Import av fjäderfäkött

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Import av fjäderfäkött"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Import av fjäderfäkött Importlicens Säkerhet Frisläppande av säkerhet Eurokurs Ansökningstid Ansökans innehåll Tilldelning Licensernas giltighetstid Överlåtelse Handelsavtal med importförmåner Importkvot med tullfrihet - WTO Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullnedsättning - WTO Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullnedsättning - USA Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullnedsättning - AVS Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullfrihet - Israel Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullnedsättning Brasilien, Thailand och andra tredje länder Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Importkvot med tullnedsättning - Turkiet

4 Särskilda villkor Säkerhet Licensernas giltighetstid Kvotfördelning Övriga handelsförmåner

5 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import av fjäderfäkött. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import av fjäderfäkött: Rådets förordning (EG) nr 2777/75 av den 27 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött. Kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött. Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater. Kommissionens förordning (EG) nr 701/2003 av den 16 april 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 när det gäller importordningen för vissa produkter inom sektorn ägg och fjäderfäkött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna). Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/1996 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen för fjäderfäkött med ursprung i Israel. Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredje länder. Kommissionens förordning (EG) nr 1383/2007 av den 27 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/1998 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i 3

6 Turkiet. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tilllämpning av Allmänna preferenssystemet. 3. Administration Jordbruksverket administrerar importlicenser för import av fjäderfäkött och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blankett ska användas vid import av jordbruksprodukter, bl.a. fjäderfäkött; AGRIM - Importlicens - Europeiska gemenskapen E4.1.1 Blanketter, vägledning samt nyhetsbrev finns på Jordbruksverkets webbplats Blanketten: /blanketter & trycksaker. Vägledning: / Handel & Marknad / Import & Export / vägledningar. Nyhetsbrev: / Handel & Marknad / Nyhetsbrev / nyheter om Handel & Marknad. Information om LICNET (elektronisk hantering av ansökan): licnet. 4. Import av fjäderfäkött EU:s smittskyddsregler begränsar importen av färskt fågelkött till EU. I kommissionens beslut 97/4/EG fastställs från vilka anläggningar i tredje länder det är tillåtet att importera färska fågelköttsprodukter. Det övergripande veterinära ansvaret för köttimporten har Livsmedelsverket som också svarar för de specifikt livsmedelshygienska aspekterna på köttimporten Importlicens Importlicens (standardlicens) krävs inte vid import av de produkter som omfattas av marknadsregleringen för fjäderfäkött. I de fall import sker inom importkvoter krävs däremot licens. Det ställs särskilda krav på den sökande för att kunna åtnjuta dessa importkvoter. Läs mer om detta under respektive kvot nedan. Ansökan om kvotlicens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnr Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Generella regler för ansökan om importlicens finns i 1291/00 art 5.1 första stycket, tredje stecksatsen 4

7 vägledningen Import av jordbruksprodukter" Säkerhet Vid ansökan om licens krävs att man ställer en säkerhet. Säkerhetsbeloppet är mellan euro/100 kg beroende på vilken kvot man söker. Säkerhetsbeloppet omräknat i SEK ska finnas tillgängligt hos Jordbruksverket den tidpunkt då ansökan skickas in till Jordbruksverket. Sista ansökningsdagen i perioden måste ansökan om kvotlicens inkomma före kl så även säkerhetsbloppet. Jordbruksverkets bankgironummer är I de fall som inte hela den ansökta kvantiteten beviljas frisläpper Jordbruksverket den del av säkerhetsbeloppet som motsvarar den inte tilldelade kvantiteten Frisläppande av säkerhet En kvotlicens innebär en skyldighet att importera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Om licensen är utfärdad på papper ska den skickas tillbaka till Jordbruksverket senast inom 45 dagar efter sista giltighetsdag för frisläppande av säkerhet. Vid användande av elektronisk licens ska licensmeddelandet skickas in till Jordbruksverket med begäran om frisläppande av säkerhet. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjas sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1291/00 art Eurokurs Den eurokurs som gäller för den aktuella ansökningsomgången är den som är publicerad på Europeiska Centralbankens hemsida sista dagen i månaden. Denna kurs används i hela den följande ansökningsperioden. För att söka fram aktuell kurs på Europeiska Centralbankens hemsida: Klicka på Chart för Svenska kronor. Då får man fram statistik för varje månad Ansökningstid En kvotperiod kan vara ett kvartal eller ett halvår. Ansökan om importkvotlicens kan göras under de första sju dagarna i månaden som föregår varje kvotperiod. Kommer ansökan in före kl räknas ansökan som inkommen samma dag. Inkommer ansökan efter kl räknas ansökan inkommen nästa arbetsdag. Vi publicerar även nyhetsbrev på vår webbplats inför varje ansökningsomgång. Det finns en prenumerationstjänst som möjligheten att få ett meddelande via mailen när ett nytt nyhetsbrev blivit publicerat. Se resp. kvotförordning 5

8 I nyhetsbreven framgår exakt under vilken period man kan lämna in kvotansökan och hur stor den tillgängliga kvantiteten är för den aktuella perioden Ansökans innehåll Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 sökandes namn och adress, org-nr Fält 8 ursprungsland (obligatorisk uppgift ja) Fält 16 KN-nr (ett eller flera KN-nr, måste ingå i samma kvot) Fält 17 kvantitet med siffror (obs. min- och maxkvantiteterna) Fält 18 kvantitet med bokstäver Fält 20 Förordning (EG) nr (den aktuella för resp kvot) Alla ansökningar ska i fält 20 innehålla följande skrivelse: Undertecknad försäkrar härmed att företaget inte har inlämnat eller har för avsikt att inlämna ytterligare licensansökningar inom gemenskapen för samma gruppnummer. Därutöver är det bra om följande upplysningar lämnas i ansökan: Fält 4 telefonnr, faxnr, referens (om vi behöver nå er) Fält 11 säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 handelsbeteckning Fält 20 - kvotnummer Tilldelning Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till Kommissionen som fastställer hur stor procentuell tilldelning varje sökande får. Tilldelningsförordningen brukar publiceras ca 3-4 veckor efter ansökningstidens slut. Jordbruksverket utfärdar licenserna omgående när tilldelningsförordningen har publicerats Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte fortsätta gälla längre än sista dagen för det aktuella kvotåret. Tillåten kvantitetavvikelse är 0 %, d.v.s. licensen får inte utnyttjas för kvantiteter överstigande den kvantititen som anges i fält 17 och Överlåtelse Skyldigheter som följer av licenser kan inte överlåtas. De rättigheter som följer av licenserna får endast överlåtas till mottagare som uppfyller kraven om att ansöka om kvoten. 1291/00 art 23.2 samt resp. kvotförordning 1291/00 art samt resp kvotförordning 1291/00 art 9.1 resp. kvotförordning 6

9 5. Handelsavtal med importförmåner Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land samt genom WTO 1 - avtalet ges en rad förmåner inom jordbruksområdet. Förmånerna kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättning med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter). I de fall förmånerna är i form av en tullkvot reduceras tullen för en begränsad kvantitet Importkvot med tullfrihet - WTO Enligt kommissionens förordning (EG) 1385/2007 finns regler för kvoterna som ger möjlighet att importera fjäderfäkött helt tullfritt för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 januari 31 december. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 januari 31 mars 1-april 30 juni 1 juli 30september 1 oktober 31 december Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0207, , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan ska lämnas in i det land som sökande är etablerad i eller har sitt registrerade kontor. För gruppnummer 3,5 och 6 tillåts mer än en ansökan under förutsättning att olika ursprungsländer anges. Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i tabellen. Den får avse flera produkter med olika KNnummer.I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15. Ansökan måste avse minst 10 ton. 1385/07 art /06 art 5 första stycket 1385/07 art /07 art 4.2 För ansökningar ur grupp 1, 2 och 4 ska ansökan åtföljas av ett le- 1385/07 art WTO World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen) 7

10 veransavtal där det anges att fjäderfäproduktern finns för leverans i Europeiska unionen under kvotperioden, i den mängd som ansökan avser och med det angivna ursprunget Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 50 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte fortsätta gälla längre än 31 december innevarande kvotår. 1385/07 art /07 art Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: Kycklingkött Land Grupp Kvotnr KN-nummer Årlig kvantitet i ton Brasilien Thailand Andra 3* Kalkonkött Land Grupp Kvotnr KN-nummer Årlig kvantiet i ton Brasilien Övriga 5** Alla tredje länder ( erga omnes ) * Licenser i grupp 3 får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien eller Thailand. ** Licenser i grupp 5 får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien. 8

11 5.2. Importkvot med tullnedsättning - WTO Enligt kommissionens förordning (EG) 533/2007 finns reglerna för kvoter som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med tullnedsättning för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 juli 30 juni. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 juli 31 september 1 oktober 31 december 1 januari 31 mars 1 april 30 juni Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0105, 0207, , , , , , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan måste avse minst 10 ton. Ansökan ska lämnas in i den medlemstat som sökande är etablerad i eller har sitt registrerade kontor. Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i tabellen. Den får avse flera produkter med olika KNnummer.I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 20 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte fortsätta gälla längre än 30 juni innevarande kvotår. 533/07 art /75 art /06 art. 5 första stycket 533/07 art /07 art /07 art Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: 9

12 Gruppnr Kvotnr KN-nr Tull euro/ton P P Årlig kvantitet i ton P P Importkvot med tullnedsättning - USA Enligt kommissionens förordning (EG) 536/2007 finns regler för kvoterna som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med ursprung i USA med tullnedsättning för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 juli 30 juni. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 juli 30 september 1 oktober 31 december 1 januari 31 mars 1 april 30 juni 10

13 Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0207, , , , , , , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöringa myndigheterna i Amerikas förenta stater ska framläggas vid importtillfället. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan måste avse minst 10 ton. Ansökan ska lämnas in i det land som sökande är etablerad i eller har sitt registrerade kontor. Licensansökningar får avse flera produkter med olika KN-nummer som har sitt ursprung i Amerikas förenta stater..i sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält /2007 art /2006 art 5 första stycket 536/2007 art Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 20 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte fortsätta gälla längre än 30 juni innevarande kvotår. 536/07 art /07 art Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: 11

14 Kvot nr KN-nr Tullsats euro/ton Årlig kvantitet (ton)

15 5.4. Importkvot med tullnedsättning - AVS Enligt kommissionens förordning (EG) 701/03 finns reglerna för kvoter som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillhavsområdet med tullnedsättning för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 januari 31 december. Kvoten är uppdelad på två delperioder: 1 januari 30 juni 31 juli 31 december Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0207, , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan ska lämnas in i den medlemstat som sökande är etablerad i eller har sitt huvudkontor. Ansökan får endast gälla ett gruppnummer. Den kan dock gälla flera produkter som tillhör olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan. Ansökan måste avse minst 10 ton I fält 20 i licensansökan ska anges: AVS-produkt Förordningen (EG) nr 701/ Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 20 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 180 dagar från och med dagen då licensen utfärdats. En licens kan dock inte gälla längre än t.o.m. 31 december innevarande kvotår Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till 900 ton och delas upp per halvår. Om det inte ansöks licenser för hela halvårskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden intillgänglig kvantitet. Kvoten fördelas enligt följande: 701/03 art /03 art /03 art /03 art 3.2 andra stycket 701/03 art /03 art /03 art /03 art. 3.2 andra stycket 13

16 Gruppnr Kvotnr KN-nr Tullnedsättning i % Årlig kvantitet i ton Q Q Det går även att söka importkvot för vissa andra produkter såsom levande fjäderfä, fjäderfäfett etc. enligt KN-nr 0105, , , , Ingen kvantitativ begränsning gäller för dessa produkter och tullnedsättningen är 16 %. Bilaga I A. 701/ Importkvot med tullfrihet - Israel Enligt kommissionens förordning (EG) 1384/07 finns reglerna för kvoter som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med ursprung i Israel helt tullfritt för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 januari 31 december. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 januari 31 mars 1-april 30 juni 1 juli 30september 1 oktober 31 december Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0105, 0207, , , , , , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan ska lämnas in i den medlemstat som sökande är etablerad i eller har sitt huvudkontor. Licensansökningen får inte avse mer än ett löpnummer. Licensansökan får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan. Ansökan ska minst avse 10 ton För övergång till fri omsättning av det importerade fjäderfäköttet, krävs uppvisande av ett EUR-1 certifikat som utfärdats av Staten Israel. 1301/06 art /07 art /75 art /07 art /07 art 4.2 andra stycket 1384/07 art. 8 14

17 Utfärdande av en licens medför skyldighet att importera från Israel Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 20 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte gälla längre än t.o.m. 31 december innevarande kvotår Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: Gruppnr Kvotnr KN-nr 1 Årlig kvantitet i ton IL /40/50/60/70 IL ex ex ex ex Ett ex framför ett KN-nr innebär en sammantagen tillämpning av KN-numren samt varubeskrivningen och då inget ex finns ska förmånssystemet endast fastställas på grundval av KN-numrena. 1384/07 art /07 art /07 bil I Observera att många av länderna i denna förmånsordning även utgör ett land enligt definitionen MUL (Minst Utvecklade Länder) och från dessa länder gäller hel tullfrihet för fjäderfä och fjäderfäprodukter. Rådet förordning (EG) nr 980/2005 art.12 samt bilaga I 5.6. Importkvot med tullnedsättning Brasilien, Thailand och andra tredje länder Enligt kommissionens förordning (EG) 616/07 finns reglerna för kvoter som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredje länder med tullnedsättning för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 juli 30 juni. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 juli 30 september 1 oktober 31 december 1 januari 31 mars 1 april 30 juni Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sö- 1301/06 art. 5 15

