Utredning i Skutehagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning i Skutehagen"

Transkript

1 Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson

2 ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN Göteborgs stadsmuseum 2011 Norra Hamngatan GÖTEBORG REDAKTION Else-Britt Filipsson Mona Lorentzson Ulf Ragnesten OMSLAGETS GRAFISKA FORM Mimmi Andersson Teckning: Hans Dillner TOPOGRAFISKA OCH EKONOMISKA KARTAN Lantmäteriverket. Medgivande KARTOR FRÅN STADSBYGGNADSKONTORETS DATABAS Göteborgs Stadsbyggnadskontor

3 TORSLANDA SKUTEHAGEN, ARKEOLOGISK UTREDNING På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har Göteborgs stadsmuseum med anledning av exploatering inför byggnation av skola samt bostäder vid Skutehagen utfört en arkeologisk utredning. Syftet med den arkeologiska utredningen var att klarlägga om det fanns några okända fornlämningar inom området. Resultatet av utredningen visar att inga nya fornlämningar konstaterades. Några få fynd gjordes. Författaren har skrivit denna rapport utifrån platsledarens dokumentation. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens beslut nr: GSMA Dnr: 584/94, Z 430 Uppdragsgivare: Göteborgs Fastighetskontor Läge: Kärr 3:1, 1:8, 2:47, 12:1 m fl.(fig.1). Ekonomisk karta: 7B 1b Koordinater i rikets nät: X 6405,1 / Y 1259,2 Grävningsorsak: Byggnation av skola och bostäder Grävningsinstitution: Göteborgs stadsmuseum Tidpunkt i fält: Undersökt yta: 124 x 1,30 meter Antal maskintimmar: 15 Platsledare: Johan Wigforss Övriga deltagare i fält: Göte Nilsson- Schönborg GSMA nr: TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ Utredningsområdet Skutehagen ligger i Torslanda på västra Hisingen(Fig. 2). En viktig förändring i Torslanda socken skedde år 1923 då Torslanda flygplats byggdes intill ett strandområde vid Amhults by. Här bedrevs reguljärt flyg från1926 och flygplatsen utvidgades efter hand fram till 1977 då verksamheten började avvecklas. Flygplatsen har förändrat områdets topografi då höjder har sprängts bort och flacka partier fyllts ut. På den ekonomiska kartan över Sverige från 1935 ligger gården Myrebo inom området. 1

4 Då utredningsområdet som helhet ligger 4-18 m ö h finns därmed förutsättningar för spår från förhistorisk tid, dock inte från äldre stenålder. Inom det aktuella området finns inga kända fornlämningar eller fyndplatser. UTSEENDE FÖRE UNDERSÖKNING Området utgjordes vid utredningen av ett höjdparti omgivet av mark som tidigare brukats som åkermark. Åkermarken hade vid grävtillfället förmodligen inte varit brukad under de senaste 20 åren. En tät slyskog hade vuxet upp i södra utkanten av området vilket delvis försvårade utredningen. Öster om höjdområdet har det skett en utfyllnad med sprängstensmassor för att jämna ut området, vilket tidigare fungerat som säkerhetszon och buklandningsområde för Torslanda flygfält. TIDIGARE FYND OCH UNDERSÖKNINGAR I det aktuella utredningsområdet finns inga tidigare kända fornlämningar men såväl norr som söder om området finns synnerligen rikligt med framför allt stenåldersboplatser. MÅLSÄTTNING Syftet med den arkeologiska utredningens var att kontrollera förekomsten av tidigare oupptäckta fornlämningar. UNDERSÖKNINGSMETOD Den arkeologiska utredningen har skett i hela området med undantag av ett centralt beläget bergsparti som inte inkluderats i exploateringsplanen. Öster om höjdområdet där utfyllnad med sprängsten skett har heller inte provgrävts. Utgrävningen utfördes med traktorgrävare. Provschakt grävdes där det gick att komma åt för vegetationen. NATURVETENSKAPLIGA BESTÄMNINGAR Inga naturvetenskapliga analyser utfördes på platsen. Platsledaren har dock tagit del av den geotekniska utredning som genomförts inför byggnation inom aktuellt område. 2

5 GRÄVNINGSIAKTTAGELSER Det visade sig att området var mycket lerigt, så även matjorden. Inom ett begränsat parti i västra delen påträffades ett område där underlaget var fin sand istället för lera. I denna del upptogs flera schakt för att se om här fanns spår av stenåldersbosättning. Endast enstaka flintavslag påträffades. Höjdnivåerna inom området är låga och därför kan bosättningar från neolitikum och senare ha varit aktuella. Samtliga schakt har grävts på ytor som tidigare varit odlade (Fig. 3). FYNDBESKRIVNING Två plattformskärnor påträffades samt sex stycken avslag. Några övriga flintor kasserades. Flintmaterialet var varken svallat eller vitpatinerat. TOLKNING OCH DATERING Några nya fornlämningar har inte påträffats under utredningen. Enstaka avslag samt två kärnor påvisar inte någon boplats men fynden antyder människors närvaro. Fynden har inte givet några tydliga ledtrådar till en datering av området. Ett resonemang utifrån strandlinjens fluktuationer under förhistorisk tid kan ändå peka åt neolitikum eller senare. Den östra delen av området kunde kanske ha avslöjat mer om platsens användning under förhistorien men då den delen var kraftigt omrörd, plansprängd och utfylld fanns inga möjligheter att utreda den delen. ANTIKVARISK BEDÖMNING Utredningen visade inte på några nya fornlämningar i aktuellt utredningsområde och det fanns inga kända fornlämningar sedan tidigare. Det föreligger inga hinder att ta området i anspråk för avsedd exploatering. LITTERATUR Andersson, S, m.fl Sorteringsschema för flinta. I: Fyndrapporter. Kleen, Inga-Lisa Torslanda i modern tid. 3

6 SCHAKTBESKRIVNINGAR, SKUTEHAGEN Inga övriga flintor samlades in. 54x70 meter = 124 meter schakt Schakt 1: 1,30x2 meter Inga fynd Matjord lerig 30 cm Schakt 2: 1,30x2 meter Ett flintavslag Matjord lerig 30 cm Schakt 3: 1,30x5 meter Två flintavslag fyra övriga flintor Matjord tämligen lerig 30 cm Schakt 4: 1,30x6 meter Fem övriga flintor Matjord lerig 25 cm Schakt 5: 1,30x5 meter En kärna, ett avslag, en övrig flinta Matjord lerig 25 cm Schakt 6: 1,30x3 meter Inga fynd Fin sand åtminstone 80 cm Schakt 7: 2,5x4 meter Inga fynd Schakt 8: 1,3x11 meter Ett bränt avslag Sand i norra delen successiv övergång mot lera Schakt 9: 1,3x8 meter En övrig flinta slagen Sand Schakt 10: 1,3x4 meter Inga fynd 4

7 Sandig lera Schakt 11: 1,3x9 meter Tre övriga flintor Schakt 12: 1,3x 6 meter Inga fynd Sandig lera Schakt 13: 1,3x9 meter Inga fynd Schakt 14: 1,3x5 meter Ett avslag, två övriga flintor Matjord cm Kolfläckar i grävytan, bruna rötter? Schakt 15: 1,3x9 meter Ett avslag Schakt 16: 1,3x8 meter Ett avslag två övriga flintor Schakt 17: 1,3x6 meter Inga fynd Schakt 18: 1,3x8 meter En övrig flinta Schakt 19: 1,3x6 meter En övrig flinta Schakt 20: 1,3x4 meter Inga fynd 5

8 Göteborgs Stadsmuseum GSMA GÖTEBORG Skutehagen Undernr Schakt Sakord Material 1 provschakt 1 2 provschakt 3 3 provschakt 5 Plattformskärna C Flinta 4 provschakt 5 5 provschakt 8 6 provschakt 9 Plattformskärna C Flinta 7 provschakt 15 8 provschakt 16 utredning 1994 Sida 1 av 1

9 Fig 1. Utredningsområdets läge i Göteborgs kommun. Blå kartan, skala 1:

10 Fig 2. Markering för planområdet.

11 Fig 3. Utsnitt av schaktkarta över Skutehagen skala 1:1000. Observera att benämningen 16,17,18 har använts två gånger.

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1 Utkant av boplats Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Petra Rudd BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Mindre förundersökning i Låssby

Mindre förundersökning i Låssby ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2014:3 Vistelse vid havet Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Förundersökt stenåldersboplats

Förundersökt stenåldersboplats ARKEOLOGISK RAPPORT 200 8:3 Förundersökt stenåldersboplats Björlanda 323 Låssby 1:7 (lotten A) Boplats Förundersökning 1996 Göteborgs kommun Johan Wigforss BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Utredning kring Kvillebäcken

Utredning kring Kvillebäcken Arkeologisk rapport 2005:40 Utredning kring Kvillebäcken Hökälla gård Historisk lämning Utredning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

kv. Idogheten Mats Sandin och Johan Thörnqvist

kv. Idogheten Mats Sandin och Johan Thörnqvist A R K E O L O G I S K R A P P O RT 2018 :18 kv. Idogheten Göteborg 216 kv. Idogheten, Inom Vallgraven 24:3 Historisk tid Arkeologisk förundersökning Göteborgs stad Mats Sandin och Johan Thörnqvist ARKEOLOGISK

Läs mer

Stensättning i Säveåns dalgång

Stensättning i Säveåns dalgång ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6 :18 Stensättning i Säveåns dalgång Göteborg 130 och 316 Stadsäga 747:148 Oregelbunden stensättning m.m. Efterundersökning och kartering Göteborgs kommun Stina Andersson BILD ARKEOLOGISK

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik

Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:20 Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik RAÄ Torslanda 153:1 Fastighet Tumlehed 2:12 Torslanda socken Boplats Förundersökning 2006 Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s a G-! MA- O 1000'1 Göteborgs stadsmuseum Arkeologisk adåvnmoott Nr ~Ool :s ort över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l Tarslanda socken nr l 54 stenåldersboplats ~.». ;.!(...,0=> ~

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska

Läs mer

Äldre stenålder på Näset

Äldre stenålder på Näset Arkeologisk rapport 2011:8 Äldre stenålder på Näset Västra Frölunda 319 Näset 43:27 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Mats Sandin och Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Torpaskolan. Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun. Tom Wennberg

Torpaskolan. Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun. Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT 2011: 18 Torpaskolan Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i Gunnilse

Arkeologisk förundersökning i Gunnilse ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:16 Arkeologisk förundersökning i Gunnilse RAÄ Angered 50:1 Fastighet Angered 48:9 Angereds socken Boplats Förundersökning Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Kulturlager på Postgatan 2

Kulturlager på Postgatan 2 ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:5 Kulturlager på Postgatan 2 Nordstaden 702:32 Göteborgs stad Stadslager Schaktningsövervakning Göteborg 216 Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Utredning vid Ängås gård

Utredning vid Ängås gård Arkeologisk rapport 2010:4 Utredning vid Ängås gård Västra Frölunda Järnbrott 177:1 m.fl. Utredning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2012:4 Sörredsmotet Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens Arkeologisk rapport 2013:12 Stenålder i Låssby Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Arkeologisk förundersökning av del av Ljung 92 Arkeologisk förundersökning RAÄ Ljung 92:1, Korsviken 2:33, 2:34 Ljungs socken, Uddevalla kommun Oscar Ortman Bohusläns

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Undersökning: Tuve 115 Lst:s dnr: 220-11150-94 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Eget dnr: 775/95 z 430 Ansvarig för undersökningen: Johan

Läs mer

Utkanten av en mesolitisk boplats

Utkanten av en mesolitisk boplats UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Utkanten av en mesolitisk boplats Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 7:28, 8:2, RAÄ 74 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Kulturlager vid Nya Lödöse

Kulturlager vid Nya Lödöse ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:6 Kulturlager vid Nya Lödöse Göteborg 218 Stadslager Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Hålta 1:4 1. Hålta 1:4. Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun. Jan Ottander

Hålta 1:4 1. Hålta 1:4. Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun. Jan Ottander Hålta 1:4 1 Hålta 1:4 Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun Jan Ottander Rapport 2007:36 Bohusläns museum 2007:36 Hålta 1:4 1 Hålta 1:4 Arkeologisk förundersökning Hålta socken,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 220-5155-91 Ansvarig institution: Göteborgs historiska museum Eget dnr: 471-331 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun XX AU Råssbyn Råssbyn red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 R å

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Mindre slutundersökning vid Skomakaregården

Mindre slutundersökning vid Skomakaregården Arkeologisk rapport 2013:21 Mindre slutundersökning vid Skomakaregården Björlanda 458:1 Björlanda socken Boplats Slutundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

del av raä 297 Hammar 1:5

del av raä 297 Hammar 1:5 Arkeologisk förundersökning del av raä 297 Hammar 1:5 Valla socken Tjörns kommun Rapport 2000:38 Oscar Ortman Arkeologisk förundersökning del av fornlämning raä nr 297 Hammar 1:5 Valla socken Tjörns kommun

Läs mer

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utredning Bollebygd prästgård 1 :2 Bollebygd socken och kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :8 Västarvet

Läs mer

Strandnära aktivitetsplats i Hästevik

Strandnära aktivitetsplats i Hästevik ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:12 Strandnära aktivitetsplats i Hästevik RAÄ Torslanda 147, Torslanda 319 Hästevik 1:87 Torslanda socken Boplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK

Läs mer

arkeologi Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Särskild utredning Ingeborg Svensson

arkeologi Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Särskild utredning Ingeborg Svensson arkeologi Särskild utredning Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Ingeborg Svensson Arkeologiska meddelanden 2002:22 Särskild utredning Stenbro Stenbro 1:8, Helgona

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING. Nordanå 8:4. Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson. Nordanå 8:4 1

UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING. Nordanå 8:4. Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson. Nordanå 8:4 1 UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING Nordanå 8:4 Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson Nordanå 8:4 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd Åkergränden

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

Lilla Råby 18:38 m. fl.

Lilla Råby 18:38 m. fl. UV SYD RAPPORT 2006:3 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Lilla Råby 18:38 m. fl. Neolitiska lämningar Skåne, Lunds stad, Lilla Råby 18:38 m. fl. utbyggnadsområde 07 Jöns Petter Borg, RAÄ 61:2, Lunds kommun Anna

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1

Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1 Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1 Kopper 2 :1 Norum socken, Stenungsunds kommun Belinda Stenhaug och Mats Hellgren Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :31 Västarvet Kulturmiljö Arkeologisk

Läs mer

WIESELGRENSGATAN. Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad. Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142

WIESELGRENSGATAN. Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad. Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142 WIESELGRENSGATAN Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142 Hans Oreheim Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Bakgrund/anledning

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims

Läs mer

Milleniemonumentet vid Stora Teatern Ravelin Prins Carl

Milleniemonumentet vid Stora Teatern Ravelin Prins Carl ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:06 Milleniemonumentet vid Stora Teatern Ravelin Prins Carl Göteborg 216 Lorensberg 706:10 Stadsbefästning Schaktövervakning Göteborgs stad Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Forntida stenpackningar

Forntida stenpackningar Arkeologisk rapport 2011:19 Forntida stenpackningar Askim 12 Fastighet Askim 3:59 Boplats Förundersökning och slutundersökning 2000 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein Gillinge Kompletterande arkeologisk utredning av objekt 1 inför planerat vägombygge vid Gillinge, Angarns socken, Vallentuna kommun, Uppland.. Göran Werthwein Rapport 2001:24 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Gillinge

Läs mer

Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län

Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län RAPPORT 2009:5 Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län Särskild utredning 2008 Andreas Åhman Rapport Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad

Läs mer

EKEBYHOV RAPPORT 2014:10. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland.

EKEBYHOV RAPPORT 2014:10. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland. Anna Östling RAPPORT 2014:10 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se EKEBYHOV Fig. 1. Undersökningens läge i Stockholms

Läs mer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland.

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:20 arkeologisk utredning, etapp 2 Skarphagen Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland Dnr 421-4199-2007 Johan Stenvall

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Antikvarisk kontroll. Bäckevik 1 :34 och 1 :37. Raä86. Rönnängs socken Tjörns kommun. Rapport 1999:52 Oscar Ortman

Antikvarisk kontroll. Bäckevik 1 :34 och 1 :37. Raä86. Rönnängs socken Tjörns kommun. Rapport 1999:52 Oscar Ortman Antikvarisk kontroll Bäckevik 1 :34 och 1 :37 Raä86 Rönnängs socken Tjörns kommun Rapport 1999:52 Oscar Ortman Antikvarisk kontroll Bäckevik 1:34 och 1 :37 Raä8S Rönnängs socken Tjärns kommun Ur allmant

Läs mer

Svallade avslag från Buastrand

Svallade avslag från Buastrand UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland, Värö socken, Bua 10:248 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland,

Läs mer

Avgränsning i Åh. Arkeologisk förundersökning RAÄ Forshälla NY2, Åh 1:20 Forshälla socken, Uddevalla kommun. Bohusläns museum Rapport 2014 :38

Avgränsning i Åh. Arkeologisk förundersökning RAÄ Forshälla NY2, Åh 1:20 Forshälla socken, Uddevalla kommun. Bohusläns museum Rapport 2014 :38 Arkeologisk förundersökning RAÄ Forshälla NY2, Åh 1:20 Forshälla socken, Uddevalla kommun Oscar Ortman Bohusläns museum Rapport 2014:38 Avgränsning i Åh Avgränsning i Åh Arkeologisk förundersökning RAÄ

Läs mer

Sökschakt vid Malmens flygplats

Sökschakt vid Malmens flygplats UV ÖST RAPPORT 2006:40 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt vid Malmens flygplats Malmens flygplats, Västra Malmskogen Linköpings stad, Slaka och Kärna socknar m fl Linköpings kommun Östergötland Dnr

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget UV ÖST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget Vists socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-987-2004 Anna Molin

Läs mer

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Nöbbele 2:3 Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:22 Jörgen

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats Nyby 1:15 husbyggnation vid stenåldersboplats 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:55 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats RAÄ

Läs mer

Rossö 2:146. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö 2:146 Dnr Bengt Westergaard RAPPORT 2015:57

Rossö 2:146. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö 2:146 Dnr Bengt Westergaard RAPPORT 2015:57 RAPPORT 015:57 ARKEOLOGISK UTREDNING Rossö :146 Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö :146 Dnr 5.1.1-0074-015 Bengt Westergaard Rapportens namn 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård

Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård Rapport 2005:87 Arkeologisk förundersökning Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K

Läs mer

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Gång- och cykelväg i Simris

Gång- och cykelväg i Simris UV SYD RAPPORT 2002:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Gång- och cykelväg i Simris Skåne, Simris socken, Simris 35:6 Annika Jeppsson Gång- och cykelväg i Simris 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Tremansbacken i Rottneros

Tremansbacken i Rottneros ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:52 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Tremansbacken i Rottneros Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11 i Sunne kommun, Värmland Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Odalbygden 7. Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken.

Odalbygden 7. Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken. Odalbygden 7 Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2 Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken Ann Westermark Arkeologerna Statens historiska museer Våra kontor Linköping

Läs mer

Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2

Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2 Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2 Rapport 2017:155 Arkeologisk utredning steg 2, 2017 Skåne, Trelleborgs kommun, Kyrkoköpinge socken, Mellanköpinge 1:21 och Terminalen 1, Kyrkoköpinge 10:1 Magnus

Läs mer

Askum-Anneröd 1:7 m fl

Askum-Anneröd 1:7 m fl Arkeologisk utredning Askum-Anneröd 1:7 m fl Askum socken Sotenäs kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2004:46 Joakim Åberg ,... l0~7,~8 =~,... ~?Z,14_=J 1vå0lglta) Rapport från utförd arkaologisk undarböknilg

Läs mer

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Arkeologisk schaktkontroll Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Stenkyrka socken Tjörns kommun Rapport 1999:1 Agneta Gustafsson Antikvarisk schaktkontroll HAle 1:9, 1:10 Kebene 1 :7, 1 :23 Siröd

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

RAPPORT 2009:02. Arkeologisk förundersökning. Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland.

RAPPORT 2009:02. Arkeologisk förundersökning. Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. RAPPORT 2009:02 Arkeologisk förundersökning Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. Mats Hellgren Västarvet/Lödöse Museum Rapport 2009:02

Läs mer

En utredning i Habborsby

En utredning i Habborsby En utredning i Habborsby Särskild arkeologisk utredning Habborsby 2:50 m. fl., Valla socken, Tjörns kommun Pia Claesson Bohusläns museum Rapport 2009:16 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Läs mer

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning Redovisning av utförd arkeologisk undersökning Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS. För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2. Geografiska och

Läs mer

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun.

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Särskild utredning Starrkärr sn, Ale kn. Västergötland Pernilla Morner Västarvet Kulturmiljö/Lödöse museum 2012:8 ISBN XXXX-XXXX Författare

Läs mer

Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning etapp 2. Händelö 2:1. f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län.

Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning etapp 2. Händelö 2:1. f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län. Rapport 2004:32 Arkeologisk utredning etapp 2 Händelö 2:1 f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

Gotlands Museum. RAÄ Såpsjudaren 4 Terra Nova, Visby Gotland. Länsstyrelsen Gotlands län dnr Gunilla Wickman-Nydolf 2015

Gotlands Museum. RAÄ Såpsjudaren 4 Terra Nova, Visby Gotland. Länsstyrelsen Gotlands län dnr Gunilla Wickman-Nydolf 2015 Särskild undersökning RAÄ Såpsjudaren 4 Terra Nova, Visby Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-2437-15 Gunilla Wickman-Nydolf 2015 Gotlands Särskild undersökning RAÄ Såpsjudaren 4 Terra Nova, Visby

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Sökschakt vid Kvarns övningsområde

Sökschakt vid Kvarns övningsområde UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt vid Kvarns övningsområde Kristbergs socken Motala kommun Östergötland Dnr 421-2656-2006 Göran Gruber UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Teckomatorp 7:1 m fl, i Norra Skrävlinges

Läs mer

Enstaka flintor vid Högås-Kärr

Enstaka flintor vid Högås-Kärr Enstaka flintor vid Högås-Kärr Frivillig arkeologisk utredning Högås-Kärr 1:1 m.fl. Högås socken, Uddevalla kommun Robert Hernek Bohusläns museum Rapport 2011: 26 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Läs mer

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Humla kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2 Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING Mårtensfälad 1:15. Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Sven Hellerström. Mårtensfälad 1:15 1

UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING Mårtensfälad 1:15. Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Sven Hellerström. Mårtensfälad 1:15 1 UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING 2004 Mårtensfälad 1:15 Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Mårtensfälad 1:15 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd Åkergränden

Läs mer

Nya elkablar vid Åby Fyrbondegård

Nya elkablar vid Åby Fyrbondegård Rapport 2005:36 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Nya elkablar vid Åby Fyrbondegård Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U

Läs mer