Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomma ledningsschakt i Stenkvista"

Transkript

1 Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist

2 SAU rapporter 2012:10 ISSN SAU 2012 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica Upsaliensis Thunbergsvägen 5B, Uppsala TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens dnr och datum för tillstånd: Dnr , SAU:s projektbeteckning: Stenkvista 4099 Uppdragsgivare: Eskilstuna energi och miljö AB Belägenhet LANDSKAP Södermanland LÄN Södermanland KOMMUN Eskilstuna SOCKEN Stenkvista FASTIGHET Våmtorp 1:7 RAÄ - KOORDINATER X Y m ö h Undersökningen TYP AV UNDERSÖKNING: Förundersökning UTFÖRANDETID I FÄLT: MASKINTID: 8 h UNDERSÖKT YTA: 482,5 m 2 KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 TM HÖJDSYSTEM: RH 2000 INMÄTNINGSSYSTEM: RTK-GPS Personal: Anneli Sundkvist (projektledare), Elisabet Pettersson Fynd förvaras: Inga fynd har tillvaratagits Arkivmaterial: ATA OMSLAGSBILD: Elisabet Pettersson gräver sökschakt i anslutning till Stenkvista 107:1. Foto av Anneli Sundkvist. ALLMÄNT KARTMATERIAL: Lantmäteriet Medgivande MS2007/04080 DIGITALA PLANER: Michel Guinard LEKTÖR: Åsa M Larsson TRYCK: Societas Archaeologica Upsaliensis 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 5 Undersökningen 5 Antikvarisk bakgrund 5 Topografi, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar 5 Undersökningen 5 Metod och genomförande 6 Undersökningsresultat 7 Utvärdering 9 Referenser 9 Bilagor 10 Bilaga 1: Schaktlista 10 3

4 Sammanfattning Societas Archaeologica Upsaliensis utförde en förundersökning i form av schaktningsövervakning på sträckan Eskilstuna Hälleberga, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anledningen till förundersökningen var att ledningar skulle läggas ner i mark i närhet till de kända fornlämningarna Stenkvista 98:1, 99:1, 103:1 och 107:1, samtliga registrerade som boplatser. Vid undersökningen framkom inga tecken på förhistorisk verksamhet. De nämnda boplatsernas begränsningar bör ligga utanför den sträcka som berördes av de aktuella markingreppen. Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat. Lantmäteriverket Gävle. Medgivande MS2007/ Skala 1:

5 Inledning Undersökningen Med anledning av att ledningsdragningen mellan Eskilstuna och Hälleberga, Södermanland kom att beröra fornlämningsområdena för boplatserna Stenkvista 98:1, 99:1, 103:1 och 107:1 har Societas Archaeologica Upsaliensis efter beslut av länsstyrelsen i Södermanlands län utfört en förundersökning i form av schaktövervakning. Då kedjegrävning används vid insatsen beslutade SAU i samråd med beställaren Eskilstuna Energi och Miljö AB att den arkeologiska insatsen skulle ske före ledningsnedläggningen. Undersökningen utfördes 29 augusti Projektledare var Anneli Sundkvist och arkeolog Elisabet Pettersson. Larvburen grävmaskin tillhandahölls av beställaren. Antikvarisk bakgrund Topografi, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar Undersökningsområdet (UO) var beläget längst med Malmköpingsvägen (fig 2). Höjden över havet varierade mellan ca 40 och 50 m inom UO. Samtliga berörda fornlämningar, Stenkvista 98:1, 99:1, 103:1 och 107:1 (fig 2), framkom vid en utredning utförd av Södermanlands museum år 2001 (Norberg 2001). Anledningen till utredningen var omdragningen av väg 53. Vid utredningen påträffades i flera schakt indikationer på förhistoriska boplatser, t ex stolphål. Undersökningen Syfte Det 2011 aktuella undersökningsområdet var generellt sett beläget väster om det gamla utredningsområdet. Vid utredningen hade fornlämningarna inte avgränsats i öst västlig riktning. Av denna anledning beslutade länsstyrelsen i Södermanlands län om förundersökning i form av schaktningsövervakningen. Syftet med denna var att utröna om fortsättning på fornlämningarna Stenkvista 98:1, 99:1. 103:1 och 107:1 fanns inom UO, och att i de fall dessa lämningar var av mindre komplicerad karaktär undersöka och ta bort dem. 5

6 Figur 2. Fornlämningarna i området inlagda på Fastighetskartan. Utöver de som föranledde förundersökningen finns följande på kartan: hägnad (39:1), gruvhål (43:1), historiska bebyggelselämningar av olika karaktär (40:1, 52:1, 102:1 och 157), fyndplats (100:1), boplats (106:1) och gränsmärke (166, 169 och 171). Lantmäteriverket Gävle. Medgivande MS2007/ Metod och genomförande Enligt uppgift från beställaren skulle matjorden röras om på 4 m bredd. Således grävdes förundersökningsschakten med tre skopbredder av 1,6 m. Detta var dock inte möjligt inom hela UO, då en telekabel löpte parallellt med UO och även korsade det. Schaktningen inleddes i anslutning till det impediment varpå Stenkvista 99:1 är beläget (FUO 1; fig 3). Första schaktet drogs i en sluttning upp för att fånga söderläget (fig 3). Därefter fortsatte schaktningen upp på höjdryggen. Sammanlagt undersöktes 248,7 m 2 i anslutning till Stenkvista 98:1 och 99:1. Därefter flyttades 6

7 maskinen ca 250 m norrut och schaktningen fortsatte i anslutning till Stenkvista 103:1 (FUO 2). Här grävdes 134,6 m 2. Maskinen flyttades så en sista gång för att schakta i anslutning till Stenkvista 107:1 (FUO 3) där 99,1 m 2 förundersökningsschakt upptogs (fig 3). Sammanlagt öppnades åtta schakt med en total area av 482,5 m 2 (fig 4). Figur 3. Utsikt över den fina sydsluttningen där schaktningen inleddes. Foto från norr av Anneli Sundkvist, SAU. Undersökningsresultat Markförhållandena vid de två sydligare delområdena var likvärdiga. Marken bestod av lera och var ibland vattensjuk. Stora delar av FUO 2 (103:1) löpte parallellt med och mycket nära bäcken. På FUO 3 (107:1) i norr var inslaget av sand och silt betydande. Inom schakt 228, FUO 1 framkom en anläggning av förhistorisk karaktär. Fyllningen innehöll kol och bränd lera. Anläggningen var belägen i schakt 228. Telekabeln gjorde att schaktet inte kunde grävas i full bredd österut, men inga andra indikationer på mänsklig verksamhet fanns i schaktet. Delar av FUO 1 var mycket vattensjukt. Flera diken påträffades också inom området. Inom FUO 2 var samtliga schakt tomma. Området stryker här nära bäcken som under förhistorien har gått än högre. Delar av FUO 2 har sannolikt varit strandlinje under förhistorisk tid. Inte heller i FUO 3 framkom några tecken på förhistorisk aktivitet i schakten (fig 5). 7

8 Figur 4. Schaktplan över den arkeologiska insatsen vid Stenkvista mot bakgrund av Fastighetskartan. Lantmäterieverket Gävle. Medgivande MS2007/

9 Figur 5. Elisabet Pettersson under schaktningsarbete. På fotot syns den sandiga undergrunden inom förundersökningsområde 3 tydligt. Foto av Anneli Sundkvist, SAU. Utvärdering De tomma schakten visar att utbredningen för boplatsområdena Stenkvista 98:1, 99:1, 103:1 och 107:1 inte sträcker sig till utredningsområdet. Sannolikt står denna att finna i området mellan de ursprungliga utredningsschakten och 2011 års förundersökning. Den enda anläggningen i schakt 228 indikerar att vi här kan befinna oss strax utanför boplatsens utkantsområde. Referenser Norberg, L., Särskild utredning. Väg 53 infart Eskilstuna. Stenkvista och Klosters socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2001:05. Sörmlands museum. Nyköping. 9

10 Bilagor Bilaga 1: Schaktlista Schakt nr Delområde Längd (m) Bredd (m) Area (m²) Djup (m) Matjord (m) Underlag Notering ,5 4,4 85,5 0,47 0,4 Grågul-gråblå lera Matjord: mörk gråbrun lera. Två diken ,7 3,2 44,6 0,35 0,25-0,30 Gulbrun lera Markfast sten ,9 6,7 93,8 0,4 0,3 Mörk grågrön lera Anläggning, 0.25 x 0,30 m. 0,20 m djup ,2 3,8 24,8 0,25 0,2 Gulbrun lera Markfast sten ,1 4,5 44,4 0,4 0,35 Gulbrun lera Markfast sten ,8 4,7 43 0,37 0,3 S delen: Gulbrun lera. I övrigt gråbrun lera ,1 4,1 47,2 0,35-0,40 0,25 Gråbrun lera Markfast sten ,5 2,7 99,1 0,35-0,50 0,30-0,35 N delen: Gulbrun sand. Centralt: gråblå lera. I övrigt gulbrun lera. Ett dike. Enstaka sten < 0,50 m.

11

12

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13.

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13. Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:13 Per Sarnäs Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE

Läs mer