18 kande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton färska, frysta, kylda eller beredda fjäderfäprodukter eller bearbetat minst 1000 ton fjäderfäkött med KN-nummer 0207 eller 0210 till beredningar av fjäderfäkött med KN-nummer 1602 eller till homegeniserade beredningar enligt KN-nummer som inte innehåller något annat kött än fjäderfäkött, under vart och ett av de senaste kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Tulltjänstemän, tullombud samt detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan ska lämnas in i den medlemstat som sökande är etablerad i eller har sitt huvudkontor. Ansökan måste avse minst 10 ton för grupperna 3, 6, och 8. Ansökan måste avse minst 100 ton för grupperna 4, 5 och 7. Den sökande får endast lämna in en ansökan per kvotnummer och kvotperiod. Den kan dock gälla flera KN-nummer ur samma kvot men ha sitt ursprung från samma land. Vad gäller grupp 3, 6 och 8 kan man dock lämna in flera ansökningar för produkter som hör till samma grupp om dessa har ursprung i olika länder. Ett ursprungsintyg ska visas upp vid importtillfället som utfärdats av de brasilianska eller thailändska myndigheterna för grupperna 1, 2, 4, 5 och Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 50 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden.. En licens kan dock inte gälla längre än t.o.m. 30 juni innevarande kvotår Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: Fjäderfäkött, saltat eller i saltlake (*) Land Grupp Kvot nr KN-nummer Tull % Årlig kvot (ton) Brasilien ex , Thailand ex , Övriga ex , /07 art 4.1 och /07 art 4.5 andra stycket 616/07 art /07 art /07 art /07 art /07 bilaga I 16

19 (*) Om förmånsförordningen skall tillämpas fastställs utifrån KN-nummer och på villkoret att det kött som saltas eller lagts i saltlake är fjäderfäkött enligt nummer Beredningar av kycklingkött Land Grupp Kvot nr KN-nummer Tull % Årlig kvot (ton) Brasilien Thailand Övriga Kalkon Land Grupp Kvot nr KN-nummer Tull % Årlig kvot (ton) Brasilien , Övriga , Importkvot med tullnedsättning - Turkiet Enligt kommissionens förordning (EG) 1383/07 finns reglerna för kvoter som ger möjlighet att importera fjäderfäkött med ursprung i Turkiet med tullnedsättning för en viss kvantitet till gemenskapsmarknaden. Kvotåret enligt förordningen är 1 januari 31 december. Kvoten är uppdelad på fyra delperioder: 1 januari 31 mars 1-april 30 juni 1 juli 30september 1 oktober 31 december Särskilda villkor Den som söker ska vara en fysisk eller juridisk person. Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton produkter som omfattas av KN-nr 0105, 0207, , , , , , och under vart och ett av de två kalenderår som föregår det datum då ansökan lämnas in. Detaljhandlare och restauratörer som säljer produkter till slutkonsument får dock inte söka. Ansökan ska lämnas in i den medlemstat som sökande är etablerad i eller har sitt huvudkontor. 1301/06 art /07 art /75 art 1 Licensansökningen får inte avse mer än ett löpnummer. 1383/07 art

20 Licensansökan får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan. Ansökan ska minst avse 10 ton 1383/07 art 4.2 andra För övergång till fri omsättning av det importerade fjäderfäköttet, krävs uppvisande av ett EUR-1 certifikat som utfärdats av Turkiet. Utfärdande av en licens medför skyldighet att importera från Turkiet. stycket 1383/07 art Säkerhet Säkerheten som ska finnas tillgänglig vid ansökningstillfället är 20 euro per 100 kg omräknat till SEK Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen i den aktuella kvotperioden. En licens kan dock inte gälla längre än t.o.m. 31 december innevarande kvotår Kvotfördelning Den totala årskvoten uppgår till 1000 ton och delas proportionellt upp per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår. Kvoten fördelas enligt följande: Grupp Löpnr KNnummer T Tullsats (euro/ton) Årlig kvot (ton) Ett ex framför ett KN-nr innebär en sammantagen tillämpning av KN-numren samt varubeskrivningen och då inget ex finns ska förmånssystemet endast fastställas på grundval av KN-numrena. 1383/07 art /07 art /07 bil I 5.8. Övriga handelsförmåner Kvotförfaranden och handelsförmåner enligt ovan är resultaten från bl.a. den senaste förhandlingsomgången inom WTO och bilaterala avtal och arrangemang med specifika länder eller grupper av länder. Det pågår kontinuerligt nya förhandlingar med gamla och nya parter. På vår webbplats frågor\eu:s handelsavtal, finns mer information om befintliga handelsavtal och om pågående förhandlingar. 18

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Bedrägeri! 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.1.2009 KOM(2009) 18 slutlig 2009/0002 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer