uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uv Mit t, rapport 2010:4 Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor"

Transkript

1 uv Mit t, rapport 2010:4 arkeologisk utredning Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

2

3 uv MITT, rapport 2010:4 arkeologisk utredning Malmköpings camping Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 Dnr Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Mitt, rapport 2010:4 ISSN Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr L 1999/3. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /657. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Omslag Objekt 1, Alfreds badanstalt som det ser ut idag, bryggfundamentet sett från öster. Foto: Wivianne Bondesson. Tryck/utskrift EO Grafiska, 2010

5 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 5 Antikvarisk bakgrund 5 Arkeologisk potential 8 Målsättning 8 Metod 8 Resultat 9 Fornlämningar 9 Övriga kulturhistoriska lämningar 11 Övriga objekt 13 Referenser 13 Övrigt 13 Administrativa uppgifter 14 Bilagor 1. Objekttabell Schakttabell Fyndtabell 16 Figurer 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Topografiska kartan. Skala: 1: Utredningsresultat redovisade på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala: 1: Karta över utredningsom rådet med objekt och schakt markerade på utdrag ur digitala Fastighetskartans blad. Skala: 1: Objekt 2, stridsvärn, sett från söder. Foto Objekt 8, härdgropen i profil, sett från söder. Foto Objekt 1, Alfreds badanstalt som det ser ut idag, bryggfundamentet sett från öster. Foto Vykort från år 1901 över Alfreds badanstalt, från sydsydöst Vykort över Sjövik, från söder (1940-tal) Vykort över Sjövik, från västnordväst (sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal) Slagen flinta (F1) från objekt 12. Foto...13

6 Fig. 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Topografiska kartans blad 10H SV Strängnäs. Skala: 1: Sammanfattning Vid utredningen registrerades ett fornlämningsklassat område med åtta stridsvärn, en fornlämningsklassad härd, en plats för torp/backstugulämning, ytterligare en sentida husgrund, en fyndplats för ett flintavslag, en fyndplats tidigare registrerad i FMIS, samt sju boplatslägen som kunde avfärdas efter utredningsgrävning och därmed utgår. 4 Malmköpings camping

7 Inledning Flens kommun planerar att låta detaljplanera fastigheten Malmköping 2:110 i Lilla Malma socken i Södermanland för stugbebyggelse inom Malmköping camping. Efter beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför en arkeologisk utredning genomförts av Riksantikvarieämbetet, UV Mitt inför planarbetet. Ytan på planområdet omfattar totalt ca 0,18 km 2. Området omfattar ett skogklätt åsområde, moränkullar och delvis planerad och utfylld campingplats. I den norra delen av området utgörs vegetationen av gles, uppvuxen blandskog. Trumslagarskogen i söder är utskogsartad med rikligt med liggande död ved och ris. Campingytorna och badplatsen är bevuxen med kortklippt gräs. Området är beläget på nivåer mellan 34 och 57 meter över havet. Antikvarisk bakgrund Området fornminnesinventerades första gången år 1957 och revideringsinventerades år Inom utredningsområdet fanns ett objekt tidigare registrerat i FMIS, RAÄ Lilla Malma 63:1 2, en fyndplats för två trindyxor. Området vid Malmköping är inom arkeologin känt för sina många stenåldersboplatser från framför allt neolitisk tid (yngre stenålder), där flera rika trattbägarboplatser framstår som särskilt intressanta. Undersökningar utförda vid Malmahed 1981 lyfte fram ett boplatsområde som nyttjats under lång tid, med bl.a. stridsyxekeramik och fynd från trattbägartradition (Olsson & Hulthén 1985). Hösten 1984 utfördes en antikvarisk kontroll av en fornlämning nära Plevnagården. Här fann man då rester av två gravar som daterades till järnålder (Olsson 1985, dnr 4957/84). I FMIS får denna plats senare RAÄ nr 160 och skiljs på så vis från RAÄ 49 som betecknar den vidsträckta stenåldersboplatsen på heden. Hösten 1992 utfördes en arkeologisk utredning vid Malmakvarn. Denna utredning berörde den nordöstra delen av det område som nu ska detaljplaneläggas (Bergh 1993). Vid denna utredning noterades bland annat ett gynnsamt boplatsläge i anslutning till RAÄ 63, fyndplatsen för två trindyxor. Utredningsgrävningen påvisade ingen boplats i området. Det framgår dock inte hur omfattande dessa sökschaktsgrävningar var. Ytterligare två boplatslägen norr om campingen kunde avskrivas efter att de prövats med sökschaktsgrävning. På Malmahed har ännu en undersökning utförts. I samband med ledningsdragning 1995 påträffades keramik, brända ben och stenmaterial (Matthing 1995). I SHM:s fyndkatalog finns tre fynd som kan knytas till Hosjöområdet, alla lösfynd från stenåldern (inv. nr 9874 flintyxa, stenmejsel, grönstensyxa med skafthål, stenyxa med bredovalt snitt, slipad). I övrigt anges närmaste plats Malmköping med lösfynd samt grav- och boplatsfynd från stenålder (inv. nr 9150, 11069, 14206, 17343, 21635, 22118, och 25304). Malmköpings camping 5

8 6 Malmköpings camping!! Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 13 Obj. 4 Obj. 12 RAÄ 160:1 RAÄ 63:1 2 RAÄ 117:2 RAÄ 112:1 RAÄ 49:1 RAÄ 115:1 RAÄ 116:1 2:16 2:11 2:11 MALMKÖPING skogen Badplats Trumslagar m!! Utredningsområde Fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Registrerat i FMIS Fig. 2. Utredningsresultat redovisade på utdrag ur digitala Fastighetskartans blad 10H 1a. Skala: 1:3 000.

9 Malmköpings camping 7!! Obj. 1 Obj. 6 Obj. 10 Obj. 7 Obj. 9 Obj. 8 Obj. 11 Obj. 5 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 13 Obj. 4 Obj. 12 S13 S3 S7 S8 S4 S20 S18 S10 S5 S11 S1 S21 S9 S15 S6 S14 S16 S19 S12 S17 S2 RAÄ 160:1 RAÄ 63:1 2 RAÄ 117:2 RAÄ 112:1 RAÄ 49:1 RAÄ 115:1 RAÄ 116:1 2:16 2:11 2:11 MALMKÖPING skogen Badplats Trumslagar m!! Utredningsområde Fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Schakt Avfärdat boplatsläge Registrerat i FMIS Fig. 3. Karta över utredningsområdet med objekt och schakt markerade på utdrag ur digitala Fastighetskartans blad 10H 1a. Skala: 1:3 000.

10 Arkeologisk potential Topografin och fornlämningsbilden i närområdet antydde att området skulle kunna rymma okända boplatser, framför allt från mesolitisk och neolitisk tid men även gravar från skilda tidsperioder. Boplatser är en kategori som sällan fått en bra representativitet i Fornminnesregistret vilket beror på att många av dem saknar synliga lämningar ovan mark. Om inte marken är öppen, t.ex. upplöjd, vid inventeringstillfället upptäcks inte boplatsen. Till detta krävs oftast utredningsgrävning på lämpliga lägen. Genom stenåldersfynd som påträffats i närområdet ser vi spår av människans närvaro i landskapet, men har begränsad kunskap om deras bosättningsmönster och val av terränglägen. I detta område skulle nivåerna (34 57 m ö.h.) varit lämpliga för strandbundna bosättningar från mesolitisk och neolitisk tid. I början av denna tid stack åskrönet upp som en långsmal ö belägen strax nordost om ett större landområde med ett smalt sund emellan. Den östra sidan av ön vette mot ett betydligt bredare sund som allt mer grundades upp allteftersom landhöjningen fortskred och slutligen slöts till den vik det idag är. Läget verkade strategiskt bra sett ur ett marint fångstperspektiv. Vi vet emellertid att detta är en brytningstid då man även börjar söka sig till andra kompletterande försörjningsformer i andra terränglägen. Även andra okända fornlämningar från senare tidsperioder skulle kunnat förekomma då platsen haft ett gynnsamt läge för odling även under de kommande tidsperioderna. Torpet/backstugan vid sjön har troligen även haft ett utmarksbruk som skulle kunna ha lämnat spår. Målsättning Den övergripande målsättningen vid en särskild arkeologisk utredning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. Vid inventeringen, etapp 1, noteras ovan mark synliga lämningar samt gynnsamma lägen för boplatser. Status för dessa boplatslägen fastställs i en senare etapp genom utredningsgrävningar. Följande mer specifik målsättning gällde förutom en redovisning av övriga kulturhistoriska lämningar som påträffats: Lokalisera boplatser från framför allt stenåldern. Metod Arbetet inleddes med en excerpering av bakgrundsmaterial inför fältarbetet med kartstudier, genomgång av Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), och det digitala Fornminnesregistret (FMIS), båda vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Även lösfyndsregistret vid Statens Historiska museum, SHM, och lokal litteratur har kontrollerats. Vid fältinventeringen har jordmån kontrollerats med hjälp av jordsond. Kända fornlämningar och vid FMR registrerade kulturhistoriska lämningar i närområdet har besiktigats. Nya och möjliga fornlämningar, d.v.s. förmo- 8 Malmköpings camping

11 dade boplatser utan synlig markering ovan mark har beskrivits och mätts in med GPS. Utredningsgrävning av möjliga fornlämningar, i detta fall boplatslägen, har utförts med hjälp av traktorgrävare varvid mindre schakt tagits upp ner till anläggningsförande alternativt orörd nivå. Ytan, undantaget ploglager, har finrensats för hand efter varje maskindrag för att få en optimal möjlighet att finna boplatsfynd. Efter dokumentation och inmätning lades schakten igen. Resultat Vid utredningen registrerades ett fornlämningsklassat område med åtta stridsvärn (objekt 2), en fornlämningsklassad härd (objekt 13), en plats för torp/backstugulämning (objekt 3), ytterligare en sentida husgrund (objekt 4), två fyndplatser; en tidigare registrerad i FMIS (RAÄ 63:1 2/objekt 14) och ett fynd av ett flintavslag (objekt 12) samt sju boplatslägen som kunde avfärdas efter utredningsgrävning och därmed utgår (objekten 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11). Fornlämningar Stridsvärnen, objekt 2, är åtta till antalet och är placerade mer eller mindre på rad, på eller strax nedanför östra sidan av ett åskrön. De utgörs av skyttegravar i form av gropar och/eller diken med en uppkastad jordvall på östra sidorna ner mot dalgången. Värnens längd varierar mellan 2 och 22 meters längd och är tillräckligt djupa för att några soldater ska kunna ligga skyddade från beskjutning och med vallen som stöd själva kunna beskjuta en tänkt fiende i öster. Vallarna är därför lika långa som groparna. De längre dikena är indelade i sektioner men har en gemensam vall så inga glipor lämnas. Enligt bedömningspraxis i FMIS registreras stridsvärn som fasta fornlämningar om anläggningen kan knytas till en bestämd händelse eller ligger i ett system uppfört för att skydda t.ex. en hamn eller ett inlopp eller en större befästning. I detta fall ingår värnen i ett större fast fornlämningskomplex vars merpart ligger på Plevanhöjden cirka meter sydväst om värnen, RAÄ 112, Plevna skyttegravar, som utgjort övningsområde för Södermanlands regemente. Platserna skiljs åt av en brant dalgång men har tydligt samma karaktär och utnyttjar båda ett strategiskt beläget bra övningsområde för ändamålet. Skyttegravarna började anläggas i början av 1880-talet med förebilder från rysk turkiska kriget år När staden Plevna i Bulgarien belägrades användes skyttegravar för första gången, därav platsens namn (FMIS). (fig. 4). Objekt 13, är en ensamliggande härdgrop. Den är av förhistorisk karaktär, rund till formen, 0,85 0,75 meter stor och 0,3 meter djup. För att säkert fastställa karaktären genomgrävdes den södra delen till närmare hälften vilket gav en nästan konisk profil, något flackare i öster. Fyllning var av gråbrun lera med kolfragment, framför allt närmast botten där det även fanns en dryg handfull upp till decimeterstora stenar, flertalet skärviga, några rundade. Malmköpings camping 9

12 Fig. 4. Objekt 2, stridsvärn, sett från söder. Foto: Wivianne Bondesson. Fig. 5. Objekt 8, härdgropen i profil, sett från söder. Foto: Wivianne Bondesson. Fig. 6. Objekt 1, Alfreds badanstalt som det ser ut idag, bryggfundamentet sett från öster. Foto: Wivianne Bondesson. 10 Malmköpings camping

13 Härden låg på en fastighet där man tidigare påträffat två trindyxor (objekt 13/RAÄ 63:1 2) varav den ena just på denna plats. Som nämnts ovan har platsen utretts tidigare men i okänd omfattning. Därför undersöktes området igen utifrån förhoppningen att här finna en stenåldersboplats. Emellertid påträffades inga andra indikationer än denna härdgrop som dessutom mer liknade en järnåldersanläggning. Den har därför tolkats som en ensamliggande s.k. herdehärd. Ett 14 C-prov togs utifall att en närmare datering är önskvärd (fig. 5). Övriga kulturhistoriska lämningar Tre av de övriga kulturhistoriska lämningarna utgörs av rester efter bebyggelse i olika form. Objekt 1 är en lämning efter en badanläggning i form av ett bryggfäste eller fundament. Det är uppbyggd av sprängsten och block, 0,1 2 meter stora, med en plan, gräsbevuxen ovanyta. Anläggningen benämndes Alfreds Badanstalt när den var i drift och var då bebyggd med badhus på platån och en plankbrygga ut i vattnet. Alltsammans omgärdades av plank. Den var uppkallad efter disponenten på Nya Spritbolaget i Malmköping, Alfred Andersson. Här kunde köpingsborna bada mot en smärre avgift. Andra sidan viken var reserverad för militärerna (fig. 6 7). Objekt 3 är platsen för en backstuga eller ett torp benämnt Sjövik. Det finns markerat redan på häradskartan och finns dokumenterat på äldre foton. Enligt dessa foton har två hus legat på platsen samtidigt liksom en tvättstuga/båthus i vattenbrynet. Det sista av husen revs på 1970-talet. Nu återstår endast ett urschaktat plant område med lite tegel samt grusupplag på badplatsområdet (fig. 8 och 9). Objekt 4 är även det en sannolik bebyggelselämning, bestående av en sentida husgrund, med osäker storlek och osäker funktion. Främst syns den Fig. 7. Vykort från år 1901 över Alfreds badanstalt, från sydsydöst. Publicerad med tillstånd av Anders Sandberg, Malm köping. Malmköpings camping 11

14 Fig. 8. Vykort över Sjövik, från söder (1940-tal). Publicerad med tillstånd av Anders Sandberg, Malm köping. Fig. 9. Vykort över Sjövik, från västnordväst (sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal). Publicerad med tillstånd av Anders Sandberg, Malmköping. som synliga betongkanter ställda i vinkel och det kan inte uteslutas att det har varit fundament till något annat än en husgrund. På Ekonomiska kartan 10H 1a från år 1957 finns emellertid ett par ekonomibyggnader markerade på denna plats. Objekt 12 är en fyndplats för ett flintavslag (F1) i grå flinta, med bruksretuscher/skador längs tre sidor. Det låg i ploglagret i ett schakt på ett förmodat men avfärdat boplatsläge (objekt 11), på krönet av ett mot norr utskjutande höjdparti. Nu är här en gräsbevuxen badplats men det har tidigare varit betesmark/åkermark. Vi har inte funnit några övriga förhistoriska spår. Troligast är att någon plockat med sig avslaget från exempelvis 12 Malmköpings camping

15 boplatsen uppe på Malmahed. Sedan har man antingen bedömt det som oviktigt eller tappat det och det har hamnat i de ytligare jordlagren där det nu påträffades (fig. 10). Övriga objekt De övriga objekten utgörs av sju boplatslägen (objekten 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11) som undersöktes med 21 schakt utan att tillräckliga förhistoriska indikationer påträffades varför de kunde avfärdas. De var alla utvalda efter lämpliga topografiska kriterier, sett ur boplatslägessynpunkt. Deras strategiska läge i landskapet vägdes in framför allt sett ur fiske och marint fångstperspektiv. Idag ligger Fig. 10. Slagen flinta (F1) från objekt 12. Foto: John Hamilton. platsen vid en insjövik men under stenåldern låg lägena antingen vid en djupare havsvik, vid ett havssund eller på en ö i havet, allt beroende vilken tidsepok och därmed strandlinjenivå man utgår ifrån. Referenser Bergh, S Arkeologisk utredning. Malmakvarn. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm 1993:1. Stockholm. Olsson, E Antikvarisk kontroll samt undersökning av skadade anläggningar inom fornlämning 49. Riksantikvarieämetet. Rapport i ATA, dnr 4957/84. Olsson, E. & Hulthén, B Arkeologisk delundersökning. Stenålders boplatsen på Malmahed. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1985:20. Stockholm. Matthing, O Arkeologisk förundersökning. Schaktningar inför anläggandet av transformatorstation och elledningar. Fornlämning nr 49 Malmahed. Södermanlands museum, kulturmiljöavdelningen 1995:28. Övrigt Bilder ur Anders Sandbergs privata samling med vykort från Malmköping ( Malmköpings camping 13

16 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Projektnummer: Undersökningstid: 20 samt oktober Projektgrupp: Projektledare Wivianne Bondesson, arkeolog Ann Vinberg och kulturgeograf Elisabet Essen. Textbidrag från Karin Beckman- Thoor. Underkonsulter:. Exploateringsyta: ca 0,18 km 2. Läge: Ekonomiska kartan, blad 10H 1a. Koordinatsystem: Rikets system 2,5 gon V. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x , y Höjdsystem:. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm:. Fynd: F1 förvaras på Riksantikvarieämbetet, UV Mitt i väntan på beslut om fyndfördelning. 14 Malmköpings camping

17 Bilagor Bilaga 1. Objekttabell Objekt nr/ RAÄ nr 1 Övrigt. Bryggfäste eller fundament. Ca 8 6 m stort (VNV ÖSÖ) och ca 1,3 m högt. Uppbygt av sprängsten och block upp till 0,1 2 m stora. Plan gräsbevuxen ovanyta och ställvis eroderade kanter samt ett erosionshål i mitten. Benämnt Alfreds Badanstalt. Har varit bebyggt med badhus på platån och en plankbrygga ut i vattnet samt omgärdat av plank. Uppkallat efter disponenten på Nya Spritbolaget i Malmköping, Alfred Andersson. Här kunde köpingsborna bada mot en smärre avgift. Gles blandskog och sly m ö.h. 2 Område med stridsvärn. Inom ett ca m stort område (NV SÖ) är 8 stridsvärn. Värnen ligger mer eller mindre på rad på eller strax nedanför Ö sidan av åskrön. De utgörs av gropar och/eller diken med en uppkastad jordvall på Ö sidorna ner mot dalgången. Värnens längd är från N 5, 22, 2, 3, 2, 6, 4 och 8 m långa, ca 3 m breda och 0,7 1 m djupa. Vallarna är lika långa som groparna, 2 3 m breda och 0,4 0,7 m höga. De längre dikena är indelade i sektioner men med gemensam vall. Gles blandskog m ö.h. 3 Backstuga/torp, plats för enligt häradskartan. Benämnt Sjövik. Enligt äldre foton har två hus legat på platsen samtidigt liksom en tvättstuga/ båthus i vattenbrynet. Sista huset revs på 1970-talet. Urschaktat plant område med lite tegel samt grusupplag i S. Nu badplats med enstaka lövträd m ö.h. 4 Husgrund, sentida, ca 6 6 m stort. I Ö är en synlig betongkant, 3,5 m lång, 0,15 m bred och 0,1 0,4 m hög. Centralt löper en likadan kant mot V vinkelrät. Osäker storlek och osäker funktion. Kan även ha varit fundament till annat än husgrund. Skogsmark, blandskog. 40 m ö.h. 5 Boplatsläge, ca m stort (NÖ SV). Beläget i ett flackt, tämligen plant pass tvärs över åsen. Skogsmark, gles blandskog m ö.h. 6 Boplatsläge, ca m stort (NV SÖ). Beläget längs krönet av åsen samt på dess flackare sluttningar. Skogsmark, gles blandskog m ö.h. 7 Boplatsläge, ca m stort (NÖ SV). Beläget i en flack N-sluttning ner mot vattnet. F.d. betesmark nu gräsbevuxen badplats m ö.h. 8 Boplatsläge, ca m stort (NV SÖ). Beläget i ett flackt pass på en udde. F.d. åkermark nu slybevuxet med gles björkskog m ö.h. Beskrivning Statusförslag Kommentar 9 Boplatsläge, ca m stort (NNV SSÖ). Beläget på en flack, utskjutande rygg (NNV SSÖ) som omges i Ö, S och V av lågläntare partier. Skogsmark, blandskog m ö.h. 10 Boplatsläge, ca m stort (NNV SSÖ). Beläget på flack sandig höjdrygg. Skogsmark, blandskog m ö.h. 11 Boplatsläge, ca m stort (N S). Beläget på krönet av mot N utskjutande höjdparti. F.d. betesmark/åkermark, nu gräsbevuxen badplats m ö.h. 12 Fyndplats för flintavslag. Belägen i ploglagret i schakt på avfärdat boplatsläge, objekt 11, på krönet av mot N utskjutande höjdparti. F.d. betesmark/åkermark, nu gräsbevuxen badplats. 42 m ö.h. 13 Kokgrop, rund, 0,85 0,75 m stor och 0,3 m djup. Genomgrävd i S delen till närmast hälften. Närmast konisk i genomskärning, flackare i Ö. Fyllning av gråbrun lera med kolfragment. Spår av kol ca 0,05 m från botten. I botten ca 6 stenar, flertalet skärviga eller delvis skärviga, enstaka rundade< 0,1 m stora. Belägen i schakt på ett avfärdat boplatsläge, objekt 8, i ett flackt pass på en udde. F.d. åkermark nu slybevuxet med gles björkskog. 36 m ö.h. 14/ RAÄ 63:1 2 Ur FMIS: Lösfynd, bestående av 2 trindyxor. Båda funna för länge sedan på Malmakvarns ägor. Den ena i markerad åker, den andra på obekant plats. Yxorna förvaras av ägaren, Vega Andersson, Malmakvarn. 1) Trindyxa, bergart, 13 cm lång, 4,7 cm bred och 2,5 cm tjock, slipad. 2) Trindyxa, bergart, 9,3 cm lång, 4,5 cm bred och 2,6 cm tjock, slipad. Svagt NV-sluttande åkermark mot sjö. Jordarten lerig med inslag av sand. 36 m ö.h. Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ej fornlämning. Ej fornlämning. Ej fornlämning. Ej fornlämning. Ej fornlämning. Ej fornlämning Ej fornlämning. Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning I sluttningen finns ytterligare gropar, sannolikt efter stubbrytning. På Ekonomiska kartan 10H 1a från år 1957 finns ett par ekonomibyggnader markerade på denna plats. Utredningsgrävd med negativt resultat. Utredningsgrävd med negativt resultat. Utredningsgrävd med negativt resultat. Utredningsgrävd med negativt resultat. I området ligger fyndplatserna RAÄ 63:1 2, två trindyxor, samt objekt 13, en härdgrop. Utredningsgrävd med negativt resultat. Utredningsgrävd med negativt resultat. Utredningsgrävd med negativt resultat. F1. Flintavslag i grå flinta, 2,1 g. Bruksretuscher/skador längs tre sidor. 3,1 1,6 0,6 cm stort. Belägen inom objekt 8. Malmköpings camping 15

18 Bilaga 2. Schakttabell Snr Obj. nr Beskrivning Anläggningar och fynd ,5 m stort (NNÖ SSV) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder humös silt, därunder lerig silt ,5 2,5 m stort (N S) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder något stenig och grusig sand. Rotbrand i S ,5 m stort (NÖ SV) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder stenig, grusig sand (morän), två skärviga stenar ,5 m stort (N S) och 0,2 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder stenig, grusig grov sand (morän). Spår av markbrand, rotbrand i större delen av schaktet. Enstaka skärviga stenar ,5 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,2 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder sandig, grusig morän, enstaka skärviga stenar ,5 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder sandig grusig morän ,5 m stort (ÖSÖ VNV) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,15 m tjock därunder sandig grusig morän. Spår av brand ,5 2,5 m stort (NNÖ SSV) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder sandig grusig morän ,5 3 m stort (N S) och 0,15 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder sandig grusig morän ,7 m stort (NV SÖ) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt 0,1 m tjockt, därunder silt med sten och lite grus ,5 3 m stort (V Ö) och 0,35 m djup. Torv/mylla 0,1 m tjock därunder humös silt 0,2 m tjockt, därunder silt/fin sand. Omrört med fyllnadsmassor i Ö och i centrum med något humös stenig och sandig silt samt tegel, rödgods, glas. Dike tvärs över schaktet ,5 2,5 m stort (N S) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt, ploglager med tegel 0,2 m tjockt, därunder silt ,5 2,5 m stort (ÖNÖ VSV) och 0,35 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt, ploglager med porslin, fönsterglas, skärvstenar 0,25 m tjockt, därunder lera ,5 2,5 m stort (NV SÖ) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös lera/silt, ploglager 0,2 m tjockt, därunder lera ,5 m stort (NÖ SV) och 0,4 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös lera, ploglager 0,3 m tjockt med enstaka skärvstenar, porslinsfigur, tegel m.m, därunder lera ,5 m stort (NV SÖ) och 0,45 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt, ploglager 0,3 m tjockt med rödgods, glas, enstaka skärvstenar, därunder silt. Dike utmed N kanten ,5 2,5 m stort (NNV SSÖ) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjockt därunder humös silt, ploglager (?) 0,15 m tjockt, därunder silt ,5 2,5 m stort (NV SÖ) och 0,25 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt, ploglager (?) 0,15 m tjockt, därunder silt ,5 2,5 m stort (V Ö) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt/fin sand, 0,15 m tjockt, därunder silt/fin sand ,5 2,5 m stort (VSV ÖNÖ) och 0,3 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös silt, 0,15 m tjockt, därunder silt ,5 m stort (N S) och 0,4 m djup. Torv/mylla 0,05 m tjock därunder humös lera, ploglager med ett flintavslag, järnspik, tegel m.m. 0,25 m tjockt, därunder lera. En kvarts, osäkert om slagen. Objekt 13, härdgrop, se ovan. Kolfläck 0,1 m stor. Objekt 12. Fyndplats, se ovan. F1, se nedan. Bilaga 3. Fyndtabell Fnr Objekt nr Snr Typ Vikt i g flintavslag i grå flinta, 3,1 1,6 0,6 cm stort. 2,1 Bruksretuscher/skador längs tre sidor. 16 Malmköpings camping

