagringen ligger an mot berg i öster. Dess överyta är plan och blockfri och täcks av nyplanterad tallskog. De yttre delarna täcks av åker och betesmark. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen.

19 13 Vägar och bebyggelse. Avlagringen ligger i anslutning till Dingelviks herrgård och upptas till stora delar av denna. Täktverksamhet och material. Bakom herrgården finns ett tag på ca 120 x 70 x 6 m. Materialet är sandigt - i stora delar ren sand - men även grovmopartier ingår. Avlagringen beräknas totalt ha innehållit ca m 3. Av detta låses en tredjedel av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Området ligger huvudsakligen på tomtmark och torde inte vara tillgängligt för allmänheten. Insynen och läget i landskapet kan dock motivera extra uppmärksamhet och avlagringen föreslås till klass IIA. I samband med efterbehandling av befintlig täkt kan ca m 3 material utvinnas. 14 DINGELVIK 1 2 (Snickarkullen) Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8j Morfologi och geologi. Avlagringen ingår i den åsbildning, som från Ödskölts moar sträcker sig norrut genom Dalsland. Bildningen utgörs här av en m bred och ca 40 m hög kulle, som når upp till omkring 150 m.ö.h. Kullen är uppbyggd med en mycket komplex stratigrafi av omväxlande sand-, grus-, sten- och lerlager. Skalförande lera har även påträffats. Grundvatten. Grundvatten är ej synligt i botten på de m djupa grustagen. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns på avlagringen. Vägar och bebyggelse. Avlagringen är instängd mellan vägar på alla sidor, i väster av en motorbana. Täktverksamhet och material. Kullen beräknas ha innehållit 1.8 milj. m 3 material av varierande beskaffenhet, dock med relativt hög halt moigt material åt söder. För cementgjuteriet har nära hälften av denna mängd uttagits i centralt belägna grustag. Naturvårdsbedömning. Snickarkullen ingår i Ivägsåsens östra dräneringsstråk och utgör med säkerhet en geologisk nyckellokal för tolkningen av områdets senkvartära utveckling. De stratigrafiska sambanden är inte utredda men klart är ändock att lagerföljden är ett resultat av flera skilda isframstötar. Dessutom finns en mängd intressanta strukturer i schaktväggarna, bl.a. uppskjutna sjok i den östra delen. Det är av mycket stort geologiskt intresse med vidare undersökningar av avlagringen. Detta behöver inte utesluta ett fortsatt materialuttag utan kan kombineras med ett sådant i form av en dokumentation. Avlagringen föreslås klassas i klass IIA. 15 FLATERUD 1 6, 1 13, 1 14, 1 3 Fältkarta: 9C Mellerud NV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9C 6a

20 14 Morfologi och geologi. Längs stora delar av Dalskogsvägen söder om Dals Långed finns en kappa av svallgrus upp mot bergsområdet i väster. För det mesta är svallet mycket tunt och bryts ibland av bergsribbor ända ut till vägen, ibland åter kan det nå en viss mäktighet, som t.ex. vid Ånästjärn - Sandtjärn. Här uppträder på ett ställe en terrassartad avlagring upp mot berget i väster. Den byggs upp med en blockfri yta kring en central bergskärna i västra kanten. I denna del har täkt förekommit, se vidare nedan. Bergsterrängen upptas i huvudsak av gran- och tallskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör området. Vägar och bebyggelse. En allmän väg följer svallmaterialet längs berget. Täktverksamhet och material. Väster om vägen norr om Sandtjärn finns grustag i en materialanhopning (terrassliknande, se ovan). I östra och västra delen har omkring m 3 tagits. Materialet är måttligt sorterat och blockfritt. De kvarvarande mängderna är svåra att bedöma, på grund av berghäll som sticker upp tämligen centralt, men kan uppskattningsvis vara m3. Förutom möjligen denna del saknar svallkappan i stort sett exploateringsintresse. Naturvårdsbedömning. Området föreslås föras till klass III. 16 GAPUNGEBYN 1 16, 1 20 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. Vid Gapungebyn bildar den en kraftig, omkring 50 m hög kulle, Bökullen. På sydsidan finns tydliga strandterrasser uteroderade och uppe på den plana överytan finns en större och en mindre åsgrop. Från Bökullen går ett lägre utlöpande parti ca 300 m mot söder, den s.k. Böhögen. Sydvästra delen av bildningen är kalavverkad men täcks för övrigt av storvuxen tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. På den utskjutande Böhögen finns fasta fornlämningar markerade på den ekonomiska kartan. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går vid foten av Bökullen.i söder och delar sig med en avstickare ner över Böhögen mot Ulvsbyn. Längs denna väg på Böhögen finns flera gårdar. Täktverksamhet och material. På västra sidan av Bökullen ligger ett stort grustag. Taget är djupare åt norr och grundare åt söder, där man stött på berg på ett par meters djup. Totalt har här uttagits ca m 3 stenigt, delvis skiktat grus. I en schaktvägg syntes materialet bli allt finare åt söder.

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Sveriges Geologiska Undersökning

Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges Geologiska Undersökning Naturgrus eller morän Per. publ. 2000:2 SVERIGES. GEOLOGISKA UNDERSÖKNING. Naturgrus eller morän Förord Lagen om Skatt på naturgrus (SFS 1995:1667) omfattar inte morän.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Ballast ett samhällsbehov

Ballast ett samhällsbehov handbok för k artvisaren ball ast Ballast ett samhällsbehov Karin Grånäs maj 2011 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Gröne mosse kretsloppspark

Gröne mosse kretsloppspark Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bohusgeo AB Att. Bengt Leking Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bergteknisk utredning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Beställare Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall Bergab Projektansvarig Elisabeth Olsson Handläggare

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Landskapet längs E22:an

Landskapet längs E22:an Landskapet längs E22:an Naturgeografisk zonindelning av vägens närområde genom Skåne och Blekinge Per Lagerås 1. Sydvästskånes kritområde (Malmö Lund) 2. Åkerbygd mellan Romeleåsen och Linderödsåsen (Lund

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer