En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tillfällig aktivitetsplats i Låssby"

Transkript

1 Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens

2 ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN Göteborgs stadsmuseum 2013 Norra Hamngatan GÖTEBORG REDAKTION Else-Britt Filipsson Ulf Ragnesten Tom Wennberg OMSLAGETS GRAFISKA FORM Mimmi Andersson Omslagsbild: Kokgrop A2 vid fornlämning NY C i Låssby. TOPOGRAFISKA OCH EKONOMISKA KARTAN Lantmäteriverket. Medgivande KARTOR FRÅN STADSBYGGNADSKONTORETS DATABAS Göteborgs Stadsbyggnadskontor

3 FORNLÄMNING BJÖRLANDA 625 Arkeologisk förundersökning SAMMANFATTNING På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har Göteborgs stadsmuseum utfört en förundersökning på fastigheten Låssby 2:89, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Detta med anledning av exploatering i form av husbygge som skall utföras på plats. Inom den aktuella fastigheten påträffades en ny fornlämning som bestod av ett härd- och kokgropsområde. Fornlämningen fick efter avslutad undersökning RAÄbeteckning Björlanda 625. Förundersökningen utfördes i form av en avbaning av en mindre yta där åtta anläggningar påträffades varav två större kok-gropar och sex stycken härdar. Efter avslutad undersökning påträffades även ytterligare en kokgrop och en härdbotten i och en vägdragning ett stycke nordost om förundersökningsytan. Fynden var mycket få. Denna plats kan betraktas som en tillfällig uppehållsplats och daterades genom två 14 C-prover till sen bronsålder/tidig järnålder. Björlanda 625 kan betraktas som slutundersökt då inga ytterligare terrängytor finns att gräva ut och samtliga anläggningar är undersökta. Inget hinder för byggnation finns således ur arkeologisk synvinkel. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens beslut nr: GSM dnr 954/13 Uppdragsgivare: låssby utveckling AB Läge: Cirka 160 meter väster om Gamla Sörredsvägen, fastighet 2:89, Björlanda sn, Göteborgs kommun Ekonomisk karta: 7B 1c Koordinater i rikets nät: E: N: (SWEREF ) Grävningsorsak: Husbygge Grävningsinstitution: göteborgs stadsmuseum Datum för undersökning i fält: t.o.m Undersökt yta: 58 m 2 Antal arkeologtimmar i fält: 32 Antal maskintimmar: 4 Platsledare: Ulf Ragnesten Övriga deltagare i fält: sara Lyttkens GSMA nr:

4 Göteborgs stadsmuseum Figur 1. Fornlämningens läge (ring) på centrala Hisingen i Göteborgs kommun. Blå kartan, skala 1:

5 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Figur 2. Förundersökningsområdet Björlanda 625 samt närliggande fornlämningar i Låssbyområdet markerat på fastighetskartan. 3

6 Göteborgs stadsmuseum TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ Nyupptäckta Björlanda 625 ligger i ett fornlämningsrikt område i Låssby på centrala Hisingen (figur 1 och 2). Fornlämningen är belägen i ett småbrutet odlingslandskap och ligger relativt isolerat i en svacka på berget cirka 160 meter väster om Gamla Sörredsvägen. Undersökningsytan ligger cirka meter över havet intill en liten myr. Flera närbelägna fornlämningar har delundersökts eller ytplockats och visat sig ha datering till brons- och järnålder men även flera stenåldersboplatser finns i närområdet. Fornlämning Björlanda 325:1 är den fornlämning som ligger närmast den aktuella ytan (figur 3). Den ligger cirka 55 meter norr om Björlanda 625 och är en boplatslämning med lång platskontinuitet. Strax norr om Björlanda 325:1 (cirka meter norr om Björlanda 625) ligger två gravar, Björlanda 56:1 samt Björlanda 56:2 (figur 3). Den förstnämnda är en hög, cirka 7 meter i diameter och 0,7 meter hög. Högen är övertorvad med enstaka stenar synliga i ytan. Den sistnämnda är en rund högliknande stensättning, cirka 11 meter i diameter och 0,5 meter hög. Stensättningen har endast enstaka stenar i ytan. TIDIGARE FYND OCH UNDERSÖKNINGAR Fornlämning Björlanda 625 påträffades vid en arkeologisk utredning där ornlämningsytan grovt sett begränsades till ett cirka 60 m² stort område. Vid denna föregående utredning drogs flertalet undersökningsschakt vid ytan och en kokgrop och en härd iakttogs och daterades okulärt till metalltid. Ytan fick då arbetsnamnet NY C (Lyttkens & Ragnesten 2013). Vid denna utredning påträffades även tre andra fornlämningsområden (figur 3). Dessa benämndes NY A (nu tillfört Björlanda 323:1), NY B (nu Björlanda 626) samt ett mindre boplatsläge som inte vidareundersöktes (nu tillfört Björlanda 325:1 samt Björlanda 326:1). NY A bestod av en mindre mesolitisk boplats och NY B av två kokgropar (Lyttkens 2013; Lyttkens Ragnesten 2013). Björlanda 325:1 som ligger närmast den aktuella förundersökningsytan har förundersökts och varit föremål för schaktkontroller vid inte mindre än åtta tillfällen, första gången år 1991 (Ragnesten 1991) därefter år 1999, (Filipsson 2007 samt Filipsson och Gustavsson 2011), år 2001 (Ragnesten 2013), år 2002 (Nieminen 2002 och Swedberg 2005), år 2012 (Ragnesten 2012) och nu senast år Resultaten har varierat både fyndmässigt och kronologiskt på denna fornlämning. Två boplatslägen har identifierats på Björlanda 325:1, dels ett i norra delen där en boplats med långhuslämningar påträffats. Dessa har daterats till bronsålder och förromersk järnålder. I den sydvästra delen har även en bronsåldersboplats påträffats vid förundersökning En mindre mängd fynd från mesolitisk- och tidigneolitisk tid har även identifierats på Björlanda 325:1. 4

7 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Figur 3. Fastighet Låssby 2:89 samt det aktuella undersökningsområdet med arbetsnamnet NY C. Närliggande fornlämningar som påträffades vid utredningen 2013 ses också på kartan. 5

8 Göteborgs stadsmuseum UTSEENDE FÖRE UNDERSÖKNINGARNA Den aktuella förundersökningsytan ligger avsides vid nederdelen av ett berg och i kanten av ett område som idag är en myr. Sannolikt har denna yta varit relativt isolerad även under forntiden. Undersökningsytan var vid tidpunkten för förundersökningen väl avgränsad genom topografin och av föregående utredningsschakt. Undersökningsområdet bestod av en cirka 60 kvadratmeter stor yta som låg i en bergssvacka med myrmark i sydväst, cirka 160 meter väst om Gamla Sörredsvägen (figur 4-5). Marken var täckt med mindre buskar, sly och grästorv som avlägsnades i samband med avbaningen. Figur 4. Förundersökningsområdet centralt i bild. Foto mot söder. Figur 5. Förundersökningsområdet före avbaningen. Ulf Ragnesten i bild. Foto mot sydost. 6

9 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Förundersökningen syftade till att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet samt att därefter bedöma huruvida ytterligare undersökning skulle vara nödvändig. Fornlämning Björlanda 625 ligger relativt isolerat och troligtvis har den legat avskilt även under forntiden. Eventuellt kan den ha haft koppling till den närliggande bronsåldersboplatsen Björlanda 325:1. Syftet var att fastställa om det fanns fler anläggningar i närheten och eventuellt om det fanns bevarat benmaterial i kokgropen eller i härden som kan visa vad man har lagat för mat på platsen. Målet var även att fastställa verksamhetens datering och funktion. UNDERSÖKNINGSMETOD På förundersökningsområdet avsåg man att avbana mindre ytor kring den bevarade lämningen för att se ifall det fanns fler anläggningar än de två kända i närheten. Därför avbanades en 58 kvadratmeter stor yta. Ytan begänsades av bergskanter i söder, i väst och i norr. Efter avbaning skedde en framrensning för hand med hackor och skärslev (figur 6). Alla bevarade anläggningar grävdes ut, dokumenterades och mättes in med GPS (figur 7). Figur 6. Avbaning och framrensning av anläggningar vid NY C. Sara Lyttkens i bild. Foto mot sydväst. 7

10 Göteborgs stadsmuseum Figur 7. Förundersökningsområdet med anläggningar vid NY C. Fet svart linje är av-baningsytan, streckad linje är berg i dagen, grå fält är anläggningar och svarta fält är stenar. 8

11 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby NATURVETENSKAPLIGA BESTÄMNINGAR Två kolprover togs på fornlämning Björlanda 625. Det ena togs i A2 som var en mycket stor kokgrop. Provet togs i mitten av anläggningen. Det andra togs i A3 som var en stor härd. Provet togs i mitten av anläggningen. Provet från A2 daterades med två sigma till en period inom tidspannet f. Kr och provet från A5 daterades med två sigma till en period med tidspannet f. Kr. Dateringen diskuteras vidare i avsnittet Datering och tolkning och analyssvaren redovisas även i Bilaga 2. GRÄVNINGSIAKTTAGELSER Efter avbaning skedde en framrensning för hand med hackor och skärslev. Totalt hittades 8 anläggningar, varav 2 stora kok- eller härdgropar och 6 härdar. Nedan följer en beskrivning av alla anläggningar på Björlanda 652: Anläggning 1 Kok-/härdgrop, rund till formen, cirka 1,7 meter i diameter och 0,3 meter djup (figur 8-11). Begränsades i öster av berg. Innehöll mycket kol och skörbränd sten i ytan. Stenarna i ytan var cirka 0,1-0,3 meter stora. I den nordvästra delen av anläggningen låg ett par större stenar, cirka 0,2-0,4 meter stora. Anläggningen snittades i öst-väst och grävdes ut i profil (figur 10-11). I mitten av anläggningen fanns en koncentration av sten och kokgropen innehöll mycket kol, speciellt i botten. Anläggningen var anlagd rakt på berget, i en skyddad svacka. Figur 8. Anläggning 1 i plan. Mot norr. 9

12 Göteborgs stadsmuseum Figur 9. Cirka 10 cm ner i A1 påträffades ett lager med skörbränd sten. Foto mot norr. Figur 10. A1 i profil. Foto mot norr. Figur 11. Profilritning av anläggning 1. Siffra 1 i bilden är kolblandad sand och siffra 2 är berg och sand. Skala 1:20. 10

13 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Anläggning 2 Kokgrop, närmast rund till formen, cirka 2 meter x 1,8 meter stor och cirka 0,3 meter djup (figur ). Liknade A1 till form och innehåll. Begränsades i öster av berg. Innehöll mycket kol och skörbränd sten samt en del flinta i ytan. De skörbrända stenarna i ytan var cirka 0,1-0,3 meter stora. Anläggningen snittades i nord-syd och grävdes ut i profil (figur 14-15). Ett kolprov togs i anläggningens mitt. Figur 12. A2 i plan. Mycket skörbränd sten var synligt i ytan. Foto mot öster. Figur 13. Cirka 20 centimeter ner i anläggningens botten, påträffades ett sotigt kollager utan sten. Foto mot öster. 11

14 Göteborgs stadsmuseum Även i denna anläggning fanns en koncentration av sten i mitten och kokgropen innehöll mycket kol, i flera lager. Anläggningen var anlagd intill berget, i en skyddad svacka. Anläggningen innehöll totalt cirka 250 stenar (figur 16). Figur 14. A2 i profil. Foto mot öster. Figur 15. Profilritning av anläggning 2. Siffra 1 i bild är kolblandad sand, siffra 2 i bild är ett kompakt kollager och siffra 3 i bild är morän. Skala 1:20. Figur 16. Sten från anläggning 2. Cirka 250 stycken. 12

15 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Anläggning 3 Härd, rund till formen, cirka 0,45 meter i diameter och cirka 0,1 meter djup (figur 17-18). Innehöll mycket kol och sot men nästan ingen sten. Snittades i öst-väst och grävdes ut i profil. Enstaka flintor låg i anläggningens kanter. Figur 17. Anläggning 3 i plan. Figur 18. Anläggning 3 i profil. Foto mot norr. 13

16 Göteborgs stadsmuseum Anläggning 4 Härd, rund till formen, cirka 0,45 meter i diameter och cirka 0,1 meter djup (figur 19-20). Innehöll mycket kol och sot men inga stenar. Snittades i öst-väst och grävdes ut i profil. Figur 19. Anläggning 4 i plan. Figur 20. Anläggning 4 i profil. Foto mot norr. 14

17 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Anläggning 5 Härd, rund till formen, cirka 0,7 meter i diameter och 0,2 meter djup (figur 21-24). Relativt stenfri i ytan men på ett djup av cirka 5-10 cm kom ett lager sten. Dessa var knytnävsstora och flertalet var skörbrända. Anläggningen snittades i öst-väst och grävdes ut i profil. Fyllningen bestod av fet, svart kol blandat med ytterst lite sand. ett kolprov togs i anläggningens centrala del. Figur 21. Anläggning 5 i plan. Figur 22. Cirka 5-10 centimeter ner i A5 kom ett lager med knytnävsstora stenar. Foto mot norr. 15

18 Göteborgs stadsmuseum Figur 23. Anläggning 5 i profil. Foto mot norr. Figur 24. Profilritning av anläggning 5. Siffra 1 i bild är kol och siffra 2 är rödbrun sand. Skala 1:20. Anläggning 6 Härd, närmast rund till formen, cirka 0,7 meter i diameter och 0,17 meter djup (figur 25-27). Ett femtontal knytnävsstora stenar fanns i anläggningsytan, flera av dem skörbrända. Anläggningen snittades i nordväst-sydöst och grävdes ut i profil. Fyllningen bestod av fet, svart kolrik sand. 16

19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Figur 25. Anläggning 6 i plan. Figur 26. Anläggning 6 i profil. Foto mot nordost. Figur 27. Planritning av anläggning 6. Siffra 1 i bild är kolblandad sand med inslag av mindre sten och siffra 2 i bild är rödbrun sand. Skala

20 Göteborgs stadsmuseum Anläggning 7 Härd, närmast rund till formen, cirka 0,45 meter i diameter och 0,1 meter djup (28-29). Ett par knytnävsstora stenar i avbaningsytan men annars tom på sten. Anläggningen snittades i öst-väst och grävdes ut i profil. Fyllningen bestod av svart, kolrik sand. Figur 28. Anläggning 7 i plan. Foto mot söder. Figur 29. Anläggning 7 i profil. Foto mot söder. 18

21 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Anläggning 8 Härd med utkastlager åt sydost och sydväst. Begränsades i syd av en stor sten. Anläggningen var oregelbunden till formen då den framrensades i avbaningsytan (figur 30). Därför grävdes den ut i plan då det ansågs viktigast att avgränsa formen på anläggningen. Efter att ha grävt cirka 2-5 centimeter uppstod en större rund mörkfärgning i norr samt två mindre i syd. Mörkfärgningarna snittades i nordsyd och grävdes ut i profil. De mindre mörkfärgningarna var sotfläckar (figur 31) medan den större var en rund härd, cirka 0,6 meter i diameter (figur 32-33). Figur 30. Anläggning 8 var i avbaningsytan mycket oregelbunden till formen och grävdes därför ut i plan. Foto mot nordost. Figur 31. Två mindre sotfläckar i A8's södra del. Dessa snittades i N-S och grävdes i profil. Foto mot öster. 19

22 Göteborgs stadsmuseum Figur 32. A8's norra del som bestod av en rund härd. Foto mot öster. Figur 33. Profilritning över A8's norra del som bestod av en härd. Siffra 1 i bild är kolblandad sand och siffra 2 i bild är rödbrun sand/morän. Skala 1:20. Tillägg: I samband med en vägdragning inne på fastigheten framkom ytterligare två anläggningar ett litet stycke nordväst om förundersökningsområdet (figur 34). Dessa låg ca 20 meter norr om anläggningarna på figur 7. Anläggningarna grävdes ut i profil. Figur 34. Två anläggningar framkom utanför undersökningsområdet. Dessa låg cirka 20 meter nordöst om detsamma. anläggningarna grävdes ut i profil och dokumenterades. 20

23 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Anläggning 9 Kok-/härdgrop, rund till formen, cirka 1,50 meter i diameter och 0,10 meter djup (figur 35). Innehöll mycket kol och skörbränd. Stenarna i ytan var cirka 0,10-0,30 meter stora. Anläggningen snittades i norr-syd och grävdes ut i profil (figur 36). Figur 35. Anläggning 9 i plan. foto mot söder. Figur 36. anläggning 9 i profil. Foto mot väster. 21

24 Göteborgs stadsmuseum Anläggning 10 Härdbotten, rund till formen, cirka 0,72 meter i diameter och cirka 0,09 meter djup (figur 37). En del skörbränd sten i ytan medan mycket skörbränd sten i botten av anläggningen. Anläggningen snittades i norr-syd och grävdes ut i profil (figur 38). Figur 37. anläggning 10 i plan. Foto mot söder. Figur 38. Anläggning 10 i profil. Foto mot väster. 22

25 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby FYNDBESKRIVNING På fornlämning Björlanda 625 påträffades en mycket liten mängd fynd. Endast ett par enstaka flintavslag, en övrig flintkärna samt fragment av en slipsten påträffades (se bifogad fyndtabell, bilaga 1). En del övrig flinta låg i anläggningskanterna vilket kan tyda på ett försök att spräcka flintan med hjälp av värmen från härdarna. Troligast är dock att den hamnat där oavsiktligt. DATERING OCH TOLKNING Fynden ihop med anläggningarnas utseende, uppbyggnad och utformning antyder att fornlämning Björlanda 625 härrör från bronsålder/äldre järnålder. Två kolprover togs även på fornlämning Björlanda 625. Det ena togs i A2 som var en mycket stor kokgrop och det andra togs i A3 som var en stor härd. Provet från A2 daterades med två sigma till en period inom tidspannet f. Kr och provet från A5 daterades med två sigma till en period med tidspannet f. Kr. Analyssvaren ger anläggningarna en datering till sen bronsålder/tidig järnålder och då proverna ligger så nära i tid är det troligt att platsens anläggningar nyttjats vid ett och samma tillfälle. Platser likt fornlämning Björlanda 625 är vanliga under denna period och i närområdet finns ett flertal utformade på samma vis. Exempelvis i Kvisljungeby i Björlanda har man hittat två mindre områden med kokgropar och härdar (Björlanda 302; Björlanda 297). Den förstnämnda helt intill en bronsåldersboplats (Björlanda 303) och den sistnämnda cirka 150 meter därifrån (Andersson 2005: 155 ff). De härd- och kokgropsområden som ligger i utkanten eller helt utan anslutning till boplatser kan kanske tolkas som platser för kulthandlingar eller för måltider och eldning i samband med jakt. Dessa typer av fornlämningar ligger ofta i anslutning till sjöar eller våtmarker, exempelvis som vid Stretered i Kållered strax utanför Göteborg. Där har man då troligtvis vistats en kortare period och eldat och tillagat offermåltider (ibid:117 med referens till Nordqvist 2005). Även Björlanda 625 kan betraktas som en tillfällig uppehållsplats, från slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Möjligen skall den ses som tillhörig en närbelägen större boplats från samma tid. Fornlämning Björlanda 625 ligger cirka meter över dagens havsnivå vilket inte indikerat ett särskilt strandnära läge. Aktivitetsytan ligger relativt isolerat och troligtvis har den legat avskilt även under forntiden. Eventuellt kan den ha haft koppling till någon närliggande bronsåldersboplats, exempelvis Björlanda 325:1. Härd- och kokgropsområden som ligger i utkanten av bronsåldersboplatser kan ibland tolkas som platser för kulthandlingar, 23

26 Göteborgs stadsmuseum där man vistats en kortare period och eldat och tillagat offermåltider. Närheten till den myr som ligger ett tiotal meter från ytan kan vara betydelsefull då liknande platser ofta ligger intill sjöar och myrar. Myren är geologiskt sett en igenväxt sjö. Frågan är om det fanns en vattenspegel här under bronsåldern. Mycket tyder på att det var en mindre sjö vid tiden då anläggningarna kom till, därav valet av platsen. ANTIKVARISK BEDÖMNING Björlanda 625 kan betraktas som slutundersökt då inga ytterligare terrängytor finns att gräva ut och samtliga anläggningar är undersökta. Ingen vidare undersökning av den berörda ytan inom fastigheten anses därför nödvändig och inget hinder för byggnation finns ur arkeologisk synvinkel. LITTERATUR Andersson, S Bronsåldern - Bronsgjutare och bönder. I: (red) Andersson, S. m.fl. Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Göteborg 2005, s Andersson, S, m.fl. Sorteringsschema för flinta. Fyndrapporter 1978, s Filipsson, E-B Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:11. Filipsson, E-B & Gustavsson, A Forntida boplatsrester. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:03. Johansson, T Stenålder i Östra Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2005:31 Lyttkens, S. & Ragnesten, U Forntid i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:14. Lyttkens, S. 2013a. Stenålder i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:12. Nordqvist, B Kokgropar vid Stretered - en manifestation i kultutövandet av elden. I: FYND Tidskrift för Göteborgs stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. 24

27 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Nieminen, J Rapport över förundersökning i Göteborgs kommun Björlanda nr 325. Boplats senneolitikum - äldre bronsålder. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:07. Påsse, T An empirical model of glacio isostatic movements and shore level displacement in Fennoscandia. SKB R Swedish Nuclear Fuel and Waste. Ragnesten, U Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun Björlanda socken nr 325. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:01. Ragnesten, U Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2012:15. Ragnesten, U Många spår av förhistorisk boplats. Björlanda 325:1, Låssby 4:24 och 4:29. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2013:5. Swedberg, S Mindre förundersökning i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2005:01. 25

28 Bilaga 1 Göteborgs Stadsmuseum GSMA GÖTEBORG NY C låssby 2:6 Tillfällig aktivitetsplats, bronsålder Undernr Anl Sakord st gr Material 1 A1 Övrigt redskap Bergart 2 A1 Övrig flinta 3 71 Flinta 3 A2 Avslag 3 57 Flinta 4 A2 Övrig flinta 2 60 Flinta 5 A3 Övrig flinta 6 47 Flinta Beskrivning Fragmenterad slipsten svallade, vitpatinerade Två av tre svallade, vitpatinerade en av två svallad, vitpatinerad svallade 6 A3 Övrig kärna Flinta 7 A5 Avslag med tillhuggning 1 14 Flinta svallad 8 A5 Avslag 3 44 Flinta 9 A5 Övrig flinta Flinta 10 A6 Övrig flinta 5 94 Flinta 11 A7 Avslag 2 51 Flinta 12 A7 Övrig flinta 2 56 Flinta Åtta av tio svallade Tre av fem svallade Vitpatinerade svallade 13 A8 Avslag 2 18 Flinta 14 A8 Övrig flinta Flinta Två av fyra svallade Förundersökning 2013 Sida 1 av 1

29 Bilaga 2

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1 Utkant av boplats Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Petra Rudd BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens Arkeologisk rapport 2013:12 Stenålder i Låssby Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2014:3 Vistelse vid havet Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Mindre förundersökning i Låssby

Mindre förundersökning i Låssby ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström XX FU Två boplatser i Gullbringa Judith Crawford och Per Falkenström Rapport 2007:81 Två boplatser i Gullbringa Arkeologisk förundersökning Hålta 132, 133 och 134 Gullbringa 1:4, Hålta socken, Kungälvs

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne Våren 2007 utförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk förundersökning vid Lärjeholms gård, Hjällbo 55:1, på uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Förundersökt stenåldersboplats

Förundersökt stenåldersboplats ARKEOLOGISK RAPPORT 200 8:3 Förundersökt stenåldersboplats Björlanda 323 Låssby 1:7 (lotten A) Boplats Förundersökning 1996 Göteborgs kommun Johan Wigforss BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Kulturlager vid Nya Lödöse

Kulturlager vid Nya Lödöse ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:6 Kulturlager vid Nya Lödöse Göteborg 218 Stadslager Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Två vindkraftverk vid Runnestad

Två vindkraftverk vid Runnestad Rapport 2007:83 Arkeologisk förundersökning Två vindkraftverk vid Runnestad Invid RAÄ 37 och 139 Runnestad 1:1 Rök socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s a G-! MA- O 1000'1 Göteborgs stadsmuseum Arkeologisk adåvnmoott Nr ~Ool :s ort över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l Tarslanda socken nr l 54 stenåldersboplats ~.». ;.!(...,0=> ~

Läs mer

Innehållsrik vägsträcka

Innehållsrik vägsträcka Arkeologisk rapport 2012:8 Innehållsrik vägsträcka Björlanda 303 Gamla Lillebyvägen Boplatser Antikvarisk kontroll Göteborgs kommun Stina Andersson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Utredning kring Kvillebäcken

Utredning kring Kvillebäcken Arkeologisk rapport 2005:40 Utredning kring Kvillebäcken Hökälla gård Historisk lämning Utredning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Bagare by och Turebergs gård

Bagare by och Turebergs gård Bagare by och Turebergs gård Arkeologisk utredning inför detaljplaneområde för nya Turebergsskolan, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Richard Grönwall Rapport 2003:23 Bagare by och Turebergs gård

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön En stockbåt vid sjön Trehörningen Dokumentation av ett stockbåtsfynd vid sjön Trehörningen, Gullarängens gård, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Kjell Andersson Rapport 2001:18 STOCKHOLMS LÄNS

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 Domherren 18 Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 1 . Kartor publicerade i enlighet med tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket. Utgiven av Kalmar läns

Läs mer

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:18 Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Arkeologisk förundersökning Fornlämning Barva 319 Säby 4:3 Barva socken Eskilstuna kommun Södermanlands län Ann Vinberg

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS

VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:03 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Utvalnäsvägen, Bönan 1:1 RAÄ 225:2 Gävle stad och kommun Gästrikland 2014

Läs mer

Från Lillå till Munkgata

Från Lillå till Munkgata Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:24 Från Lillå till Munkgata Ett brofundament under Munkgatans asfalt Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Munkgatan Västerås stadsförsamling

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

2009-09-09 Laila Eliasson. Rapport över arkeologisk inventering på fastighet Saxnäs 1:37, Vilhelmina sn

2009-09-09 Laila Eliasson. Rapport över arkeologisk inventering på fastighet Saxnäs 1:37, Vilhelmina sn 2009-09-09 Laila Eliasson Rapport över arkeologisk inventering på fastighet Saxnäs 1:37, Vilhelmina sn Inledning Med anledning av planerad ny- och utbyggnation på fastigheten Saxnäs 1:37 på Fårnäset i

Läs mer

Den befästa Lindholmen

Den befästa Lindholmen Arkeologisk rapport 2014:12 Den befästa Lindholmen Lundby 136 Slottsberget, Lindholmen Bebyggelselämningar Förundersökning Göteborgs kommun Tara Gullbrand ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

I skuggan av Köpings rådhus

I skuggan av Köpings rådhus Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:17 I skuggan av Köpings rådhus Arkeologisk förundersökning Fornlämning Köping 148:1 Dana 10 Köpings stadsförsamling Köpings kommun Västmanland Ulf Alström I skuggan

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20

Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20 Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20 GASLEDNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:6 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN. Arkeologisk utredning. Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN. Arkeologisk utredning. Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN Arkeologisk utredning Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 Arkeologisk kontroll samt arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015 Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 OMBYGGNAD AV KYRKA Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun Skåne län Skånearkeologi

Läs mer

Efterundersökning på Örelids gravfält

Efterundersökning på Örelids gravfält ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING Linn Nordvall Efterundersökning på Örelids gravfält Halland, Tjärby socken, Laholms kommun, Tjärby 2:2 och 3:2, RAÄ 37:1. UNDERSÖKNING UTFÖRD 2016 Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö

Läs mer