Agrara lämningar i Görla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agrara lämningar i Görla"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark

2

3 UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Dnr Cecilia Grusmark

4 Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:198 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /453. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift E-Print, Stockholm 2013

5 Innehåll Sammanfattning 6 Inledning 6 Antikvarisk bakgrund och arkeologisk potential 6 Syfte och målsättningar 7 Metod och genomförande 7 Resultat 7 Fasta fornar 8 8 Sentida ar 8 Ej fasta fornar 9 Referenser 9 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 1. Objekttabell Schakttabell 11 Figurer 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkarta. Skala 1: Utredningsområdet med samtliga objekt och schakt markerade på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1: Del av röjningsröseområdet, objekt 30. Foto Stensträngen, objekt 33, samt del av vägbanken, objekt 39. Foto...14

6 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, har genomfört en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Görla 9:2 utanför Norrtälje stad i Uppland. Utredningen resulterade i två nya fasta fornar i form av ett röjningsröseområde och en stensträng. Därutöver framkom ett flertal övriga kulturhistoriska ar så som en del av en äldre färdväg, fossil åkermark och röjningsrösen. Sammanfattning Utredningen resulterade i två nya fasta fornar i form av ett röjningsröseområde, objekt 30, och en stensträng, objekt 33. Vid utredningen framkom också ett flertal övriga kulturhistoriska ar så som fossil åkermark, röjningsrösen och en vägbank. Av dess registreras ingen, förutom färdvägen objekt 39, i Fornsök, FMIS. Inledning Norrtälje kommun arbetar med detaljplaneläggning av del av fastigheten Görla 9:2 söder om Norrtälje stad. Länsstyrelsen i Stockholms län fattade därför i oktober 2012 beslut om att en särskild arkeologisk utredning måste göras inom området. Utredningen utfördes av Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, i november Utredningen omfattade ursprungligen en yta på omkring 69 hektar eller m 2, men utökades i norr med cirka m 2 (fig. 1 och 2) varom vi fick muntligt meddelande innan utredningen. Då den exakta utbredningen var okänd vid utredningstillfället inventerades hela den lilla höjden norr om industritomterna, vilket innebär att objekt 1 kom att ligga utanför utredningsområdet. Området som berörs är beläget ett par kilometer söder om Norrtälje stad vid sjön Limmaren. Utredningsområdet ligger öster om Görla industriområde och består av åkermark och några höjder med skogsmark. Området ligger på nivåer mellan fem och tio meter över havet. Antikvarisk bakgrund och arkeologisk potential Området, som förstagångsinventerades år 1952 och revideringsinventerades år 1977, är mycket rikt på fornar från äldre järnålder och framåt. Här finns bland annat gravfält, boplatser och fossil åkermark. Söder om utredningsområdet ligger platsen för Mellinge bytomt, Frötuna 157, som avhystes i samband med att säteriet Mellingeholm bildades på 1600-talet. I början av 1990-talet undersöktes gravfälten Frötuna 22 och 23 väster om utredningsområdet varvid det förutom gravar från e.kr. även framkom en boplats med flera långhus från e.kr. (Eriksson 1995). Vid en utredning som gjordes i början av 2000-talet söder om det nu aktuella utredningsområdet påträffades bland annat gravfält, ensamliggande gravar, boplatser och röjningsröseområden (Bondesson 2003). Under sommaren år 2012 gjordes också en utredning intill gravfältetfrötuna 43:1 nordväst om utredningsområdet (Lindwall 2012). Frötuna socken och Görla har medeltida belägg till 1300-talet (Rahmqvist & Skoglund 1986). Den äldst kända kartan över området från år 1690 (Lantmäteristyrelsens arkiv A12:66-67) visar att här fanns åkrar, äng, hårdvall samt skogsmark. En storskifteskarta från år 1795 och en enskifteskarta från år 1821 (Lantmäteristyrelsens arkiv A30-13:2 respektive A30-13:3) visar utredningsområdets sydvästra del med åkermark som idag är helt borta 6 Agrara ar i Görla

7 och ersatt av industritomter. Häradskartan från år (RAK J ) visar inget anmärkningsvärt inom utredningsområdet utan det är fortfarande åkrar och impedimentsmark som dominerar. Syfte och målsättningar Syftet med utredningen var att fastställa förekomst av idag okända fornar inom området. Specifika målsättningar för området var: Att se om det fanns ytterligare gravar i anslutning till gravfältet Frötuna 46:1 samt att upptäcka eventuellt nya gravar inom området. Att undersöka om det fanns någon till gravfältet samtida boplats inom området. Att undersöka om det fanns äldre agrara ar inom området. Metod och genomförande Utredningen inleddes med en kart- och arkivstudie följt av en specialinventering. Den senare innebar en noggrann okulär besiktning av utredningsområdet och dess omedelbara närhet. Avsikten var att identifiera eventuellt nya fornar ovan mark samt att se ut lämpliga ställen där fornar skulle kunna ligga dolda under mark. Efter fältinventeringen följde utredningsgrävning då sökschakt togs upp med hjälp av grävmaskin på utvalda ställen. Vegetation och jord avlägsnades ned till orörd nivå och schakten rensades vid behov med handredskap. Sammanlagt togs 28 schakt upp med maskin (fig. 2). Schakt och provgropar mättes in med DGPS och dokumenterades, varefter de fylldes igen. Dokumentationen gjordes i Riksantikvarieämbetet UV:s fältdokumentationssystem Intrasis, medan GIS-bearbetning gjordes i Intrasis Analysis och ArcMap. Resultat Vid utredningen registrerades 39 objekt (fig. 2, bilaga 1). Fyra boplatslägen och en misstänkt stenrad avskrevs efter utredningsgrävning. De kvarstående 34 objekten utgjordes främst av röjningsrösen och fossil åkermark, men också av en stensträng och en del av en gammal färdväg. Ett röjningsröseområde och stensträngen förslås få status som fasta fornar, medan färdvägen föreslås registreras som övrig kulturhistorisk i FMIS. De övriga arna är sentida och registreras därför inte i FMIS. Agrara ar i Görla 7

8 Fasta fornar I den södra delen av området på en liten flack skogshöjd, omgiven av nutida åkermark, framkom ett röjningsröseområde, objekt 30 (fig. 3). Området är meter stort och består av minst sju röjningsrösen, objekt 23 29, som ligger mellan 6 och 18 meter ifrån varandra på röjd mark. Röjningsrösena är runda till formen, 3 7 meter i diam och 0,15 0,6 meter höga. De består av 0,1 0,7 meter stora stenar och har antingen en flack eller en välvd profil. Någon har en större sten eller block centralt placerat, men inget av dem är uppenbart markfast. En del av rösena är stensättnings- eller högliknande. Med tanke på närheten till gravfältet Frötuna 46:1 går det inte att utesluta att några röjningsrösen kan innehålla gravläggningar. Röjningsröseområdet har ett ålderdomligt utseende och kan inte återfinnas på kartmaterialet över området. Röjningsröseområdet föreslås status som fast forn. I utredningsområdets västra del påträffades en stensträng, objekt 33, som var cirka 50 meter lång, 2 3 meter bred och 0,3 1 meter hög (fig. 4). Stensträngen är både flerradig och flerskiktad. Den består av stenar och block som är 0,2 1 meter stora. Längst i norr har objekt 33 överlagrats med sprängsten. I både den södra och den norra änden av stensträngen finns idag industrifastigheter och det är sannolikt att stensträngen från början fortsatt åt båda hållen. Stensträngen ligger intill en äldre vägbank, objekt 39, och kan ha samband med denna, men det faktum att den fortsätter längre norrut än vägbanken och att den till sin uppbyggnad ser ut som en stensträng gör att den föreslås få status som fast forn. Mellan ett dike och stensträngen objekt 33, påträffades en kort vägbank, objekt 39. I kartmaterialet går vägen att följa bakåt i tiden, från ekonomiska kartan år 1952 till 1690-års karta. Vägen, som leder från Görla by i nordväst ut på gärdena i söder, utgör inte fast forn, utan bör registreras som övrig kulturhistorisk. Sentida ar Ett flertal ar i form av sentida röjningsrösen och fossil åkermark påträffades, objekt 1 7, 9 14, 17, 19 21, 32, Centralt i området påträffades en fornsliknande, objekt 15, där sten i anslutning till det stora röjningsröset objekt 16, formade närmast en rektangel. Vid undersökning kunde konstateras att det rörde sig om röjningssten. Ovanstående ar ansluter antingen till nutida åkermark eller återfinns på häradskartan från och ekonomiska kartan från år Lämningarna bedöms vara kulturhistoriska ar, men då de är sentida, det vill säga från 1900-talet, bör de inte registreras i FMIS. 8 Agrara ar i Görla

9 Ej fasta fornar Fyra stora boplatslägen, objekt 8, 22, 31 och 35, sågs ut, men trots att de undersöktes med många schakt framkom inget av arkeologiskt intresse. En möjlighet är att boplatsen, till vilken gravfältet Frötuna 46:1 hörde, har legat väster om utredningsområdet där det idag ligger industrifastigheter. En rad med stenar, objekt 18, undersöktes, men dömdes ut som en fornsliknande bildning, det vill säga en naturbildning. Objekt 34 utgår eftersom den ingår som del av objekt 32. Referenser Bondesson, W Mellingeholm. Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2003:21. Stockholm. Eriksson, T Hus och gravar i Görla. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1995:29. Stockholm. Lindwall, L Görla 1:11. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2566. Upplands Väsby. Rahmqvist, S. & Skoglund, L-O Det medeltida Sverige. 1. Uppland. 5 Attundaland. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV2012:181. Utredningstid: 9, november Projektgrupp: Cecilia Grusmark och Ingela Harrysson. Exploateringsyta: m 2. Läge: Ekonomiska kartan 11J 5c. Koordinatsystem: Sweref 99. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x y (Sweref 99). Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 8 digitala foton med Unr 5264_1 8. Fynd: Inga fynd. Agrara ar i Görla 9

