uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson"

Transkript

1 uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

2

3 uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr Lisa K. Larsson

4 Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet UV Väst Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Väst Rapport 2010:2 ISSN Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr L 1999/3. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /110. Bildredigering Lena Troedson Layout Lena Troedson Omslag Arkeolog Johannes Nieminen fotograferar sig själv i Hagkrokens Brukshundsklubbs hundspeglar. I bakgrunden syns impedimentet som omgavs av boplatslämningarna inom objekt 1. Foto: UV Väst. Tryck/utskrift Intellecta Infolog, Göteborg 2010

5 Innehåll Inledning 5 Bakgrund 5 Landskap och fornlämningsbild 5 Äldre kartmaterial 10 Metod och genomförande 10 Resultat och förslag till åtgärd 13 Objekt 1 13 Objekt 2 16 Objekt 3 19 Övriga delar av utredningsområdet 21 Antikvarisk bedömning 21 Referenser 21 Administrativa uppgifter 22 Bilaga. Schakt där anläggningar påträffades 23 Figurförteckning 24 Arntorp 26

6 Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad. 4 Arntorp

7 Under november 2009 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Väst, en arkeologisk utredning av ett kvadratmeter stort område vid fastigheten Arntorp 1:2, Kareby socken, Kungälvs kommun. Orsaken till utredningen var kommunens planer på att planlägga det aktuella utredningsområdet för verksamhetsområde för småindustri och logistik. Inom utredningsområdet registrerades tre tidigare icke kända fornlämningar, två boplatser och ett område för kulturlager, vilka föreslås bli föremål för arkeologisk förundersökning. Inledning Med anledning av att Kungälvs kommun utreder möjligheten att planlägga ett kvadratmeter stort område vid fastigheten Arntorp 1:2, Kareby socken, Kungälvs kommun för verksamhetsområde för småindustri och logistik har Riksantikvarieämbetet UV Väst utfört en arkeologisk utredning av området (fig. 1, 2 och 3). Den arkeologiska utredningen ägde rum mellan 23 och 30 november år 2009 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet med utredningen var att alla eventuella fornlämningar inom exploateringsområdet skulle vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus efter utfört arbete. Resultatet av utredningen visade på tre sedan tidigare icke kända fasta fornlämningar. I områdets norra del, alldeles bakom gården Hagkroken, registrerades vid ett impediment boplatslämningar i form av stolphål, rännor, en grop och en härd (objekt 1, fig. 7). På och runt den platå som utgjorde Arntorp Nedergård i områdets sydöstra del påträffades ytterligare boplatslämningar vilka utgjordes av stolphål, rännor, en grop och en härd (objekt 2, fig. 10). Strax söder om Arntorp Nedergård i åkermarken i områdets södra del kunde två kulturlager konstateras (objekt 3, fig. 13). Bakgrund Landskap och fornlämningsbild Utredningsområdet ligger beläget cirka 3 kilometer norr om Kungälv på Karebyslätten mellan nuvarande väg E6 och väg 574. Landskapet karaktäriseras av öppna åkermarker med enstaka mindre höjdryggar med berg i dagen. Öster om utredningsområdet ligger skogsklädda bergspartier, bland annat Lekås i direkt anslutning till fastigheterna Arntorp och Lekhem. Den cirka kvadratmeter stora ytan av åkermark som utreddes sträcker sig främst väster om byn Arntorp och ligger meter över havet. Inom utredningsområdet ligger den södra delen av Nedre Arntorp (Arntorps Nedergård) i söder, och gården Hagkroken som i dag inhyser en Brukshundsklubb i norr. Mellan Hagkroken och Nedre Arntorp ligger gården Berget vilken var ett undantaget område för utredning. Det kända fornlämningsbeståndet i närområdet bygger till största del på fornminnesinventeringen. Ett fåtal mindre arkeologiska undersökningar Arntorp 5

8 Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, blad 71 Kungälv, med platsen för utredningen i Arntorp markerad. Skala 1: Arntorp

9 0 500 m Fig. 3. Utsnitt ur Fastighetskartan, blad 7B 5e, med utredningsområdet markerat. Skala 1: Arntorp 7

