Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ , By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2"

Transkript

1 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ , By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box Karlstad Tel: Fax: E-post: Värmlands Museum 2

3 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle -RAÅ , By socken, Säffle kommun, Värmlands län Dnr Hans Olsson Enheten för kulturmiljö Värmlands Museum 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 5 Fornlämningsbild... 5 Syfte... 6 Metod... 6 Resultat... 7 Sammanfattning... 9 FIGURFÖRTECKNING REFERENSER TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER DOKUMENTATIONSMATERIAL Måluppfyllelse

5 Inledning Personal från Värmlands Museum har utfört en arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. Utredningen föranleddes av kommunens upprättande av detaljplan för området. Utredningen utfördes i september Beställare var Säffle kommun. Figur 1. Topografiska kartan med utredningsområdet markerat. Skala 1: Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/ Fornlämningsbild Kunskapen om fornlämningarna i och i anslutning till utredningsområdet är god med värmländska mått mätt. En av anledningarna är att området tillhör ett av de mer välinventerande områdena i länet. Utifrån fornminnesinventeringens resultat kan man se att det framför allt är lämningar från yngre järnåldern som dominerar i områdena i och intill Säffle tätort. En annan anledning till att kunskapen är god är att flera större arkeologiska utredningar och undersökningar utförts. Till de förra kan räknas utredning och förundersökning inför en planerad golfbana som utfördes av Värmlands Museum Vid denna påträffades flera boplatslämningar varav en senare kunde dateras till yngre bronsåldern och en annan till romersk järnålder. Utöver detta har ett större grav- och boplatsområde undersökts vid Tuva omkring 300 meter från det nordvästra hörnet av utredningsområdet. Medan de undersökta gravarna helt kunnat dateras till järnåldern, har boplatslämningarna kunnat dateras 5

6 till såväl bronsåldern som järnåldern utfördes en mindre undersökning av två härdar i parken strax norr om gården Sund. Härdarna kunde dateras från övergången mellan yngre bronsåldern och förromersk järnålder. Syfte Den särskilda arkeologiska utredningen syftade till att: Klarlägga om hittills okända fornlämningar fanns inom utredningsområdet Klarlägga eventuella andra lämningars fornlämningsstatus Fastställa om torplämningen Brännsvall utgör fornlämning Utreda om det fanns ytterligare anläggningar invid fornlämning 330. Utredningen skulle genomföras med en sådan ambitionsnivå att lämningarna översiktligt kan beskrivas avseende: - Preliminär datering - Preliminär tolkning - Övergripande beskrivning av kulturlager, anläggningar och fynd Metod Innan fältarbetet startade studerades äldre Lantmäteriakter, den så kallade Hembygdskartan ( års ekonomiska karta) samt husförhörslängder från By socken på 1760-talet. Den enda äldre karta som finns över området är en sockenkarta från I en husförhörslängd från 1761 påträffades torpet Brännsvall, ett torp under gården Sund. Därför kunde torpet redan innan fältarbetet startade bedömas utgöra fast fornlämning. Ett problem var att man inte automatiskt kunde säga att de lämningar som var synliga på platsen innan utredningen utgjorde lämningar efter det torp som omnämndes i protokollet från Teoretiskt sett skulle torpet kunnat ha legat på en annan plats. Det vill säga, de lämningar som skulle bedömas vara fornlämningar kunde vara några andra än de som var synliga på platsen. För att ta reda på hur det förhöll sig påbörjades utredningen med en inventering av området närmast de synliga lämningarna vid Brännsvall. Vid inventeringen påträffades ytterligare husgrunder inom området, varav en bedömdes vara en äldre husgrund än den som först var synlig. Den bedömningen baserades dels på lämningarnas respektive utseende och karaktär, och dels i provgropsgrävning i den husgrund som okulärt bedömdes vara den yngre av dem. De två provgropar som grävdes, grävdes med syftet att få fram fyndmaterial som kunde säga något om åldern. Vid inventeringen påträffades även andra anläggningar som bedömdes höra samman med torpet, bland annat ett vattenhål/källa och en jordkällare. Samtliga inventerade anläggningar beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets standard för fornminnesinventering. Vid utredningen grävdes även schakt i områden där inga synliga lämningar kunde lokaliseras okulärt. Platserna där schakten grävdes valdes ut utifrån topografiskt läge, lägen där museet av erfarenhet vet att det kan finnas boplatslämningar eller 6

7 förhistoriska gravar. Varje dag skrevs en resonerande och beskrivande fältdagbok. Samtliga schakt och anläggningar mättes in med totalstation och beskrevs kontinuerligt i fältdator. Resultat Vid utredningen påträffades tre hittills okända fornlämningar. Dessa består av ett övergivet gränsröse (RAÄ 375), en övergiven torpbebyggelse efter torpet Brännsvall (RAÄ 376) och en förhistorisk boplats (RAÄ 377). Utöver dessa fornlämningar påträffades ett odlingsröse, A2,. Detta bedöms inte utgöra fast fornlämning. Vid utredningen påträffades inga fler anläggningar eller fynd som kan knytas till fornlämning 330, en härd som påträffades vid 2002 års särskilda utredning. Figur 2. A2 (RAÄ 375). Gränsröse, delvis avtorvat. Foto av Hans Olsson. RAÄ 375 tolkas som ett övergivet gränsröse. Anläggningen är placerad på en liten uppstickande häll i flack terräng. Hällen ligger på ett åkerimpediment. Anläggningen består av en 2,4x1,6 m eter stor (Ö-V) och 0,15 meter hög stenpackning av 0,1-0,4 meter stora stenar. I packningen finns en upprest sten, en visarsten. Då packningen påminner om en mindre stensättning finns en möjlighet att anläggningen ursprungligen varit en sådan och att man sedan utnyttjat den som gränsmarkering. Tolkningen är att gränsmarkeringen är äldre än Från detta år, liksom från

8 och , finns kartor som visar att gränsen mot By prästgård varit densamma sedan dess. Således torde gränsmärket vara äldre än så. RAÄ 376 utgörs av det övergivna torpet Brännsvall. Exakt hur gammalt torpet är har inte kunnat besvaras men enligt uppgift skall torpet ha funnits före 1751 (Johansson 1999). Torpbebyggelse fanns kvar så sent som på års karta. På 1960-talets karta fanns fortfarande ett uthus kvar på platsen. Inom det markerade området återfinns en jordkällare (A3), två husgrunder med spismursröse (A5 och A9), två uthusgrunder? (A4 och A7), två stenmurar/stenrader (A6 och A10), en åkeryta (A8) och ett vattenhål (A11). Efter utredningen görs tolkningen att husgrunden A9 är den äldsta av de två kända. Denna husgrund har ett mer ålderdomligt utseende än A5 och ligger inte på samma plats som kartmaterialet pekar ut som torpets bostadshus. Provgroparna i A5 visar också på ett yngre fyndmaterial i form av takskiffer, tegel, obrända ben, spikar och fönsterglas. Däremot har utredningen inte svarat på hur gammal husgrunden A5 är. Denna husgrund kan också vara av hög ålder men ha bebotts under längre tid. Inom området för torpet Brännsvall påträffades även rester av kulturlager. Delar av detta kulturlager bedöms höra samman med torpet men delar kan ha förhistoriskt ursprung. Detta eventuellt förhistoriska material, påträffat i schakten 22, 24 och 25, bestod av enstaka kvartsavslag, bränd lera, någon skärvsten, mörkfärgningar och bränt ben. Materialet låg dock blandat med sentida material som fajans och tegel. Figur 3. Schakt 13 och 19. Gula pinnar markerar skärvsten. Foto av Hans Olsson. 8

9 RAÄ 377 utgörs av en förhistorisk boplats. I utredningsschakten påträffades stora mängder skärvsten men endast ett fåtal andra fynd. Bland fynden fanns ett keramikfynd, tre bitar bränd lera och ett kvartsavslag. Inga anläggningar kunde iakttas trots alla schakt. Intensiteten av skärvsten ökade ju längre mot väst och åkermarken som schakten grävdes. På motsvarande sätt tunnande fynden ut mot norr, söder och öst. Detta talar för att huvuddelen av boplatsen är belägen ute i dagens åkermark, ett område som inte berördes av utredningen. Sammanfattning I september 2008 utförde personal från Värmlands Museum en arkeologisk utredning i ett skogsparti i de södra utkanterna av Säffle tätort. I utredningen påträffades tre hittills okända fornlämningar. Dessa består av ett övergivet gränsröse, en övergiven torpbebyggelse samt en förhistorisk boplats. 9

10 FIGURFÖRTECKNING 1 Topografisk karta över utredningsområdet 5 2 Anläggning Skärvsten i schakt 13 och Översiktskarta över fornlämningar 14 5 Karta över schakt och anläggningar vid Brännsvall 15 6 Karta över schakt och anläggningar vid boplats och gränsmärke 16 REFERENSER Hembygdskartan Bland 209. Johansson, Sven Boställen i By/Säffle. Säfflebygdens hembygdsförening. LMS akt R12-27:1. Avmätning över By prästgård LMS akt R12-1:2. Karta med beskrivning över By socken LMS aktnr12-27:r1:249. Geometrisk avmätning över By prästgård Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Värmlands Museums diarienummer: Länsstyrelsens diarienummer: Beställare: Säffle kommun. Län: Värmland. Landskap: Värmland. Kommun: Säffle. Socken: By. Ekonomsikt kartblad: 10C1h. Undersökt yta: cirka 240m 2. Undersökningsperiod: Arkeologisk personal: Ellinor Forssell, Hans Olsson (ansvarig) och Björn Wallbom. Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/ Inmätning: Värmlands Museum. DOKUMENTATIONSMATERIAL Fältdagbok, digitala fotografier och schaktbeskrivningar. Materialet förvaras i Värmlands Museums arkiv. 10

11 Storlek Anlnr anltyp och djup 1 Gränsröse 2,4x1,6 m (Ö-V) och 0,15 m h 2 Odlingsröse 2,5 m diam och 0,2 m h 3 Jordkällare 8x7 m (NV- SÖ) och 0,5 m h Anläggningar Fyllning 0,1-0,4 m st sten 0,15-0,4 m st stenar Övrigt Ligger på liten bergsklack på impediment i åker. Lövskog. I V en visarsten, 0,4 m l, 0,3 m h och 0,1 m tj (NNV-SSÖ). Har en 0,5 m h och upp till 2 m br vall. Öppning mot S. I mitten en 2x2 m st grop 4 Uthusgrund? ca 5x5 m Bestående av minst fem synliga syllstenar. I V delen är en stor hög med dumpmassor 5 Husgrund 9,5x8,5 m (N-S) 6 Stenmur? 5x2 m (N-S) och 0,15 m h Syllstenshus 0,2-0,4 m st stenar I V är ett flackt spismursröse, 5,5x4,5 m (N-S) och 0,2 m h. I NV är en flack grop, 2x1,5 m (N-S) och 0,15 m dj. Grävde två provgropar i husgrunden. Intill och Ö om väg norrut från Brännsvall 7 Uthusgrund? 5x4 m (N-S) Bestående av sex 0,4-0,8 m st stenar 8 Åkeryta 12x4 m (Ö- V) 9 Husgrund 8,5x7,5 m (Ö-V) 10 Stenrad 7x1,5 m (Ö- V) 11 Vattenhål 4x3 m (Ö- V) och 0,4 m dj 0,05-0,4 m st sten 1,5 m br diken N och S om I NÖ hörnet är ett spismursröse, 6x5 m (N-S) och 0,2 m h. Av 0,1-0,3 m st stenar. Tegel och glas i ytan. Syllstenar synliga i S,SV och V, 0,4-0,5 m st Ö delen avtorvad. Möjligen är denna del ett litet röjningsröse. Ligger an mot berget 11

12 Schaktnr Storlek och djup 1 8x1,6 m och 0,25 m dj 2 2x1 m och 0,1 m dj 3 6x1 m och 4 5x1 m och 5 5x1 m och 6 6x1 m och 7 9x1 m och 0,15 m dj 8 5x1 m och 9 1,5x1 m och 0,2 m dj 10 7x1 m och 0,15 m dj 11 14x1 m och 12 6x1-2 m och 0,15 m dj 13 9x3 m och 14 3x1,4 m och 0,15 m dj 15 5x1 m och 16 4x1 m och 0,1 m dj 17 7x1 m och 0,1 m dj 18 5x1,6 m och 0,15 m dj 19 4x1,6 m och 0,1 m dj 20 7x1 m och Schaktbeskrivningar Riktning Botten Kommentar NNV- SSÖ Grus Ö-V Grus Kvartsådra i NÖ delen. Sitter ihop med schakt 1 NNV- SSÖ Morän med mycket sten Ö-V Grus Ö-V Grus, mjäla i V N-S Lera Sitter ihop med schakt 5 N-S Grus NNV- Lera SSÖ NV-SÖ Lera Sex osäkra skärvstenar. N-S Lera Fyra osäkra skärvstenar N-S Lera 22 skärvstenar varav ca 12 inom ett 3x0,5 m st område i N delen. Här även fynd av en bit bränd lera och en bit lagen kvarts. Ö-V Lera 9 st spridda skärvstenar samt en bit bränd lera i V delen. Ö-V Lera 68 spridda skärvstenar. Många närmast schakt 11 i Ö men ökande igen mot V och åkern. Här inom ett 3x3 m st område fanns cirka 45 skärvstenar Ö-V Lera 2 skärvstenar NÖ-SV Lera N-S Grus En skärvsten NNV- SSÖ NNV- SSÖ Grus och lera Lera 3 skärvstenar Ö-V Lera 6 spridda skärvstenar N-S Lera En keramikbit, 18 skärvstenar och 2 skörbrända stenar 12

13 Storlek Schaktnr och djup 21 4x1 m och 0,15 m dj 22 10x1 m och och 0,1 m dj 23 3x1 m och 0,15 m dj 24 8x1 m och 25 5x1 m och 0,15 m dj Schaktbeskrivningar Riktning Botten Kommentar NNV- SSÖ N-S Lera Grus och berg NÖ-SV Grus En bit bränd lera, rund Bitvis fet och svart jord. I S fynd av ett kvartsavslag. I N två bitar tegel N-S Mkt kol och svart fet jord. Två kvartsavslag, 1 skärvsten, en bit rödgods, en bit tegel, 10 bitar bränd lera varav 9 i mörkfärgning invid berget i V delen N-S 26 4x1 och N-S 2x1 och 0,2 m dj 27 9x1 m och 28 7x1 m och 29 6x1 m och 30 8x1 m och ÖNÖ- VSV N-S ÖSÖ- VNV N-S Grus och berg Berg och morän Morän och grus Morän och lera Lera och berg Mjäla och berg 31 10x1 m och NÖ-SV Mjäla 32 5x1 m och Ö-V Mjäla 33 4x1 m och NÖ-SV Grus Fet och mörk jord. Fynd av ett kvartsavslag, tre bitar bränd lera, 1 bränt ben, en bit tegel, en bit fajans Mycket mylla. Fynd av skräp i form av kokosnötter och kapsyler. Även en större bit slagen kvarts Intill och N om torvades en anhopning av stenar av med maskin. Naturbildning 13

14 Figur 4.Ekonomisk karta med översikt över tidigare kända fornlämningar och nypåträffade fornlämningar. 14

15 Figur 5. Schakt och anläggningar vid Brännsvall (RAÄ 376). 15

16 Figur 6. Schakt och anläggningar vid boplatsen och gränsröset (RAÄ 375 och 377). Måluppfyllelse Enligt Länsstyrelsens kravspecifikation och Värmlands Museums undersökningsplan var syftet med utredningen att: 1. att klarlägga om hittills okända fornlämningar finns inom utredningsområdet. Utredningsresultatet innebar tre dittills okända fornlämningar inom utredningsområdet. Dessa benämns i FMIS RAÄ , By sn. 2. att bedöma eventuella lämningars fornlämningsstatus. Förutom ovan nämnda fornlämningar påträffades endast en lämning till, ett odlingsröse (A2) som inte bedöms utgöra fornlämning. 3. fastställa huruvida SKS utgör fast fornlämning SKS utgör fast fornlämning efter torpet Brännsvall som kan spåras i historiskt källmaterial från åtminstone I FMIS har torpet beteckningen RAÄ 376, By sn. 4. utreda om det finns ytterligare anläggningar inom fornlämningsområdet till RAÄ 330. Inga ytterligare anläggningar påträffades i skogsmarken öster om fornlämning 330. Den särskilda arkeologiska utredningen genomfördes med ambitionen att 16

17 fornlämningarna efter avslutat arbete preliminärt kan beskrivas avseende: - datering - tolkning - samt med en övergripande redogörelse av kulturlager, anläggningar och fynd Den nypåträffade boplatsen, RAÄ 377, låter sig inte dateras närmare än förhistorisk tid. Endast ett fynd av keramik är för litet för att säkert kunna datera lämningen. De påträffade delarna tolkas utgöra delar av en större boplats som förväntas ligga i åkermarken, utanför UT-området. Lämningen består av kulturlager med skärvsten, keramik, bränd lera och slagen kvarts. Bedömningen att lämningen ändå är förhistorisk bygger på likheter från bland annat bronsålderslämningarna i Fläskerud (Eskilsäter 254) samt keramiken. Torplämningen, RAÄ 376, kan spåras i historiskt källmaterial från åtminstone Platsen som sådan har inte övergivits förrän efter På 1960-talets karta finns ännu ett uthus kvar på platsen. Inom det utredda området påträffades bland annat två husgrunder efter bostadshus varav det ena uppvisar ålderdomliga karaktärsdrag med mycket flackt spismursröse och hög överväxandegrad. I området påträffades även en jordkällare, odlingsytor, kulturlager mm. Några av fynden i kulturlagret kan indikera förhistorisk bebyggelse/aktivitet på platsen. RAÄ 375 utgörs av ett övergivet gränsröse. Gränsrösets ålder bedöms vara äldre än från 1648 då den äldsta kända kartan över By prästgård upprättades. Eventuellt kan RAÄ 375 vara anlagd på en äldre stensättning. Hur har metodiken och dokumentationen följts Den metod som redovisades i UP har följts. Enda skillnaden utgörs av att ett fynd, ett fragment av ett förhistoriskt kärl, samlades in. Tidplanen Enligt UP skulle fältarbetet avslutas innan 30 september, Fältarbetet avslutades 19 september, Rapportarbetet skulle vara klart senast 12 månader efter fältarbetets slut. Rapporten är klar 6 månader efter avslutat fältarbete. Under arbetet skulle tillsyn ske genom besök från Länsstyrelsen. Antikvarie Lotta Boss var på besök 17 september. Länsstyrelsen skulle också meddelas innan undersökningens fältdel påbörjades samt när fältarbetet avslutades. Detta skedde enligt plan. Kostnadsberäkningen Utredningen blir något billigare än det totalpris som preciserades i UP. Detta främst därför att naturvetenskapliga analyser inte genomfördes. 17

Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad -By socken, Säffle kommun, Värmlands län

Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad -By socken, Säffle kommun, Värmlands län Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad -By socken, Säffle kommun, Värmlands län Värmlands Museums dnr 07-270-292 Värmlands Museum Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

Boplatslämningar vid Vallentuna kyrka Arkeologisk utredning med anledning av byggande av planskild korsning mellan Roslagsbanan och väg 268 norr om Vallentuna kyrka, Vallentuna socken och kommun Uppland

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Husgrund vid Södra Kulla gård

Husgrund vid Södra Kulla gård UV ÖST RAPPORT 2007:26 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Husgrund vid Södra Kulla gård Arkeologisk förundersökning med anledning av förläggning av jordkabel sträckan Södra Freberga Sjöhamra m fl, Västra

Läs mer

Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3

Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3 Rapport 2007:24 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3 RAÄ 6 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

Kristianopels camping

Kristianopels camping Kristianopels camping Efterundersökning inom RAÄ 222 Kristianopels socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:18 antikvarie Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Vallby bytomt, Västerås

Vallby bytomt, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:31 Vallby bytomt, Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan Arkeologisk utredning RAÄ 102 och 103 Kv Rökstugan 1, kv Ryggåsstugan 1 och Västerås 4:86 Västerås församling,

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Särskild arkeologisk utredning Härdar i utförsbacke inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004 E6 Bohuslän Startsida Juni Juli 2010-01-21 E6 2004 E6 undersökningarna har startat igen. Under försommaren sker en serie mindre utgrävningar norr om Uddevalla. Undersökningarna sker i den mellersta delen

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:25 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Stadshotellet i Enköping

Stadshotellet i Enköping Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst RAÄ 26 Kv Traktören Enköping Uppland Bent Syse 2002:18 2 Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011

Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011 Rapport Arkeologisk förundersökning (schaktningsövervakning) Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011 Anders Wikström & Fedir Androsjtjuk Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Den andra platsen var invid fornlämning Gryta 22:1, en registrerad skärvstenshög, ca 11 m i diameter och 2 m hög.

Den andra platsen var invid fornlämning Gryta 22:1, en registrerad skärvstenshög, ca 11 m i diameter och 2 m hög. 2014-11-19 Dnr Ar-1012-2014 Ar-1014-2014 Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED SKYLTPLACERING INVID FORNLÄMNING FRÖSLUNDA 13:1

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer