Nyupptäckt stensättning i Tahult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyupptäckt stensättning i Tahult"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr Gisela Ängeby

2

3 UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr Gisela Ängeby

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:135 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /3175. Bildredigering Thomas Hansson Layout Thomas Hansson Omslag Ett sökschakt norr om Tahultsvägen. Foto: Gisela Ängeby. Tryck/utskrift E-Print, Stockholm 2012

5 Innehåll Inledning 5 Landskap och fornlämningar 5 Utredningsområdet i det äldre kartmaterialet 9 Beskrivning av utredningsområdet 13 Syfte 14 Metod och resultat 14 Nyupptäckt stensättning 17 En bruksväg 18 Sammanfattning 19 Referenser 20 Administrativa uppgifter 21 Figurförteckning 22

6 NORGE Göteborg Tahult, Landvetter Plats för utredning Figur 1. Platsen för utredningen markerad på utsnitt ur Vägkartan, blad 61 Göteborg, och GSD-Sverigekartan (Översiktskartan). Skala 1: och 1: Nyupptäckt stensättning i Tahult

7 Härryda kommun planerar för ridverksamhet i Tahult och inför detaljplanen har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) genomfört en arkeologisk utredning. Området består mestadels av skog i kuperad och höglänt terräng, här finns också våtmark och en hästgård omgiven av paddockar och beteshagar. Vid utredningen upptäcktes en sedan tidigare okänd flack stensättning, klassiskt belägen på krönet av ett långsträckt bergsparti i avsatser ned mot Landvetter. Stensättningen ligger utanför avstyckad fastighet som skall bebyggas och berörs sålunda inte av kommande markexploateringar. Övriga delar av planområdet saknar fornlämningar. Inledning Härryda kommun avser upprätta detaljplan för ridcenter på fastigheten Tahult 4:21 med flera i Landvetter socken. Inför detta genomförde Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) i maj månad 2012, och på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (tillstånd dnr: ), en arkeologisk utredning. Beställare var Härryda kommun. Utredningens fältarbetsmoment utfördes av Gisela Ängeby och Caj Carlstein. Christina Rosén har svarat för genomgång av äldre kartmaterial. Utredningen resulterade i en nyupptäckt stensättning, klassiskt placerad på krönet av ett långsträckt bergsparti med utblick över Landvetter i öster. Graven ligger utanför mark som skall exploateras, och berörs inte av detaljplanen. Övriga delar av planområdet saknar fornlämningar. Landskap och fornlämningar Tahult ligger mellan Östergården och Västra Önnerud på en kuperad del av den breda och mycket höglänta och uppodlade Tahultsåsen, cirka två kilometer väster om tätorten Landvetters norra del som här växt samman med de mindre samhällena Salmered och Önnerud (figur 2). I söder gränsar utredningsområdet till Gallhålans naturreservat som också föreslås bli ett kommunalt kulturmiljövårdsområde. Omkring 1,6 kilometer söder om utredningsområdet ligger Landvettersjön som är en del av Mölndalsåns vattensystem med utlopp i havet. I ett vidare geografiskt perspektiv gränsar Tahult i norr mot vidsträckta och steniga skogsmarker med många våtmarker, kärr och tjärnar. Bygdens fornlämningsbild kännetecknas främst av fossila odlingslämningar, ett fåtal fyndplatser för framförallt stenåldersartefakter samt by- och historiska gårdstomter och övriga kulturhistoriska lämningar. Det finns ytterst få förhistoriska boplatser registrerade och de återfinns i anslutning till Landvettersjön (figur 3). Närmaste fasta fornlämning, Landvetter 50, ligger cirka 460 meter åt söder inom Gallhålans naturreservat och utgörs av en miljö med fossila Nyupptäckt stensättning i Tahult 5

8 Stentjärn Pinntorpaberg Lundtjärnsbro Landvetter 80:1 Pinntorp Norra Lundtjärn Lundsmossen Högarås Södra Lundtjärn Holmås Vägbank Östergården Mysten Landvetter 143 Västra Önneröd Tahult Landvetter 75:1 Mellangården Uppegården Nyupptäckt stensättning Landvetter 142 Landvetter 32:1 Paradiset Åsen Gallhålans naturreservat Landvetter 144 Agntjärn Dammbäcken Gallhålans naturreservat Agntjärn Landvetter 88 Fotbollsplan Landvetter 87 Landvetter 11:1 Sörgården Landvetter 50:1 Landvetter 51:1 Landvetter 20:1 Nordgården Landvetter 146 Landvetter 145 Fornåkrar Landvetter 141 Grönhult Solhaga Brattåsberget m Landvetter 21:1 Figur 2. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 63d 9d NV. Skala 1: Nyupptäckt stensättning i Tahult

