Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun"

Transkript

1 Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:20

2

3 Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Västarvet Rapport 2014:20

4 Författare Elinor Gustavsson Grafisk form och Layout Elinor Gustavsson Omslagsbild Foto från NO över Kungsvägen till höger och kallmurad vägbank från 1850-talet till vänster. Foto: Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Museivägen 1, Lödöse Vänersborg Telefon E-post Hemsida

5 Innehåll Sammanfattning... 8 Bakgrund och landskapsbild... 9 Syfte och metod... 9 Resultat RAÄ Hemsjö 185:1 och 186: Övrigt rörande närområdet RAÄ Hemsjö Det historiska kartmaterialet Slutsats Litteratur Otryckta källor Tekniska och administrativa uppgifter Figurförteckning Bilagor

6 Figur 1. Västra Götalands län med platsen för undersökningen markerad i Alingsås kommun.

7 Figur 2. Alingsås kommun med undersökningsområdet markerat i sydväst, söder om sjön Sävelången.

8 Sammanfattning Inför Trafikverkets planerade arbete med vägbyggnation samt gång- och cykelväg i Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland, har Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum gjort en arkeologisk förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr Undersökningsområdet omfattade fastigheterna Kärrbogärde 3:12, Kärrbogärde S:4, Hemsjö-Kärret 1:2, Hemsjö-Kärret 1:6, Hemsjö 2:15, Ormås 1:3 och Ormås 1:2 och berörde fornlämningarna RAÄ Hemsjö 185:1, 186:1 och 293 (fig. 3). RAÄ Hemsjö 185:1 och 186:1 är båda delar av den så kallade Kungsvägen, med medeltida anor. Vid förundersökningen mättes vägsträckorna in med GPS och bevarandegraden kontrollerades. Figur 3. Karta med översikt över de fornlämningar som berördes av förundersökningen

9 Kungsvägen befanns på södra sidan av E20 endast finnas kvar utmed en 50 meter lång sträcka. Där är den kraftigt omformad - breddad och tillplattad - och inget av den ursprungliga karaktären finns kvar. I övrigt är vägen förstörd och ligger under den nuvarande asfalterade vägbanan. Norr om E20 finns Kungsvägen kvar, dess bevarandegrad och storlek varierar dock. Av hela sträckan är det endast en mindre del som kommer att kunna undgå ingrepp vid anläggning av gång- och cykelväg. Den börjar ca 450 meter räknat från nordost och fortsätter ca 150 meter i sydvästlig riktning (se fig. 4). RAÄ Hemsjö 293 var inför förundersökningen en fast fornlämning registrerad som bytomt/gårdstomt. Efter förundersökningen kan, med hjälp av det historiska kartmaterialet, konstateras att byggnaderna på tomten är yngre än 1850-tal. Det finns däremot mer ålderdomliga inslag på platsen bestående av röjningsrösen. Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum anser inte att fornlämningen ska undersökas vidare och konstaterar att det svårligen går att skilja de yngre lämningarna från de äldre. Bakgrund och landskapsbild Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum har efter beslut av länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört arkeologisk förundersökning inför anläggande av gång- och cykelväg inom fastigheten Kärrbogärde 3:12 m fl., Hemsjö socken, Alingsås kommun. Undersökningen genomfördes av personal från Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum 8-9 juli Förundersökningsområdena var belägna mellan Tollered och Ingared, direkt söder om sjön Sävelången och på båda sidor om E20. De områden som var aktuella, i synnerhet norr om E20, var mycket kuperade och skogbevuxna. Syfte och metod Gällande RAÄ 185:1 och 186:1, som utgörs av äldre färdvägar, var syftet att bedöma förutsättningen för att anlägga gång- och cykelväg jämsides vägsträckningarna med så lite påverkan på dem som möjligt. För fornlämningen RAÄ 293 var syftet att avgränsa fornlämningen samt klargöra dess utbredning, omfattning och innehåll. Fältmedtodiken anpassades efter vilken fornlämning som undersöktes. Vid RAÄ Hemsjö 293 (gårdstomt/bytomt) togs hjälp av en grävmaskin för att dra ett fåtal schakt på öppna ytor i det annars skogbevuxna området. I övrigt inventerades området och de husgrunder och andra intressanta element som påträffades, mättes in med GPS, beskrevs och ritades av. Även vid RAÄ Hemsjö 185:1 och 186:1 (färdväg) användes GPS för att mäta in sträckningen. Okulär besiktning samt digital fotografering skedde parallellt med mätarbetet.

10 Resultat RAÄ Hemsjö 185:1 och 186:1 De båda fornlämningarna är delar av en äldre färdväg, den s.k. Kungsvägen, med anor bak i järnålder/medeltid. RAÄ 185:1 är 584 meter lång och av varierande bredd och bevarandegrad. Längst i nordost är den ca två meter bred, men smalnar av mer och mer ju längre västerut man kommer och är till slut inte större än en stig. Först efter 450 meter räknat från nordost blir korridoren längs en 150 meter lång sträcka, mellan sjön Sävelången och E20 s vägbank så pass bred att en eventuell gång- och cykelväg skulle kunna anläggas utan påverkan på fornlämningen (fig. 4). Figur 4. Kungsvägens sträckning norr om E20. Den streckade svarta linjen markerar vilken sträckning som en eventuell gång- och cykelväg kan ta utan ingrepp i fornlämningen. En skylt med information om fornlämningsmiljön skulle med fördel kunna placeras i anslutning till den bevarade delen. I och med att terrängen blir brantare och vägen svänger av mot söder är den tre till fem meter bred och förstärkt med sten på östra sidan. Den branta backen kallas Hästabräckan, är 166 meter lång och har fornlämningsnummer 186:1 (fig. 3).

11 Kungsvägen användes som enda färdväg på sträckan ända fram till 1850-talet. Söder om E20 finns endast en 40 meter lång sträcka (NNO-SSV) bevarad av Kungsvägen. Den har dock blivit breddad och är mycket påverkad av senare tiders trafik, därmed har den också mist sin ursprungliga karaktär. Till stor del blev den förstörd i samband med att en ny väg anlades i dess gamla sträckning. Övrigt rörande närområdet Under 1850-talet hade trafiken på Kungsvägen börjat bli av sådan art att en kompletterande väg behövde byggas, en som kunde klara tyngre och fler transporter, samt så småningom biltrafik. Vägen som byggdes (RAÄ Hemsjö 278) löper parallellt, på södra sidan om Kungsvägen och är en imponerande konstruktion utgörandes av en på vissa platser, närmre fem meter hög kallmurad stenmur (fig. 4 och 5). Här färdades man i bil fram till 1940/50-talet, när riksväg 6 (E20) byggdes. Hästabräckan och RAÄ Hemsjö 278 har sammansmält ungefär i höjd med dagens E20. Vägen omfattas inte av förundersökningen men bidrar starkt till att ge området dess karaktär och mättes även den in med GPS. Figur 5. Foto taget från öst, med Kungsvägen till höger, gränsande mot den kallmurade 1850-talsvägens vägbank till vänster. Foto: Elinor Gustavsson En inventering av närliggande odlingsmarker som finns markerade på Häradsekonomiska kartan (1890-tal) gjordes i samband med förundersökningen. Figur 6 visar vilka som fortfarande kan skönjas i landskapet.

12 Figur 6. Häradsekonomiska kartan. De röda markeringarna visar vilka odlingsytor som vid förundersökningen fortfarande var synliga i landskapet. RAÄ Hemsjö 293 Området som omfattade RAÄ Hemsjö 293 var ca 70 x 50 meter stort (NO-SV). Det låg i skogsmark och avgränsades i norr av en bergsvägg och i söder av E20 (fig. 7). Inom området påträffades grunderna efter tre hus. Boningshuset/torpet låg längst i sydväst och de två ekonomibyggnaderna ca 40 meter nordost därom. Se bilaga 1 och 2 för planritningar över torpet och ekonomibyggnaderna. Övriga strukturer som kunde kopplas till torpets verksamhet var en röjd yta ca 20 meter norr om boningshuset. Kanske har trädgårdsodlingarna legat här. Kring den röjda ytan fanns sex mindre röjningsrösen. Rösena är av sådan karaktär att de lika gärna kan kopplas till de äldre gårdsstrukturer som legat sydost om det aktuella området (se nedan Det historiska kartmaterialet ).

13 Figur 7. Inmätningar gjorda vid RAÄ Hemsjö 293 och i dess närmsta omgivning. Drygt 35 meter nordost om boningshuset var två murrester, vilka tjänat som förstärkning i den branta slänten ner mot ekonomibyggnaderna. En stor mängd bruksföremål låg spridda över hela området, med störst koncentrationer kring de båda ekonomibyggnaderna, som förmodligen nyttjats som förråd. Tre schakt med en sammanlagd yta av 35 m 2, drogs med hjälp av grävmaskin norr om boningshuset. Inga spår efter äldre kulturell aktivitet framkom. Direkt öst om den östligast belägna ekonomibyggnaden vidtog ett område (112 x 42 meter, SV-NO) med gammal åkermark. Längs med odlingsytan påträffades en drygt 70 meter lång gropavall, vallen var ca 1 meter bred och 0,2 meter hög. Kring den röjda marken låg sten slängd här och var. Det historiska kartmaterialet På storskifteskartan från 1762 finns ett soldattorp kallat Hogely (fig. 8). På samma plats finns på karta över laga skifte/ägoutbyte från 1851 samma byggnader och på Häradsekonomiska kartan (1890-tal) har Hogely blivit Högelid G, där G står för gård (fig. 6). Någon byggnad finns dock inte utritad,

14 bara ett namn. Det har antagits att tomten på ovan nämnda kartor är RAÄ Hemsjö 293. När förundersökningens fältarbete och GPS-inmätningar avslutats blev det tydligt att byggnadsresterna som finns på platsen i dag, omöjligt kan vara de som återfinns på de historiska kartorna (fig. 9). Rent lägesmässigt hamnar dessa under vad som idag är E20 s vägbana. De kvarvarande lämningarna efter ett torp och två ekonomibyggnader måste därmed vara uppförda och brukade under en yngre fas. Den ljusgula ytan öst om torpet är idag övergiven åkermark, som på års karta ännu inte börjat brukas. Ytterligare en tydlig indikation på att stora förändringar skett på platsen i sen tid (fig. 9). Figur 8. Utsnitt ur storskifteskartan från 1762 (ej rektifierad) med soldattorpet Hogely, senare gården Högelid som idag ligger under E20 s vägbana (se fig. 9).

15 Figur 9. A) Den detaljerade kartan från 1851 visar två byggnader som ligger invid Kungsvägen, varav den västligaste bör ha utgjort soldattorpet i fig. 8. De ljusa fälten är åkermark, vilket innebär att den inmätta odlingsytan på karta B) inte kommit i bruk På B) lyser fastighetskartan igenom den något transparenta 1850-talskartan och avslöjar byggnadernas läge under E20. Resterna efter det torp som idag finns på platsen markeras med ett kryss och utesluter att det rör sig om samma byggnader som återfinns på de historiska kartorna. Slutsats Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum anser efter genomförd förundersökning av tre fornlämningar i Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland att: - RAÄ Hemsjö 185:1 kommer på grund av platsens topografi, endast till mindre del kunna undgå ingrepp vid anläggning av gång- och cykelväg. Sträckan som skulle kunna lämnas orörd på den 750 meter långa Kungsvägen (RAÄ 186:1 inräknad) är ca 150 meter lång (fig. 4). - RAÄ Hemsjö 186:1 kommer till fullo påverkas av en ev. gång- och cykelväg på platsen. Den gränsar till berg i väst och en brant ravin i öst och utgör därmed den enda sträckning längs vilken en gång- och cykelväg kan anläggas. - Förundersökningsområdena söder om E20 kan helt avskrivas inför eventuell fortsatt exploatering, d.v.s inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs. - RAÄ Hemsjö 279 utgörs inte av den gårdstomt/torp som i det äldre kartmaterialet kallas Hogely och Högeliden G, utan av boningshus och ekonomibyggnader uppförda under en yngre fas. Inom det aktuella

16 området återfinns dock mer ålderdomliga lämningar i form av röjningsrösen. Det kan inte uteslutas att dess hör till den äldre gårdstomt som legat strax sydost om RAÄ Hemsjö 293, och därmed blir de äldre och yngre lämningarna svåra att skilja åt. Fornlämningen ska inte undersökas vidare.

17 Litteratur Otryckta källor - FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem - Lantmäteriets digitala fastighetskarta - Lantmäteriets karttjänst Historiska kartor Tekniska och administrativa uppgifter Beslutande länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsens diarienummer: Datum för beslut: Ansvarig organisation: Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Västarvets projektnummer: Västarvets diarienummer: VA Typ av undersökning/åtgärd: arkeologisk förundersökning Projektledare: Mats Hellgren Fältansvarig: Mats Hellgren Rapportansvarig: Elinor Gustavsson Uppdragsgivare: Kostnadsansvarig: Orsak till uppdraget: cykelväg. Län: Kommun: Socken: Fastigheter: Fältarbetstid: Antal arbetsdagar i fält: Trafikverket uppdragsgivaren vägbyggnation, anläggning av gång- och Västra Götalands län Alingsås kommun Hemsjö Kärrbogärde 3:12, Kärrbogärde S:4, Hemsjö- Kärret 1:2, Hemsjö-Kärret 1:6, Hemsjö 2:15, Ormås 1:3 och Ormås 1:2 32 h 2 dgr

18 Figurförteckning Fig. 1 Västra Götalands län med platsen för undersökningarna markerad i Alingsås kommun. Fig. 2 Alingsås kommun med undersökningsområdet markerat i sydväst, söder om sjön Sävelången. Fig. 3 Karta med översikt över de fornlämningar som berördes av förundersökningen Fig. 4 Kungsvägens sträckning norr om E20. Den streckade svarta linjen markerar vilken sträckning som en eventuell gång- och cykelväg kan ta utan ingrepp i fornlämningen. En skylt med information om fornlämningsmiljön skulle med fördel kunna placeras i anslutning till den bevarade delen. Fig. 5 Foto taget från öst, med Kungsvägen till höger, gränsande mot den kallmurade talsvägens vägbank till vänster. Foto: Elinor Gustavsson Fig. 6 Häradsekonomiska kartan. De röda markeringarna visar vilka odlingsytor som vid förundersökningen fortfarande var synliga i landskapet. Fig. 7 Inmätningar gjorda vid RAÄ Hemsjö 293 och i dess närmsta omgivning. Fig. 8 Utsnitt ur storskifteskartan från 1762 (ej rektifierad) med soldattorpet Hogely, senare gården Högelid, som idag ligger under E20 s vägbana (se fig. 9). Fig. 9 A) Den detaljerade kartan från 1851 visar två byggnader som ligger invid Kungsvägen, varav den västligaste bör ha utgjort soldattorpet i fig. 5. De ljusa fälten är åkermark, vilket innebär att den inmätta odlingsytan på karta B) inte kommit i bruk På B) lyser fastighetskartan igenom den något transparenta 1850-talskartan och avslöjar byggnadernas läge under E20. Resterna efter det torp som idag finns på platsen markeras med ett kryss och utesluter att det rör sig om samma byggnader som återfinns på de historiska kartorna. Bilagor Bilaga 1. Planritning över boningshus, RAÄ Hemsjö 293. Bilaga 2. Planritning över ekonomibyggnader, RAÄ Hemsjö 293.

19 Färdigställda rapporter :1 Arkeologisk utredning/förundersökning inför planerad biogasledning i Tumberg, Vårgårda kommun, Västergötland. Pernilla Morner 2014:2 Köpingen en handelsplats från yngre järnålder. Arkeologisk efterundersökning inom fastigheterna Fors 3:3 och 3:11 i Trollhättans kommun, Västergötland. Johanna Lega 2014:3 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal inom fastigheten Töftedals-Bön 1:5, Dals-Eds kommun, Västergötland. Pernilla Morner 2014:4 Arkeologisk efterundersökning inom fastigheten Oppensten 1:1 gällande RAÄ Södra Åsarp 12, Tranemo kommun, Västergötland. Ester Nannmark 2014:5 Arkeologisk utredning inom fastigheten Hägrunga 5:2, Algutstorp socken, Vårgårda kommun, Västergötland. Ester Nannmark 2014:6 Röjningsröseområden i Ulricehamn arkeologisk utredning och förundersökning inom fastigheterna Bogesund 1:30 m.fl., Ulricehamns kommun, Västergötland. Pernilla Morner 2014:7 Arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning RAÄ 239, Kv. Pärlan 4 och 9 i Alingsås. Alingsås kommun, Västergötland. Pernilla Morner 2014:8 Arkeologisk utredning inom fastigheten Klockarebolet 1 m.fl. i Kullings- Skövde socken, Vårgårda kommun, Västergötland. Pernilla Morner 2014:9 En bosättning från förromersk järnålder vid Öresjön. En förundersökning av Örby RAÄ 458, Marks kommun, Västergötland. Johanna Lega 2014:10 Arkeologisk utredning inför detaljplan inom Vist 10:2, Timmele socken, Ulricehamns kommun, Västergötland. Elinor Gustavsson 2014:11 Arkeologisk utredning inför GC-bana längs väg 1972 i Starrkärr socken, Ale kommun, Västergötland. Pernilla Morner Åhman 2014:12 Förhistoria vid förundersökningar i Bälinge. Alingsås och Bälinge socken, Alingsås kommun, Västergötland. Elinor Gustavsson 2014:13 Boplatsläge på åsen. Mesolitikum och bronsålder/järnålder. Arkeologisk slutundersökning. Skepplanda RAÄ 249. Ale kommun, Västergötland. Johanna Lega

20 2014:14 En stenåldersboplats vid Vimmersjön. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Nödinge 18. Nödinge socken, Ale kommun, Västergötland. Pernilla Morner Åhman 2014:15 Arkeologisk utredning inom fastigheten Rished 7:1 m.fl. Starrkärr socken, Ale kommun, Västergötland. Ester Nannmark 2014:16 Arkeologisk utredning inom fastigheterna Vektorn 1 och 2 Vänersborg socken och kommun, Västergötland. Ester Nannmark 2014:17 Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt inom fastigheten Mölneby 3:2, Östra Frölunda socken, Svenljunga kommun, Västergötland. Johanna Lega 2014:18 Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder inom fastigheten Viared 5:1, Borås socken, Borås kommun, Västergötland. Ester Nannmark 2014:19 Vikingatida gravar. Arkeologisk delundersökning gällande RAÄ 79:6 och 79:7, Dalstorp socken, Tranemo kommun, Västergötland. Mats Hellgren 2014:20 Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. Arkeologisk förundersökning. Elinor Gustavsson

21 Bilaga 1. Planritning över boningshus, RAÄ Hemsjö 293.

22 Bilaga 2. Planritning över ekonomibyggnader, RAÄ Hemsjö 293.

23

Arkeologisk utredning inför detaljplan. Södergården 1:75 m.fl. i Tösse socken, Åmål kommun

Arkeologisk utredning inför detaljplan. Södergården 1:75 m.fl. i Tösse socken, Åmål kommun Arkeologisk utredning inför detaljplan för bostäder inom fastigheten Södergården 1:75 m.fl. i Tösse socken, Åmål kommun Arkeologisk utredning Inom fastigheten Södergården 1:75 m.fl. Tösse socken och Åmål

Läs mer

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning, Steg 1 Inom Mölneby 3:2 Östra Frölunda socken Svenljunga kommun Johanna Lega Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:17 1 2

Läs mer

Arkeologisk utredning inför GC-bana längs med väg 1972 i Starrkärr, Ale.

Arkeologisk utredning inför GC-bana längs med väg 1972 i Starrkärr, Ale. Arkeologisk utredning inför GC-bana längs med väg 1972 i Starrkärr, Ale. Arkeologisk utredning Inom fastigheten Starrkärr 1:5, 9:1 m.fl. Starrkärr socken och Ale kommun Författare Pernilla Morner Åhman

Läs mer

Arkeologisk utredning inom fastigheten 7:1 m fl, i Starrkärr, Ale kommun

Arkeologisk utredning inom fastigheten 7:1 m fl, i Starrkärr, Ale kommun Arkeologisk utredning inom fastigheten 7:1 m fl, i Starrkärr, Ale kommun Arkeologisk utredning Inom fastigheten Rished 7:1 m.fl. Starrkärr socken och Ale kommun Författare Ester Nannmark Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk förundersökning RAPPORT 2011:11 Arkeologisk förundersökning Förundersökning av fornlämning RAÄ Lerum 83 och 102 i Lerums socken och kommun, Västergötland Pernilla Morner Västarvet/Lödöse Museum Rapport 2011:11 e-post:

Läs mer

Mindre arkeologisk utredning inom fastigheten Hällered 1:43 i Borås kommun, Västergötland.

Mindre arkeologisk utredning inom fastigheten Hällered 1:43 i Borås kommun, Västergötland. Mindre arkeologisk utredning inom fastigheten Hällered 1:43 i Borås kommun, Västergötland. Arkeologisk utredning Inom fastigheten Hällered 1:43 Sandhult socken, Borås kommun Författare Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Arkeologisk utredning i Vårgårda

Arkeologisk utredning i Vårgårda Arkeologisk utredning i Vårgårda Arkeologisk utredning Inom fastigheten Klockarebolet 1 m.fl. Kullings-Skövde socken och Vårgårda kommun Pernilla Morner Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:8

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplanering. Viared 5:1, Borås socken

Arkeologisk utredning inför detaljplanering. Viared 5:1, Borås socken Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder inom fastigheten Viared 5:1, Borås socken Arkeologisk utredning Inom fastigheten Viared 5:1, Borås socken och Borås kommun Författare Ester Nannmark

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning RAÄ 239, Kv Pärlan 4 och 9 i Alingsås.

Arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning RAÄ 239, Kv Pärlan 4 och 9 i Alingsås. Arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning RAÄ 239, Kv Pärlan 4 och 9 i Alingsås. Arkeologisk förundersökning Inom del av RAÄ 239, kvarteret Pärlan 4 & 9 Alingsås socken och kommun Pernilla Morner

Läs mer

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken Hökerum Ulricehamn kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utredning Bollebygd prästgård 1 :2 Bollebygd socken och kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :8 Västarvet

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed Särskild arkeologisk utredning Inom fastigheten Töftedals-Bön 1:5, Töftedal socken och Dals-Eds kommun Författare Pernilla Morner

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Kompletteringar gällande planerad vindpark i Alingsås och Vårgårda kommun

Kompletteringar gällande planerad vindpark i Alingsås och Vårgårda kommun Kompletteringar gällande planerad vindpark i Alingsås och Vårgårda kommun Kompletterande arkeologisk steg 1-utredning Inför planerad Vindpark Alingsås och Vårgårda kommun Författare Mats Hellgren Västarvet

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 2 Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 3 Omslagsbild: Detalj ur storskifteskartan från 1768 Rapport 2007:09, arkeologiska

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Östra Viared

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Östra Viared Arkeologisk utredning inför detaljplan i Östra Viared Arkeologisk utredning Viared 8:1 m.fl. Viared socken, Borås kommun Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:19 Arkeologisk utredning inför

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Rapport 2011:38 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Intill RAÄ 3 Söderköping 3:63 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun.

Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl, Ale kommun. Särskild utredning Starrkärr sn, Ale kn. Västergötland Pernilla Morner Västarvet Kulturmiljö/Lödöse museum 2012:8 ISBN XXXX-XXXX Författare

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Förundersökning av del av RAÄ 239 inom kv. Färgaren i Alingsås.

Förundersökning av del av RAÄ 239 inom kv. Färgaren i Alingsås. Titel Förundersökning av del av RAÄ 239 inom kv. Färgaren i Alingsås. Arkeologisk förundersökning Kv. Färgaren Alingsås socken och kommun Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2012:34 1 2 Förundersökning

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB, CMB; har utifrån generella beslut från Länsstyrelsen i Skåne dnr. 431-3414-11 och dnr. 4312332-2013 under åren 2011

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD

LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD RAÄ 138:1 HAGSÄTTER 21:35 BORGS SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Lakvattendamm över Hagsätter gård

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens trädgård RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland Joakim Kjellberg 2 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2012:57 Arkeologisk utredning 2012 Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 uv öst rapport 2008:18 kulturhistoriskt planeringsunderlag Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 Bispmotala tegelbruk Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-605-2008 Annika

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Arkeologisk utredning inom fastigheterna Vektorn 1 och 2

Arkeologisk utredning inom fastigheterna Vektorn 1 och 2 Arkeologisk utredning inom fastigheterna Vektorn 1 och 2 Arkeologisk utredning Västra Götalands län Vänersborg kommun Inom fastigheten Vektorn 1 och 2 Ester Nannmark Västarvet kulturmiljö/lödöse museum

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Mindre arkeologisk undersökning. Begränsad arkeologisk undersökning inom fastigheten Vallered 1:14 i Skepplanda socken i Ale kommun, Västergötland

Mindre arkeologisk undersökning. Begränsad arkeologisk undersökning inom fastigheten Vallered 1:14 i Skepplanda socken i Ale kommun, Västergötland RAPPORT 2011:10 Mindre arkeologisk undersökning Begränsad arkeologisk undersökning inom fastigheten Vallered 1:14 i Skepplanda socken i Ale kommun, Västergötland Pernilla Morner Västarvet/Lödöse Museum

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Värmlands Museum 2011 Rapport 2011: Rapportsammanställning: Mattias Libeck,

Läs mer

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:03 UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk utredning Järvsta 16:9, 16:10 och 16:20 Gävle kommun Gästrikland 2012 Maria Björck UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

En grav i Skankerstads björkhage

En grav i Skankerstads björkhage Rapport 2010:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En grav i Skankerstads björkhage Invid RAÄ 16 Haddorp 3:1 (tidigare Asplunda 1:1) Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

Elkablar vid Bergs slussar

Elkablar vid Bergs slussar Rapport 2010:40 Arkeologisk förundersökning Elkablar vid Bergs slussar Intill RAÄ 110 och 115 Bergs slussar Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

Ny kvartersbebyggelse i Valla

Ny kvartersbebyggelse i Valla UV ÖST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Ny kvartersbebyggelse i Valla Kvarteret Idegranen 9 och Ilbudet 6 s stad och kommun Östergötland Dnr 421-2384-2006 Bengt Elfstrand UV ÖST RAPPORT 2007:15

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne Våren 2007 utförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk förundersökning vid Lärjeholms gård, Hjällbo 55:1, på uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Bro-Skällsta Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll kring fornlämningarna RAÄ 17:1, 18:1, 18:3 samt 52:1, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Rapport 2012:13

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:25 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan inom Vist 10:2

Arkeologisk utredning inför detaljplan inom Vist 10:2 Arkeologisk utredning inför detaljplan inom Vist 10:2 Arkeologisk utredning inför detaljplan inom Vist 10:2 Timmele socken Ulricehamn kommun Elinor Gustavsson Lödöse museum Rapport 2014:10 2 Arkeologisk

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer