Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson

2

3 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; del av Eriksberg 1:1 Dnr Wivianne Bondesson

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Fax: Kontoret i Uppsala: Hållnäsgatan UPPSALA Fax: Tel.: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:120 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering och layout Åsa Östlund Omslag Vy över objekt 1. Foto: Wivianne Bondesson. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 5 Antikvarisk bakgrund 5 Arkeologisk potential inför utredningen 8 Målsättning 8 Metod 8 Resultat 8 Uppgift om 10 Utgår 10 Referenser 11 Kartor 11 Administrativa uppgifter 11 Bilagor 1. Objekttabell Schakttabell Fyndtabell 14 Figurer 1. Utredningsområdets båda objekt markerade på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Resultatkarta över utredningsområdets västra del med objekt markerade. Skala 1: Objektkarta över utredningsområdets västra del med objekt och schakt markerade. Skala 1: Objektkarta över utredningsområdets östra del med objekt och schakt markerade. Skala 1:3000. Skala 1:

6 Figur 1. Utredningsområdets båda objekt markerade på utdrag ur Terrängkartans blad Katrineholm 9G NO. Skala 1: Forssjö detaljplan

7 Sammanfattning Med anledning detaljplaneläggning har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Eriksberg 1:1 i Stora Malms socken i Södermanland. Vid utredningen registrerades en plats för en by/gårdstomt efter hemmanet Råstock. Inga andra lämningar påträffades. Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län har Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Eriksberg 1:1. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag för detaljplan. Uppdragsgivare var Katrineholms kommun. Utredningsområdet är sammanlagt cirka 0,28 km 2 och utgörs av två delar, en större i väster (0,256 km 2 ) och en mindre i öster (0,022 km 2 ). Den västra delen utgörs av en syd sydsydvästsluttning ner mot en sjö/forntida havsvik och domineras av stora åkrar med sandjord, i nordväst väst sydväst omgärdade av skog. Åkrarna är stenfria medan det i skogen i söder är tämligen rikligt med sten. Det östra, mindre området utgörs av en sydsluttning ner mot samma sjö/forntida havsvik som här smalnar av till ett sund. Det är sönderskuret av bebyggelse och idrottsanläggningar. Områdena är belägna mellan 27 och 54 m ö.h. Antikvarisk bakgrund Området fornminnesinventerades år 1956 och revideringsinventerades år Inom utredningsområdets västra del fanns ett objekt registrerat sedan tidigare i Fornminnesregistret (FMIS) vid Riksantikvarieämbetet, Stora Malm 116:1. Ur FMIS: Fyndplats för en trindyxa, en grönstensyxa, en grönstensmejsel och en slipsten. Ungefärlig fyndplatsangivelse. Inga närmare upplysningar föreligger. Omgivningen utgörs av sydväst-sluttande sandmark ovan sjö. Vid besiktning av den upplöjda åkermarken påträffades inget som tyder på boplats (Florin, 1936; tabell Florin-Schnell, 1950: St Malms fornminnen). I närområdet till utredningsområdets östra del fanns ytterligare ett objekt registrerat sedan tidigare i Fornminnesregistret (FMIS) vid Riksantikvarieämbetet, Stora Malm 115:1. Det utgjordes av en fyndplats för ett tiotal stenåldersföremål. Enligt FMIS är det en ungefärlig fyndplatsangivelse. I fyndförteckningarna uppges Forssjö och Forssjö kvarn som fyndplatser, utan närmare upplysningar (Florin, 1936: Tabell Florin-Schnell, 1950: St Malms fornminnen, dnr 2829/32). I SHM:s lösfyndsregister finns ett fynd registrerat på Forssjö (SHM inv. nr 23509). Fyndet är dock beläget cirka meter nordnordost om Forssjö skola och därför inte direkt relevant för denna utredning. Flera stenåldersboplatser har undersökts i Forssjös närområde och områden har undersökts. I dessa rapporten finns beskrivningar av stenålderns framväxt i denna del av Katrineholms kommun. För kunskaper om detta hänvisas till de rapporter som nämns under rubrik Referenser. Forssjö detaljplan 5

8 Figur 2. Resultatkarta över utredningsområdets västra del med objekt markerade. Baserad på Ekonomiska kartan, blad 9G 7f. Skala 1:3000. Y X Forssjösjön Stora Malm 116:1 # Obj m X Y Objekt 1 Utredningsområde Utredningsobjekt Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS

9 Figur 3. Objektkarta över utredningsområdets västra del med objekt och schakt markerade. Baserad på Ekonomiska kartan, blad 9G 7f. Skala 1:3000. Y S5 S4 Forssjösjön S3 S9 S10 S2 X S7 S11 S8 S12 S1 S59 S60 S58 S32 S33 S26 S13 S34 S25 S14 Stora Malm 116:1 # S35 S36 S57 S37 S56 S6 S30 S28 S m S38 S29 S31 S23 S24 S19 S20 S15 S16 S17 S55 S21 S52 S22 S51 S18 S54 Obj 3 S48 S50 S53 S49 X Y Objekt 1 Utredningsområde Schakt Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS

10 Arkeologisk potential inför utredningen Utredningsområdets arkeologiska potential utgjordes framför allt av möjligheten att hitta boplatser från den befolkning som fanns i området under slutet av jägarstenåldern och framåt. Åsar var naturliga kommunikationsleder och attraktiva platser även sedan havet dragit sig tillbaka och efterlämnat sankängar lämpade för bete. Målsättning Den övergripande målsättningen vid en särskild arkeologisk utredning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. Vid inventering av fornlämningar noteras ovan mark synliga lämningar samt gynnsamma lägen för boplatser. Status för eventuella boplatslägen fastställs genom utredningsgrävningar. På ett vidare plan syftar utredningen till att underlätta planprocessen så att man kan undvika, alternativt minimera ingreppen i fornlämningarna. Följande mer specifika målsättningar för det aktuella området kunde urskiljas: Identifiera stenåldersboplatser. Inventeringen ska också redovisa för utmarksområden typiska lämningar såsom torp, kolmilor och tjärdalar. Metod Arbetet inleddess med en mycket kort genomgång av bakgrundsmaterial som tidigare rapporter, befintliga historiska kartor och geologiska kartan. Inventering i fält varvid nya och möjliga fornlämningar identifierades. Dessa har beskrivits kortfattat och mätts in med DGPS. Utredningsgrävning av möjliga fornlämningar, här boplatslägen, har utförts med hjälp av grävmaskin varvid mindre schakt tagits upp ner till anläggningsförande alternativt orörd nivå. Även ploglagren har rensats med handredskap för att se om boplatsmaterial förekom däri. Efter dokumentation och inmätning lades schakten igen. Sammanställning och analys av resultaten presenteras i denna rapport. Resultat Vid utredningen registrerades inga fornlämningar. En plats för gårdstomt har markerats. 8 Forssjö detaljplan

11 !!!!!!!!!!!!! Y X Utredningsområde Schakt Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS!!!!!!! Forssjösjön S46 Stora Malm 115:1 # S45 S47 S44 S43 S41 S42 Figur 4. Objektkarta över utredningsområdets östra del med objekt och schakt markerade. Baserad på Ekonomiska kartan, blad 9G 7f. Skala 1:3000. S m S40 Objekt 1 Objekt 2 Y X

12 Uppgift om Objekt 3 är en tidigare plats för hemmanet Råstock, en gård med ¼ mantal under Eriksberg. Äldsta belägg är från år 1464 då det skrivs Rothstok (SOFI). Platsen har markerats utifrån historisk karta Ägomätning från år 1693 men förekommer även på övriga kartor från 1600-talet. Laga skifteskartor saknas över området. På kartor från 1800-talet har gården flyttat norrut, upp på krönet av området och ligger inte längre inom utredningsområdet. På en av 1600-talskartorna finns en anteckning i kanten som lyder: För jemföring emot 1743 års Skattläggning öfwer hemmanet Råståk är C hartan til dels Uträkning pröfwad sama år uti December Månad och befunnen som följer.kanske kan denna anteckning tas som indikation på att gården flyttats vid denna tid. Vid utredningsgrävningen i området påträffades inga fynd eller anläggningar som skulle kunna knytas till gården. Utgår Området har uppdelats i två objekt som utgörs av det västra (obj. 1) respektive östra (obj. 2) delområdena. (I obj. 1 områdets sydvästra skogbevuxna del var det dock betydligt oländigare och stenigare varför denna del har uteslutits ur objektet.) Objekten utgjordes av förmodade boplatslägen som valts ut utifrån sina goda topografiska förutsättningar sett ur ett stenåldersperspektiv. Båda objekten utgår då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Såväl objekt 1 som objekt 2 utgör ganska homogena syd sydvästsluttningar utan tydligt avgränsade landskapsrum. Förutom en skogbevuxen remsa i nordvästra delen av objekt 1 utgörs markslaget av sandig/siltig åkermark, i väst bevuxen med låg, gles gröda och i östra delen med mer än manshög råg. De enstaka fynd (F1 F2) som påträffades på och i ploglagret nära Stora Malm 116:1 bör inlemmas i denna lokal. Objekt 2 är beläget närmare Forssjö bruk, där sjön smalnar av till ett trångt sund. Ursprungligen har här varit en jämn syd sydvästsluttning som i historisk tid delvis bebyggts och schaktats om till bl.a. idrottsplaner. Under ploglagret till de mer oförstörda ytorna var sand/silt och det är idag gräsbevuxet. 10 Forssjö detaljplan

13 Referenser Bondesson, W Forssjö. Byggnation av gång och cykelväg mellan väg 5 och Forssjö. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2007:23. Stockholm. Grusmark, C Stenålder på Katrineholmsåsen. Förbifart Katrineholm, väg 55/56. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2006:21. Stockholm. Gustafsson, P. & Kihlstedt, B Stenålder på Glysamon. Riksantikvarieämbetet. UV Rapport 2011:80. Stockholm. Gustafsson, P Stenålderslämningar vid Forssjö. Riksantikvarieämbetet. UV Rapport 2011:92. Stockholm. Kihlstedt, B Forssjökvarn. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1992:8. Stockholm Östra förbifart Katrineholm. Väg 55/56. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2003:26. Stockholm. Kartor lm04, Ägomätning, år 1693, 04-sma-8 lms2,forssjökvarn, Avmätning år 1693, C lms2, Råstock, geometrisk avmätning år 1693, C lms2, Ålsjöstugan, Avmätning år 1693, C lm04, Ägoutbyte år 1844, 04-sma-145 rak2, Häradskartan år , J rak2, Ek karta år 1956, J133-9G7f57 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Intrasisprojekt: UV2014:045 Projektnr UV: Undersökningstid: 18 juni samt 24 juni 1 juli Projektgrupp: Projektledare Wivianne Bondesson, arkeologerna Louise Evanni, Katarina Appelgren, Ann-Mari Hållans Stenholm samt systemförvaltare Anders Biwall. Underkonsulter:. Exploateringsyta: 0,28 km 2. Läge: Ekonomiska kartan, blad 9G7f. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: E , N Höjdsystem:. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm:. Fynd: F1 F2 förvaras på Riksantikvarieämbetet, UV Mitt i avvaktan på fyndfördelningsbeslut. Forssjö detaljplan 11

14 Bilagor Bilaga 1. Objekttabell Objektnr/ RAÄ nr 1 Boplatsläge, ca m stort (NV SÖ) ganska homogen syd sydvästsluttning utan tydligt avgränsade landskapsrum. Markslaget utgörs av sandig/siltig åkermark, i väst bevuxen med låg, gles gröda och i östra delen med mer än manshög råg. En skogbevuxen remsa i NV m ö.h. 2 Boplatsläge, ca m stort (Ö V), beläget norr om platsen där sjön smalnar av till ett trångt sund. Ursprungligen har här varit en jämn sydsydvästsluttning som i historisk tid delvis bebyggts och schaktats om till bl.a. idrottsplaner. Under ploglagret är sand/silt. Gräsbevuxet m ö.h. 3 By/gårdstomt, tidigare plats för hemmanet Råstock, en gård under Eriksberg. Äldsta belägg från år Markerad utifrån Ägomätning från år Åkermark. Silt/sand. 27 m ö.h. Stora Malm 116:1 Beskrivning Statusförslag Kommentar Fyndplats för 1 trindyxa, 1 grönstensyxa, 1 grönstensmejsel och 1 slipsten. Ungefärlig fyndplatsangivelse. Inga närmare upplysningar föreligger. Omgivningen utgörs av SV-sluttande sandmark ovan sjö. Vid besiktning av den upplöjda åkermarken påträffades inget som tyder på boplats m ö.h. Utgår. Ej fornlämning Utgår. Ej fornlämning Uppgift om. Övrig kulturhistorisk lämning Inga fynd eller anläggningar som kan knytas till gården påträffades i området. Bedömningen kvarstår. De enstaka fynd som påträffades på och i ploglagret nära Stora Malm 116:1 bör inlemmas i detta. Bilaga 2. Schakttabell Schaktnr Obj.nr Beskrivning Anläggningar och fynd ,5 m stort (NÖ SV). Ploglager 0,2 0,3 m tjockt därunder gulvit lerblandad silt Ploglagret innehöll kolstänk, slagg och tegel i måttlig mängd. I botten plogspår ,5 m stort (NÖ SV). Ploglager 0,2 0,4 m tjockt därunder gulvit mjäla med lera. Ploglagret innehöll kolstänk, slagg och tegel i riklig mängd ,5 m stort (NÖ SV). Ploglager 0,2 0,3 m tjockt med enstaka 0,05 0,1 m stora stenar, därunder sand med några markfasta stenar 0,3 0,5 m stora. Ploglagret innehöll kolstänk, sentida buteljglas och tegel ,5 2,5 m stort (NNÖ SSV). Ploglager 0,15 0,2 m tjockt därunder sand Ploglagret innehöll kolstänk, porslin och tegelfnyk ,5 m stort (NÖ SV). Sandblandat ploglager 0,15 0,25 m tjockt därunder sand Ploglagret innehöll kolstänk och glaserat tegel. I SV delen en kolfläck ,5 m stort (ÖNÖ VSV) och ca 0,3 m djup. Ploglager 0,3 m tjockt därunder sand Ploglagret innehöll ytligt kol, nerplöjd mossa samt sand med kolstänk och stora kolbitar ända ner till botten. Möjligen en plats för majbrasa ,5 m stort (ÖNÖ VSV). Ploglager med siltinblandning 0,2 0,3 m tjockt därunder sandblandad silt. Ploglagret innehöll ytligt porslin och i botten tegelfnyk och kolstänk ,5 m stort (ÖNÖ VSV). Ploglager 0,3 m tjockt därunder sand. Ploglagret innehöll enstaka bitar porslin, tegelfragment och recent glas. Enstaka kolfläckar ,5 1,3 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,25 m djupt. Torv 0,1 m tjockt därunder gul sand. Kolfnyk förekom ,5 1,3 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,2 0,25 m djupt. Torv 0,1 m tjockt därunder sand. Helt stenfritt ,3 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,25 m djupt. Torv 0,1 m tjockt därunder gul sand. I den V delen av schaktet var en 0,2 m stor sten ,5 1,3 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,25 m djupt. Torv 0,1 m tjockt därunder sand ,5 1,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,35 m tjockt därunder gråvit silt. Ploglagret innehöll enstaka småstenar, murbruk, tegel, slagg och kolstänk Ett sandfyllt ledningsschakt/dike ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder silt. Ploglagret innehöll slagg, sotstänk och tegel ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder siltig sand. Ploglagret innehöll rutten torv/vass med tegelfragment ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder sil/lera. Ploglagret innehöll tegel och kolfnyk ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder silt. Ploglagret innehöll tegel och kolfragment ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,2 0,3 m tjockt därunder flammig lera och silt. Ploglagret innehöll tegelfragment. Kolfläck, 1,1 0,1 0,25 m stor, svagt böjd, och ca 0,3 m djup. Fyllning av sand med sot och kolfragment. Recent. 12 Forssjö detaljplan

15 Schaktnr Obj.nr Beskrivning Anläggningar och fynd ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder ljus silt. Ploglagret hade inslag av tegel ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt därunder siltblandad hård lera. Ploglagret innehöll slagg och tegel. Dike diagonalt över schaktet med något mörkfärgad lera, kol och tegel ,3 m stort (Ö V). Ploglager 0,3 m tjockt därunder ljus, hård silt. Under ploglagret var ett diagonalt dike med kulturlager innehållande kol och tegel ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,4 0,5 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt därunder ljus, hårt packad silt. Ploglagret innehöll tegel och kolstänk. Antydan till kalkfyllt dike diagonalt över schaktet i V halvan ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 m djupt. Ploglager med tegel därunder ljus silt/sand ,3 4 m stort (ÖSÖ VNV), L-format. Ploglager 0,3 m tjockt, därunder ljus vit silt. Centralt påträffades ett 1,2 1,4 0,5 m stort block i silten. Ca 10 m N om schaktet var ett vattenhål ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt med inslag av järn och tegel, därunder ljus, något lerblandad silt. Ev. ett dike i schaktkanten ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt med inslag av tegel, därunder ljus något lerblandad silt ,3 m stort (N S) och 0,2 0,3 m djupt. Ploglager 0,2 0,3 m tjockt med inslag av slagg och tegel, därunder gul sand. Ett 2 1 m stort och 0,7 m djupt djupschakt togs centralt. Inga spår av överlagringar kunde iakttas ,3 m stort (N S) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av slagg och tegel, därunder gul lerblandad silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av slagg och tegel, därunder gul sand ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,5 m djupt. Ploglager med inslag av slagg, keramikhänkel, glas, några skarpkantade stenar och tegel, därunder ljus vit silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,5 0,6 m djupt. Ploglager med inslag av slagg, glas och tegel, därunder gul sand ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag av enstaka skarpkantade stenar, slagg och glas, därunder vit ljus silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av ett par skarpkantade stenat, slagg, kol och tegel, därunder vit silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,4 0,5 m djupt. Ploglager med inslag av enstaka skarpkantade stenar, slagg, glas och tegel, därunder ljus sand ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av skarpkantade stenar, glas och tegel, därunder ljus vit silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,4 m djupt. Ploglager med inslag måttligt med skarpkantade stenar, slagg, glas och tegel, därunder vit silt ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager med inslag slagg och tegel, därunder ljus sand ,3 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,4 0,5 m djupt. Ploglager med inslag av skarpkantade stenar, slagg, glas och tegel, därunder ljus sand ,5 1,5 m stort (NNÖ SSV) och 0,45 m djupt. Ploglager med kraftigt inslag av sot, aska samt tegelkross, yngre rödgods, fönsterglas, slagg, spik och lite skarpkantad sten, därunder ljus sand ,5 m stort (NNÖ SSV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av yngre rödgods, glas, och lite skarpkantad sten, därunder sand i norra delen samt hårt packad silt i södra delen ,5 1,5 m stort (N S) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag tegel, glas och slagg, därunder hårt packad silt ,5 m stort (NÖ SV) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, skarpkantad sten och järnföremål, därunder sand. Ett djuptag centralt i schaktet, 0,9 m djupt. Inga spår av överlagringar kunde iakttas ,5 1,5 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel samt måttligt med skarpkantad sten, därunder sand ,5 3,2 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,55 0,6 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, lerklining och skarpkantad, därunder ett nerplöjt kulturlager med inslag av skärvig sten. Botten av sand. Ett djuptag centralt i schaktet, 0,7 m djupt. Inga spår av överlagringar kunde iakttas. F1. I ytan påträffades en slagen kvarts (samt ett par skärviga stenar). F2. I ploglagret påträffades ett litet mikrospån i mycket finkornig kvartsit, mylonitisk kvarts eller hälleflinta. Tabellen fortsätter på nästa sida. Forssjö detaljplan 13

16 Schaktnr Obj.nr Beskrivning Anläggningar och fynd ,5 m stort (NV SÖV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, glas samt skarpkantad sten, därunder sand ,5 m stort (N S) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, slagg, järntapp, därunder fin sand m stort och 0,3 m djupt. Blandade fyllnadsmassor ,5 m stort (Ö V) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel och slagg, därunder silt ,5 m stort (Ö V) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av skarpkantad sten och tegel, därunder silt ,5 m stort (SÖ NV) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag av järnföremål och tegel, därunder silt ,5 m stort (SÖ NV) och 0,3 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, därunder silt ,5 m stort (SÖ NV) och 0,3 m djupt. Ploglager, därunder hårt packad silt/lera ,5 m stort (SÖ NV) och 0,4 m djupt. Ploglager med en större sten samt inslag av tegel, slagg och förnsterglas, därunder silt ,5 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, därunder silt ,5 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, därunder silt. Dike tvärsöver i botten ,5 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel och slagg, därunder silt. Ev. grop mot botten ,5 m stort (SÖ NV) och 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av tegel, därunder silt ,5 m stort (SÖ NV) och 0,4 m djupt. Ploglager med inslag av tegel och slagg, därunder silt. Dike i SÖ ,5 m stort (SSÖ NNV) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel och slagg, därunder silt, sand ,8 1,5 m stort (Ö V) och 0,35 m djupt. Ploglager med inslag av tegel och slagg, därunder silt. Dike. Bilaga 3. Fyndtabell Fyndnr Objektnr Schaktnr Typ Vikt i gram avslag i kvarts 1, mikrospån i mycket finkornig kvartsit, mylonitisk kvarts eller hälleflinta (bestämning gjord av Erik Ogenhall, GAL). Ej mätbart. 14 Forssjö detaljplan

17

18

19

20 Forssjö detaljplan Med anledning detaljplaneläggning har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Eriksberg 1:1 i Stora Malms socken i Södermanland. Vid utredningen registrerades en plats för en by/ gårdstomt efter hemmanet Råstock. Inga andra lämningar påträffades.

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv Mit t, rapport 2010:4 arkeologisk utredning Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor uv MITT, rapport 2010:4 arkeologisk utredning

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Omdaning av Munkgatan, Västerås

Omdaning av Munkgatan, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:69 Omdaning av Munkgatan, Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Munkgatan, Vasagatan och kv.ottar Västerås

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

På gärdena i Vists och Ubbarps byar

På gärdena i Vists och Ubbarps byar UV RAPPORT 2013:90 ARKEOLOGISK UTREDNING På gärdena i Vists och Ubbarps byar Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25 Gundela Lindman

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Arboga medeltida stadsområde

Arboga medeltida stadsområde Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:35 Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk kontroll invid ån RAÄ 34 Sämskmakaren 1 Arboga stad Västmanland Anna Lihammer Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk

Läs mer

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Källtorp, Nacka Raä Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Biogasledning i Eskilstuna

Biogasledning i Eskilstuna UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna Södermanland; Eskilstuna stad; Slagsta 1:13 m.fl. Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg Figurbilaga till UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 004:1 Arkeologisk undersökning. Intrasisprojekt V003:. Dnr 43-1383-003 NORGE VÄRMLAND DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Blackeberg

Läs mer

Ny gatubelysning i centrala Skänninge

Ny gatubelysning i centrala Skänninge Rapport 2013:40 Arkeologisk förundersökning Ny gatubelysning i centrala Skänninge RAÄ 5 Strandgatan, Gullringsgatan, Vistenagatan, Tvärgränd, Gröngatan, Västra Kyrkogatan och Follingegatan Skänninge stad

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2013:2 Anna Lögdqvist

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome UV RAPPORT 2014:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Anneberg och Lindome Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun Hallands län, Halland, Kungsbacka

Läs mer

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster Rapport 2008:108 Arkeologisk förundersökning Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster RAÄ 1 och 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av VAnätet norr om Skanör, Skanörs socken, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

Vallby bytomt, Västerås

Vallby bytomt, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:31 Vallby bytomt, Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan Arkeologisk utredning RAÄ 102 och 103 Kv Rökstugan 1, kv Ryggåsstugan 1 och Västerås 4:86 Västerås församling,

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Hellmanska gården Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland Förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2442 Michél Carlsson Allmänt kartmaterial:

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Kvarteret Herta Västerås

Kvarteret Herta Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:22 Kvarteret Herta Västerås Schaktningsarbeten på bryggeritomten Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västerås 232:1 Kv Herta Domkyrkoförsamlingen Västerås kommun

Läs mer

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se

SKÅNELA SOCKEN RAPPORT 2014:21. Tove Stjärna. Pdf: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:21 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se SKÅNELA SOCKEN Arkeologisk förundersökning vid nedläggning av fiberkabel i Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Stockholms läns museum Foto:

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer