VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-ledning mellan Anneberg och Lindome"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Anneberg och Lindome Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Alafors 2:21, 2:6 och 3:3, Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1 Bengt Nordqvist

2

3 UV RAPPORT 2014:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Anneberg och Lindome Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Alafors 2:21, 2:6 och 3:3, Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1 Dnr Bengt Nordqvist

4 Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:21 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Lena Troedson Layout Lena Troedson Omslag Johannes Nieminen studerar lerlagret i djupschaktet. Foto: Bengt Nordqvist. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 7 Landskap, topografi, kända fornlämningar och kunskapsläge 7 Syfte och målsättning och arbets- och metodbeskrivning 8 Resultat och diskussion 9 Älvsåker 64:1 9 Älvsåker 128:1 12 Älvsåker 129:1 16 Diskussion 18 Referenser 18 Administrativa uppgifter 19 Bilagor 20 Bilaga C-datering 20 Bilaga 2. Metkroksförarbete 22 Bilaga 3. Nivåkarta 23 Bilaga 4. Fyndtabell 24 Bilaga 5. Schakttabell 25 Figurförteckning 26

6 E6 Göteborg BOHUSLÄN Kållered Hällesåker Billdal Lindome Hjälmared Särö Anneberg HALLAND Hjälm Kungsbacka Fjärås Kyrkby Onsala E6 NORGE Göteborg Älvsåker Veddige Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, Väröbacka blad 253 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan. 4 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

7 I samband med en planerad VA-ledning i Kungsbacka mellan Anneberg och Lindome kom tre fornlämningar att beröras, Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1. Vid utredningen påträffades ett metkroksförarbete, 14 C-daterat till andra halvan av mellanneolitikum, en odaterad gärdesgårdstör, neolitiska flintföremål och ett bränt vedträ som har 14 C-daterats till senmesolitikum. De sammantagna resultaten från den arkeologiska utredningen föranleder inte några vidare åtgärder. Sammanfattning I juni 2013 utförde Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1 belägna i Kungsbacka kommun. Förundersökningen föranleddes av att Kungsbacka kommun planerade en VA-led ning mellan Anneberg och Lindome (kommun-/länsgräns). Ledningssträckningen berörde fornlämning 64:1 och 128:1 samt 129:1. VA-ledningen sträcker sig igenom en trakt som kännetecknas av det nordhalländska landskapet. Undersökningsmetoden utgjordes av provschakt grävda med grävmaskin och berörde en cirka en kilometer lång sträcka. Schakten grävdes till ett djup av cirka två meter. De hade generellt en bredd motsvarande grävmaskinens skopa. Undersökningen dokumenterades med DGPS. Anläggningar, fynd och schakt mättes in med UV:s dokumentationssystem Intrasis för vidare bearbetning. Resultatet av schaktgrävningen var i flera fall mycket intressanta. Invid 64:1 påträffades i ett metkroksförarbete och ett flintavslag. Dessa föremål påträffades i det mellanliggande sandiga grusiga sandlagret mellan två leror varav den undre utgjorde glacial lera. Vid schaktgrävningen av fornlämning 64:1 påträffades slagen flinta och en mikrospånkärna i matjordslagret. Sammantaget kan konstateras att dessa flintföremål härrör från yngre delen av mesolitikum/yngre sandarna. Metkroksförarbetet har 14 C-daterats till yngre halvan av mellanneolitikum (äldre bondestenålder). Vid schaktgrävningen söder om 128:1 påträffades rikligt med slagen neolitisk flinta i det siltiga, grusiga sandlagret. Strax nedanför detta område påträffades ett gyttjelager som innehöll ett rikt organiskt material (kvistar och löv). Här påträffades även en längs spjälkad stör på 0,5 meters djup. Strax norr därom, vid fornlämning 128:1, påträffades återigen gyttja mellan en övre lera och den undre glaciala blåleran. I gyttjan påträffades träkvistar, ostron- och blåmusselskal. Det mest spektakulära fyndet var ett bränt trästycke (ett vedträ) som påträffades på ett djup av 2,5 meter ner i gyttjan. Detta har 14 C-daterats till slutet av senmesolitikum (slutet av jägarstenålder). De sammantagna resultaten från den arkeologiska utredningen föranleder inte några vidare åtgärder. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 5

8 Ekekullen Ridskola Älvsåker 63:1 Älvsåker 37:1 Älvsåker 175:1 Älvsåker 128: Älvsåker 130: Alafors Älvsåker 149:1 Älvsåker 129:1 Älvsåker 132:1 Älvsåker 39:1 Kvarn Älvsåker 132:2 Älvsåker 82:1 Kungsbackaån Älvsåker 133:2 VA-ledning Schakt Älvsåker 64:1 Figur 2. Undersökningsområdet med de tre undersökningsplatserna markerade på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 63D 8cS Älvsåker. Skala 1: m Anneberg Älvsåker 15:1

9 Inledning I juni 2013 utförde Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1 belägna i Kungsbacka kommun. Förundersökningen föranleddes av att Kungsbacka kommun planerade en VA-ledning mellan Anneberg och Lindome (kommun-/länsgräns). Ledningssträckningen berörde fornlämning 64:1 och 128:1 samt 129:1. Inom förundersökningsområdena förekom betes- och åkermark samt mark som låg i träda. Längs ledningssträckan grävdes totalt 21 schakt. Landskap, topografi, kända fornlämningar och kunskapsläge Ledningen sträckning följer den västra delen av en bred ådalgång, som i sin tur har en nord-sydlig utsträckning. I dalgångens botten rinner Kungsbackaån ut mot Kungsbackafjorden som är belägen i söder. Närtopografiskt utgörs terrängen av sluttningar ner mot Kungsbacka ån i öster. Utredningsområdet var beläget inom ett höjdintervall mellan 10 och 15 meter över havet. Sedan tidigare är det känt att det på dessa nivåer finns det förutsättningar för att finna överlagrade bosättningar från sandarnaperioden. Överlagrade boplatser är en term som innebär att boplatsytan är övertäckt av metertjocka sand-/lerlager. Tidiga gjorda fynd antyder också detta. Höjden över havet indikerade således att det kunde finnas bevarade lämningar av stenåldersbosättningar även under de djup liggande lerlagren. Inom sträckan (och dess omedelbara närhet) finns tre lämningar från äldre stenålder (Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1). På 64:1 har tidigare insamlats rikligt med flintavslag liksom fem kärnor samt några enstaka råämnen. Allt enligt fornminnesregistret. Bland flintan förekom brända avslag. Enligt registret var fynden mer frekventa i den norra delen varför det har antagits att boplatsen har sin fortsättning åt norr och nordväst. I dessa riktningar antas den ha fortsatt men idag finns här endast en hög vall och en landsväg. Insamlingen skedde i samband med Göteborgsinventeringen (tidigt tal) och då påträffades en knacksten, en kärna och några spån. Boplatsen antas ha en utsträckning av meter. Älvsåker 128:1 är registrerad som en boplats. Det finns uppgifter om att man vid Göteborgsinventeringen fann flintor i åkrarna på ömse sidor om vägen. Dessa flintföremål utgjordes av två skrapor, två avslag, en knacksten, ett spån och flera flintskärvor. De flesta fynden gjordes öster om vägen. Delar av det beskrivna området utgör idag en järnvägsviadukt. Boplatsen är ungefärligt markerad och antas ha måtten meter. Dessa båda platser antogs inför förundersökningen utgöra så kallade överlagrade stenåldersboplatser (cirka år gamla). Överlagrade boplatser finns i Kungsbacka området inom ett höjdsintervall av meter över havet. Dessa unika stenålderslämningar är oftast belägna på ett djup av cirka 0,5 3,0 meter. Ett exempel på en dylik överlagrad boplats förekommer på motsatta sidan av dalgången (se Nordqvist 2000:27). Här vid Lerberg 133:1 påträf- VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 7

10 fades bland annat två pilspetsar (se bilaga 3). Den ena var en bred lancettmikrolit som kan placeras till hensbackaperioden (cirka före nutid). Den andra spetsen var av typen hullingspets och denna kan daterads till den äldre fasen av sandarnaperioden ( BP). Fornlämning Älvsåker 129:1 är av en annan karaktär än de ovan nämnda. Här finns det endast uppgifter om en fyndplats där det har påträffats en kärnyxa, ett spån samt flintskärvor. Enligt Göteborgsinventeringen har man 25 meter nordväst om gamla kvarnar påträffat ovan nämnda föremål och skaftet av en flintdolk. Syfte och målsättning och arbets- och metodbeskrivning Generellt sett var målsättningen för förundersökningen tillhandahålla ett planerings- och beslutsunderlag för Länstyrelsen och exploatören. I detta ärende yrkade Länsstyrelsen om att få kunskap om det fanns överlagrade lämningar från äldre stenålder som skulle kunna komma att beröras av VA-ledningen. Undersökningsmetodiken utgjordes av schaktgrävning med grävmaskin. Det grävdes regelbundet djupschakt inom ledningssträckan för att därigenom kunna avgöra om det fanns överlagrade lämningar. I enstaka schakt undersöktes även fyndlagret med hjälp av handgrävning. Hela undersökningsområdet undersöktes intensivt. Genomgående vid denna undersökning grävdes schakten från de högre partierna och ner längs sluttningen. Schakten grävdes till ett djup av drygt 2 meter. I enstaka fall grävdes schakt som var drygt 3,5 meter djupa. De hade generellt sett en bredd som motsvarade skopbredden på grävmaskinen. Längden på schakten var generellt sett cirka 6 meter. Undersökningen dokumenterades med DGPS. Anläggningar och eventuella fynd mättes in med dokumentationssystemet Intrasis för vidare bearbetning i ArcGis/ArcMap. Fältinmätningar, fyndregistrering och lågupplösta foton har lagts in i Intrasis enligt Riksantikvarieämbetets standard. Intrasisprojektet kommer att arkiveras på Riksantikvarieämbetet och finnas tillgängligt för Intrasisanvändare. Foton har arkiverats digitalt, enligt direktiv från Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA). 8 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

11 Resultat och diskussion Älvsåker 64:1 Undersökningsområdet vid 64:1 låg i en gräsbevuxen flack östsluttning ner mot Kungsbackaån. Tidigare hade insamlats rikligt med flintföremål. Dessa utgjordes av flintavslag, sex flintkärnor, en knacksten, och några spån samt några enstaka råämnen. Bland dessa fanns även brända avslag. Boplatsen antas ha en utsträckning av meter. Söder om fornlämning 64:1 grävdes 3 schakt. Lagerföljd utgjordes av ett matjordslager (0,4 meter), därunder lera (0,8 meter), grusig sand (0,1 meter), underst fanns glacial blålera. I det mellanliggande sandiga grusiga sandlagret påträffades ett flintavslag och ett obränt benfragment. Det lilla benfragment är sannolikt ett metkroksförarbete (bilaga 2). Direkt norr om detta undersökningsområde låg fornlämning 64:1. Här grävdes sex djupschakt. Här utgjordes lagerföljden av ett matjordslager (0,3 0,5 meter), därunder post glacial lera (0,1 0,8 meter), grusig sand (0,05 meter), underst fanns glacial blålera. I dessa schakt påträffades slagen flinta och en mikrospånkärna i matjordslagret. Sammantaget kan konstateras att flintföremålen härrör från yngre delen av mesolitikum/yngre sandarna (jägarstenålder). Metkroksförarbetet har 14 C-daterats till yngre halvan av mellanneolitikum (äldre bondestenålder). Figur 3. Djupschakt grävs strax söder om Älvsåker 64:1. Foto: Bengt Nordqvist. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 9

12 Kungsbackaån VA-ledning Schakt Älvsåker 64: m Figur 4. Översiktskarta över 64:1 som visar grävda schakt. Skala 1: VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

13 Figur 5. Johannes studerar lerlagret i djupschaktet. Foto: Bengt Nordqvist. Figur 6. Gärdesgården påträffades strax öster om det blivande VA-schaktet. På fotot syns störens spetsdel. Spetsens huggfacetter är väldigt tydliga och välbevarade. Foto: Bengt Nordqvist. Figur 7. I ledningsschaktet sträckning påträffades en större mängd slagen flinta. Här på fotot syns bland annat spån och avslag. Foto: Bengt Nordqvist. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 11

14 Älvsåker 128:1 Vid Älvsåker 128:1 utgjordes undersökningsområdet av en gräsbevuxen terrass belägen i en flack östsluttning ner mot Kungsbackaån. Älvsåker 128:1 är registrerad som en boplats och här har det enligt uppgifter påträffats flintföremål på ömse sidor om vägen. En stor andel av boplatsen antas ha förstörts i samband med anläggandet av dagens järnvägsviadukt. Boplatsen är ungefärligt markerad av fornlämningsregistret och den antas ha måttten meter. Flintföremålen utgjordes av två skrapor, två avslag, en knacksten, ett spån och flintskärvor Vid den nu utförda undersökningen grävdes, längst i söder, fem schakt varav två var djupschakt. Dess lagerföljd utgjordes av ett övre matjordslager (0,3 meter), därunder siltig, grusig sand (0,4 meter). Rikligt med slagen neolitisk flinta påträffades i det siltiga grusiga sandlagret. Något längre ner i sluttningen grävdes två djupschakt och här utgjordes lagerföljden av matjord och därefter gyttja. Detta gyttjelager innehöll ett rikt organiskt material (kvistar och löv). Det påträffades även en längs spjälkad stör på 0,5 meters djup. I områdets centrala del fanns den registrerade fornlämningen 128:1 och här grävdes fyra djupschakt. Lagerföljden i dessa schakt var följande: matjord (0,3 meter), lera (0,4 meter), gyttja (3,0 meter). I vissa schakt fanns Figur 8. Djupschakt grävs invid och inom fornlämning 128:1. Foto: Bengt Nordqvist. 12 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

15 Älvsåker 128:1 VA-ledning Schakt m Figur 9. Översiktskarta över 128:1 som visar grävda schakt. Skala 1:1000. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 13

16 Figur 10. Djupschakt grävs inom fornlämning 128:1. På bilden syns ostronskalen dyka upp. Foto: Bengt Nordqvist. Figur 11. Ostronskal. Foto: Bengt Nordqvist. Figur 12. Avtryck av en mussla. Foto: Bengt Nordqvist. 14 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

17 även den glaciala blåleran alternativt morän längst ner i schakten. I gyttjan påträffades träkvistar, ostron- och blåmusselskal. Det mest spektakulära fyndet var här ett bränt trästycke som påträffades på ett djup av 2,5 meter ner i gyttjan. Detta vedträ har 14 C-daterats till slutet av senmesolitikum (slutet av jägarstenålder); det vill säga till för cirka 4300 år sedan (se bilaga). Figur 13. Vedträt som har daterats till slutet av jägarstenålder. Notera hur välbevarat träföremålet är. Trots att det är drygt 4000 år gammalt. Foto: Bengt Nordqvist. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 15

18 Älvsåker 129:1 Undersökningen av Älvsåker 129:1 utgjordes av en gräsbevuxen terrass be lägen i en flack östsluttning ner mot Kungsbacka ån. Enligt fornlämningsregistret har påträffats en kärnyxa, ett spån samt flintskärvor på platsen. Dessa skulle ha påträffat 25 meter nordöst om de gamla kvarnarna. Vid undersökningstillfället grävdes två schakt. Det kunde konstaterats att under matjorden fanns endast en stor mängd påförda byggnadsmassor. Den ursprungliga markytan var inte skönjbar i djupschakten. 16 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

19 VA-ledning Schakt Älvsåker 129:1 257 Älvsåker 39: Kvarn m Figur 14. Översiktskarta över 129:1 som visar grävda schakt. Skala 1:1000. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 17

20 Diskussion Bevarat trämaterial från förhistorien förekommer mycket sällan. Vid denna undersökning påträffades bland annat ett längsspjälkat trästycke som sannolikt har utgjort en förhistorisk gärdesgårdsstör. Här i Västsverige har liknande störar påträffats två gånger tidigare i förhistoriska sammanhang. En av dessa är den fyndrika lokalen vid Grönån, belägen i Göta älvdalen, mellan Älvängen och Lödöse (Nordqvist 2011), och den andra påträffades vid Slussen på Orust i Bohuslän. (Nordqvist 2013). Båda hade en tillspetsad ända, var tillverkade av träslaget en, och den förstnämnda var dessutom lätt bränd i spetsdelen. Gärdesgårdsstören från Anneberg hade samma tjocklek och längd som de tidigare påträffade. De ser exakt likadana ut som de störar som tillverkas än idag. Inga förändringar har skett under år. Gärdesgårdsstören som påträffades vid Anneberg låg på ett djup av 0,5 meter. Eftersom den inte är 14 C-daterad är det svårt att diskutera ålder. Stören från Anneberg låg (liksom de tidigare påträffade) vågrätt, vilket innebär att den inte har pressats ner i gyttjan, utan djupet indikerar det ursprungliga deponeringsdjupet. Referenser Nordqvist, B Coastal Adaptations in the mesolithic. A study of coastal sites with organic remains from Boreal and Atlantic periods in Western Sweden. Gotarc. Series B. Gothenburg Archaeological Thesis. No 13. Nordqvist, B Våtmarksfynd från forna åbädden vid Grönån. UV Rapport 2011:124. Nordqvist, B Arkeologisk utredning längs planerad VA-ledning mellan Henån och Slussen. UV Rapport 2014 (manus). 18 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

21 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnummer: Exploatörens id (organisation nr): Intrasisprojekt: V2012:217. Undersökningstid: juni Projektgrupp: Bengt Nordqvist (projektledare) och Johannes Nieminen. Underkonsulter: Göran Possnert, Tandemacceleratorlaboratoriet, Uppsala. Undersökt yta: 21 schakt (140 löpmeter). Läge: GSD-Fastighetskartan blad 63D 8cS Älvsåker, x , y Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm:. Fynd: fynden har återdeponerats på undersökningsområdet. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 19

22 Bilagor Bilaga C-datering 20 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

23 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 21

24 Bilaga 2. Metkroksförarbete 22 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

25 Bilaga 3. Nivåkarta Stenåldersboplatserna låg djupt in i en dåtida havsvik. Den topografiska kartan visar en havsnivå på 10 meter över havet (skala 1:50 000). Älvsåker 128:1 Älvsåker 129:1 Älvsåker 64:1 Lerberg 133:1 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 23

26 Bilaga 4. Fyndtabell Schaktnr Fornl.nr Fyndbeskrivning Fyndnr :1 1 flintavslag :1 1 metkroksförarbete? (teckning, se bilaga), tillverkad av ben :1 1 mikrospånskärna :1 2 flintavslag :1 1 tillspetsad, huggen stör :1 4 flintspån, 11 avslag :1 12 flintspån, 13 avslag :1 1 vedträd VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

27 Bilaga 5. Schakttabell Schaktnr Fornl.nr Schaktbeskrivning Anläggningar och/eller fynd :1 Matjord ca 0,4 m; lera 0,8 m; grusig sand 0,1 m; glacial blålera >0,3 m 1 flintavslag :1 Matjord ca 0,4 m; lera 1,0 m; grusig sand (innehållande snäck- och musselskal) 0,1 m; glacial blålera >0,3 m :1 Matjord ca 0,4 m; lera 0,8 m; grusig sand 0,1 m; glacial blålera >0,3 m 1 metkroksförarbete? (i grusig sand) :1 Matjord ca 0,5 m; lera 0,1 m; grusig sand >0,1 m :1 Matjord ca 0,4 m; lera >0,8 m :1 Matjord ca 0,4 m; lera 0,1 m; grusig sand >0,1 m Flintkärna mikrospån (i botten av matjordslager) :1 Matjord 0,3 m; lera 0,1 m; grusig sand >0,1 m 2 flintavslag (i botten av matjordslager) :1 Matjord 0,3 m; lera 0,1 m; grusig sand >0,1 m :1 Matjord 0,3 m; lera >0,6 m :1 Matjord 0,3 m; gyttja >0,6 m Organiskt material (huggen stör, kvistar och löv i gyttjelagret) :1 Matjord ca 0,53 m; lerigt grus och sand 0,4 m; grusig sand 0,3 m; lera >0,3 m Flintspån och avslag (i lerigt grus och sandlager) :1 Matjord 0,3 m; lerigt grus och sand >0,2 m Flintspån och avslag (i lerigt grus och sandlager) :1 Matjord 0,3 m; gulbrun lera 0,4 m; gyttja >3 m Avtryck av mussla (översta delen av gyttjelagret). Trädkvist (gyttjelagret 2 m djup). Ostronskal (gyttjelagret 3 m djup) :1 Matjord 0,3 m; gulbrun lera 0,2 m; gyttja >3 m Trädkvist (gyttjelagret 0,8 m djup). Vedträd (gyttjelagret 2,5 m djup). Avtryck av blåmussla (gyttjelagret >3,5) :1 Matjord 0,2 m; gulbrun lera 0,1 m; gyttja 1,5 m; lager med ostronskal 0,3 m; grus och sten >0,3 m :1 Matjord 0,2 m; gulbrun lera 0,1 m; gyttja 0,8 m; sand 0,3 m; grusig sand med ostronskal >0,4 m Lager med ostronskal Ostronskal (i grusig sand) :1 Matjord 0,3 m; dumpmassor >2,0 m :1 Matjord 0,3 m; dumpmassor >2,0 m :1 Matjord 0,3 m; sandig silt 0,5 m; glacial blålera >0,5 m :1 Matjord 0,3 m; sandig silt 0,5 m; glacial blålera >0,5 m :1 Matjord ca 0,53 m; lerigt grus och sand 0,4 m; grusig sand 0,3 m; lera >0,3 m VA-ledning mellan Anneberg och Lindome 25

28 Figurförteckning Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 253 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan....4 Figur 2. Undersökningsområdet med de tre undersökningsplatserna markerade på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 63D 8cS Älvsåker. Skala 1: Figur 3. Djupschakt grävs strax söder om Älvsåker 64:1. Foto: Bengt Nordqvist...9 Figur 4. Översiktskarta över 64:1 som visar grävda schakt. Skala 1: Figur 5. Johannes studerar lerlagret i djupschaktet. Foto: Bengt Nordqvist...11 Figur 6. Gärdesgården påträffades strax öster om det blivande VA-schaktet. På fotot syns störens spetsdel. Spetsens huggfacetter är väldigt tydliga och välbevarade. Foto: Bengt Nordqvist...11 Figur 7. I ledningsschaktet sträckning påträffades en större mängd slagen flinta. Här på fotot syns bland annat spån och avslag. Foto: Bengt Nordqvist...11 Figur 8. Djupschakt grävs invid och inom fornlämning 128:1. Foto: Bengt Nordqvist...12 Figur 9. Översiktskarta över 128:1 som visar grävda schakt. Skala 1: Figur 10. Djupschakt grävs inom fornlämning 128:1. På bilden syns ostronskalen dyka upp. Foto: Bengt Nordqvist...14 Figur 11. Ostronskal. Foto: Bengt Nordqvist...14 Figur 12. Avtryck av en mussla. Foto: Bengt Nordqvist...14 Figur 13. Vedträt som har daterats till slutet av jägarstenålder. Notera hur välbevarat träföremålet är. Trots att det är drygt 4000 år gammalt. Foto: Bengt Nordqvist...15 Figur 14. Översiktskarta över 129:1 som visar grävda schakt. Skala 1: VA-ledning mellan Anneberg och Lindome

29

30 VA-ledning mellan Anneberg och Lindome I samband med en planerad VA-ledning i Kungsbacka mellan Anneberg och Lindome kom tre fornlämningar att beröras, Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1. Vid utredningen påträffades ett metkroksförarbete, 14 C-daterat till andra halvan av mellanneolitikum, en odaterad gärdesgårdstör, neolitiska flintföremål och ett bränt vedträ som har 14 C- daterats till senmesolitikum. De sammantagna resultaten från den arkeologiska utredningen föranleder inte några vidare åtgärder.

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg

En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg UV VÄST RAPPORT 2000:27 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers sn, Lerberg 16:15, RAÄ 133 Bengt Nordqvist UV VÄST

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Några stolphål och mörka fläckar i Holm

Några stolphål och mörka fläckar i Holm UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Några stolphål och mörka fläckar i Holm Bohuslän, Norum socken, Holm 1:1 och Hällebäck 1:6, RAÄ 57 Karl-Göran Sjögren UV VÄST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Mats Nilsson Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 Halland, Halmstads kommun, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393 Undersökningsår: 2014 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:25 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström XX FU Två boplatser i Gullbringa Judith Crawford och Per Falkenström Rapport 2007:81 Två boplatser i Gullbringa Arkeologisk förundersökning Hålta 132, 133 och 134 Gullbringa 1:4, Hålta socken, Kungälvs

Läs mer

Bronsåldersspår i Åmål

Bronsåldersspår i Åmål UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:16 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bronsåldersspår i Åmål

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Arkeologisk utredning, steg 1, inför detaljplan av Forsåkersområdet

Arkeologisk utredning, steg 1, inför detaljplan av Forsåkersområdet RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning, steg 1, inför detaljplan av Forsåkersområdet i Mölndals kommun Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Fässberg socken, Forsåker

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

På gärdena i Vists och Ubbarps byar

På gärdena i Vists och Ubbarps byar UV RAPPORT 2013:90 ARKEOLOGISK UTREDNING På gärdena i Vists och Ubbarps byar Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25 Gundela Lindman

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Förundersökning vid Eklanda gamla bytomt

Förundersökning vid Eklanda gamla bytomt UV VÄST RAPPORT 2004:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Eklanda gamla bytomt Västergötland, Mölndal stad, Fässbergs socken, Trumman 10 13 och 14 16, RAÄ 130 och RAÄ 141 Pär Connelid och

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING. Håby logistikcenter

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING. Håby logistikcenter UV RAPPORT 2014:74 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KOMPLETTERANDE UTREDNING Håby logistikcenter Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Håby socken, Skinnfälleröd 1:1, Håby 301 Glenn Johansson

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1

a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1 Undersökningsår 2014 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Torpa-Kärra 15:9 m.fl. UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 15:9 och 15:17 Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2003:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Torpa-Kärra 15:9 m.fl.

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Per Sarnäs Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Källtorp, Nacka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Källtorp, Nacka Raä Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Klovsten 2009, gravfält

Klovsten 2009, gravfält Klovsten,, arkeologiska förundersökningar 2009, startsida Nyupptäckt vid Klovsten i Kungsbacka Klôvsten betyder den kluvna stenen. En sådan finns verkligen och den står i Klovsten på gränsen mellan tre

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47 Viktor Svedberg UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK

Läs mer