9 N Fornlämningsliknande bildning Stensättning Fornlämningsliknande bildning Fossil åker Gränsmärke Fyndplats Träindustri Träindustri Område med fossil åkermark Röse Område med fossil åkermark Plats med tradition Röse Röse Röse Fyndplats Boplatsområde Boplatsom Fornlämningsliknande Boplatsområde Bro Sammanförda lämningar Fyndplats Stenkrets Område med fossil åkermark Husgrund, historisk tid Fyndplats Hägnadssystem Fossil åker Bytomt/gårdstomt Fossil åker Fossil åker Fossil åker Fyndplats Fossil åker Fyndplats Vägmärke Område med fossil åkermark Fyndplats Färdväg Fossil åker Minnesmärke Område med fossil åkermark Boplats Röjningsröse Gränsmärke Vägmärke Fästn Fyndplats Fyn F Fyndplats Stenkrets Minnesmärke m Fyndplats Figur 3. Lämningstyper i trakten kring Tahult. Skala 1: Nyupptäckt stensättning i Tahult 7

10 N Landvetter 75:1 Landvetter 143 Landvetter 142 Landvetter 32: Landvetter 8 Landvetter 144 Landvetter 50:1 Landvetter 51:1 Landvetter 20: Landvetter 146 Landvetter 145 Landvetter 141 Landvetter 21:1 Landvetter 52:1 Landvetter 7:1 Landvetter 8:1 Landvetter 74: m Figur 4. Registrerade fornlämning i området. Skala 1: m Landvetter 1:1 8 Nyupptäckt stensättning i Tahult

11 odlingslämningar som efter en kulturhistorisk dokumentation har kompletterats med nyfynd av gravrösen och en hålväg (Nordell 2010). Här finns också en plats med tradition, en kolerakyrkogård (figur 4). Vid Tahults Mellangården, cirka 400 meter väster om utredningsområdet, på höjden av den breda och höglänta Tahultsåsen, hittades på 1870-talet en skafthålsyxa i ett stenröse (Landvetter 75). Få arkeologiska undersökningar har utförts i området. Vid Salmared cirka en kilometer sydost om Tahult utgrävdes lämningarna efter en välbevarad smedja från vikingatid och tidig medeltid (Lindman 2007). Vid Slamby har Bohusläns Museum nyligen inom ramen för en arkeologisk förundersökning delvis undersökt och registrerat en betydande mängd odlingsrösen och ett gravfält från bronsålder äldre järnålder. Gravfältet är det första kända inom kommungränsen (Åberg & Rolöf 2012). Söder om Landvettersjön har man undersökt kolningsgropar med dateringar som vittnar om ett utmarksbruk under talen (Rosén 2008). Inom utredningsområdet finns sedan tidigare inga registrerade eller kända fornlämningar. Utredningsområdet i det äldre kartmaterialet Tahult är en by med fyra gårdar, känd i jordeboksmaterial sedan Det aktuella utredningsområdet ligger huvudsakligen på inägorna till Tahult Östergården, i den nordöstra delen av byn. En mindre del av utredningsområdet i sydöst sträcker sig in på Gökskullas ängsmark. I nordost gränsar området till den samfällda utmarken. Flera äldre kartor täcker området. Den äldsta, från 1701, redovisar tre av gårdarna: Östergården, Mellangården och Uppegården. Västergården redovisas särskild från de övriga gårdarna på en uppmätning från Nästa karta framställdes 1743 och även denna redovisar endast tre av gårdarna; Västergården saknas. Utmarken till Tahult var samfälld med resten av socknen och redovisas vid laga skifte De båda 1700-talskartorna var svåra att rektifiera i detalj och figurerna nedan har en viss förskjutning i förhållande till dagens kartbild. De två kartorna från 1701 och 1743 ger en relativt samstämmig bild av markanvändningen i byn. Västergården och Uppegården har sin åkermark samlad i ett åkersjok nära gårdarna. Någon ägoblandning förekommer dock inte och byn kan närmast sägas bestå av fyra ensamgårdar intill varandra. Åkermarken till Mellan- och Östergården visas 1701 som ett sjok med bandparcellerade åkrar och längst i nordöst några mer oregelbundna, terränganpassade sådana. År 1743 är parcelleringen inte lika tydlig och man får en känsla av att systemet delvis är i upplösning. Någon nämnvärd skillnad i åkermarkens omfattning är det dock inte mellan de båda kartgenerationerna. Östergården har omkring 3 tunnland åker vid båda karteringstillfällena. Ängsmarken till Östergården beskrivs 1701 som dels med löfskoug bewuxin och liungblandat. På kartan från 1743 beskrivs den del som ligger inom utredningsområdet som Liungtiufwig skarp bergacktig hårdwall. Det var ett relativt öppet landskap, men små buskmarkeringar syns i ängsmarken Nyupptäckt stensättning i Tahult 9