10 har tidigare genomförts. Bohusläns museum utförde år 1999 en arkeologisk utredning i direkt anslutning till det aktuella områdets södra del. Denna utredning berörde fastigheterna Arntorp 2:1, 2:12 och Solbräcke 1:6, 1:7. Sedan tidigare hade en fyndplats för flinta registrerats på fastigheten Arntorp 2:11 (RAÄ 154) och vid undersökningen framkom boplatsanläggningar och slagen flinta på fastigheten Solbräcke 1:7 (Ottander 1999). Under år 2001 utförde Bohusläns museum en arkeologisk förundersökning av ovan nämnda boplats. Enstaka slagen flinta samt en grop påträffades, fynden gav dock ingen säker datering (Ortman 2001). Som ett led i projekteringen av nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun utförde Bohusläns museum även en kulturhistorisk förstudie längs med väg 574 som sluter an till utredningsområdet i nordöst (Ortman 2007). Både inom och i anslutning till utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar registrerade. De utgörs främst av skålgropar på flacka uppstickande partier av berg i dagen (RAÄ 147, 148, 149, 150, 151, 152 och 153). Öster och sydöst om området på de skogsbeklädda höjdryggarna har Fig. 4. Utsnitt ur 1774 års storskifteskarta över byn Arntorp. Skala 1: Arntorp

11 0 100 m Fig. 5. Schaktplan. Schakten är markerade med svart. Skala 1:5000. Arntorp 9

12 fornlämningar från brons- och järnålder registrerats, bland annat stensättningar (RAÄ 55, 125 och 126), två rösen (RAÄ 9 och 15) samt en skärvstenshög (RAÄ 131). Äldre kartmaterial Byn Arntorp karteras första gången 1774, då inägorna lades i storskifte. Byn bestod av två gårdar, Övergården och Nedergården (fig. 4). Som brukligt var i 1700-talets Västsverige beboddes båda gårdarna av flera hushåll, tre stycken på Nedergården och hela fyra stycken på Övergården. Storskifteskartan ger en karaktäristisk bild av hur en bohuslänsk mindre by såg ut under talet. Gårdstomterna låg samlade på ett impediment i övergången mellan inägor och utmark. Huvuddelen av inägomarken bestod av ängsmarker. Åkermarken var samlad närmast bytomten, men ett par mindre lyckor hade tagits upp i norr och i söder. Över inägornas södra del, rakt över utredningsområdet, löpte en gärdesgård som avgränsade ett parti av ängsmarken till bete, då höskörden avslutats. Åkermarken genomkorsades av en väg från bytomten mot Vegstorps inägor i väster. Redan vid storskiftet diskuterade man att bryta upp den och lägga om marken till åker. Emellertid påpekade bönderna att området är mycket stenbundet, och fölgachtligen nog svårt att upbryta och plöga. Vägen fick ligga kvar tills vidare. Efter storskiftet sker en påtaglig uppodling och vid laga skifte 1830 var stora delar av inägorna omvandlade till åker. När byn sedan karteras för ekonomiska kartan 1934 är i princip all odlingsbar mark tagen i bruk till åker. I denna omvandlingsprocess har med all säkerhet en mängd landskapselement från den äldre odlingen utplånats, till exempel stengärdesgårdar och äldre teggränser. Metod och genomförande Inför utredningen granskades akterna till storskiftes- och laga skiftesförrättningarna av Christina Rosén (RAÄ UV Väst). Detta med ett främsta syfte att hitta eventuella bebyggelsenamn eller andra fornlämningsindikerande marknamn. Marknamnen var dock tämligen anonyma och gav inte några ledtrådar till fornlämningar inom utredningsområdet. Hypotetiskt har bebyggelsen legat på skifteskartornas platser sedan byn etablerades och det är fullt möjligt att även förhistorisk bebyggelse legat här. Utredningen genomfördes sedan som sökschaktgrävningar med grävmaskin. Sammantaget grävdes 72 sökschakt i den öppna åkermarken. Schakten grävdes mestadels i dubbla bredder, 1,5 meter breda, och med varierande längd, vanligen mellan 5 10 meter (fig. 5). Avbaningen skedde ner till alven och i ett antal schakt grävdes också så kallade djupschakt för att kontrollera markstratigrafin. Detta gjordes speciellt inom områdets södra del med fynd av flinta under torv och överlagrade vattenavsatta sand- och lerlinser som hade med bäcken i söder att göra. För övrigt koncentrerades sökschakten främst till de lägen som utifrån topografi och jordart bedömdes vara lämplig för exempelvis bosättning eller 10 Arntorp

13 0 100 m Fig. 6. Plan över nyupptäckta fornlämningar, Objekt 1, 2 och 3. Skala 1:5000. Arntorp 11

14 12 Arntorp andra typer av aktiviteter. Detta innebar att de mest intensivt undersökta områdena var invid impedimenten med berg i dagen samt invid bytomtsgränserna. De lägst liggande lerpartierna i områdets västra del som var sanka och fuktiga prioriterades bort mot bakgrund av jordartens beskaffenhet. Schakt och anläggningar mättes in med DGPS och har vidare bearbetats mot bakgrundskarta i Intrasis Analysis/ArcMap. Fotodokumentation har skett med digitalkamera. Fynd från utredningen är genomgångna men har inte registrerats och sparats utan återdeponerats i sökschakten. Inga naturvetenskapliga analyser har utförts.

15 Resultat och förslag till åtgärd Efter genomförd utredning har följande fornlämningar konstaterats: Objekt 1 Lämningstyp: boplats. Höjd över havet: cirka 21 meter. Terräng: i anslutning till och runt om bergsknalle i åkermark söder om gården Hagkroken. Beskrivning: cirka meter (NV SO). Inom angivet område påträffades i fyra sökschakt boplatslämningar av förhistorisk karaktär: 10 stolphål mellan 0,2 0,4 meter i diameter. Två av dessa var i ytan synbart stenskodda. Vid provsnittning av två stolphål var dessa 0,15 respektive 0,45 meter djupa. En härd, 0,8 meter i diameter med skärvig sten, sot och kol. En grop, 1,3 meter i diameter. Tre rännor varav två kan utgöra en och samma ränna (möjligen en väggränna). Rännorna var 0,4 meter breda och 1,4 2,5 meter långa. Fyllningarna i anläggningarna utgjordes av grå sandig silt med inslag av kol och bränd lera. Bedömning: boplatslämningarna ligger invid ett impediment, vilket är karaktäristiskt för förhistoriska bebyggelselämningar i området. Det faktum att impedimenten på utredningsområdet i många fall täcks av skålgropar betyder att boplatslämningarna på Objekt 1 mycket väl kan vara samtida med dessa. Objekt 1 är att betrakta som en fast fornlämning och bör därmed omfattas av en arkeologisk förundersökning. Fig. 7. Översiktsbild över området för Objekt 1. Bakom impedimentet som boplatslämningarna omringade ligger gården Hagkroken. Foto: Johannes Nieminen Arntorp 13

16 0 10 m Fig. 8. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 1. Skala 1: Arntorp

17 Fig. 9. Snittat och vattenfyllt stolphål på Objekt 1. Foto: Johannes Nieminen. Arntorp 15

18 Objekt 2 Lämningstyp: boplats. Höjd över havet: cirka 20 meter. Terräng: i åkermark på och runt den platå som Arntorps Nedergård är belägen på. Beskrivning: cirka meter. Inom angivet område påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär i fem sökschakt: Åtta stolphål, mellan 0,2 0,4 meter i diameter. Ett provsnittat stolphål med stenskoning visade ett djup av 0,1 meter. Fyllningarna utgjordes av gråflammig sandig silt och i ett av stolphålen var sot och kolfragment synligt i toppen. En grop med homogen grå silt som fyllning, 1 meter i diameter. Två rännor, båda 0,4 0,15 meter stora med flammig grå sandig silt. Bedömning: dagens gårdsläge utgör med stor sannolikhet detsamma som det förhistoriska/medeltida. Även det topografiska läget talar för detta. Boplatslämningarna kan därmed antas utgöra föregångaren till byn Arntorp. Objekt 2 är att betrakta som en fast fornlämning och bör därmed omfattas av en arkeologisk förundersökning. Fig. 10. Översiktsbild över området för Objekt 2, platån som idag utgör den södra delen av Arntorps Nedergård. Foto: Johannes Nieminen. 16 Arntorp

19 10 m Fig. 11. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 2. Skala 1:800. Arntorp 17

20 18 Arntorp Fig. 12. Stolphål med bränd lera och kolstänk i toppen på Objekt 2. Foto: Johannes Nieminen.

21 Objekt 3 Lämningstyp: kulturlager. Höjd över havet: cirka 13 meter. Terräng: på en utplanande del åkermark cirka 70 meter söder om Arntorps Nedergårds södra platå. Beskrivning: cirka meter. I fyra sökschakt kunde två olika kulturlager vilka delvis överlagrade varandra konstateras. Det äldre lagret påträffades i alla fyra schakten och utgjordes av ett mörkgrått humöst siltlager, cirka 0,3 meter tjockt. Detta överlagrades i två av schakten av ett yngre lager, 0,2 meter tjockt bestående av humös mörkgrå silt och innehöll rikligt med bränd lera samt enstaka kolbitar. Bedömning: kulturlagrens närhet och topografiska placering i förhållande till boplatslämningarna inom Objekt 2 möjliggör en samtidighet. Objekt 3 skulle till exempel kunna utgöra fossil åkermark. Objekt 3 är att betrakta som en fast fornlämning och bör därmed omfattas av en arkeologisk förundersökning. Fig. 13. Översiktsbild över området för Objekt 3. Kulturlagren påträffades en bit ner i åkern. Till höger i bild skymtar vi tomtgränsen för Arntorp Nedergård. Foto: Johannes Nieminen. Arntorp 19

22 0 10 m Fig. 14. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 3. Skala 1: Arntorp

23 Övriga delar av utredningsområdet Enstaka flintavslag fanns spridda över hela utredningsområdets åkermarker. Flintan förekom i alven direkt under matjorden och som upplöjda fynd i matjorden. Antikvarisk bedömning Utredningen visar sålunda att de tre områden vilka benämnts Objekt 1, Objekt 2 och Objekt 3 innehåller fornlämningar som inför fortsatta detaljplaneringar bör omfattas av arkeologiska förundersökningar (fig. 6). Referenser Ottander, J Solbräcke/Arntorp. Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Bohusläns museum, Rapport 1999:40. Ortman, O Solbräcke 1:7. Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning. Bohusläns museum, Rapport 2001:20. Ortman, O Gång- och cykelvägar längs med väg 168 och 574. Kulturhistorisk förstudie. Hålta, Kareby, Lycke, Solberga och Ytterby socknar, Kungälvs kommun. Bohusläns museum, Rapport 2007:23. Arntorp 21

24 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnummer: Intrasisprojekt: V2009:033. Undersökningstid: 23 30/ Projektgrupp: Lisa K. Larsson och Johannes Nieminen. Underkonsulter: Schakt & Transport i Borås Ent. AB. Exploateringsyta: kvadratmeter. Undersökt yta: cirka 1000 löpmeter. Läge: Fastighetskartan, blad 7B 5e, Koordinatsystem: RT90 2,5 gon V. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x y Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm:. Digital dokumentation: förvaras på UV Väst. Fynd:. 22 Arntorp

25 Bilaga. Schakt där anläggningar påträffades Objekt Schakt Lagerföljd Anläggningar Objekt 1 S354 0,3 m matjord Sand- och lerblandad silt Objekt 1 S359 0,2 m matjord Sand- och lerblandad silt Objekt 1 S361 0,3 m matjord Sand- och lerblandad silt Objekt 1 S369 0,3 m matjord Siltig lera Objekt 2 S405 0,3 m matjord Siltig lera Objekt 2 S409 0,3 m matjord Siltig lera Objekt 2 S414 0,5 m matjord Siltig lera Objekt 2 S420 0,2 m matjord Siltig lera Objekt 2 S436 0,3 m matjord Sandig lerblandad silt Objekt 3 S426 0,3 m matjord 0,3 m humös silt Lera Objekt 3 S428 0,3 m matjord 0,2 m humös mörkgrå silt 0,3 m humös silt Lera Objekt 3 S431 0,3 m matjord 0,2 m humös mörkgrå silt 0,3 m humös silt Lera Objekt 3 S433 0,3 m matjord 0,3 m humös silt Lera A355 (stolphål, 0,2 m i diam., 0,15 m djup) A356 (stolphål, stenskott, 0,3 m i diam.) A357 (stolphål, 0,2 m i diam.) A358 (stolphål, 0,25 m i diam.) A360 (ränna 2 0,4 m stor, kan vara del av ränna A362) A362 (ränna 2,5 0,4 m stor, kan vara del av ränna A360) A363 (stolphål, 0,3 m i diam.) A364 (stolphål 0,3 m i diam.) A365 (stolphål, 0,3 m i diam.) A366 (stolphål, stenskott, 0,4 m i diam.) A367 (stolphål 0,3 m i diam., 0,45 m djup) A368 (stolphål, 0,3 m i diam.) A370 (härd, 0,8 m i diam.) A371 (grop 1,3 m i diam.) A372 (ränna 0,15 0,4 m stor) A406 (stolphål, 0,2 m i diam.) A407 (stolphål, 0,3 m i diam.) A408 (stolphål 0,3 m i diam.) A410 (stolphål, stenskott, 0,3 m i diam., 0,1 m djup) A411 (ränna 0,15 0,4 m stor) A412 (stolphål, 0,2 m i diam.) A415 (stolphål, sot och kol, 0,4 m i diam.) A416 (grop, 1 m i diam.) A421 (stolphål, 0,2 m i diam.) A422 (stolphål, 0,2 m i diam.) A437 (ränna, 0,15 0,4 m stor) A435 (kulturlager, 0,3 m tjockt, mörkgrå humös silt) A429 (kulturlager 0,2 m humös mörkgrå silt med bränd lera och kolfragment samt kulturlager, 0,3 m tjockt, mörkgrå humös silt) A432 (kulturlager 0,2 m humös mörkgrå silt med bränd lera och kolfragment samt kulturlager, 0,3 m tjockt, mörkgrå humös silt) A434 (kulturlager, 0,3 m tjockt, mörkgrå humös silt) Arntorp 23

26 Figurförteckning Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad...4 Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, blad 71 Kungälv, med platsen för utredningen i Arntorp markerad. Skala 1: Fig. 3. Utsnitt ur Fastighetskartan, blad 7B 5e, med utredningsområdet markerat. Skala 1: Fig. 4. Utsnitt ur 1774 års storskifteskarta över byn Arntorp. Skala 1: Fig. 5. Schaktplan. Schakten är markerade med svart. Skala 1: Fig. 6. Plan över nyupptäckta fornlämningar, Objekt 1, 2 och 3. Skala 1: Fig. 7. Översiktsbild över området för Objekt 1. Bakom impedimentet som boplatslämningarna omringade ligger gården Hagkroken. Foto: Johannes Nieminen...13 Fig. 8. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 1. Skala 1: Fig. 9. Snittat och vattenfyllt stolphål på Objekt 1. Foto: Johannes Nieminen...15 Fig. 10. Översiktsbild över området för Objekt 2, platån som idag utgör den södra delen av Arntorps Nedergård. Foto: Johannes Nieminen...16 Fig. 11. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 2. Skala 1: Fig. 12. Stolphål med bränd lera och kolstänk i toppen på Objekt 2. Foto: Johannes Nieminen...18 Fig. 13. Översiktsbild över området för Objekt 3. Kulturlagren påträffades en bit ner i åkern. Till höger i bild skymtar vi tomtgränsen för Arntorp Nedergård. Foto: Johannes Nieminen...19 Fig. 14. Schakt- och anläggningsplan över Objekt 3. Skala 1: Arntorp

27

28 Arntorp Under november 2009 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Väst, en arkeologisk utredning av ett kvadratmeter stort område vid fastigheten Arntorp 1:2, Kareby socken, Kungälvs kommun. Orsaken till utredningen var kommunens planer på att planlägga det aktuella utredningsområdet för verksamhetsområde för småindustri och logistik. Inom utredningsområdet registrerades tre tidigare icke kända fornlämningar, två boplatser och ett område för kulturlager, vilka föreslås bli föremål för arkeologisk förundersökning. ISSN XXXX-XXXX

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Några stolphål och mörka fläckar i Holm

Några stolphål och mörka fläckar i Holm UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Några stolphål och mörka fläckar i Holm Bohuslän, Norum socken, Holm 1:1 och Hällebäck 1:6, RAÄ 57 Karl-Göran Sjögren UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome UV RAPPORT 2014:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Anneberg och Lindome Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun Hallands län, Halland, Kungsbacka

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

På gärdena i Vists och Ubbarps byar

På gärdena i Vists och Ubbarps byar UV RAPPORT 2013:90 ARKEOLOGISK UTREDNING På gärdena i Vists och Ubbarps byar Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25 Gundela Lindman

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Husgrund vid Södra Kulla gård

Husgrund vid Södra Kulla gård UV ÖST RAPPORT 2007:26 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Husgrund vid Södra Kulla gård Arkeologisk förundersökning med anledning av förläggning av jordkabel sträckan Södra Freberga Sjöhamra m fl, Västra

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47 Viktor Svedberg UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Torpa-Kärra 15:9 m.fl. UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 15:9 och 15:17 Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2013:2 Anna Lögdqvist

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie Förhistoriska boplatslämningar Skåne, Östra Grevie socken, Östra Grevie 22:65 m.fl., RAÄ 71, Vellinge kommun Dnr 421-2286-2007 Tyra Ericson

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Östra Sjukhuset 2,Malmö Malmö kommun Skåne län Sydsvensk

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Arboga medeltida stadsområde

Arboga medeltida stadsområde Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:35 Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk kontroll invid ån RAÄ 34 Sämskmakaren 1 Arboga stad Västmanland Anna Lihammer Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk

Läs mer

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Rapport 2009:27 Arkeologisk förundersökning Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Strålsnäs 3:1, 3:8 och 5:1 Åsbo socken Boxholms kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg Figurbilaga till UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 004:1 Arkeologisk undersökning. Intrasisprojekt V003:. Dnr 43-1383-003 NORGE VÄRMLAND DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Blackeberg

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer