Kungsängens-Tibble i Brunna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsängens-Tibble i Brunna"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

2

3 UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Dnr Wivianne Bondesson

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Fax: Kontoret i Uppsala: Hållnäsgatan UPPSALA Fax: Tel.: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:6 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering och layout Åsa Östlund Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Sammanfattning 6 Inledning 6 Antikvarisk bakgrund 6 Arkeologisk potential inför utredningen 7 Målsättning 7 Metod 7 Resultat 8 Fasta fornlämningar 8 Övriga kulturhistoriska lämningar 8 Utgår 8 Referenser 8 Kartor 8 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 9 1. Objekttabell 9 2. Schakttabell 10 Figurer 1. Läget för utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Resultatkarta/objektkarta över utredningsområdet med objekt markerade. Baserad på digitala Ekonomiska kartan. Skala 1: Detaljkarta över norra delen med schakt, markerade på utdrag ur digitala Ekonomiska kartan. Skala 1: Detaljkarta över södra delen med schakt, markerade på utdrag ur digitala Ekonomiska kartan. Skala 1: Torplämningen Norrboda, Kungsängen 100:1. Foto: Wivianne Bondesson...16

6 På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning i Kungsängen Tibble, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Inga nya fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar registrerades, dock fanns en lokal registrerad i FMIS sedan tidigare, torplämningen Kungsängen 100:1. Tio objekt utredningsgrävdes och samtliga utgick då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer. Sammanfattning På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:331, 1:330, 1:475, 1:477 och 1:403 i Kungsängen socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Inga nya fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar registrerades, dock fanns en lokal registrerad i FMIS sedan tidigare (Kungsängen 100:1). Tio objekt utredningsgrävdes och samtliga utgick då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer. Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:331, 1:330, 1:475, 1:477 och 1:403 i Kungsängen socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Utredningen sker inför byggande av nytt handels- och verksamhetsområde på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Utredningsområdet är beläget på ömse sidor om motorväg E18, och ytan uppgår till totalt drygt cirka 0,33 km 2. Det utgörs av skogklädda morän- och bergshöjder. Höjden över havet varierar mellan 25 och 45 meter. Antikvarisk bakgrund Området inventerades första gången år 1951 och revideringsinventerades år Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare en lokal registrerade i Fornminnesregistret (FMIS), Kungsängen 100:1, bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. Objektet utgörs av en lägenhetsbebyggelse, en bebyggelselämning efter torpet Norrboda, bestående av en husgrund, 9x5 meter stor (Ö V) och 0,3 meter hög. Lämningen är övertorvad med synliga kantstenar, 0,3 0,6 meter stora. I närområdet finns ytterligare lämningar, framför allt söder och sydväst om utredningsområdet. Här finns rikligt med gravar, framför allt från järnålder exempelvis Kungsängen 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 13:1, 20:1 och 92:1. Under den nuvarande motorvägen skall enligt uppgift ha funnits gravar av okänd typ (Kungsängen 99:1) som försvunnit vid byggandet av densamma (dnr 6393/68). Enligt excerpten från år 1968 beskriver uppgiftslämnaren/ upptäckarenbeskrivit Erik Gustavsson platsen på en kulle omkring fem hundra meter NV Ekhammars gravfält och på Tibble skog mitt i stakningen för nya motorvägen. Vid tidpunkten för revideringsinventeringen besöktes familjen men uppgiftslämnaren var då avliden och de kunde inte närmare specificera platsen. 6 Kungsängens-Tibble i Brunna

7 Arkeologisk potential inför utredningen Utredningsområdets arkeologiska potential utgjordes framför allt av möjligheten att hitta boplatser från den befolkning som fanns i området under tidigneolitisk tid och framåt då platsen utgjorde en ö i en skärgård omgiven av andra större och mindre öar. Det fanns även en potential att finna fler ensamliggande stensättningar med anledning av uppgiften om den/de försvunna graven/gravarna Kungsängen 99:1, som varit belägna mitt i området, på en från utredningen undantagen yta. Målsättning Den övergripande målsättningen vid en särskild arkeologisk utredning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. Vid inventering av fornlämningar noteras ovan mark synliga lämningar samt gynnsamma lägen för boplatser. Status för eventuella boplatslägen fastställs genom utredningsgrävningar. På ett vidare plan syftar utredningen till att underlätta planprocessen så att man kan undvika, alternativt minimera ingrepp i fornlämningar. Följande mer specifika målsättningar för det aktuella området kunde urskiljas: Identifiera boplatser från tidig neolitisk tid och framåt. Eftersöka fler ensamliggande stensättningar Inventeringen ska också redovisa för utmarksområden typiska lämningar såsom torp, kolmilor och tjärdalar. Metod Arbetet inleddes med en kort genomgång av bakgrundsmaterial som excerptpärm, SHM:s lösfyndsregister, befintliga digitala historiska kartor och geologiska kartan. Inventering i fält varvid nya och möjliga fornlämningar identifierades. Dessa har beskrivits kortfattat och mätts in med DGPS. Utredningsgrävning av möjliga fornlämningar, här boplatslägen och en misstänkt stensättning, har utförts med hjälp av traktorgrävare varvid mindre schakt tagits upp ner till anläggningsförande alternativt orörd nivå. Vid behov finrensades ytan för hand. Efter dokumentation och inmätning lades schakten igen. Sex objekt har undersökts med handredskap då platsen inte var tillgänglig med maskin. Maskintid har då växlats mot ytterligare en arkeolog. Efter avtorvning grävdes då provgropar med skärslev och hacka. Sammanställning och analys av resultaten presenteras i denna rapport. Kungsängens-Tibble i Brunna 7

8 Resultat Vid utredningen registrerades tio objekt som inte var registrerade i FMIS sedan tidigare. Av dessa utgick samtliga då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. En lokal fanns registrerad i Fornminnesregistret (FMIS) sedan tidigare, Kungsängen 100:1. Bedömningen av denna kvarstår. Fasta fornlämningar Inga nya fasta fornlämningen påträffades inom utredningsområdet. Övriga kulturhistoriska lämningar Inga nya övriga kulturhistoriska lämningar påträffades inom utredningsområdet. Den tidigare registrerade lämningen efter torpet Norrboda (Kungsängen 100:1) var sedan tidigare klassad som övrig kulturhistorisk lämning och denna bedömning kvarstår. Torpet finns utritat på Häradskartan, som i detta fall saknar datering, samt på Delning från år 1888 (upprättad år 1865). Utgår Tio av objekten, (objekten 1 10), utgår då det inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Objekt 1 utgjordes av en förmodad stensättning bestående av ett block med en krans av sten nedanför. Halva stenansamlingen genomgrävdes utan att några förhistoriska indikationer påträffades. Objekten 2 10 utgjordes av förmodade boplatslägen som valts ut utifrån sina goda topografiska förutsättningar sett ur ett stenåldersperspektiv. De utredningsgrävdes med sammanlagt tjugoåtta maskingrävda schakt samt fyrtiosex handgrävda provgropar på de lägen dit maskinen inte kunde ta sig, utan att några förhistoriska indikationer påträffades. Referenser Kartor Delning år 1888, 01_kun_86 Ek karta år 1951, J133_10i9b53 rak2 Häradskartan J112_75_8 rak2 Arealavmätning år 1700, 01_kun Geometrisk avmätning år 1690, A19_137_38 Rågångsåtgärd år 1753, 01_kun_17 Ägodelning år 1689, A19_32_34 8 Kungsängens-Tibble i Brunna

9 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Projektnummer: Intrasis nr: UV2013:204 Undersökningstid: november samt 25 november 2 december Topografiska uppgifter: Uppland,, Stockholms län, Upplands-Bro kommun, Kungsängens socken, Kungsängens-Tibble 1:330, 1: 331, 1:403, 1:475 och 1: 477. Projektgrupp: Projektledare Wivianne Bondesson, arkeologerna Anders Bornfalk Back och Christina Brandt samt systemförvaltare Anders Biwall från UV Mitt. Underkonsulter: BHMAB. Exploateringsyta: 0,33 km 2. Läge: Ekonomiska kartan, blad 10I 9b Kungsängen. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: N , E Höjdsystem: -. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm:. Fynd: Inga fynd. Bilagor Bilaga 1. Objekttabell Objekt nr/ RAÄ nr Beskrivning Statusförslag Kommentar 1 Stensättningsliknande bildning, rund, ca 6 m i diameter (möjligen dubbelt) och 0,2 0,3 m hög. Gles fyllning av 0,2 1m stora stenar. Mittblock, spräckt, 1,5 2 m stort och 1,3 m högt. Krön av bergsknalle. Skogsmark, blandskog 35 m ö.h. 2 Boplatsläge, ca m stort (N S), beläget I S-sluttning med några uppstickande hällar, omgivet av stenigare/blockigare mark. Flack S-sluttning med lite hällar. Skogsmark, blandskog 30 m ö.h. 3 Boplatsläge, ca m stort (N S), beläget i Ö-sluttning omgivet av stenigare mer oländig mark. Flack Ö-sluttning. Skogsmark, blandskog. 30 m ö.h. 4 Boplatsläge ca m stort (N S), beläget i flackt kuperad S-sluttning. Skogsmark, blandskog. 30 m ö.h. 5 Boplatsläge ca m stort (NV SÖ), beläget i flackt kuperad SÖ-sluttning omgiven av klippor och block. Flackt område i SÖ. Mer jämn yta än omgivningen. Skogsmark, blandskog. 35 m ö.h. 6 Boplatsläge, ca m stort (NÖ SV), beläget i SÖ-sluttning av berg på mindre stenigt område än övrigt. Skogsmark, blandskog m ö.h. 7 Boplatsläge, ca m stort (NNV SSÖ), beläget i flackt SÖ-sluttande gip mellan berg. Relativt stenfritt. Skogsmark, blandskog. 40 m ö.h. 8 Boplatsläge, ca m stort (N S), beläget i flack SSÖ-sluttning, tämligen stenfritt och flankerat av berg och blockig mark. Tät vegetation. Skogsmark, blandskog. 30 m ö.h. 9 Boplatsläge, ca m stort (NNV SSÖ), beläget i flackt, nästan plant område mellan bergsknallar. Ställvis sandmark. Skogsmark, blandskog. 40 m ö.h. 10 Boplatsläge, ca m stort (NV SÖ), beläget på liten plan sandig yta vid block i gip. Skogsmark, blandskog. 40 m ö.h. Kungsängen 100:1 Ur FMIS: Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund, 9 5 m (Ö V) och 0,3 m h. Övertorvad. Kantstenar, 0,3 0,6 m st. 1 lövträd. Torpet Norrboda. Avsats mot SÖ. Grönområde 25 m ö.h. Övrig kulturhistorisk lämning Utredningsgrävd med ett schakt. Utredningsgrävd med 7 schakt. Utredningsgrävd med 11 schakt. Utredningsgrävd med nio schakt. Utredningsgrävd med se provgropar. Utredningsgrävd med 13 provgropar. Utredningsgrävd med 8 provgropar. Utredningsgrävd med 8 provgropar. Utredningsgrävd med 8 provgropar. Utredningsgrävd med 8 provgropar. Bedömning kvarstår. Kungsängens-Tibble i Brunna 9

10 Bilaga 2. Schakttabell Schakt nr/ Provgrop nr Obj. nr Beskrivning Anläggningar och fynd S m (NÖ SV) och 0,05 m djupt. Under torven berghäll med ett par sprickor fyllda med mylla. Enstaka skärviga stenar från frostsprängning i torven. Schaktet upptaget S SÖ om större block, ca 2 1,5 m. Ett par kvartsbitar påträffade från kvartsådra i hällen. S m (N S) och 0,25 m djupt. Torv/mossa 0,07 m tjockt. Därunder grå (ljusbrun längre ned) silt med inslag av sten <0,05 0,05m. Under detta fin silt/fläckvis med morän i form av grus och sten, <0,03 0,03 m. Enstaka större stenar <0,05 0,05 m. Två mörkfärgningar med sot vilka tolkades som rest av rotbrand. S ,5 m (N S) och <0,25 m djupt. Torv/mossa 0,06m. Därunder morän med inslag av silt tillsammans med sten upp mot 0,5 0,5 m. Schaktet placerat i mark med större stenar, <0,7 0,6 m. S m (NNÖ SSV) och 0,22 m djupt. Torv/mossa 0,09 m tjock. Därunder grå silt som övergår i en ljusbrun silt med inslag av sten, <0,05 0,05 m. Lagret 0,25 m tjockt. Under detta ett siltigt lerlager. En testgrop upptogs med maskin för att kontrollera lagerföljd, ca 0,25 m. S m (NÖ SV) och 0,2 m djupt. Under torven (0,07 m tjock) ett ljusgrått siltlager med enstaka större stenar, <0,25 0,25m, samt spridda mindre stenar <0,06 0,06 m. Fnyk av kol. S m (N S) och 0,3 m djupt. Under torven (0,07 m tjock) ett ljusbrunt något sandigt siltlager med inslag av sten <0,1 0,1 m. Ett par mörkfärgningar med myllig fyllning tolkades som djurgång. S m (NV SÖ) och 0,2 m djupt. Under torven, ca 0,05 m tjock, ett grått lerigt siltlager med inslag av stenar <0,1 0,1 m. S8 2 2,5 2 m (NV SÖ) och 0,2 m djupt. Under torven, 0,08 m tjock, ett brunt sandigt lager med inslag av sten <0,12 0,12 m. Lagret ca 0,15 m, under detta berggrunden. S m (SSV NNÖ) och 0,15 m djupt. Under torven/mossan, 0,05 m tjock, ett tunt grått siltigt lager, 0,06 m tjockt, med inslag av mindre stenar, <0,03 0,03 m. Under detta berghäll. I södra delen av schaktet sandig morän istället för siltlagret. Ett par bitar kvart påträffades, tveksamt om slagen. S m (ÖSÖ VNV) och 0,3 0,4 m djupt. Under torven/mossan, 0,1 m tjock, ett sandigt ljusbrunt lager med sten <0,15 0,15 m, även enstaka skärviga. Ett par större stenar, 0,5 0,4 m. S m (NV SÖ) och 0,25 m djupt. Under torven/mossan, 0,1 tjock, ett sandigt ljusbrunt lager med inslag av sten <0,15 0,12 m. Detta ca 0,2 m tjockt. Under blöt siltig lera. En testgrop upptogs med maskin för att kontrollera lagerföljd, ca 0,3 m djup. S12 4 2,2 2 m (NV SÖ) och 0,3 m djupt. Under torven/mossan, 0,12 m tjock, ett ljusbrunt sandigt lager med inslag av sten <0,1 0,1m. Enstaka större stenar, <0,4 0,3 m. S m (ÖNÖ VSV) och 0,25 m djupt. Under torven/mossan, ca 0,12 m tjock, ett ljusbrunt sandigt lager med inslag av sten, <0,1 0,1m. Enstaka större stenar, 0,4 0,4 m. S (ÖNÖ VSV) och 0,22m djupt. Under torven/mossan, 0,12m tjock, ett ljusbrunt sandigt lager med inslag av sten, <0,12 0,1 m. Enstaka större stenar, <0,3 0,25 m. Fnyk av kol. S m (N S) och 0,35 m djupt. Under torven/mossan ett mörkbrunt sandigt och grusigt lager (ca 0,15 m tjockt). Under detta alven bestående ljusbrun sand med inslag av sten, 0,12 0,12 m. Enstaka större stenar <0,5 0,4 m. S m (N S) och 0,15 0,3 m djupt. Under torven/mossan, 0,12 m tjockt, ett ljusbrunt sandigt och grusigt lager med inslag av sten, <0,2 0,2 m. Något mer siltigt i västra delen då den östra tangerar ett svagt höjdparti bestående av morän. S m (Ö V) och 0,2 0,35 m djupt. Under torven/mossan, 0,15 m tjock, morän bestående av grus, sand och enstaka stenar <0,1 0,1 m. S m (NV SÖ) och 0,2 m djupt. Under torven, 0,07 m tjock, morän i form av ljusbrun sand och grus med ett ökat inslag av sten, <0,3 0,3 m, mot norr. S19 3 2,5 2 (NV SV) och 0,3 m djupt. Under torven, 0,05 m tjock, morän i form av grus, sand och enstaka stenar <0,2 0,2m. Även ett par större stenar, <0,5 0,5m. En bit kvarts påträffad, tveksamt om slagen. S m (N S) och 0,2 m djupt. Under torven, 0,06 m tjock, morän bestående av sand och grus med sten <0,15 0,1 m. Även ett antal större stenar, <0,4 0,4 m. S m (NV SÖ) och 0,25 0,35 m djupt. Under torven/mossan, 0,1 m tjock, morän bestående av grus och sand med sten <0,4 0,4 m. S m (NNÖ SSV) och 0,15 m djupt. Under torven, 0,1 m tjock, berghäll i syd och öst. Tunt lager silt, 0,05 m tjock, i NV under vilken berghällen kom. S m (NV SÖ) och 0,3 m djupt. Under torven/mossan, 0,1 m tjock, morän bestående av grus och sand samt sten, <0,15 0,15 m, i väst och ett mörkt sotigt siltigt lager i öst (tolkad som påverkad av skogsbrand). Under detta berghäll. S m (ÖNÖ VSV) och 0,15 0,35 m djupt. Under torven, ca 0,1 m tjockt, en sotlins tolkad som rest av skogsbrand. Därunder ett ljusbrunt/fläckvis grått siligt lager med inslag av sten, <0,3 0,3m. Detta ca 0,35 m tjockt i norr och 0,15 m tjockt i syd. Under detta berghäll. 10 Kungsängens-Tibble i Brunna

11 Schakt nr/ Provgrop nr Obj. nr Beskrivning Anläggningar och fynd S25 3 2,5 2 m (Ö V) och 0,25 m djupt. Under torven, 0,07 m tjock, ett lerigt siltlager med fnyk av sot och sten <0,2 0,15m. Under detta berghäll. S m (N S) och 0,35 m djupt. Under torven, 0,1 m tjock, brun mylla (0,2 m tjockt) med inslag av sten <0,12 0,12 m. Därunder morän bestående av grus och sten, <0,2 0,12 m. S27 3 5,5 2 m (NV SÖ) och 0,25 m djupt. Under torven, 0,1 m tjock, brun mylla med enstaka stenar, <0,2 0,15 m, i norr. Under detta ställvis med berghäll och morän. I syd endast morän i form av grus och sand med inslag av sten, <0,2 0,2 m. S28 3 1,5 1,5 m (NNÖ SSV) och 0,15m djupt. Under torven, 0,05 m tjock, ställvis med berghäll och fläckvis stråk med grå silt med inslag av sten, <0,05 0,05 m. Pg 1 9 1,1 0,8 m (SSÖ NNV) och 0,18m djup. Under torven, 0,05 m tjock, morän i form av grus och sten, <0,05 0,05 m. Inslag av sten i storleken 0,2 0,2 m. Två bitar kvarts påträffade, tveksamt om slagen. Pg 2 9 1,2 0,8 m (SSÖ NNV) och 0,15m djup. Under torven, 0,08 m tjock, större stenar, <0,2 0,1 m. Därunder rödbrun morän med grus och sten, <0,05 0,05 m. Pg 3 9 0,7 0,7 m (SÖ NV) och 0,15 0,2 m djup. Under torven, 0,1 m tjock, morän bestående av grus och sand med måttligt med sten, 0,03 0,15m stora. Pg 4 9 1,1 0,8 m (SSÖ NNV) och 0,2 m djup. Under torven, 0,05 0,1 m tjock, morän i form av grus och sten, <0,05 0,05 m. Enstaka stenar i storleken 0,15 0,15 m. Ett par kvartsbitar funna, tveksamt om slagna. Pg 5 9 0,9 0,8 m (SÖ NV) och 0,08 0,13 m djup. Under torven, 0,07 0,1 m djup, rikligt med rötter samt en del större stenar, 0,15 m. Mellan och under dessa ljusbrun sand. Under detta berghäll som sluttar från SÖ till NV i hela provgropen. Pg ,7 m (N S) och 0,1 7m djup. Under torven, 0,07 m tjock, ljusbrun (fläckvis mörkare av rotbrand) sandig silt med fnyk av kol. Enstaka stenar, <0,15 0,12 m. Pg 7 9 0,6 0,55 m (Ö V) och 0,2 0,25 m djup. Under torven, 0,1 0,15 m tjock, sandig morän med måttligt med 0,03 0,15 m stora stenar. En större rot i norra delen. Pg 8 9 0,5 0,55 m och 0,2 m djup. Under torven, 0,1 m tjock, ljusbrun sandig silt. Även större sten, ca 0,2 0,1 m stora. Pg ,1 0,8 m (SV NÖ) och 0,22 m djup. Torv och rotmatta ca 0,12 m tjock. Därunder ljusbrun silt med sotiga fläckar från rotbränder. Enstaka stenar, 0,25 0,2 m. Pg ,9 0,8 m och 0,25 m djup. Under torven, 0,1 0,15 m tjock, berggrund väst. Ljusgrå silt i öst. I norr en sten, 0,2 0,15 m. Pg ,6 0,5 m (SÖ NV) och 0,2 m djup. Under torven, 0,07 m tjock, sand med enstaka småsten. Pg ,9 0,8 m (Ö V) och 0,15 0,2 m djup. Under torven, 0,07 0,1 m tjock, grusig moränsand med enstaka stenar, <0,15 m. Två skärviga stenar. Pg ,7 0, 7m (ÖSÖ VNV) och 0,2 0,25 m djup. Under torven, 0,12 m tjock, grusig morän med småsten, <0,1 m. Två större stenar i norr i storleken 0,2 0,15 m. Pg ,4 1,1 m (NV SÖ) och 0,16 m djup. Torv och rötter, ca 0,07 m. Därunder ett flertal stenar, <0,25 0,2 m, i SÖ vilka bildar en gles packning. I NV ljusbrun morän bestående av grus och sten <0,05 0,05 m, samt enstaka stenar i storleken 0,25 0,2 m. Pg ,1 0,9 m (NNÖ SSV) och 0,19 m djup. Torv och rötter, ca 0,08 m. Därunder tunn mylla blandat med morän bestående av grus och sand, vilket sedan övergår till endast morän. Flertalet större stenar, <0,35 0,3 m, samt berghäll i väst. Pg ,9 m och 0,15 m djup. Torv och rötter, 0,09 m. Därunder grusig morän med inslag av sten, 0,05 0,1 m stora. Pg ,7 0,65 m (Ö V) och 0,15 0,2 m djup. Torv, 0,07 0,2 m tjock. Därunder sandig/grusig morän med måttligt med 0,1 0,2 m stora stenar. Ett par 0,3 m stora. Pg ,1 0,9 m (ÖSÖ VNV) och 0,18 m djup. Under torven, 0,07 m tjock, ljusbrun morän bestående av grus och sten, <0,05 0,05m. Även en handfull sten i storleken 0,2 0,15 m. Pg ,8 0,7 m (SV NÖ) och 0,15 0, 2 m djup. Torven 0,13 m tjock. Därunder ljusbrun morän med småsten, <0,08m. Även en del större sten i storleken 0,2 0,15 m. Pg ,7 0,7 m (SSV NNÖ) och 0,15 0,2 m djup. Torven 0,07 0,1 m tjock. Därunder grusig och sandigmorän med rikligt med småsten och måttligt med sten i storleken 0,1 0,3 m. Pg ,9 0,9 m (Ö V) och 0,2 m djup. Torv med mycket rötter, 0,07 m. Därunder fin sandig morän med inslag av sten i storleken 0,15 0,2 m. Pg ,9 0,8 m (Ö V) och 0,18 m djup. Torv med rötter, 0,06 m tjock. Därunder morän i form av grus och sten <0,05 0,05 m. Även enstaka större stenar i storleken 0,3 0,25 m. Pg ,1 0,8 m (SV NÖ) och 0,2 m djup. Torv och rötter, 0,06 m. Därunder större stenar upp mot 0,3 0,3 m. Mellan dem morän i form av grus och sten <0,05 0,05 m. Pg ,1 0,9 m (SV NÖ) och 0,2 m djup. Under torven, 0,12 m tjock, fin ljusbrun sand. Under denna morän med mycket småsten, <0,05 m. Inslag av större sten, <0,35 0,1 m. Pg ,9 0,9 m (SV NÖ) och 0,2 m djup. Torven ca 0,08 m tjock. Därunder ljusbrun sand med enstaka stenar, <0,11 0,1m. En bit kvarts funnen, tveksamt om slagen. Kungsängens-Tibble i Brunna 11

12 Schakt nr/ Provgrop nr Obj. nr Beskrivning Anläggningar och fynd Pg ,8 0,7 m (SV NÖ) och 0,19 m djup. Torven 0,09 m. Därunder ljusbrun sand och mycket rötter. Inslag av småsten, <0,05 m. Pg ,85 0,75 m (Ö V) och 0,2 m djup. Torven 0,07 m tjock. Därunder grusig sand med enstaka småstenar. En sten 0,1 m stor. Pg ,7 0,7 m (S N) och 0,23 m djup. Under torven, 0,1m tjock, sand med enstaka stenar, <0,03 0,03 m. En större sten, 0,2 0,1 m, i norr. Pg ,65 0,65 m och 0,12 m djup. Torven 0,08 m tjock, därunder gråbrun sand och en del rötter. Någon enstaka sten, ca 0,1 0,1 m. Pg ,5 0,5 m (NÖ SV) och 0,13 m djup. Under torven, 0,05 m tjock, sand med enstaka stenar, <0,03 0,03 m. Pg ,2 0,9 m (N S) och 0,21 m djup. Torv, 0,07 m tjock. Därunder stenar (<0,4 0,3 m, vanligast 0,2 0,2 m) med sand i mellan. Enstaka skärviga stenar, <0,12 0,08m, vilka tolkas som frostsprängda. Pg ,9 0,85 m (SSV NNÖ) och 0,25 m djup. Torven 0,1m tjock. Därunder fin sand med inslag av sten i varierande storlek, 0,05 0,15 m. Mycket rötter hela vägen ned. Pg ,7 0,7 m (SÖ NV) och 0,15 0,2 m djup. Torven 0,07 0,1 m tjock, sen grusig morän med rikligt med småsten, en 0,1 m stor. Några skarpkantade. Pg ,4 1,1 m (NÖ SV) och 0,18 m djup. Torven ca 0,05 m tjock. Därunder sandig silt (0,03 m tjockt) med enstaka stenar, <0,03 0,03m. Därunder morän i form av grus och sten, <0,05 0,05 m. Två stenar i storleken 0,15 0,15 m. Pg ,9 0,85 m (NNÖ SSV) 0,18 m djup. Torven ca 0,08 m, sen rotmatta. Därunder mörkbrun morän med rikligt med sten i storleken 0,05 0,15 m. Naturlig förekomst av kvarts, ej slagen. Pg ,6 0,6 m (NNV SSÖ) och 0,25 m djup. Torven 0,2m tjock. Därunder blöt, grusig sand med rikligt med småsten, <0,1 m. Pg ,55 0,55 m (NV SÖ) och 0,14 m djup. Torven 0,1 m djup. Därunder mörk gråbrun silt med inslag av sten i storleken 0,1 0,1 m. Mycket rötter hela vägen. Pg ,6 0,5 m (ÖSÖ VSV) och 0,23 m djup. Torv/mossa, ca 0,08 m tjock. Därunder brun morän bestående av sand och grus samt sten, <0,05 0,05 m. Pg ,9 0,8 m (VNV ÖSÖ) och 0,32 m djup. Torv/mossa, 0,02 m tjock. Därunder mylla och rötter, ca 0,2 m tjockt. Därunder gråbrunt grus med enstaka stenar, <0,03 0,03 m. Pg ,85 m (Ö V) och 0,3 m djup. Mossa, 0,03 m, över mylla, 0,2 m. Därunder blött grått grus med stenar i storleken 0,04 0,08 m. Pg ,8 0,75 m (SÖ NV) och 0,2 0,3 m djup. Torven ca 0,02 m tjock. Därunder myllig brun sand. Sen småstensbemängt grus. I syd en sten, 0,5 m (synligt) stor. Pg ,7 m (Ö V) och 0,22 m djup. Torv och rötter, 0,05 m tjockt. Därunder morän i form av brungrått grus och sten, <0,06 0,06 m. Enstaka stenar upp mot 0,2 0,12 m. Pg ,1 0,7 m (Ö V) och 0,25 m djup. Mossa 0,05m tjock. Sen 0,15 m mylla. Därunder brungrå våt morän med grus och sten i storleken 0,01 0,05m. En större sten mitt i provgropen, 0,4 0,2 m. Pg ,9 0,6 m (Ö V) och 0,2 m djup. Torv och rötter, ca 0,07 m tjockt. Därunder mylla, ca 0,1m. Sen grå morän i form av grus och sten, <0,05 0,0 5m. Även en handfull större stenar, <0,25 0,15 m. Pg ,85 0,85 m (SÖ NV) och 0,2 m djup. Torven 0,13 m. Därunder grå morän med småsten i storleken 0,01 0,05 m. Även några större stenar i storleken 0,1 0,1 m. Pg ,65 0,6 m (N S) och 0,25 m djup. Torven ca 0,02 m. Därunder humös mörkbrun sand, ca 0,2m tjock. Därunder grusig småstensbemängd sand. 12 Kungsängens-Tibble i Brunna

13 Figur 1. Läget för utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan 607 Norra Stockholm. Skala 1: Kungsängens-Tibble i Brunna 13

14 VIBY X Y Figur 2. Resultatkarta/objektkarta över utredningsområdet med objekt markerade. Baserad på digitala Ekonomiska kartan, blad 10I 9b. Skala 1: Obj. 1 Obj. 3 # # Utredningsområde Objekt, ej fornlämning Fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS KUNGSÄNGENS- TIBBLE Obj. 2 P P P P # Kungsängen 99:1 KUNGSÄNGENS KYRKBY Obj. 7 Obj. 10 P P P P P P P P P Obj. 4 P P P P P P P P P P P P P P P Obj. 9 Kungsängen 4:1 Y X m Obj. 5 Kungsängen 100:1 # P P Obj. 6 P P P P P P Obj. 8 P P P P P P P PP P P P KUNGSÄNGENS KYRKBY Kungsängen 20:1 Kungsängen 20:3 # Kungsängen 20:2 # Kungsängen 92:1 P P P Kungsängen 5:1 PP P P P P P Norrboda P P P P PP P D P P P P

15 X S28 Y S27 S26 Obj. 3 S25 S22 S23 S24 S21 S19 S20 Obj. 1 S1 S18 Obj. 2 S3 S4 Figur 3. Detaljkarta över norra delen med schakt, markerade på utdrag ur digitala Ekonomiska kartan, blad 10I 9b. Skala 1: S6 S2 S7 S8 Utredningsområde Objekt, ej fornlämning Schakt S5 S9 S11 S m P P P P P X Y Obj. 4 S12 S15 S13 S14 S17 S16

16 P P P P P P P P P P P P P P P Figur 5. Torplämningen Norrboda, Kungsängen 100:1. Foto: Wivianne Bondesson. Obj. 9 Pg37 Pg9 Pg11 Obj. 7 Obj. 10 Pg36 Pg38 Pg34 Pg10 Pg35 Pg31 Pg32 Pg33 Y X P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Pg15 Obj. 5 Pg17 Pg14 Figur 4. Detaljkarta över södra delen med schakt, markerade på utdrag ur digitala Ekonomiska kartan, blad 10I 9b. Skala 1: Utredningsområde Objekt, ej fornlämning Provgrop 16 Kungsängens-Tibble i Brunna Pg16 Pg13 Pg3 Pg6 Pg1 Pg2 Pg4 Pg5 Pg8 Pg7 Pg12 Pg30 X Pg29 Pg24 Y P P P P P P P P P P P P P P P P Obj. 8 Pg18 Pg19 Pg20 Pg40 Obj. 6 Pg22 Pg21 Pg39 Pg41 Pg23 Pg28 Pg42 Pg25 Pg43 Pg26 Pg27 Pg46 Pg44 Pg m P P P P P P P P P P P P P P P

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv Mit t, rapport 2010:4 arkeologisk utredning Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv MITT, rapport 2010:4 arkeologisk utredning

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:21 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se SKÅNELA SOCKEN Arkeologisk förundersökning vid nedläggning av fiberkabel i Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Stockholms läns museum Foto:

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Lämningar från historisk tid i Örnäs

Lämningar från historisk tid i Örnäs UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK UTREDNING Lämningar från historisk tid i Örnäs Uppland; Upplands-Bro kommun; Västra Ryd socken; Örnäs 9:1 Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK

Läs mer

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård Uppland; S:t Olof socken; Venngarn 1:10 Cecilia Grusmark uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

Biogasledning i Eskilstuna

Biogasledning i Eskilstuna UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna Södermanland; Eskilstuna stad; Slagsta 1:13 m.fl. Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Källtorp, Nacka Raä Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ronny Smeds 2014 Dnr

Läs mer

Hagens backe/roshagen

Hagens backe/roshagen Arkeologisk utredning Hagens backe/roshagen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Träkvista 4:1, Ekerö socken och kommun, Uppland Rapport 2012:15 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Hagens

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg Figurbilaga till UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 004:1 Arkeologisk undersökning. Intrasisprojekt V003:. Dnr 43-1383-003 NORGE VÄRMLAND DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Blackeberg

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer