Bronsåldersspår i Åmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bronsåldersspår i Åmål"

Transkript

1 UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius

2

3 UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius Bronsåldersspår i Åmål 3

4 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Väst Kvarnbygatan 12, Mölndal Växel: Fax: e-post: e-post: Bildredigering Anders Andersson Layout Lena Troedson Omslagsbild Näsudden. Foto: Hans Oreheim. Tryck/Utskrift Elanders Digitaltryck, Göteborg, 2004 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr L1999/ Riksantikvarieämbetet UV Väst Rapport 2004:16 ISSN UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

5 Innehåll Bakgrund till undersökningen 7 Inledning 7 Höganäs vid Näsudden miljö och fornlämningar 7 Utredningen Undersökningsresultat 13 Konklusion 14 Referenser 15 Administrativa uppgifter 15 Figurförteckning 16 Tabellförteckning 16 Bronsåldersspår i Åmål 5

6 NORGE VÄRMLAND Åmål DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad. 6 UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

7 Strax söder om Åmål, och nästan invid Vänerns nuvarande strand, undersöktes under en septembervecka 1995 rester av en förhistorisk bosättning bestående av några spridda avfallsgropar och stolphål. Fyndmaterialet var magert, men de fåtaliga keramikskärvorna tyder på att bosättningen funnits under bronsåldern. Spåren är de första av en vid Vänern strandbunden bronsåldersbosättning i Dalsland. Bakgrund till undersökningen Inledning Näsudden vid Höganäs är en bergig udde som sticker ut i Vänern söder om Åmåls stad. Planer på att bebygga näset med bostäder upprättades av Åmåls kommun I området finns några fornlämningar. Under maj månad 1994 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Väst på Länsstyrelsens uppdrag en arkeologisk utredning inom fastigheten Höganäs 1:1. Syftet var att klarlägga om det inom exploateringsområdet fanns ytterligare, ej kända fornlämningar. Ett andra syfte var att utifrån undersökningsresultaten anvisa möjliga byggplatser inom området som inte skulle påverka eventuella fornlämningar. Utredningen visade att det fanns rester av förhistoriska boplatser i anslutning till bergspartiet i områdets centrala delar. Dessutom påträffades husgrunder från historisk tid. Husgrunderna är belägna i direkt anslutning till Höganäs gamla gårdstomt samt i Höganäs- respektive Näsviken nere vid Vänerstranden (Artelius 1994). Höganäs vid Näsudden miljö och fornlämningar Området vid Höganäs utgörs till största delen av Näsudden, ett bergigt och skogsbevuxet näs som sticker ut i Vänern. Det är ett kuperat bergslandskap, uppbrutet av mindre ravindalgångar som sträcker sig upp från sjön mellan bergssidorna. Längs med stranden finns några fritidshus. Centralt i området ligger Höganäs nuvarande gård på en markerad bergås som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Kring gården återfinns uppodlade markavsnitt som främst sträcker sig västerut i sluttningar ned mot Näsvikens småbåtshamn och Mörtebolstjärnet. Markgrunden i de låglänta partierna väster om Höganäs gård är mycket lerig. I övergången till bergsområdet består den däremot av sandig och grusblandad morän. De kända fornlämningarna i området bestod före den arkeologiska utredning som gjordes 1994 av fundamentet till ett sjömärke (RAÄ 117) och vid Nästorp har redskap i sten och eldhärdar påträffats vid markarbeten (RAÄ 125). Som redan nämnts finns dessutom strax norr om den befintliga gården rester av den äldre gårdstomtens bebyggelse. Området är ca meter (N S) stort och utgörs i dag av hagmark (RAÄ 121). Inom området finns rester av ett boningshus med spismursröse, en källargrop, grunden till en ekonomibyggnad samt en vägbank. I ett lite större perspektiv kännetecknas området av de förhistoriska gravmonument som återfinns på bergshöjderna och öarna längs med Vänerstranden. Gravarna är runda stensättningar och rösen. Flera av dessa är skadade och omplockade i modern tid. Några har också restaurerats. Gravarna finns i området söder om Näsudden (t.ex. RAÄ 20 och 22 23, Tösse socken). De Bronsåldersspår i Åmål 7

8 Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, blad 92 Mellerud och 102 Karlstad, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr / UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

9 Fig. 3. Utsnitt ur GSD-Ekonomiska kartan, blad 10C 0e och 9C 9e, med undersökningsområdet och kända fornlämningar markerade. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /1185. Fig. 4. Kartöverlägg på geometrisk karta från år 1696 över Näs. Av kartan framgår gårdens dåvarande läge och detta motsvarar väl de lämningar som kan iakttas strax norr om den idag befintliga gårdsbebyggelsen. Utifrån kartan framgår också hur åkrarna utvidgats kraftigt under de gångna trehundra åren. Kartan upprättad av Christina Rosén (Artelius 1994). Bronsåldersspår i Åmål 9

10 Fig. 5. Lämning av enkel husgrund eller hägnad invid stranden (RAÄ 189). Anläggningen är närmast kvadratisk till formen med sju meters sida. Murarna är endast 0,5 meter höga, nedrasade och har varit helt kallmurade. Funktionen är oklar, möjligen kan det röra sig om lämningar av enklare fiskarstugor. Grunden är inte markerad på någon karta och ingen kan idag minnas någon bebyggelse på platsen. Inget spismursröse finns och byggnaden har placerats så att den grävts ned och in i sluttningen. Lämningarna berörs inte av exploatering. Foto: T. Artelius. Fig. 6. Bilden visar den uppodlade gipen upp mot bergsområdet. Just där berget idag övergår i odlad mark utgjordes markgrunden av sand och det var här lämningar fanns (RAÄ 191). På krönet strax till höger, bakom traktorn är Höganäs gamla tomt (RAÄ 121). Foto: T. Artelius. 10 UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

11 flesta av monumenten är sannolikt anlagda under yngre bronsålder och äldre järnålder. Utredningen 1994 Vid utredningen inom Höganäs 1:1 iakttogs förhistoriska boplatsspår på två platser (Artelius 1994). Av dessa kom ett område att slutundersökas (nr 2). I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har lämningarna givits nummer 190 respektive 191. Övriga fornlämningar som påträffades var den ovan nämnda hägnaden vid Höganäsviken (RAÄ 189) samt rester av torpbebyggelse vid Näsviken. RAÄ 190 Öster om Höganäs gamla tomt sluttar markytan ned mot sjön i en skogsbevuxen gip som inramas av bergsidor. Vid utredningen framgick att sluttningen odlats i sen tid. I schakten påträffades fåtaliga flintavslag samt rester av två helt sönderplöjda härdar som inte kunde tidsfästas. Lämningarna ansågs ej ha vetenskapligt värde och någon vidare undersökning ansågs inte motiverad. RAÄ 191 Fynd gjordes även strax norr om Höganäs gamla tomt. Åsryggens västsida utgörs här av hagmarker som sluttar brant ned mot åkrarna som hör till Höganäs gård. I de schakt som gjordes i åkermarken närmast invid berget fanns rester av eldhärdar samt andra nedgrävningar. I härdarna påträffades skörbränd sten, lite bränd lera samt fåtaliga flintavslag. Med tanke på den ringa kunskapen om förhistorisk bosättning i regionen ansågs dessa lämningar ha ett vetenskapligt värde. Utredning inom fastigheten Bjäkebol Samma år genomfördes en arkeologisk utredning inom fastigheten Bjäkebol 1:15, även detta i den omedelbara kustmiljön, och endast någon kilometer söder om Höganäs. I området finns flera förhistoriska gravmonument. Vid utredningen påträffades också ett tidigare ej känt gravmonument, en mindre stensättning som är karakteristiskt placerad på krönet av en bergshöjd (Artelius 1995). Undersökningens frågeställning Inga gravar har undersökts och inga boplatser är kända i området. Det är mot denna bakgrund de sparsamma fynden av boplatsspår vid Höganäs skall betraktas. För första gången finns i detta område möjlighet att ställa frågan om inte bara gravmonumenten utan även bosättningen funnits invid själva kustlinjen under brons- och järnålder. Den arkeologiska slutundersökningens huvudmålsättning var följaktligen att undersöka, och om möjligt datera, de fåtaliga lämningar som påträffades under utredningen samt att om möjligt belysa det kronologiska förhållandet mellan dessa och gravmonumenten i området. Bronsåldersspår i Åmål 11