19

20 Malmköpings camping Vid utredningensom utfördes av Riksantikvarieämbetet, Arkelogiska uppdragsverksamheten under hösten 2009, registrerades ett fornlämningsklassat område med åtta stridsvärn, en fornlämningsklassad härd, en plats för torp/ backstugulämning, ytterligare en sentida husgrund, en fyndplats för ett flintavslag, en fyndplats tidigare registrerad i FMIS, samt sju boplatslägen som kunde avfärdas efter utredningsgrävning och därmed utgår. ISSN

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Biogasledning i Eskilstuna

Biogasledning i Eskilstuna UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna Södermanland; Eskilstuna stad; Slagsta 1:13 m.fl. Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:162 ARKEOLOGISK UTREDNING Biogasledning i Eskilstuna

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström XX FU Två boplatser i Gullbringa Judith Crawford och Per Falkenström Rapport 2007:81 Två boplatser i Gullbringa Arkeologisk förundersökning Hålta 132, 133 och 134 Gullbringa 1:4, Hålta socken, Kungälvs

Läs mer

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson

Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Fullerö bostäder Uppsala

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård Uppland; S:t Olof socken; Venngarn 1:10 Cecilia Grusmark uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av VAnätet norr om Skanör, Skanörs socken, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Rapport 2009:27 Arkeologisk förundersökning Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Strålsnäs 3:1, 3:8 och 5:1 Åsbo socken Boxholms kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Vallby bytomt, Västerås

Vallby bytomt, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:31 Vallby bytomt, Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan Arkeologisk utredning RAÄ 102 och 103 Kv Rökstugan 1, kv Ryggåsstugan 1 och Västerås 4:86 Västerås församling,

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården Rapport 2009:7 Arkeologisk förundersökning Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården RAÄ 360, 363 och 364 Smedstad 1:4 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Hagens backe/roshagen

Hagens backe/roshagen Arkeologisk utredning Hagens backe/roshagen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Träkvista 4:1, Ekerö socken och kommun, Uppland Rapport 2012:15 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Hagens

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland

Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2007:24 2 Omslagsbild: Grav på gravfältet, raä 29, Bro socken. Foto D. Carlsson Eriks 1:13, Bro socken, Gotland Särskild arkeologisk

Läs mer