10 Bilagor Bilaga 1. Objekttabell Obj.nr Lämningstyp Beskrivning Statusförslag Kommentar 1 Röjningsröse Odlingsröse m (Ö-V). 0,2 0,8 m st stenar. Objekt 1 ligger utanför utredningsområdet. 5 m ö.h. 2 Röjningsröse Odlingsröse, invid nutida åkermark. 6 m i diam, 0,5 0,7 m hög. 5 m ö.h. 3 Röjningsröse Odlingsröse, vid nutida åkermark. Ca 7 m i diam, oregelbundet. 5 m ö.h. 4 Fossil åker Gammal åkermark, ca m (NV-SÖ), 2263 m 2. Oregelbunden form. Begränsas av diken. Ligger ca 0,5 m högre än och väl skiljd från dagens åkermark. Finns på häradskartan år och Ekonomiska kartan år m ö.h. Referenser: RAK Norrtälje J , Frötuna J133-11J5c69. 5 Röjningsröse Odlingsröse. Ca 4 m i diam, 1 m högt. Oregelbundet. 0,3 1,2 m st stenar och block. 5 m ö.h. 6 Röjningsröse Odlingsröse. 6 2 m, ca 0,6 m högt. Oregelbundet. 0,6 1 m st stenar och block. 5 m ö.h. 7 Fossil åker Gammal åkermark, 40 5 m (Ö V). Begränsas av ett dike åt S och mot nutida åkermark i N. 5 m ö.h. 8 Boplatsläge m (NV-SÖ). Terrasserat mot N, men lä av häll i V. Nedanför gravfält m ö.h. 9 Fossil åker Gammal åkermark, m (N S). Begränsas av ett dike både mot Ö och mot nutida åkermark i V. 5 m ö.h. 10 Röjningsröse Odlingsröse, vid nutida åkermark. Ca 3 m i diam. Oregelbundet. 0,4 1,3 m st block. 5 m ö.h. 11 Fossil åker Gammal åkermark, m, U-formad runt impediment m 2. Begränsas av diken. Finns på häradskartan år och ekonomiska kartan år m ö.h. Referenser: RAK Norrtälje J , Frötuna J133-11J5c69. Ej fast forn 12 Röjningsröse Röjningsröse. Ca 3 m i diam. Oregelbundet. 5 m ö.h. 13 Röjningsröse Odlingsröse, möjligen äldre, 3 m i diam. 0,4 1 m st stenar och block. 5 m ö.h. 14 Röjningsröse Odlingsröse, 6 m i diam. Runt till oregelbundet. 0,3 2 m st stenar och block. 5 m ö.h. 15 Fornsliknande Stenar i rektangulär form, 3,5 2,5 (NV-SÖ), ca 1 m hög. Utgår från röse i S. 0,6 0,8 m st stenar och block. Odlingssten. 5 m ö.h. 16 Röjningsröse Odlingsröse. 8 m i diam, 2,5 m högt. Närmast runt, men utlöpare åt NV. 0,2 0,6 m st stenar och block. 5 m ö.h. 17 Röjningsröse Odlingsröse, vid gammal åkerkant. Ca 3 m i diam, 0,5 m högt. 0,2 0,4 m st stenar. 5 m ö.h. 18 Fornsliknande bildning Stenrad, ca 9 m lång i N S riktning, 0,2 m hög. 0,3 0,5 m stora stenar. Stenar och block ligger i anslutning till raden. Allt ligger direkt på häll. Naturbildning. 5 m ö.h. 19 Övrigt Odlingssten, sentida odling, vid åkermark. Oregelbunden samling med sten. Mått saknas. 5 m ö.h. Ej fast forn 20 Röjningsröse Odlingsröse. Mått saknas. 5 m ö.h. 21 Fossil åker Gammal åkermark, m (Ö V). Begränsas av dike i S, hak i N. Finns på häradskartan år och ekonomiska kartan år m ö.h. Referenser: RAK Norrtälje J , Frötuna J133-11J5c Boplatsläge m (SV NÖ). I åkermark. Lite blött. Förhöjt läge mot S. 5 m ö.h. Ej fast forn - 23 Röjningsröse Odlingsröse, ngt välvt. 7 6 m, rundad, ca 0,6 m hög. 0,15 0,6 m st stenar. Stensättningslik. 5 m ö.h. 24 Röjningsröse Odlingsröse. Flack profil. 4 m i diam, rundad, 0,2 0,3 m hög. 0,1 0,7 m st stenar. Mittsten, ca 0,7 m och 0,3 m hög. Stensättningslik. 5 m ö.h. 25 Röjningsröse Odlingsröse. Ca 4 m i diam, 0,3 0,4 m hög. Svagt välvt, rundat. Jordfyllt. 0,2 0,4 m st stenar. Större sten i mitten, ca 0,5 m. Stensättningslik. 5 m ö.h. 26 Röjningsröse Odlingsröse. 3 2 m (N S), ca 0,5 m hög. Välvd, oval 0,15 0,5 m st stenar. Stensättningslik. 5 m ö.h. 27 Röjningsröse Odlingsröse. Ca 5 m i diam, 0,5 m hög. Rundat och välvt. 0,2 0,6 m st stenar. Stensättningslik. 5 m ö.h. Ingår i objekt 30 - Ingår i objekt 30 - Ingår i objekt 30 - Ingår i objekt 30 - Ingår i objekt Röjningsröse Odlingsröse. 6 m i diam, 0,4 m hög. Rundat. 0,2 0,5 m st stenar. 5 m ö.h. Ingår i objekt Röjningsröse Odlingsröse. 6 m i diam. 0,6 m hög. Runt och välvt. 0,1 0,6 m st stenar. Högliknande. Inte uteslutet att det är en grav. 5 m ö.h. Ingår i objekt Agrara ar i Görla

11 Obj.nr Lämningstyp Beskrivning Statusförslag Kommentar 30 Fossil åker Röjningsröseområde, m (NNV SSÖ), 2694 m 2, bestående av ca 7 st. odlingsrösen (obj 23 29) synliga ovan mark. Dessa är runda till formen, 3 7 m i diam och 0,15 0,6 m höga. De består av 0,1 0,7 m st stenar och har antingen en flack eller en välvd profil. Någon har en större sten eller block centralt placerat, men inte uppenbart markfast. En del av rösena är stensättnings- eller högliknande. Beläget på ett lågt impediment med berg i dagen, flack terräng. 5 m ö.h. Ytan är beväxt med träd. Undervegetationen består av mossa och löv. Stenröjt. Fast forn 31 Boplatsläge m, ca 7000 m 2, mycket oregelbunden form. Åkermark. 5 m ö.h. Ej fast forn - 32 Fossil åker Gammal åkermark, m (NNV SSÖ). I SSÖ delen begränsas åkermarken åt V av ett ca 20 m långt åkerhak, medan den i NNV begränsas av ett ca 65 m långt dike. Åkermarken skiljs i Ö från nutida åkermark av ett dike. 5 m ö.h. 33 Hägnad Stensträng, ca 50 m lång (NNV SSÖ), 2 3 m bred. 0,3 1 m hög. Flerradig och flerskiktad. 0,2 1 m st stenar och block. Längst i N pålagrad med sprängsten. 5 m ö.h. Fast forn 34 Utgår Ingår som del av objekt 32 Utgår - 35 Boplatsläge m (N S), ca 6100 m 2. Åkermark. 5 m ö.h. Ej fast forn - 36 Röjningsröse Röjningsröse. Mått saknas. På berghäll. Oregelbundet. 0,3 0,4 m st stenar. Odlingsröse. Kan vara relativt sentida. 5 m ö.h. 37 Röjningsröse Röjningsröse. Mått saknas. Rundat. 0,2 0,4 m st stenar. Odlingsröse. Kan vara relativt sentida. 5 m ö.h. 38 Övrigt Samling av röjningssten. Mått saknas. Oregelbunden form. Sentida. Vid dikesslut mot industrifastighet. 5 m ö.h. 39 Färdväg Äldre vägbank, ca 62 m lång (N S) och 3 4 m bred. Vägbanken är övertorvad. Belägen mellan stensträngen objekt 33 och ett dike. Börjar vid en industritomt i S och slutar vid en annan industritomt i N, varför endast en kort bit av vägen återstår. 5 m ö.h. Vägen kan följas i katmaterialet från en geometrisk avmätning från år 1690 till Ekonomiska kartan år Referenser: Lantmäteristyrelsens arkiv A12:66-67, A30-13:2, A30-13:3. RAK Norrtälje J , Frötuna J133-11J5c69. FMIS FMIS FMIS Bilaga 2. Schakttabell Obj.nr Snr Beskrivning 35 S1 8 2,4 m (NÖ SV), 0,4 0,6 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. 35 S2 8 2,4 m (Ö V), 0,6 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. Enstaka stenar och block. 35 S3 8 2,4 m (Ö V), 0,6 0,7 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. 32 S4 3,5 1,5 m (Ö-V), 0,4 m dj. Äldre generation åkermark. Odlingslager ca 0,2 m, därunder silt. Enstaka stenar. 35 S5 8 2,4 m (ÖSÖ VNV), 0,6 0,8 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. Enstaka bitar bränd lera och porslin. 35 S6 8 2,4 m (SÖ NV), 0,6 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. 22 S7 7 2,4 m (N S), 0,4 0,6 m. Ploglager 0,2 m, därunder lera. 22 S8 8 2,4 m (N S), 0,5 m dj. Ploglager 0,2 m, därunder grusig silt med sten. 22 S9 6 2,4 m (Ö V), 0,5 m dj. Lera, sumpigt. 22 S ,4 m (N S), 0,6 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder silt. 22 S11 Ca 10 5 m (NV SÖ), 0,6 m dj. Ploglager 0,4 0,5 m, därunder silt. 22 S m (Ö V), 0,6 m dj. Ploglager 0,3 0,5 m dj, därunder silt. 22 S m (NV SÖ), 0,6 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder silt. 31 S m (Ö V), 0,6 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder grusig silt och enstaka sten och block. 4 S ,4 m (N S), 0,2 0,25 m dj. Odlingslager 0,15 0,2 m, handbrukat, därunder silt. Enstaka sten. 8 S m (N S), 0,2 m dj. Odlingslager ca 0,1 m, därunder siltig morän. I Ö är en samling sten, bedömd som naturlig. 8 S m (SV NÖ), 0,15 0,25 m dj. Odlingslager 0,15 m, morän, därunder lera. 18 S m (NNÖ SSV), 0,15 m dj. Morän, mylla. Måttligt med sten. Vid stensamling. Berghäll. 15 och 16 S m (N S), 0,1 0,2 m dj. Morän, mylla, måttligt med sten. Vid odlingsröse. Berghäll. Intill 11 S ,2 m (N S), 0,2 m dj. Mylla, enstaka stenar och block. Schakt förlades mellan åkermark obj 11 och Frötuna 46:1 för att kontrollera om där fanns något av arkeologiskt intresse. 31 S21 6 2,4 m (Ö V), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. 31 S22 6 2,4 m (NV SÖ), 0,5 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. 31 S23 5 2,4 m (Ö V), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder silt. 31 S ,4 m (SV NÖ), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder silt. 31 S m (NV SÖ), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. 31 S26 6 2,4 m (N S), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. 35 S27 6 2,4 m (NV SÖ), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. 35 S m (Ö V), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. Agrara ar i Görla 11

12 Figur 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkarta 621 Norrtälje. Skala 1: Agrara ar i Görla

13 Agrara ar i Görla 13!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obj 39 Obj 6 Obj 5 Obj 3 Obj 2 Obj 1 Obj 37 Obj 36 Obj 29 Obj 28 Obj 27 Obj 26 Obj 24 Obj 23 Obj 20 Obj 17 Obj 15 Obj 16 Obj 14 Obj 13 Obj 12 Obj 10 Obj 38 Obj 19 Obj 33 Obj 4 Obj 30 Obj 11 Obj 21 Obj 9 Obj 32 Obj 7 Frötuna 46:1 Obj 18 Obj 25 S12 S7 S16 S11 S15 S1 S9 S14 S8 S6 S27 S17 S10 S13 S3 S18 S2 S24 S21 S26 S5 S22 S28 S20 S23 S25 S4 S19 Obj 8 Obj 35 Obj 31 Obj 22 Y Y X X m Utredningsområde Fast forn enligt utredning enligt utredning Fornsliknande bildning enligt utredning Objekt, ej forn Schakt Fast forn enligt FMIS Figur 2. Utredningsområdet med samtliga objekt och schakt markerade på utdrag ur digitala Fastighetskartan 11J 5c. Skala 1:2 500.

14 Figur 3. Del av röjningsröseområdet, objekt 30. Foto från norr: Cecilia Grusmark (U5264_5). Figur 4. Stensträngen, objekt 33, samt del av vägbanken, objekt 39. Foto från norr: Cecilia Grusmark (U5264_7). 14 Agrara ar i Görla

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård Uppland; S:t Olof socken; Venngarn 1:10 Cecilia Grusmark uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Biogasledning i Eskilstuna

Biogasledning i Eskilstuna UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna Södermanland; Eskilstuna stad; Slagsta 1:13 m.fl. Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING Vidja i Huddinge Södermanland; Huddinge kommun; Huddinge socken; Vidja 1:2, 1:3, 1:6, 1:8, 1:38, 1:39, 1:41, 1:42, 1:46, 1:429, 1:430, 1:547, 1:548, 1:549, 4:48,

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster Rapport 2008:108 Arkeologisk förundersökning Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster RAÄ 1 och 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:15 NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 Arkeologisk förundersökning Säbyggeby 4:17 och 9:11 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv Mit t, rapport 2010:4 arkeologisk utredning Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv MITT, rapport 2010:4 arkeologisk utredning

Läs mer

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2007:77 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Berga lekplats Berga, Tinnerbäcksparken Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V

Läs mer

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården Rapport 2009:7 Arkeologisk förundersökning Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården RAÄ 360, 363 och 364 Smedstad 1:4 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2012:57 Arkeologisk utredning 2012 Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

En grav i Skankerstads björkhage

En grav i Skankerstads björkhage Rapport 2010:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En grav i Skankerstads björkhage Invid RAÄ 16 Haddorp 3:1 (tidigare Asplunda 1:1) Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:21 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se SKÅNELA SOCKEN Arkeologisk förundersökning vid nedläggning av fiberkabel i Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Stockholms läns museum Foto:

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer