Mindre förundersökning i Låssby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mindre förundersökning i Låssby"

Transkript

1 ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg

2 ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN Göteborgs Stadsmuseum 2005 Norra Hamngatan GÖTEBORG REDAKTION Magnus von der Luft Johannes Nieminen Ulf Ragnesten OMSLAGETS GRAFISKA FORM OCH LAYOUT Mimmi Andersson Teckning: Hans Dillner TOPOGRAFISKA OCH EKONOMISKA KARTAN Lantmäteriverket. Medgivande KARTOR FRÅN STADSBYGGNADSKONTORETS DATABAS Göteborgs Stadsbyggnadskontor

3 FORNLÄMNING BJÖRLANDA 325. Arkeologisk förundersökning, del av Bj 325, boplats På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har Göteborgs Stadsmuseum genomfört en förundersökning inom del av fornlämningen Bj 325, på fastigheten Låssby 4:7 i Göteborgs kommun. Detta har skett med anledning av en planerad byggnation på den aktuella fastigheten. Inom ramen för förundersökningen drogs nio schakt, 2,5 till 7 meter långa. Fynd av flinta förekom i matjordsskiktet i alla schakt. Inom delar av schakt 2, 3 och 9 framkom, under matjorden, ett mycket tunt brungrått sandlager. Detta var fyndförande. Lagret kan möjligen tolkas som kulturpåverkat. Två gropliknande strukturer framkom i schakt 2 respektive 5. Fynden består av avslagsmaterial och kärnor, både svallad och osvallad flinta finns i materialet. Ett urval av hällar gjordes rena och avsöktes efter hällristningar. Inga sådana hittades dock. Materialet har inte givit underlag för en närmare datering än stenålder. Boplatsen har troligen haft en utsträckning inom fastighetens västra del. På grund av omfattande markarbeten, framförallt dränering, bedöms att fornlämningen är så pass skadad att vidare undersökningar ej skulle leda till ny kunskap ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens beslut nr: Uppdragsgivare: Hushålla n AB Läge: Låssby 4:7 Ekonomisk karta: 7B 1c Koordinater i rikets nät: X 6406,02: Y 1263,92 Grävningsorsak: Husbyggnation Grävningsinstitution: Göteborgs Stadsmuseum Fältarbete: Undersökt yta: 32 m 2 Antal arkeologtimmar i fält: 16 Antal maskintimmar: 8 Platsledare: Stig Swedberg Övriga deltagare i fält: Else Britt Filipsson

4 TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ Det undersökta området är beläget ungefär 25 m ö h i en svag sydvästsluttning. Denna ansluter till en västsluttande dalgång, se bilaga;1 karta. Området har under historisk tid präglats av agrara aktiviteter, idag är det ett villaområde. I ett förhistoriskt perspektiv har platsen varit helt vattenanknuten under mesolitikumsamt strandnära under neolitikum såväl som bronsålder, sepåsse Oberoende av vilken tid platsen brukats under förhistorien har den troligen ingått i ett maritimt sammanhang. Detta har dock, under förhistorien, förskjutits från ett skärgårds- till ett kustlandskap. Fornlämningarna i närområdet visar också på att platsen haft stor potentional under stora delar av förhistorien. Flera boplatser såväl som gravar förekommer. Boplatsmaterialet uppvisar ett visst mesolitiskt inslag men framförallt finns ett markant inslag av boplatser från neolitikum och senare. Bland dessa kan nämnas de närliggande Bj 321 och 324 med fynd av keramik. Gravarna representeras framförallt av stensättningar. En hög, Bj 56, respektive hällkista, Bj 165, förekommer också. Gravarna indikerar att områdets betydelse till och med ökad under senare delar av förhistorien. UTSEENDE FÖRE UNDERSÖKNING Undersökningsområdet utgjordes av en villafastighet. Denna hade varit bebyggd med ett enkelt hus på torpargrund samt ett mindre uthus vilket stod på en bergsyta. Vegetationen kan karaktäriseras som trädgård. TIDIGARE FYND OCH UNDERSÖKNINGAR Fornlämningen har tidigare undersökts inom andra fastigheter. Vid dessa har framkommit, inom Låssby 4:16, del av flathugget redskap och en vävtyngd samt, inom Låssby 4:29, ett flertal anläggningar vilka ingått i en eller flera huskonstruktioner. Fynden från denna del av fornlämningen bestod bland annat av keramik och förkolnad säd. En preliminär datering av boplatsen är äldre bronsålder till äldre järnålder. MÅLSÄTTNING Förundersökningsplanen inriktades på tids- respektive funktionsbestämning av fynd och anläggningar med avseende på boplatsområdets horisontella stratigrafi. Utreda ett eventuellt sambande mellan fornlämning Bj 325 och den närmast belägna boplatsen Bj 323, samt avsöka lämpliga berghällar efter ristningar.