12 RAÄ 117 Hg RAÄ 191 RAÄ 190 RAÄ 121 RAÄ 189 Fig. 7. Topografisk karta över området med aktuella undersökningsschakt och fornlämningar markerade. De aktuella boplatsspåren påträffades väster om åsryggen. Undersökningsområdena är skrafferade. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr / UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

13 Undersökningsresultat Undersökningarna gav till resultat att rester av förhistorisk bosättning påträffades och undersöktes. Byggnadslämningarna vid Höganäsviken och Näsviken berörs av exploatering. Lämningarna är markerade på den topografiska planen. Åsryggens västsida består av hagmarker som sluttar starkt ned mot åkermarken. Som redan nämnts påträffades bosättningsspåren där berget övergår i odlingsbar mark. Markgrunden består här av sandig morän. Antalet dokumenterade anläggningar var endast 9. Dessa var 6 gropar, 2 stolphål och 1 härd som fördelade sig på två områden. De avschaktade och undersökta områdena med lämningar var 600 (södra schaktet) resp. 250 kvadratmeter stora (norra schaktet). Anläggningarna 1 5 samt 7 9 återfanns i det södra av de två schakten. I det norra schaktet undersöktes en större grop, anläggning 6. Samtliga anläggningar undersöktes i sin helhet. Förutom de två områdena med lämningar upptogs ett antal schakt som ej innehöll några bosättningsspår (se fig. 7). Groparna i det södra schaktet var till formen runda respektive avlånga. Storleken varierade från 0,5 upp till dryga 2 meter. Fyllningen bestod i allmänhet av grå gråbrun, ofta sotig sand med inslag av skörbrända stenar. Anläggning 3 låg i det södra schaktet och var en 2,2 1,5 meter i ytan stor grop med ett största djup av 0,15 meter. Fyllningen bestod av sotbemängd grå gråbrun sand. I fyllningen fanns också enstaka skörbrända stenar. Mot botten låg två keramikskärvor från ett större spannformigt kärl. Det har till- Fig. 8. Den södra undersökningsytan. Foto: H. Oreheim. Bronsåldersspår i Åmål 13

14 Lagerbeskrivning 1. Brunsvart sotig sand 2. Mer sotigt område (kolprov taget) ,4 m Fig. 9. Profil över anläggning 3, en av de två stora groparna. Skala 1:20. Mot botten påträffades två skärvor rabbad keramik. Anr A.typ Storlek/diam. Djup Fyllning Fynd A1 Grop 0,44 0,5 m 0,13 m Grå sand F1, Keramik 12 g A2 Grop 0,3 0,5 m 0,16 m Grå sand A3 Grop 2,2 1,6 m 0,15 m Grå sand, skörbränd F2, Keramik 21 g sten A4 Grop 0,6 m Grå sand, skörbränd sten A5 Stolphål 0,41 m 0,21 m Grå sand A6 Grop 2,4 1,2 m 0,36 m Grå sotig sand, skörbränd sten A7 Stolphål 0,3 m 0,19 m Grå sand A8 Härd 0,8 m 0,05 m Sotig sand, sten A9 Grop 1,2 m 0,28 m Grå sand, skörbränd sten Tabell 1. Anläggningar och fynd. F3, 1 flintavslag med retusch 1 verkats i ett gulbrunt gods och ytan har rabbats. I sydskandinaviska sammanhang brukar denna kategori av keramik i första hand föras till perioden yngsta bronsålder, även om exempel förekommer också från äldre järnålder. I anläggning 1, en av de mindre groparna fanns ytterligare 12 gram keramik. Denna var av en mer obestämbar karaktär, men bör utifrån mynningsutformning dateras till yngsta bronsålder eller äldsta järnålder. Anläggning 6 låg i det norra schaktet och var en 2,4 1,2 meter stor grop med i ytan närmast rektangulär form och ett djup av 0,36 meter. Fyllningen bestod av starkt sotad sand och skörbränd sten. I gropen påträffades två flintavslag, det ena med tydligt retuscherad egg. Båda är exempel på den flathuggningsteknik som är karateristisk för senneolitikum och bronsåldern. I det södra schaktet fanns också två stolphål. Dessa var stenskodda, runda, 0,3 resp. 0,4 meter stora i diameter och ca 0,2 meter djupa med en fyllning av sotig grå brun sand. I samma schakt fanns också en härd, anläggning 8, med oregelbunden form och en största diameter av 0,8 meter. Härden var endast 0,05 meter djup och plogfåror framträdde tydligt mot den sotiga fyllningen. Konklusion Resultatet av den arkeologiska undersökningen kan sammanfattas som magert. Under den arkeologiska slutundersökningen påträffades inte ens dussinet säkerställda förhistoriska lämningar. De nio anläggningar som undersöktes kan inte heller med säkerhet föras till en och samma tidsperiod. Men groparnas, stolphålens och härdens läge invid varandra samt likartade fyll- 14 UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

15 ning indikerar onekligen att de är rester av en bosättningsfas på platsen. Anläggningarnas utformning större och mindre gropar, med fyllning av sotig sand och skörbränd sten talar för en datering till yngre brons- och äldre järnålder. Det är så dessa perioders lämningar ter sig i likartade miljöer. Fragmenten från ett spannformigt rabbat kärl ger också en fingervisning om att dateringen av lämningarna bör ligga någonstans inom denna period. Som inledningsvis påpekades saknas dokumenterade boplatsspår från bronsålder i kustlägen i Dalsland (se bl.a. Pajusi 1994). Det är därför av intresse att kunna påvisa sådana. Eftersom det inte i den omedelbara närheten av groparna finns några gravmonument från perioden, bör lämningarna nog inte heller inkorporeras i en begravningskontext. Samtidigt är lämningarnas ringa omfattning inga säkra spår av någon större permanent bebyggelse. Sammantaget med de många stensättningarna längs kusten kan undersökningsresultaten ändå ses som ytterligare en indikation på att dessa marker varit utmärkta levnadsrum under bronsåldern. Alldeles tydligt har man dock skytt den styva leran. Referenser Artelius, T Arkeologisk utredning inom Höganäs 1:1 i Åmåls socken, Åmåls kommun, Dalsland. Riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska undersökningar. UV Väst UTR 1994:6. Artelius, T Arkeologisk utredning inom fastigheten Bjäkebol 1:15, Tösse socken, Dalsland. Pajusi, A Bebyggelseutveckling i Dalsland under brons- och järnåldern ett försök till analys. C-uppsats. Göteborgs universitet, Institutionen för arkeologi. Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnummer: Exploatörens id: Åmåls Kommun. Intrasisprojekt:. Undersökningstid: september Projektgrupp: Tore Artelius och Hans Oreheim. Underkonsulter:. Exploateringsyta:. Undersökt yta: 850 kvadratmeter. Läge: Ekonomiska kartan, blad 10C 0e och 9C 0e. Koordinatsystem: fristående. Koordinater: x y Höjdsystem: rikets. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisktopografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 1 profilritning i skala 1:20 och 1 översikt i skala 1:50 000, 6 svartvita foton med Unr 4028:1 8. Digital dokumentation:. Fynd: fynd med Fnr 1 2; fynd 3 ej tillvarataget. Bronsåldersspår i Åmål 15

16 Figurförteckning Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, blad 92 Mellerud och 102 Karlstad, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1: Fig. 3. Utsnitt ur GSD-Ekonomiska kartan, blad 10C 0e och 9C 9e, med undersökningsområdet och kända fornlämningar markerat. Skala 1: Fig. 4. Kartöverlägg på geometrisk karta från år 1696 över Näs. Av kartan framgår gårdens dåvarande läge och detta motsvarar väl de lämningar som kan iakttas strax norr om den idag befintliga gårdsbebyggelsen. Utifrån kartan framgår också hur åkrarna utvidgats kraftigt under de gångna trehundra åren. Kartan upprättad av Christina Rosén (Artelius 1994) Fig. 5. Lämning av enkel husgrund eller hägnad invid stranden (RAÄ 189). Anläggningen är närmast kvadratisk till formen med sju meters sida. Murarna är endast 0,5 meter höga, nedrasade och har varit helt kallmurade. Funktionen är oklar, möjligen kan det röra sig om lämningar av enklare fiskarstugor. Grunden är inte markerad på någon karta och ingen kan idag minnas någon bebyggelse på platsen. Inget spismursröse finns och byggnaden har placerats så att den grävts ned och in i sluttningen. Lämningarna berörs inte av exploatering. Foto: T. Artelius Fig. 6. Bilden visar den uppodlade gipen upp mot bergsområdet. Just där berget idag övergår i odlad mark utgjordes markgrunden av sand och det var här lämningar fanns (RAÄ 191). På krönet strax till höger, bakom traktorn är Höganäs gamla tomt (RAÄ 121). Foto: T. Artelius Fig. 7. Topografisk karta över området med aktuella undersökningsschakt och fornlämningar markerade. De aktuella boplatsspåren påträffades väster om åsryggen. Undersökningsområdena är skrafferade Fig. 8. Den södra undersökningsytan. Foto: H. Oreheim Fig. 9. Profil över anläggning 3, en av de två stora groparna. Mot botten påträffades två skärvor rabbad keramik Tabellförteckning Tabell 1. Anläggningar och fynd UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning

17 Strax söder om Åmål, och nästan invid Vänerns nuvarande strand, undersöktes under en septembervecka 1995 rester av en förhistorisk bosättning bestående av några spridda avfallsgropar och stolphål. Fyndmaterialet var magert, men de fåtaliga keramikskärvorna tyder på att bosättningen funnits under bronsåldern. Spåren är de första av en vid Vänern strandbunden bronsåldersbosättning i Dalsland. ISSN

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg Figurbilaga till UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 004:1 Arkeologisk undersökning. Intrasisprojekt V003:. Dnr 43-1383-003 NORGE VÄRMLAND DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Blackeberg

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47 Viktor Svedberg UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Torpa-Kärra 15:9 m.fl. UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 15:9 och 15:17 Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström XX FU Två boplatser i Gullbringa Judith Crawford och Per Falkenström Rapport 2007:81 Två boplatser i Gullbringa Arkeologisk förundersökning Hålta 132, 133 och 134 Gullbringa 1:4, Hålta socken, Kungälvs

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Några stolphål och mörka fläckar i Holm

Några stolphål och mörka fläckar i Holm UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Några stolphål och mörka fläckar i Holm Bohuslän, Norum socken, Holm 1:1 och Hällebäck 1:6, RAÄ 57 Karl-Göran Sjögren UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Kristianopels camping

Kristianopels camping Kristianopels camping Efterundersökning inom RAÄ 222 Kristianopels socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:18 antikvarie Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg

En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg UV VÄST RAPPORT 2000:27 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers sn, Lerberg 16:15, RAÄ 133 Bengt Nordqvist UV VÄST

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

På gärdena i Vists och Ubbarps byar

På gärdena i Vists och Ubbarps byar UV RAPPORT 2013:90 ARKEOLOGISK UTREDNING På gärdena i Vists och Ubbarps byar Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25 Gundela Lindman

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

VA-ledning mellan Anneberg och Lindome UV RAPPORT 2014:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Anneberg och Lindome Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun Hallands län, Halland, Kungsbacka

Läs mer

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund

Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds hall detaljplan i Forshälla-Sund Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 med flera Gundela Lindman uv rapport 2011:18 arkeologisk utredning Sunds

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Boplatser vid Gustavslund, Helsingborgs stad och kommun

Boplatser vid Gustavslund, Helsingborgs stad och kommun UV SYD RAPPORT 2006:2 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Boplatser vid Gustavslund, Helsingborgs stad och kommun Skåne, Helsingborgs stad, Gustavslund, Helsingborgs kommun Bo Strömberg 1 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING. Håby logistikcenter

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING. Håby logistikcenter UV RAPPORT 2014:74 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING Håby logistikcenter Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Håby socken, Skinnfälleröd 1:1, Håby 301 Glenn Johansson

Läs mer

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr:

Läs mer

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Mosås gamla bytomt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:39 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie Förhistoriska boplatslämningar Skåne, Östra Grevie socken, Östra Grevie 22:65 m.fl., RAÄ 71, Vellinge kommun Dnr 421-2286-2007 Tyra Ericson

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Rapport 2009:27 Arkeologisk förundersökning Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Strålsnäs 3:1, 3:8 och 5:1 Åsbo socken Boxholms kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Berga lekplats A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2007:77 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Berga lekplats Berga, Tinnerbäcksparken Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V

Läs mer