12 N m Figur 5. Geometrisk avmätning av Tahults inägor 1701 med utredningsområdet markerat. 10 Nyupptäckt stensättning i Tahult

13 N m Figur 6. Geometrisk avmätning av Tahults inägor 1743 med utredningsområdet markerat. Nyupptäckt stensättning i Tahult 11

14 !!!!!!!!!!!!!! N!!! m Figur 7. Utsnitt ur kartan över Landvetters sockens utmark vid laga skifte 1844 med utredningsområdet markerat. 12 Nyupptäckt stensättning i Tahult

15 Figur 8. Norr om Tahultsvägen finns öppen hagmark som sluttar ned mot fuktig och stenig skogsmark. I förgrunden syns igenlagda sökschakt. Foto, mot nordnordöst: Gisela Ängeby. Beskrivning av utredningsområdet Utredningsområdet omfattar totalt kvadratmeter. Söder om Tahults vägen består planområdet huvudsakligen av gles tall- och lövskog i kuperad och höglänt bergsterräng i avsatser ned mot Landvetter, i söder finns en våtmark som fortsätter in i naturreservatet Gallhålans kraftigt kuperade lövskogsområde. Centralt inom utredningsområdet, söder om Tahultsvägen, finns även ett bostadshus med tillhörande stall, paddockar och beteshagar upp mot åsen, och öster om bostadshuset ligger en torpbostad. En äldre sträckning av Tahultsvägen genomkorsar utredningsområdet. Norr om Tahultsvägen består området av betydligt mer låglänt hagmark som sluttar ned mot fuktig och stenig skogsmark (figur 8 och 9). Delvis längs med hagmarken i väster löper en övermossad bruksväg som i en krök vänder in mot den fuktiga skogsmarken. Vägbanken, byggd av sten och med bitvis kallmurade sidor, har troligtvis tillkommit under 1800-talets andra hälft eller senare (se figur 14). Nyupptäckt stensättning i Tahult 13

16 Figur 9. Vy från planområdets nordligaste del där en läktare planeras. Foto, mot söder: Gisela Ängeby. Syfte Den arkeologiska utredningens mål var att klargöra områdets fornlämningsbild och bedöma eventuella fornlämningars status och att värdera och beskriva området ut bevarandesynpunkt. Metod och resultat I förfrågningsunderlaget föreslog Länsstyrelsen att sökschaktningar med grävmaskin skulle utföras inom två delytor som på kommunens planeringskarta benämns som Y2 respektive e1p1, och att planområdets övriga delar skulle kontrolleras ockulärt, det vill säga genom fältinventering. Yta e1p1 omfattade dels torpbostaden söder om Tahultsvägen och ett stycke mark kring denna, dels avstyckning av skogsmarken för tillkommande bostad i planområdet sydöstra del. Sammanlagt motsvarar dessa ytor 4500 kvadratmeter (se figur 11). Y2 motsvarade ett kvadratmeter stort område för anläggande av ridbanor med läktare norr om Tahultsvägen. Läktarna byggs framförallt i fuktig och stenig skogsmark (figur 11, se även figur 9). 14 Nyupptäckt stensättning i Tahult

17 N Bruksväg Nyupptäckt stensättning m Figur 10. Sökchaktplan med nyupptäckt stensättning samt en bruksväg. Skala 1:3000 Nyupptäckt stensättning i Tahult 15

18 16 Nyupptäckt stensättning i Tahult

19 Det var endast inom dessa delytor som kommunen hade för avsikt att markexploatera, och följaktligen grävdes sökschakt endast där. Övriga delar av planområdet detaljinventerades och marken kontrollerades med ett så kallat geologspjut. Delyta e1p1 som omger det befintliga torpet består till en del av berg i dagen och bedömdes efter fältinventeringen som ointressant ur fornlämningssynpunkt. Den nyavstyckade delen i planområdets sydöstra del låg på en avsats nedanför den nyupptäckta stensättningen. Avsatsen bedömdes, utifrån bland annat närhet till gravmonumentet, kunna innehålla spår efter aktiviteter av förmodligen mer tillfällig art. Inom nämnda delytor, frånsett då marken kring torpbostaden, öppnades med grävmaskin sammanlagt 13 schakt till en längd av 366 meter (figur 10). Samtliga sökschakt visade sig sakna fornlämningsindikationer eller andra fynd av antikvariskt intresse. Norr om Tahultsvägen bestod jordmånen av grusig sand som norrut övergick i dyig sand, mo och torv. I planområdets nordligaste del var marken alltför blöt för sökschaktning (se figur 9). Nyupptäckt stensättning Vid fältinventeringen påträffades en ensamliggande stensättning som inte tidigare var känd. Den är belägen i planområdets sydöstra del i gles tallskog och i ett för fornlämningstypen klassiskt läge, på krönet av en långsträckt bergshöjd och med tydlig orientering österut mot en förmodad samtida bygd (figur 12 och 13). Stensättningen är mycket flack och överväxt med blåbärsris, cirka 6 7 meter diameter stor och har en rundad eller oval form. I dess östra kant syns enstaka uppstickande stenar. Med geologspjutet kunde vi känna flera stenar men för att säkerställa att det verkligen rörde sig om en förhistorisk grav, drog vi med grävskopan bort blåbärsriset över anläggningens mittparti och fann där en vällagd packning av omkring 0,2 meter stora, rundade stenar. Stensättningen ligger cirka 28 meter väster om planerad gräns för ny fastighet med tillkommande bostad ( e1p1 ), och hamnar därmed utanför exploateringsområdet, enligt underlag från Härryda kommun (figur 11). Den nya fastigheten ligger på en avsats nedanför fornlämningen och topografiskt avskiljd från denna. Stensättningen anmäls till FMIS (Fornminnesinformationssystem) som nyupptäckt fast fornlämning. Figur 11. Härryda kommuns samrådshandling över planerade byggnationer för ridcenter i Tahult. På kartan är den nyupptäckta stensättningen markerad. Nyupptäckt stensättning i Tahult 17

20 Figur 12. Den nyupptäckta stensättningen går att ana som en svagt upphöjd silhuett bland blåbärsriset. Foto, mot sydsydöst: Gisela Ängeby. Figur 13. Sökschaktning inom ny fastighetsgräns i planområdets sydöstra del. Fotot är taget strax nedanför den nyupptäckta stensättningen med utblick över Landvetter i öster. Foto, mot öster: Gisela Ängeby. En bruksväg Norr om Tahultsvägen inmättes och fotodokumenterades en bruksväg i form av en omkring två meter bred stensträng med delvis kallmurade sidor (figur 14). Vägen, troligtvis anlagd under sent eller tidigt 1900-tal, leder ut till den blöta och steniga skogsmarken där den gör en krök vidare ut mot utmarksområden. Bruksvägen kan förvisso ha ett visst upplevelsevärde men bedöms ur bevarandesynpunkt som mindre skyddsvärd. 18 Nyupptäckt stensättning i Tahult

21 Figur 14. En vägbank byggda av sten med bitvis kallmurade sidor leder ut till den blöta och steniga skogsmarken. Foto, mot norr: Gisela Ängeby. Sammanfattning Den arkeologiska utredningen har visat att planområdet Tahult 4:21 med flera innehåller en tidigare okänd stensättning som ligger på krönet av ett långssträckt bergsparti. Stensättningen, som ligger 28 meter väster om ny fastighetsgräns med tillkommande bostad i planområdets sydöstra del, berörs ej av exploatering. Markägaren, som också är mycket fornlämningsintresserad, är angelägen om att granen inte skall få fäste i den glesa tallskogen vilket naturligtvis också gynnar den nyupptäckta graven. I planområdets norra del, där ridbanor med läktare planeras, löper en bruksväg av idag övermossade stenar och med delvis kallmurade sidor. Vägen finns inte med på de äldre kartorna och daterar sig troligtvis till sent tal eller 1900-talets första hälft. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utredningsområdet innehåller en nyupptäckt fornlämning. Övriga delar saknar fornlämningsindikationer. Bruksvägen saknar bevarandevärde om än den äger ett visst upplevelsevärde som spår efter ett äldre markbruk. Nyupptäckt stensättning i Tahult 19

22 Referenser Lindman, G.; Forenius, S.; Andersson D. & Grandin, L Smedjan i Salmered. En medeltida smedja i Landvetter. Västergötland, Landvetters socken, Salmered 1:306, RAÄ 87. UV Väst Rapport 2007:6. Arkeologisk undersökning. Nordell, L Gallhålans naturreservat. Kulturhistorisk dokumentation. Gallhålan 1:1, Landvetter socken, Härryda kommun. Bohusläns museum rapport 2010:44. Rosén, C Landvetter Park. Västergötland, Landvetter socken, fornlämning 89 m.fl. samt nyupptäckta fornlämningar. UV Väst Rapport 2008:26. Arkeologisk förundersökning. Åberg, J. & Rolöf, M Fossila odlingsmiljöer och gravfält i Slamby. Arkeologisk förundersökning, Bårhult 1:3 m.fl. Landvetters socken, Härryda kommun. Bohusläns Museum Rapport 2012:9. 20 Nyupptäckt stensättning i Tahult

23 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnummer: Intrasisprojekt: UV2012:028. Projektgrupp: Gisela Ängeby och Caj Carlstein. Underkonsulter: Borås Gräv & Schakt Entr. Exploateringsyta: 4500 kvadratmeter. Undersökt yta: 366 löpmeter schakt, fältinventerad yta cirka kvadratmeter. Läge: GSD-Fastighetskartan, blad 63d 9d NV. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 4 foton med Unr 4946:1 5. Digital dokumentation: förvaras på UV Väst. Fynd: Inga fynd. Nyupptäckt stensättning i Tahult 21

24 Figurförteckning Figur 1. Platsen för utredningen markerad på utsnitt ur Vägkartan, blad 61 Göteborg, och GSD-Sverigekartan (Översiktskartan). Skala 1: och 1: Figur 2. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 63d 9d NV. Skala 1: Figur 3. Lämningstyper i trakten kring Tahult. Skala 1: Figur 4. Registrerade fornlämning i området. Skala 1: Figur 5. Geometrisk avmätning av Tahults inägor 1701 med utredningsområdet markerat...10 Figur 6. Geometrisk avmätning av Tahults inägor 1743 med utredningsområdet markerat...11 Figur 7. Utsnitt ur kartan över Landvetters sockens utmark vid laga skifte 1844 med utredningsområdet markerat...12 Figur 8. Norr om Tahultsvägen finns öppen hagmark som sluttar ned mot fuktig och stenig skogsmark. I förgrunden syns igenlagda sökschakt. Foto, mot nordnordöst: Gisela Ängeby...13 Figur 9. Vy från planområdets nordligaste del där en läktare planeras. Foto, mot söder: Gisela Ängeby...14 Figur 10. Sökchaktplan med nyupptäckt stensättning samt en bruksväg. Skala 1: Figur 11. Härryda kommuns samrådshandling över planerade byggnationer för ridcenter i Tahult. På kartan är den nyupptäckta stensättningen markerad Figur 12. Den nyupptäckta stensättningen går att ana som en svagt upphöjd silhuett bland blåbärsriset. Foto, mot sydsydöst: Gisela Ängeby...18 Figur 13. Sökschaktning inom ny fastighetsgräns i planområdets sydöstra del. Fotot är taget strax nedanför den nyupptäckta stensättningen med utblick över Landvetter i öster. Foto, mot öster: Gisela Ängeby...18 Figur 14. En vägbank byggda av sten med bitvis kallmurade sidor leder ut till den blöta och steniga skogsmarken. Foto, mot norr: Gisela Ängeby Nyupptäckt stensättning i Tahult

25

26 Nyupptäckt stensättning i Tahult Härryda kommun planerar för ridverksamhet i Tahult och inför detaljplanen har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) genomfört en arkeologisk utredning. Området består mestadels av skog i kuperad och höglänt terräng, här finns också våtmark och en hästgård omgiven av paddockar och beteshagar. Vid utredningen upptäcktes en sedan tidigare okänd flack stensättning, klassiskt belägen på krönet av ett långsträckt bergsparti i avsatser ned mot Landvetter. Stensättningen ligger utanför avstyckad fastighet som skall bebyggas och berörs sålunda inte av kommande markexploateringar. Övriga delar av planområdet saknar fornlämningar.

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

På gärdena i Vists och Ubbarps byar

På gärdena i Vists och Ubbarps byar UV RAPPORT 2013:90 ARKEOLOGISK UTREDNING På gärdena i Vists och Ubbarps byar Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25 Gundela Lindman

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAPPORT 2014:41 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAÄ 398:1 SMEDSTAD 1:4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ny vattenledning i Smedstad Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 2 Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 3 Omslagsbild: Detalj ur storskifteskartan från 1768 Rapport 2007:09, arkeologiska

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Mats Nilsson Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 Halland, Halmstads kommun, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393 Undersökningsår: 2014 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47 Viktor Svedberg UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2012:57 Arkeologisk utredning 2012 Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ronny Smeds 2014 Dnr

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer