Vindkraft Gunillaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft Gunillaberg"

Transkript

1 Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg

2

3 Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vinkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg

4 Rapport, foto och ritningar: Jan Borg Grafisk design: Anna Stålhammar Tryck: Arkitektkopia, Jönköping Jönköpings läns museum, Box 2133, Jönköping Tel: E-post: Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/ ISSN: JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2012

5 Innehåll Inledning Målsättning och metod... 5 Topografi Forns- och kulturmiljö Tidigare undersökningar Resultat Kart- och arkivstudien Fältinventeringen Sammanfattning Åtgärdsförslag Administrativa uppgifter Referenser Tryckta källor Arkiv Kartunderlag....16

6 figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 64E 0cS och & 64E 0dS. Skala 1:

7 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 5 Inledning Under våren/sommaren 2012 har Jönköpings läns museum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom ett ca 73 hektar stort område inom delar av fastigheterna Bottnaryds-Klerbo 1:1 och Tykås 1:3 i Bottnarys socken, Jönköpings kommun. Utredningen föranleddes av planer på att etablera fyra vindkraftverk samt vägar till uppställningsplatserna. Beställare av uppdraget var Eolus Vind AB. Ansvarig för utredningen var Jan Borg, antikvarie vid Jönköpings läns museum. Målsättning och metod Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1 är att fastställa förekomst av forn med synlig markering ovan mark samt att identifiera lägen där forn utan synlig markering i terrängen, såsom t ex förhistoriska boplatser, kan tänkas finnas. Metodmässigt delas etapp 1-utredningen upp i en arkiv- och en fältdel. Efter att en kartanalys och arkivgenomgång utförts vidtar en fältinventering, då det aktuella området inventeras. Påträffade fornar eller övriga a ar mäts in i fält med GPS och beskrivs. Fotodokumentation görs vid behov med digitalkamera. Topografi Kännetecknande för Bottnaryds socken är de långsträckta åsarna med förkastningslinjer. Socknen är i sig relativt kuperad med stora höjdskillnader från 195 till närmare 350 meter över havet. Den största sjön i socknen är Stråken, som utgör en del av Tidans vattensystem (Carlsson 1952, 1957). Själva utredningsområdet är beläget mellan 210 och 340 meter över havet. Med de lägsta delarna i norr där tillfartsvägarna löper upp de högst belagna delarna i söder, där verken är tänkta att placeras. Tillfartsvägarna som ska gå till verken följer med ett undantag redan befintliga vägar medan själva uppställningsplatserna planerats i vad som nu är skogsmark. Forns- och kulturmiljö Fornsbilden i och kring utredningsområdet domineras av bebyggelsear och oftast med kringliggande spår efter odling. Flertalet torp tycks härstamma från senare tid och inget av dem som ligger inom utredningsområdet har medeltida belägg. Däremot finns det ett flertal gårdar i Bottnaryds socken med belägg från 1300-talet (Nordström & Vestbö 1994:7).

8 6 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 Inom utredningsområdets närhet finns även förhistoriska ar. De äldsta kan representeras av t ex en hällkista (RAÄ 323, Bottnaryds socken) från sten- eller bronsåldern men i första hand rör det sig om gravar där de från den äldre järnåldern är i majoritet. Av yngre något yngre karaktär bör de kolningsgropar vara som registrerats något norr, samt en väster, om utredningsområdet. Utifrån resultat av tidigare undersökningar av kolningsgropar så kan de troligtvis dateras till järnålder eller medeltid. I utredningsområdets närområde finns även ett byggnadsminne. Det är herrgården Gunillaberg vars äldsta delar är från 1660-talet. Tidigare undersökningar På Ledshestras ägor, drygt 1500 meter öster om nu aktuellt utredningsområde, ligger RAÄ 7 i Bottnaryds socken. Vid breddningsarbete 1928 av den gamla Göteborgsvägen förstördes en av de tre domarringarna som utgjorde gravgruppen. Under breddningsarbetet utfördes en mindre undersökning av den domarring som låg i vägen men endast enstaka kolbitar hittades (Nordström & Vestbö 1994:10). År 1948 undersökte dåvarande landsantikvarien Gunnar Svahnström en hällkista vid Lilla Klerebo (RAÄ 8:1), ca 1800 meter väster om nu aktuellt utredningsområde. Kistan utgjordes av ett tjugotal plana hällstenar och var 3,5 meter lång och 0,7 0,8 meter bred. Inga fynd framkom som närmare kunde åldersbestämma hällkistan (ATA4930/47, JLM dnr 895/49). Därefter har endast mindre arkeologiska insatser gjorts i Bottnaryds socken genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk/ byråutredning inför en planerad utbyggnad av riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn, vilken även berörde Bottnaryds socken (Haltiner & Nordström 1993). Året därpå gjordes en arkeologisk utredning etapp 1, längs med riksväg 40 samt anslutningen för riksväg 26 mellan Jönköping och länsgränsen vid Bottnaryd (Nordström & Vestbö 1994). År 1997 genomfördes en kompletterande arkeologisk utredning etapp 1, inför ny sträckning av riksväg 26, samt väg 666 (Engman 1997). Utredningen sträckte sig inom både Bottnaryds och Mulseryds socknar varvid fjorton nya fornar och fornsmiljöer kunde konstateras. Ytterligare en kompletterande arkeologisk utredning etapp 1, gjordes 1999 inför planerad ny dragning av riksväg 40 mellan Bottnaryd och Jönköping (Engman & Nordström 2000).

9 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 7 Resultat Kart- och arkivstudien Det äldre kartmaterialet över utredningsområdet gav inga indikationer vad det gäller förhistoriska objekt. Däremot återfinns torpet Rotaberg (RAÄ 176:1) på en geometrisk avmätning från 1685 (E16-16:1). Syftet med kartan var aldrig att i detalj avbilda torpet och dess ägor och därför har endast en hussymbol använts för att visa dess existens och placering. Fältinventeringen Syftet med en inventering är att besiktiga hela ytan som ingår i utredningsområdet. Inom detta utredningsområde har det inte varit möjligt då det inom delar av området växer sly/ungskog som är så pass hög och tät att eventuella ar inte syns. Inom ett område har vegetationen helt omöjligjort en inventering, se markering Ej inventerat på figur 3. Inom det ej inventerade området måste växtligheten gallras och delvis avverkas och tas bort för att inventeras vid ett senare tillfälle. Vägen till utredningsområdet Den nordligaste av arna är den enda en i kategorin Kommunikationsar och maritima ar som påträffats. Det är en stenkammarbro med stentrumma över Älgån, jb021, figur 2. figur 2. Östra sidan av stenkammarbron, jb021. Foto: J Borg.

10 8 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 figur 3. Karta med nypåträffades samt redan tidigare registrerade ar.

11 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 9 Objekt nr /RAÄ nr RAÄ 176: 1, 2 & 3 RAÄ 184:1 & 2 Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning 1) Bebyggelse, sentida 2) Bebyggelse, sentida 3)Röjningsröseområde 1) Bebyggelse, sentida 2) Bebyggelse, sentida 1)Bebyggelse, bestående av 1 husgrund med spisröse. Granbeväxt. Omgivande odlings- och röjningsrösen 2)Bebyggelse inom ett område av ca 125x75 m (N-S), bestående av 2 husgrunder med spisrösen, minst 2 uthusgrunder samt stenröjda markytor med odlingsrösen. 1)Bebyggelse inom ett område av ca 150x75 m (NNÖ-SSV). Bestående av 1 husgrund med spisröse samt stenröjda markytor med odlingsrösen. Backstuga. 2)Bebyggelse inom ett område av ca 100x75 m (NNÖ-SSV). Bestående av 1 husgrund med spisröse samt stenröjda markytor med odlingsrösen. Torp. 1)Fast forn 2) Övrig 3) Övrig Övrig RAÄ307:1 Lägenhetsbebyggelse Namn: Hacket Övrig jb001 Röjningsröse Runt, ca 4 m i diam och 0,3 m h, stenstorlek 0,2-0,4 m. Röjningsröset ligger i tät skog som omöjliggjorde Övrig jb002 Röjningsröse Runt ca 3-4 m i diam och 0,2-0,4 m h, stenstorlek ca 0,4 m Övrig jb003 Fossil åker Bestående av ca 5 röjningsrösen, oregelbundna, 3-5 m diam och 0,2-0,5 m h stenstorlek 0,2-0,5 m jb004 Grav Stensättning. Rund, 8-10 m diam och 0,3-0,4 m h, stenstorlek ca 0,3-0,4 m, i N större sten 0,7 m i diam, grop i mitten ca 2x1,5 m (N-S). Antikvarisk kommentar: Svårbedömd p g a växtligheten i området. jb005 Fossil åker Bestående av ca 20 röjningsrösen, i huvudsak runda 3-5 m diam och 0,2-0,5 m h stenstorlek ca 0,2-0,6 m jb006 Fossil åker Bestående av 5-10 röjningsrösen, i huvudsak runda 3-4 m diam och 0,2-0,3 m h stenstorlek ca 0,2-0,4 m Övrig Fast forn Övrig Övrig jb007 Källare Stående, kallmurad, ca 5x5 m st och 2-3 m h, överväxt Övrig jb008 Fossil åker Bestående av ca 15 röjningsrösen, i huvudsak runda 2-4 m diam och 0,2-0,4 m h stenstorlek ca 0,3-0,6 m jb009 Fossil åker Bestående av ca 15 röjningsrösen, i huvudsak runda 3-4 m diam och 0,1-0,3 m h stenstorlek ca 0,2-0,4 m. Tillhör sannolikt torpet Hacket RAÄ 307 Övrig Övrig jb010 Stenmur 1-2 m b och 0,4-0,8 m h, stenstorlek 0,2-0,7 m inom 184:1 Övrig jb012 Stenmur 1-1,4 m h och 1-1,5 m b stenst 0,3-0,8 m Övrig jb013 Stenmur 0,3-0,5 m h och 1,5-2 m b stenst 0,3-0,6 m mellan 176 & 184 Övrig jb014 Stenmurar Fyra kortare stenmurar kring åker som finns på ekonomiska kartan från 50-talet. Ca 0,9-1,5 m br och 0,4-1 m h stenstorlek ca 0,3-1 m Övrig Åtgärdsförslag 1) Arkeologisk utredning etapp 2 i form av kartering 2) 3).. Bevaras/ Arkeologisk förundersökning. jb017 Plats för Husgrund och spisröse, backstugan Toppen Se RAÄ 184:1 & 2 tabell 1. Tabell över tidigare kända samt nypåträffade forn- och kulturar.

12 10 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 Objekt nr /RAÄ nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning jb018 Grav Stensättning, ca 5 m diam och 0,2-0,3 m h stenst 0,1-0,4 m. Körskador efter skogsmaskin. Antikvarisk kommentar: Svårbedömd p g a växtligheten i området. Fast forn Åtgärdsförslag Bevaras/ Arkeologisk förundersökning jb019 Boplatsläge Möjligt boplatsläge. Bedömningen gjord utifrån topografiska kriterier Arkeologisk utredning etapp 2 jb020 Boplatsläge Möjligt boplatsläge. Bedömningen gjord utifrån topografiska kriterier Arkeologisk utredning etapp 2 jb021 Bro Stenbalksbro, rest av, över Älgån, ca 8 m (NNV-SSÖ) och 1 m h, omedelbart Ö om bron är stenfundament på N resp S sidor av ån. Bestående av tuktade stenblock 1,2x0,3x0,3 m st. Bro skadad genom anläggande av vägtrumma av betong. Övrig tabell 1, fortsättning. Tabell över tidigare kända samt nypåträffade forn- och kulturar. Spår efter bebyggelse Lämningsbilden domineras nästan helt av sentida objekt. Sedan tidigare var fem bebyggelsear kända och registrerade inom området och ytterligare en, Tulliden RAÄ 273:1, är registrerad strax utanför utredningsområdet. RAÄ 176:1-3 ligger till största delen inom det nordligaste av de fyra uppställningsplatserna. Lämningen består av två lägenhetsbebyggelser, Rotaberg (176:1) och Rota (176:2) samt fossil åkermark med röjningsrösen (176:3). I fornsregistret bedöms en som en övrig. Men vid kartstudien har torpet Rotaberg visat sig ha belägg redan från 1685 vilket bör ändra dess status från övrig till fast forn. Torpet Rota i sin tur har inga äldre belägg som kan ändra dess status, vilket medför att det i området finns ar av samma karaktär men med olika status. I området kan man utifrån kartor se att delar av det brukats i alla fall fram till mitten av 1900-talet. Utanför det registrerade området, polygonen RAÄ176 på kartan, finns även fler ar. Söder och väster ut finns fler röjningsrösen samt en källare (jb007). De odlingsspår som kunde ses utanför registrerat område bedömdes vara av yngre karaktär men då växtligheten inventeringstillfället var väldigt hög, mycket sly buskar och gräs, kunde inte arna i detalj karteras. Kring några av de, på ekonomiska kartan från 1950-talet, brukade områdena finns även stenmurar, jb010 och jb RAÄ 184:1-2 består av två lägenhetsbebyggelser, en backstugan (184:1) och ett torp (184:2), båda med omgivande röjda ytor röjningsrösen. Vid inventeringen kunde det konstateras att husgrunden med spisröset tillhörande RAÄ 184:1 ligger söder om det registrerade området i fornsregistret. Nytt läge för jb017 på figur 3. Inom områdena för båda bebyggelseenheterna var vegetationen hög varför deras utbredningar inte i övrigt kunde verifieras mot tidigare avgränsningar. Vid beskrivningen till fornminnesregistret har namnen på de båda arna förväxlats. Där anges RAÄ184:1 heta

13 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 figur 4. Källaren jb007 sedd från väst. Foto: J Borg. Toppen och RAÄ 184:2 heta Perstorp men det ska vara tvärt om. Båda arna har skyltats av Bottnaryds hembygdsförening i fält och där anges rätt namn vid rätt plats. RAÄ 307:1 utgörs enligt fornminnesregistret av en bebyggelse vid namn Hacket. Endast en mindre del av det registrerade området ingår i utredningsområdet och i denna överlappande del kunde inga ar iakttas. Den norra delen av RAÄ 307:1 som ligger utanför utredningsområdet har ej inventerats på grund av den mycket täta vegetationen. Endast några tiotal meter söder om RAÄ 307:1 påträffades ett område med fossil åker bestående av röjningsrösen, jb009. Rösena bedömdes vara av yngre karaktär och tillhör med stor sannolikhet RAÄ 307:1. Spår efter odling Inom utredningsområdet har både ensamliggande röjningsrösen och fossil åkermark bestående av flera röjningsrösen påträffats. Det område som tidigare beskrevs som Ej inventerat, har ändå gåtts igenom även om sikten var mycket begränsad. Då påträffades två röjningsrösen, jb001 och jb002. Med stor sannolikhet finns det fler röjningsrösen i anslutning till de båda eller kan de till och med ingå i samma område. Utöver de röjningsrösen som påträffats inom eller i direkt anslutning till redan registrerade bebyggelsear har fyra områden med röjningsrösen påträffats, jb003, jb005, jb006 och jb008. Inget av dem har bedömts vara av äldre karaktär. Kring RAÄ 273:1, backstugan Tulliden, som ligger strax söder om den näst nordligaste uppstallningsplatsen, ligger i ett område som enligt den ekonomiska kartan från 1950-talet fortfarande brukades. Den brukade marken sträcker sig in i utredningsområdet och längs dess kanter finns röjningssten uppslängt till rösen. 11

14 12 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 figur 5. Stensättningen, jb004, sedd från sydväst. Foto: J Borg. Förhistoria Inom utredningsområdet finns inga sedan tidigare registrerade ar som kan knytas till förhistorien. Vid inventeringen påträffades dock vad som bedöms kunna vara två stensättningar, det vill säga förhistoriska gravar, jb004 och jb018. Båda ligger inom den näst sydligaste uppställningsplatsen på ett kalhygge, endast ett tiotal meter från varandra. Objekt jb004 är helt överväxt med gräs och sly och syntes därför endast som en låg förhöjning mot den omgivande marken. Vid sondning förefaller förhöjningen vara rund, med en diameter på ca 8-10 meter och bestå av en relativt tät stenpackning. Dess storlek och form samt storleken på de få stenar som syns genom växtligheten talar för att det kan vara en stensättning. Även dess läge, något nedraget från krönet på en höjd i en sydsluttning talar för att det kan vara en grav. Objekt jb018 ligger öster om jb004 och har liknande läge och växtlighet ovanpå. Dess existens avslöjas endast genom att någon skogsmaskin kört över en så att delar av vegetationsskiktet rivits bort och en stenpackningen frilagts. Annars syns inget av

15 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 13 objektet ovan mark, ingen förhöjning eller avgränsning kunde ses, men efter sondning så uppskattas dess diameter till ca 5 meter. I körspåren kan delar av stenmaterialet ses och det består i huvudsak av stenar med en storlek mellan 0,1 och 0,4 meter i diameter. I körspåren uppskattades även objektets höjd till ca 0,2-0,3 meter men med stor osäkerhet på grund av skadorna. Att jb018, trots att den knappt kan urskiljas, ändå antas vara en stensättning beror på det som ändå syns samt läget, närheten till jb004 och att det inte kunde hittas några andra röjningsrösen i området. Vid en inventering ingår även att identifiera områden som kan innehålla ar som inte syns ovan mark. Två områden har på topografiska grunder bedömts kunna innehålla boplatsar och då i första hand av förhistorisk karaktär, jb019 och jb020. Sammanfattning Under våren/sommaren 2012 har Jönköpings läns museum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom ett ca 73 hektar stort område inom delar av fastigheterna Bottnaryds-Klerbo 1:1 och Tykås 1:3 i Bottnarys socken, Jönköpings kommun. Utredningen föranleddes av planer på att etablera fyra vindkraftverk samt vägar till uppställningsplatserna. Vid arkiv- och kartstudien samt inventeringen påträffades två ensamliggande röjningsrösen (jb001 och jb002), fem områden med fossil åker bestående av röjningsrösen (jb003, jb och jb ), två stensättningar (jb004 och jb018), en källare (jb007), fyra stenmurar (jb010 och jb012-14), en bro (jb021) och därtill identifierades två områden som kan innehålla förhistoriska boplatsar under mark (jb019 och jb020). Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare bebyggelsear registrerade. Ett av dem, RAÄ 176:1, torpet Rotaberg har vid kartstudien visat sig ha belägg från 1685 (Akt E16-16:1) och bör därför betraktas som fast forn. Vid fältinventeringen visade sig husgrunden med spisröset efter backstugan RAÄ 184:1 ligga söder om den redan registrerade ytan. Ett område kunde inte inventeras på grund av för hög och tät vegetation, där måste gallring och avverkning göras innan den arkeologiska utredningen kan slutföras.

16 14 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 Åtgärdsförslag Jönköpings läns museum anser att en arkeologisk utredning etapp 2 ska utföras inom de två eventuella boplatslägena (jb ) och en arkeologisk förundersökning av de två stensättningarna (jb004 och jb018). Därtill ska en kartering utföras av, RAÄ 176:1, torpet Rotaberg för att försöka särskilja äldre element och strukturer från de yngre. Vidare så har en del av utredningsområdet inte kunnat inventeras på grund av för hög och tät vegetation. Inom området ska en ny inventering utföras efter att träd och sly avverkats och tagits bort. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.

17 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 15 Administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr: Länsstyrelsens beslutsdatum: Jönköpings läns museums dnr: /2012 Beställare: Eolus Vind AB Fält-och rapportansvarig: jan Borg Fältpersonal: Jan Borg Fältarbetstid: Län: Jönköpings län Kommun: Jönköpings kommun Socken: Bottnaryds socken Fastighetsbeteckning: Bottnaryds-Klerbo 1:1 och Tykås 1:3 Belägenhet: Ekonomiska kartans blad: 64E0cS och 64E0dS Koordinater: SV-hörnet: x y Koordinatsystem: SWEREF 99 TM Undersökningsyta: ca 73 hektar Fornsnummer: :1-3, 184:1-2 & 307:1 Fornstyp: Bebyggelsear Tidsperiod: Nyare tid Tidigare undersökningar: Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

18 16 ARKEOLOGISK RAPPORT 2012:46 Referenser Tryckta källor Carlsson, E Bottnaryd - en sockenbeskrivning från äldre tider till 1900-talets början. Skillingaryd. Carlsson, E Bottnaryds socken, Sveriges bebyggelse: statistisk-topografisk beskrivning över Sverigen städer och landsbygd. Landsbygden. Jönköpings län, Del 4. Red Erixon, S & Ericson, O. Uddevalla. Engman, F Riksväg 26 samt väg 666, ny anslutning till riksväg 40. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 1997:17. Jönköping. Engman, F & Nordström, M Riksväg 40. Inför planerad ny dragning. Delen Bottnaryd-Jönköping. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 2000:12. Jönköping. Haltiner, S & Nordström, M Arkeologisk/ byråutredning inför ombyggnad av Rv 40, Jönköping-Ulricehamn. Jönköpings län. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 1993:15. Jönköping. Nordström, M & Vestbö, A Ny sträckning för RV 40. Delen Jönköping-länsgränsen samt anslutningen av Rv 26. Jönköpings kommun. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 1994:26. Jönköping. Arkiv Jönköpings läns museums arkiv. Jönköping. Lantmäteristyrelsens arkiv. Kartunderlag E16-16:1. Geometrisk avmätning. Upprättad år 1685 av Jonas Petersson Duker.

19

20 Arkeologisk rapport 2012:46 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats. Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län

Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats. Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län Arkeologisk utredning, etapp 1 Nifsarp 1:12 Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2007:34 Rickard

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Gravar och marknadsplats i Gislaved

Gravar och marknadsplats i Gislaved Gravar och marknadsplats i Gislaved Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 1:29, fornlämning 18:1, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Vid Finnveden motell

Vid Finnveden motell Arkeologisk utredning, etapp 1 Vid Finnveden motell Utredning inför planerad nybyggnation inom Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8 Tånnö socken i Värnamo kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

GC och VA Kärda-Värnamo

GC och VA Kärda-Värnamo GC och VA -Värnamo Arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten 2:3 m.fl., och Värnamo socknar i Värnamo kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014:48 Ingvar Röjder GC

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Från Abborrabacken till Turkiet

Från Abborrabacken till Turkiet Kulturhistorisk förstudie Från Abborrabacken till Turkiet Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1-2, väster om Fredriksdal Almesåkra och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Eksjöhovgård 7:4 med flera

Eksjöhovgård 7:4 med flera Eksjöhovgård 7:4 med flera utredningsområde Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning för bostadsändamål inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 med flera, Sävsjö (f.d. Vallsjö) socken i Sävsjö kommun,

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka

Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i anslutning till RAÄ 33:1, 163:1, 239:1 inför nya vattenoch avloppsledningar Åkers socken i Vaggeryds

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

På gränsen vid Rya och Gransbo

På gränsen vid Rya och Gransbo Arkeologisk utredning, etapp 1 På gränsen vid Rya och Gransbo Arkeologisk utredning inför planerad täktverksamhet vid gränsen mot Östergötland inom fastigheterna Rya 1:1 och Gransbo 1:1 Säby socken i Tranås

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Vindkraftverk i Norra Sandsjö

Vindkraftverk i Norra Sandsjö Vindkraftverk i Norra Sandsjö Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Hägganäs 1:13, Norra Sandsjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2007:77 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Berga lekplats Berga, Tinnerbäcksparken Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Nya stugor till Bålnäs stugby - inför ny detaljplan

Nya stugor till Bålnäs stugby - inför ny detaljplan Rapport 2010:33 Arkeologisk utredning etapp 1 Nya stugor till Bålnäs stugby - inför ny detaljplan Bålnäs 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Kristianopels camping

Kristianopels camping Kristianopels camping Efterundersökning inom RAÄ 222 Kristianopels socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:18 antikvarie Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Rapport 2009:27 Arkeologisk förundersökning Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Strålsnäs 3:1, 3:8 och 5:1 Åsbo socken Boxholms kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Tjusta. Arkeologisk utredning, etapp 1, Tjusta Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2003:29

Tjusta. Arkeologisk utredning, etapp 1, Tjusta Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2003:29 Tjusta Arkeologisk utredning, etapp 1, Tjusta Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2003:29 Tjusta Arkeologisk utredning, etapp 1, Tjusta Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland

Läs mer

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Bro-Skällsta Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll kring fornlämningarna RAÄ 17:1, 18:1, 18:3 samt 52:1, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Rapport 2012:13

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:03 UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk utredning Järvsta 16:9, 16:10 och 16:20 Gävle kommun Gästrikland 2012 Maria Björck UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:86 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 560, sträckan Årsta havsbad Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 560 Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland Jan Ählström

Läs mer

Bronsåldersboplats i Näsbyholm

Bronsåldersboplats i Näsbyholm Bronsåldersboplats i Näsbyholm Arkeologisk förundersökning av AÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm, Fryele socken, Värnamo kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Projektet Skog & Historia i Böda socken på norra Öland.

Projektet Skog & Historia i Böda socken på norra Öland. Projektet Skog & Historia i Böda socken på norra Öland. Håkan Nilsson Kalmar läns museum Preliminär rapport 2005 Bakgrund Projektet Skog & Historias framtida utformning i Kalmar län en förstudie i Böda

Läs mer

En grav i Skankerstads björkhage

En grav i Skankerstads björkhage Rapport 2010:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En grav i Skankerstads björkhage Invid RAÄ 16 Haddorp 3:1 (tidigare Asplunda 1:1) Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Särskild arkeologisk utredning Härdar i utförsbacke inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD

LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LAKVATTENDAMM ÖVER HAGSÄTTER GÅRD RAÄ 138:1 HAGSÄTTER 21:35 BORGS SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Lakvattendamm över Hagsätter gård

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2013:2 Anna Lögdqvist

Läs mer