5 UNDERSÖKNINGSMETOD Undersökningen genomfördes med schaktmaskin. Schakt dokumenterades genom beskrivning. Fynd insamlades och förvaras på Göteborgs stadsmuseum. Större naturliga och eventuellt slagna flintblock insamlades ej inte heller fynd ur matjordslagret tillvaratogs. Berghällar ovanför markytan avtorvades, hällar under markytan rensades fram med maskin. GRÄVNINGSIAKTTAGELSER Inom ramen för förundersökningen drogs nio schakt: Schakt 1, 2,5 meter och 0,45 meter djupt. Matjord ned till 0,15 m därunder silt. Schaktet stört av recent omgrävning. Schakt 2, 2,5 meter och 0,55 meter djupt. Matjord ned till 0,33 m, 0,33-0,35 sand, 0,35-0,45 sandig silt med grus samt lera därunder. En grop, möjligen kulturlagerfylld, framträdde på 0,35 meters djup. Den innehöll fynd av slagen flinta, vilket ej förekom i det omgivande lagret. Schakt 3, 2,5 meter och 0,60 meter djupt. Matjord ned till 0,30 m, 0,30-0,32 sand, 0,32-0,48 sandig silt, därunder lera. Schaktet stört av dränering i den norra delen. Schakt 4, 7 meter och 0,70 meter djupt. Matjord ned till 0,33 m, 0,33-0,47 humös silt, därunder silt och lerlager blandat. Större delen av schaktet var stört av dräneringar. Schakt 5, 5 meter och 0,56 meter djupt. Matjord ned till 0,30 m, 0,30-0,47 humös silt, därunder silt. Schaktets norra del var stört av grundläggning samt dränering. En grop framträdde på 0,55 meters djup. Schakt 6, 3 meter och 0,40 meter djupt. Matjord ned till 0,15 m, 0,15-0,35 siltig sand, därunder lera. Schakt 7, 3 meter och 0,50 meter djupt. Matjord ned till 0,15, därunder omrörda lager med lera och sprängsten. Schakt 8, 4 meter och 0,53 meter djupt. Matjord ned till 0,34, 0,34-0,47 sandig silt, därunder silt.

6 Schakt 9, 5 meter och 0,55 meter djupt. Matjord ned till 0,35, 0,35-0,37 sand, därunder sandig silt och berg. Schaktets östra del var stört av dränering. Schaktplan över förundersökning av Bj 325, inom fastigheten Låssby 4:7. Skala 1:3500 Anläggningar: Grop, i schakt 2, 0,4 x 0,3 x 0,05 meter stor. Fyllning av svagt sotpåverkad sand, brungrå. Fyllningen innehöll flinta och bedömdes som kulturpåverkad, och påminner också om det fyndförande sandlager som framträdde i schakt 2,3 och 9. Grop, i schakt 5, 0,55 x 0,5 x 0,05 meter stor. Fyllning av grovsand och grus. Ej fyndförande. FYNDBESKRIVNING Som nämnts tidigare fanns en del större flintblock vilka uppvisade få eller inga bearbetade ytor. Dessutom förekom övrigt slagen flinta, vilken ej redovisas i fyndsammanställningen. Mängden fördelade sig mellan schakten i samma relation som avslagen. Ett undantag fanns, schakt 8 innehöll nästen enbart övrigt slagen flinta. I detta schaktet var den kraftigt svallad vilket har gjort att bedömningen försvårats. Generellt kan den övrigt slagna flintan sägas utgöras en stor del tydligt bearbetade bitar som dock varit alltför svallade för att kunna tolkas. Bland fynden i övrigt kan nämnas en kärnyxa samt två delar av yxor. Bägge nackändar av kärnyxa respektive tjocknackig yxa. Dessutom framkom en skrapa samt två spån, se bilaga;2 fyndtabell. Flintan har sorterats enl. Sorteringsschema för flinta, se Andersson, S. m.fl.1978.

7 TOLKNING OCH DATERING Anläggningen i schakt 2 hade en karaktär av kulturpåverkan i fyllningen, medan det sorterade gruset i anläggningen från schakt 5 ger intryck av att denna svallats ur. Detta antyder att det finns en tidsvariation mellan anläggningarna, där den senare skulle vara direkt strandanknuten. Flintamaterialet har dock varken givit underlag för någon funktionsanalys eller en närmare datering än till stenålder. SAMMANFATTNING Boplatsen har haft en utsträckning inom fastighetens västra del. På grund av omfattande markarbeten, framförallt dränering, bedöms att fornlämningen var så pass skadad att vidare undersökningar ej skulle leda till ny kunskap. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Göteborgs Stadsmuseum att fornlämningen, inom den aktuella fastigheten, bör betraktas som borttagen i och med förundersökningen. LITTERATUR Andersson, S, m.fl Sorteringsschema för flinta. Fyndrapporter, s Påsse, T Land och hav. Fångstfolk för 8000 år sedan om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg. Arkeologi i Västsverige 3. Göteborgs arkeologiska museum.

8 Fyndtabell allt material GSMA Fyndn : Grävenhet Sakord st gr Material Beskrivning 01 S 1 Plattformskärna F Flinta 02 S 1 Övrig kärna Flinta svallad 03 S 1 Kärnfragment A 1 5 Flinta 04 S 1 Spån 1 1 Flinta Del av 05 S 1 Avslag 4 9 Flinta 1 svallat 06 S 2 Avslag Flinta 3 svallade, 2 brända 07 S 3 Plattformskärna F 1 30 Flinta 08 S 3 Avslagsskrapa A 1 20 Flinta 09 S 3 Avslag Flinta 1 svallad, 2 brända 10 S 4 Slipad yxa/mejsel fragm 1 64 Flinta Nackänden, svallad, tjocknackig? 11 S 4 Kärnyxa 1 65 Flinta Nackändan, svallad 12 S 4 Plattformskärna F 1 49 Flinta Svallad 13 S 4 Avslag 4 57 Flinta 2 svallade 14 S 4 övrigt 1 22 Järn Rostig relativt flat bit. 15 S 5 Spån 1 1 Flinta 16 S 5 Avslag 4 36 Flinta 1 svallad 17 S 5 Avslag 1 4 Bergart Kvarts 18 S 6 Plattformskärna C Flinta 1 svallad 19 S 6 Avslag 4 61 Flinta 20 S 7 Kärnyxa 1 79 Flinta Något osäker 21 S 7 Avslag 6 80 Flinta 22 S 7 Övrig kärna 1 90 Flinta 23 S 8 Övrig kärna Flinta 24 S 8 Avslag Flinta 25 S 9 Övrig kärna Flinta 26 S 9 Avslag Flinta 27 S 9 Avslag med retusch 1 4 Flinta

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1 Utkant av boplats Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Petra Rudd BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Förundersökt stenåldersboplats

Förundersökt stenåldersboplats ARKEOLOGISK RAPPORT 200 8:3 Förundersökt stenåldersboplats Björlanda 323 Låssby 1:7 (lotten A) Boplats Förundersökning 1996 Göteborgs kommun Johan Wigforss BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2014:3 Vistelse vid havet Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik

Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:20 Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik RAÄ Torslanda 153:1 Fastighet Tumlehed 2:12 Torslanda socken Boplats Förundersökning 2006 Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Äldre stenålder på Näset

Äldre stenålder på Näset Arkeologisk rapport 2011:8 Äldre stenålder på Näset Västra Frölunda 319 Näset 43:27 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Mats Sandin och Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s a G-! MA- O 1000'1 Göteborgs stadsmuseum Arkeologisk adåvnmoott Nr ~Ool :s ort över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l Tarslanda socken nr l 54 stenåldersboplats ~.». ;.!(...,0=> ~

Läs mer

kv. Idogheten Mats Sandin och Johan Thörnqvist

kv. Idogheten Mats Sandin och Johan Thörnqvist A R K E O L O G I S K R A P P O RT 2018 :18 kv. Idogheten Göteborg 216 kv. Idogheten, Inom Vallgraven 24:3 Historisk tid Arkeologisk förundersökning Göteborgs stad Mats Sandin och Johan Thörnqvist ARKEOLOGISK

Läs mer

Stensättning i Säveåns dalgång

Stensättning i Säveåns dalgång ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6 :18 Stensättning i Säveåns dalgång Göteborg 130 och 316 Stadsäga 747:148 Oregelbunden stensättning m.m. Efterundersökning och kartering Göteborgs kommun Stina Andersson BILD ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens Arkeologisk rapport 2013:12 Stenålder i Låssby Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Utredning kring Kvillebäcken

Utredning kring Kvillebäcken Arkeologisk rapport 2005:40 Utredning kring Kvillebäcken Hökälla gård Historisk lämning Utredning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Undersökning: Tuve 115 Lst:s dnr: 220-11150-94 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Eget dnr: 775/95 z 430 Ansvarig för undersökningen: Johan

Läs mer

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid glömstavägen Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid boplatsen RAÄ Huddinge 328:1, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Tina Mathiesen Läs rapporten

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Forntida stenpackningar

Forntida stenpackningar Arkeologisk rapport 2011:19 Forntida stenpackningar Askim 12 Fastighet Askim 3:59 Boplats Förundersökning och slutundersökning 2000 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Utredning vid Ängås gård

Utredning vid Ängås gård Arkeologisk rapport 2010:4 Utredning vid Ängås gård Västra Frölunda Järnbrott 177:1 m.fl. Utredning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2012:4 Sörredsmotet Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Kulturlager på Postgatan 2

Kulturlager på Postgatan 2 ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:5 Kulturlager på Postgatan 2 Nordstaden 702:32 Göteborgs stad Stadslager Schaktningsövervakning Göteborg 216 Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i Gunnilse

Arkeologisk förundersökning i Gunnilse ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:16 Arkeologisk förundersökning i Gunnilse RAÄ Angered 50:1 Fastighet Angered 48:9 Angereds socken Boplats Förundersökning Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Torpaskolan. Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun. Tom Wennberg

Torpaskolan. Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun. Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT 2011: 18 Torpaskolan Göteborg 307 Bytomt/gårdstomt Förundersökning Slutundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Fjälkinge 183:1, fornlämning 130

Fjälkinge 183:1, fornlämning 130 Arkeologisk förundersökning 2018 Fjälkinge 183:1, fornlämning 130 HUSBYGGE Fjälkinge socken, Kristianstads kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2018:33 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2018 Fjälkinge

Läs mer

Lilla Råby 18:38 m. fl.

Lilla Råby 18:38 m. fl. UV SYD RAPPORT 2006:3 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Lilla Råby 18:38 m. fl. Neolitiska lämningar Skåne, Lunds stad, Lilla Råby 18:38 m. fl. utbyggnadsområde 07 Jöns Petter Borg, RAÄ 61:2, Lunds kommun Anna

Läs mer

Strandnära aktivitetsplats i Hästevik

Strandnära aktivitetsplats i Hästevik ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:12 Strandnära aktivitetsplats i Hästevik RAÄ Torslanda 147, Torslanda 319 Hästevik 1:87 Torslanda socken Boplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs stad Karolina Kegel ARKEOLOGISK

Läs mer

Utkanten av en mesolitisk boplats

Utkanten av en mesolitisk boplats UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Utkanten av en mesolitisk boplats Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 7:28, 8:2, RAÄ 74 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Två olika fornlämningar

Två olika fornlämningar ARKEOLOGISK RAPPORT 2018:4 Två olika fornlämningar Fornlämningarna Göteborg 522 och 523 Järnbrott 758:51 m.fl. Västra Frölunda socken Rituell plats och boplats Förundersökning 2017 Göteborgs kommun Ulf

Läs mer

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink.

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink. XX FU FU Söbben 1:19 FU Söbben 1:19 Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Rapport från utförd arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

Hålta 1:4 1. Hålta 1:4. Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun. Jan Ottander

Hålta 1:4 1. Hålta 1:4. Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun. Jan Ottander Hålta 1:4 1 Hålta 1:4 Arkeologisk förundersökning Hålta 1:4, Hålta socken, Kungälv kommun Jan Ottander Rapport 2007:36 Bohusläns museum 2007:36 Hålta 1:4 1 Hålta 1:4 Arkeologisk förundersökning Hålta socken,

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Arkeologisk förundersökning av del av Ljung 92 Arkeologisk förundersökning RAÄ Ljung 92:1, Korsviken 2:33, 2:34 Ljungs socken, Uddevalla kommun Oscar Ortman Bohusläns

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:2. Kvibergs sluttningar. Göteborg 464 och 467 Kviberg 741:27 Boplatser Förundersökningar Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2013:2. Kvibergs sluttningar. Göteborg 464 och 467 Kviberg 741:27 Boplatser Förundersökningar Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2013:2 Kvibergs sluttningar Göteborg 464 och 467 Kviberg 741:27 Boplatser Förundersökningar Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Förundersökta stenåldersboplatser

Förundersökta stenåldersboplatser Arkeologisk rapport 2015:1 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Björlanda 319, 327 och 329 Hede 1:7, Hede 1:20, Låssby 1:4 och Sörred 14:1 Förundersökningar 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska

Läs mer

Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1

Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1 Arkeologisk utredning inom Kopper 2 :1 Kopper 2 :1 Norum socken, Stenungsunds kommun Belinda Stenhaug och Mats Hellgren Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :31 Västarvet Kulturmiljö Arkeologisk

Läs mer

Gång- och cykelväg i Simris

Gång- och cykelväg i Simris UV SYD RAPPORT 2002:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Gång- och cykelväg i Simris Skåne, Simris socken, Simris 35:6 Annika Jeppsson Gång- och cykelväg i Simris 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Selarp 1:5, fornlämning 21

Selarp 1:5, fornlämning 21 Arkeologisk förundersökning 2015 Selarp 1:5, fornlämning 21 HUSBYGGE Trollenäs socken, Eslövs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:20 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Selarp 1:5, fornlämning

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

EKEBYHOV RAPPORT 2014:10. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland.

EKEBYHOV RAPPORT 2014:10. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid Ekebyhov, Ekerö socken och kommun, Uppland. Anna Östling RAPPORT 2014:10 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se EKEBYHOV Fig. 1. Undersökningens läge i Stockholms

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FORS MINIPARK Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6, Eskilstuna stad, Södermanland. Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT

Läs mer

Kulturlager vid Nya Lödöse

Kulturlager vid Nya Lödöse ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:6 Kulturlager vid Nya Lödöse Göteborg 218 Stadslager Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Mesolitisk boplats i Kullavik

Mesolitisk boplats i Kullavik UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Mesolitisk boplats i Kullavik Halland, Släp socken, Släps Kullen 2:12, RAÄ 214 Betty-Ann Munkenberg UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

WIESELGRENSGATAN. Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad. Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142

WIESELGRENSGATAN. Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad. Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142 WIESELGRENSGATAN Särskild arkeologisk utredning Tuve 15:208 m fl. Tuve socken, Göteborgs stad Rapporter från Arkeologikonsult 2007: 2142 Hans Oreheim Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Bakgrund/anledning

Läs mer

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 Arkeologisk förundersökning 2017 Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 HUSBYGGE Nevishögs socken, Staffanstorps kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2017:5 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2017

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P 4057 ANTIKVARISK KONTROLL med anledning av schaktningsarbete för åtgärd i samband med avlopp Invid hus C4:115 och C4:117 i Ultuna, Fastighet: Ultuna 2:23 Bondkyrko socken, Uppland Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Utredning i södra Brottkärr

Utredning i södra Brottkärr ARKEOLOGISK RAPPORT 200 7:5 Utredning i södra Brottkärr Askim 281, 282 & 283 Brottkärr 63:1 m fl Boplatser Utredning Göteborgs kommun Magnus von der Luft & Thomas Johansson BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Råvattenledning mellan Hällungen och Stenungsund

Råvattenledning mellan Hällungen och Stenungsund Råvattenledning mellan Hällungen och Stenungsund 1 Råvattenledning mellan Hällungen och Stenungsund Arkeologisk utredning Ödsmål socken, Kläpp 1:1 m. fl. Mikael Eboskog Rapport 2006:27 2 Bohusläns museum

Läs mer

Två fjärrvärmeschakt i Sala

Två fjärrvärmeschakt i Sala Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:23 Två fjärrvärmeschakt i Sala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 62 Norra Esplanaden Sala stadsförsamling Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19,

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Fossa 1 :182, 1 :185 Raä 159

Fossa 1 :182, 1 :185 Raä 159 Arkeologisk förundersökning Fossa 1 :182, 1 :185 Raä 159 Skaftö socken Lysekil kommun Rapport 2003: 12 Robert Hernek Rapport från utförd arkoologisk undorsökning NTlBlNGSUPPGfTER ~ 431-70940-2002 EgatDor:

Läs mer

arkeologi Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Särskild utredning Ingeborg Svensson

arkeologi Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Särskild utredning Ingeborg Svensson arkeologi Särskild utredning Stenbro Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Ingeborg Svensson Arkeologiska meddelanden 2002:22 Särskild utredning Stenbro Stenbro 1:8, Helgona

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr:

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Antikvarisk kontroll. Kaselyckan 6 Raä 7. Uddevalla socken Uddevalla kommun. Rapport 2003: 19 Barbro Lindh

Antikvarisk kontroll. Kaselyckan 6 Raä 7. Uddevalla socken Uddevalla kommun. Rapport 2003: 19 Barbro Lindh Antikvarisk kontroll Kaselyckan 6 Raä 7 Uddevalla socken Uddevalla kommun Rapport 2003: 19 Barbro Lindh Rapport från utförd arkeologisk undersökning BDIIIERINGSIIPPIFTEIl Dnr: 431-8550-2003,435-11292-2003

Läs mer

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46 En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 636:1 6 Västerås 4:86 Västerås (f.d. Skerike) socken Västerås kommun

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

RAPPORT ÖVER SÄRSKILD UTREDNING, FASTIGHETEN HÄSTEVIK 1:47 VID SKILJEDALSVÄGEN I TUMLEHED.

RAPPORT ÖVER SÄRSKILD UTREDNING, FASTIGHETEN HÄSTEVIK 1:47 VID SKILJEDALSVÄGEN I TUMLEHED. RAPPORT ÖVER SÄRSKILD UTREDNING, FASTIGHETEN HÄSTEVIK 1:47 VID SKILJEDALSVÄGEN I TUMLEHED. Med anledning av detaljplan för bostäder vid Skiljedalsvägen, Hästevik 1:47 i Torslanda socken, gjordes en särskild

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Svallade avslag från Buastrand

Svallade avslag från Buastrand UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland, Värö socken, Bua 10:248 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland,

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövå. ård Rapport 2012:35. Fornlämning. Ripsa 127 2:6 Ripsa socken

Stiftelsen Kulturmiljövå. ård Rapport 2012:35. Fornlämning. Ripsa 127 2:6 Ripsa socken Stiftelsen Kulturmiljövå ård Rapport 2012:35 Ett schakt för elkabel vid Tova, Ripsa Arkeologisk förundersökning Fornlämning Ripsa 127 Ripsa-Edeby 2:6 Ripsa socken Södermanland Jonas Ros Innehåll Inledning...

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet, Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Stadsparken bevattning, Västerås

Stadsparken bevattning, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:84 Stadsparken bevattning, Västerås Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 232:1 Stadsparken Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Duncan Alexander

Läs mer

Anmälan om utförd arkeologisk undersökning

Anmälan om utförd arkeologisk undersökning Anmälan om utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-19206-2006 Eget Dnr NOK 165/05 K Kontonr A 205 Socken/stad Öckerö Sn/stadsnr 1621 Fornl.nr. - Landskap Bohuslän Län Västra Götaland

Läs mer

Förundersökning i Torsred

Förundersökning i Torsred Förundersökning i Torsred Arkeologisk förundersökning Torsred 2:1 Trollhättan socken och kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:10 Förundersökning i Torsred Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun.

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Särskild utredning Starrkärr sn, Ale kn. Västergötland Pernilla Morner Västarvet Kulturmiljö/Lödöse museum 2012:8 ISBN XXXX-XXXX Författare

Läs mer