Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen."

Transkript

1

2

3 Grusinventeringar i Älvsborgs län Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete Grusinventering i Bengtsfors kommun är utfört av geologen Bo Lind. Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som länsstyrelsens ståndpunkt. Länsstyrelsen Naturvårdsenheten

4

5

6 iii FÖRORD Föreliggande rapport Grusinventering av Bengtsfors kommun utgör en delrapport av grusinventering av norra Älvsborgs län, som startade Denna utgör i sin tur fortsättning på den av Bengt Johansson presenterade grusinventeringen av Vänersborgs m.fl. kommuner Inventeringens syfte har varit att gradera de inom området befintliga sand- och grusavlagringarna efter angelägenhetsgrad ur naturvårds- och vetenskaplig synpunkt samt ge anvisningar om avlagringar, till vilka eventuell grusexploatering bör lokaliseras, Fältarbete samt redovisning av denna rapport har utförts av fil.kand. Bo-Bertil Lind, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet. Medarbetare vid klassificering av grusfyndigheterna har varit fil.kand. Bengt Johansson, Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet.

7 1 ALLMÄN BESKRIVNING Inventeringsmetodik Inventeringen har inletts genom litteraturstudier, Den geologiska litteraturen över kommunen är emellertid mycket begränsad och till stora delar relativt föråldrad, med undantag av det geologiska kartbladet Vårvik, som bl.a. omfattar norra delen av Bengtsfors kommun. Huvuddelen av inventeringsarbetet har legat på fältrekognoseringar. Samtliga med bil farbara vägar har körts. Detta inkluderar en hel del bruks- och traktorvägar. I avsnitten mellan vägarna har i viss utsträckning inventering gjorts till fots. Dock endast i lägen, där man kunnat förvänta sig grusförekomster. I anslutning till fältinventeringen har huvuddelen av kommunen flygbildstolkats, från bilder i skala 1: (överlantmäterienhetens arkiv). Under rekognoseringarna har sand- och grusavlagringarna ritats in, i huvudsak på den ekonomiska kartan i skala 1: , men i viss utsträckning också direkt på den topografiska fältkartan i skala 1: Dessutom har i avlagringar befintliga grustag lagts in på kartan och noteringar gjorts om avlagringens storlek och tillstånd liksom materialsammansättning och kvalitet. Vidare har noteringar gjorts angående avlagringens morfologi, vegetation och eventuella fornlämningar. Vägar och bebyggelse har antecknats liksom vattentäkter. Betydelsefulla upplysningar har ortsbefolkningen bidragit med. Större moränackumulationer med egenform har också inventerats. Till en början inventerades även drumliner. Då dessa blev alltför vanliga, och helt allmänt förekommande, särskilt i kommunens östra delar, medtogs dessa inte längre i grusinventeringen. Några av de drumliner som inventerats redovisas också, men de utgör således bara en del av dem som verkligen finns i kommunen. Grundvattenförhållanden har bedömts i fält genom iakttagelser i brunnar och i grustäkter, där brytningen gått under grundvattenytan. Fältiakttagelser beträffande källor, källtorv, mossar och kärr har även noterats och i vissa fall redovisats. Uppskattning av respektive avlagrings volym grundar sig på topografiska kartans nivåkurvor, kombinerat med studium av förekomstens form och yta. Volymsberäkningarna är endast ungefärliga och för ekonomiska värderingar måste noggrannare undersökningar utföras. Kartunderlag Följande topografiska kartblad har använts. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO - - 9C Mellerud NV B Årjäng SV B Årjäng SO B Årjäng NO C Åmål SV Den ekonomiska kartan i skala 1: över samma område har också bildat underlag.

8 2 Geologiska kartunderlaget har utgjorts av följande geologiska kartblad: Kartbladet Vårvik, SGU Ser. Aa No 187 (1956) skala 1: Kartbladet Baldersnäs, SGU Ser. Aa No 35 (1870) skala 1: Kartbladet Upperud, SGU Ser. Aa No 37 (1870) skala 1: Kartbladet Strömstad med Koster, SGU Ser. Ac No 1 (1902) skala 1: Redovisning Avlagringarnas rubrik upptar de fastighetsbeteckningar som enligt ekonomiska kartan beörs. Lägesangivelser har gjorts med koordinater i rikets nät. Detta systern betecknas med svart rutnät på fältkartorna. För varje avlagring finns också ett nummer. Redovisningen omfattar inventerings- och klassificeringskartor med separat beskrivning till varje redovisad avlagring. För avlagringar större än m redovisas: Morfologi och geologi, med vegetation Grundvatten Fornlämningar Vägar och bebyggelse Täktverksamhet och material Naturvårdsbedömning För samlade avlagringar mindre än m 3 ges en kortfattad beskrivning. Redovisningskartan utgörs av underlaget till den topografiska kartan i skala 1: En stor del (huvuddelen) av avlagringarna finns också inritade på ekonomiska kartan i skala 1: Dessa kartblad kommer att finnas arkiverade på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Naturvårdsklassificering Följande klassificeringsgrunder har använts. Klass I Klass I 1 Klass I 2 Grusförekomster som från naturvårdssynpunkt bör undantas från exploatering. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är omistlig och bör säkerställas som naturreservat. Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt är värdefull och som i vissa fall bör säkerställas genom naturreservatbildning. Klass I 3 Grusförekomst som från allmän naturvårdssynpunkt bör bevaras och tillstånd till täkt bör inte meddelas. Klass IIA Grusförekomst som från vattenvårds-, vattenförsörjnings-, väg- och bebyggelsesynpunkt el. dylikt fordrar särskild uppmärksamhet vid utformandet av täktplan.

9 3 Klass 11R Grusförekomst där förordnande och/eller bestämmelser enligt naturvårdslag eller fornminneslag samt befintlig bebyggelse, vägar eller fastställda skyddsområden för grundvattentäkter m.m., omöjliggör exploatering inom överskådlig tid. Klass III Grusförekomst för vilken täkttillstånd torde kunna meddelas efter föreskriven ansökan.

10 4 KORTFATTAD GEOLOGISK ÖVERSIKT Bengtsfors kommun tillhör ett av södra Sveriges mest kuperade områden. Landet är sönderbrutet genom förkastningar och sprickdalar, som skiljer bergsplatåer från varandra av brant nerskurna, djupa och smala dalgångar, i stor utsträckning intagna av sjöar. Landskapstypen brukar benämnas sprickdalslandskap. Höjdskillnaden mellan bergsplatåernas krön och dalgångarnas sjöytor uppgår ofta till 100 m, i några fall till 150 m. Landskapet utmärks av en storvulen och kärv naturskönhet. Berggrunden i kommunen tillhör, möjligen med några undantag (diabasgångar), helt urberget, som i sig innesluter de äldsta geologiska formationerna som är kända på jorden. Inom området finns ett osedvanligt stort antal bergarter av olika typ och ålder. Bergarterna kan uppdelas i tre tidsserier, Stora Le - Marstrandsserien (1 700 milj. år), Åmålsformationen ( milj. år) och Dalformationen ( milj. år). Stora Le Marstrandsserien förekommer i kommunens västligaste delar och består huvudsakligen av olika typer av gnejser, gnejsgraniter och kvartsit. Den största och centrala delen av kommunen upptas av Åmålsformationen, här förekommande som Åmåls- Kroppefjällsgraniter. Graniterna växlar i sammansättning från basiska (mörka) till sura (dvs. på mörka mineral fattiga graniter). Från Ivägsjön upp förbi Laxsjön och Svärdlång samt vidare åt öster sträcker sig Dalformationen med större eller mindre avbrott av Åmåls-Kroppefjällsgraniter. Dalformationen uppbyggs av en hel rad sedimentära bergarter. Bergarterna har delvis omvandlats genom veckningar och förkastningar. De vanligaste bergarterna är sandsten, kvartsiter och olika typen av skiffrar. Vid tiden för inlandsisens avsmältning, för omkring år sedan, stod havet i kommunen mellan m högre än idag. Det betyder att stora delar av kommunen täcktes av det forna ishavet. Spår efter denna högsta kustlinje (HK) kan ses i form av hak och svallbildningar på flera ställen längs bergssluttningarna. I detta hav mynnade isälvar och avsatte grus(deltan) och lera. De lösa jordlagren har bildats under och efter den senaste istiden. Allmänt gäller att jordlagren har liten utbredning och mäktighet. Kalt eller nästan kalt berg upptar mer än 35 % av kommunens yta. Av jordarterna är morän den vanligaste. Moränen har avsatts dels som relativt tunna lager inom bergsområdena och dels som ryggar och vallar med större mäktighet. Till moränackumulationerna hör de uppodlade, flackt välvda, drumlinerna, som ligger utsträckta i NO-SV-lig riktning. Dessa är tämligen vanligt förekommande i kommunen och framträder väl som uppodlade krönryggar eller lider. Övriga moränryggar återfinns framför allt i anslutning till Ödsköltskomplexet och mellansvenska israndzonen samt Dals Långed. Dessa ryggar, som har en NV-SO-lig orientering, har ibland inslag av grusigt material. Drumlinerna består av hårt packad bottenmorän och är i regel inte intressanta för materialkonsumtion medan de mera luckert lagrade moränvallarna i NV-SO-lig riktning kan utnyttjas för exploatering av mindre kvalificerat material. I samband med inlandsisens avsmältning avsattes grus och sand av de flödande isälvarna. Isälvarna följde dalgångarna åt söder. I samband med uppehåll i isens avsmältning avsat-

11 5 tes framför isfronten större samlade grusackumulationer. Ackumulationerna har utbildats olika beroende på om iskanten nådde ut i hav eller om den låg på land. I det förra faller bildades deltan som Bökullen norr om Steneby och Backa norr Laxarby. Det senare fallet representeras framför allt av Ödskölts moar. Ett stort isälvsstråk kan följas från Ödskölts moar längs Ivägsjöns östra strand över Laxarby och vidare upp mot värmlandsgränsen. En nordligare biås till denna går över Steneby och Gapungebyn till Ärtingens sydspets. Dessa isälvsstråk håller mycket stora mängder material. I övrigt kan kommunen betecknas som grusfattig.

12 6 1 ALLTORP 1 30 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen, som ligger omedelbart norr om komplexet Ödskölts moar, utgörs av en plan sandavlagring som sluttar svagt åt öster. Mäktigheten uppskattas till omkring 5 m. Huvuddelen av sandavlagringen täcks av barrskog, men även en del åkermark ingår. Grundvatten. Flera gårdsbrunnar finns inom området. Dessa har dock ej kontrollerats. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns inom området. Vägar och bebyggelse. Väg 172 går över området. Inom området finns också flera fastigheter med tillfartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter berör avlagringen, som utgörs av uppskattningsvis upp emot 1 milj. m 3 sand, varav huvuddelen låses av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella värden ur naturvårdssynpunkt. Vägar och bebyggelse låser huvuddelen av avlagringen som föreslås till klass III. 2 ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO -Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen som ligger ca 170 m.ö.h. utgörs av en ca 150 lång och 50 m bred plan kulle, som spetsar ut mot berg i söder. Mäktigheten är ett par meter och ytan täcks av block. Kullen är barrskogsbevuxen. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går rakt över avlagringen. Täktverksamhet och material. Inget grustag finns i avlagringen som beräknas innehålla ca m 3 stenigt grus, som dock huvudsakligen låses av vägen. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås hänföras till klass III. 3 BACKA Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 0a

13 7 Morfologi och geologi. Mäktig deltaavlagring med plan, blockfri överyta ingående i det åsstråk, som från Laxarby följer dal gången åt NO upp mot Edslan. Usträckningen är ca 700 x 600 m. Gränsar i NO till berg, i N mot kuperad moränterräng med grusinslag. Stråket består vidare åt N av kullar av morän och glacifluvialt material. För närmare avgränsning krävs här noggrannare kartering. Deltat begränsas åt söder av en markant sluttning. Överytan ligger på omkring 160 m.ö.h., vilket nära ansluter till HK i trakten. Avlagringen upptas i huvudsak av åkermark. Grundvatten. Grundvattenförhållandena har inte undersökts. Fornlämningar. Inga fornlämningar är kända från avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ytterkanten av avlagringen upptas till stora delar av vågar och gårdar, medan det centrala partiet utgörs av obebyggd åkermark. Täktverksamhet och material. In från en enskild väg i den södra delen av deltat finns en mindre täkt på omkring m 3. Täkten sträcker sig åt N in mot de centrala delarna av deltat. Materialet utgörs av ett blockfattigt sandigt grus med tydlig deltaskiktning åt söder. Om man antar en medelmäktighet av 15 m kommer avlagringen totalt att innehålla omkring 6 milj. m 3. Av detta låses uppskattningsvis 2-3 milj. m 3 av vägar och bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Avlagringen är tydligt framträdande i landskapet och utgör ett karaktärsdrag i ett mycket vackert odlingslandskap, som också uppmärksammats i länets naturvårdsplan. Därtill kommer ett påtagligt vetenskapligt intresse för fyndigheten när det gäller studier av det forna ishavets utbredning och fluktuationer i området. Avlagringen (deltat) har idag ett stort naturvärde och föreslås klassas i I 3. 4 BACKA 3 46 (Rådaviken) Fältkarta: 10C Åmål SV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10C 1a Morfologi och geologi. Från deltat vid Backa fortsätter åsstråket vidare åt NO i form av kullar bestående av både morän och glacifluvialt material. Vid Rådaviken, vid Edslan, uppträder ett mera sammanhängande parti med grusigt material. Ackumulationen ligger i norr an mot den branta bergssidan men övergår mera diffust i omgivande terräng åt S och SV. Den centrala delen är öppen jordbruksmark, medan ytterområdena täcks av barrskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går mitt över avlagringen. I anslutning till vägen ligger flera gårdar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen, som till huvuddelen troligen består av måttligt sorterat grusigt material. Tillgänglig mängd är svårt att uppskat-

14 8 ta utan noggrannare avgränsning av avlagringen. Det bedöms dock inte vara någon större fyndighet. Naturvårdsbedömning. Avlagringen saknar speciella vetenskapliga värden. Däremot ligger den känsligt till i landskapet intill sjön Edslan. Om transporter på den relativt smala vägen kan accepteras torde det dock vara möjligt att med en rätt utformad täktplan utvinna en mindre mängd material. Avlagringen föreslås till klassiia. 5 BACKEN, norra och södra, 2 1 resp. 1 6, m.fl. Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 9h Morfologi och geologi. Vid Backen, 2 km väster om Ärtingen, är gårdarna koncentrerade till två drumlinoida bildningar i rikning NO-SV. Bildningarna består av morän och är att betrakta som drumliner. Drumlinerna som är ca m långa ligger på rad och skiljs åt av ett bergsparti. Drumlinerna utnyttjas för jordbruk. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Drumlinerna berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. På bägge drumlinerna finns flera gårdar med till fartsvägar. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringarna. Naturvårdsbedömning. Bildningarna utgör ett fint exempel på hur drumliner ofta utnyttjas för bosättning och jordbruk. Från bildningarna har man en fin utsikt åt NV, ut över Ärtingen. Bildningarna torde med sitt moräninnehåll inte bli föremål för materialexploatering och föreslås i grusplanen klassas i klass III. 6 BARKERUD 1 36, m.fl. Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets när: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. Förekomsten utgörs av en N-S-ligt utsträckt terrass, som ackumulerats mot berget i öster. Terrassen har en bredd av ca 40 m och en längd av ca 300 m. Den plana överytan är uppbyggd till omkring 165 m.ö.h., ett värde som nära ansluter till högsta kustlinjen i trakten. Hela bergssidan, inklusive terrassen, är bevuxen med granskog. Gårdarna vid Liane är belägna på en drumlinoid moränbildning, som är upphängd på en central bergskärna. Vissa delar är uppodlade medan de högsta partierna, där också berget går i dagen, upptas av granskog. Bildningen saknar intresse för grusexploatering. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen.

15 9 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går längs berget, nedanför avlagringen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i avlagringen. Mäktigheten är svår att bedöma men uppskattas till i medeltal 3 m, och det fyndiga materialet till ca m 3. Materialbeskaffenheten är sannolikt huvudsakligen dåligt sorterat grusigt material. Naturvårdsbedömning. Avlagringen ligger i skogskanten gränsande till ett halvöppet småbrukarlandskap åt väster, vid Liane. Avlagringen kan ha vetenskapligt intresse för högstakustlinjens förlopp i trakten och bör undersökas med avseende på detta. Avlagringen har dessutom ett sådant läge att ev. täkter kommer att bli väl synliga längs hela vägen från Liane. Tills en översiktlig geologisk undersökning gjorts förslås till vidare att avlagringen undantas från exploatering och klassas i klass IIA. 7 BARKERUD 1 36 (500 m N om Liane) Fältkarta: 10B Årjäng SO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 10B 2h Morfologi och geologi. I norrsluttningen, upp mot berg i söder, har en del material ackumulerats. Ackumulationen har en utsträckning på ca 100 x 150 m och bedöms ha en tämligen ringa mäktighet, omkring 2 m. Förekomsten är kalavverkad. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på ackumulationen. Fornlämningar. Ackumulationen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En enskild skogsbilväg går vid foten av förekomsten. Täktverksamhet och material. I SV-kanten har ca 600 m 3 tagits. Materialet är dåligt sorterat, hårt packat stenigt grus - delvis med moränartad sammansättning. Ackumulationen beräknas totalt innehålla ca m 3. Naturvårdsbedömning. Från ackumulationen har man en ganska god utsikt åt norr, ut över Lelång. Förekomsten saknar dock speciella naturvärden och föreslås till klass III. 8 BERGANE 2 1, TORMANSBYN 1 4, GAPUNGEBYN 1 16 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i och 9i resp Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. I sin nordligaste del upp mot Ärtingen bildar den en terrass, som stöder mot berg i väster. Denna terrassbildning är ca 900 m lång och följs efter ett kort avbrott åt söder av en sträcka med en grund grusavlagring på berg. Där berget buktar ner kan dock gruset även här nå en viss mäktighet. Ett sådant ställe är där lilla vägen tar av mot S Näverlös. Efter den

16 10 lilla avtagsvägen når här avlagringen nedanför berget en mäktighet på ca 6 m, (här finns också ett grustag på omkring 100 m 3 ). I övrigt är denna södra del mycket grund, oftast under 1 m. Väster om lilla vägskälet bildar den dock en större gruskulle. Grundvatten. Avlagringen torde inta ha något väsentligt grundvattenmagasin. Fornlämningar. I den nordligaste delen ligger några fångstgropar. I övrigt hyser åssträckningen inga fornlämningar. Vägar och bebyggelse. En allmän grusväg går i kanten och delvis på ackumulationerna i öster. Täktverksamhet och material. Den norra terrassackumulationen har blivit föremål för omfattande grusexploatering. I de nordligaste delarna finns täkter på ömse sidor om vägen. Avlagringens mäktighet är störst åt väster och man har i en ställvis 20 m djup täkt tagit ca m 3. Öster om vägen är avlagringen grundare och berg har mött redan på 2-3 m djup, vilket gjort att man här utvunnit endast ca m 3. Ungefär mitt på terrassen finns ytterligare ett stort uttag om totalt ca m 3. Materialet är skiktat, stenigt grus med linser och band av finare material. I den södra grunda ackumulationen finns vid lilla avtagsvägen ett litet tag på ca 100 m 3. Av den norra terrassackumulationen beräknas ytterligare ca m 3 vara tillgängligt för exploatering, medan den södra sträckningen kan ge endast ca m 3 invid lilla vägskälet. Naturvårdsbedömning. Inget hinder torde ur miljösynpunkt föreligga för fortsatt grusexploatering. Ackumulationerna föreslås klassas i klass III. 9 BILLINGSFORS 11 2, Fältkarta: Dals-Ed NO Koord. i rikets nät; Ekon. karta: 9B 9j Morfologi och geologi. Den egentliga grusavlagringen utgörs av en liten ryggformad avlagring i S änden av sjön Bengtsbrohöljen och ner mot slussarna vid Dalslands kanal. Den gamla järnvägen, numera skogsvägen, skär i västra kanten av avlagringen och tillskärper ryggformen, till en utsträckning på ca 200 x 50 m med en största mäktighet av ca 5 m. Blockig yta, särskilt i den norra delen. Väster om järnvägen välver sig en väldig moränavlagring, som följs av ytterligare en åt söder - västra delen av Billingsfors samhälle. Ackumulationerna är delvis välvda, som drumliner, men de centrala partierna utgörs av flacka moränfält. Ett vackert utbildat svallningshak finns på den norra ackumulationen. Även i övrigt finns svallade partier och materialet blir ibland mera grusigtsandigt. Vägskärningen ner mot Billingsfors samhälle tycks visa grusigt material. Grundvatten. Inga observationer av grundvatten har gjorts på den lilla grusryggen.

17 11 Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen. Vägar och bebyggelse. Ett hus finns i södra änden av grusryggen. Täktverksamhet och material. Inga täkter finns i ryggen, som totalt beräknas innehålla ca m 3, varav knappt hälften låses av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Närheten till Dalslands kanal och de små mängderna material motiverar att grusryggen klassas i klass I 3 Vad beträffar moränackumulationerna utgör de intressanta bildningar i ett eljest moränfattigt landskap. De saknar dock i huvudsak intresse ur grusexploateringssynpunkt. 10 BÖN 1 6, ASKETVETEN 1 7 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Åssträckning i pass mellan två berg. Grusavlagringen är komplext uppbyggd av mer eller mindre sammanhängande kullar och ryggar. På sina ställen, särskilt i de östra delarna, är ytan blockig. På östra kanten finns också flera åsgropar, som kan skiljas från den övriga kulliga topografin. Avlagringen kan möjligen utsträckas något med en grund utlöpare åt söder, till Jyskeruds gård, något som ej markerats på kartan. Norra delen av avlagringen är kalavverkad. Mot söder täcks den av gammal tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Avlagringen berörs inte av några fornlämningar. Vägar och bebyggelse. I södra kanten av avlagringen går en enskild grusväg. En liten skogsväg går fram till norra delen. Täktverksamhet och material. I sydvästra hörnet finns i anslutning till vägen ett tag på ca m 3. Materialet utgörs av dåligt tvättat grus. I norra änden har ett fåtal m 3 av samma material, dåligt tvättat men i huvudfraktionerna välsorterat, uttagits. Om man antar en medelmäktighet på den kulliga terrängen av 4 m, skulle avlagringen innehålla ca m 3. Huvuddelen utgörs troligen av dåligt sorterat grusigt material och kan på sina ställen övergå i morän. Naturvårdsbedömning. Avlagringen föreslås klassas i klass III. 11 BÖN 1 6, 1 13 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 6i Morfologi och geologi. Avlagringen utgörs av en ca 120 m lång, småkuperad, flack ackumulation mot berg i söder och öster. Den täcks av gammal granskog med visst

18 12 lövinslag. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Som framgår av ekonomiska kartan finns på avlagringen ett fornlämningsområde. Vägar och bebyggelse. En liten skogsväg går i norra kanten av avlagringen. Täktverksamhet och material. Två små husbehovstäkter (ca 50 m 3 var) visar ett ganska dåligt tvättat men i huvudfraktionerna tämligen välsorterat grus. Totalt beräknas det finnas ca m 3, varav huvuddelen låses av fornminnen. Naturvårdsbedömning. Fornlämningarna skyddas enligt fornminneslagen i klass11r. I övrigt föreslås för avlagringen klass III, som dock kan gälla endast för en mycket begränsad del. 12 DALS LÅNGED Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 7j, 8j Vid Långed finns stora mängder, delvis något sorterad morän. Väster om Långbrohöljen finns en del moränmaterial ansamlat, särskilt i lä lägen i förhållande till en isrörelse från norr. Längs hela edsträckan finns morän på berg. På östra sidan finns i söder (N om Glumserud) en liten moränkulle. N därom - vid stationen - finns en större anhopning med en gammal täkt i S-änden. Denna rygg består delvis av mera sorterat material. Vid fotbollsplanen finns två mäktiga moränryggar. Söder om planen finns i sluttningen ett klapperstensfält. De bägge ryggarna går ut i en större rygg, som går ut i Långbrohöljen. Morän har också anhopats vid södra änden av Laxsjön. Vid Finnekasen finns upp mot väster en jämnare, flack platå. Denna stiger och avslutas med ett hak åt SV. Nedanför bergssluttningen finns något svallsand och -grus. Moränavlagringarna bedöms låsas av Långeds samhälle och har ej vidare inventerats. 13 DINGELVIK Fältkarta: 9B Dals Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Sandig avlagring som ingår i Ivägåsens sträckning. Avlagringen ligger an mot berg i öster. Dess överyta är plan och blockfri och täcks av nyplanterad tallskog. De yttre delarna täcks av åker och betesmark. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör avlagringen.

19 13 Vägar och bebyggelse. Avlagringen ligger i anslutning till Dingelviks herrgård och upptas till stora delar av denna. Täktverksamhet och material. Bakom herrgården finns ett tag på ca 120 x 70 x 6 m. Materialet är sandigt - i stora delar ren sand - men även grovmopartier ingår. Avlagringen beräknas totalt ha innehållit ca m 3. Av detta låses en tredjedel av bebyggelse. Naturvårdsbedömning. Området ligger huvudsakligen på tomtmark och torde inte vara tillgängligt för allmänheten. Insynen och läget i landskapet kan dock motivera extra uppmärksamhet och avlagringen föreslås till klass IIA. I samband med efterbehandling av befintlig täkt kan ca m 3 material utvinnas. 14 DINGELVIK 1 2 (Snickarkullen) Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8j Morfologi och geologi. Avlagringen ingår i den åsbildning, som från Ödskölts moar sträcker sig norrut genom Dalsland. Bildningen utgörs här av en m bred och ca 40 m hög kulle, som når upp till omkring 150 m.ö.h. Kullen är uppbyggd med en mycket komplex stratigrafi av omväxlande sand-, grus-, sten- och lerlager. Skalförande lera har även påträffats. Grundvatten. Grundvatten är ej synligt i botten på de m djupa grustagen. Fornlämningar. Inga fornlämningar finns på avlagringen. Vägar och bebyggelse. Avlagringen är instängd mellan vägar på alla sidor, i väster av en motorbana. Täktverksamhet och material. Kullen beräknas ha innehållit 1.8 milj. m 3 material av varierande beskaffenhet, dock med relativt hög halt moigt material åt söder. För cementgjuteriet har nära hälften av denna mängd uttagits i centralt belägna grustag. Naturvårdsbedömning. Snickarkullen ingår i Ivägsåsens östra dräneringsstråk och utgör med säkerhet en geologisk nyckellokal för tolkningen av områdets senkvartära utveckling. De stratigrafiska sambanden är inte utredda men klart är ändock att lagerföljden är ett resultat av flera skilda isframstötar. Dessutom finns en mängd intressanta strukturer i schaktväggarna, bl.a. uppskjutna sjok i den östra delen. Det är av mycket stort geologiskt intresse med vidare undersökningar av avlagringen. Detta behöver inte utesluta ett fortsatt materialuttag utan kan kombineras med ett sådant i form av en dokumentation. Avlagringen föreslås klassas i klass IIA. 15 FLATERUD 1 6, 1 13, 1 14, 1 3 Fältkarta: 9C Mellerud NV Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9C 6a

20 14 Morfologi och geologi. Längs stora delar av Dalskogsvägen söder om Dals Långed finns en kappa av svallgrus upp mot bergsområdet i väster. För det mesta är svallet mycket tunt och bryts ibland av bergsribbor ända ut till vägen, ibland åter kan det nå en viss mäktighet, som t.ex. vid Ånästjärn - Sandtjärn. Här uppträder på ett ställe en terrassartad avlagring upp mot berget i väster. Den byggs upp med en blockfri yta kring en central bergskärna i västra kanten. I denna del har täkt förekommit, se vidare nedan. Bergsterrängen upptas i huvudsak av gran- och tallskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. Inga fornlämningar berör området. Vägar och bebyggelse. En allmän väg följer svallmaterialet längs berget. Täktverksamhet och material. Väster om vägen norr om Sandtjärn finns grustag i en materialanhopning (terrassliknande, se ovan). I östra och västra delen har omkring m 3 tagits. Materialet är måttligt sorterat och blockfritt. De kvarvarande mängderna är svåra att bedöma, på grund av berghäll som sticker upp tämligen centralt, men kan uppskattningsvis vara m3. Förutom möjligen denna del saknar svallkappan i stort sett exploateringsintresse. Naturvårdsbedömning. Området föreslås föras till klass III. 16 GAPUNGEBYN 1 16, 1 20 Fältkarta: 9B Dals-Ed NO Koord. i rikets nät: Ekon. karta: 9B 8i Morfologi och geologi. Från Ödsköltsåsen leder en biås över Gapungebyn till Ärtingen. Vid Gapungebyn bildar den en kraftig, omkring 50 m hög kulle, Bökullen. På sydsidan finns tydliga strandterrasser uteroderade och uppe på den plana överytan finns en större och en mindre åsgrop. Från Bökullen går ett lägre utlöpande parti ca 300 m mot söder, den s.k. Böhögen. Sydvästra delen av bildningen är kalavverkad men täcks för övrigt av storvuxen tall- och granskog. Grundvatten. Grundvatten har inte observerats på avlagringen. Fornlämningar. På den utskjutande Böhögen finns fasta fornlämningar markerade på den ekonomiska kartan. Vägar och bebyggelse. En enskild väg går vid foten av Bökullen.i söder och delar sig med en avstickare ner över Böhögen mot Ulvsbyn. Längs denna väg på Böhögen finns flera gårdar. Täktverksamhet och material. På västra sidan av Bökullen ligger ett stort grustag. Taget är djupare åt norr och grundare åt söder, där man stött på berg på ett par meters djup. Totalt har här uttagits ca m 3 stenigt, delvis skiktat grus. I en schaktvägg syntes materialet bli allt finare åt söder.

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen - geodiversitet i Söderarms skärgård Bildtext till omslaget På kartan visas jordarterna i två av de inventerade delområdena; Runö i norr och Bränd- Hallskär i söder. Av

Läs mer

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem GUNNEL NILSSON.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem GUNNEL NILSSON. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem GUNNEL NILSSON Varia 527 LINKÖPING 2003 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRFATTARNAS FÖRORD 1. INLEDNING 1.1. Uppdraget 1.2. Arbetsmetodik 2. ÖAR INOM DJURÖARKIPELAGEN 3. TOPOGRAFI 3.1. Allmänt 3.2. Nivåförändring 3.3. Sjöbotten 4.

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft 2010:27 Länsstyrelsen Västernorrland REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft Regional landskapsanalys - med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

Läs mer

Vindelälvenett världsarv?

Vindelälvenett världsarv? Idéstudie December 2008 Idéstudie Vindelälvenett världsarv? December 2008 Innehållsförteckning Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund och syfte...4 Världsarv...4 Nationalälv...4 Geologiska värden och naturvärden...4

Läs mer

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN FEBRUARI 2003 2 FÖRORD Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen

Läs mer

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra

Läs mer

Så kan det bli med Götalandsbanan

Så kan det bli med Götalandsbanan 6 Så kan det bli med Götalandsbanan 6 Persontrafik Godstrafik Kommer banan att användas? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 89 6 Så kan det bli med Götalandsbanan I det här kapitlet tar vi upp hur persontrafiken

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Inventering av krossberg i

Inventering av krossberg i nventering av krossberg i Ulricehamns kommun Fredrik Jutfelt 1999 1 NNEHALL Sammanfattning nledning Varfor spranga? Framtida storkonsumenter Ansokningar om takt Metoder Forberedande arbete Faltarbete Laboratorietest

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer