2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett"

Transkript

1 Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet E4 Uppsala Mehedeby. Undersökningsområdet var beläget i övergångszonen mellan fullåkersbygden i söder och de moränbundna skogsområdena i norr. Topografin varierade från flack uppodlad åkermark i söder, via mer uppbruten slättmark med trädbevuxna åkerholmar och betesmark, till skogsklädd moränmark i norr. Undersökningsområdet var närmare kilometern långt och hade en area av närmare m 2. På grund av undersökningsområdets storlek utfördes undersökningen över två år. År 2002 undersöktes ett område med två boplatslägen söder om väg 695. År 2003 undersöktes området norr om denna väg med boplatslägen, ett större gravfält och ett antal lämningar från historisk tid. Vid förundersökningen 1995 hade ett antal förhistoriska lämningar påträffats i åkermarken, bland annat rester av flera hus och ett antal härar och gropar. I undersökningsområdets norra delar fanns två sedan tidigare kända gravfält, fornlämning 56, som undersöktes och fornlämning 57, som hamnade utanför undersökningsområdet. I skogsmarken norr om undersökningsområdet fanns ytterligare ett antal järnåldersgravfält och även ett antal skärvstenhögar med trolig datering yngre bronsålder äldsta järnålder års undersökning Längst i söder fanns ett område med begränsad bebyggelse från vår tideräknings början. Denna bebyggelse bestod av ett ensamt hus med tillhörande gårdsplan, brunnar, härdar och avfallsgropar. Strax söder om väg 695 fanns ett stort område med en mycket stor mängd stolphål, vilka utgjorde rester av en tät bebyggelse från vikingatid. Inom detta område identifierades 18 hus. Det verkliga antalet byggnader har troligen varit betydligt högre, då endast en tredjedel av de många stolphålen i området kunde relateras till hus. Husen daterades mellan 700 och 1100 e Kr och var fördelade i minst tre kronologiska faser. I den östra delen av den vikingatida ytan fanns två treskeppiga hus och ett fyrstolphus daterade mellan 770 och 900 e Kr. I samma område fanns ett hus som utgjorde en hybridform mellan enskeppigt och treskeppigt, ett treskeppigt hus och ett fyrstolphus daterade mellan sent 800-tal och sent 900-tal. Ett större enskeppigt hus i boplatsens nordöstra del utgjorde en tredje fas och daterades till sen vikingatid eller tidig medeltid. En eventuell fjärde fas fanns i boplatsens centrala delar där två treskeppiga hus och ett fyrstolpshus låg parallellt. Dessa hus var odaterade men deras samstämmiga orientering gjorde det sannolikt att de var samtida. I den vikingatida boplatsens västra ände fanns tre grupper av hus, huvudsakligen fyrstolpshus och små treskeppiga hus, som troligen utgjorde ekonomibyggnader till de olika boningshusen i öst. På boplatsen fanns även flera kulturlager, brunnar och avfallsgropar och täktgropar. I ett stolphål i hybridhuset påträffades en amulettring med miniatyrskäror. I samma hus hittades en vikingatida tvåtåig nyckel. Andra fynd från detta område var en islägg och en vinkelskära, påträffade i två av de kulturlager som fanns på ytan. I lagren påträffades även en mycket stor mängd obrända djurben. Nötkreatur dominerade, även om får och get var vanligt förekommande. Hästben var även vanliga. Småviltjakt och fiske verkar även ha spelat en viss roll i näringsfånget, däremot fanns inget storvilt.

2 2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett mindre impediment. De äldsta bevarade huskonstruktionerna var ett mycket stort treskeppigt hus med bevarad väglinje och ett mindre fyrstolpshus daterade till äldre romersk järnålder. Vidare fanns på detta läge ett treskeppigt hus och ett fyrstolpshus från yngre romersk järnålder. Slutligen fanns ett treskeppigt hus från övergången mellan yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Sydväst om det södra gårdsläget fanns även ett ensamliggande treskeppigt hus från förromersk järnålder. I anslutning till impedimentet fanns fem flatmarksgravar. Två av dem låg en bit ut i åkermarken. En av dessa daterades till skiftet mellan äldre och yngre bronsålder. De övriga gravarna var betydligt yngre och härrörde från förromersk järnålder. Samtliga gravar var skadade av åkerbruk, troligen redan under förhistorisk tid, eftersom gravfyllning framkom i flera anläggningar på boplatsen. Det norra gårdsläget var beläget 250 meter norr om det södra, strax sydöst om det impediment där det icke undersökta gravfältet nr 57 var beläget. De äldsta husen var ett treskeppigt långhus och ett litet fyrstolpshus, båda från skiftet mellan äldre och yngre romersk järnålder. Under yngre romersk järnålder fanns på platsen tre ekonomibyggnader. Strax söder om gårdsläget fanns under övergången mellan yngre romersk järnålder och folkvandringstid ett treskeppigt långhus. I östra kanten av undersökningsområdet, mellan de bägge bebyggelselägena, påträffades ett svårtolkat hus som kan ha utgjort ett stolpburet förråd. Huset daterades till början av yngre bronsålder. Fynden från boplatslämningarna utgjordes huvudsakligen av obrända ben och keramik. Benen härrörde i de allra flesta fall från nöt, får/get och svin. Fågel och fisk förekom, men i likhet med 2002 års undersökning inget storvilt. Den allra största mängden keramik på boplatsen framkom i en enda avfallsgrop. Bland övrigt fyndmaterial kan nämnas en rombisk nitbricka och en pryl i järn, samt lerklining med tydliga handavtryck. Smärre fynd av brons, slagg, bergart förekom och stora mängder bränd lera påträffades också. Undersökningen av gravfältet, fornlämning 56, blev betydligt mer omfattande och komplicerad än väntat. Det ursprungliga underökningsområdet omfattade endast det kända gravfältets utbredning, plus ett område norr om detta, där härdar daterade till yngre bronsåldern påträffats under förundersökningen. Det framgick snart att gravfältet fortsatte långt norr om undersökningsområdet, som fick utökas. Sammanlagt påträffades 109 gravar på gravfältet. Av dessa var 80 blockgravar, bestående av en stenpackning upplagd kring eller mot ett eller flera markfasta block. De övriga gravarna utgjordes av olika slags flacka stensättningar eller, i den del av gravfältet som var känd från början, av låga högar. Stenmaterialet i gravarna dominerades av skärvsten, även om utvald natursten också hade använts, företrädelsevis i de norra delarna av gravfältet. Många av blocken som gravarna anlagts kring uppvisade också spår av eldpåverkan, vilket möjligen var en indikation på att ceremoniella eldar tänts i samband med gravläggandet. Antalet gravlagda individer uppskattades till 239, varav 145 kunde klassificeras som vuxna och 75 som barn och ungdomar. Av de gravlagda individerna var 17 % sju år eller yngre, ingen var dock nyfödd. Endast en mindre del av materialet kunde könsbestämmas, men resultatet pekade på en jämn könsfördelning. Endast en mindre mängd djurben påträffades på gravfältet. Materialet dominerades av nötkreatur och icke närmare bestämda större däggdjur. Flera brandgravar innehöll obrända kindtänder av

3 nöt. En grav daterad till yngre bronsåldern innehöll ett mellanfotsben av får/get, vilket är vanligt förekommande i gravar från perioden. Gravfältets dateringar visade att det hade använts under en lång tidsperiod. De äldsta daterade gravarna härrörde från övergången mellan yngre bronsålder och äldre förromersk järnålder. Den yngsta daterade graven anlades under vendeltid. Dateringarna visar även att gravfältet haft en tämligen regelbunden tillväxt fram till och med äldre romersk järnålder. Därefter verkar det ha använts endast sporadisk för begravningar. Områdets betydelse som kultiskt centrum levde dock kvar in i vikingatid och medeltid. Detta manifesterade sig genom två anläggningar som tolkades som offerplatser. Dessa påträffades i anslutning till gravfältets norra delar. Den ena utgjorde en slags bålplats med ett kraftigt sot/kollager och fragmentariskt bevarade djurben. Den daterades till vikingatid. Den andra anläggningen tolkades ursprungligen som en grav, men innehöll endast djurben, obrända och i stora mängder. Två prov från denna anläggning daterades till sen vikingatid respektive högmedeltid. Fyndmaterialet från gravfältet dominerades av närmare 60 kg keramik. Endast undantagsvis hade keramiken använts som benbehållare. Det var snarare frågan om kärl som innehållit gravgåvor av olika slag. I flera gravar påträffades även hartstätningsringar med avtryck av spånkärl. Vid något tillfälle hade dessa använts som benbehållare, men annars hade de liksom keramiken utgjort gravgåvor. Andra framträdande fynd var två armringar i brons. De hade ormhuvuddekor i ändarna kunde möjligen dateras till äldre romersk järnålder. Vidare påträffades ett par bronsfibulor med kraftigt svängd båge från sen förromersk järnålder och ett profilerat remändebeslag från de första århundradena e Kr. Flera lämningar från historisk tid påträffades även vid undersökningen. I åkermarken ett hundratal meter norr om det södra boplatsläget framkom en tegelugn daterad mellan 1280 och 1600 e Kr. Liknande anläggningar har undersökts i Hämringe, Sommaränge och Bålsta. Tre smedjor påträffades vid undersökningen. Den äldsta, vilken överlagrade delar av gravfältet, daterades till sent 1700 och tidigt 1800-tal. En yngre smedja i gravfältets norra del hade antagligen en samband fornlämning 252, en bebyggelselämning som bestod av en källargrund, en kallmurad stenmur och en huslämning. Stenmuren och huslämningen låg utanför undersökningsområdet och karterades endast. På det södra impedimentet låg en sentida halvt raserad smedja som fanns med på ekonomiska kartan från Lämningen karterades. Slutsatser Undersökningarna i Kättsta har gett värdefull arkeologisk kunskap om förhållanden i denna del av Uppland under perioden bronsålder - medeltid. På gravfältet var kanske det mest intressanta resultatet den kontinuitet när det gäller gravritual och gravuppbyggnad som finns i princip från yngre bronsålder till vendeltid. De gravar från övergången mellan äldre och yngre bronsålder som fanns på boplatsen avvek dock kraftigt i utseende och vittnar om en annorlunda gravritual under denna period. Boplatsen uppvisade ingen obruten kontinuitet, eftersom lämningar från vendeltid saknades, men det har ändå varit möjligt att diskutera förändringar i bebyggelsestruktur, byggnadskonst djurhållning under perioden äldre järnålder vikingatid. Eftersom vikingatida boplatser i är ovanliga i Uppland kan den vikingatida boplatsen, med sina överlagrande husgrupperingar och rika benmaterial tillföra viktig information till framtida forskning.

4 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 221 Käpphål 0,1 0,1 0,04 Rund Skålformad 227 Grop 1,3 0,8 0,4 Oval Skålformad 246 Härd 0,67 0,57 0,14 Oval Skålformad Sotlins/härdbotten 266 Grop 2,06 1,36 0,18 Oval Oreg Avfallsgrop 297 Grop 2,05 1,3 0,35 Oval Oreg Avfallsgrop 328 Utgår 340 Käpphål 0,06 0,06 0,11 Rund U-formad 346 Utgår 353 Grop 0,79 0,63 0,11 Oval Oreg Nedgrävning 377 Käpphål 0,08 0,07 0,1 Oval Raka sidor, plan botten 383 Grop 1,44 1,1 0,18 Oval Skålformad Avfallsgrop 413 Härd 0,69 0,45 0,05 Oval Flack Sotlins/härdbotten 429 Utgår 452 Utgår 463 Utgår 468 Utgår 485 Käpphål 0,09 0,08 0,24 Oval Spetsig 493 Utgår 516 Utgår 534 Härd 1,52 1,4 0,07 Oval Flack Sotlins/härdbotten 569 Härd 0,3 0,26 0,06 Oreg Skålformad 582 Stolphål 0,55 0,55 0,32 Rund Raka sidor, plan botten 582 Stolphål 0,55 0,55 0,32 Rund Raka sidor, plan botten 597 Utgår 608 Utgår 620 Stolphål 0,67 0,57 0,38 Oreg U-formad 637 Stolphål 0,97 0,68 0,4 Oreg Oreg 653 Grop 1,26 0,96 0,18 Oval Skålformad Avfallsgrop 687 Stolphål 1,62 0,88 0,34 Oval Oreg 734 Härd 0,26 0,21 0,02 Oval 752 Grop 0,43 0,38 0,21 Oval Oreg Nedgrävning 771 Stolphål 0,85 0,7 0,35 Oreg Raka sidor, plan botten Stenskott 795 Grop 1,17 0,95 0,39 Oreg Raka sidor, plan botten Nedgrävning 819 Härd 0,99 0,66 0 Oreg 837 Stolphål 0,52 0,52 0,54 Rund U-formad 853 Utgår 868 Stolphål 0,89 0,8 0,34 Oval Oreg 887 Stolphål 0,51 0,46 0,14 Oval Skålformad 904 Stolphål 0,78 0,64 0,58 Oval En lutande sida, plan botten 924 Grop 0,45 0,39 0,13 Oval Skålformad Nedgrävning 938 Utgår 949 Stolphål 0,45 0,33 0,35 Oval U-formad Stenskott 967 Härd 0,75 0,65 0,17 Rund Skålformad Härdgrop 999 Härd 0,53 0,41 0,06 Oreg Oreg Sotlins/härdbotten 1022 Stolphål 1 0,7 0,63 Oval Oreg Stenskott 1065 Grop 0,88 0,49 0,14 Oreg Oreg Nedgrävning 1092 Härd 0,9 0,85 0,19 Rund Skålformad Härdgrop 1120 Härd 0,73 0,73 0,31 Rund Oreg Kokgrop 1146 Stolphål 0,43 0,43 0,37 Rund Raka sidor, plan botten 1161 Stolphål 1,43 0,87 0,45 Oreg Raka sidor, plan botten Stenskott 1197 Stolphål 1,37 0,95 0,63 Oreg Oreg 1241 Stolphål 0,38 0,3 0,14 Oval Skålformad 1256 Utgår 1267 Grop 0,45 0,33 0,11 Oval Skålformad Nedgrävning 1286 Grop 0,51 0,51 0,1 Rund Lutande sidor, plan botten Nedgrävning 1308 Utgår 1326 Stolphål 0,46 0,43 0,13 Rund Skålformad 1344 Stolphål 0,3 0,3 0,09 Rund Raka sidor, plan botten 1364 Stolphål 0,67 0,6 0,18 Oreg Skålformad 1379 Stolphål 1,1 0,9 0,4 Oreg Oreg Stenskott 1407 Utgår 1430 Stolphål 1 0,7 0,38 Oval Oreg 1460 Stolphål 1,12 1 0,44 Oval Oreg 1

5 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 1460 Stolphål 1,12 1 0,44 Oval Oreg 1481 Stolphål 0,73 0,7 0,22 Oval Skålformad 1506 Stolphål 0,4 0,36 0,15 Rund Spetsig 1521 Stolphål 0,92 0,76 0,25 Oval Raka sidor, plan botten 1542 Stolphål 1,2 0,83 0,43 Oval Lutande sidor, plan botten 1542 Stolphål 1,2 0,83 0,43 Oval Lutande sidor, plan botten 1596 Stolphål 0,41 0,385 0,15 Oval U-formad 1662 Grop 0,31 0,26 0,06 Oreg Skålformad Nedgrävning 1677 Stolphål 0,54 0,47 0,22 Oreg U-formad Stenskott 1701 Stolphål 0,5 0,48 0,23 Oval Skålformad 1755 Grop 0,67 0,67 0,18 Rund Lutande sidor, plan botten Nedgrävning 1778 Grop 0,75 0,72 0,12 Oval Oreg Nedgrävning 1800 Stolphål 0,49 0,3 0,18 Oreg U-formad 1817 Stolphål 0,36 0,31 0,2 Oreg U-formad 1830 Stolphål 0,81 0,69 0,36 Oval Raka sidor, plan botten 1856 Grop 0,56 0,48 0,09 Oval Oreg Nedgrävning 1877 Stolphål 0,6 0,54 0,14 Oval Skålformad 1926 Stolphål 1,36 1,05 0,39 Oreg Oreg 2002 Stolphål 0,6 0,44 0,26 Oval Skålformad 2030 Grop 0,87 0,75 0,18 Oval Skålformad Nedgrävning 2053 Stolphål 0,6 0,56 0,54 Oreg U-formad 2071 Brunn 2 2 1,2 Rund Oreg 2129 Stolphål 1,18 0,65 0,43 Oreg Raka sidor, plan botten 2149 Stolphål 0,47 0,47 0,15 Rund Skålformad 2170 Stolphål 0,48 0,41 0,25 Oval Skålformad 2185 Stolphål 0,56 0,45 0,2 Oval En lutande sida, plan botten 2201 Stolphål 0,8 0,74 0,23 Oval Skålformad 2222 Stolphål 0,46 0,46 0,18 Rund Skålformad 2238 Stolphål 0,8 0,8 0,4 Rund U-formad 2260 Stolphål 0,6 0,5 0,36 Oreg Skålformad 2282 Stolphål 1,36 0,75 0,56 Oreg Oreg 2309 Grop 0,75 0,6 0,22 Oval Skålformad Nedgrävning 2330 Stolphål 0,4 0,4 0,05 Rund Lutande sidor, plan botten 2343 Utgår 2356 Härd 0,95 0,85 0,39 Oval Skålformad Kokgrop 2393 Stolphål 0,65 0,57 0,48 Oreg Raka sidor, plan botten Stenskott 2410 Stolphål 0,75 0,65 0,26 Oreg Skålformad Stenskott 2426 Stolphål 0,8 0,75 0,26 Oval Oreg Stenskott 2443 Stolphål 1,01 0,78 0,3 Oval Lutande sidor, plan botten 2467 Stolphål 0,64 0,5 0,35 Oval Raka sidor, plan botten 2483 Stolphål 0,65 0,65 0,28 Rund Raka sidor, plan botten 2498 Stolphål 0,2 0,2 0,08 Rund Skålformad 2511 Stolphål 0,44 0,44 0,16 Rund Oreg 2527 Stolphål 0,67 0,62 0,43 Oval Oreg 2544 Stolphål 0,64 0,6 0,42 Oval Lutande sidor, plan botten 2560 Stolphål 0,55 0,5 0,19 Oval Lutande sidor, plan botten Stenskott 2572 Stolphål 0,86 0,75 0,22 Oval Lutande sidor, plan botten 2572 Stolphål 0,86 0,75 0,22 Oval Lutande sidor, plan botten 2590 Stolphål 0,88 0,65 0,47 Oval Oreg 2608 Utgår 2621 Stolphål 0,61 0,51 0,22 Oval Lutande sidor, plan botten 2632 Grop 0,66 0,61 0,14 Oval Oreg Nedgrävning 2650 Stolphål 0,79 0,55 0,15 Oreg Raka sidor, plan botten 2669 Grop 0,88 0,77 0,3 Oreg Oreg Avfallsgrop 2697 Stolphål 0,3 0,3 0,1 Rund Raka sidor, plan botten 2711 Grop 0,62 0,57 0,21 Oval En lutande sida, plan botten Avfallsgrop 2728 Grop 0,7 0,56 0,21 Oval Oreg Nedgrävning 2748 Härd 0,7 0,55 0,18 Oval Skålformad Härd 2767 Grop 0,41 0,37 0,13 Oval Skålformad Nedgrävning 2783 Grop 0,64 0,43 0,16 Oval Oreg Nedgrävning 2804 Stolphål 0,63 0,5 0,08 Oval Raka sidor, plan botten 2899 Stolphål 0,4 0,36 0,18 Oval En lutande sida, plan botten 2913 Grop 2,15 1,8 0,34 Oval Skålformad Avfallsgrop 2

6 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 2960 Utgår 2980 Stolphål 0,41 0,41 0,21 Rund En lutande sida, plan botten 2995 Utgår 3006 Grop 1,04 0,83 0,18 Oreg Skålformad Avfallsgrop 3024 Grop 0,38 0,33 0,09 Oval Skålformad Nedgrävning 3038 Grop 1,14 0,97 0,22 Oreg Oreg Avfallsgrop 3080 Utgår 3095 Grop 0,62 0,53 0,15 Oval Skålformad Nedgrävning 3114 Grop 0,63 0,59 0,14 Oval Skålformad Nedgrävning 3132 Stolphål 0,48 0,4 0,23 Oval En lutande sida, plan botten 3132 Stolphål 0,48 0,4 0,23 Oval En lutande sida, plan botten 3143 Stolphål 0,41 0,41 0,3 Rund U-formad 3158 Grop 0,53 0,53 0,08 Rund Skålformad Nedgrävning 3175 Stolphål 0,58 0,51 0,25 Oval Skålformad 3189 Grop 0,49 0,45 0,09 Oval Flack Nedgrävning 3204 Stolphål 0,8 0,63 0,38 Oval En lutande sida, plan botten 3226 Stolphål 0,32 0,28 0,11 Oval Skålformad 3238 Grop 0,7 0,6 0,13 Oval Skålformad Nedgrävning 3262 Grop 0,42 0,42 0,11 Rund Skålformad Nedgrävning 3278 Grop 0,42 0,42 0,07 Rund Skålformad Nedgrävning 3291 Grop 3,3 2,49 0,56 Oval Skålformad Nedgrävning 3343 Härd 0,55 0,45 0,04 Oval Flack 3362 Stolphål 0,9 0,6 0,22 Oval Raka sidor, plan botten 3384 Stolphål 0,64 0,46 0,19 Oval Raka sidor, plan botten 3400 Stolphål 0,37 0,34 0,08 Oval Oreg 3419 Grop 0,52 0,37 0,09 Oval Skålformad Nedgrävning 3457 Härd 0,62 0,54 0,22 Oval Oreg Härdgrop 3471 Härd 0,27 0,14 0,03 Oval Flack Sotlins/härdbotten 3482 Utgår 3504 Härd 0,84 0,67 0,7 Oval Oreg Sotlins/härdbotten 3517 Härd 0,35 0,35 0,07 Rund Oreg Sotlins/härdbotten 3528 Härd 0,4 0,4 0,1 Rund Skålformad Härd 3528 Härd 0,4 0,4 0,1 Rund Skålformad Härd 3574 Stolphål 0,95 0,61 0,26 Oreg Skålformad 3585 Stolphål 0,68 0,54 0,39 Oreg Raka sidor, plan botten 3627 Härd 1,95 1,76 0,18 Oval Flack Härd 3670 Mörkfärgning Härd 0,78 0,67 0,05 Oreg Flack Sotlins/härdbotten 3719 Stolphål 0,55 0,55 0,55 Rund Oreg 3737 Stolphål 0,49 0,49 0,17 Rund Oreg 3758 Grop 0,55 0,55 0,1 Rund Flack Nedgrävning 3782 Grop 0,64 0,59 0,09 Oval Skålformad Nedgrävning 3806 Mörkfärgning Grop 1,64 1,15 0,44 Oval Oreg Nedgrävning 3877 Grop 0,34 0,34 0,1 Rund Oreg Nedgrävning 3890 Stolphål 0,39 0,39 0,12 Rund Raka sidor, plan botten 3907 Grop 0,8 0,53 0,22 Oreg Skålformad Nedgrävning 3937 Stolphål 0,5 0,35 0,22 Oreg Raka sidor, plan botten 3953 Stolphål 0,6 0,53 0,27 Oval Lutande sidor, plan botten 3980 Utgår 4004 Stolphål 0,46 0,4 0,08 Oval Flack 4023 Stolphål 0,98 0,89 0,61 Oval Raka sidor, plan botten Stenskott 4052 Stolphål 0,5 0,4 0,28 Oval Oreg 4129 Stolphål 0,56 0,51 0,24 Oval Oreg 4144 Stolphål 0,64 0,38 0,37 Oval Skålformad Stenskott 4164 Grop 0,37 0,28 0,03 Oval Flack Nedgrävning 4177 Grop 0,46 0,46 0,05 Rund Flack Nedgrävning 4192 Grop 1,74 1,3 0,32 Oreg Oreg Avfallsgrop 4223 Stolphål 1,13 0,91 0,52 Oval Oreg 4223 Stolphål 1,13 0,91 0,52 Oval Oreg 4242 Stolphål 0,65 0,56 0,38 Oval Skålformad 4258 Stolphål 0,42 0,42 0,35 Rund U-formad Stenskott 4271 Stolphål 0,7 0,62 0,23 Oval U-formad Stenskott 3

7 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 4271 Stolphål 0,7 0,62 0,23 Oval U-formad Stenskott 4291 Grop 1,38 0,75 0,32 Oreg Oreg Nedgrävning 4307 Grop 1,63 1,56 0,12 Oval Skålformad Nedgrävning 4343 Stolphål 0,78 0,46 0,42 Oreg Oreg 4362 Grop 0,36 0,25 0,09 Oval Skålformad Nedgrävning 4378 Grop 0,45 0,45 0,12 Rund Skålformad Nedgrävning 4395 Stolphål 0,49 0,41 0,19 Oval Raka sidor, plan botten 4411 Grop 0,44 0,44 0,12 Rund Skålformad Nedgrävning 4427 Grop 2 2 0,64 Rund Skålformad Avfallsgrop 4457 Stolphål 0,45 0,38 0,34 Oval U-formad 4476 Stolphål 0,21 0,18 0,2 Oval U-formad 4490 Stolphål 0,47 0,42 0,19 Oval Raka sidor, plan botten 4507 Härd 0,86 0,82 0,09 Oval Skålformad Härd 4528 Utgår 4544 Stolphål 0,5 0,4 0,16 Oval Skålformad 4560 Härd 0,78 0,52 0,1 Oval Skålformad Härd 4575 Grop 0,5 0,45 0,17 Oval Skålformad Nedgrävning 4590 Grop 0,49 0,44 0,12 Oval Oreg Nedgrävning 4604 Grop 0,49 0,45 0,1 Oval Skålformad Nedgrävning 4619 Stolphål 0,38 0,38 0,05 Rund Skålformad 4633 Stolphål 0,5 0,43 0,1 Oval Skålformad 4648 Utgår 4663 Härd 0,56 0,56 0,14 Rund Flack Härd 4679 Härd 0,8 0,8 0,09 Rund Skålformad Härd 4698 Härd 0,8 0,7 0,12 Oval Flack Härd 5220 Stolphål 0,92 0,77 0,44 Oval Lutande sidor, plan botten 5303 Grop 5 3 0,43 Oreg Oreg Nedgrävning 5420 Härd 0,8 0,75 0,11 Oval Skålformad Härd 5438 Stolphål 0,3 0,25 0,22 Oval Raka sidor, plan botten 5449 Brunn 1,88 1,62 1,34 Oval Oreg 5479 Stolphål 0,39 0,3 0,2 Oval U-formad 5492 Grop 1,7 0,96 0,42 Oreg Oreg Nedgrävning 5523 Grop 0,9 0,7 0,25 Oval Lutande sidor, plan botten Nedgrävning 5546 Grop 1,33 0,92 0,63 Oreg Raka sidor, plan botten Nedgrävning 6560 Utgår 6579 Grop 1,35 0,77 0,28 Avlång Skålformad Avfallsgrop 6614 Utgår 6634 Grop 0,74 0,71 0,18 Rund Skålformad Nedgrävning 6656 Härd 1,3 1,27 0,21 Oreg Oreg Härdgrop 6688 Härd 0,33 0,23 0,04 Oval Skålformad Sotlins/härdbotten 6704 Härd 0,4 0,28 0,06 Oreg Skålformad Sotlins/härdbotten 6724 Stolphål 0,7 0,65 0,14 Oval Skålformad 6752 Utgår 6771 Utgår 6780 Stolphål 0,33 0,33 0,22 Oreg Spetsig 6795 Utgår 6819 Stolphål 0,6 0,52 0,14 Oval Skålformad Stenskott 6845 Utgår 6862 Stolphål 0,46 0,37 0,05 Oval Skålformad 6882 Mörkfärgning 0,51 0,42 0,03 Oval Oreg 6906 Stolphål 0,36 0,23 0,04 Oval Skålformad 6924 Stolphål 0,72 0,58 0,09 Oval Skålformad 6949 Mörkfärgning 0,38 0,16 0,3 Oval Flack 6969 Stolphål 0,73 0,63 0,12 Oval Skålformad 6969 Stolphål 0,73 0,63 0,12 Oval Skålformad 6996 Stolphål 0,7 0,7 0,27 Rund Oreg Stenskott 7021 Stolphål 0,7 0,6 0,12 Oval Oreg Stenskott 7049 Stolphål 0,67 0,5 0,13 Oval En lutande sida, plan botten Stenskott 7073 Stolphål 0,72 0,7 0,12 Oval Oreg Stenskott 7100 Stolphål 1,2 1,1 0,11 Avlång Skålformad 7136 Stolphål 0,64 0,64 0,09 Rund Skålformad 7162 Utgår 7181 Stolphål 0,7 0,4 0,12 Avlång Skålformad Stenskott 4

8 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 7199 Utgår 7225 Härd 0,72 0,66 0,05 Oreg Flack Härd 7256 Grop 2,7 2,7 0,25 Rund Oreg Nedgrävning 7305 Härd 1,62 1,36 0,09 Oval Flack Härd 7346 Utgår 7362 Utgår 7434 Utgår 7455 Härd 1,28 0,95 0,11 Oval Skålformad Härd 7485 Grop 1,74 0,65 0,36 Oreg Skålformad Avfallsgrop 7511 Grop 3,68 1,2 0,2 Oreg Flack Avfallsgrop 7562 Härd 0,68 0,54 0,09 Oval Flack Härd 7587 Grop 1,35 1,35 0,19 Rund Skålformad Nedgrävning 7625 Utgår 7652 Härd 0,61 0,47 0,08 Oval Flack Härd 7678 Härd 1,27 1,2 0,11 Oval Skålformad Härd 7714 Härd 1,17 1,1 0,14 Rund Skålformad Härdgrop 7747 Härd 0,68 0,68 0,02 Rund Flack Sotlins/härdbotten 7773 Härd 1,85 1,5 0,2 Oval Oreg Härdgrop 7813 Stolphål 0,23 0,23 0,07 Rund Skålformad 7827 Stolphål 0,4 0,34 0,1 Oval Skålformad 7845 Stolphål 0,2 0,2 0,07 Rund Raka sidor, plan botten 7887 Grop 0,41 0,38 0,13 Oval Skålformad Nedgrävning 7904 Utgår 7923 Härd 1 0,5 0,1 Avlång Skålformad Härdgrop 7956 Utgår 7970 Stolphål 0,21 0,13 0,1 Oval Lutande sidor, plan botten 7983 Utgår 7997 Utgår 8018 Stolphål 0,93 0,85 0,1 Oreg Skålformad 8068 Stolphål 0,46 0,4 0,08 Oval Oreg 8108 Stolphål 0,8 0,75 0,24 Oval Oreg 8126 Stolphål 0,7 0,6 0,56 Oreg U-formad 8143 Grop 0,44 0,35 0,12 Oval Skålformad Nedgrävning 8159 Stolphål 0,6 0,6 0,49 Rund Raka sidor, plan botten 8174 Stolphål 0,6 0,6 0,2 Rund Raka sidor, plan botten Stenskott 8191 Grop 0,22 0,22 0,11 Rund Oreg Nedgrävning 8217 Utgår 8242 Härd 3,1 1,62 0,85 Oreg Skålformad Härdgrop 8287 Stolphål 0,5 0,4 0,3 Oval Raka sidor, plan botten 8301 Stolphål 0,33 0,3 0,11 Rund Oreg 8311 Utgår 8320 Stolphål 0,98 0,91 0,52 Oval Oreg 8342 Stolphål 0,6 0,5 0,16 Oval Lutande sidor, plan botten 8361 Stolphål 0,68 0,64 0,18 Rund Raka sidor, plan botten 8377 Kulturlager 8408 Kulturlager 8434 Kulturlager 8473 Grop 2,18 1,87 0,38 Oval Skålformad Avfallsgrop 8497 Stolphål 0,6 0,6 0,19 Rund Raka sidor, plan botten 8510 Kulturlager 8617 Kulturlager 8666 Stolphål 2,22 1,91 0,68 Oval U-formad Stenskott 8666 Stolphål 2,22 1,91 0,68 Oval U-formad Stenskott 8688 Utgår 8705 Utgår 8716 Utgår 8726 Utgår 8737 Härd 1,45 0,65 0,08 Oreg Skålformad Härd 8757 Utgår 8768 Brunn 2,65 2,25 2,1 Oval Oreg 8803 Utgår 8812 Utgår 8821 Utgår 5

9 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 8831 Grop 0,4 0,35 0,08 Oval Skålformad Nedgrävning 8840 Stolphål 0,45 0,4 0,1 Oval Lutande sidor, plan botten 8848 Stolphål 0,5 0,5 0,37 Rund U-formad 8859 Stolphål 0,55 0,5 0,24 Oval Lutande sidor, plan botten 8877 Grop 0,45 0,3 0,08 Oval Lutande sidor, plan botten Nedgrävning 8886 Grop 0,8 0,8 0,1 Rund Skålformad Nedgrävning 8900 Grop 0,38 0,33 0,14 Oval Skålformad Nedgrävning 8935 Stolphål 0,34 0,3 0,14 Oval En lutande sida, plan botten 8945 Stolphål 0,72 0,72 0,17 Rund Oreg 8978 Stolphål 0,33 0,29 0,45 Oval U-formad 8990 Stolphål 0,63 0,63 0,29 Rund Raka sidor, plan botten 9017 Stolphål 0,3 0,3 0,28 Rund U-formad 9028 Stolphål 1,3 0,95 0,53 Oval Oreg 9061 Stolphål 0,4 0,32 0,52 Oval Raka sidor, plan botten 9071 Stolphål 0,61 0,56 0,44 Oval Lutande sidor, plan botten 9085 Grop 0,55 0,45 0,15 Oval Skålformad Nedgrävning 9099 Stolphål 0,64 0,45 0,41 Oval U-formad 9113 Stolphål 0,41 0,35 0,26 Oval En lutande sida, plan botten 9123 Grop 1,06 0,81 0,22 Oreg Oreg Nedgrävning 9135 Stolphål 0,26 0,21 0,3 Oval U-formad 9142 Stolphål 0,84 0,66 0,36 Oval Oreg 9154 Stolphål 1,06 0,82 0,18 Oval Skålformad 9163 Utgår 9170 Stolphål 1,25 0,59 0,46 Oreg Oreg 9187 Grop 0,68 0,4 0,2 Oval Oreg Nedgrävning 9198 Grop 0,22 0,22 0,07 Rund Skålformad Nedgrävning 9204 Stolphål 0,9 0,7 0,13 Oval Skålformad 9217 Stolphål 1,03 0,75 0,36 Oval Skålformad 9230 Stolphål 0,96 0,83 0,48 Oval Skålformad 9230 Stolphål 0,96 0,83 0,48 Oval Skålformad 9241 Stolphål 0,8 0,8 0,4 Rund Oreg 9253 Utgår 9260 Stolphål 0,41 0,35 0,58 Oval Raka sidor, plan botten 9267 Stolphål 0,58 0,34 0,26 Oreg Skålformad 9273 Stolphål 1 0,72 0,54 Oval Raka sidor, plan botten 9290 Stolphål 0,67 0,52 0,29 Oreg Raka sidor, plan botten 9299 Utgår 9305 Stolphål 0,28 0,28 0,11 Rund Skålformad 9312 Stolphål 0,53 0,35 0,1 Oreg Skålformad 9319 Utgår 9328 Grop 1,7 0,85 0,37 Oreg Oreg Nedgrävning 9354 Utgår 9361 Grop 0,43 0,39 0,13 Oreg Oreg Nedgrävning 9370 Grop 0,53 0,43 0,07 Oreg Skålformad Nedgrävning 9380 Stolphål 1,2 1,09 0,26 Oval Lutande sidor, plan botten 9395 Stolphål 0,47 0,4 0,23 Oval U-formad 9404 Stolphål 0,28 0,28 0,12 Rund Skålformad 9413 Stolphål 1,24 1,01 0,44 Oreg Oreg 9433 Utgår 9439 Utgår 9453 Grop 0,39 0,32 0,08 Oval Skålformad Nedgrävning 9462 Stolphål 0,35 0,3 0,18 Oval U-formad 9469 Grop 0,4 0,4 0,11 Rund Skålformad Nedgrävning 9478 Stolphål 0,37 0,34 0,14 Oreg Skålformad 9486 Stolphål 0,3 0,27 0,15 Oval Oreg 9494 Utgår 9501 Stolphål 0,76 0,44 0,24 Avlång Oreg Stenskott 9511 Stolphål 0,86 0,73 0,54 Oval Oreg 9520 Stolphål 1,1 1,1 0,65 Rund Raka sidor, plan botten 9529 Stolphål 0,44 0,44 0,23 Rund Skålformad 9539 Stolphål 0,43 0,43 0,06 Rund Lutande sidor, plan botten 9549 Stolphål 1,04 0,89 0,45 Oreg Oreg 9562 Grop 0,49 0,49 0,09 Rund Oreg Nedgrävning 6

10 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning 9575 Stolphål 0,36 0,36 0,17 Rund Raka sidor, plan botten 9585 Stolphål 0,3 0,3 0,16 Rund Oreg 9596 Stolphål 0,46 0,3 0,26 Oval Skålformad 9596 Stolphål 0,46 0,3 0,26 Oval Skålformad 9631 Stolphål 0,49 0,49 0,33 Rund U-formad 9640 Stolphål 0,45 0,43 0,3 Rund Oreg 9651 Stolphål 0,56 0,56 0,08 Rund Lutande sidor, plan botten 9661 Grop 0,34 0,34 0,07 Rund Skålformad Nedgrävning 9681 Stolphål 0,89 0,61 0,45 Oval En lutande sida, plan botten 9691 Stolphål 0,47 0,38 0,29 Oval Raka sidor, plan botten 9700 Grop 0,69 0,49 0,23 Oval Oreg Nedgrävning 9712 Stolphål 0,55 0,55 0,21 Rund Oreg 9719 Stolphål 0,66 0,41 0,13 Oval Raka sidor, plan botten 9730 Stolphål 0,5 0,48 0,29 Oval Raka sidor, plan botten 9740 Utgår 9747 Utgår 9757 Grop 0,73 0,4 0,13 Oreg Skålformad Nedgrävning 9766 Stolphål 0,45 0,42 0,1 Oval Skålformad 9776 Stolphål 0,3 0,3 0,2 Rund Raka sidor, plan botten 9784 Stolphål 0,4 0,36 0,14 Oval Skålformad 9794 Stolphål 0,42 0,4 0,2 Oval Oreg 9804 Utgår 9829 Grop 0,34 0,2 0,1 Oval Skålformad Nedgrävning 9836 Utgår 9848 Utgår 9857 Stolphål 0,41 0,41 0,15 Rund Skålformad 9867 Utgår 9874 Stolphål 0,78 0,73 0,25 Oreg Skålformad 9892 Grop 0,45 0,45 0,06 Rund Skålformad Nedgrävning 9901 Utgår 9908 Utgår 9914 Utgår 9921 Stolphål 0,79 0,6 0,22 Oval Raka sidor, plan botten 9932 Utgår 9940 Stolphål 0,4 0,36 0,35 Oval Lutande sidor, plan botten 9968 Stolphål 0,52 0,52 0,2 Rund Lutande sidor, plan botten 9978 Stolphål 1,67 1,15 0,35 Avlång Oreg 9978 Stolphål 1,67 1,15 0,35 Avlång Oreg Stolphål 1,2 0,98 0,54 Oval Oreg Stolphål 0,62 0,51 0,23 Oval Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,31 0,27 0,25 Oval U-formad Stenskott Stolphål 0,37 0,3 0,23 Oval Spetsig Grop 0,6 0,49 0,1 Oval Oreg Nedgrävning Utgår Grop 0,92 0,66 0,7 Oval Oreg Avfallsgrop Stolphål 0,52 0,46 0,41 Oval U-formad Stolphål 0,5 0,4 0,2 Oreg Oreg Stenskott Stolphål 1,25 0,72 0,65 Oval Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,25 0,21 0,16 Oval U-formad Grop 0,24 0,19 0,09 Oval Oreg Nedgrävning Stolphål 0,45 0,45 0,24 Rund Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,29 0,25 0,11 Oval Skålformad Stolphål 0,22 0,22 0,24 Rund U-formad Stolphål 0,35 0,35 0,24 Rund U-formad Stolphål 0,33 0,33 0,15 Rund Oreg Stolphål 0,25 0,25 0,12 Rund Skålformad Utgår Grop 0,7 0,66 0,17 Oval Skålformad Nedgrävning Utgår Stolphål 0,54 0,46 0,42 Oreg Oreg Grop 0,35 0,35 0,08 Rund Oreg Nedgrävning Stolphål 0,62 0,54 0,43 Oval En lutande sida, plan botten Stolphål 0,32 0,27 0,2 Oval Oreg 7

11 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Stolphål 1,05 0,49 0,5 Oreg Oreg Stolphål 0,57 0,49 0,26 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,76 0,69 0,47 Oval Oreg Utgår Stolphål 0,7 0,59 0,32 Oval Oreg Grop 0,9 0,77 0,26 Oval Skålformad Nedgrävning Härd 0,35 0,26 0 Oval Sotlins/härdbotten Utgår Härd 0,6 0,45 0 Oval Härd 0,71 0,6 0 Oreg Utgår Härd 1 0,94 0 Oval Härd 1 1 0,25 Rund Skålformad Härdgrop Härd 1,4 1,4 0,06 Rund Flack Sotlins/härdbotten Härd 1,03 0,98 0,42 Oval Raka sidor, plan botten Kokgrop Härd 1,15 1,05 0,1 Oval Oreg Härd Grop 0,33 0,27 0,05 Oval Flack Nedgrävning Grop 1,1 0,81 0,28 Oval Oreg Härd 1,37 1,05 0,13 Oval Flack Härd Härd 1 0,9 0,2 Oval Skålformad Härdgrop Härd 0,63 0,62 0 Oreg Härd Härd 0,5 0,5 0 Rund Flack Härd Härd 0,7 0,6 0,09 Oval Skålformad Härd Härd 0,8 0,8 0,12 Rund Skålformad Härdgrop Härd 1,35 0,98 0,19 Oreg Lutande sidor, plan botten Kokgrop Stolphål 0,36 0,36 0,1 Rund Skålformad Härd 1,5 1,24 0,14 Oreg Oreg Härdgrop Utgår Stolphål 0,27 0,27 0,25 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 0,8 0,6 0,31 Oreg Raka sidor, plan botten Stolphål 0,24 0,24 0,1 Rund Skålformad Härd 1,15 1,15 0,09 Rund Flack Härd Grop 1 0,9 0,71 Oval U-formad Nedgrävning Stolphål 0,9 0,85 0,4 Oreg U-formad Stolphål 0,26 0,25 0,14 Rund Skålformad Utgår Grop 0,62 0,52 0,28 Oval Skålformad Nedgrävning Kulturlager Utgår Stolphål 0,93 0,74 0,22 Oreg En lutande sida, plan botten Stolphål 0,7 0,43 0,37 Oval Raka sidor, plan botten Grop 0,57 0,45 0,29 Oval Oreg Nedgrävning Grop 0,65 0,6 0,2 Oval Raka sidor, plan botten Nedgrävning Stolphål 0,44 0,32 0,2 Oval Oreg Stolphål 0,8 0,8 0,4 Rund Oreg Stolphål 0,48 0,42 0,29 Oval U-formad Grop 0,7 0,57 0,14 Oval Skålformad Nedgrävning Grop 0,38 0,18 0,12 Oval Oreg Nedgrävning Grop 0,21 0,21 0,05 Rund Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,28 0,28 0,08 Rund Skålformad Stolphål 0,5 0,5 0,33 Rund Raka sidor, plan botten Grop 0,35 0,24 0,11 Oval Raka sidor, plan botten Nedgrävning Grop 1,6 0,4 0,2 Avlång Skålformad Nedgrävning Grop 0,5 0,37 0,15 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,85 0,37 0,3 Oreg Skålformad Stolphål 1,05 0,89 0,42 Oreg Raka sidor, plan botten Stolphål 2 1 0,62 Oreg Oreg Grop 0,92 0,64 0,06 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,61 0,42 0,18 Oreg Oreg Stolphål 2,3 1 0,42 Oval Oreg Utgår Stolphål 1,17 1,13 0,5 Oreg Oreg Stolphål 1,1 0,61 0,32 Oval Raka sidor, plan botten 8

12 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Stolphål 1,1 0,61 0,32 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,52 0,38 0,14 Oreg Skålformad Stolphål 1,06 0,53 0,58 Oreg Oreg Stolphål 0,83 0,6 0,23 Oval Skålformad Stolphål 1,9 1 0,56 Oreg Raka sidor, plan botten Stolphål 1,9 1 0,56 Oreg Raka sidor, plan botten Stolphål 0,46 0,42 0,36 Oval U-formad Käpphål 0,04 0,04 0,1 Rund Spetsig Utgår Stolphål 0,57 0,25 0,21 Avlång Raka sidor, plan botten Stolphål 1,35 0,7 0,42 Oreg Oreg Grop 0,28 0,24 0,05 Oval Lutande sidor, plan botten Nedgrävning Stolphål 0,98 0,82 0,37 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 1 0,7 0,44 Oval Oreg Stolphål 1,03 0,9 0,48 Oval Oreg Stolphål 0,89 0,83 0,23 Oval En lutande sida, plan botten Grop 0,7 0,5 0,53 Oval U-formad Nedgrävning Stolphål 0,73 1,3 0,24 Oreg Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,85 0,48 0,45 Oval Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,22 0,22 0,16 Rund Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,76 0,4 0,22 Oval Skålformad Utgår Stolphål 0,61 0,36 0,09 Oval Skålformad Stolphål 0,61 0,61 0,19 Rund Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,41 0,33 0,12 Oval Lutande sidor, plan botten Stolpfärgning Utgår Stolphål 0,95 0,95 0,43 Rund Oreg Stolphål 0,27 0,27 0,39 Rund Oreg Stolphål 0,97 0,38 0,48 Oreg Oreg Stolphål 1,43 0,9 0,42 Oreg Oreg Stolphål 0,64 0,6 0,31 Oval Lutande sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,33 0,33 0,2 Rund En lutande sida, plan botten Stolphål 0,33 0,33 0,2 Rund En lutande sida, plan botten Stolphål 0,38 0,28 0,26 Oval U-formad Stolphål 0,41 0,26 0,2 Oval U-formad Käpphål 0,19 0,19 0,08 Rund Skålformad Grop 0,24 0,21 0,12 Oval Lutande sidor, plan botten Nedgrävning Utgår Grop 0,28 0,17 0,1 Oval Oreg Nedgrävning Stolphål 0,73 0,56 0,24 Oval Oreg Utgår Stolphål 0,46 0,4 0,19 Oreg U-formad Stolphål 0,38 0,38 0,4 Rund U-formad Stolphål 0,36 0,31 0,16 Rund Oreg Utgår Grop 0,97 0,97 0,22 Rund Skålformad Avfallsgrop Stolphål 0,41 0,41 0,38 Rund Oreg Stolphål 0,41 0,41 0,38 Rund Oreg Stolphål 0,92 0,85 0,32 Oval Skålformad Stolphål 1,05 1,05 0,37 Rund Oreg Stolphål 0,3 0,3 0,2 Rund Skålformad Grop 0,3 0,3 0,24 Rund Lutande sidor, plan botten Nedgrävning Stolphål 0,32 0,32 0,13 Rund Raka sidor, plan botten Grop 2,75 2,7 0,4 Oreg Skålformad Avfallsgrop Grop 2,75 2,7 0,4 Oreg Skålformad Stolphål 1,09 0,85 0,53 Oval Oreg Stolphål 1,08 0,9 0,56 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 1,08 0,9 0,56 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,23 0,19 0,15 Oval En lutande sida, plan botten Grop 2,26 2,44 0,9 Oval Lutande sidor, plan botten Avfallsgrop Käpphål 0,03 0,35 0,12 Rund Spetsig 9

13 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Stolphål 0,6 0,4 0,3 Rund Skålformad Stolphål 0,6 0,4 0,3 Rund Skålformad Grop 0,62 0,55 0,12 Oval Oreg Nedgrävning Stolphål 0,97 0,89 0,23 Oreg Oreg Stolphål 0,97 0,89 0,23 Oreg Oreg Stolphål 0,92 0,86 0,74 Oval Spetsig Stenskott Utgår Grop 0,49 0,49 0,09 Rund Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,95 0,65 0,4 Oval U-formad Stenskott Stolphål 1,08 0,93 0,25 Oreg En lutande sida, plan botten Härd 1,21 1,02 0,35 Oreg Skålformad Kokgrop Utgår Utgår Utgår Stolphål 0,72 0,63 0,5 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,7 0,47 0,11 Oval Skålformad Grop 2,37 2 0,39 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,85 0,77 0,42 Oval Plan botten, en rak sida Stolphål 0,8 0,8 0,46 Rund Raka sidor, plan botten Utgår Utgår Grop 3,15 2,95 0,7 Oval Oreg Avfallsgrop Stolphål 0,58 0,54 0,19 Oval U-formad Grop 3,39 1,98 0,46 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,74 0,56 0,19 Oval Oreg Grop 0,99 0,64 0,18 Oreg Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,46 0,4 0,14 Oval Oreg Grop 1,3 0,88 0,16 Oreg Oreg Nedgrävning Grop 0,48 0,37 0,08 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 1,15 0,84 0,29 Oreg Oreg Stolphål 0,65 0,53 0,2 Oval Skålformad Stolphål 0,38 0,34 0,11 Oval Skålformad Grop 0,58 0,53 0,18 Oval Oreg Nedgrävning Stolphål 0,5 0,5 0,25 Rund Raka sidor, plan botten Stenskott Utgår Stolphål 0,92 0,72 0,41 Oval Raka sidor, plan botten Grop 1 0 0,38 Oreg Skålformad Nedgrävning Grop 0,7 0 0,25 Oreg Skålformad Nedgrävning Grop 1,6 0 0,31 Oreg Skålformad Nedgrävning Utgår Utgår Stolphål 0,57 0,41 0,12 Oval Oreg Stolphål 1,23 0,96 0,4 Oval Oreg Stolphål 2,78 1,62 0,26 Oreg Skålformad Stolphål 0,32 0,32 0,12 Rund Skålformad Stolphål 0,7 0,62 0,18 Oval U-formad Stolphål 0,7 0,5 0,18 Oval En lutande sida, plan botten Stolphål 0,17 0,14 0,11 Oval U-formad Stolphål 0,53 0,4 0,19 Oval Skålformad Grop 0,7 0,4 0,16 Oval Raka sidor, plan botten Nedgrävning Stolphål 0,63 0,47 0,27 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 1,78 0,57 0,2 Oval Oreg Stolphål 0,73 0,73 0,08 Rund Lutande sidor, plan botten Utgår Utgår Grop 2,6 1,8 0,3 Oval Skålformad Nedgrävning Grop 2,55 2 0,32 Oreg Skålformad Avfallsgrop Utgår Utgår Utgår Stolphål 0,64 0,44 0,1 Oval Skålformad Grop 1,4 1,25 0,09 Oval Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,8 0,7 0,09 Oval Skålformad 10

14 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Stolphål 0,5 0,43 0,07 Oval Skålformad Grop 3,5 2,45 0,29 Oval Skålformad Nedgrävning Grop 3,73 2,02 0,66 Oreg Skålformad Avfallsgrop Stolphål 0,95 0,95 0,46 Rund Raka sidor, plan botten Grop 2,6 2,2 0,16 Oreg Lutande sidor, plan botten Avfallsgrop Utgår Utgår Stolphål 0,7 0,4 0,1 Oval Skålformad Grop 0,99 0,96 0,3 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,96 0,68 0,27 Oval Raka sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,48 0,4 0,3 Oval Oreg Stolphål 0,97 0,86 0,32 Oval Raka sidor, plan botten Stenskott Utgår Stolphål 0,86 0,8 0,5 Oval Oreg Stenskott Stolphål 0,86 0,8 0,5 Oval Oreg Stenskott Utgår Stolphål 1 1 0,38 Rund Raka sidor, plan botten Grop 1,1 1,1 0,09 Rund Flack Stolphål 0,5 0,5 0,21 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 1,14 0,97 0,26 Oval En lutande sida, plan botten Stolphål 0,9 0,8 0,46 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,9 0,9 0,2 Rund Raka sidor, plan botten Utgår Stolphål 1,41 0,83 0,2 Oval Raka sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,7 0,7 0,47 Rund Skålformad Grop 2,2 1,33 0,27 Oval Oreg Nedgrävning Utgår Utgår Stolphål 0,64 0,64 0,14 Rund Skålformad Utgår Stolphål 0,48 0,39 0,08 Oval Oreg Stolphål 1 0,9 0,35 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,65 0,6 0,16 Oval Raka sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,49 0,39 0,08 Oval Flack Stolphål 0,83 0,74 0,2 Oval Raka sidor, plan botten Grop 1,25 1,1 0,5 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,6 0,37 0,18 Oreg En lutande sida, plan botten Grop 2,03 1,94 0,6 Oreg Raka sidor, plan botten Nedgrävning Utgår Grop 4,7 4 0,41 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,74 0,61 0,47 Oval Raka sidor, plan botten Stenskott Grop 2,1 1,9 0,28 Oval Skålformad Nedgrävning Grop 2,55 2,38 0,43 Oval Oreg Nedgrävning Grop 0,29 0,29 0,07 Rund U-formad Nedgrävning Utgår Grop 0,6 0,55 0,05 Oval Flack Nedgrävning Grop 3,87 2,61 0,25 Oreg Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,27 0,2 0,1 Oval Spetsig Grop 1,15 0,7 0,22 Oval Skålformad Nedgrävning Utgår Grop 2,5 2,38 0,38 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,48 0,45 0,1 Oval Raka sidor, plan botten Grop 0,72 0,51 0,11 Oval En lutande sida, plan botten Nedgrävning Stolphål 0,26 0,24 0,08 Oval Skålformad Stolphål 0,64 0,55 0,34 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,66 0,59 0,47 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,7 0,55 0,19 Oval Oreg Stolphål 0,6 0,47 0,53 Oval U-formad Stenskott Stolphål 0,6 0,6 0,55 Rund Raka sidor, plan botten Stenskott Stolphål 0,3 0,3 0,08 Rund Skålformad 11

15 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Utgår Stolphål 0,45 0,33 0,3 Oval En lutande sida, plan botten False Stolphål 0,3 0,3 0,1 Rund Skålformad Grop 2 1,12 0,35 Oreg Oreg Avfallsgrop Stolphål 0,52 0,42 0,44 Oval Oreg Stenskott Stolphål 0,57 0,53 0,07 Oval Skålformad Stolphål 0,17 0,15 0,1 Oval Skålformad Utgår Stolphål 0,34 0,29 0,26 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 1 0,55 0,43 Oval Oreg Stolphål 0,29 0,29 0,15 Rund U-formad Utgår Utgår Stolphål 0,29 0,24 0,05 Oval Flack Grop 0,8 0,8 0,32 Rund En lutande sida, plan botten Avfallsgrop Brunn 2,48 2,24 1,5 Oval Trattformad Stolphål 0,7 0,7 0,22 Rund Lutande sidor, plan botten Utgår Utgår Brunn 2,1 2,1 1,47 Rund Stolphål 0,67 0,45 0,31 Oval Raka sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,7 0,61 0,3 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,52 0,32 0,37 Oval Oreg Stenskott Grop 0,64 0,64 0,3 Rund Skålformad Nedgrävning Grop 0,71 0,67 0,51 Oval U-formad Nedgrävning Stolphål 0,45 0,45 0,23 Rund U-formad Stenskott Härd 1,54 1,16 0,04 Oval Flack Sotlins/härdbotten Käpphål 0,05 0,05 0,07 Rund U-formad Stolphål 0,2 0,4 0,13 Oreg Spetsig Stenskott Stolphål 0,48 0,34 0,17 Oval U-formad Grop 0,65 0,54 0,15 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,2 0,2 0,23 Rund Oreg Utgår Grop 1,94 0,85 0,48 Oreg Oreg Nedgrävning Stolphål 0,26 0,23 0,18 Oval U-formad Stolphål 0,75 0,57 0,72 Oval Oreg Stolphål 0,6 0,5 0,11 Rund Skålformad Stenskott Stolphål 0,4 0,35 0,07 Rund Skålformad Stolphål 0,55 0,55 0,23 Rund Lutande sidor, plan botten Brunn 4,25 4 1,85 Oval Oreg Grop 1,5 1,5 0,42 Rund Skålformad Nedgrävning Grop 2,6 2,6 0,59 Rund Oreg Nedgrävning Stolphål 0,62 0,62 0,12 Rund Skålformad Utgår Stolphål 0,5 0,4 0,2 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,52 0,52 0,22 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 0,79 0,4 0,14 Oreg Oreg Stolphål 0,56 0,45 0,14 Oval Skålformad Grop 0,59 0,55 0,08 Oval Flack Nedgrävning Stolphål 0,69 0,57 0,36 Oval Raka sidor, plan botten Grop 1,17 1,02 0,67 Oval Oreg Stolphål 0,4 0,4 0,22 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 0,49 0,42 0,16 Oval Skålformad Stolphål 0,3 0,24 0,07 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,24 0,22 0,05 Oval Skålformad Grop 0,88 0,7 0,2 Oval Skålformad Avfallsgrop Stolphål 0,48 0,48 0,16 Rund Lutande sidor, plan botten Utgår Stolphål 0,8 0,8 0,3 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 0,8 0,8 0,3 Rund Raka sidor, plan botten Kulturlager Grop 1,4 1,05 0,36 Oval Oreg Nedgrävning 12

16 Id Typ Längd Bredd Djup Planform Profilform Anmärkning Stolphål 0,87 0,75 0,46 Oval U-formad Stolphål 1,05 0,93 0,26 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,99 0,93 0,31 Oval Skålformad Utgår Grop 4,86 0,37 0,32 Oreg Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,95 0,93 0,43 Oval U-formad Stolphål 0,53 0,5 0,26 Oval Oreg Utgår Grop 0,4 0,35 0,08 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,4 0,33 0,07 Oval Skålformad Stolphål 0,64 0,35 0,07 Oval Flack Stolphål 0,47 0,4 0,38 Oval U-formad Stolphål 0,66 0,52 0,39 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 1,43 0,74 0,58 Oreg Oreg Stolphål 1,46 1,3 0,16 Oreg Oreg Stolphål 0,85 0,76 0,2 Oval Oreg Stolphål 0 0 0,31 U-formad Grop 2,5 1,31 0,32 Oreg Skålformad Nedgrävning Grop 0,93 0,87 0,28 Oval Oreg Avfallsgrop Stolphål 0,68 0,61 0,37 Oval Oreg Stolphål 0,65 0,3 0,48 Oval U-formad Stenskott Stolphål 0,65 0,5 0,43 Oval Skålformad Stenskott Stolphål 0,65 0,4 0,4 Oval U-formad Stenskott Stolphål 0,81 0,73 0,55 Oval U-formad Stenskott Grop 0,77 0,66 0,1 Oval Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,65 0,55 0,2 Oval En rak sida, plan botten Stolphål 0,23 0,23 0,14 Rund U-formad Stolphål 0,33 0,3 0,12 Oval U-formad Stolphål 0,53 0,53 0,1 Rund Skålformad Stolphål 0,4 0,4 0,12 Rund Raka sidor, plan botten Stolphål 1,12 0,95 0,62 Oval U-formad Stolphål 1,12 0,95 0,62 Oval U-formad Stolphål 0,34 0,26 0,14 Oval U-formad Utgår Stolphål 0,72 0,48 0,28 Oreg Oreg Stolphål 0,39 0,39 0,12 Rund Skålformad Stolphål 0,35 0,32 0,24 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,4 0,38 0,2 Oval Raka sidor, plan botten Stolphål 0,68 0,68 0,47 Rund En lutande sida, plan botten Stolphål 0,5 0,42 0,16 Oval Lutande sidor, plan botten Stolphål 0,53 0,39 0,22 Oval U-formad Stolphål 0,31 0,31 0,18 Rund U-formad Stolphål 0,5 0,3 0,1 Oval Skålformad Stolphål 0,45 0,34 0,18 Oval Skålformad Stolphål 0,3 0,26 0,17 Oval U-formad Stolphål 0,35 0,35 0,18 Rund U-formad Utgår Härd 1,1 1,1 0,06 Rund Flack Härd Stolphål 0,32 0,32 0,14 Rund U-formad Härd 0,23 0,23 0,03 Rund Flack Sotlins/härdbotten Stolphål 0,46 0,37 0,12 Oval Skålformad Grop 2,9 0 0,36 Skålformad Nedgrävning Stolphål 0,33 0,33 0,27 Rund U-formad Stolphål 0,5 0,5 0,12 Rund Skålformad 13

17 Anläggningar 2003 A nr Anläggningstyp Undertyp Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Plan Profil Anmärkning 20 Stolphus 21 Stolphus 22 Stolphus 23 Stolphus 24 Stolphus 25 Stolphus 26 Stolphus 27 Stolphus 28 Stolphus 29 Stolphus 30 Stolphus 31 Stolphus 32 Stolphus 43 Hägnad Hägnad 68,5 45 Hägnad 287 Nedgrävning 0,59 0,28 0,18 Oval Skålformad 303 Nedgrävning 0,37 0,18 0,55 Oval Spetsig 309 Stenlyft 320 Stolphål 0,15 0,15 0,02 Rund Flack 330 Utgår Ytlig mörkfärgning 336 Utgår Ytlig mörkfärgning 346 Stolphål 0,6 0,6 0,19 Oval Oreg. Stenskott 354 Nedgrävning 1,05 0,4 0,09 Oreg. oval Skålformad 372 Härd 1,25 0,96 0,24 Oval Skålformad 391 Stolphål 0,75 0,55 0,03 Oval Flack Stenskott 404 Stolphål 0,6 0,6 0,28 Rund U-formad Stenskott 420 Stolphål 0,33 0,22 0,12 Oval U-formad 432 Nedgrävning 0,15 0,15 0,05 Rund U-formad 438 Stolphål 0,28 0,24 0,24 Oval U-formad Stenskott 446 Utgår Diffus mörkfärgning 456 Utgår Ytlig mörkfärgning 464 Nedgrävning 0,27 0,27 0,05 Rund Skålformad 473 Stolphål 0,29 0,28 0,13 Oval Skålformad 483 Käpphål 0,14 0,1 0,16 Oval Spetsig 1

18 Anläggningar 2003 A nr Anläggningstyp Undertyp Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Plan Profil Anmärkning 489 Mörkfärgning 0,4 0,25 0,03 Oval Skålformad 499 Mörkfärgning 0,34 0,2 0,03 Oval Skålformad 508 Stolphål 0,3 0,3 0,13 Rund Flat botten sneda kanter Stenskott 517 Stolphål 0,3 0,3 0,09 Oreg. Skålformad 527 Utgår Färgning runt sten 568 Utgår Färgning kring sten 598 Stolphål 0,8 0,8 0,85 Rund U-formad 619 Nedgrävning 0,5 0,5 0,1 Rund Oreg. 649 Utgår Myrstack? 686 Stolphål 0,86 0,6 0,7 Oreg. Oreg. 703 Stolphål 1 1 0,98 Rund Oreg. 725 Utgår Myrstack? 749 Stolphål 0,8 0,4 0,66 Oreg. Oreg. 772 Härd 1,2 1,2 0,18 Rund Skålformad 791 Härd 0,82 0,82 0,16 Rund Skålformad 812 Utgår Myrstack? 838 Utgår Myrstack? 860 Nedgrävning 0,9 0,7 0,88 Oreg. U-formad 890 Stolphål Takbärande 0,15 0,15 0,1 Rund Skålformad 910 Nedgrävning 1,6 1,12 0,73 Oval Skålformad 937 Käpphål 0,03 0,03 0,18 Rund Spetsig 944 Nedgrävning 1 1 0,76 Rund U-formad 969 Härd 0,92 0,92 0,28 Rund Skålformad 999 Stolphål 0,4 0,3 0,06 Oval U-formad Hus Utgår Myrstack? 1023 Stolphål 0,44 0,35 0,09 Oval Skålformad 1040 Stolphål 0,46 0,4 0,22 Oval U-formad 1064 Mörkfärgning 1,2 0,7 0,06 Oreg. Flack 1091 Stolphål 0,2 0,2 0,07 Rund Skålformad 1106 Utgår Myrstack? 1129 Käpphål 0,07 0,07 Rund 1137 Käpphål 0,07 0,07 Rund 1189 Nedgrävning 1,28 1,28 0,18 Rund Skålformad Avfallsgrop 1212 Stolphål 0,3 0,3 0,4 Rund U-formad 1235 Nedgrävning 0,5 0,31 0,07 Oval Flack 2

19 Anläggningar 2003 A nr Anläggningstyp Undertyp Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Plan Profil Anmärkning 1253 Nedgrävning 1,65 1,32 0,18 Oreg. Oreg. Avfallsgrop 1343 Stolphål 0,35 0,25 0,27 Oval Spetsig Konstruktion Stolphål 0,34 0,34 0,2 Rund U-formad Konstruktion Stolphål 0,45 0,45 0,35 Rund U-formad Konstruktion Stolphål 0,2 0,2 0,08 Rund Skålformad Konstruktion Stenlyft 1427 Utgår Otydlig 1440 Stolphål 0,36 0,32 0,1 Oval Skålformad 1452 Stolphål 0,26 0,26 0,08 Oval Skålformad 1467 Utgår Myrstack? 1498 Utgår Myrstack? 1531 Utgår Myrstack? 1565 Utgår Myrstack? 1589 Utgår Myrstack? 1623 Käpphål 0,16 0,16 0,06 Rund Skålformad 1632 Utgår Myrstack? 1658 Utgår Myrstack? 1693 Utgår Fläck av mörkare lera 1705 Utgår Fläck av mörkare lera 1715 Utgår Fläck av mörkare lera 1724 Utgår Fläck av mörkare lera 1765 Utgår Myrstack? 1785 Utgår Myrstack? 1805 Utgår Myrstack? 1834 Käpphål 0,09 0,09 Rund 1840 Härd 1,25 1,04 Oval 1856 Utgår Stenlyft 1883 Utgår Ingen tydlig avgränsning 1893 Utgår Ingen tydlig avgränsning 1903 Utgår Ingen tydlig avgränsning 1915 Stolphål 0,57 0,54 0,28 Oval Skålformad Stenskott 1945 Nedgrävning 1,12 1,12 0,48 Rund Oreg Utgår Myrstack? 2074 Utgår Matjord 2091 Utgår Myrstack? 3

20 Anläggningar 2003 A nr Anläggningstyp Undertyp Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Plan Profil Anmärkning 2126 Utgår Myrstack? 2170 Nedgrävning 0,87 0,76 0,14 Oval Skålformad 2189 Utgår Myrstack? 2302 Härd 0,6 0,5 0,08 Oval Skålformad 2320 Härd 0,9 0,85 0,29 Oval Skålformad 2340 Stolphål 0,25 0,25 0,2 Rund Flat botten raka kanter Hus Nedgrävning 0,72 0,62 0,19 Oval Skålformad 2374 Stolphål 0,42 0,37 0,14 Oval Skålformad 2385 Stolphål 0,49 0,15 0,06 Oreg. Flack 2399 Härd 0,95 0,82 0,15 Oval Skålformad 2419 Utgår Sotfläck i toppen av dike 2427 Stolphål 0,3 0,25 0,14 Oval Skålformad 2437 Stolphål Takbärande 0,85 0,58 0,36 Oreg. U-formad 2478 Nedgrävning 1,3 0,65 0,41 Oreg. Skålformad 2503 Stolphål Takbärande 0,4 0,35 0,1 Oval Skålformad Hus Stolphål 0,5 0,5 0,26 Rund Skålformad Hus 29, stenskott 2536 Nedgrävning 0,7 0,7 0,12 Rund Flack 2552 Stolphål Takbärande 0,66 0,54 0,26 Oval Flat botten sneda kanter 2585 Utgår Inget djup 2596 Stolphål Takbärande 0,8 0,7 0,16 Oval Oreg. Hus Utgår Recent 2655 Stolphål 0,66 0,41 0,12 Oval Oreg. Hus Stolphål 0,64 0,36 0,18 Oreg. Flat botten raka kanter 2695 Stolphål Takbärande 0,6 0,6 0,18 Rund Flat botten raka kanter 2707 Stolphål Takbärande 0,65 0,65 0,22 Rund Oreg. Hus 30, stenskott 2725 Härdgrop 0,5 0,5 0,24 Rund Flat botten raka kanter 2749 Stolphål Takbärande 0,45 0,4 0,19 Oval Flat botten sneda kanter Hus Stolphål 0,75 0,6 0,3 Oval Oreg Stolphål 0,55 0,49 0,36 Oval Skålformad Hus 29, stenskott 2832 Stolphål Takbärande 0,34 0,32 0,4 Oreg. U-formad Stenskott 2856 Nedgrävning 0,2 0,2 0,05 Rund Skålformad 2870 Stolphål 0,12 U-formad Hus Stolphål Takbärande 0,45 0,45 0,1 Rund Flat botten sneda kanter Stenskott 2900 Stenpackning 1,5 1,4 0,15 Oval Flack 2939 Stolphål 0,3 0,3 0,09 Rund U-formad Hus 29, stenskott 4

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004 E6 Bohuslän Startsida Juni Juli 2010-01-21 E6 2004 E6 undersökningarna har startat igen. Under försommaren sker en serie mindre utgrävningar norr om Uddevalla. Undersökningarna sker i den mellersta delen

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

På återbesök i Rickomberga

På återbesök i Rickomberga På återbesök i Rickomberga Bebyggelse och kulturlager från järnålder Arkeologisk förundersökning Raä 499:1 Rickomberga 21:3 Uppsala Uppland Robin Lucas 2 Upplandsmuseets rapporter 2014:06 På återbesök

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Kvarteret Plantskolan

Kvarteret Plantskolan Särskild arkeologisk utredning Kvarteret Plantskolan Kåbo 5:1, Kåbo 1:45 och Kåbo 1:46 Uppsala Uppsala län Andreas Hennius & Dan Fagerlund 2 Upplandsmuseets rapporter 2012:19 Särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Lst. dnr. 431-5257-07 ArkeoDok 2007:20 Bakgrund I samband med en bygglovsförfrågan uppmanades markägaren till

Läs mer

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning Rapport 2006:70 Bilagor Arkeologisk undersökning Tåby skola RAÄ 122 och ÖLM 1 Tåby 6:2, 7:1 och Tåby Ljunga Tåby socken Norrköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Forkarby smörbytta. medeltida tegelproduktion och förhistorisk bebyggelse. Robin Lucas. Forkarby 2:10, 11:1, S:3 och 16:1 Bälinge socken Uppland

Forkarby smörbytta. medeltida tegelproduktion och förhistorisk bebyggelse. Robin Lucas. Forkarby 2:10, 11:1, S:3 och 16:1 Bälinge socken Uppland Särskild arkeologisk undersökning Forkarby smörbytta medeltida tegelproduktion och förhistorisk bebyggelse Forkarby 2:10, 11:1, S:3 och 16:1 Bälinge socken Uppland Robin Lucas FoRkaRBy SmöRBytta medeltida

Läs mer

Klovsten 2009, gravfält

Klovsten 2009, gravfält Klovsten,, arkeologiska förundersökningar 2009, startsida Nyupptäckt vid Klovsten i Kungsbacka Klôvsten betyder den kluvna stenen. En sådan finns verkligen och den står i Klovsten på gränsen mellan tre

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3

Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3 Rapport 2007:24 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ett järnåldersgravfält vid Glan Melby 3:2 och 3:3 RAÄ 6 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro

En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro Södra Lindhult 2008, startsida Södra Lindhult 2008 En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro Startsida Loggbok 1 2010-01-18 Härdarna som eventuellt har med bronsgjutning att göra. Karta över

Läs mer

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida 2010-01-19 Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland Under våren kommer sex olika fornlämningar att undersökas i samband med ett planerat industriområde,

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av VAnätet norr om Skanör, Skanörs socken, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport ORT:SKAGE KOMMUN: OVERHALLA KOMMUN GNR/BNR:13/2, 13/17 OCH 13/110 ÄRENDENUMMER:12/00543 ASKELADDEN ID: 169996/1-19 Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto:

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40.

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40. Bilagor Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523 Ingående objekt Brandlager (8176), kantkedja (1000536), mantel (8594), stenkrets (1000535). Övergripande beskrivning Typ: Grav Undertyp: Lergrav Form: Oregelbundet

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Väg 101. Arkeologisk slutundersökning 2004. Lockarp socken i Malmö stad Skåne län

Väg 101. Arkeologisk slutundersökning 2004. Lockarp socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk slutundersökning 2004 Väg 101 Undersökning inför arbeten med väg 101 norra delen samt tvärförbindelse till Käglingevägen Lockarp socken i Malmö stad Skåne län Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Stadshotellet i Enköping

Stadshotellet i Enköping Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst RAÄ 26 Kv Traktören Enköping Uppland Bent Syse 2002:18 2 Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst

Läs mer

Boplatslämningar vid Vallentuna kyrka Arkeologisk utredning med anledning av byggande av planskild korsning mellan Roslagsbanan och väg 268 norr om Vallentuna kyrka, Vallentuna socken och kommun Uppland

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr:

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Kvarteret Björktrasten 2

Kvarteret Björktrasten 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:26 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kvarteret Björktrasten 2 Inom fornlämningsområde till RAÄ Kristinehamn 43, Kristinehamns kommun, Varnums socken, Värmland Nina Balknäs och

Läs mer

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Skala 1:8000 Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Vallby bytomt, Västerås

Vallby bytomt, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:31 Vallby bytomt, Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan Arkeologisk utredning RAÄ 102 och 103 Kv Rökstugan 1, kv Ryggåsstugan 1 och Västerås 4:86 Västerås församling,

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Hellmanska gården Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland Förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2442 Michél Carlsson Allmänt kartmaterial:

Läs mer

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:15 NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 Arkeologisk förundersökning Säbyggeby 4:17 och 9:11 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland

Läs mer

Oxgropen i stadens södra utkant

Oxgropen i stadens södra utkant ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:16 ARKEOLOGISK UTREDNING Oxgropen i stadens södra utkant Arkeologisk utredning i kvarteret Tågmästaren 25, Nikolai 3:287 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke Leif Karlenby

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens trädgård RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland Joakim Kjellberg 2 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Akallalänken invid Hästa gård

Akallalänken invid Hästa gård ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:18 särskild ARKEOLOGisK UTREdNiNG Akallalänken invid Hästa gård spånga socken, stockholms kommun, Uppland Annica Ramström och Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Årby Lötgården. Ett gammalt gravfält blir större Förundersökning av grav och boplatslämningar invid Årbygravfältet

Årby Lötgården. Ett gammalt gravfält blir större Förundersökning av grav och boplatslämningar invid Årbygravfältet Årby Lötgården Ett gammalt gravfält blir större Förundersökning av grav och boplatslämningar invid Årbygravfältet Svedvi 192:1, Årby 4:1, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland SAU rapport 2010:15

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Ny fornlämning 1306:1, Stretered 1:191

Ny fornlämning 1306:1, Stretered 1:191 RIO KULTUR KOOPERATIV ISSN Kulturhistoriska rapporter 172 1652-1897 Thomas Johansson Kållered socken, Mölndals kommun. Arkeologisk utredning Ny fornlämning 1306:1, Stretered 1:191 Ny fornlämning 1306:1

Läs mer

Ny golfbana i Vårdsberg

Ny golfbana i Vårdsberg Rapport 2010:41 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ny golfbana i årdsberg RAÄ 118, 119, 120, 122 och 123 samt ÖLM 1-4 Gammeltorp 1:1 årdsbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Ostra. Arkeologisk utredning. Ann Lindkvist. RAÄ 47, 48 och 49 Ostra 10:1 Eskilstuna kommun Sundby sn, Södermanland. SAU rapport 2008:19

Ostra. Arkeologisk utredning. Ann Lindkvist. RAÄ 47, 48 och 49 Ostra 10:1 Eskilstuna kommun Sundby sn, Södermanland. SAU rapport 2008:19 Ostra Arkeologisk utredning RAÄ 47, 48 och 49 Ostra 10:1 Eskilstuna kommun Sundby sn, Södermanland Ann Lindkvist SAU rapport 2008:19. Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte, metod och genomförande 2 Topografi

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Skräpgrop i Husby 7:2

Skräpgrop i Husby 7:2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:30 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Skräpgrop i Husby 7:2 Glanshammar 33:1 och 185:1 i Glanshammar socken, Örebro kommun i Närke Ebba Knabe

Läs mer

Schaktning på Torget i Vimmerby

Schaktning på Torget i Vimmerby Schaktning på Torget i Vimmerby Fornlämning 313, Vimmerby Stad & Kommun, Småland Arkeologisk förundersökning, 2007 Veronica Palm Rapport April 2007 Kalmar läns museum & Västerviks Museum RAPPORT Datum

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

Stensättning, rest sten och kantställd häll

Stensättning, rest sten och kantställd häll Arkeologisk undersökning Stensättning, rest sten och kantställd häll Undersökning av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande av fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9 Malmbäcks socken i Nässjö kommun

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer